PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 38 final ANNEX 4 PŘÍLOHA DÁNSKO Zprávy o boji proti korupci v EU --- CS CS

2 DÁNSKO 1. ÚVOD HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A VÝVOJ SITUACE Protikorupční rámec Strategický přístup. Dánsko má dobře rozvinutý systém právních předpisů, prosazování práva a soudních orgánů pro řešení případů korupce, 1 ačkoli nemá svou vnitrostátní protikorupční strategii. Charakterem či mírou výskytu korupce v Dánsku se zabývalo několik studií a statistických analýz. 2 Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA) působící v rámci Ministerstva zahraničních věcí zavedla postupy pro oznamování korupce, zajišťovala školení o otázkách integrity a prováděla řízení korupčních rizik. 3 Právní rámec. Dánské trestněprávní předpisy pokrývají veškeré druhy trestných činů korupce, o nichž je řeč v Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci 4 a v dodatkovém protokolu 5, kromě nepřímého úplatkářství. 6 V roce 2013 přijal parlament legislativní změny s cílem posílit prevenci, vyšetřování a stíhání hospodářských trestných činů. Pokud jde o úplatkářství, zvýšila se horní hranice trestní sazby za aktivní korupci ve veřejném sektoru ze tří na šest let. Maximální trestní sazba za úplatkářství v soukromém sektoru a za úplatkářství u rozhodců vzrostla z jednoho a půl roku na čtyři roky. 7 Přístup k informacím je upraven právními předpisy a dokumenty kteréhokoliv orgánu veřejné správy jsou všeobecně přístupné. 8 Začátkem roku 2013 byl parlamentnímu výboru předložen návrh zákona o přístupu k informacím ve veřejné správě. 9 Tento nový zákon měl přinést větší otevřenost veřejné správy a usnadnit přístup k dokumentům. 10 Během veřejných konzultací byly vyjádřeny obavy, že by některé části nového zákona omezily přístup veřejnosti k informacím v zákonodárném procesu. 11 Dánský parlament tento zákon přijal v červnu Dánsko neprovedlo doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) působící v rámci Rady Evropy, 1 Zpráva z druhého kola hodnocení, Skupina států proti korupci (GRECO), 2005, s. 15, dokument je k dispozici na adrese: 2 Kriminalitet 2011, Dánský statistický úřad, 2011, k dispozici na adrese: a National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 3 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 47, k dispozici na adrese: 4 Trestněprávní úmluva Rady Evropy o korupci (ETS 173). 5 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci (ETS 191). 6 Dánsko vzneslo výhradu také ohledně článku 17 této úmluvy (soudní pravomoc). Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s. 6, k dispozici na adrese: 7 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Všeobecný přístup ke správním informacím je upraven dánským zákonem o přístupu ke spisům veřejné správy a dánským zákonem o veřejné správě. Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2005, s. 8, k dispozici na adrese: 9 L 144 Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen, Ministerstvo spravedlnosti, 2013, k dispozici na adrese: 10 Tento zákon byl připraven na základě doporučení zvláštní komise, v jejímž čele stál bývalý veřejný ochránce práv Hans Gammeltoft-Hansen. Hans Gammeltoft-Hansen, 26 fremskridt 5 tilbageskridt, 2009, k dispozici na adrese: 11 OSCE media freedom representative concerned about proposed public information law in Denmark (Návrh dánského zákona o veřejných informacích vzbuzuje obavy zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků), Stockholm, 23. května 2013 zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků Dunja Mijatović, k dispozici na adrese: Bylo rovněž shromážděno podpisů proti tomuto zákonu. 2

3 jejichž cílem bylo zlepšit dánské právní předpisy v oblasti financování politických stran, jednotlivých kandidátů a volebních kampaní. Institucionální rámec. Hlavním orgánem, který má na starosti vyšetřování případů korupce, je státní zastupitelství pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost, jehož multidisciplinární tým sestává ze státních zástupců a vyšetřovatelů. Má se za to, že dánská veřejná služba se vyznačuje vysokým stupněm integrity. 12 V důsledku toho, že v Dánsku tradičně platí vysoké etické standardy a veřejné postupy jsou transparentní, bylo ve veřejné správě zavedeno pouze několik formálních pravidel upravujících integritu a boj proti korupci. 13 Od roku 2007 má Dánsko kodex chování úředních osob. 14 Tento kodex se zabývá praktickými aspekty a popisuje situace, jež mohou ve veřejné správě nastat, včetně základních hodnot a zásad, svobody projevu, povinnosti zachovávat mlčenlivost, nestrannosti a přijímání darů. 15 Kodex byl rozmístěn na pracoviště ve veřejném sektoru a byly provedeny informační činnosti s cílem zvýšit povědomí o tomto kodexu. V roce 2007 vydalo Ministerstvo spravedlnosti brožuru s názvem Jak zabránit korupci. Tato brožura obsahuje příklady a výklad dánských protikorupčních právních předpisů. 16 Průzkumy veřejného mínění Průzkumy vnímání. Dánsko se v EU trvale řadí k zemím s nejnižším výskytem korupce. Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr z roku 2013, který se týkal korupce, se pouze 20 % Dánů domnívá, že je korupce v jejich zemi rozšířená (průměr EU: 76 %), a jen 3 % dotázaných Dánů mělo pocit, že korupce ovlivňuje jejich každodenní život (průměr EU: 26 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na nejvyšší příčce v EU. Zkušenosti s korupcí. Méně než 1 % respondentů odpovědělo, že byli v uplynulých dvanácti měsících o úplatek požádáni nebo se od nich úplatek očekával (průměr EU: 4 %), a 12 % respondentů uvedlo, že osobně znají někoho, kdo úplatek přijal (průměr EU: 12 %). 17 Průzkumy u podniků. V souladu s průzkumem Eurobarometr si 19 % dotázaných dánských vedoucích pracovníků 18 myslí, že zvýhodňování a korupce omezují hospodářskou soutěž v Dánsku (průměr EU: 73 %). Pouze 4 % dánských podniků se domnívají, že korupce představuje pro jejich podnik problém při podnikání (průměr EU: 43 %). 19 Co se týče zadávání veřejných zakázek, podle průzkumu Eurobarometr týkajícího se korupce, který byl v roce 2013 proveden u podniků 20, se 14 % respondentů domnívá, že korupce je rozšířená u zakázek zadávaných celostátními orgány, a 20 % ji považuje za rozšířenou u zakázek zadávaných místními orgány (průměr EU: 56 % a 60 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na jedné z nejvyšších příček v EU. 12 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 13 Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2004, s. 10, k dispozici na adrese: 14 Kodex vypracovala Agentura pro modernizaci veřejné správy ve spolupráci s různými ministerstvy a organizacemi sdružujícími zaměstnavatele a zaměstnance z veřejného sektoru. Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 15 Second Evaluation Round, Addendum to the Compliance Report on Denmark (Druhé kolo hodnocení, Dodatek ke Zprávě o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2009, s. 3, k dispozici na adrese: 16 Undgå corruption, Ministerstvo spravedlnosti, 2007: 17 Zvláštní průzkum Eurobarometr 397 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku

4 Souvislosti Soukromý sektor. Pokud jde o právní rámec, Dánsko náležitě provedlo do vnitrostátního práva rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV ohledně definice aktivní korupce v soukromém sektoru a sankcí ukládaných fyzickým a právnickým osobám. 21 Co se týče zahraničního úplatkářství, vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení vážné znepokojení nad tím, že je v oblasti trestných činů zahraničního úplatkářství nedostatečně prosazováno právo a že některé případy byly uzavřeny, aniž by byly řádně prošetřeny nebo aniž by bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí. 22 Na druhou stranu OECD Dánsko pochválila mimo jiné za to, že se snaží zvyšovat informovanost a podporovat sociální odpovědnost podniků. Střety zájmů a majetková přiznání. Dánští poslanci nemají ze zákona povinnost zpřístupňovat informace o svém majetku a nepodléhají ani žádným jiným pravidlům pro sledování střetu zájmů. Některé politické strany však od svých poslanců vyžadují, aby informace o svém majetku zpřístupňovali, aniž by k tomu byli formálně povinni. Kontrolu vykonávají předsedové parlamentu. 23 Předsedové rovněž řeší případy střetu zájmů u ministrů či poslanců. Kromě toho šel dánský parlament příkladem v oblasti zvyšování transparentnosti výdajů jednotlivých ministrů zavedením systému otevřenosti. Jedná se o dohodu mezi politickými stranami, v souladu s níž jsou ministři vybízeni k oznamování svých měsíčních výdajů, cestovních výdajů, obdržených darů a dalších relevantních informací tohoto typu. 24 Ministři dobrovolně zveřejňují také své osobní a finanční zájmy na internetových stránkách úřadu předsedy vlády. 25 Whistleblowing. Dánsko neposkytuje zaměstnancům veřejného či soukromého sektoru komplexní ochranu v případě oznámení korupce. Dánský kodex chování osob vykonávajících služební činnost ve veřejné správě 26 obsahuje pokyny pro situace, kdy jsou zaměstnanci veřejné správy oprávněni otevřeně zveřejnit informace, které nemají důvěrnou povahu, tisku a jiným vnějším partnerům. 27 Dánský zákoník práce neposkytuje zaměstnancům soukromého sektoru, kteří nahlásili podezření na podplácení, žádnou ochranu před propuštěním. 28 V roce 2009 vydalo Ministerstvo práce důvodovou zprávu a soubor pokynů se zvláštním zaměřením na oznamování korupce a svobodu projevu zaměstnanců soukromého sektoru. 29 Tento soubor pokynů není právně závazný, a neposkytuje tudíž oznamovatelům dostatečné právní 21 KOM(2011) 309 v konečném znění, druhá zpráva o provádění rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV ze dne 6. června 2011: 22 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 5, k dispozici na adrese: 23 National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 24 Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, k dispozici na adrese: benhedsordningen.pdf V souladu s kodexem chování se může zaměstnanec obrátit na organizaci poskytující odbornou pomoc nebo může podat stížnost parlamentnímu veřejnému ochránci práv (s. 37). Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 27 Případy neoprávněného propuštění řeší také zákon o právním vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tato ustanovení platí jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Nevztahují se však na jiné formy odvetných opatření, jako je například zařazení na nižší pozici a psychické obtěžování. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 28 Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o druhé fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, 2006, s. 17, k dispozici na adrese:

5 prostředky. 30 V důsledku toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení konstatovala, že Dánsko musí zlepšit systém ochrany zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru v případě oznámení korupce. 31 Vláda nedávno zřídila komisi, jejímž úkolem je prozkoumat potřebné reformy v této oblasti. 32 Transparentnost lobbování. Lobbování není v Dánsku předmětem právní úpravy. Není uložena žádná zvláštní povinnost registrace či oznamování kontaktů mezi úředními osobami a lobbisty. Jistá americká poradenská společnost ve zprávě z roku 2009 uvedla, že přístup k dánským regulačním orgánům je podstatně snazší než na ostatních evropských trzích. 33 Profesionální lobbistické skupiny v Dánsku vznesly požadavek, aby byl sestaven rejstřík lobbistů. Parlament však nedávno od tohoto záměru upustil. 2. OTÁZKY V CENTRU POZORNOSTI Financování politických stran Dánský systém transparentnosti financování politické činnosti na národní úrovni je upraven zákonem o účtech politických stran a zákonem o veřejném financování. 34 Tyto dva zákony prošly v posledních letech postupnými úpravami a vylepšeními, jejichž účelem bylo vnést do financování politické činnosti větší transparentnost. Politické strany mají například povinnost vykazovat dary převyšující částku EUR a parlament účty stran zveřejňuje. 35 Nedostatky však přetrvávají ve stávajících právních předpisech týkajících se transparentnosti financování politických stran. Neplatí například žádná omezení pro dary ze zahraničí a dary od právnických osob nebo anonymních dárců a nijak omezena není ani částka, již lze darovat. 36 Veřejnost tak má jen velmi málo prostředků k tomu, aby posoudila případnou spojitost mezi financováním ze soukromých zdrojů a politickými rozhodnutími. Politické strany v Dánsku na celostátní, regionální a místní úrovni dostávají značné veřejné prostředky od státu. Nicméně v důsledku toho, že financování politických stran a jednotlivých členů stran ze soukromých zdrojů není dostatečně upraveno a že chybí pravidla pro lobbování, majetková přiznání a zvláštní předpisy týkající se střetu zájmů, může v tomto systému snadno dojít ke korupci Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 31 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: Zpráva je k dispozici na adrese: 34 Tyto dva soubory právních předpisů tvoří právní základ pro transparentnost financování politické činnosti. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2409. Viz též Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 12, k dispozici na adrese: 35 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 7, k dispozici na adrese: 36 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 37 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 5

6 Podle organizace Transparency International je nedostatečná transparentnost financování stran ze soukromých zdrojů jedním z největších nedostatků dánského systému integrity. 38 V nedávno uskutečněném celosvětovém průzkumu korupce označili dánští respondenti politické strany v Dánsku za jednu z institucí, v nichž je korupce nejvíce rozšířena. 39 Skupina GRECO Dánsku předložila devět doporučení, jak zvýšit transparentnost financování stran. 40 Tato doporučení byla projednána v dánském parlamentu, načež dánské úřady prohlásily, že podle nich není zapotřebí žádných opatření s cílem upravit stávající legislativní rámec pro financování stran. 41 Skupina GRECO ve své zprávě o plnění doporučení vyjádřila zklamání nad tím, že v souvislosti s těmito doporučeními nebylo dosaženo ničeho podstatného, i když jejich splnění nemusí nutně vyžadovat přijetí legislativních opatření. 42 V souladu s vládním programem A Denmark that stands together (Dánsko, které drží pospolu) vláda zřídí expertní komisi, která vypracuje doporučení ohledně zvýšení transparentnosti financování politických stran. 43 V roce 2013 inicioval předseda parlamentu přezkum pravidel pro financování stran. Tento přezkum je zatím v počáteční fázi, z tohoto důvodu skupina GRECO ještě neobdržela informace o náplni reforem. 44 O potřebě zvýšit transparentnost financování politických stran a jednotlivých kandidátů nedávno jednal parlament. 45 Zahraniční úplatkářství V Dánsku existuje řada podniků, které mají zákazníky po celém světě, především v odvětví strojních zařízení a přístrojů, masa a mléčných výrobků, farmaceutických výrobků a větrných turbín. Objem dánského obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami a investic v těchto zemích je poměrně malý, očekává se zde ale nárůst. 46 Ačkoliv v průzkumu Eurobarometr z roku 2013 označily pouze 4 % dánských podnikatelů korupci za problém při podnikání v Dánsku, což je nejméně ze všech 28 zemí, 47 z jiného průzkumu vyplývá, že se téměř polovina dánských podniků domnívá, že musí podplácet nebo porušovat formální pravidla, pokud chtějí podnikat v některých zemích, jako jsou například Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína. 48 Zástupci občanské společnosti v Dánsku tento pohled potvrdili National Integrity System Study Denmark 2012, English summary (Shrnutí studie systému národní integrity v angličtině, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 39 Podle celosvětového průzkumu korupce, který v roce 2013 provedla organizace Transparency International, se 30 % dánských respondentů domnívá, že politické strany jsou zkorumpované či velmi zkorumpované. K dispozici na adrese: 40 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s , k dispozici na adrese: 41 Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Vládní program A Denmark that stands together, 9. října 2011, s. 76, k dispozici na adrese: 44 Third Evaluation Round Report Second Interim Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Druhá průběžná zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2014, s. 5, k dispozici na adrese: pdf spørgsmål S 347 Om økonomisk partistøtte. K dispozici na adrese: 46 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: 47 Zvláštní průzkumy Eurobarometr týkající se postoje Evropanů ke korupci z roku 2013 jsou k dispozici na adrese: 48 Det Glemte o-rige, Rada pro obchod, Ministerstvo zahraničních věcí, 0113, s. 31, k dispozici na adrese: 49 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 6

7 Bylo vyvinuto úsilí o zvýšení informovanosti o zahraničním úplatkářství a předcházení tomuto jevu a na podporu sociální odpovědnosti podniků a dánské úřady a podnikatelské organizace vydaly několik pokynů a politických dokumentů. 50 Osvědčené postupy: předcházení zahraničnímu úplatkářství Institucí, která má na starosti mediaci a vyřizování stížností v oblasti odpovědného chování podnikatelských subjektů, je národní kontaktní místo OECD v Dánsku. Tato instituce je součástí akčního plánu vlády pro sociální odpovědnost podniků na období a je oprávněna zahajovat šetření a přijímat rozhodnutí ohledně porušení Směrnic OECD pro nadnárodní podniky. 52 Kompas pro sociální odpovědnost podniků je volně dostupným internetovým nástrojem pro podniky, který může podnikům a subdodavatelům pomoci uplatňovat odpovědné řízení dodavatelského řetězce a dokumentovat a dodržovat environmentální normy, lidská práva, práva zaměstnanců atd. 53 Dánské Ministerstvo zahraničních věcí podniklo řadu činností pro zvýšení informovanosti svých zaměstnanců o korupci. Nová protikorupční politika Ministerstva zahraničních věcí zahrnuje protikorupční kodex chování, který platí pro všechny zaměstnance pracující na Ministerstvu zahraničních věcí v Kodani, na dánských velvyslanectvích, na zastoupeních a ve výboru pro obchod a pro poradce a konzultanty, jež Ministerstvo zahraničních věcí zaměstnává. Nový kodex má zabránit korupci v dánském systému poskytování pomoci, zabránit korupci při využívání rozvojové pomoci a přispět k potírání korupce v zemích, které od Dánska dostávají podporu. 54 Navzdory tomuto úsilí vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení znepokojení nad tím, že pouze jedno obvinění ze zahraničního úplatkářství ze 13 vyústilo ve stíhání a uložení sankcí. 55 Obvinění vznesená vůči tomuto podniku byla vyřešena mimosoudně. V rámci narovnání se tento podnik přiznal ke korupci v soukromém sektoru, což je méně závažný trestný čin než zahraniční úplatkářství. 56 Dánské úřady rovněž uzavřely 50 Jedná se o tyto pokyny a politické dokumenty: 1) brožura Ministerstva spravedlnosti pod názvem Jak zabránit korupci, 2) publikace Konfederace dánských podniků pod názvem Zabránění korupci, 3) protikorupční politika dánské Rady pro obchod, 4) protikorupční pokyny Dánského investičního fondu a 5) protikorupční kodex chování agentury DANIDA. Kodex agentury DANIDA byl v roce 2011 nahrazen protikorupční politikou Ministerstva zahraničních věcí. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 14, k dispozici na adrese: 51 Responsible growth. Action Plan for Corporate Social Responsibility (Odpovědný růst akční plán pro sociální odpovědnost podniků na období ), k dispozici na adrese: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Výroční zpráva o Směrnicích OECD pro nadnárodní podniky za rok 2012), k dispozici na adrese: 53 Kompas pro sociální odpovědnost podniků je k dispozici na adrese: 54 Vedení dánského Ministerstva zahraničních věcí tuto novou protikorupční politiku schválilo v roce Nová politika a protikorupční kodex chování nahrazují protikorupční kodex chování agentury DANIDA z roku 2008, z něhož do značné míry čerpají. Dokument je k dispozici na adrese: 55 Devět ze zbývajících 12 případů bylo ukončeno, aniž by bylo zahájeno stíhání, a tři případy se prošetřují. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 8, k dispozici na adrese: 56 Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a Doporučení Rady pro další boj proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 9, k dispozici na adrese: 7

8 14 případů vyhýbání se sankcím a porušení embarga OSN uvaleného na Irák, pokud jde o program OSN Ropa za potraviny. V těchto případech nebyl vynesen rozsudek z důvodu uplynutí promlčecí lhůty, byly však zabaveny výnosy z této trestné činnosti. Dánsko má systém sankcí pro právnické osoby, které se dopustily zahraničního úplatkářství. Jsou jim ukládány pokuty, jejichž výše se stanoví například s přihlédnutím k obratu daného podniku. Ve výše zmíněném případě zaplatila žalovaná strana pokutu ve výši EUR a dalších 2,7 milionu EUR bylo zabaveno v mimosoudním narovnání. Tyto sankce se však zdají být nízké v porovnání s výší úplatku, který činil EUR, a s hodnotou zakázky, již žalovaná strana získala (109 milionů EUR). Kromě toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení uvedla, že absence stíhání vyvolává otázku, zda byly případy před uzavřením dostatečně prošetřeny, zda se dánské úřady příliš nespoléhají na vyšetřování provedené zahraničními orgány a zda bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí a spolupráce. Skupina GRECO uvedla, že podmínka oboustranné trestnosti pro stíhání trestných činů úplatkářství značně omezuje výsledky Dánska v boji proti korupci spáchané v některých cizích státech. 57 Skupina GRECO se domnívá, že tento právní požadavek vysílá špatný signál ohledně dánských snah odhodlaným způsobem potírat korupci. V neposlední řadě se zpráva skupiny GRECO zmiňuje o dvojím metru, který je v dánských právních předpisech uplatňován ve vztahu k určitým symbolickým odměnám či odměnám za urychlené vyřízení, jež jsou vypláceny zahraničním úředním osobám. 58 Odměnu za urychlené vyřízení představuje malý peněžní obnos nebo drobné dary, jež jsou předávány zaměstnancům veřejné správy, kteří vykonávají jisté úkony, například zpracovávají žádost o vystavení cestovního pasu nebo vydávají povolení. Z dánských právních předpisů jasně vyplývá, že se ustanovení o podplácení tuzemských a zahraničních úředních osob vztahují na jakoukoliv formu nepatřičné výhody. Z připravovaných ustanovení trestního zákoníku týkajících se úplatkářství se však zdá, že vzhledem k místním zvyklostem a zákonům nelze odměny za urychlené vyřízení určené zahraničním úředním osobám v některých zemích vyloučit. Ministerstvo spravedlnosti v roce 2007 v jedné příručce blíže objasnilo, že odměny za urychlené vyřízení budou vždy nepřípustné a že jsou tedy trestným činem v souvislosti s mezinárodními obchodními vztahy, jestliže je jejich účelem přimět zahraničního zaměstnance veřejné správy, aby porušil své povinnosti. Pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení nicméně uvedla, že toto ospravedlnění odměn za urychlené vyřízení není dostatečně jasné, a proto Dánsko vybídla, 57 Podmínka oboustranné trestnosti znamená, že osoby s pobytem v Dánsku nemohou být stíhány za trestné činy úplatkářství, které spáchaly v zahraničí, pokud tento čin v daném cizím státě není trestný. Mimoto nemohou dánské soudy ukládat přísnější sankce než ty, které lze uložit podle právních předpisů cizího státu. Third Evaluation Round Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení), Téma I, GRECO, 2009, s. 15, k dispozici na adrese: 58 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 3: 8

9 aby zajistilo jeho jednoznačné vymezení, právní závaznost a soulad s článkem 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení BUDOUCÍ KROKY Dánsko se řadí k těm zemím EU, jež vykazují nejlepší výsledky v oblasti transparentnosti, integrity a kontroly korupce. Z řady mezinárodních průzkumů vyplývá, že korupce není považována za problém v Dánsku, a to ani samotnými Dány, ani mezinárodními experty. Počet případů korupce v Dánsku je velmi malý, proto tato otázka nepatří k předním tématům politických jednání. Určitý prostor pro zlepšení zde ovšem existuje, zejména co se týče financování politických stran a rámce pro stíhání a trestání dánských společností z důvodu zahraničního úplatkářství. Těmto bodům je třeba dále věnovat pozornost: Další posílení preventivních opatření ohledně financování politických stran s přihlédnutím k doporučením skupiny GRECO, jež se týkají zvýšení transparentnosti a zkvalitnění mechanismů dohledu v oblasti financování politických stran a jednotlivých kandidátů. Pokračování v úsilí o potírání zahraničního úplatkářství, a to: zpřísněním pokut ukládaných společnostem a právnickým osobám, zvážením přezkumu předpisů týkajících se oboustranné trestnosti u trestných činů zahraničního úplatkářství a zajištěním toho, aby bylo ospravedlnění nevelkých odměn za urychlené vyřízení jednoznačně vymezeno a aby bylo právně závazné a v souladu s Úmluvou OECD o boji proti podplácení. 59 V článku 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení se uvádí: Každá ze stran přijme taková potřebná opatření, aby bylo možno stanovit, že se podle jejího práva jedná o trestný čin kterékoli osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, ať již přímo, nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele, nebo pro třetí stranu, za tím účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích. Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 15, k dispozici na adrese: 9

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU K 123 / 09 / 01 9. funkční období K 123 / 09 / 01 Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU 2014 Zpracoval: Úřad vlády České republiky Odbor

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni III. Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni Praha, květen 2014 1 Obsah Základní směry boje s korupcí... 1 Preambule... 3 1) Legislativa... 3 2) Preventivní opatření boje s korupcí... 5 3) Mezinárodní

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

PŘÍLOHA ESTONSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---

PŘÍLOHA ESTONSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU --- EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 final ANNEX 6 PŘÍLOHA ESTONSKO Zprávy o boji proti korupci v EU --- CS CS ESTONSKO 1. ÚVOD HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A SOUVISLOSTI Protikorupční rámec Strategický

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více