Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY"

Transkript

1 Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1

2 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury 4 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Propagace protikorupčního programu vedoucími zaměstnanci Etický kodex zaměstnanců Státního fondu dopravní infrastruktury Vzdělávání zaměstnanců Systém pro oznámení podezření na korupci Ochrana oznamovatelů 6 2. Transparentnost Zveřejňování informací o veřejných prostředcích Zveřejňování informací o systému rozhodování 7 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Hodnocení korupčních rizik Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci Prošetření rizikových oblastí 8 4. Postup při podezření na korupci Postupy při prošetřování podezření na korupci Následná opatření 9 5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu Vyhodnocování interního protikorupčního programu Zpráva o interním protikorupčním programu Aktualizace interního protikorupčního programu 10 III. Závěr 11 2

3 I. Úvod Korupce zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených a zákonem daných povinností za účelem dosažení soukromého finančního zisku nebo neoprávněné výhody. Korupcí se rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Příčiny korupce je možné definovat jako chyby systému nebo jednotlivce, které vedou ke vzniku rizik, tedy možnosti výskytu korupčního jednání. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních 331- Přijetí úplatku, 332 Podplácení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále 334 Společné ustanovení pak vymezuje pojmy úplatek, úřední osoba a obstarávání věci obecného zájmu. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadaní veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 258 Pletichy při veřejné dražbě. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen IPP SFDI ) je vypracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013 a v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva dopravy. IPP SFDI má za cíl vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. 3

4 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců SFDI ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení. Hlavními nástroji pro budování prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání jsou osvěta, posilování morální integrity zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení důvěryhodného mechanizmu pro oznámení podezření na korupční jednání. 1.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Vedoucí zaměstnanci SFDI seznamují nového zaměstnance při nástupu s Etickým kodexem zaměstnanců Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Etický kodex SFDI ), s IPP SFDI a dále aktivně vystupují v boji s korupcí. Všichni zaměstnanci SFDI jsou povinni se pravidelně seznamovat a dodržovat vnitřní předpisy SFDI, jejichž součástí je jak Etický kodex SFDI, tak i IPP SFDI obsahující konkrétní korupční rizika za jednotlivé organizační útvary. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci Termín: trvale 1.2 Etický kodex zaměstnanců Státního fondu dopravní infrastruktury Etický kodex SFDI byl vydán Rozhodnutím ředitele č. 43/2014 dne 23. září 2014 s účinností od 26. září Etický kodex SFDI identifikuje hodnoty, k nimž by se zaměstnanci SFDI měli hlásit. Porušení Etického kodexu SFDI je posuzováno jako porušení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Pracovního řádu SFDI se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Článek 6 Etického kodexu SFDI upravuje boj s korupcí následovně: Zaměstnanec SFDI nenabízí ani neposkytuje jakýmkoli způsobem žádnou výhodu spojenou s výkonem jeho činností v SFDI. Zaměstnanec SFDI nesmí v souvislosti s výkonem své práce přijímat ani vyžadovat dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, která by mohla ovlivnit objektivní rozhodování či narušit nestranný přístup. Zaměstnanec SFDI nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém je zavázán nebo se cítí zavázán oplatit prokázanou službu či laskavost, která mu byla prokázána. 4

5 Vyvaruje se vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. Při výkonu své činnosti zaměstnanec SFDI neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec SFDI dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a řediteli SFDI, kde se následně o tom sepíše písemný protokol. Dále je povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody. Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec SFDI postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec SFDI svého nadřízeného zaměstnance a postupuje dle jeho pokynů. Zodpovídají: všichni zaměstnanci Termín: trvale 1.3 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání v oblasti korupce je založeno na seznámení s Etickým kodexem SFDI a jeho dodržování a dále na seznámení s výsledky vyhodnocení IPP SFDI jednou ročně. Dále je možnost využít nabídky vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, kteří se podílejí na implementaci OPD, resp. NSRR a to na akci s názvem: Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU nebo využít nabídky ostatních vzdělávacích agentur na vzdělávací akce týkající se boje s korupcí pro ostatní zaměstnance. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci v součinnosti se samostatným personalistou Termín: trvale 1.4 Systém pro oznámení podezření na korupci Systém pro oznámení podezření na korupci je uveden v Etickém kodexu SFDI v článku 6 a 8 a to takto: - jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec SFDI dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a řediteli SFDI, kde je následně sepsán o tom písemný protokol. Dále je povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody, - ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec SFDI postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec SFDI svého nadřízeného zaměstnance a postupuje dle jeho pokynů, - v případě, že zaměstnanec SFDI zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním jiného zaměstnance nebo jiné osoby mimo SFDI, kterým by mohla být narušena transparentnost, rovný přístup nebo princip nediskriminace, bezprostředně oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému zaměstnanci a řediteli SFDI, kde je následně sepsán o tom písemný protokol. Zaměstnanec je oprávněn požadovat, aby v případě oznámení, které učiní byla zachována jeho anonymita. Zodpovídají: všichni zaměstnanci 5

6 Termín: trvale 1.5 Ochrana oznamovatelů Poukáže-li zaměstnanec SFDI oprávněně na neetické nebo korupční chování, nesmí mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci Termín: trvale 2. Transparentnost Konkrétním cílem transparentnosti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci SFDI tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. 2.1 Zveřejňování informací o veřejných prostředcích V souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy SFDI jsou zveřejňovány informace o hospodaření s finančními prostředky SFDI na webu SFDI: - Informace o rozpočtu SFDI: - Informace o veřejných zakázkách: - Informace o mýtu a dálničních kupónech: - Informace týkající se poskytování příspěvků: - Informace o poradcích a poradních orgánech: - Povinně zveřejněné informace dle vyhlášky č.442/2006sb.: - Informace z oblasti nakládání s majetkem: - aktuality pro veřejnost a příjemce 6

7 2.2 Zveřejňování informací o systému rozhodování - Informace o organizační struktuře: - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: sb-/ 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanizmy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanizmů v rizikových oblastech jsou základními nástroji v boji s korupcí v SFDI. Řízením korupčních rizik se korupci sice nepodaří vymýtit, ale minimalizují se škody na majetku SFDI resp. státu. 3.1 Hodnocení korupčních rizik Hodnocení korupčních rizik je součástí procesu jejich řízení, které spolu se správou rizik je podmínkou pro fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému k ujištění o souladu uskutečňovaných operací s právními předpisy, o jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a o včasných reakcích na rizika a požadavky k odstranění zjištěných nedostatků. Řízení korupčních rizik zahrnuje identifikaci korupčních rizik ve všech činnostech SFDI, hodnocení korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Řízení korupčních rizik vychází z : - identifikace rizika, - hodnocení rizika, - vytvoření strategie, nastavení kontrolních mechanizmů pro zabránění korupci. Řízení korupčních rizik je prováděno vedoucími zaměstnanci SFDI. Katalog korupčních rizik se zpracovává na základě pravděpodobnosti vzniku korupčních rizik ve všech činnostech SFDI, které vykonávají jednotlivé organizační útvary SFDI. V katalogu korupčních rizik jsou zohledněny rizikové oblasti a možná rizika, opatření k minimalizaci tohoto rizika, a dále je zde vypočteno celkové riziko jako násobek pravděpodobnosti výskytu daného rizika a jeho důležitosti (významu vlivu rizika). 7

8 Katalog korupčních rizik za všechny organizační útvary SFDI je uveden v příloze č.1 tohoto IPP SFDI. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci Termín: trvale 3.2 Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci Pravidelné sledování oblastí, kde by mohlo dojít ke vzniku korupčního jednání pomáhá eliminovat vznik korupčního jednání. Prostředky sloužící k odhalení korupce: - Správné nastavení kontrolních mechanizmů, - Interní audity, - Stížnosti, - Analýza dat. Potencionální oblasti vzniku korupčního jednání: - Střet zájmů, - Nákup nepotřebného zboží, - Dodavatel bez webových stránek, - Nákupy těsně před koncem projektu, - Ručně psané faktury, - Dodavatel, který vystaví za rok minimálně faktur. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů SFDI odpovídají za rozpoznání a vyhledávání rizik v prováděných činnostech. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci Termín: trvale 3.3 Prošetření rizikových oblastí Vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů SFDI, u nichž je vypočtené celkové riziko korupce 8 a výše zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. Účinnost uvedené kontrolní činnosti bude prověřována minimálně 1 x ročně a to vždy do 31. srpna běžného kalendářního roku, interním auditorem nebo zaměstnancem odboru kontroly. Vždy platí zásada, že prověřovanou oblast nekontroluje osoba, která se na prověřované činnosti podílí. Výsledek provedené kontroly je zapsán do Protokolu o provedené kontrole (dále jen Protokol ). Protokoly z jednotlivých kontrol jsou součástí vyhodnocování IPP SFDI, které je prováděno 1 x ročně na poradě vedení v termínu do 30. září daného kalendářního roku. 8

9 Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci, interní auditor, zaměstnanec odboru kontroly Termín: trvale 4. Postup při podezření na korupci Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování korupčního jednání. Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanizmů, které sníží riziko korupce. 4.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci Postup při prošetřování podezření na korupční jednání je následující: - Oznámení korupčního jednání vedoucímu zaměstnanci a řediteli SFDI, - Posouzení podezření (tj. pravdivosti oznámení korupčního jednání) vedoucím zaměstnancem a ředitelem SFDI, - Stanovení plánu postupu prošetření, - Prošetřování podezření na korupční jednání. Plán postupu prošetření by měl obsahovat postupy jak zabránit dalším škodám, jak ochránit důkazy, jak minimalizovat vnitřní konflikty, jak postupovat při vymáhání škod. V průběhu prošetřování podezření na korupční jednání je nutné: - Nezveřejňovat žádné informace, - Dokladovat všechny dostupné informace (podklady, které je možné použít), - Informování policie, v případě podezření na spáchání trestného činu, - Stanovení koordinátora pro jednání s policií. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci v součinnosti s ředitelem SFDI Termín: trvale 4.2 Následná opatření Realizace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Následná opatření se uskutečňují v podstatě ve třech rovinách: - Úprava vnitřních procesů, - Disciplinární opatření, - Řešení vzniklých škod 9

10 Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkajících se účastníků korupčního jednání. Disciplinární opatření musí mít za cíl zajistit ochranu majetku SFDI resp. státu. Zodpovídají: vedoucí zaměstnanci v součinnosti s ředitelem SFDI Termín: trvale 5. Vyhodnocení interního protikorupčního programu Cílem je zdokonalovat IPP SFDI. 5.1 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Vyhodnocení účinnosti IPP SFDI je zaměřeno na plnění všech jeho částí a provádí se jednou ročně do 30. září daného kalendářního roku na poradě vedení. Součástí je vyhodnocení katalogu korupčních rizik a stanovení korupčních rizik pro další období, vyhodnocení Protokolů z jednotlivých kontrol prováděných při prošetřování jednotlivých oblastí včetně provedených nápravných opatřeních, rozsah školení za daný rok a dále počet identifikovatelných podezření na korupci včetně výsledků jejich prošetření. Závěry z vyhodnocení IPP SFDI jsou obsaženy ve zprávě o interním protikorupčním programu (dále jen zpráva ), která je přílohou zápisu z porady vedení a se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci SFDI. Zodpovídají: 1) za oblast provádění kontrol interní auditor 2) za oblast vzdělávání samostatný personalista 3) za oblast sumarizace katalogu korupčních rizik ředitel odboru právního, metodiky a časového zpoplatnění 4) za oblast identifikovatelného podezření na korupci ředitel SFDI Termín: do 30. září 5.2 Zpráva o interním protikorupčním programu Obsahem zprávy je stav implementace protikorupčních nástrojů a plán nápravných opatření, systém a rozsah školení, katalog korupčních rizik, počet identifikovatelných podezření na korupci a výsledky jejich prověření, výsledek hodnocení účinnosti celého protikorupčního programu. Zodpovídají: ředitel SFDI Termín: do 30. září 5.3 Aktualizace interního protikorupčního programu Na základě roční zprávy bude aktualizován IPP SFDI a jeho aktuální znění bude zveřejněno na internetových stránkách SFDI. 10

11 Zodpovídají: ředitel odboru právního, metodiky a časového zpoplatnění Termín: do 31. října kalendářního roku III. Závěr IPP SFDI nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v Rozhodnutí ředitele, kterým je vydán. Aktuální znění IPP SFDI bude zveřejněno na internetových stránkách SFDI. 11

12 Příloha č.1 k Internímu protikorupčnímu programu Státního fondu dopravní infrastruktury KATALOG KORUPČNÍCH RIZIK STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY OBSAH: Kritéria hodnocení rizik Soupis základních korupčních rizik definovaných jednotlivými organizačními útvary SFDI

13 KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK P - pravděpodobnost výskytu rizika 1- téměř vyloučené (vyskytne se zcela výjimečně) 2- nepravděpodobné (může se vyskytnou, ale není to pravděpodobné) 3- možné (může se občas vyskytnout) 4- pravděpodobné (pravděpodobně se vyskytne) 5- téměř jisté (vyskytne se téměř vždy) D - důležitost, významnost rizika 1- zanedbatelné 2- nevýznamné 3- střední 4- významné 5- nepřijatelné CELKOVÉ RIZIKO = P*D Hodnocení celkového rizika 15 a výše = vysoké 8-12 = střední 1-6 = nízké

14 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: odbor kontroly SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko zpracování plánu veřenosprávních kontrol provázání osob pověřených k provedení kontroly s kontrolovanou osobou úlplatky či jiné výhody za to, že do výběru projektů pro plán kontrol daného roku budou vybírány méně problematické akce úplatky či jiné výhody pro členy kontrolní skupiny při zamlčení nebo zkreslení zjištěných skutečností Opatření k minimalizaci rizika schvalování "Plánu veřejnosprávních kontrol" až na úrovni Výboru SFDI, kontrola co největšího množství projektů se zohledněním administrativních kapacit, při výběru vzorku zohlednit princip náhodného výběru v kombinaci s možnými riziky u jednotlivých akcí (promítnutí zjištění z provedených kontrol ve vazbě na charakter projekt, příjemce dostace, velikost projektu...), zavedení stálé účasti pracovníků odboru kontroly na stavbách u velkých projektů OPD2 (tzv. Supervize), provádění operativních mimořádných kontrol na základě aktuálních informací. důsledná personální politika, účast minimálně 2 kontrolorů při každé kontrole, v případě větších akcí zvýšit počet kontrolorů, součástí Kontrolního protokolu je prohlášení o nepodjatosti členů kontrolní skupiny. Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

15 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: odbor účetnictví a finančního kontrolingu SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Proplácení faktur dodavatelům Zúčtování a finanční vypořádání poskytnutých prostředků Proplácení neoprávněné fakturace za neodvedenou práci Úplatek nebo jiný prospěch za pozdní dodání požadovaných podkladů vícestupňové schvalování fakturovaných prací Systém spisové evidence s vyznačením času přijetí dokumentu 2 3 6

16 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: Samostatné oddělení supervizí projektových dokumentací SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Supervize projektových dokumentací Ovlivnění supervize, úplatek nebo jiný prospěch Kolektivní rozhodování, rozšiřování znalostí supervizorů, stanovení objektivních kritérií * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

17 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: Personální útvar SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Personální práce Zvýhodňování uchazečů o zaměstnání při obsazování pracovních pozic Postupy v oblasti přijímání zaměstnanců jsou formalizovány a standardizovány v Pracovním řádu SFDI a jsou v souladu se zákoníkem práce (Rozhodnutí ředitele č. 48/ O Změně pracovního řádu SFDI) a v případě přijímání pracovníků zapojených do implementace OPD tento proces probíhá v souladu s MPP SFDI - kapitola K verze 2.7 Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Neoprávněné nakládání s osobními údaji Listinné dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených skříních a elektronické dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v PC, pod přístupovým heslem a skartace se provádí v souladu se Spisovým řádem s ohledem na důvěrnost těchto dokumentů * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

18 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: interní audit SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Ovlivňování zpracování zprávy z provedených interních auditů, které by Interní audity znamenaly změnu ve výsledcích šetření Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Provádění interních auditů v auditní skupině, dodržování zákonných postupů * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

19 Název odboru :Odbor administrace žádostí o platbu SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Uvolňování finančních prostředků Účast v hodnotitelských komisích na stavební práce vyhlašované investory Účast v hodnotitelských komisích na stavební práce vyhlašované investory Možnost vzniku manipulace v žádostech o platbu Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Důsledné dodržování MPP, vícestupňová kontrola žádostí o platbu, následná kontrola na místě, zúčtování na konci roku Zaměstnanci jsou vázáni Pracovním řádem a Etickým kodexem Upřednostňování účastníků výběrového řízení Více členů hodnotitelské komise * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

20 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Smlouvy Stanoviska přejímka nových DK od výrobce pohyb ve skladech dálničních kuponů posuzování žádostí o výměnu DK Formulace či připomínkování smlouvy (ať již provozní či na financování), která se stane zjevně výhodnější pro druhou smluvní stranu. kontrola čtyř očí, výcestupňová kontrola výstupů Příprava právního stanoviska ve prospěch kontrola čtyř očí, výcestupňová žadatele namísto objektivního posouzení akce. kontrola výstupů kamerový systém, dohled odcizení dálničního kuponu pro jinou osobu pracovníků výrobce dohled pracovníků skladu, omezený přístup do skladovací odcizení dálničního kuponu pro jinou osobu oblasti neoprávnění posouzení žádosti ve prospěch třetí osoby více stupňový proces schvalování, měsíční kontroly všech realizovaných výměn, archivace shválených žádostí za účelem dalšího možného prověření * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

21 Název odboru/samostatného oddělení/organizačního útvaru: Odbor příspěvkových programů SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Evidence žádostí o příspěvek Doplnění po termínu stanoveném "Pravidly" Evidence veškeré příchozí pošty na SFDI přes podatelnu a evidence žádostí více zaměstnanci, interní audit Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

22 Název odboru: Odbor vnitřní správy SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Zadávání veřejných zakázek Upřednostňování účastníků výběrového řízení Pravděpo dobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Stanovení transparentních výběrových kritérií - použití otevřených řízení; vícestupňová kontrola zadávacích dokumentací Zveřejňování VZ dle Směrnice pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek v případě VZ malého rozsahu, dle Zákona o ZVZ v případě zakázek dle zákona, na profilu zadavatele od 250 tis. Kč a na elektronickém Upřednostňování účastníků výběrového tržišti v případě povinné komodity od 50 tis. řízení Kč Dělení zakázek (uměle) na dílčí zakázky, aby mohly být zadány dle mírnějšího druhu zadávacího řízení Před zadáním veřejné zakázky pracovník OVS ověří dle Evidence, v jakém objemu byla komodita v daném roce pořizovaná Výhody poskytnuté zaměstnancům ze strany dodavatelů Ovlivnění výběru dodavatele u zakázek malého rozsahu do 250 tis. Kč Zajištění, co největší transparentnosti, jmenování členů hodnotící komise, hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií; v případě jiného kritéria než je cena - zdůvodňování hodnocení a přidělení bodů; stanovování předpokládané hodnoty dle tržních cen (průzkum trhu, minulá plnění) Průzkum trhu (internet), oslovení více možných dodavatelů o získání cenové nabídky, příp. zveřejnění na elektronickém tržišti či profilu zadavatele 2 3 6

23 Realizace veřejné zakázky Nakládání s majetkem státu Únik informací nebo jejich neoprávněné postkytnutí Neplnění smluvních podmínek Navýšení ceny na faktuře v rozporu s objednávkou Rozšiřování rozsahu prací nad rámec původní VZ - vícepráce Proplácení faktur za neodvedenou práci či služby Převedení majetku na jinou osobu v rozporu se Směrnicí - v případě prohlášení majetku za nepotřebný Zaměstnanci jsou zavázáni v Pracovním řádu, Pracovní smlouvě a Směrnici pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek vícestupňová kontrola, předávání výstupů musí být podloženo předávacím protokolem podepsaným odpovědným pracovníkem Vícestupňová kontrola - vždy se kontroluje cena na objednávce/smlouvě a porovnává se na fakturovanou částku Striktní dodržování zákona a výše stanovených částek dle objednávek či smluv Vícestupňová kontrola, dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů Postup v souladu se Směrnicí k úpravě postupu při nakládání s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem, s nímž hospodaří SFDI * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

24 Název odboru/samostatného oddělení/ organizačního útvaru: Samostatné oddělení projektových úkolů SEZNAM KORUPČNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI Riziková oblast Riziko Opatření k minimalizaci rizika Pravděpodobnost výskytu rizika (P)* Důležitost rizika (D)* Celkové riziko (P*D)* Zadávání veřejných zakázek Upřednostnění účastníků výběrového řízení Stanovení transparentních výběrových kritérií Projednání návrhu rozpočtu SFDI v rámci vypořádání Možné ovlivňování úředníků ze strany různých Příprava rozpočtu SFDI meziresortního připomínkového řízení za současné lobbistických nebo zájmových skupin účasti více zájmových skupin. * Vysvětlivky jsou uvedeny v listu KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 aktualizováno 29. března 2012

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více