KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument je mimořádně důležitým propojením našich korporátních hodnot etiky a integrity a každodenního styku s našimi dodavateli, zákazníky a námi navzájem. Úspěch v obchodě pro mě znamená především dodržování našich závazků, ať jsou povinné nebo volitelné. Většina z nás si nejprve vzpomene na ty volitelné. Jde například o podmínky dodacích lhůt, záručních a servisních smluv. Stejně důležité jsou povinné závazky, které musíme přebírat, pokud chceme působit na trzích, kde máme zájem uspět. Jako společnost obchodovaná na burze například dáváme příslib našim akcionářům, že jim budeme poskytovat úplné, přesné a včasné informace o naší hospodářské činnosti. Zavazujeme se, že při naší obchodní činnosti nikdy nebudeme poskytovat úplatky; našim spolupracovníkům slibujeme bezpečné pracovní prostředí; zavazujeme se starat se o životní prostředí v okolí našich provozoven a podobně. Jednoduše řečeno, zavazujeme se, že budeme jednat správně. Tento Kodex je návodem na plnění tohoto závazku prostřednictvím dodržování zákona a etického chování. Žádný dokument nedokáže vyřešit každou možnou situaci, Kodex však obsahuje odkazy na základní politiky společnosti Belden a poskytuje kontaktní informace důležité v případě dotazů a potřeby oznámení nevhodného chování. Společnost Belden, její přidružené společnosti a značky působí již více než 100 let a jsme známí tím, že obchodujeme čestným způsobem. Naše dobrá pověst je naším nejhodnotnějším majetkem. Jako současní správci této společnosti jsme povinni ochraňovat naši značku, dlužíme to těm, kteří tu byli před námi i našim nástupcům. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je dodržovat všechny naše přísliby. Prosím, přidejte se ke mně při plnění této naší každodenní povinnosti. S přátelským pozdravem, John Stroup předseda představenstva a generální ředitel i

3 Naše klíčové hodnoty Všude a za každé situace se společnost Belden zavázala dodržovat nejvyšší standardy etiky a integrity. Nikdy se neuchýlíme k profesionálním nebo etickým zkratkám a naše spolupráce se všemi podniky, obcemi a jednotlivci se řídí vysokými standardy, které jako spolupracovníci společnosti Belden přijímáme. Náš úspěch definují zákazníci. Dodržujeme přísliby, které dáváme našim zákazníkům, protože na těchto závazcích záleží nejvíce. Věnujeme dostatek času tomu, abychom si důkladně vyslechli našich zákazníků. Snažíme se o dosažení pozice prioritního dodavatele na všech trzích, na kterých poskytujeme naše služby. Investujeme do našich lidí. Pro naši Společnost budeme získávat a udržovat si těch nejnadanějších lidí. Přebíráme na sebe závazek rozmanitosti, rovnosti příležitostí a férového zacházení. Našim spolupracovníkům poskytujeme možnost na rozvoj. Platíme za výkon. Pomáháme našim spolupracovníkům pochopit naši strategii a přispívat k ní. Ceníme si spolupracovníky, kteří vynikají v dynamickém prostředí. Prostřednictvím týmové práce spolu dosahujeme úspěch. Týmová práce je pro náš úspěch klíčová. Je základním požadavkem, jiná možnost neexistuje. Respektujeme se navzájem. Věříme v konstruktivní řešení konfliktů. Komunikujeme otevřeně a čestně. Zvažujeme několik vstupů v zájmu dosažení společného výstupu. Hrajeme s cílem vyhrát. Překonáme naši konkurenci. Měříme náš výkon a přebíráme za něj odpovědnost. Pro naše akcionáře budeme vynikající investicí. Neustálé zlepšování se je součástí našeho životního stylu. Vyvíjíme udržitelné procesy. Snažíme se o zvyšování bezpečnosti a kvality a zlepšování dodávek a nákladů. Při všech procesech eliminujeme množství odpadů. Snažíme se dosahovat velké věci. Usilujeme dosahovat převratné výsledky. Porovnáváme se s těmi nejlepšími. Ve všem, co děláme, nám jde o inovaci. Věříme, že je lepší mířit vysoko a minout, jako nikdy nesáhnout po hvězdách. ii

4 Obsah Dopis od generálního ředitele Johna Stroupe...i Naše klíčové hodnoty...ii Úvod ke Kodexu... 1 Aplikace našeho Kodexu... 2 Jak upozornit na problémy... 3 Náš závazek zákazu stíhání...4 Následky porušení Kodexu...4 Naše Společnost a akcionáři... 5 Vyhýbáme se střetu zájmů...6 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy...10 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně...12 Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Chráníme aktiva a informace Společnosti...14 Používáme technologie Společnosti správným způsobem...15 Naše komunity Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti...19 Bojujeme o pokrok v ochraně životního prostředí...21 Dodržujeme mezinárodní obchodní právo...22 Přiměřené politické a charitativní příspěvky...24 Naši zákazníci, konkurenti a obchodní partneři Poskytujeme výrobky a služby nejvyšší kvality...27 Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem...28 Dodržujeme antimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže Používáme etické marketingové postupy...31 Chráníme důvěrné informace třetích stran...31 Naši spolupracovníci Vytváříme pracovní prostředí založené na respektu a začlenění...33 Staráme se o zdraví a bezpečnost při práci...34 Respektujeme práva jednotlivců...35 Respektujeme soukromí druhých...36 Výjimky z Kodexu iii

5 Úvod ke Kodexu Představuji Vám Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden známý také jako náš Kodex. Náš Kodex je návodem etického výkonu hospodářské činnosti, který popisuje chování, které se od nás očekává při práci jménem společnosti Belden. Poznáním a dodržováním našeho Kodexu i zákonů a principů Společnosti, které se vztahují na naši práci si plníme náš závazek vůči našim váženým akcionářům a pokračujeme v budování na základech dlouhodobé důvěry. Náš Kodex nedokáže vyřešit všechny etické dilemata, se kterými se můžeme setkat to nedokáže žádný individuální dokument. Poskytuje nám však nástroje nezbytné pro orientaci v komplikovaných situacích, v kterých se můžeme ocitnout. Náš Kodex doplňují politiky a postupy Společnosti, příslušné zákony a předpisy a náš vlastní zdravý rozum a správný úsudek. Podrobně si Kodex přečtěte, pochopte jeho aplikaci na Vaši práci, a pokud máte otázky, ptejte se. Takto přispějete k firemní kultuře síly a úspěchu. 1

6 Aplikace našeho Kodexu Náš Kodex se bez rozdílu vztahuje na všechny spolupracovníky, vedoucích pracovníků a členů představenstva společnosti Belden a jejích poboček na celém světě. To znamená, že každý z nás je odpovědný za dodržování Kodexu, politik Společnosti a zákona při všech našich každodenních pracovních činnostech bez výjimky. Očekává se od nás, že budeme dělat etické obchodní rozhodnutí a dodržovat nejen literu, ale i ducha zákonů, předpisů a směrnic, kterými se řídí naše práce. Od našich dodavatelů očekáváme dodržování stejně vysokých etických standardů. Nikdo není osvobozen od povinnosti dodržovat náš Kodex, pro některé z nás však z něho vyplývají dodatečné odpovědnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Belden jsou například povinni být pro ostatní spolupracovníky příkladem správného chování v práci. Pokud jste vedoucím pracovníkem, očekává se od Vás, že budete vytvářet a udržovat pracovní prostředí, ve kterém pracovníci vědí, co se od nich očekává, ochotně s Vámi sdílejí své obavy a oznamují případy porušení pravidel. Bez ohledu na Vaši pracovní pozici ve společnosti Belden byste vždy měli být pozitivním příkladem a Kodex by měl být součástí Vaší každodenní práce. 2

7 Jak upozornit na problémy Upozornění na problémy je nejúčinnějším způsobem podpory pozitivních změn v rámci Společnosti. Pokud víte o tom, že došlo nebo může dojít k porušení pravidel nebo pokud máte otázky o tom, jak se náš Kodex, politika Společnosti nebo zákony a předpisy vztahují na Vaši práci, vyzýváme Vás, abyste to oznámili a požádali o pomoc. Můžete kontaktovat: Vašeho nadřízeného oddělení lidských zdrojů tým pro shodu s předpisy (sestává z právního oddělení a oddělení interního auditu) i em na naši horkou linku EthicsPoint telefonicky na: v USA a v Kanadě online na (tento portál obsahuje místní telefonní čísla pro jurisdikce mimo USA a Kanady) Pamatujte, že Belden považuje všechny oznámení za důvěrné, bez ohledu na způsob oznámení. Pokud to umožňují místní zákony, můžete podat oznámení i anonymně prostřednictvím horké linky EthicsPoint uvedené výše a Belden se nepokusí zjistit Vaši totožnost. Belden vyšetřuje všechna oznámení o uskutečněném nebo potenciálním porušení pravidel a snaží se uvědomit osobu, která oznámení podala, o výsledcích vyšetřování. 3

8 Závazek Belden nedovoluje, aby byly postihovány osoby, které podaly oznámení v dobré víře. Podat oznámení v dobré víře neznamená, že musíte mít pravdu prostě to znamená, že máte čestné úmysly a že podáte úplné a přesné oznámení o tom, co víte. Proto Belden od vedoucích pracovníků očekává, že budou praktikovat politiku otevřených dveří a vždy povzbuzovat otevřenou komunikaci s pracovníky. Jako vedoucí pracovník nikdy nesmíte postihovat nebo tolerovat postihování jiných za to, že podali oznámení v dobré víře. Pokud si myslíte, že jste byli svědkem nebo obětí takového stíhání, je Vaší povinností upozornit na to. Následky porušení Kodexu Porušení našeho Kodexu, politiky Společnosti a příslušných zákonů a předpisů může mít vážné následky pro zúčastněné osoby i pro Belden. Následkem může být například disciplinární řízení (včetně možnosti ukončení pracovního poměru), pokuty a občanské nebo trestní stíhání. Pamatujte, že pokud budete dodržovat tento Kodex a co nejdříve sdělíte podezření na porušení předpisů, Vy i naše Společnost se můžeme vyhnout vážným následkům. 4

9 Naše Společnost a akcionáři 5

10 Vyhýbáme se střetu zájmů Střety zájmů mohou mít vliv na každého z nás, protože ohrožují zájmy naší Společnosti. Ke střetu zájmů dochází, když jsou naše osobní zájmy nebo loajalita v rozporu se zájmy naší Společnosti. Dokonce i zdání střetu zájmů může způsobit problémy. Proto se musíme snažit vyhýbat se skutečnému nebo potenciálnímu konfliktu zájmů a je naší povinností oznámit takové případy, jakmile k nim dojde. Naše Společnost tak může zajistit rychlé a etické vyřešení situace. Nedokážeme sice předvídat všechny možné scénáře střetů zájmů, ale tato část popisuje některé běžnější situace, ke kterým může dojít. Dary a pohoštění Při budování trvalého úspěchu společnosti Belden se spoléháme na pevné obchodní vztahy. Jejich vytváření a udržování často vyžaduje poskytování rozličných laskavostí, je však nezbytné, abychom si přitom zachovali naši bezúhonnost. Proto můžeme v obchodě poskytovat nebo přijímat pouze dary, pohoštění, stravování, zábavu nebo jiné výhody, které splňují následující podmínky: Vyplývají z legitimního obchodního účelu a jde o běžné laskavosti obvykle spojené s akceptovanou obchodní praxí. Mají nepatrnou hodnotu Nejsou přehnaně výstřední Nejsou časté Nejsou poskytovány s úmyslem ovlivnit obchodní rozhodnutí. 6

11 Naše Společnost a akcionáři Kromě toho všechny laskavosti v obchodě musí být v souladu se zákonem a vysokými etickými standardy Společnosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, položte si otázku, zda by zveřejnění faktů mohlo vrhnout špatné světlo na Belden nebo na příjemce. Pokud je odpověď ano, neměli byste ve výměně pokračovat. Pamatujte, že pravidla týkající se darů a pohoštění pro představitele státní správy jsou mnohem přísnější než pravidla popsaná v této části. Další informace obsahuje tento kodex v částech Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem a Nikdy se nezapojují do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti. Obchodní příležitosti Jelikož jsme povinni vždy myslet na nejlepší zájem naší Společnosti, nesmíme osobně profitovat z obchodních příležitostí, o kterých se dozvíme při naší práci pro Belden a nesmíme ani nikomu jinému pomoci využít takové příležitosti v jejich osobní prospěch. Zaměstnanci mohou mít externí obchodní zájmy, pokud žádným způsobem neškodí nejlepším zájmům společnosti Belden. OTÁZKA V práci jsem v úzkém kontaktu s různými obchodními partnery společnosti Belden. Jelikož jsem zodpovědný za udržování vztahů s těmito společnosti, často jsem v kontaktu s jejich představiteli. Tento rok byl jeden z představitelů, se kterým jsem pracoval, mimořádně nápomocný a rád bych ho pozval na příjemnou obchodní večeři, abych mu projevil své uznání. Je to v pořádku? ODPOVĚĎ Pohoštění obchodního partnera je obvykle přijatelné, pokud dodržíte několik jednoduchých pravidel. Za prvé, vyberte vhodné místo setkání a restauraci, která není příliš drahá. Popřemýšlejte o tom, zda by Vaše pozvání mohlo vyvolat dojem jakékoliv podjatosti ze strany společnosti Belden zejména pokud obvykle obchodních partnerů na večeře nezvete. Pokud jste si jisti, že tuto večeři by nikdo racionálně nemohl považovat za pokus o ovlivnění obchodních rozhodnutí, můžete obchodního partnera pozvat. Před tím byste však vždy měli informovat svého nadřízeného a získat všechny potřebné povolení. 7

12 Obchodování s rodinnými příslušníky a přáteli Nemůžeme mít přímý nebo nepřímý vztah podřízenýnadřízený s našimi přímými rodinnými příslušníky. Mohlo by to vzbudit podezření na zvýhodňování. Přímí rodinní příslušníci jsou manželé, děti, nevlastní děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozenci, tchyně a tchán a ostatní členové Vaší domácnosti. Pokud se ocitnete v pozici, která porušuje tuto politiku, okamžitě tuto situaci oznamte. Pokud Vaše práce vyžaduje, abyste dělali rozhodnutí o obchodních partnerech nebo dodavatelích společnosti Belden nebo s nimi byly ve styku, Vaše rozhodnutí a činy musí být objektivní. Pokud by z existujícího nebo potenciálního obchodního rozhodnutí společnosti Belden měl mít prospěch Váš přítel nebo rodinný příslušník (například proto, že je zaměstnancem obchodního partnera nebo dodavatele), musíte o tom vyrozumět svého nadřízeného a musíte být vyloučen z procesu přijímání rozhodnutí. Finanční zájmy Zaměstnanci nesmějí mít významný hospodářský podíl v soukromých nebo veřejných podnicích, které spolupracují se společností Belden nebo jsou jejími konkurenty. Sem patří i prodejní partneři a koneční zákazníci společnosti Belden. Podíl je významný, jestliže představuje významnou část takového podniku nebo by jinak ovlivňoval úsudek zaměstnance. Výjimkou je, že můžeme vlastnit malé množství akcií veřejně obchodované společnosti, která jistým způsobem může konkurovat společnosti Belden, pokud to neovlivní naši schopnost dělat nezávislé obchodní rozhodnutí. 8

13 Naše Společnost a akcionáři Externí zaměstnání Zaměstnanci společnosti Belden nesmějí přijmout vedlejší zaměstnání nebo jinak obchodně spolupracovat s firmou, která pro společnost Belden představuje konkurenci nebo s ní spolupracuje. Kromě toho můžeme provádět externí zaměstnání nebo jinou obchodní činnost jen pokud to žádným způsobem nenarušuje naši práci ve společnosti Belden. Pamatujte, že stále musíte plnit běžné požadavky vyplývající z Vašeho zaměstnání na plný úvazek ve společnosti Belden a externí zaměstnání se nedoporučuje. Členství v představenstvu Nikdo z nás nesmí být členem představenstva žádné jiné ziskové organizace bez předchozího písemného souhlasu našeho právního oddělení. Práce v představenstvu neziskové organizace se považuje za vhodný způsob ovlivňování Vaší komunity a nevyžaduje předchozí souhlas, takovou pozici však můžete přijmout, pouze pokud neovlivňuje výkon Vaší práce. Členové představenstva společnosti Belden mohou být propojeni s jinými společnostmi a firmami, s nimiž Belden příležitostně obchoduje. Pokud jste členem představenstva společnosti Belden, nesmíte hlasovat o žádné transakci, která je ve Vašem osobním zájmu nebo v zájmu společností nebo firem, s nimiž jste propojeni. Žádná smlouva nebo jiná transakce mezi společností Belden a jinou společností nebo firmou nesmí být ovlivněna skutečností, že je v zájmu některého z členů představenstva Belden nebo že tento člen je členem představenstva nebo vedoucím představitelem této druhé společnosti nebo firmy. OTÁZKA Pracuji na druhé změně ve výrobním provozu společnosti Belden. Během prázdninového období bych si chtěl přivydělat sezónní prací pro konkurenční společnost. Jde o práci na částečný úvazek, která není v konfliktu s mým současným pracovním rozvrhem. Mohu to udělat? ODPOVĚĎ Ne ne pokud jde o práci pro konkurenční společnost. Práce pro konkurenty společnosti Belden rychle vytváří prostor pro vznik střetu zájmů. Pokud přijmete i jen dočasnou práci nebo práci na částečný úvazek pro konkurenta, Vaše loajalita se bude dělit mezi Belden a druhou společností a je složité jednat tak, aby byly zachovány zájmy obou. Pokud máte vážný zájem o sezónní práci mimo společnost Belden, měli byste se poradit se svým nadřízeným předtím, než přijmete jakoukoli nabídku a ujistit se, že Vaše externí zaměstnání nebude mít za následek skutečný nebo potenciální střet zájmů. 9

14 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy Jelikož působíme jako společnost obchodovaná na burze, je naší odpovědností vůči akcionářům a státu vést pravdivé a správné účetnictví odrážející finanční zdraví naší Společnosti. Všichni máme povinnost dbát na přesné účetnictví a dokumentaci společnosti Belden. Naše veřejná oznámení a jiné druhy komunikace musí být vždy úplné, přesné, včasné a srozumitelné. Za tímto účelem naše Společnost udržuje systém interní účetní kontroly, kterým se řídí všechny naše činnosti v účetnictví a výkaznictví na všech úrovních. Je velmi důležité, abychom tyto kontroly vždy dodržovali. Proto mějte na paměti následující pravidla: Všechny účetní knihy, záznamy a účty včetně faktur, záznamů o pracovní době, vyúčtování nákladů a jiných záznamů společnosti musí přesně a správně zachytávat naše transakce. Za žádných okolností nikdy neprovádějte falešné nebo uměle vytvořené záznamy v účetních knihách naší Společnosti. Vždy používejte finanční zdroje správně a v souladu s podpůrnou dokumentací. Za žádných okolností nesmíme zakládat utajené nebo nezaúčtované fondy nebo aktiva (černé fondy). Výběry z výdajových účtů může provádět pouze autorizovaný personál, a to pouze šekem nebo jiným přijatelným způsobem převodu běžně používaným ve větších bankách. Šeky nesmí být přeplácané v hotovosti nebo jinému nezjistitelnému příjemci. Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti ohledně účetnictví, interních účetních kontrol nebo auditových záležitostí, doporučujeme, abyste tyto obavy nebo stížnosti sdělili (anonymně, pokud si přejete) předsedovi auditového 10

15 výboru představenstva prostřednictvím hořké linky EthicsPoint na čísle Na portálu horké linky EthicsPoint společnosti Belden na ethicspoint.com najdete mezinárodní přístupové kódy pro volání ze zemí mimo USA nebo Kanady. Řízení záznamů je klíčovou složkou budování důvěry s našimi zákazníky, představiteli regulačních orgánů a akcionáři. Jde o elektronické, ové, obrazové a papírové dokumenty vytvořené, přijímány nebo vedené naší Společností se zákonným, regulačním, účetním nebo obchodním účelem. Účinné řízení těchto záznamů nám umožňuje plnit naše obchodní zájmy a zajistit dostupnost našich záznamů v případě potřeby. Kromě toho přispívá k zajištění souladu s příslušnými zákony a předpisy a ochraně potřebných dokumentů pro potřeby soudních procesů, auditů a vyšetřování. Všichni musíme dodržovat politiky související s řízením záznamů a archivační doby platné v místech našeho působení. Stanoví dobu uchovávání obchodních záznamů a postupy pro dodržení zákonných blokací. Zákonná blokace se vztahuje na záznamy týkající se probíhajícího nebo předpokládaného soudního sporu nebo vyšetřování státními orgány. Pokud si myslíte, že někdo nevhodným způsobem zatajil, změnil nebo zničil jakékoliv záznamy, měli byste to oznámit týmu pro shodu společnosti Belden. Požadavky na ukládání dokumentů jsou uvedeny v předpise Vytváření, úschova, zpřístupnění a likvidace dokumentů. Musíme vyhovět a podrobit se všem interním auditům a vyšetřováním včetně vyšetřování ze strany státních orgánů. Nikdy při tom nesmíme mařit nebo zdržovat takové audity nebo vyšetřování. Vždy poskytněte auditorem a vyšetřovatelům informace, na které mají nárok. Pokud máte otázky týkající se jakéhokoliv auditu, vyšetřování nebo zkoumání a toho, jak byste při nich měli postupovat, poraďte se s týmem pro shodu společnosti Belden. Naše Společnost a akcionáři 11

16 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně Je důležité, abychom o naší Společnosti mluvili jednotným způsobem. Proto se můžeme veřejně vyjadřovat jménem společnosti Belden jen pokud jsme na to výslovně oprávněni. Pokud od Vás vyšetřovatel, bezpečnostní analytik, zástupce médií nebo jiná kontaktní osoba požaduje informace, i když jde jen o neformální požadavek, odkažte je, prosím, na ředitele pro vztahy s investory. Požadavky od představitelů státní správy nebo právních zástupců mají být postoupeny právnímu oddělení. Více informací obsahují Předpisy týkající se poskytování a zveřejňování informací. 12

17 Naše Společnost a akcionáři Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Využívání důležitých neveřejných informací pro osobní prospěch, při nakupování nebo prodeji akcií společnosti Belden, jiné veřejně obchodované společnosti nebo jiným způsobem je porušením politiky Společnosti a zákona. Důležité neveřejné informace (známé také jako interní informace ) jsou informace o společnosti Belden nebo jiné veřejně obchodované společnosti, které nejsou veřejnosti známy a které by vhodný investor mohl považovat za důležité při rozhodování o koupi, prodeji nebo držení cenných papírů dané společnosti. Mezi interní informace patří například: Informace o fúzích, akvizicích nebo odprodejích investic Údaje o obratech a hospodářských výsledcích Důležité nové produkty Významné smlouvy Nabídky nebo restrukturalizace týkající se vlastního kapitálu a závazků Prodej nebo nákup významných aktiv O interních informacích nesmíme ani informovat žádné jiné osoby, které by je mohly použít ve svůj prospěch. Takové jednání se označuje jako poskytování tipů a je protizákonné. Porušení zákonů týkajících se obchodování zasvěcených osob může mít velmi vážné následky včetně trestní odpovědnosti. Pokud máte otázky o tom, zda informace, které máte k dispozici, jsou důvěrné, poraďte se s právním oddělením předtím, než jejich zveřejníte nebo použijete. Další informace obsahují naše Pravidla obchodování s cennými papíry a komunikace s externími stranami OTÁZKA Pracuji na oddělení výzkumu a vývoje společnosti Belden a často mám přístup k informacím o budoucích nabídkách produktů. Nedávno jsem se dozvěděl o novém vylepšení, které určitě a pravděpodobně významně zvýší cenu akcií naší Společnosti. Obvykle nemám zájem obchodovat s akciemi společnosti Belden na základě informací, které získávám v práci, ale v tomto případě jsem tomu nakloněn. Mohu obchodovat s akciemi společnosti Belden, když mám k dispozici takové informace? ODPOVĚĎ Ne a nesmíte ani nikomu jinému poradit, aby tak učinil. Z Vaší pozice ve společnosti Belden vyplývá privilegium přístupu k citlivým informacím o Společnosti. Nikdy byste toto privilegium neměli zneužít tím, že takové informace využijete ve svůj osobní prospěch. Pokud se rozhodnete obchodovat s akciemi Společnosti, když máte k dispozici důležité neveřejné informace, porušíte tím zákony o obchodování zasvěcených osob. Pro Vás i pro společnost Belden to může mít vážné následky například vysoké pokuty nebo ztrátu svobody. 13

18 OTÁZKA Několik dní v měsíci pracuji na dálku. Podle toho, kde se právě nacházím, někdy potřebuji pracovat na mém firemním přenosném počítači a s mobilním telefonem v hotelové hale nebo kavárně. Můj přenosný počítač je zakódován, a pokud musím telefonovat, snažím se mluvit potichu, aby mě jiní neslyšeli. Měl bych přijmout ještě nějaké jiné opatření? ODPOVĚĎ Ano. Vaše snaha je správná, ale s důvěrnými informacemi Společnosti nemůžete nikdy zacházet příliš opatrně. Pokud musíte pracovat na veřejném místě, nikdy ani potichu nemluvte o důvěrných informacích, protože nikdy nevíte, kdo Vás může slyšet. Buďte opatrní, i když se na Vašem přenosném počítači nebo jiném zařízení zobrazují důvěrné nebo vlastnické informace, protože někdo se Vám může dívat přes rameno. Rovněž byste si měli uvědomit bezpečnostní rizika spojená s používáním veřejných wi-fi sítí. A nakonec, přestože je Váš přenosný počítač zakódovaný, nikdy ho nenechávejte bez přiměřené ochrany v hotelovém pokoji. Chráníme aktiva a informace Společnosti Pro náš budoucí úspěch je mimořádně důležité, abychom chránili aktiva, na získání kterých jsme tvrdě pracovali. Jde o hmotný majetek, technologie a důvěrné informace společnosti Belden. Důvěrné informace o společnosti Belden a jejích provozech jsou vlastnictvím naší Společnosti. Můžeme je využívat nebo zveřejňovat pouze pokud to vyžaduje obchodní zájem. Zaměstnanci, jejichž pracovní povinnosti vyžadují průběžný přístup k důvěrným informacím, musejí podepsat dohodu o utajování informací. Mezi důvěrné informace patří například: Výrobní postupy Konstrukční výkresy Seznamy zákazníků Seznamy spolupracovníků Předpokládané výnosy Obchodní strategie Kandidáti na akvizice Bez příslušného souhlasu a platné podepsané dohody o zachovávání mlčenlivosti nesmíme poskytovat údaje nebo informace důvěrného charakteru nikomu mimo společnost Belden ani našim spolupracovníkům, kteří nejsou oprávněni vědět o nich. Duševní vlastnictví společnosti Belden, včetně jejích patentů, obchodních známek, autorského práva a obchodního tajemství jsou pro obchodní činnost společnosti Belden mimořádně důležité. Zaměstnanci musejí toto duševní vlastnictví chránit před neoprávněným zveřejněním a zneužitím. Nemluvte o obchodním tajemství (ani jiných důvěrných informacích) na místech, kde by si je mohli vyslechnout neautorizované třetí strany. Nenechávejte počítače, mobilní telefony, soubory nebo jiné nosiče informací Společnosti nezabezpečené. 14

19 Používáme technologie Společnosti správným způsobem Naše Společnost a akcionáři Aktiva společnosti Belden zahrnují její počítače, komunikační systémy a související zařízení. Naše Společnost nám poskytuje tyto systémy a zařízení, včetně u a hlasové pošty, aby nám usnadňovaly naši práci. Nesmí se používat pro soukromé účely, s výjimkou vzácných a omezených případů. Zprávy poslané prostřednictvím u, zprávy obsažené v hlasové poště a obsah počítačů zaměstnanců jsou výhradním majetkem společnosti Belden a jsou považovány za obchodní dokumentaci společnosti Belden. Mohou proto být zveřejněny v souvislosti s administrativním, soudním či jiným řízením. Nikdy nesmíme používat firemní nebo hlasovou službu na komunikaci obsahující slovní útoky, pomluvy nebo urážky vůči jiným. Belden v komunikaci nedovoluje používání obtížného, vulgárního, obscénního nebo výhružného jazyka. Belden také nedovoluje komunikaci, rozšiřování nebo tisk jakýchkoli materiálů chráněných autorským právem, která porušuje toto právo a dále stahování, distribuci nebo rozesílání pornografických nebo obscénních materiálů. Používáním u a hlasové pošty společnosti Belden zaměstnanec vědomě a dobrovolně souhlasí s tím, že používání těchto systémů je monitorováno a uznává právo společnosti Belden provádět takové monitorování v souladu s příslušnými místními zákony. Zaměstnanci by neměli očekávat, že nebo hlasová pošta jsou důvěrné nebo soukromé, a proto by zaměstnanci neměli očekávat jakékoli soukromí ve vztahu k používání těchto systémů. Další informace obsahují Pravidla ové, internetové a počítačové bezpečnosti. 15

20 Mnozí z nás v soukromém životě využívají sociální média včetně blogů, sociálních sítí, podcastů, wiki, stránek pro sdílení fotografií a videí a chatových místností. Belden si uvědomuje, že sociální média a internet obecně hrají v obchodním životě důležitou roli, protože představují nový způsob komunikace s různými zájmovými skupinami. Vždy bychom však měli myslet na to, že elektronické zprávy jsou permanentními a přenosnými záznamy naší komunikace, které mohou ovlivnit pověst společnosti Belden. Proto musíme při využívání sociálních sítí dodržovat všechny politiky a postupy společnosti Belden. Nikdy nesmíme vzbudit dojem, že se vyjadřujeme nebo konáme jménem naší Společnosti, pokud k tomu nejsme oprávněni. Při využívání sociálních sítí bychom měli dodržovat následující pravidla: Před zveřejněním oficiálních informací o společnosti Benden nebo značkách on-line požádejte o souhlas marketingové oddělení Dodržujte standardy Společnosti při používání technologií. Chraňte aktiva a důvěrné informace Společnosti, vždy myslete na to, že internet je veřejným místem. Jasně označte Váš vztah se společností Belden vždy, když se vyjadřujete o Společnosti a/nebo její značce/značkách on-line. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda zveřejňujeme naše komentáře on-line jako zplnomocnění zástupci Společnosti nebo využíváme sociální média v soukromém životě (tj. mimo plnění si pracovních povinností). 16

21 Tato obecná pravidla se vztahují i na naše dodavatele, filiálky a jiných, kteří vystupují v našem jménu. Nesmíme požádat našich rodinných příslušníků nebo přátel, aby on-line nebo na sociálních sítích zveřejňovali obsah, které bychom my jako spolupracovníci Společnosti nemohli použít. Pokud si myslíte, že technologie a/nebo elektronická komunikace naší Společnosti se používají nevhodným způsobem, uvědomte tým pro shodu společnosti Belden. Další informace obsahuje naše Směrnice pro sociální média. Naše Společnost a akcionáři 17

22 18 Naše komunity

23 Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti Belden se zavazuje dosahovat úspěch prostřednictvím naší práce, bez jakýchkoliv neetických postupů. Abychom dodržovali politiku Společnosti a zákon, nikdy nesmíme poskytnout nebo přijmout úplatek, nezákonnou provizi nebo jinou nevhodnou platbu v souvislosti s obchodní činností společnosti Belden. Úplatek je cokoliv hodnotné, včetně peněz, darů, laskavostí nebo pohoštění, což může být považováno za pokus o ovlivnění rozhodnutí nebo činů jisté osoby, snahu získat nebo si udržet zakázku nebo získat jakoukoliv nepřiměřenou výhodu. Nezákonná provize vrácení již zaplacené částky (nebo částky, která má být zaplacena) odměnou za uzavření nebo podpoření obchodních rozhodnutí. Obojí jsou ve společnosti Belden přísně zakázány. Dodržujeme protikorupční zákony včetně Zákona USA o korupčním jednání v zahraničních vztazích ( FCPA ) všude, kde působíme. Tyto zákony zakazují nevhodné platby (nebo jejich nabízení) zahraničním představitelům státní správy s cílem získat nebo udržet si zakázku nebo jinou nepřiměřenou obchodní výhodu. Pamatujte, že mezi zahraničních představitelů státní správy patří zahraniční (tj. mimo USA) zaměstnanci federální, státní nebo místní správy, politické strany nebo kandidáti na politické pozice a dokonce i zaměstnanci společností ve vlastnictví státu. Porušení FCPA a jiných protikorupčních zákonů může mít za následek uložení vysokých pokut a trestů, včetně trestu odnětí svobody. 19

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů

Otázky a odpovědi. Nelegální využívání vnitřních informaci k burzovním transakcím. Pochybení při dodržování utajení a ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi 1) Co je obsahem stránek pro otevřenou komunikaci o otázkách etiky (Ethics Open Talk) společnosti L ORÉAL? V souladu s podmínkami uvedenými v otázce č. 2 níže, vám stránky pro otevřenou

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více