v z UZIS ' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR"

Transkript

1 ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky Palackého nám. č 4, P.O.BOX 60, Praha 2, IČ: / UZIS PŘÍKAZ ŘEDITELE Číslo příkazu : 04 Verze: 2014 I 01 Účinnost od: O Počet stran (vč. příloh) : 12 Spisový znak: 122 Skartační znak a lhůta: A I 10 Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Interní protikorupční program ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je zpracován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. října 2013 č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a vychází z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví ČR, který byl vydán příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 dne 1 O. června Rozdělovník : Zpracoval Schválil v z Funkce Zástupce ředitele pro strategický rozvoj Ředit, el Jméno Mgr. Michal Burger Doc. RNDr. Ladislav Duš~k, Ph.O. Datum 11 /"\, ') n nn '>Ml ' (~ >),..,,t.vl"f Podpis/y Str. 1

2 Čl. 1 ÚVOD Interní protikorupční program {dále jen IPP) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR ne~bo ústav) je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. června 2014, kterým byl vydán Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky" (dále jen RIPP) a který ukládá povinnost přímo řízeným organizacím v resortu MZČR účinně implementovat své IPP v souladu s osnovou RIPP a zajistit zveřejnění na svých webových stránkách do 30. září Interní protikorupční program je souborem opatření, jejichž cílem je minimalizovat korupční příležitosti (rizika) a zamezit vzniku možného korupčního prostředí. Čl. 2 Definice korupce Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání pi~edstavitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly sve3řeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních 331 a násl. - konkré t ně 331 Přijetí úplatku, 332 Podplacení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným č i nům, které mají znaky korupčního chování, lze řad i t také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Příčiny korupce je možné definovat jako selhání systému nebo jednotlivce, jejichž dopadem je vznik rizika, tedy možnosti výskytu korupčního chování. Str. 2

3 Čl. 3 Cíle resortního protikorupčního programu MZ ČR a interního protikorupčního programu ÚZIS ČR Cílem Resortního interního protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci resortu MZČR, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. CílE~m Interního protikorupčního programu ÚZIS ČR je v souladu s cílem RIPP omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v ústavu a přijímanými opatřeními zabránit vzniku možného korupčního prostředí či možnosti nepřímého zvýhodňování. Dále vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Čl. 4 Vytváření a posilování protikorupčního prostředí Součástí základních povinností každého vedoucího zaměstnance je prosazování protikorupčního postoje. Etic:ký kodex, který definuje čestné, etické a žádoucí chování zaměstnance ústavu je vnit řním předpisem a všichni zaměstnanci ústavu s ním jsou seznámeni a jsou povinni se jeho zněním řídit. Etický kodex je dostupný pro zaměstnance ústavu na Intranetu ústavu (příl<az ředitele č. 3/2012) a pro všechny zájemce na webových stránkách ústavu v části: O nás v podskupině: Dokumenty ÚZIS ČR). Funkční a efektivní systém vzdělávání v protikorup,ční problematice bude cíleně zaměřen na zaměstnance, kteří budou nově nastupovat do pracovního poměru, na zaměstnance, kteří zastávají místa s rizikem vzniku korupce a na vedoucí zaměstnance. Za pravidelnou aktualizaci Etického kodexu a za dodr;~ování vzdělávání v této oblasti odpovídá odbor EPM. Čl. 5 Transparentnost Jedním z nástrojů v boji proti korupci je maximální kontrola rozhodovacích kroků a hospodaření. V souvislosti s hospodařením a nakládáním s majetkem státu jsou zpracovány vnitřní předpisy (řády, organizační směrnice a příkazy ředitele), které jsou dostupné všem zaměstnancům na Intranetu ústavu. Str. 3

4 Všechny uzavřené smlouvy, informace k výběru dodavatelů, informace k nakládání s majetkem a informace o uskutečněných veřejných zakázkách budou naskenovány a k dispozici všem vedoucím zaměstnancům na intranetu ústavu na disku L. Za kontrolu rozhodovacích kroků, racionálního hospodaření a kontrolu dodržování směrnic odpovídají vedoucí odborů, vedoucí regionálních pracovišť a zástupci ředitele. Za pravidelnou aktualizaci řádů, směrnic a příkazů ředitele a za archivaci dokumentů a zveřej ňování výše uvedených informací na intranetu zodpovídá odbor EPM. Čl. 6 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně dobře nastaveném kontrolním systému může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. V působnosti ÚZIS ČR jsou nejvíce vystaveny nebezpečí korupce následující oblasti: a) Rozhodovací procesy b) Poskytování informací o činnosti ÚZIS ČR c) Zadávání veřejných zakázek d) Nakládání s majetkem státu e) Pracovněprávní a personální činnosti Tabulka hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů ústavu je uvedeno v příloze č. 1. Za pravidelné hodnocení korupčního rizika, řízení těchto rizik, vyhodnocování účinnosti protikorupčních opatření a posilování kontrolních mechanismů v této oblasti zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci i:1stavu (vedoucí odborů, vedoucí regionálních pracovišť a zástupci ředitele). Za nastavení kontrolních mechanismů ústavu zodpovídá odbor EPM. Postupy při Čl. 7 podezření na korupci Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržována ochrana osobních údajů. Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana. Str. 4

5 Konkrétní postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání: 1. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnance neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. 2. Vedoucí zaměstnanec nebo jeho nadřízený zaméstnanec přijme informaci (event. záznam) od zaměstnance a vyhodnotí ji v kontextu s dalšími materiály či poznatky. Stanoví, zda se skutečně v daném případě jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména co je předmětem mimořádné události, kdo je zodpovědný za její vznik, nebo kdo ji způsobil, kdy a jak k této mimořádné události došlo, zda vznikla škoda a jaký je její rozsah a zda bylo jednání způsobeno neúmyslně nebo úmyslně. 3. Pokud závěr šetření nepotvrdí prvotní informaci a šetření prokáže, že neexistuje žádné zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude zaměstnanci předána krátká písemná informace a šetření bude~ uzavřeno. 4. Pokud závěr šetření potvrdí prvotní informaci a prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli ústavu, který posoudí závažnost a rozhodne o dalším postupu. Následná opatření, která omezují možnost opakování zjištěného korupčního jednání, jsou stanovena takto: úprava postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí, jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána, posílení složky prevence, zejména formou školení a v neposlední řadě náprava vzniklých škod. Za návrh následných opatření zodpovídá odbor EPM. Čl. 8 Vyhodnocování a aktualizace interního protikorupčního programu Vyhodnocení IPP bude na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. června 2014 prováděno zejména z hlediska plnění, účinnosti tohoto plnění a z hlediska event. implementace nápravných opatření, a to 1x ročně vždy do 30. září příslušného kalendářního roku. Za vyhodnocení IPP, jeho aktualizaci a zveřejňování platné verze na internetových stránkách ÚZIS ČR ve smyslu vládních usnesení zodpovídá ředitel ústavu. Ukládám Čl. 9 Závěrečná ustanovoní 1. Vedoucím zaměstnancům ústavu (vedoucí odborů, vedoucí regionálních pracovišť a zástupci ředitele). Prokazatelně seznámit s př í kazem podřízené zaméstnance. Str. 5

6 1 2. Všem zaměstnanců m ústavu Seznámit se s příkazem ředitele, řídit se jím a striktně dodržovat pokyny zde uvedené. 3. Zástupce ředitele pro informační technologie a komunikaci Příkaz uveřejnit 'Ja webových stránkách ústavu v odrážce O nás v části Dokumenty UZIS CR. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání. Str. 6

7 Příloha č. 1 Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnc>sti vlivu rizika Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V) Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Významnost vlivu rizika (V) Stupeň Označení Popis Stupeň Označení Popis 5 Vyskytuje se skoro 5 Velmi významný Krizové situace, které vždy mají vliv na chod ÚZIS ČR a řeší je vedení ÚZIS ČR 4 Pravděpodobně se 4 Významný Ovlivňuje vnitřní i vnější může vyskytnout chod ÚZIS ČR, řeší ředitel ústavu a jeho zástupci 3 Někdy se může 3 Střední Ovlivňuje vnější a vnitřní vyskytnout provoz ÚZIS ČR, řeší vedoucí útvarů o v 2 Někdy se muze 2 Nevýznamný Ovlivňuje zejména vyskytnout, ale není vnitřní chod ÚZIS ČR, to příliš řeší vedoucí útvarů pravděpodobné l Velmi Vyskytuje se velmi l Zanedbatelný Neovlivňuje citelně am nepravděpodobné vyjímečně vnitřní chod ÚZIS ČR, řeší se na úrovni vedoucích útvarů Str. 7

8 Hodnocení korupčních riizik a nastavení kontrolních mechanizmů a) Rozhodovací proceisy Sestavování rozpočtu Hodnocení rizika : P:2 MR: 4 Opatření na - Dodržování zákonných postupů, všechny výdaje musí být eliminaci rizika: zahrnuty do rozpočtu - Na přípravě rozpočtu spolupracují všichni zástupci ředitele a vedoucí ekonomického odboru (EPM) - Vícestupňová kontrola Schvalování průběhu výběirového řízení Hodnocení rizika: P:2 MR: 4 Opatření na - Průběh výběrového řízení je dokumentován zápisem eliminaci rizika: z výběrového řízení, který zpracuje výběrová komise a schvaluje ředitel ústavu Auditní činnost Hodnocení rizika: P:2 MR: 8 V: 4 Opatření na - Výběr, kvalifikace a ohodnocení zaměstnance interního auditu eliminaci rizika: - Důsledné dodržování zákona a vnitřních norem ÚZIS ČR - Uvádět do zpráv z auditu, zda bylo či nebylo zjištěno podezření na korupční jednání - Neprodlené předávání zpráv řediteli ÚZIS ČR o zjištěních z auditu, včetně podezření na korupční jednání Legislativní a právní záležitosti Hodnocení rizika: P: 1 MR: 2 Opatření na - Dodržování zákonných postupů, vícestupňová kontrola, eliminaci rizika: nezbytná úplnost a p řesnost podkladů a vždy odůvodnit rozhodnutí - Všechny uzavřené smlouvy jsou naskenovány a k dispozici všem vedoucím zaměstnancům na disku L. Str. 8

9 Mezinárodní projekty a granty Hodnocení rizika: P:2 MR: 4 Opatření na - Důsledná analýza problematiky ještě před zahájením jednání eliminaci rizika: o uzavření smluv - Vyžádat vždy stanovisko MZ ČR - Přesná formulace závazků a úkolů stanovených ústavu - Postupovat podle vnitřní směrnice k zahraničním grantům Tuzemské granty 1 IGA, GAČR apod.) Hodnocení rizika: P:2 IMR: 4 Opatření na - Důs l E~dná analýza problematiky ještě před zahájením jednání eliminaci rizika: o uzavření smluv - Dodržovat pravidla ekonomického krytí g rantů - Spolupráce odborných útvarů, podílejících se na grantech s ekonomickým odborem - Vést průběžné záznamy o čerpání prostředků za jednotlivé granty - Postupovat podle vnitřní směrnice k tuzemským grantům b) Poskytování informací o činnosti ú;z1s ČR Vyřizování žádostí o poskytnutí informací Hodnocení rizika: P: 3 MR: 9 Opatření na eliminaci rizika: - D ů sledné dodržování legislativy, zejména zákona č. 1 OE3/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Dodržování postupu dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodr;~ování interních směrnic a příkazů, dodržování Etického kodexu zaměstnanců ústavu a důsledná kontrola jejich dodržování - EvidEmce podaných písemných žádostí o poskytnutí informace - Důsledná kontrola poskytovaných údajů, aby nedošlo k neoprávněnému zveřejnění důvěrných statistických údajů Str. 9

10 Správa a údržba informačníc:h s~stémů Hodnocení rizika: P:2 MR: 4 Opatření na - Pi ' idělování licencí a přístupů pouze podle kompetencí eliminaci rizika: jednotlivých zaměstnanců na základě žádosti o zavedení (zrušení) účtu a přidělemí (odebrání) HW a SW, která je přílohou č. 2 Směrnice 02 ISMS - o informační bezpečnosti. - D1Jsledné dodržování vnitřních předpisů ústavu, zejména organizačních směrnic 01 - řízení dokumentace, 02 - informační bezpečnost, 05 - schvalovací a připomínkové řízení, 22 - příručka ISMS a 23 managment rizik. c) Zadávání veřejný~ch zakázek!zadávání a realizace veřejných zakázek Hodnocení rizika: P: 3 MR: 9 Opatření na - Proces zadávání veřc3jných zakázek se řídí zákonem eliminaci rizika: č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem ústavu - organizační směrnicí Hodnotíci a výběrové komis(~ č :. 11/2014, které jsou dodržovány a je prováděna důsledná k.ontrola jejich dodržování ze strany vedoucích zaměstnanců ai interních auditů. - Podrobnosti a postupy v rámci centralizovaného zadávání podle směrnice č. 11/2014 jsou upraveny příkazem ministra č. 20/2012 a dokumhntem Resortní pravidla systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. - Pravomoci a odpovědnost při přípravě a provádění zadávacího řízení je striktně stanovena v organizační směrnici č. 11/2014 Hodnocení rizika: P:3 MR: 9 Opatření na - Každý člen hodnotící a výběrové komise podepisuje eliminaci rizika: prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti - Zápis z j~dnánív výběrové a hodnotící komise je předkládán rediteli UZIS CR a výsledky hodnotícího a výběrového procesu jsou zveřejněny na webu ÚZIS ČR Str. 10

11 d) Nakládání s majetkem státu Správa majetku, jeho využívání, údržba a obnova Hodnocení rizika: P: 1 IMR:2 Opatření na - Dodržování zákona č. 2'19/2000 Sb., o majetku České eliminaci rizika: republiky a jejím vystupovúní v právních vztazích, ve znění pozdě~jších předpisů, vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů ÚZIS ČR, zejména organizační směrnice č provádění inventarizace ač nakládání s nepotřebným maje~tkem Prodej, převod, likvidace nepotřebného a přebytečného majetku majetku Hodnocení rizika: P:2 IMR:6 Opatření na - Dodržování zákonných postupů eliminaci rizika: - Dodržování směrnice č nakládání s nepotřebným majetkem - V i cestupňová kontrola Hospodaření s prostředky FKSP Hodnocení rizika: P:2 IMR: 4 Opatření na - Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců eliminaci rizika: k informacím o možnosti využívání prostředků z FKSP - informace jsou zveřejňovány na intranetu ÚZIS CR Str. 11

12 e) Pracovněprávní él personální činnost Personální řízení - přijímání zaměstnanců, uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti Hodnocení rizika: P:2 MR: 6 Opatření na - Přijímání nových pracovníků je prováděno na zá~ladě potřeb eliminaci rizika: ústavu a po pečlivém vyhodnocení. Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce a interní organizační směrnicí č platová směrnice - Stejně tak při uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti se vychází z nezbytných potřeb ústavu a posouzení takového způsobu zajištění úkolů. - Vícestupňová kontrola před uzavřením těchto dohod. - Provádí se důsledná kontrola odvedené práce Zařazování zaměstnanc:ů do studia Hodnocení rizika: P:2 MR: 6 Opatření na - Zaměstnanci budou navrhování ke studiu na základě eliminaci rizika: doporučení příslušného vedoucího s přihlédnutím k účelnosti a efektivnosti. Doporučeni ke studiu budou až po rozhodnutí ředitele. Vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty Hodnocení rizika: P:2 MR: 6 Opatření na - Zaměstnanci budou vysíláni na zahraniční služební cesty na eliminaci rizika: základě rozhodnutí příslušného vedoucí a výhradně se souhlasem ředitele. Při návrhu musí být přihlédnuto k účelnosti, efektivnosti a finanční nákladnosti cesty. Str. 12

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 aktualizováno 29. března 2012

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více