P íloha k ú etní záv rce podle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha k ú etní záv rce podle"

Transkript

1 P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, Policka ˇ Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): Akciova spolecnost ˇ Vyroba piva 39 vyhl. ˇc. 5/22 Sb. Rozvahový den: Okamžik sestavení ú etní záv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti): Policka ˇ V dne Podpisový záznam Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Karel Witz FO nebo PO podílející se více nez ˇ 2% na zakladním kapitalu UJ: Jmeno, nazev Vyse vkladu v % Ing. Karel Witz, Moravska 1434/4, 12 Praha % Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ statutarních organu: k Predseda: ˇ Ing. Karel Witz, Moravska 1434/4, 12 Praha 2 Clen: ˇ Jolana Jedlickova, ˇ Palena 17, Policka ˇ Clen: ˇ Ing. Frantisek ˇ Dudek, Pokorneho 219, 198 Praha 9 Jmena a príjmení ˇ clenu ˇ dozorcích ˇ organu: Predseda: ˇ Mgr. Dita Witzova, Moravska 1434/4, 12 Praha 2 Clen: ˇ Erik Witz, Moravska , 12 Praha 2 Clen: ˇ Ing. Pavel Stefka, ˇ Cihlarska 641, Chotebor ˇ ˇ Popis organizacní ˇ struktury UJ, popr. ˇ zasadní zmeny ˇ behem ˇ UO: Akciova spolecnost ˇ prímo ˇ rízena ˇ predsedou ˇ predstavenstva. ˇ ODSTAVEC 2 Obchodní firma a sídlo UJ, v nichz ˇ ma UJ vetsí ˇ ˇ nez ˇ 2% podíl na zakladním kapitalu, dale dohody mezi spolecníky, ˇ kterí ˇ zakladají rozhodovací pravo bez ohledu na vysi podílu na zakladním kapitalu u techto ˇ obchodních spolecností, ˇ vyse vlastního kapitalu a vyse ucetního VH za poslední UO techto ˇ obchodních spolecností ˇ Firma Vyse podílu Dohody mezi spol. Vyse vl kap. a UVH HOTEL PIVOVAR 1% z PIVOBAR 1% z PIVO SERVIS 1% z Uzavrene ˇ ovladací smlouvy nebo smlouvy o prevodu ˇ zisku vc. ˇ povinností z nich vyplyvajících: ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: 15 Osobní naklady: 9842 Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ 3 Osobní naklady: 172 Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: 118 Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: 1339 Vyse vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu: ODSTAVEC 4

2 Osoby, ktere jsou statutarním organem: Osoby, ktere jsou clenove ˇ statutarních organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ organu: Osoby, ktere jsou clenove ˇ jinych rídících ˇ a dozorcích ˇ organu, vc. ˇ byvalych osob a clenu ˇ techto ˇ org.: ODSTAVEC 5 Pouzite ˇ obecne ucetní zasady: Prilozena ˇ ˇ ucetní zaverka ˇ byla sestavena ve smyslu zakona c. ˇ 563/91 Sb., o ucetnictví, v platnem znení ˇ a navazujících predpisu ˇ pro ucetnictví podnikatelu, predevsím ˇ ˇ vyhlasky c. ˇ 5/22 Sb., kterou se provadejí ˇ nektera ˇ ustanovení zakona c. ˇ 563/1991 Sb. o ucet- nictví. Pouzite ˇ ucetní metody: Pouzite ˇ ucetní metody jsou v souladu se zakonem o ucetnictví. Zpusob ocenovaní: ˇ a) Majetek porízeny ˇ nakupem je ocenovan ˇ v porizovacích ˇ cenach, ktere zahrnují cenu porízení, ˇ naklady na dopravu a dalsí ˇ naklady související s porízením. ˇ b) majetek vytvoreny ˇ vlastní cinností ˇ je ocenen ˇ vlastními naklady, ktere zahrnují príme ˇ materialove a osobní naklady a vyrobní rezii ˇ vztahující se k vyrobe ˇ majetku. Uroky a dalsí ˇ financní ˇ naklady se aktivují behem ˇ porizovaní ˇ tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do pouzívaní. ˇ Pak jsou soucastí ˇ financních ˇ na- ladu. c) Nehmotny a hmotny dlouhodoby majetek získany bezplatne ˇ se ocenuje ˇ reprodukcní ˇ porizovací ˇ cenou a uctuje se ve prospech ˇ uctu ostatních kapitalovych fondu (neodpisovy) a na majetkove ucty proti uctum opravek. Naklady na technicke zhodnocení dlouhodobeho hmotneho majetku zvysují ˇ jeho porizovací ˇ cenu. Opravy a udrzba ˇ se uctují do nakladu. Zpusob odpisovaní: Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek se odepisuje na zaklade ˇ porizovací ˇ ceny a pred- ˇ pokladane doby zivotnosti, ˇ (event. ve vztahu k vykonum) rovnomerne ˇ ˇ dle 31 zakona o daních z príjmu. ˇ O hmotnem majetku v porizovací ˇ cene ˇ od 8 tis. Kc ˇ do 4 tis. Kc ˇ porí- ˇ zenem v roce 213 se uctuje jako o kratkodobem majetku s odpisem do nakladu. K tomuto majetku je vedena operativne-technicka ˇ evidence. Pozemky, umelecka ˇ díla a nedokonceny ˇ dlouhodoby majetek se neodepisují. Odchylky od verneho ˇ a poctiveho obrazu predmetu ˇ ˇ ucetnictví:

3 Zpusob stanovení opravnych polozek: ˇ Zpusob stanovení opravek k majetku: Zpusob prepoctu ˇ ˇ udaju v cizích menach ˇ na ceskou ˇ menu: ˇ Dle denního kurzu CNB. ˇ Zpusob stanovení realne hodnoty majetku a zavazku: Zpusob ocenovaní ˇ cennych papíru a derivatu realnou hodnotu, zmeny ˇ realne hodnoty vc. ˇ zmen ˇ v ocenení ˇ podílu ekvivalencí podle jednotlivych druhu financního ˇ majteku vc. ˇ jejich zauctovaní: Dle nakupní hodnoty. ODSTAVEC 6 Vyznamne polozky ˇ z rozvahy podstatne pro analyzu a pro hodnocene financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z rozvahy: Vyznamne polozky ˇ z vykazu zisku a ztraty podstatne pro analyzu a pro hodnocení financní ˇ a majetkove situace a vysledku hospodarení ˇ UJ, ktere nevyplyvají prímo ˇ z vykazu zisku a ztrat: Zvlaste ˇ uvadene ˇ vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu zisku a ztraty samostatne ˇ vykazany: Domerky ˇ splatne dane ˇ z príjmu ˇ za minula UO: - Rozpis odlozeneho ˇ dan. ˇ zavazku: pohledavek: 74 vysledny rozdíl: dan ˇ 21-19%: Rozpis rezerv: Dlouhodobe bank. uvery ˇ vc. ˇ urok. sazeb: Popis zajistení ˇ ˇ uveru: ˇ Prijate ˇ dotace na inv. a prov. ucely: ODSTAVEC 7 Rozbor polozky ˇ "Zrizovací ˇ vydaje": Pohledavky a zavazky po lhute ˇ splatnosti: Pohledavky Zavazky tis. Kc ˇ tis. Kc ˇ Pohledavky a zavazky, ktere k rozvahovemu dni mají dobu splatnosti delsí ˇ nez ˇ pet ˇ let: Pohledavky Zavazky Kc ˇ Kcˇ Majetek zatízeny ˇ zastavním pravem nebo vecnym ˇ bremenem, ˇ s uvedením prevedeneho ˇ nebo poskytnuteho zajistení: ˇ ˇ Drobny nehmotny a hmotny majetek neuvedeny v rozvaze, uvadeny ˇ v príloze ˇ s ohledem na princip vyznamnosti: tis. Kč

4 Cizí majetek: Majetek v ramci najateho podniku: Celkova vyse zavazku navykazanych v rozvaze: Penzijní zavazky: Zavazky vuci ˇ UJ v konsolidacním ˇ celku: Vyznamne udalosti, ktere se stanou mezi rozvahovym dnem a okamzikem ˇ sestavení ucetní zaverky: ˇ ODSTAVEC 8 Rozpis polozek ˇ vykazu zisku a ztraty sestaveneho podle prílohy ˇ c. ˇ 3 k vyhlasce 5/22 Sb.: V y n o s y Polozka ˇ castka ˇ Trzby ˇ za prodej zbozí ˇ Vykony Trzby ˇ z prodeje dlouh. maj. a materialu Ostatní provozní vynosy 16 Prevod ˇ provozních vynosu N a k l a d y Polozka ˇ castka ˇ Naklady vynalozene ˇ na prodane zbozí ˇ Vykonova spotreba ˇ Osobní naklady Dane ˇ a poplatky Odpisy DNM a DHM Zustatkova cena prod. dlouh. maj. a mat Zmena ˇ stavu rezerv a opravnych polozek ˇ Ostatní provozní naklady 236 Prevod ˇ provozních nakladu ODSTAVEC 9 Celkova vyse zavazku: tis. Kč Drobny hmotny a nehmotny majetek: 111 tis. Kč Charakter a obchodní ucel operací ucetní jednotky: Vyroba a prodej piva ODSTAVEC 1 Transakce provedene prímo ˇ nebo neprímo ˇ mezi ucetní jednotkou a jejími vetsinovymi ˇ ˇ spolecníky ˇ nebo cleny ˇ spravních, rídících ˇ a dozorcích ˇ organu: Transakce, ktere ucetní jednotka uzavrela ˇ se spríznenou ˇ ˇ stranou: Zprostredkovaní ˇ obchodu a ostatní sluzby ˇ - PIVO SERVIS Policka, ˇ s.r.o. - PIVOBAR, s.r.o. - HOTEL PIVOVAR, s.r.o. ODSTAVEC 11 Celkove naklady na odmeny ˇ statutarnímu auditorovi nebo auditorske, spolecnosti ˇ za ucetní období:

5 Polozka ˇ castka ˇ a) Povinny audit ucetní jednotky 115 b) jine overovací ˇˇ sluzby ˇ c) danove ˇ poradenství d) jine neauditorske sluzby ˇ

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více