PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA DÁNSKO. Zprávy o boji proti korupci v EU ---"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 38 final ANNEX 4 PŘÍLOHA DÁNSKO Zprávy o boji proti korupci v EU --- CS CS

2 DÁNSKO 1. ÚVOD HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY A VÝVOJ SITUACE Protikorupční rámec Strategický přístup. Dánsko má dobře rozvinutý systém právních předpisů, prosazování práva a soudních orgánů pro řešení případů korupce, 1 ačkoli nemá svou vnitrostátní protikorupční strategii. Charakterem či mírou výskytu korupce v Dánsku se zabývalo několik studií a statistických analýz. 2 Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA) působící v rámci Ministerstva zahraničních věcí zavedla postupy pro oznamování korupce, zajišťovala školení o otázkách integrity a prováděla řízení korupčních rizik. 3 Právní rámec. Dánské trestněprávní předpisy pokrývají veškeré druhy trestných činů korupce, o nichž je řeč v Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci 4 a v dodatkovém protokolu 5, kromě nepřímého úplatkářství. 6 V roce 2013 přijal parlament legislativní změny s cílem posílit prevenci, vyšetřování a stíhání hospodářských trestných činů. Pokud jde o úplatkářství, zvýšila se horní hranice trestní sazby za aktivní korupci ve veřejném sektoru ze tří na šest let. Maximální trestní sazba za úplatkářství v soukromém sektoru a za úplatkářství u rozhodců vzrostla z jednoho a půl roku na čtyři roky. 7 Přístup k informacím je upraven právními předpisy a dokumenty kteréhokoliv orgánu veřejné správy jsou všeobecně přístupné. 8 Začátkem roku 2013 byl parlamentnímu výboru předložen návrh zákona o přístupu k informacím ve veřejné správě. 9 Tento nový zákon měl přinést větší otevřenost veřejné správy a usnadnit přístup k dokumentům. 10 Během veřejných konzultací byly vyjádřeny obavy, že by některé části nového zákona omezily přístup veřejnosti k informacím v zákonodárném procesu. 11 Dánský parlament tento zákon přijal v červnu Dánsko neprovedlo doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) působící v rámci Rady Evropy, 1 Zpráva z druhého kola hodnocení, Skupina států proti korupci (GRECO), 2005, s. 15, dokument je k dispozici na adrese: 2 Kriminalitet 2011, Dánský statistický úřad, 2011, k dispozici na adrese: a National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 3 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 47, k dispozici na adrese: 4 Trestněprávní úmluva Rady Evropy o korupci (ETS 173). 5 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě Rady Evropy o korupci (ETS 191). 6 Dánsko vzneslo výhradu také ohledně článku 17 této úmluvy (soudní pravomoc). Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s. 6, k dispozici na adrese: 7 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Všeobecný přístup ke správním informacím je upraven dánským zákonem o přístupu ke spisům veřejné správy a dánským zákonem o veřejné správě. Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2005, s. 8, k dispozici na adrese: 9 L 144 Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen, Ministerstvo spravedlnosti, 2013, k dispozici na adrese: 10 Tento zákon byl připraven na základě doporučení zvláštní komise, v jejímž čele stál bývalý veřejný ochránce práv Hans Gammeltoft-Hansen. Hans Gammeltoft-Hansen, 26 fremskridt 5 tilbageskridt, 2009, k dispozici na adrese: 11 OSCE media freedom representative concerned about proposed public information law in Denmark (Návrh dánského zákona o veřejných informacích vzbuzuje obavy zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků), Stockholm, 23. května 2013 zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků Dunja Mijatović, k dispozici na adrese: Bylo rovněž shromážděno podpisů proti tomuto zákonu. 2

3 jejichž cílem bylo zlepšit dánské právní předpisy v oblasti financování politických stran, jednotlivých kandidátů a volebních kampaní. Institucionální rámec. Hlavním orgánem, který má na starosti vyšetřování případů korupce, je státní zastupitelství pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost, jehož multidisciplinární tým sestává ze státních zástupců a vyšetřovatelů. Má se za to, že dánská veřejná služba se vyznačuje vysokým stupněm integrity. 12 V důsledku toho, že v Dánsku tradičně platí vysoké etické standardy a veřejné postupy jsou transparentní, bylo ve veřejné správě zavedeno pouze několik formálních pravidel upravujících integritu a boj proti korupci. 13 Od roku 2007 má Dánsko kodex chování úředních osob. 14 Tento kodex se zabývá praktickými aspekty a popisuje situace, jež mohou ve veřejné správě nastat, včetně základních hodnot a zásad, svobody projevu, povinnosti zachovávat mlčenlivost, nestrannosti a přijímání darů. 15 Kodex byl rozmístěn na pracoviště ve veřejném sektoru a byly provedeny informační činnosti s cílem zvýšit povědomí o tomto kodexu. V roce 2007 vydalo Ministerstvo spravedlnosti brožuru s názvem Jak zabránit korupci. Tato brožura obsahuje příklady a výklad dánských protikorupčních právních předpisů. 16 Průzkumy veřejného mínění Průzkumy vnímání. Dánsko se v EU trvale řadí k zemím s nejnižším výskytem korupce. Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr z roku 2013, který se týkal korupce, se pouze 20 % Dánů domnívá, že je korupce v jejich zemi rozšířená (průměr EU: 76 %), a jen 3 % dotázaných Dánů mělo pocit, že korupce ovlivňuje jejich každodenní život (průměr EU: 26 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na nejvyšší příčce v EU. Zkušenosti s korupcí. Méně než 1 % respondentů odpovědělo, že byli v uplynulých dvanácti měsících o úplatek požádáni nebo se od nich úplatek očekával (průměr EU: 4 %), a 12 % respondentů uvedlo, že osobně znají někoho, kdo úplatek přijal (průměr EU: 12 %). 17 Průzkumy u podniků. V souladu s průzkumem Eurobarometr si 19 % dotázaných dánských vedoucích pracovníků 18 myslí, že zvýhodňování a korupce omezují hospodářskou soutěž v Dánsku (průměr EU: 73 %). Pouze 4 % dánských podniků se domnívají, že korupce představuje pro jejich podnik problém při podnikání (průměr EU: 43 %). 19 Co se týče zadávání veřejných zakázek, podle průzkumu Eurobarometr týkajícího se korupce, který byl v roce 2013 proveden u podniků 20, se 14 % respondentů domnívá, že korupce je rozšířená u zakázek zadávaných celostátními orgány, a 20 % ji považuje za rozšířenou u zakázek zadávaných místními orgány (průměr EU: 56 % a 60 %). V obou kategoriích se Dánsko umístilo na jedné z nejvyšších příček v EU. 12 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International Denmark, 2012, k dispozici na adrese: 13 Second Evaluation Round (Druhé kolo hodnocení), GRECO, 2004, s. 10, k dispozici na adrese: 14 Kodex vypracovala Agentura pro modernizaci veřejné správy ve spolupráci s různými ministerstvy a organizacemi sdružujícími zaměstnavatele a zaměstnance z veřejného sektoru. Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 15 Second Evaluation Round, Addendum to the Compliance Report on Denmark (Druhé kolo hodnocení, Dodatek ke Zprávě o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2009, s. 3, k dispozici na adrese: 16 Undgå corruption, Ministerstvo spravedlnosti, 2007: 17 Zvláštní průzkum Eurobarometr 397 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku Bleskový průzkum Eurobarometr 374 z roku

4 Souvislosti Soukromý sektor. Pokud jde o právní rámec, Dánsko náležitě provedlo do vnitrostátního práva rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV ohledně definice aktivní korupce v soukromém sektoru a sankcí ukládaných fyzickým a právnickým osobám. 21 Co se týče zahraničního úplatkářství, vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení vážné znepokojení nad tím, že je v oblasti trestných činů zahraničního úplatkářství nedostatečně prosazováno právo a že některé případy byly uzavřeny, aniž by byly řádně prošetřeny nebo aniž by bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí. 22 Na druhou stranu OECD Dánsko pochválila mimo jiné za to, že se snaží zvyšovat informovanost a podporovat sociální odpovědnost podniků. Střety zájmů a majetková přiznání. Dánští poslanci nemají ze zákona povinnost zpřístupňovat informace o svém majetku a nepodléhají ani žádným jiným pravidlům pro sledování střetu zájmů. Některé politické strany však od svých poslanců vyžadují, aby informace o svém majetku zpřístupňovali, aniž by k tomu byli formálně povinni. Kontrolu vykonávají předsedové parlamentu. 23 Předsedové rovněž řeší případy střetu zájmů u ministrů či poslanců. Kromě toho šel dánský parlament příkladem v oblasti zvyšování transparentnosti výdajů jednotlivých ministrů zavedením systému otevřenosti. Jedná se o dohodu mezi politickými stranami, v souladu s níž jsou ministři vybízeni k oznamování svých měsíčních výdajů, cestovních výdajů, obdržených darů a dalších relevantních informací tohoto typu. 24 Ministři dobrovolně zveřejňují také své osobní a finanční zájmy na internetových stránkách úřadu předsedy vlády. 25 Whistleblowing. Dánsko neposkytuje zaměstnancům veřejného či soukromého sektoru komplexní ochranu v případě oznámení korupce. Dánský kodex chování osob vykonávajících služební činnost ve veřejné správě 26 obsahuje pokyny pro situace, kdy jsou zaměstnanci veřejné správy oprávněni otevřeně zveřejnit informace, které nemají důvěrnou povahu, tisku a jiným vnějším partnerům. 27 Dánský zákoník práce neposkytuje zaměstnancům soukromého sektoru, kteří nahlásili podezření na podplácení, žádnou ochranu před propuštěním. 28 V roce 2009 vydalo Ministerstvo práce důvodovou zprávu a soubor pokynů se zvláštním zaměřením na oznamování korupce a svobodu projevu zaměstnanců soukromého sektoru. 29 Tento soubor pokynů není právně závazný, a neposkytuje tudíž oznamovatelům dostatečné právní 21 KOM(2011) 309 v konečném znění, druhá zpráva o provádění rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV ze dne 6. června 2011: 22 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 5, k dispozici na adrese: 23 National Integrity System Study Denmark (Studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 24 Politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, k dispozici na adrese: benhedsordningen.pdf V souladu s kodexem chování se může zaměstnanec obrátit na organizaci poskytující odbornou pomoc nebo může podat stížnost parlamentnímu veřejnému ochránci práv (s. 37). Kodex chování úředních osob je k dispozici na adrese: 27 Případy neoprávněného propuštění řeší také zákon o právním vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Tato ustanovení platí jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. Nevztahují se však na jiné formy odvetných opatření, jako je například zařazení na nižší pozici a psychické obtěžování. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 28 Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o druhé fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, 2006, s. 17, k dispozici na adrese:

5 prostředky. 30 V důsledku toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení konstatovala, že Dánsko musí zlepšit systém ochrany zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru v případě oznámení korupce. 31 Vláda nedávno zřídila komisi, jejímž úkolem je prozkoumat potřebné reformy v této oblasti. 32 Transparentnost lobbování. Lobbování není v Dánsku předmětem právní úpravy. Není uložena žádná zvláštní povinnost registrace či oznamování kontaktů mezi úředními osobami a lobbisty. Jistá americká poradenská společnost ve zprávě z roku 2009 uvedla, že přístup k dánským regulačním orgánům je podstatně snazší než na ostatních evropských trzích. 33 Profesionální lobbistické skupiny v Dánsku vznesly požadavek, aby byl sestaven rejstřík lobbistů. Parlament však nedávno od tohoto záměru upustil. 2. OTÁZKY V CENTRU POZORNOSTI Financování politických stran Dánský systém transparentnosti financování politické činnosti na národní úrovni je upraven zákonem o účtech politických stran a zákonem o veřejném financování. 34 Tyto dva zákony prošly v posledních letech postupnými úpravami a vylepšeními, jejichž účelem bylo vnést do financování politické činnosti větší transparentnost. Politické strany mají například povinnost vykazovat dary převyšující částku EUR a parlament účty stran zveřejňuje. 35 Nedostatky však přetrvávají ve stávajících právních předpisech týkajících se transparentnosti financování politických stran. Neplatí například žádná omezení pro dary ze zahraničí a dary od právnických osob nebo anonymních dárců a nijak omezena není ani částka, již lze darovat. 36 Veřejnost tak má jen velmi málo prostředků k tomu, aby posoudila případnou spojitost mezi financováním ze soukromých zdrojů a politickými rozhodnutími. Politické strany v Dánsku na celostátní, regionální a místní úrovni dostávají značné veřejné prostředky od státu. Nicméně v důsledku toho, že financování politických stran a jednotlivých členů stran ze soukromých zdrojů není dostatečně upraveno a že chybí pravidla pro lobbování, majetková přiznání a zvláštní předpisy týkající se střetu zájmů, může v tomto systému snadno dojít ke korupci Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 46, k dispozici na adrese: 31 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: Zpráva je k dispozici na adrese: 34 Tyto dva soubory právních předpisů tvoří právní základ pro transparentnost financování politické činnosti. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2409. Viz též Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 12, k dispozici na adrese: 35 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 7, k dispozici na adrese: 36 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 37 National Integrity System Study Denmark (Executive summary) (Shrnutí studie systému národní integrity, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 5

6 Podle organizace Transparency International je nedostatečná transparentnost financování stran ze soukromých zdrojů jedním z největších nedostatků dánského systému integrity. 38 V nedávno uskutečněném celosvětovém průzkumu korupce označili dánští respondenti politické strany v Dánsku za jednu z institucí, v nichž je korupce nejvíce rozšířena. 39 Skupina GRECO Dánsku předložila devět doporučení, jak zvýšit transparentnost financování stran. 40 Tato doporučení byla projednána v dánském parlamentu, načež dánské úřady prohlásily, že podle nich není zapotřebí žádných opatření s cílem upravit stávající legislativní rámec pro financování stran. 41 Skupina GRECO ve své zprávě o plnění doporučení vyjádřila zklamání nad tím, že v souvislosti s těmito doporučeními nebylo dosaženo ničeho podstatného, i když jejich splnění nemusí nutně vyžadovat přijetí legislativních opatření. 42 V souladu s vládním programem A Denmark that stands together (Dánsko, které drží pospolu) vláda zřídí expertní komisi, která vypracuje doporučení ohledně zvýšení transparentnosti financování politických stran. 43 V roce 2013 inicioval předseda parlamentu přezkum pravidel pro financování stran. Tento přezkum je zatím v počáteční fázi, z tohoto důvodu skupina GRECO ještě neobdržela informace o náplni reforem. 44 O potřebě zvýšit transparentnost financování politických stran a jednotlivých kandidátů nedávno jednal parlament. 45 Zahraniční úplatkářství V Dánsku existuje řada podniků, které mají zákazníky po celém světě, především v odvětví strojních zařízení a přístrojů, masa a mléčných výrobků, farmaceutických výrobků a větrných turbín. Objem dánského obchodu s rozvíjejícími se ekonomikami a investic v těchto zemích je poměrně malý, očekává se zde ale nárůst. 46 Ačkoliv v průzkumu Eurobarometr z roku 2013 označily pouze 4 % dánských podnikatelů korupci za problém při podnikání v Dánsku, což je nejméně ze všech 28 zemí, 47 z jiného průzkumu vyplývá, že se téměř polovina dánských podniků domnívá, že musí podplácet nebo porušovat formální pravidla, pokud chtějí podnikat v některých zemích, jako jsou například Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína. 48 Zástupci občanské společnosti v Dánsku tento pohled potvrdili National Integrity System Study Denmark 2012, English summary (Shrnutí studie systému národní integrity v angličtině, Dánsko), Transparency International, 2012, k dispozici na adrese: 39 Podle celosvětového průzkumu korupce, který v roce 2013 provedla organizace Transparency International, se 30 % dánských respondentů domnívá, že politické strany jsou zkorumpované či velmi zkorumpované. K dispozici na adrese: 40 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s , k dispozici na adrese: 41 Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Third Evaluation Round Report Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2011, s Vládní program A Denmark that stands together, 9. října 2011, s. 76, k dispozici na adrese: 44 Third Evaluation Round Report Second Interim Compliance Report on Denmark (Zpráva ze třetího kola hodnocení Druhá průběžná zpráva o plnění doporučení Dánskem), GRECO, 2014, s. 5, k dispozici na adrese: pdf spørgsmål S 347 Om økonomisk partistøtte. K dispozici na adrese: 46 Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, k dispozici na adrese: 47 Zvláštní průzkumy Eurobarometr týkající se postoje Evropanů ke korupci z roku 2013 jsou k dispozici na adrese: 48 Det Glemte o-rige, Rada pro obchod, Ministerstvo zahraničních věcí, 0113, s. 31, k dispozici na adrese: 49 Third Evaluation Round (Zpráva ze třetího kola hodnocení), GRECO, 2009, s. 11, k dispozici na adrese: 6

7 Bylo vyvinuto úsilí o zvýšení informovanosti o zahraničním úplatkářství a předcházení tomuto jevu a na podporu sociální odpovědnosti podniků a dánské úřady a podnikatelské organizace vydaly několik pokynů a politických dokumentů. 50 Osvědčené postupy: předcházení zahraničnímu úplatkářství Institucí, která má na starosti mediaci a vyřizování stížností v oblasti odpovědného chování podnikatelských subjektů, je národní kontaktní místo OECD v Dánsku. Tato instituce je součástí akčního plánu vlády pro sociální odpovědnost podniků na období a je oprávněna zahajovat šetření a přijímat rozhodnutí ohledně porušení Směrnic OECD pro nadnárodní podniky. 52 Kompas pro sociální odpovědnost podniků je volně dostupným internetovým nástrojem pro podniky, který může podnikům a subdodavatelům pomoci uplatňovat odpovědné řízení dodavatelského řetězce a dokumentovat a dodržovat environmentální normy, lidská práva, práva zaměstnanců atd. 53 Dánské Ministerstvo zahraničních věcí podniklo řadu činností pro zvýšení informovanosti svých zaměstnanců o korupci. Nová protikorupční politika Ministerstva zahraničních věcí zahrnuje protikorupční kodex chování, který platí pro všechny zaměstnance pracující na Ministerstvu zahraničních věcí v Kodani, na dánských velvyslanectvích, na zastoupeních a ve výboru pro obchod a pro poradce a konzultanty, jež Ministerstvo zahraničních věcí zaměstnává. Nový kodex má zabránit korupci v dánském systému poskytování pomoci, zabránit korupci při využívání rozvojové pomoci a přispět k potírání korupce v zemích, které od Dánska dostávají podporu. 54 Navzdory tomuto úsilí vyjádřila pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení znepokojení nad tím, že pouze jedno obvinění ze zahraničního úplatkářství ze 13 vyústilo ve stíhání a uložení sankcí. 55 Obvinění vznesená vůči tomuto podniku byla vyřešena mimosoudně. V rámci narovnání se tento podnik přiznal ke korupci v soukromém sektoru, což je méně závažný trestný čin než zahraniční úplatkářství. 56 Dánské úřady rovněž uzavřely 50 Jedná se o tyto pokyny a politické dokumenty: 1) brožura Ministerstva spravedlnosti pod názvem Jak zabránit korupci, 2) publikace Konfederace dánských podniků pod názvem Zabránění korupci, 3) protikorupční politika dánské Rady pro obchod, 4) protikorupční pokyny Dánského investičního fondu a 5) protikorupční kodex chování agentury DANIDA. Kodex agentury DANIDA byl v roce 2011 nahrazen protikorupční politikou Ministerstva zahraničních věcí. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 14, k dispozici na adrese: 51 Responsible growth. Action Plan for Corporate Social Responsibility (Odpovědný růst akční plán pro sociální odpovědnost podniků na období ), k dispozici na adrese: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Výroční zpráva o Směrnicích OECD pro nadnárodní podniky za rok 2012), k dispozici na adrese: 53 Kompas pro sociální odpovědnost podniků je k dispozici na adrese: 54 Vedení dánského Ministerstva zahraničních věcí tuto novou protikorupční politiku schválilo v roce Nová politika a protikorupční kodex chování nahrazují protikorupční kodex chování agentury DANIDA z roku 2008, z něhož do značné míry čerpají. Dokument je k dispozici na adrese: 55 Devět ze zbývajících 12 případů bylo ukončeno, aniž by bylo zahájeno stíhání, a tři případy se prošetřují. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 8, k dispozici na adrese: 56 Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a Doporučení Rady pro další boj proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 9, k dispozici na adrese: 7

8 14 případů vyhýbání se sankcím a porušení embarga OSN uvaleného na Irák, pokud jde o program OSN Ropa za potraviny. V těchto případech nebyl vynesen rozsudek z důvodu uplynutí promlčecí lhůty, byly však zabaveny výnosy z této trestné činnosti. Dánsko má systém sankcí pro právnické osoby, které se dopustily zahraničního úplatkářství. Jsou jim ukládány pokuty, jejichž výše se stanoví například s přihlédnutím k obratu daného podniku. Ve výše zmíněném případě zaplatila žalovaná strana pokutu ve výši EUR a dalších 2,7 milionu EUR bylo zabaveno v mimosoudním narovnání. Tyto sankce se však zdají být nízké v porovnání s výší úplatku, který činil EUR, a s hodnotou zakázky, již žalovaná strana získala (109 milionů EUR). Kromě toho pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení uvedla, že absence stíhání vyvolává otázku, zda byly případy před uzavřením dostatečně prošetřeny, zda se dánské úřady příliš nespoléhají na vyšetřování provedené zahraničními orgány a zda bylo vynaloženo dostatečné úsilí o zajištění důkazů ze zahraničí a spolupráce. Skupina GRECO uvedla, že podmínka oboustranné trestnosti pro stíhání trestných činů úplatkářství značně omezuje výsledky Dánska v boji proti korupci spáchané v některých cizích státech. 57 Skupina GRECO se domnívá, že tento právní požadavek vysílá špatný signál ohledně dánských snah odhodlaným způsobem potírat korupci. V neposlední řadě se zpráva skupiny GRECO zmiňuje o dvojím metru, který je v dánských právních předpisech uplatňován ve vztahu k určitým symbolickým odměnám či odměnám za urychlené vyřízení, jež jsou vypláceny zahraničním úředním osobám. 58 Odměnu za urychlené vyřízení představuje malý peněžní obnos nebo drobné dary, jež jsou předávány zaměstnancům veřejné správy, kteří vykonávají jisté úkony, například zpracovávají žádost o vystavení cestovního pasu nebo vydávají povolení. Z dánských právních předpisů jasně vyplývá, že se ustanovení o podplácení tuzemských a zahraničních úředních osob vztahují na jakoukoliv formu nepatřičné výhody. Z připravovaných ustanovení trestního zákoníku týkajících se úplatkářství se však zdá, že vzhledem k místním zvyklostem a zákonům nelze odměny za urychlené vyřízení určené zahraničním úředním osobám v některých zemích vyloučit. Ministerstvo spravedlnosti v roce 2007 v jedné příručce blíže objasnilo, že odměny za urychlené vyřízení budou vždy nepřípustné a že jsou tedy trestným činem v souvislosti s mezinárodními obchodními vztahy, jestliže je jejich účelem přimět zahraničního zaměstnance veřejné správy, aby porušil své povinnosti. Pracovní skupina OECD zabývající se problematikou podplácení nicméně uvedla, že toto ospravedlnění odměn za urychlené vyřízení není dostatečně jasné, a proto Dánsko vybídla, 57 Podmínka oboustranné trestnosti znamená, že osoby s pobytem v Dánsku nemohou být stíhány za trestné činy úplatkářství, které spáchaly v zahraničí, pokud tento čin v daném cizím státě není trestný. Mimoto nemohou dánské soudy ukládat přísnější sankce než ty, které lze uložit podle právních předpisů cizího státu. Third Evaluation Round Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení), Téma I, GRECO, 2009, s. 15, k dispozici na adrese: 58 Third Evaluation Round. Compliance Report (Zpráva ze třetího kola hodnocení Zpráva o plnění doporučení), GRECO, 2011, s. 3: 8

9 aby zajistilo jeho jednoznačné vymezení, právní závaznost a soulad s článkem 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení BUDOUCÍ KROKY Dánsko se řadí k těm zemím EU, jež vykazují nejlepší výsledky v oblasti transparentnosti, integrity a kontroly korupce. Z řady mezinárodních průzkumů vyplývá, že korupce není považována za problém v Dánsku, a to ani samotnými Dány, ani mezinárodními experty. Počet případů korupce v Dánsku je velmi malý, proto tato otázka nepatří k předním tématům politických jednání. Určitý prostor pro zlepšení zde ovšem existuje, zejména co se týče financování politických stran a rámce pro stíhání a trestání dánských společností z důvodu zahraničního úplatkářství. Těmto bodům je třeba dále věnovat pozornost: Další posílení preventivních opatření ohledně financování politických stran s přihlédnutím k doporučením skupiny GRECO, jež se týkají zvýšení transparentnosti a zkvalitnění mechanismů dohledu v oblasti financování politických stran a jednotlivých kandidátů. Pokračování v úsilí o potírání zahraničního úplatkářství, a to: zpřísněním pokut ukládaných společnostem a právnickým osobám, zvážením přezkumu předpisů týkajících se oboustranné trestnosti u trestných činů zahraničního úplatkářství a zajištěním toho, aby bylo ospravedlnění nevelkých odměn za urychlené vyřízení jednoznačně vymezeno a aby bylo právně závazné a v souladu s Úmluvou OECD o boji proti podplácení. 59 V článku 1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení se uvádí: Každá ze stran přijme taková potřebná opatření, aby bylo možno stanovit, že se podle jejího práva jedná o trestný čin kterékoli osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, ať již přímo, nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele, nebo pro třetí stranu, za tím účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích. Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery convention in Denmark (Zpráva o třetí fázi provádění Úmluvy OECD o boji proti podplácení týkající se Dánska), OECD, březen 2013, s. 15, k dispozici na adrese: 9

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU K 123 / 09 / 01 9. funkční období K 123 / 09 / 01 Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU 2014 Zpracoval: Úřad vlády České republiky Odbor

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Článek 1 Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Základní zásady 1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností: Článek 2 a) dbají následujících

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

ROČNÍ PŘEHLED KOMISE. výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011

ROČNÍ PŘEHLED KOMISE. výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2015 COM(2015) 130 final ROČNÍ PŘEHLED KOMISE výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011 CS CS 1. Úvod

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017 Pokyn, kterým se vydává Interní protikorupční program Tiskárny Ministerstva vnitra V souladu s usnesením vlády ze

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 8.9.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky k

Více

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j. 175/11 V Praze dne 31. března 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena

Více

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně Purkyňova 105 612 00 Brno Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Brno dne: 27. 5. 2016 Obsah ÚVOD... 3 Ad 1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ OBSAH 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Zkratky, definice a pojmy... 3 3.1 Použité zkratky... 3 3.2 Definice a pojmy... 3 4 Postup při oznamování korupčního jednání... 3 4.1 Povinnosti související

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Národní kontaktní místo České republiky 1 Směrnice Přijata v roce 1976 jako nedílná součást Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích Klíčová

Více

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni III. Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni Praha, květen 2014 1 Obsah Základní směry boje s korupcí... 1 Preambule... 3 1) Legislativa... 3 2) Preventivní opatření boje s korupcí... 5 3) Mezinárodní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) L 298/32 14.11.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2040 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce některých provincií Kanady pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského

Více