Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů"

Transkript

1 Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace I. Úvodní ustanovení 1. Organizace je oprávněna přijímat dary v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a se Zřizovací listinou. 2. Darem se rozumí jakákoliv dobrovolně darovaná věc, poskytnutá bez protislužby, a to i majetek pořízený z bonusů, či finanční hotovost, kterou poskytne jakákoliv právnická či fyzická osoba. 3. Sleva na nakupované zboží ani vzorky zboží k vyzkoušení nejsou darem, nelze na ně vystavovat potvrzení o převzetí daru ani darovací smlouvu. Vzorky zboží jsou zaměstnanci, kteří je převzali, povinni využít ve prospěch organizace. 4. Dary nelze žádným způsobem vynucovat, vymáhat, slibovat za ně protislužby, či jiná plnění. 5. Dle nového občanského zákoníku je darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby ( 2067 NOZ). 6. Zvláštní opatrnost je nutné zachovávat v situacích, pokud dar přijímá organizace od zákonného zástupce klienta nebo jeho příbuzného či jeho blízké osoby, aby bylo zajištěno, že dar nesouvisí s žádnou protislužbou a není nijak vynucen. 7. Dárce může dar odvolat pro hrubý nevděk obdarovaného (ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo hrubou nedbalostí tak, že zjevně porušil dobré mravy) nebo upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má vyživovací povinnost. 8. Porušování tohoto předpisu je vždy považováno za závažné, případně zvlášť závažné porušení pracovních povinností dotčeného zaměstnance. II. Dary pro organizaci 1. Za přijímání darů pro organizaci zodpovídá ředitel organizace, v pobytových zařízeních jejich vedoucí, ti mohou podepisovat darovací smlouvy, případně potvrzení o poskytnutí věcného daru. 2. Jiní zaměstnanci nejsou oprávněni dary pro organizaci přijímat, jejich přijetí by bylo považováno za porušení pracovních povinností. 3. Účelově určené dary se použijí v souladu s jejich určením, zodpovídá za to ředitel, případně příslušný vedoucí pobytového zařízení. 4. O všech darech přijatých pobytovým zařízením informuje vedoucí zařízení zaměstnance na poradách. O darech přijatých ředitelem informuje ředitel organizace na poradě vedení. 5. Na každý přijatý dar musí být vystaveno potvrzení (věcné dary), nebo darovací smlouva (významné věcné a všechny peněžní dary), k případnému anonymnímu peněžnímu daru vystaví vnitřní doklad vedoucí ekonomického úseku. 6. Smlouvy, případně potvrzení, se vystavují ve dvou originálech. Jeden obdrží dárce, druhý bude předán vedoucí ekonomického úseku, která vede jejich celkovou evidenci. Ta dále originál smlouvy o daru, případně potvrzení předá odpovědné účetní, která provede jeho zaúčtování. 7. Vedoucí středisek vedou složku evidence darů s očíslovanými listy s kopiemi dokladů o všech darech. 8. Vedoucí ekonomického úseku vede souhrnnou evidenci za celou organizaci.

2 9. Originál smlouvy o peněžním daru se zakládá u příslušného bankovního výpisu ve složce k rezervnímu fondu organizace. 10. Peněžní dary jsou vždy příjmem rezervního fondu organizace. 11. V případě, že dárce přinese peněžní dar v hotovosti, sepíše se darovací smlouva a dar zašle dárce na účet organizace složenkou z pošty, nebo ho složí na účet organizace přímo v bance. Ve výjimečném případě je možné finanční dar v hotovosti přijmout do provozní pokladny za přítomnosti dvou zaměstnanců a následně neprodleně tuto částku vložit, případně převést na rezervní fond, tj. samostatný bankovní účet č / U věcného daru je nutné vždy stanovit a uvést na potvrzení jeho hodnotu. Pokud není doložena, stanoví ji po dohodě s dárcem vedoucí střediska, případně ředitel organizace dle ceny stejného či obdobného druhu zboží, případně dotazem u prodejce. 13. Ocenění věcných darů se provádí cenou v okamžiku pořízení s přihlédnutím k opotřebení. 14. Při přijetí věcného daru musí být přítomen jako svědek minimálně jeden další zaměstnanec, ten se podepíše i na potvrzení o převzetí daru. 15. Beze svědka nesmí být žádný dar převzat, jeho přijetí by bylo považováno za porušení pracovních povinností. 16. Po převzetí věcného daru vedoucí střediska, případně ředitel organizace rozhodne, zda bude věcný dar předán do spotřeby, zaveden do zásob, nebo zaevidován do inventáře v souladu s pravidly pro evidenci majetku a zásob. 17. Pokud se rozhodne o zaevidování majetku do inventáře, bude veden do pořizovací ceny 3 000,- Kč v operativní evidenci střediska, v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč bude zaveden do majetku odpovědnou zaměstnankyní organizace. 18. O převzetí každého věcného daru se účtuje tak, že příslušný správce rozpočtu střediska k prvotnímu dokladu (potvrzení o převzetí věcného daru, dodací list, faktura s nulovou úhradou) vyhotoví schvalovací doklad (výnosy), na který uvede, že jde o věcný dar a doplní ostatní předepsané položky a po schválení správcem rozpočtu a příkazcem operace odešle k zaúčtování na ředitelství. 19. Odpovědná účetní účtuje veškeré přijaté věcné dary v číselné řadě interní doklady výnosy s použitím účetních zápisů dle příslušného předpisu zřizovatele. 20. V případě přijetí věcného daru na sklad je příslušná skladní povinna vyhotovit samostatnou příjemku, předat ji neprodleně příslušnému příkazci operace, který zajistí vyhotovení schvalovacího dokladu (výnosy) a doklady odešle k zaúčtování odpovědné účetní organizace. 21. K výdeji daru ze skladu do spotřeby je odpovědná skladní povinna vyhotovit samostatnou výdejku, předat ji neprodleně příslušnému příkazci operace, který zajistí vyhotovení schvalovacího dokladu (výnosy) a doklady odešle k zaúčtování odpovědné účetní organizace. III. Nabídka finančních prostředků či jiných hmotných statků za protislužbu 1. Všichni zaměstnanci jsou povinni každou nabídku finančních prostředků či jiných hmotných statků za protislužbu požadovanou jinou osobou (např. za uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby v pobytovém zařízení) jednoznačně odmítnout a neprodleně oznámit příslušnému vedoucímu střediska. 2. Vedoucí střediska je povinen tuto situaci neprodleně osobně či telefonicky a zároveň písemně em oznámit řediteli. 3. Finanční prostředky či jiné hmotné statky za protislužbu je zakázáno vědomě převzít a příslušný zaměstnanec je povinen osobu, která plnění chce předat upozornit, že by to mohlo být považováno za úplatek, což je trestné a je zde pro účastníky daná oznamovací povinnost orgánům činným v trestním řízení (Policii ČR). 4. Pokud je nějaké plnění zjištěno po odchodu osoby, která ho přinesla, je nutné přivolat ihned dalšího zaměstnance (pokud možno vedoucího zaměstnance), provést o obsahu plnění písemný

3 zápis (kdo ho přinesl včetně všech kontaktů, kdy ho přinesl datum, hodina, jakým způsobem byl předáván, co za něj požadoval, konkrétní popis a jeho množství, čísla bankovek apod.). 5. Kopie zápisu o tomto plnění je následně neprodleně předána řediteli organizace. 6. Vedoucí střediska, kde k zanechání plnění došlo, kontaktuje předávajícího za účelem zjištění dalších skutečností (zda jde o dar pro organizaci, zapomenuté peníze či věci, jiný důvod). 7. Pokud jde o dar, bude podepsána příslušná darovací smlouva nebo potvrzení o daru a dále bude s tímto plněním nakládáno dle této směrnice. 8. Pokud plnění osoba v organizaci zapomněla, bude jí neprodleně předáno zpět a o předání bude proveden zápis. 9. Pokud by se zjistilo, že jde o úplatek, bude odpovědným vedoucím střediska tato záležitost neprodleně oznámena Policii ČR k dalšímu řešení (oznamovací povinnost vyplývá z trestního zákona). 10. O výsledku jednání týkajícího se plnění informuje příslušný vedoucí střediska na poradě vedení a poradě zaměstnanců střediska. IV. Dary mezi zaměstnanci a klienty 1. S ohledem na střet zájmů a zneužitelnost závislosti klientů na sociální službě, není možné běžně poskytovat ze strany zaměstnanců klientům osobní dary. 2. Výjimku mohou tvořit pouze drobné věcné dárky (květiny, občerstvení, malé pozornosti apod.), v maximální hodnotě do 100,- Kč darované zaměstnancem klientovi při jeho významné události (narozeniny, svátek, jiná významná životní událost). 3. Klientovi poskytnuté drobné pozornosti ze strany zaměstnance nesmí být důvodem k tomu, aby se kvůli nim klient cítil být zavázán. 4. Všichni zaměstnanci mají přísně zakázáno přijmout od klienta jakýkoliv dar (jakékoliv věcné, finanční či jiné plnění), a to bez ohledu na jeho hodnotu. 5. Příležitostné pozvání na kávu, zákusek, zmrzlinu, výjimečné nabídnutí cigarety, ovoce, bonbónu, žvýkačky apod.) není považováno za dar dle tohoto vnitřního předpisu, pokud není poskytováno pravidelně či opakovaně mezi konkrétním zaměstnancem a klientem. Pravidelné či opakované poskytování výše uvedených pozorností více než jedenkrát v týdnu je nepřípustné. Tato směrnice nabývá účinnosti dne Zároveň se ruší vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů ze dne V Jindřichově Hradci Ing. Jiří Blížil ředitel Přílohy: Darovací smlouva Potvrzení o daru

4 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Věc: Potvrzení o daru Potvrzujeme firmě (osobě).. že klientům CSS J. Hradec poskytla dar:..., v hodnotě Kč. Účel :..... Předal:. Převzal:. Svědci:. V. dne Děkujeme.. vedoucí Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Věc: Potvrzení o daru Potvrzujeme firmě (osobě).... že klientům CSS J. Hradec poskytla dar:..., v hodnotě Kč. Účel :..... Předal:. Převzal:. Svědci:.. V. dne Děkujeme.. vedoucí

5 DAROVACÍ SMLOUVA Název (jméno)... IČO (nar.) :.. Adresa:. (dále jen dárce) a Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec IČO: DIČ: CZ zastoupený na základě plné moci vedoucím (dále jen obdarovaný) uzavírají dnešního dne tuto darovací smlouvu: I. Dárce poskytne obdarovanému peněžní (věcný.) dar pro klienty CSS J. Hradec (za účelem. ) II. Dar je peněžní ve výši (věcný v hodnotě).,- Kč (slovy:.), dárce tuto částku do složí na účet organizace číslo /0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočky Jindřichův Hradec III. Obdarovaný se zavazuje použít tento dar ve prospěch klientů. IV. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom originále. Účastníci smlouvu přečetli a prohlašují, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Jindřichově Hradci dne:.. Za dárce: Za obdarovaného: Svědci:

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort

Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort Pojištění asistenčních služeb Complete Comfort VÍCE POHODLÍ A KOMFORTU S PLATEBNÍ KARTOU GE MONEY BANK, A.S. Víme, jak důležitá může být rychlá pomoc v případě nenadálé události v domácnosti. Víme také,

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více