KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument je mimořádně důležitým propojením našich korporátních hodnot etiky a integrity a každodenního styku s našimi dodavateli, zákazníky a námi navzájem. Úspěch v obchodě pro mě znamená především dodržování našich závazků, ať jsou povinné nebo volitelné. Většina z nás si nejprve vzpomene na ty volitelné. Jde například o podmínky dodacích lhůt, záručních a servisních smluv. Stejně důležité jsou povinné závazky, které musíme přebírat, pokud chceme působit na trzích, kde máme zájem uspět. Jako společnost obchodovaná na burze například dáváme příslib našim akcionářům, že jim budeme poskytovat úplné, přesné a včasné informace o naší hospodářské činnosti. Zavazujeme se, že při naší obchodní činnosti nikdy nebudeme poskytovat úplatky; našim spolupracovníkům slibujeme bezpečné pracovní prostředí; zavazujeme se starat se o životní prostředí v okolí našich provozoven a podobně. Jednoduše řečeno, zavazujeme se, že budeme jednat správně. Tento Kodex je návodem na plnění tohoto závazku prostřednictvím dodržování zákona a etického chování. Žádný dokument nedokáže vyřešit každou možnou situaci, Kodex však obsahuje odkazy na základní politiky společnosti Belden a poskytuje kontaktní informace důležité v případě dotazů a potřeby oznámení nevhodného chování. Společnost Belden, její přidružené společnosti a značky působí již více než 100 let a jsme známí tím, že obchodujeme čestným způsobem. Naše dobrá pověst je naším nejhodnotnějším majetkem. Jako současní správci této společnosti jsme povinni ochraňovat naši značku, dlužíme to těm, kteří tu byli před námi i našim nástupcům. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je dodržovat všechny naše přísliby. Prosím, přidejte se ke mně při plnění této naší každodenní povinnosti. S přátelským pozdravem, John Stroup předseda představenstva a generální ředitel i

3 Naše klíčové hodnoty Všude a za každé situace se společnost Belden zavázala dodržovat nejvyšší standardy etiky a integrity. Nikdy se neuchýlíme k profesionálním nebo etickým zkratkám a naše spolupráce se všemi podniky, obcemi a jednotlivci se řídí vysokými standardy, které jako spolupracovníci společnosti Belden přijímáme. Náš úspěch definují zákazníci. Dodržujeme přísliby, které dáváme našim zákazníkům, protože na těchto závazcích záleží nejvíce. Věnujeme dostatek času tomu, abychom si důkladně vyslechli našich zákazníků. Snažíme se o dosažení pozice prioritního dodavatele na všech trzích, na kterých poskytujeme naše služby. Investujeme do našich lidí. Pro naši Společnost budeme získávat a udržovat si těch nejnadanějších lidí. Přebíráme na sebe závazek rozmanitosti, rovnosti příležitostí a férového zacházení. Našim spolupracovníkům poskytujeme možnost na rozvoj. Platíme za výkon. Pomáháme našim spolupracovníkům pochopit naši strategii a přispívat k ní. Ceníme si spolupracovníky, kteří vynikají v dynamickém prostředí. Prostřednictvím týmové práce spolu dosahujeme úspěch. Týmová práce je pro náš úspěch klíčová. Je základním požadavkem, jiná možnost neexistuje. Respektujeme se navzájem. Věříme v konstruktivní řešení konfliktů. Komunikujeme otevřeně a čestně. Zvažujeme několik vstupů v zájmu dosažení společného výstupu. Hrajeme s cílem vyhrát. Překonáme naši konkurenci. Měříme náš výkon a přebíráme za něj odpovědnost. Pro naše akcionáře budeme vynikající investicí. Neustálé zlepšování se je součástí našeho životního stylu. Vyvíjíme udržitelné procesy. Snažíme se o zvyšování bezpečnosti a kvality a zlepšování dodávek a nákladů. Při všech procesech eliminujeme množství odpadů. Snažíme se dosahovat velké věci. Usilujeme dosahovat převratné výsledky. Porovnáváme se s těmi nejlepšími. Ve všem, co děláme, nám jde o inovaci. Věříme, že je lepší mířit vysoko a minout, jako nikdy nesáhnout po hvězdách. ii

4 Obsah Dopis od generálního ředitele Johna Stroupe...i Naše klíčové hodnoty...ii Úvod ke Kodexu... 1 Aplikace našeho Kodexu... 2 Jak upozornit na problémy... 3 Náš závazek zákazu stíhání...4 Následky porušení Kodexu...4 Naše Společnost a akcionáři... 5 Vyhýbáme se střetu zájmů...6 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy...10 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně...12 Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Chráníme aktiva a informace Společnosti...14 Používáme technologie Společnosti správným způsobem...15 Naše komunity Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti...19 Bojujeme o pokrok v ochraně životního prostředí...21 Dodržujeme mezinárodní obchodní právo...22 Přiměřené politické a charitativní příspěvky...24 Naši zákazníci, konkurenti a obchodní partneři Poskytujeme výrobky a služby nejvyšší kvality...27 Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem...28 Dodržujeme antimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže Používáme etické marketingové postupy...31 Chráníme důvěrné informace třetích stran...31 Naši spolupracovníci Vytváříme pracovní prostředí založené na respektu a začlenění...33 Staráme se o zdraví a bezpečnost při práci...34 Respektujeme práva jednotlivců...35 Respektujeme soukromí druhých...36 Výjimky z Kodexu iii

5 Úvod ke Kodexu Představuji Vám Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden známý také jako náš Kodex. Náš Kodex je návodem etického výkonu hospodářské činnosti, který popisuje chování, které se od nás očekává při práci jménem společnosti Belden. Poznáním a dodržováním našeho Kodexu i zákonů a principů Společnosti, které se vztahují na naši práci si plníme náš závazek vůči našim váženým akcionářům a pokračujeme v budování na základech dlouhodobé důvěry. Náš Kodex nedokáže vyřešit všechny etické dilemata, se kterými se můžeme setkat to nedokáže žádný individuální dokument. Poskytuje nám však nástroje nezbytné pro orientaci v komplikovaných situacích, v kterých se můžeme ocitnout. Náš Kodex doplňují politiky a postupy Společnosti, příslušné zákony a předpisy a náš vlastní zdravý rozum a správný úsudek. Podrobně si Kodex přečtěte, pochopte jeho aplikaci na Vaši práci, a pokud máte otázky, ptejte se. Takto přispějete k firemní kultuře síly a úspěchu. 1

6 Aplikace našeho Kodexu Náš Kodex se bez rozdílu vztahuje na všechny spolupracovníky, vedoucích pracovníků a členů představenstva společnosti Belden a jejích poboček na celém světě. To znamená, že každý z nás je odpovědný za dodržování Kodexu, politik Společnosti a zákona při všech našich každodenních pracovních činnostech bez výjimky. Očekává se od nás, že budeme dělat etické obchodní rozhodnutí a dodržovat nejen literu, ale i ducha zákonů, předpisů a směrnic, kterými se řídí naše práce. Od našich dodavatelů očekáváme dodržování stejně vysokých etických standardů. Nikdo není osvobozen od povinnosti dodržovat náš Kodex, pro některé z nás však z něho vyplývají dodatečné odpovědnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Belden jsou například povinni být pro ostatní spolupracovníky příkladem správného chování v práci. Pokud jste vedoucím pracovníkem, očekává se od Vás, že budete vytvářet a udržovat pracovní prostředí, ve kterém pracovníci vědí, co se od nich očekává, ochotně s Vámi sdílejí své obavy a oznamují případy porušení pravidel. Bez ohledu na Vaši pracovní pozici ve společnosti Belden byste vždy měli být pozitivním příkladem a Kodex by měl být součástí Vaší každodenní práce. 2

7 Jak upozornit na problémy Upozornění na problémy je nejúčinnějším způsobem podpory pozitivních změn v rámci Společnosti. Pokud víte o tom, že došlo nebo může dojít k porušení pravidel nebo pokud máte otázky o tom, jak se náš Kodex, politika Společnosti nebo zákony a předpisy vztahují na Vaši práci, vyzýváme Vás, abyste to oznámili a požádali o pomoc. Můžete kontaktovat: Vašeho nadřízeného oddělení lidských zdrojů tým pro shodu s předpisy (sestává z právního oddělení a oddělení interního auditu) i em na naši horkou linku EthicsPoint telefonicky na: v USA a v Kanadě online na (tento portál obsahuje místní telefonní čísla pro jurisdikce mimo USA a Kanady) Pamatujte, že Belden považuje všechny oznámení za důvěrné, bez ohledu na způsob oznámení. Pokud to umožňují místní zákony, můžete podat oznámení i anonymně prostřednictvím horké linky EthicsPoint uvedené výše a Belden se nepokusí zjistit Vaši totožnost. Belden vyšetřuje všechna oznámení o uskutečněném nebo potenciálním porušení pravidel a snaží se uvědomit osobu, která oznámení podala, o výsledcích vyšetřování. 3

8 Závazek Belden nedovoluje, aby byly postihovány osoby, které podaly oznámení v dobré víře. Podat oznámení v dobré víře neznamená, že musíte mít pravdu prostě to znamená, že máte čestné úmysly a že podáte úplné a přesné oznámení o tom, co víte. Proto Belden od vedoucích pracovníků očekává, že budou praktikovat politiku otevřených dveří a vždy povzbuzovat otevřenou komunikaci s pracovníky. Jako vedoucí pracovník nikdy nesmíte postihovat nebo tolerovat postihování jiných za to, že podali oznámení v dobré víře. Pokud si myslíte, že jste byli svědkem nebo obětí takového stíhání, je Vaší povinností upozornit na to. Následky porušení Kodexu Porušení našeho Kodexu, politiky Společnosti a příslušných zákonů a předpisů může mít vážné následky pro zúčastněné osoby i pro Belden. Následkem může být například disciplinární řízení (včetně možnosti ukončení pracovního poměru), pokuty a občanské nebo trestní stíhání. Pamatujte, že pokud budete dodržovat tento Kodex a co nejdříve sdělíte podezření na porušení předpisů, Vy i naše Společnost se můžeme vyhnout vážným následkům. 4

9 Naše Společnost a akcionáři 5

10 Vyhýbáme se střetu zájmů Střety zájmů mohou mít vliv na každého z nás, protože ohrožují zájmy naší Společnosti. Ke střetu zájmů dochází, když jsou naše osobní zájmy nebo loajalita v rozporu se zájmy naší Společnosti. Dokonce i zdání střetu zájmů může způsobit problémy. Proto se musíme snažit vyhýbat se skutečnému nebo potenciálnímu konfliktu zájmů a je naší povinností oznámit takové případy, jakmile k nim dojde. Naše Společnost tak může zajistit rychlé a etické vyřešení situace. Nedokážeme sice předvídat všechny možné scénáře střetů zájmů, ale tato část popisuje některé běžnější situace, ke kterým může dojít. Dary a pohoštění Při budování trvalého úspěchu společnosti Belden se spoléháme na pevné obchodní vztahy. Jejich vytváření a udržování často vyžaduje poskytování rozličných laskavostí, je však nezbytné, abychom si přitom zachovali naši bezúhonnost. Proto můžeme v obchodě poskytovat nebo přijímat pouze dary, pohoštění, stravování, zábavu nebo jiné výhody, které splňují následující podmínky: Vyplývají z legitimního obchodního účelu a jde o běžné laskavosti obvykle spojené s akceptovanou obchodní praxí. Mají nepatrnou hodnotu Nejsou přehnaně výstřední Nejsou časté Nejsou poskytovány s úmyslem ovlivnit obchodní rozhodnutí. 6

11 Naše Společnost a akcionáři Kromě toho všechny laskavosti v obchodě musí být v souladu se zákonem a vysokými etickými standardy Společnosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, položte si otázku, zda by zveřejnění faktů mohlo vrhnout špatné světlo na Belden nebo na příjemce. Pokud je odpověď ano, neměli byste ve výměně pokračovat. Pamatujte, že pravidla týkající se darů a pohoštění pro představitele státní správy jsou mnohem přísnější než pravidla popsaná v této části. Další informace obsahuje tento kodex v částech Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem a Nikdy se nezapojují do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti. Obchodní příležitosti Jelikož jsme povinni vždy myslet na nejlepší zájem naší Společnosti, nesmíme osobně profitovat z obchodních příležitostí, o kterých se dozvíme při naší práci pro Belden a nesmíme ani nikomu jinému pomoci využít takové příležitosti v jejich osobní prospěch. Zaměstnanci mohou mít externí obchodní zájmy, pokud žádným způsobem neškodí nejlepším zájmům společnosti Belden. OTÁZKA V práci jsem v úzkém kontaktu s různými obchodními partnery společnosti Belden. Jelikož jsem zodpovědný za udržování vztahů s těmito společnosti, často jsem v kontaktu s jejich představiteli. Tento rok byl jeden z představitelů, se kterým jsem pracoval, mimořádně nápomocný a rád bych ho pozval na příjemnou obchodní večeři, abych mu projevil své uznání. Je to v pořádku? ODPOVĚĎ Pohoštění obchodního partnera je obvykle přijatelné, pokud dodržíte několik jednoduchých pravidel. Za prvé, vyberte vhodné místo setkání a restauraci, která není příliš drahá. Popřemýšlejte o tom, zda by Vaše pozvání mohlo vyvolat dojem jakékoliv podjatosti ze strany společnosti Belden zejména pokud obvykle obchodních partnerů na večeře nezvete. Pokud jste si jisti, že tuto večeři by nikdo racionálně nemohl považovat za pokus o ovlivnění obchodních rozhodnutí, můžete obchodního partnera pozvat. Před tím byste však vždy měli informovat svého nadřízeného a získat všechny potřebné povolení. 7

12 Obchodování s rodinnými příslušníky a přáteli Nemůžeme mít přímý nebo nepřímý vztah podřízenýnadřízený s našimi přímými rodinnými příslušníky. Mohlo by to vzbudit podezření na zvýhodňování. Přímí rodinní příslušníci jsou manželé, děti, nevlastní děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozenci, tchyně a tchán a ostatní členové Vaší domácnosti. Pokud se ocitnete v pozici, která porušuje tuto politiku, okamžitě tuto situaci oznamte. Pokud Vaše práce vyžaduje, abyste dělali rozhodnutí o obchodních partnerech nebo dodavatelích společnosti Belden nebo s nimi byly ve styku, Vaše rozhodnutí a činy musí být objektivní. Pokud by z existujícího nebo potenciálního obchodního rozhodnutí společnosti Belden měl mít prospěch Váš přítel nebo rodinný příslušník (například proto, že je zaměstnancem obchodního partnera nebo dodavatele), musíte o tom vyrozumět svého nadřízeného a musíte být vyloučen z procesu přijímání rozhodnutí. Finanční zájmy Zaměstnanci nesmějí mít významný hospodářský podíl v soukromých nebo veřejných podnicích, které spolupracují se společností Belden nebo jsou jejími konkurenty. Sem patří i prodejní partneři a koneční zákazníci společnosti Belden. Podíl je významný, jestliže představuje významnou část takového podniku nebo by jinak ovlivňoval úsudek zaměstnance. Výjimkou je, že můžeme vlastnit malé množství akcií veřejně obchodované společnosti, která jistým způsobem může konkurovat společnosti Belden, pokud to neovlivní naši schopnost dělat nezávislé obchodní rozhodnutí. 8

13 Naše Společnost a akcionáři Externí zaměstnání Zaměstnanci společnosti Belden nesmějí přijmout vedlejší zaměstnání nebo jinak obchodně spolupracovat s firmou, která pro společnost Belden představuje konkurenci nebo s ní spolupracuje. Kromě toho můžeme provádět externí zaměstnání nebo jinou obchodní činnost jen pokud to žádným způsobem nenarušuje naši práci ve společnosti Belden. Pamatujte, že stále musíte plnit běžné požadavky vyplývající z Vašeho zaměstnání na plný úvazek ve společnosti Belden a externí zaměstnání se nedoporučuje. Členství v představenstvu Nikdo z nás nesmí být členem představenstva žádné jiné ziskové organizace bez předchozího písemného souhlasu našeho právního oddělení. Práce v představenstvu neziskové organizace se považuje za vhodný způsob ovlivňování Vaší komunity a nevyžaduje předchozí souhlas, takovou pozici však můžete přijmout, pouze pokud neovlivňuje výkon Vaší práce. Členové představenstva společnosti Belden mohou být propojeni s jinými společnostmi a firmami, s nimiž Belden příležitostně obchoduje. Pokud jste členem představenstva společnosti Belden, nesmíte hlasovat o žádné transakci, která je ve Vašem osobním zájmu nebo v zájmu společností nebo firem, s nimiž jste propojeni. Žádná smlouva nebo jiná transakce mezi společností Belden a jinou společností nebo firmou nesmí být ovlivněna skutečností, že je v zájmu některého z členů představenstva Belden nebo že tento člen je členem představenstva nebo vedoucím představitelem této druhé společnosti nebo firmy. OTÁZKA Pracuji na druhé změně ve výrobním provozu společnosti Belden. Během prázdninového období bych si chtěl přivydělat sezónní prací pro konkurenční společnost. Jde o práci na částečný úvazek, která není v konfliktu s mým současným pracovním rozvrhem. Mohu to udělat? ODPOVĚĎ Ne ne pokud jde o práci pro konkurenční společnost. Práce pro konkurenty společnosti Belden rychle vytváří prostor pro vznik střetu zájmů. Pokud přijmete i jen dočasnou práci nebo práci na částečný úvazek pro konkurenta, Vaše loajalita se bude dělit mezi Belden a druhou společností a je složité jednat tak, aby byly zachovány zájmy obou. Pokud máte vážný zájem o sezónní práci mimo společnost Belden, měli byste se poradit se svým nadřízeným předtím, než přijmete jakoukoli nabídku a ujistit se, že Vaše externí zaměstnání nebude mít za následek skutečný nebo potenciální střet zájmů. 9

14 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy Jelikož působíme jako společnost obchodovaná na burze, je naší odpovědností vůči akcionářům a státu vést pravdivé a správné účetnictví odrážející finanční zdraví naší Společnosti. Všichni máme povinnost dbát na přesné účetnictví a dokumentaci společnosti Belden. Naše veřejná oznámení a jiné druhy komunikace musí být vždy úplné, přesné, včasné a srozumitelné. Za tímto účelem naše Společnost udržuje systém interní účetní kontroly, kterým se řídí všechny naše činnosti v účetnictví a výkaznictví na všech úrovních. Je velmi důležité, abychom tyto kontroly vždy dodržovali. Proto mějte na paměti následující pravidla: Všechny účetní knihy, záznamy a účty včetně faktur, záznamů o pracovní době, vyúčtování nákladů a jiných záznamů společnosti musí přesně a správně zachytávat naše transakce. Za žádných okolností nikdy neprovádějte falešné nebo uměle vytvořené záznamy v účetních knihách naší Společnosti. Vždy používejte finanční zdroje správně a v souladu s podpůrnou dokumentací. Za žádných okolností nesmíme zakládat utajené nebo nezaúčtované fondy nebo aktiva (černé fondy). Výběry z výdajových účtů může provádět pouze autorizovaný personál, a to pouze šekem nebo jiným přijatelným způsobem převodu běžně používaným ve větších bankách. Šeky nesmí být přeplácané v hotovosti nebo jinému nezjistitelnému příjemci. Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti ohledně účetnictví, interních účetních kontrol nebo auditových záležitostí, doporučujeme, abyste tyto obavy nebo stížnosti sdělili (anonymně, pokud si přejete) předsedovi auditového 10

15 výboru představenstva prostřednictvím hořké linky EthicsPoint na čísle Na portálu horké linky EthicsPoint společnosti Belden na ethicspoint.com najdete mezinárodní přístupové kódy pro volání ze zemí mimo USA nebo Kanady. Řízení záznamů je klíčovou složkou budování důvěry s našimi zákazníky, představiteli regulačních orgánů a akcionáři. Jde o elektronické, ové, obrazové a papírové dokumenty vytvořené, přijímány nebo vedené naší Společností se zákonným, regulačním, účetním nebo obchodním účelem. Účinné řízení těchto záznamů nám umožňuje plnit naše obchodní zájmy a zajistit dostupnost našich záznamů v případě potřeby. Kromě toho přispívá k zajištění souladu s příslušnými zákony a předpisy a ochraně potřebných dokumentů pro potřeby soudních procesů, auditů a vyšetřování. Všichni musíme dodržovat politiky související s řízením záznamů a archivační doby platné v místech našeho působení. Stanoví dobu uchovávání obchodních záznamů a postupy pro dodržení zákonných blokací. Zákonná blokace se vztahuje na záznamy týkající se probíhajícího nebo předpokládaného soudního sporu nebo vyšetřování státními orgány. Pokud si myslíte, že někdo nevhodným způsobem zatajil, změnil nebo zničil jakékoliv záznamy, měli byste to oznámit týmu pro shodu společnosti Belden. Požadavky na ukládání dokumentů jsou uvedeny v předpise Vytváření, úschova, zpřístupnění a likvidace dokumentů. Musíme vyhovět a podrobit se všem interním auditům a vyšetřováním včetně vyšetřování ze strany státních orgánů. Nikdy při tom nesmíme mařit nebo zdržovat takové audity nebo vyšetřování. Vždy poskytněte auditorem a vyšetřovatelům informace, na které mají nárok. Pokud máte otázky týkající se jakéhokoliv auditu, vyšetřování nebo zkoumání a toho, jak byste při nich měli postupovat, poraďte se s týmem pro shodu společnosti Belden. Naše Společnost a akcionáři 11

16 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně Je důležité, abychom o naší Společnosti mluvili jednotným způsobem. Proto se můžeme veřejně vyjadřovat jménem společnosti Belden jen pokud jsme na to výslovně oprávněni. Pokud od Vás vyšetřovatel, bezpečnostní analytik, zástupce médií nebo jiná kontaktní osoba požaduje informace, i když jde jen o neformální požadavek, odkažte je, prosím, na ředitele pro vztahy s investory. Požadavky od představitelů státní správy nebo právních zástupců mají být postoupeny právnímu oddělení. Více informací obsahují Předpisy týkající se poskytování a zveřejňování informací. 12

17 Naše Společnost a akcionáři Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Využívání důležitých neveřejných informací pro osobní prospěch, při nakupování nebo prodeji akcií společnosti Belden, jiné veřejně obchodované společnosti nebo jiným způsobem je porušením politiky Společnosti a zákona. Důležité neveřejné informace (známé také jako interní informace ) jsou informace o společnosti Belden nebo jiné veřejně obchodované společnosti, které nejsou veřejnosti známy a které by vhodný investor mohl považovat za důležité při rozhodování o koupi, prodeji nebo držení cenných papírů dané společnosti. Mezi interní informace patří například: Informace o fúzích, akvizicích nebo odprodejích investic Údaje o obratech a hospodářských výsledcích Důležité nové produkty Významné smlouvy Nabídky nebo restrukturalizace týkající se vlastního kapitálu a závazků Prodej nebo nákup významných aktiv O interních informacích nesmíme ani informovat žádné jiné osoby, které by je mohly použít ve svůj prospěch. Takové jednání se označuje jako poskytování tipů a je protizákonné. Porušení zákonů týkajících se obchodování zasvěcených osob může mít velmi vážné následky včetně trestní odpovědnosti. Pokud máte otázky o tom, zda informace, které máte k dispozici, jsou důvěrné, poraďte se s právním oddělením předtím, než jejich zveřejníte nebo použijete. Další informace obsahují naše Pravidla obchodování s cennými papíry a komunikace s externími stranami OTÁZKA Pracuji na oddělení výzkumu a vývoje společnosti Belden a často mám přístup k informacím o budoucích nabídkách produktů. Nedávno jsem se dozvěděl o novém vylepšení, které určitě a pravděpodobně významně zvýší cenu akcií naší Společnosti. Obvykle nemám zájem obchodovat s akciemi společnosti Belden na základě informací, které získávám v práci, ale v tomto případě jsem tomu nakloněn. Mohu obchodovat s akciemi společnosti Belden, když mám k dispozici takové informace? ODPOVĚĎ Ne a nesmíte ani nikomu jinému poradit, aby tak učinil. Z Vaší pozice ve společnosti Belden vyplývá privilegium přístupu k citlivým informacím o Společnosti. Nikdy byste toto privilegium neměli zneužít tím, že takové informace využijete ve svůj osobní prospěch. Pokud se rozhodnete obchodovat s akciemi Společnosti, když máte k dispozici důležité neveřejné informace, porušíte tím zákony o obchodování zasvěcených osob. Pro Vás i pro společnost Belden to může mít vážné následky například vysoké pokuty nebo ztrátu svobody. 13

18 OTÁZKA Několik dní v měsíci pracuji na dálku. Podle toho, kde se právě nacházím, někdy potřebuji pracovat na mém firemním přenosném počítači a s mobilním telefonem v hotelové hale nebo kavárně. Můj přenosný počítač je zakódován, a pokud musím telefonovat, snažím se mluvit potichu, aby mě jiní neslyšeli. Měl bych přijmout ještě nějaké jiné opatření? ODPOVĚĎ Ano. Vaše snaha je správná, ale s důvěrnými informacemi Společnosti nemůžete nikdy zacházet příliš opatrně. Pokud musíte pracovat na veřejném místě, nikdy ani potichu nemluvte o důvěrných informacích, protože nikdy nevíte, kdo Vás může slyšet. Buďte opatrní, i když se na Vašem přenosném počítači nebo jiném zařízení zobrazují důvěrné nebo vlastnické informace, protože někdo se Vám může dívat přes rameno. Rovněž byste si měli uvědomit bezpečnostní rizika spojená s používáním veřejných wi-fi sítí. A nakonec, přestože je Váš přenosný počítač zakódovaný, nikdy ho nenechávejte bez přiměřené ochrany v hotelovém pokoji. Chráníme aktiva a informace Společnosti Pro náš budoucí úspěch je mimořádně důležité, abychom chránili aktiva, na získání kterých jsme tvrdě pracovali. Jde o hmotný majetek, technologie a důvěrné informace společnosti Belden. Důvěrné informace o společnosti Belden a jejích provozech jsou vlastnictvím naší Společnosti. Můžeme je využívat nebo zveřejňovat pouze pokud to vyžaduje obchodní zájem. Zaměstnanci, jejichž pracovní povinnosti vyžadují průběžný přístup k důvěrným informacím, musejí podepsat dohodu o utajování informací. Mezi důvěrné informace patří například: Výrobní postupy Konstrukční výkresy Seznamy zákazníků Seznamy spolupracovníků Předpokládané výnosy Obchodní strategie Kandidáti na akvizice Bez příslušného souhlasu a platné podepsané dohody o zachovávání mlčenlivosti nesmíme poskytovat údaje nebo informace důvěrného charakteru nikomu mimo společnost Belden ani našim spolupracovníkům, kteří nejsou oprávněni vědět o nich. Duševní vlastnictví společnosti Belden, včetně jejích patentů, obchodních známek, autorského práva a obchodního tajemství jsou pro obchodní činnost společnosti Belden mimořádně důležité. Zaměstnanci musejí toto duševní vlastnictví chránit před neoprávněným zveřejněním a zneužitím. Nemluvte o obchodním tajemství (ani jiných důvěrných informacích) na místech, kde by si je mohli vyslechnout neautorizované třetí strany. Nenechávejte počítače, mobilní telefony, soubory nebo jiné nosiče informací Společnosti nezabezpečené. 14

19 Používáme technologie Společnosti správným způsobem Naše Společnost a akcionáři Aktiva společnosti Belden zahrnují její počítače, komunikační systémy a související zařízení. Naše Společnost nám poskytuje tyto systémy a zařízení, včetně u a hlasové pošty, aby nám usnadňovaly naši práci. Nesmí se používat pro soukromé účely, s výjimkou vzácných a omezených případů. Zprávy poslané prostřednictvím u, zprávy obsažené v hlasové poště a obsah počítačů zaměstnanců jsou výhradním majetkem společnosti Belden a jsou považovány za obchodní dokumentaci společnosti Belden. Mohou proto být zveřejněny v souvislosti s administrativním, soudním či jiným řízením. Nikdy nesmíme používat firemní nebo hlasovou službu na komunikaci obsahující slovní útoky, pomluvy nebo urážky vůči jiným. Belden v komunikaci nedovoluje používání obtížného, vulgárního, obscénního nebo výhružného jazyka. Belden také nedovoluje komunikaci, rozšiřování nebo tisk jakýchkoli materiálů chráněných autorským právem, která porušuje toto právo a dále stahování, distribuci nebo rozesílání pornografických nebo obscénních materiálů. Používáním u a hlasové pošty společnosti Belden zaměstnanec vědomě a dobrovolně souhlasí s tím, že používání těchto systémů je monitorováno a uznává právo společnosti Belden provádět takové monitorování v souladu s příslušnými místními zákony. Zaměstnanci by neměli očekávat, že nebo hlasová pošta jsou důvěrné nebo soukromé, a proto by zaměstnanci neměli očekávat jakékoli soukromí ve vztahu k používání těchto systémů. Další informace obsahují Pravidla ové, internetové a počítačové bezpečnosti. 15

20 Mnozí z nás v soukromém životě využívají sociální média včetně blogů, sociálních sítí, podcastů, wiki, stránek pro sdílení fotografií a videí a chatových místností. Belden si uvědomuje, že sociální média a internet obecně hrají v obchodním životě důležitou roli, protože představují nový způsob komunikace s různými zájmovými skupinami. Vždy bychom však měli myslet na to, že elektronické zprávy jsou permanentními a přenosnými záznamy naší komunikace, které mohou ovlivnit pověst společnosti Belden. Proto musíme při využívání sociálních sítí dodržovat všechny politiky a postupy společnosti Belden. Nikdy nesmíme vzbudit dojem, že se vyjadřujeme nebo konáme jménem naší Společnosti, pokud k tomu nejsme oprávněni. Při využívání sociálních sítí bychom měli dodržovat následující pravidla: Před zveřejněním oficiálních informací o společnosti Benden nebo značkách on-line požádejte o souhlas marketingové oddělení Dodržujte standardy Společnosti při používání technologií. Chraňte aktiva a důvěrné informace Společnosti, vždy myslete na to, že internet je veřejným místem. Jasně označte Váš vztah se společností Belden vždy, když se vyjadřujete o Společnosti a/nebo její značce/značkách on-line. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda zveřejňujeme naše komentáře on-line jako zplnomocnění zástupci Společnosti nebo využíváme sociální média v soukromém životě (tj. mimo plnění si pracovních povinností). 16

21 Tato obecná pravidla se vztahují i na naše dodavatele, filiálky a jiných, kteří vystupují v našem jménu. Nesmíme požádat našich rodinných příslušníků nebo přátel, aby on-line nebo na sociálních sítích zveřejňovali obsah, které bychom my jako spolupracovníci Společnosti nemohli použít. Pokud si myslíte, že technologie a/nebo elektronická komunikace naší Společnosti se používají nevhodným způsobem, uvědomte tým pro shodu společnosti Belden. Další informace obsahuje naše Směrnice pro sociální média. Naše Společnost a akcionáři 17

22 18 Naše komunity

23 Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti Belden se zavazuje dosahovat úspěch prostřednictvím naší práce, bez jakýchkoliv neetických postupů. Abychom dodržovali politiku Společnosti a zákon, nikdy nesmíme poskytnout nebo přijmout úplatek, nezákonnou provizi nebo jinou nevhodnou platbu v souvislosti s obchodní činností společnosti Belden. Úplatek je cokoliv hodnotné, včetně peněz, darů, laskavostí nebo pohoštění, což může být považováno za pokus o ovlivnění rozhodnutí nebo činů jisté osoby, snahu získat nebo si udržet zakázku nebo získat jakoukoliv nepřiměřenou výhodu. Nezákonná provize vrácení již zaplacené částky (nebo částky, která má být zaplacena) odměnou za uzavření nebo podpoření obchodních rozhodnutí. Obojí jsou ve společnosti Belden přísně zakázány. Dodržujeme protikorupční zákony včetně Zákona USA o korupčním jednání v zahraničních vztazích ( FCPA ) všude, kde působíme. Tyto zákony zakazují nevhodné platby (nebo jejich nabízení) zahraničním představitelům státní správy s cílem získat nebo udržet si zakázku nebo jinou nepřiměřenou obchodní výhodu. Pamatujte, že mezi zahraničních představitelů státní správy patří zahraniční (tj. mimo USA) zaměstnanci federální, státní nebo místní správy, politické strany nebo kandidáti na politické pozice a dokonce i zaměstnanci společností ve vlastnictví státu. Porušení FCPA a jiných protikorupčních zákonů může mít za následek uložení vysokých pokut a trestů, včetně trestu odnětí svobody. 19

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto

Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Kodex obchodní etiky společnosti Monsanto Vzkaz od Hugha Granta, předsedy představenstva a výkonného ředitele Společnosti Vážení kolegové ve společnosti Monsanto, základem všeho, co ve společnosti Monsanto

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Etický kodex. Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard

Etický kodex. Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard Etický kodex Čestné jednání a odpovědný přístup jako standard Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Čestné jednání, odpovědný přístup a Etický kodex společnosti FedEx 3 Dodržování zákonů a etických

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Celková pravidla TrucksBook.EU

Celková pravidla TrucksBook.EU Celková pravidla TrucksBook.EU Obsah Všeobecné podmínky používání pro TrucksBook FULL... 2 I. Definice použitých pojmů... 2 II. Osobní údaje... 2 III. Práva a povinnosti uživatele... 2 IV. Kniha jízd...

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více