VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VNÍMÁNÍ A REALITA KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Michael L. Smith Praha,

2 Prezentace: O projektu Shrnutí knihy - hlavní zjištění Co dál? 2

3 O projektu Finanční podpora: Hlavní finanční podporu výzkumu poskytla Nadace Open Society Fund Praha v rámci r projektu Analýza korupčního prostřed edí v České společnosti nosti Další podporu na výzkumný ý projekt poskytla ČSOB, a.s. 3

4 O projektu Proč jsme projekt zahájili jili: Zjistili jsme, že e jde o opomíjen jené téma výzkumu, česká akademická obec se v problematice korupce neangažuje Dostupná data jsou nekvalitní, často dezinterpretovaná či i zneužívan vaná NNO v současnosti kladou důraz d na konkrétn tní korupční rizika a obvinění, méně už na korupci jako systémový jev vycházej zející z trhu Výše e zmíněné problémy mají přímý dopad na protikorupční politiku 4

5 O projektu Hlavní cíle: Zmapovat současný stav poznání Pochopit a vysvětlit vnímanou korupci sociální a ekonomickou podmíněnost nost Zjistit systémov mové podmínky a trendy spojené s úplatkářstvím, daňovými úniky Strategie ie: Data z vysoce kvalitního šetření kriticky zhodnotit povahu veřejn ejného mínění, m nepřij ijímat ho nekriticky Statistické metody vyvarovat se problematických předpokladp edpokladů, odhadů, obvinění 5

6 Obecné trendy u vnímané korupce v ČR 1. kapitola, další kapitoly (Smith) Celková vníman maná korupce v ČR v posledních pěti p letech klesá Téměř čtvrtina (24 %) českých respondentů se domnívá, že e dáváníd úplatků a stejně tak obcházen zení zákona je podstatným nebo velmi důležitým prostředkem pro dosažen ení úspěchu v životě (ISSP 2007) 37 % respondentů souhlasilo nebo silně souhlasilo s tvrzením, že e pokud se chce člověk dostat do horních vrstev společnosti (stát t se příslušníkem sociáln lní a ekonomické elity),, musí být zkorumpovaný (ISSP 2007) 6

7 Obecné trendy u vnímané korupce v ČR 47 % českých respondentů se domnívá, že hodně nebo téměř všichni čeští politici jsou zapleteni do korupce. Pokud jde o veřejn ejné činitele, je podobného názoru n 36 % Čechů (ISSP 2006) Různá šetření dospěla v ČR R k různým r procentům respondentů,, kteří připouštějí, že e dali nebo přijali p úplatek. Jednotlivá šetření se však v shodují v tom, že e na pravděpodobnost podobnost zkušenosti s úplatkářstvím nemá vliv sociáln lní status respondentů. Jinými slovy úplatkářství se neomezuje na určit ité sociáln lní skupiny, ale je rozší šířené po celé společnosti nosti. 7

8 Vnímání korupce jako nespravedlivosti 2. kapitola (Smith a Matějů) Češi i vnímaj mají korupci předevp edevším m jako problém spravedlivosti, resp. nespravedlnosti. Zejména považuj ují policejní,, správn vní a právn vní postupy za hluboce nespravedlivé v tom smyslu, že e zvýhodňuj ují ty, kteří mají větší moc a více v prostředk edků. Skutečnost, že e korupce podle názoru n respondentů podrývá spravedlnost, možná vysvětluje nízkou n legitimitu ekonomické nerovnosti a přetrvp etrvávání rovnostářských ských postojů v české populaci, jakož i cynické názory občan anů na českou politiku. 8

9 Socioekonomické faktory vnímané korupce 3.. kapitola (Smith a Matějů) Ekonomická svoboda, hospodářský ský rozvoj a ekonomická rovnost patří mezi nejsilnější faktory, které vedou k menší šímu stupni vníman mané korupce v ČR a po celém m světě. Vníman maná korupce silně souvisí s důvěroud rou: čím m méněm Češi důvěřují jiným, tím m více v korupce kolem sebe vidí. Když Češi i mají pocit, že e s nimi státn tní úředníci špatně zacházej zejí,, je pravděpodobn podobnější, že e tyto úředníky budou považovat ovat za zkorumpované. Míru vníman mané korupce ovlivňuje i příjem p a vzdělání českých respondentů, avšak ak méněm než v jiných zemích ch. 9

10 Daňové úniky v ČR 4.. kapitola (Hanousek a Palda) Odhadovaný trend,, pokud jde o výši daňových úniků,, v posledních pěti p letech klesal. Podobně začíná klesat i objem daňových úniků vyjádřený jako procento HDP (odhadovaný na cca 18 %). Kromě věku jsou faktory spojené se sociáln lní charakteristikou respondentů slabými prediktory daňových úniků. Vláda můžm ůže e proti daňovým únikům m bojovat: Podaří-li se jíj přesvědčit občany, že e pravděpodobnost podobnost jejich přistižení při i daňových únicích ch je velmi vysoká. Podaří-li se jíj přesvědčit občany, že e daňov ové úniky jsou velmi nemoráln lní. 10

11 Ponaučení pro protikorupční politiku Na vnímání lidí záleží! Vnímání a očeko ekávání hrají v tržní ekonomice, a tedy i v korupci, významnou úlohu. Mnoho Čechů je přesvp esvědčeno, eno, že úplatkářství, obcházen zení předpisů a zákulisnz kulisní domlouvání obchodů patří mezi běžb ěžné metody, jak v životě dosáhnout úspěchu. Tyto představy p ovlivňuj ují jejich rozhodnutí, zda se k takovému chování uchýlí. Je třeba, t aby vláda vypracovala strategii či i kampaň, která by změnila způsob, kterým lidé uvažuj ují o korupci a daňových únicíchch a o pravděpodobnosti, podobnosti, že budou přistip istiženi. 11

12 Ponaučení pro protikorupční politiku Potřeba soustředit se na motivační faktory korupčního jednání Zatknete-li provinilce, nezměníte tak pravidla hry, budou přicházet další provinilci Klíčov ové způsoby, jak redukovat motivační faktory vedoucí ke korupci: Institucionalizovat meritokratické principy ve státn tní a veřejn ejné správě: nový slus lužební zákon Omezit přílep ležitosti: elektronizace plateb, podávání žádostí a další ších interakcí mezi správou a osobami Větší transparentnost při p i rozhodování, jednodušší předpisy a méně mezer v nich: nový zákon z o veřejných ejných zakázk zkách, ratifikace Úmluvy OSN proti korupci Účinné trestání: zajistit nezávislost soudů 12

13 Ponaučení pro protikorupční politiku Potřeba vytvořen ení skutečné protikorupční koalice mezi státn tní a veřejnou ejnou správou vou, podnikatelským sektorem, akademickou obcí, NNO Podnikatelský sektor: důležitost společensk enské odpovědnosti dnosti podniků, příspěvky na téma, t jak zvýšit spravedlnost, transparentnost veřejných ejných zakázek zek atd. Sektor NNO: důležitost širší podpory nejen pro organizace fungující jako hlídací psi, ale i pro všechny v instituce ve společnosti, které prohlubují sociáln lní spolupráci, důvěrud Akademická sféra ra: důležitost podpory pro výzkum korupce, intenzivnější spolupráce s autory koncepcí a politik Státn tní a veřejn ejná správa va: další ministerstva, státn tní instituce musí hrát t významnější úlohu při p i koncipování protikorupční agendy 13

14 Co dál? Tímto projektem se začínáme angažovat ve výzkumu korupce a protikorupční politiky. Čím m budeme pokračovat ovat: Není zde dostatek pokročil ilého výzkumu zabývajícího se možnými reformami financování politických stran, výhodami a nevýhodami různých r modelů. Lobov ování: je sice zdrojem politické korupce, ale mám i pozitivní přínosy. Je třeba t zkoumat způsoby, jak by se dala zvýšit transparentnost lobování. Svoboda informací: klíčový nástroj, n pokud jde o účast veřejnosti ejnosti a potírání korupce. Je však v stávaj vající zákonná úprava účinná a nezneužívá se? 14

15 Děkuji za pozornost 15

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s. , o.p.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC. Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC 2. PROJEKTY TIC V ROCE 2005. Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU. Kontrola obchodu

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ

ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ŠKOLNÉ - TEORIE, PŘÍSTUPY A POSTOJE OLOMOUCKÝCH STUDENTŮ SCHOOL FEES - THEORY, APPROACHES AND ATTITUDES OF STUDENTS

Více

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Bc. Kateřina Böhmová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pro studijní účely. Neprodejné Praha 2004 ISBN 80-7338-027-7

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice

Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice Praha, říjen 2009 Transparency International Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu Analytický pracovní dokument pro potřebu OBP MV ČR Únor březen 2006 Ivan Gabal Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ. Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA. Distanční studijní opora

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ. Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA. Distanční studijní opora UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA Distanční studijní opora Téma 11 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA (Ekonomika vzdělávání) BRNO 2014 Operační program Vzdělávání

Více