PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 38 final ANNEX 4 PŘÍLOHA DÁNSKO Zprávy o boji proti korupci v EU --- CS CS

2 DÁNSKO 1. ÚVOD HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A VÝVOJ SITUACE Protikorupční rámec Strategický přístup. Dánsko má dobře rozvinutý systém právních předpisů, prosazování práva a soudních orgánů pro řešení případů korupce, 1 ačkoli nemá svou vnitrostátní protikorupční strategii. Charakterem či mírou výskytu korupce v Dánsku se zabývalo několik studií a statistických analýz. 2 Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA) působící v rámci Ministerstva zahraničních věcí zavedla postupy pro oznamování korupce, zajišťovala školení o otázkách integrity a prováděla řízení korupčních rizik. 3 Právní rámec. Dánské trestněprávní předpisy pokrývají veškeré druhy trestných činů korupce, o nichž je řeč v Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci 4 a v dodatkovém protokolu 5, kromě nepřímého úplatkářství. 6 V roce 2013 přijal parlament legislativní změny s cílem posílit prevenci, vyšetřování a stíhání hospodářských trestných činů. Pokud jde o úplatkářství, zvýšila se horní hranice trestní sazby za aktivní korupci ve veřejném sektoru ze tří na šest let. Maximální trestní sazba za úplatkářství v soukromém sektoru a za úplatkářství u rozhodců vzrostla z jednoho a půl roku na čtyři roky. 7 Přístup k informacím je upraven právními předpisy a dokumenty kteréhokoliv orgánu veřejné správy jsou všeobecně přístupné. 8 Začátkem roku 2013 byl parlamentnímu výboru předložen návrh zákona o přístupu k informacím ve veřejné správě. 9 Tento nový zákon měl přinést větší otevřenost veřejné správy a usnadnit přístup k dokumentům. 10 Během veřejných konzultací byly vyjádřeny obavy, že by některé části nového zákona omezily přístup veřejnosti k informacím v zákonodárném procesu. 11 Dánský parlament tento zákon přijal v červnu Dánsko neprovedlo doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) působící v rámci Rady Evropy, 1 Zpráva z druhého kola hodnocení, Skupina států proti korupci (GRECO), 2005, s. 15, dokument je k dispozici na adrese: 2 Kriminalitet 2011, Dánský statistický úřad, 2011, k dispozici na adrese: a National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 3 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 47, k dispozici na adrese: 4 Trestněprávní úmluva Rady Evropy o korupci (ETS 173). 5 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci (ETS 191). 6 Dánsko vzneslo výhradu také ohledně článku 17 této úmluvy (soudní pravomoc). Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s. 6, k dispozici na adrese: Všeobecný přístup ke správním informacím je upraven dánským zákonem o přístupu ke spisům veřejné správy a dánským zákonem o veřejné správě. Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2005, s. 8, k dispozici na adrese: 9 L 144 Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen, Ministerstvo spravedlnosti, 2013, k dispozici na adrese: 10 Tento zákon byl připraven na základě doporučení zvláštní komise, v jejímž čele stál bývalý veřejný ochránce práv Hans Gammeltoft-Hansen. Hans Gammeltoft-Hansen, 26 fremskridt 5 tilbageskridt, 2009, k dispozici na adrese: 11 OSCE media freedom representative concerned about proposed public information law in Denmark (Návrh dánského zákona o veřejných informacích vzbuzuje obavy zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků), Stockholm, 23. května 2013 zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků Dunja Mijatović, k dispozici na adrese: Bylo rovněž shromážděno podpisů proti tomuto zákonu. 2

3 jejichž cílem bylo zlepšit dánské právní předpisy v oblasti financování politických stran, jednotlivých kandidátů a volebních kampaní. Institucionální rámec. Hlavním orgánem, který má na starosti vyšetřování případů korupce, je státní zastupitelství pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost, jehož multidisciplinární tým sestává ze státních zástupců a vyšetřovatelů. Má se za to, že dánská veřejná služba se vyznačuje vysokým stupněm integrity. 12 V důsledku toho, že v Dánsku tradičně platí vysoké etické standardy a veřejné postupy jsou transparentní, bylo ve veřejné správě zavedeno pouze několik formálních pravidel upravujících integritu a boj proti korupci. 13 Od roku 2007 má Dánsko kodex chování úředních osob. 14 Tento kodex se zabývá praktickými aspekty a popisuje situace, jež mohou ve veřejné správě nastat, včetně základních hodnot a zásad, svobody projevu, povinnosti zachovávat mlčenlivost, nestrannosti a přijímání darů. 15 Kodex byl rozmístěn na pracoviště ve veřejném sektoru a byly provedeny informační činnosti s cílem zvýšit povědomí o tomto kodexu. V roce 2007 vydalo Ministerstvo spravedlnosti brožuru s názvem Jak zabránit korupci. Tato brožura obsahuje příklady a výklad dánských protikorupčních právních předpisů. 16 Průzkumy veřejného mínění Průzkumy vnímání. Dánsko se v EU trvale řadí k zemím s nejnižším výskytem korupce. Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr z roku 2013, který se týkal korupce, se pouze 20 % Dánů domnívá, že je korupce v jejich zemi rozšířená (průměr EU: 76 %), a jen 3 % dotázaných Dánů mělo pocit, že korupce ovlivňuje jejich každodenní život (průměr EU: 26 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na nejvyšší příčce v EU. Zkušenosti s korupcí. Méně než 1 % respondentů odpovědělo, že byli v uplynulých dvanácti měsících o úplatek požádáni nebo se od nich úplatek očekával (průměr EU: 4 %), a 12 % respondentů uvedlo, že osobně znají někoho, kdo úplatek přijal (průměr EU: 12 %). 17 Průzkumy u podniků. V souladu s průzkumem Eurobarometr si 19 % dotázaných dánských vedoucích pracovníků 18 myslí, že zvýhodňování a korupce omezují hospodářskou soutěž v Dánsku (průměr EU: 73 %). Pouze 4 % dánských podniků se domnívají, že korupce představuje pro jejich podnik problém při podnikání (průměr EU: 43 %). 19 Co se týče zadávání veřejných zakázek, podle průzkumu Eurobarometr týkajícího se korupce, který byl v roce 2013 proveden u podniků 20, se 14 % respondentů domnívá, že korupce je rozšířená u zakázek zadávaných celostátními orgány, a 20 % ji považuje za rozšířenou u zakázek zadávaných místními orgány (průměr EU: 56 % a 60 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na jedné z nejvyšších příček v EU. 12 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 13 Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2004, s. 10, k dispozici na adrese: 14 Kodex vypracovala Agentura pro modernizaci veřejné správy ve spolupráci s různými ministerstvy a organizacemi sdružujícími zaměstnavatele a zaměstnance z veřejného sektoru. Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 15 Second Evaluation Round, Addendum to the Compliance Report on Denmark (Druhé kolo hodnocení, Dodatek ke Zprávě o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2009, s. 3, k dispozici na adrese: 16 Undgå corruption, Ministerstvo spravedlnosti, 2007: 17 Zvláštní průzkum Eurobarometr 397 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku

4 Souvislosti Soukromý sektor. Pokud jde o právní rámec, Dánsko náležitě provedlo do vnitrostátního práva rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV ohledně definice aktivní korupce v soukromém sektoru a sankcí ukládaných fyzickým a právnickým osobám. 21 Co se týče zahraničního úplatkářství, vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení vážné znepokojení nad tím, že je v oblasti trestných činů zahraničního úplatkářství nedostatečně prosazováno právo a že některé případy byly uzavřeny, aniž by byly řádně prošetřeny nebo aniž by bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí. 22 Na druhou stranu OECD Dánsko pochválila mimo jiné za to, že se snaží zvyšovat informovanost a podporovat sociální odpovědnost podniků. Střety zájmů a majetková přiznání. Dánští poslanci nemají ze zákona povinnost zpřístupňovat informace o svém majetku a nepodléhají ani žádným jiným pravidlům pro sledování střetu zájmů. Některé politické strany však od svých poslanců vyžadují, aby informace o svém majetku zpřístupňovali, aniž by k tomu byli formálně povinni. Kontrolu vykonávají předsedové parlamentu. 23 Předsedové rovněž řeší případy střetu zájmů u ministrů či poslanců. Kromě toho šel dánský parlament příkladem v oblasti zvyšování transparentnosti výdajů jednotlivých ministrů zavedením systému otevřenosti. Jedná se o dohodu mezi politickými stranami, v souladu s níž jsou ministři vybízeni k oznamování svých měsíčních výdajů, cestovních výdajů, obdržených darů a dalších relevantních informací tohoto typu. 24 Ministři dobrovolně zveřejňují také své osobní a finanční zájmy na internetových stránkách úřadu předsedy vlády. 25 Whistleblowing. Dánsko neposkytuje zaměstnancům veřejného či soukromého sektoru komplexní ochranu v případě oznámení korupce. Dánský kodex chování osob vykonávajících služební činnost ve veřejné správě 26 obsahuje pokyny pro situace, kdy jsou zaměstnanci veřejné správy oprávněni otevřeně zveřejnit informace, které nemají důvěrnou povahu, tisku a jiným vnějším partnerům. 27 Dánský zákoník práce neposkytuje zaměstnancům soukromého sektoru, kteří nahlásili podezření na podplácení, žádnou ochranu před propuštěním. 28 V roce 2009 vydalo Ministerstvo práce důvodovou zprávu a soubor pokynů se zvláštním zaměřením na oznamování korupce a svobodu projevu zaměstnanců soukromého sektoru. 29 Tento soubor pokynů není právně závazný, a neposkytuje tudíž oznamovatelům dostatečné právní 21 KOM(2011) 309 v konečném znění, druhá zpráva o provádění rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV ze dne 6. června 2011: 22 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 5, k dispozici na adrese: 23 National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 24 Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, k dispozici na adrese: benhedsordningen.pdf V souladu s kodexem chování se může zaměstnanec obrátit na organizaci poskytující odbornou pomoc nebo může podat stížnost parlamentnímu veřejnému ochránci práv (s. 37). Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 27 Případy neoprávněného propuštění řeší také zákon o právním vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tato ustanovení platí jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Nevztahují se však na jiné formy odvetných opatření, jako je například zařazení na nižší pozici a psychické obtěžování. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 28 Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o druhé fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, 2006, s. 17, k dispozici na adrese:

5 prostředky. 30 V důsledku toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení konstatovala, že Dánsko musí zlepšit systém ochrany zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru v případě oznámení korupce. 31 Vláda nedávno zřídila komisi, jejímž úkolem je prozkoumat potřebné reformy v této oblasti. 32 Transparentnost lobbování. Lobbování není v Dánsku předmětem právní úpravy. Není uložena žádná zvláštní povinnost registrace či oznamování kontaktů mezi úředními osobami a lobbisty. Jistá americká poradenská společnost ve zprávě z roku 2009 uvedla, že přístup k dánským regulačním orgánům je podstatně snazší než na ostatních evropských trzích. 33 Profesionální lobbistické skupiny v Dánsku vznesly požadavek, aby byl sestaven rejstřík lobbistů. Parlament však nedávno od tohoto záměru upustil. 2. OTÁZKY V CENTRU POZORNOSTI Financování politických stran Dánský systém transparentnosti financování politické činnosti na národní úrovni je upraven zákonem o účtech politických stran a zákonem o veřejném financování. 34 Tyto dva zákony prošly v posledních letech postupnými úpravami a vylepšeními, jejichž účelem bylo vnést do financování politické činnosti větší transparentnost. Politické strany mají například povinnost vykazovat dary převyšující částku EUR a parlament účty stran zveřejňuje. 35 Nedostatky však přetrvávají ve stávajících právních předpisech týkajících se transparentnosti financování politických stran. Neplatí například žádná omezení pro dary ze zahraničí a dary od právnických osob nebo anonymních dárců a nijak omezena není ani částka, již lze darovat. 36 Veřejnost tak má jen velmi málo prostředků k tomu, aby posoudila případnou spojitost mezi financováním ze soukromých zdrojů a politickými rozhodnutími. Politické strany v Dánsku na celostátní, regionální a místní úrovni dostávají značné veřejné prostředky od státu. Nicméně v důsledku toho, že financování politických stran a jednotlivých členů stran ze soukromých zdrojů není dostatečně upraveno a že chybí pravidla pro lobbování, majetková přiznání a zvláštní předpisy týkající se střetu zájmů, může v tomto systému snadno dojít ke korupci Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 31 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: Zpráva je k dispozici na adrese: 34 Tyto dva soubory právních předpisů tvoří právní základ pro transparentnost financování politické činnosti. Viz též Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 12, k dispozici na adrese: 35 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 7, k dispozici na adrese: 36 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 37 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 5

6 Podle organizace Transparency International je nedostatečná transparentnost financování stran ze soukromých zdrojů jedním z největších nedostatků dánského systému integrity. 38 V nedávno uskutečněném celosvětovém průzkumu korupce označili dánští respondenti politické strany v Dánsku za jednu z institucí, v nichž je korupce nejvíce rozšířena. 39 Skupina GRECO Dánsku předložila devět doporučení, jak zvýšit transparentnost financování stran. 40 Tato doporučení byla projednána v dánském parlamentu, načež dánské úřady prohlásily, že podle nich není zapotřebí žádných opatření s cílem upravit stávající legislativní rámec pro financování stran. 41 Skupina GRECO ve své zprávě o plnění doporučení vyjádřila zklamání nad tím, že v souvislosti s těmito doporučeními nebylo dosaženo ničeho podstatného, i když jejich splnění nemusí nutně vyžadovat přijetí legislativních opatření. 42 V souladu s vládním programem A Denmark that stands together (Dánsko, které drží pospolu) vláda zřídí expertní komisi, která vypracuje doporučení ohledně zvýšení transparentnosti financování politických stran. 43 V roce 2013 inicioval předseda parlamentu přezkum pravidel pro financování stran. Tento přezkum je zatím v počáteční fázi, z tohoto důvodu skupina GRECO ještě neobdržela informace o náplni reforem. 44 O potřebě zvýšit transparentnost financování politických stran a jednotlivých kandidátů nedávno jednal parlament. 45 Zahraniční úplatkářství V Dánsku existuje řada podniků, které mají zákazníky po celém světě, především v odvětví strojních zařízení a přístrojů, masa a mléčných výrobků, farmaceutických výrobků a větrných turbín. Objem dánského obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami a investic v těchto zemích je poměrně malý, očekává se zde ale nárůst. 46 Ačkoliv v průzkumu Eurobarometr z roku 2013 označily pouze 4 % dánských podnikatelů korupci za problém při podnikání v Dánsku, což je nejméně ze všech 28 zemí, 47 z jiného průzkumu vyplývá, že se téměř polovina dánských podniků domnívá, že musí podplácet nebo porušovat formální pravidla, pokud chtějí podnikat v některých zemích, jako jsou například Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína. 48 Zástupci občanské společnosti v Dánsku tento pohled potvrdili National Integrity System Study Denmark 2012, English summary (Shrnutí studie systému národní integrity v angličtině, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 39 Podle celosvětového průzkumu korupce, který v roce 2013 provedla organizace Transparency International, se 30 % dánských respondentů domnívá, že politické strany jsou zkorumpované či velmi zkorumpované. K dispozici na adrese: 40 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s , k dispozici na adrese: 41 Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Vládní program A Denmark that stands together, 9. října 2011, s. 76, k dispozici na adrese: 44 Third Evaluation Round Report Second Interim Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Druhá průběžná zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2014, s. 5, k dispozici na adrese: pdf spørgsmål S 347 Om økonomisk partistøtte. K dispozici na adrese: 46 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: 47 Zvláštní průzkumy Eurobarometr týkající se postoje Evropanů ke korupci z roku 2013 jsou k dispozici na adrese: 48 Det Glemte o-rige, Rada pro obchod, Ministerstvo zahraničních věcí, 0113, s. 31, k dispozici na adrese: 49 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 6

7 Bylo vyvinuto úsilí o zvýšení informovanosti o zahraničním úplatkářství a předcházení tomuto jevu a na podporu sociální odpovědnosti podniků a dánské úřady a podnikatelské organizace vydaly několik pokynů a politických dokumentů. 50 Osvědčené postupy: předcházení zahraničnímu úplatkářství Institucí, která má na starosti mediaci a vyřizování stížností v oblasti odpovědného chování podnikatelských subjektů, je národní kontaktní místo OECD v Dánsku. Tato instituce je součástí akčního plánu vlády pro sociální odpovědnost podniků na období a je oprávněna zahajovat šetření a přijímat rozhodnutí ohledně porušení Směrnic OECD pro nadnárodní podniky. 52 Kompas pro sociální odpovědnost podniků je volně dostupným internetovým nástrojem pro podniky, který může podnikům a subdodavatelům pomoci uplatňovat odpovědné řízení dodavatelského řetězce a dokumentovat a dodržovat environmentální normy, lidská práva, práva zaměstnanců atd. 53 Dánské Ministerstvo zahraničních věcí podniklo řadu činností pro zvýšení informovanosti svých zaměstnanců o korupci. Nová protikorupční politika Ministerstva zahraničních věcí zahrnuje protikorupční kodex chování, který platí pro všechny zaměstnance pracující na Ministerstvu zahraničních věcí v Kodani, na dánských velvyslanectvích, na zastoupeních a ve výboru pro obchod a pro poradce a konzultanty, jež Ministerstvo zahraničních věcí zaměstnává. Nový kodex má zabránit korupci v dánském systému poskytování pomoci, zabránit korupci při využívání rozvojové pomoci a přispět k potírání korupce v zemích, které od Dánska dostávají podporu. 54 Navzdory tomuto úsilí vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení znepokojení nad tím, že pouze jedno obvinění ze zahraničního úplatkářství ze 13 vyústilo ve stíhání a uložení sankcí. 55 Obvinění vznesená vůči tomuto podniku byla vyřešena mimosoudně. V rámci narovnání se tento podnik přiznal ke korupci v soukromém sektoru, což je méně závažný trestný čin než zahraniční úplatkářství. 56 Dánské úřady rovněž uzavřely 50 Jedná se o tyto pokyny a politické dokumenty: 1) brožura Ministerstva spravedlnosti pod názvem Jak zabránit korupci, 2) publikace Konfederace dánských podniků pod názvem Zabránění korupci, 3) protikorupční politika dánské Rady pro obchod, 4) protikorupční pokyny Dánského investičního fondu a 5) protikorupční kodex chování agentury DANIDA. Kodex agentury DANIDA byl v roce 2011 nahrazen protikorupční politikou Ministerstva zahraničních věcí. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 14, k dispozici na adrese: 51 Responsible growth. Action Plan for Corporate Social Responsibility (Odpovědný růst akční plán pro sociální odpovědnost podniků na období ), k dispozici na adrese: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Výroční zpráva o Směrnicích OECD pro nadnárodní podniky za rok 2012), k dispozici na adrese: Kompas pro sociální odpovědnost podniků je k dispozici na adrese: 54 Vedení dánského Ministerstva zahraničních věcí tuto novou protikorupční politiku schválilo v roce Nová politika a protikorupční kodex chování nahrazují protikorupční kodex chování agentury DANIDA z roku 2008, z něhož do značné míry čerpají. Dokument je k dispozici na adrese: 55 Devět ze zbývajících 12 případů bylo ukončeno, aniž by bylo zahájeno stíhání, a tři případy se prošetřují. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 8, k dispozici na adrese: 56 Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a Doporučení Rady pro další boj proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 9, k dispozici na adrese: 7

8 14 případů vyhýbání se sankcím a porušení embarga OSN uvaleného na Irák, pokud jde o program OSN Ropa za potraviny. V těchto případech nebyl vynesen rozsudek z důvodu uplynutí promlčecí lhůty, byly však zabaveny výnosy z této trestné činnosti. Dánsko má systém sankcí pro právnické osoby, které se dopustily zahraničního úplatkářství. Jsou jim ukládány pokuty, jejichž výše se stanoví například s přihlédnutím k obratu daného podniku. Ve výše zmíněném případě zaplatila žalovaná strana pokutu ve výši EUR a dalších 2,7 milionu EUR bylo zabaveno v mimosoudním narovnání. Tyto sankce se však zdají být nízké v porovnání s výší úplatku, který činil EUR, a s hodnotou zakázky, již žalovaná strana získala (109 milionů EUR). Kromě toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení uvedla, že absence stíhání vyvolává otázku, zda byly případy před uzavřením dostatečně prošetřeny, zda se dánské úřady příliš nespoléhají na vyšetřování provedené zahraničními orgány a zda bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí a spolupráce. Skupina GRECO uvedla, že podmínka oboustranné trestnosti pro stíhání trestných činů úplatkářství značně omezuje výsledky Dánska v boji proti korupci spáchané v některých cizích státech. 57 Skupina GRECO se domnívá, že tento právní požadavek vysílá špatný signál ohledně dánských snah odhodlaným způsobem potírat korupci. V neposlední řadě se zpráva skupiny GRECO zmiňuje o dvojím metru, který je v dánských právních předpisech uplatňován ve vztahu k určitým symbolickým odměnám či odměnám za urychlené vyřízení, jež jsou vypláceny zahraničním úředním osobám. 58 Odměnu za urychlené vyřízení představuje malý peněžní obnos nebo drobné dary, jež jsou předávány zaměstnancům veřejné správy, kteří vykonávají jisté úkony, například zpracovávají žádost o vystavení cestovního pasu nebo vydávají povolení. Z dánských právních předpisů jasně vyplývá, že se ustanovení o podplácení tuzemských a zahraničních úředních osob vztahují na jakoukoliv formu nepatřičné výhody. Z připravovaných ustanovení trestního zákoníku týkajících se úplatkářství se však zdá, že vzhledem k místním zvyklostem a zákonům nelze odměny za urychlené vyřízení určené zahraničním úředním osobám v některých zemích vyloučit. Ministerstvo spravedlnosti v roce 2007 v jedné příručce blíže objasnilo, že odměny za urychlené vyřízení budou vždy nepřípustné a že jsou tedy trestným činem v souvislosti s mezinárodními obchodními vztahy, jestliže je jejich účelem přimět zahraničního zaměstnance veřejné správy, aby porušil své povinnosti. Pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení nicméně uvedla, že toto ospravedlnění odměn za urychlené vyřízení není dostatečně jasné, a proto Dánsko vybídla, 57 Podmínka oboustranné trestnosti znamená, že osoby s pobytem v Dánsku nemohou být stíhány za trestné činy úplatkářství, které spáchaly v zahraničí, pokud tento čin v daném cizím státě není trestný. Mimoto nemohou dánské soudy ukládat přísnější sankce než ty, které lze uložit podle právních předpisů cizího státu. Third Evaluation Round Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení), Téma I, GRECO, 2009, s. 15, k dispozici na adrese: 58 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 3: 8

9 aby zajistilo jeho jednoznačné vymezení, právní závaznost a soulad s článkem 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení BUDOUCÍ KROKY Dánsko se řadí k těm zemím EU, jež vykazují nejlepší výsledky v oblasti transparentnosti, integrity a kontroly korupce. Z řady mezinárodních průzkumů vyplývá, že korupce není považována za problém v Dánsku, a to ani samotnými Dány, ani mezinárodními experty. Počet případů korupce v Dánsku je velmi malý, proto tato otázka nepatří k předním tématům politických jednání. Určitý prostor pro zlepšení zde ovšem existuje, zejména co se týče financování politických stran a rámce pro stíhání a trestání dánských společností z důvodu zahraničního úplatkářství. Těmto bodům je třeba dále věnovat pozornost: Další posílení preventivních opatření ohledně financování politických stran s přihlédnutím k doporučením skupiny GRECO, jež se týkají zvýšení transparentnosti a zkvalitnění mechanismů dohledu v oblasti financování politických stran a jednotlivých kandidátů. Pokračování v úsilí o potírání zahraničního úplatkářství, a to: zpřísněním pokut ukládaných společnostem a právnickým osobám, zvážením přezkumu předpisů týkajících se oboustranné trestnosti u trestných činů zahraničního úplatkářství a zajištěním toho, aby bylo ospravedlnění nevelkých odměn za urychlené vyřízení jednoznačně vymezeno a aby bylo právně závazné a v souladu s Úmluvou OECD o boji proti podplácení. 59 V článku 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení se uvádí: Každá ze stran přijme taková potřebná opatření, aby bylo možno stanovit, že se podle jejího práva jedná o trestný čin kterékoli osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, ať již přímo, nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele, nebo pro třetí stranu, za tím účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích. Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 15, k dispozici na adrese: 9

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU K 123 / 09 / 01 9. funkční období K 123 / 09 / 01 Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU 2014 Zpracoval: Úřad vlády České republiky Odbor

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN

EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN 1. Kdy začne Rejstřík zástupců zájmových skupin fungovat a jak se můžeme zaregistrovat? Rejstřík bude

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD

Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD III.B Analýza Ministerstva spravedlnosti o hodnocení institutu účinné lítosti z pohledu Skupiny států proti korupci (GRECO) a OECD Na úpravu účinné lítosti v trestním řízení ve věcech korupce se GRECO

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více