KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument je mimořádně důležitým propojením našich korporátních hodnot etiky a integrity a každodenního styku s našimi dodavateli, zákazníky a námi navzájem. Úspěch v obchodě pro mě znamená především dodržování našich závazků, ať jsou povinné nebo volitelné. Většina z nás si nejprve vzpomene na ty volitelné. Jde například o podmínky dodacích lhůt, záručních a servisních smluv. Stejně důležité jsou povinné závazky, které musíme přebírat, pokud chceme působit na trzích, kde máme zájem uspět. Jako společnost obchodovaná na burze například dáváme příslib našim akcionářům, že jim budeme poskytovat úplné, přesné a včasné informace o naší hospodářské činnosti. Zavazujeme se, že při naší obchodní činnosti nikdy nebudeme poskytovat úplatky; našim spolupracovníkům slibujeme bezpečné pracovní prostředí; zavazujeme se starat se o životní prostředí v okolí našich provozoven a podobně. Jednoduše řečeno, zavazujeme se, že budeme jednat správně. Tento Kodex je návodem na plnění tohoto závazku prostřednictvím dodržování zákona a etického chování. Žádný dokument nedokáže vyřešit každou možnou situaci, Kodex však obsahuje odkazy na základní politiky společnosti Belden a poskytuje kontaktní informace důležité v případě dotazů a potřeby oznámení nevhodného chování. Společnost Belden, její přidružené společnosti a značky působí již více než 100 let a jsme známí tím, že obchodujeme čestným způsobem. Naše dobrá pověst je naším nejhodnotnějším majetkem. Jako současní správci této společnosti jsme povinni ochraňovat naši značku, dlužíme to těm, kteří tu byli před námi i našim nástupcům. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je dodržovat všechny naše přísliby. Prosím, přidejte se ke mně při plnění této naší každodenní povinnosti. S přátelským pozdravem, John Stroup předseda představenstva a generální ředitel i

3 Naše klíčové hodnoty Všude a za každé situace se společnost Belden zavázala dodržovat nejvyšší standardy etiky a integrity. Nikdy se neuchýlíme k profesionálním nebo etickým zkratkám a naše spolupráce se všemi podniky, obcemi a jednotlivci se řídí vysokými standardy, které jako spolupracovníci společnosti Belden přijímáme. Náš úspěch definují zákazníci. Dodržujeme přísliby, které dáváme našim zákazníkům, protože na těchto závazcích záleží nejvíce. Věnujeme dostatek času tomu, abychom si důkladně vyslechli našich zákazníků. Snažíme se o dosažení pozice prioritního dodavatele na všech trzích, na kterých poskytujeme naše služby. Investujeme do našich lidí. Pro naši Společnost budeme získávat a udržovat si těch nejnadanějších lidí. Přebíráme na sebe závazek rozmanitosti, rovnosti příležitostí a férového zacházení. Našim spolupracovníkům poskytujeme možnost na rozvoj. Platíme za výkon. Pomáháme našim spolupracovníkům pochopit naši strategii a přispívat k ní. Ceníme si spolupracovníky, kteří vynikají v dynamickém prostředí. Prostřednictvím týmové práce spolu dosahujeme úspěch. Týmová práce je pro náš úspěch klíčová. Je základním požadavkem, jiná možnost neexistuje. Respektujeme se navzájem. Věříme v konstruktivní řešení konfliktů. Komunikujeme otevřeně a čestně. Zvažujeme několik vstupů v zájmu dosažení společného výstupu. Hrajeme s cílem vyhrát. Překonáme naši konkurenci. Měříme náš výkon a přebíráme za něj odpovědnost. Pro naše akcionáře budeme vynikající investicí. Neustálé zlepšování se je součástí našeho životního stylu. Vyvíjíme udržitelné procesy. Snažíme se o zvyšování bezpečnosti a kvality a zlepšování dodávek a nákladů. Při všech procesech eliminujeme množství odpadů. Snažíme se dosahovat velké věci. Usilujeme dosahovat převratné výsledky. Porovnáváme se s těmi nejlepšími. Ve všem, co děláme, nám jde o inovaci. Věříme, že je lepší mířit vysoko a minout, jako nikdy nesáhnout po hvězdách. ii

4 Obsah Dopis od generálního ředitele Johna Stroupe...i Naše klíčové hodnoty...ii Úvod ke Kodexu... 1 Aplikace našeho Kodexu... 2 Jak upozornit na problémy... 3 Náš závazek zákazu stíhání...4 Následky porušení Kodexu...4 Naše Společnost a akcionáři... 5 Vyhýbáme se střetu zájmů...6 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy...10 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně...12 Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Chráníme aktiva a informace Společnosti...14 Používáme technologie Společnosti správným způsobem...15 Naše komunity Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti...19 Bojujeme o pokrok v ochraně životního prostředí...21 Dodržujeme mezinárodní obchodní právo...22 Přiměřené politické a charitativní příspěvky...24 Naši zákazníci, konkurenti a obchodní partneři Poskytujeme výrobky a služby nejvyšší kvality...27 Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem...28 Dodržujeme antimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže Používáme etické marketingové postupy...31 Chráníme důvěrné informace třetích stran...31 Naši spolupracovníci Vytváříme pracovní prostředí založené na respektu a začlenění...33 Staráme se o zdraví a bezpečnost při práci...34 Respektujeme práva jednotlivců...35 Respektujeme soukromí druhých...36 Výjimky z Kodexu iii

5 Úvod ke Kodexu Představuji Vám Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden známý také jako náš Kodex. Náš Kodex je návodem etického výkonu hospodářské činnosti, který popisuje chování, které se od nás očekává při práci jménem společnosti Belden. Poznáním a dodržováním našeho Kodexu i zákonů a principů Společnosti, které se vztahují na naši práci si plníme náš závazek vůči našim váženým akcionářům a pokračujeme v budování na základech dlouhodobé důvěry. Náš Kodex nedokáže vyřešit všechny etické dilemata, se kterými se můžeme setkat to nedokáže žádný individuální dokument. Poskytuje nám však nástroje nezbytné pro orientaci v komplikovaných situacích, v kterých se můžeme ocitnout. Náš Kodex doplňují politiky a postupy Společnosti, příslušné zákony a předpisy a náš vlastní zdravý rozum a správný úsudek. Podrobně si Kodex přečtěte, pochopte jeho aplikaci na Vaši práci, a pokud máte otázky, ptejte se. Takto přispějete k firemní kultuře síly a úspěchu. 1

6 Aplikace našeho Kodexu Náš Kodex se bez rozdílu vztahuje na všechny spolupracovníky, vedoucích pracovníků a členů představenstva společnosti Belden a jejích poboček na celém světě. To znamená, že každý z nás je odpovědný za dodržování Kodexu, politik Společnosti a zákona při všech našich každodenních pracovních činnostech bez výjimky. Očekává se od nás, že budeme dělat etické obchodní rozhodnutí a dodržovat nejen literu, ale i ducha zákonů, předpisů a směrnic, kterými se řídí naše práce. Od našich dodavatelů očekáváme dodržování stejně vysokých etických standardů. Nikdo není osvobozen od povinnosti dodržovat náš Kodex, pro některé z nás však z něho vyplývají dodatečné odpovědnosti. Vedoucí pracovníci společnosti Belden jsou například povinni být pro ostatní spolupracovníky příkladem správného chování v práci. Pokud jste vedoucím pracovníkem, očekává se od Vás, že budete vytvářet a udržovat pracovní prostředí, ve kterém pracovníci vědí, co se od nich očekává, ochotně s Vámi sdílejí své obavy a oznamují případy porušení pravidel. Bez ohledu na Vaši pracovní pozici ve společnosti Belden byste vždy měli být pozitivním příkladem a Kodex by měl být součástí Vaší každodenní práce. 2

7 Jak upozornit na problémy Upozornění na problémy je nejúčinnějším způsobem podpory pozitivních změn v rámci Společnosti. Pokud víte o tom, že došlo nebo může dojít k porušení pravidel nebo pokud máte otázky o tom, jak se náš Kodex, politika Společnosti nebo zákony a předpisy vztahují na Vaši práci, vyzýváme Vás, abyste to oznámili a požádali o pomoc. Můžete kontaktovat: Vašeho nadřízeného oddělení lidských zdrojů tým pro shodu s předpisy (sestává z právního oddělení a oddělení interního auditu) i em na naši horkou linku EthicsPoint telefonicky na: v USA a v Kanadě online na (tento portál obsahuje místní telefonní čísla pro jurisdikce mimo USA a Kanady) Pamatujte, že Belden považuje všechny oznámení za důvěrné, bez ohledu na způsob oznámení. Pokud to umožňují místní zákony, můžete podat oznámení i anonymně prostřednictvím horké linky EthicsPoint uvedené výše a Belden se nepokusí zjistit Vaši totožnost. Belden vyšetřuje všechna oznámení o uskutečněném nebo potenciálním porušení pravidel a snaží se uvědomit osobu, která oznámení podala, o výsledcích vyšetřování. 3

8 Závazek Belden nedovoluje, aby byly postihovány osoby, které podaly oznámení v dobré víře. Podat oznámení v dobré víře neznamená, že musíte mít pravdu prostě to znamená, že máte čestné úmysly a že podáte úplné a přesné oznámení o tom, co víte. Proto Belden od vedoucích pracovníků očekává, že budou praktikovat politiku otevřených dveří a vždy povzbuzovat otevřenou komunikaci s pracovníky. Jako vedoucí pracovník nikdy nesmíte postihovat nebo tolerovat postihování jiných za to, že podali oznámení v dobré víře. Pokud si myslíte, že jste byli svědkem nebo obětí takového stíhání, je Vaší povinností upozornit na to. Následky porušení Kodexu Porušení našeho Kodexu, politiky Společnosti a příslušných zákonů a předpisů může mít vážné následky pro zúčastněné osoby i pro Belden. Následkem může být například disciplinární řízení (včetně možnosti ukončení pracovního poměru), pokuty a občanské nebo trestní stíhání. Pamatujte, že pokud budete dodržovat tento Kodex a co nejdříve sdělíte podezření na porušení předpisů, Vy i naše Společnost se můžeme vyhnout vážným následkům. 4

9 Naše Společnost a akcionáři 5

10 Vyhýbáme se střetu zájmů Střety zájmů mohou mít vliv na každého z nás, protože ohrožují zájmy naší Společnosti. Ke střetu zájmů dochází, když jsou naše osobní zájmy nebo loajalita v rozporu se zájmy naší Společnosti. Dokonce i zdání střetu zájmů může způsobit problémy. Proto se musíme snažit vyhýbat se skutečnému nebo potenciálnímu konfliktu zájmů a je naší povinností oznámit takové případy, jakmile k nim dojde. Naše Společnost tak může zajistit rychlé a etické vyřešení situace. Nedokážeme sice předvídat všechny možné scénáře střetů zájmů, ale tato část popisuje některé běžnější situace, ke kterým může dojít. Dary a pohoštění Při budování trvalého úspěchu společnosti Belden se spoléháme na pevné obchodní vztahy. Jejich vytváření a udržování často vyžaduje poskytování rozličných laskavostí, je však nezbytné, abychom si přitom zachovali naši bezúhonnost. Proto můžeme v obchodě poskytovat nebo přijímat pouze dary, pohoštění, stravování, zábavu nebo jiné výhody, které splňují následující podmínky: Vyplývají z legitimního obchodního účelu a jde o běžné laskavosti obvykle spojené s akceptovanou obchodní praxí. Mají nepatrnou hodnotu Nejsou přehnaně výstřední Nejsou časté Nejsou poskytovány s úmyslem ovlivnit obchodní rozhodnutí. 6

11 Naše Společnost a akcionáři Kromě toho všechny laskavosti v obchodě musí být v souladu se zákonem a vysokými etickými standardy Společnosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, položte si otázku, zda by zveřejnění faktů mohlo vrhnout špatné světlo na Belden nebo na příjemce. Pokud je odpověď ano, neměli byste ve výměně pokračovat. Pamatujte, že pravidla týkající se darů a pohoštění pro představitele státní správy jsou mnohem přísnější než pravidla popsaná v této části. Další informace obsahuje tento kodex v částech Při státních zakázkách postupujeme etickým způsobem a Nikdy se nezapojují do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti. Obchodní příležitosti Jelikož jsme povinni vždy myslet na nejlepší zájem naší Společnosti, nesmíme osobně profitovat z obchodních příležitostí, o kterých se dozvíme při naší práci pro Belden a nesmíme ani nikomu jinému pomoci využít takové příležitosti v jejich osobní prospěch. Zaměstnanci mohou mít externí obchodní zájmy, pokud žádným způsobem neškodí nejlepším zájmům společnosti Belden. OTÁZKA V práci jsem v úzkém kontaktu s různými obchodními partnery společnosti Belden. Jelikož jsem zodpovědný za udržování vztahů s těmito společnosti, často jsem v kontaktu s jejich představiteli. Tento rok byl jeden z představitelů, se kterým jsem pracoval, mimořádně nápomocný a rád bych ho pozval na příjemnou obchodní večeři, abych mu projevil své uznání. Je to v pořádku? ODPOVĚĎ Pohoštění obchodního partnera je obvykle přijatelné, pokud dodržíte několik jednoduchých pravidel. Za prvé, vyberte vhodné místo setkání a restauraci, která není příliš drahá. Popřemýšlejte o tom, zda by Vaše pozvání mohlo vyvolat dojem jakékoliv podjatosti ze strany společnosti Belden zejména pokud obvykle obchodních partnerů na večeře nezvete. Pokud jste si jisti, že tuto večeři by nikdo racionálně nemohl považovat za pokus o ovlivnění obchodních rozhodnutí, můžete obchodního partnera pozvat. Před tím byste však vždy měli informovat svého nadřízeného a získat všechny potřebné povolení. 7

12 Obchodování s rodinnými příslušníky a přáteli Nemůžeme mít přímý nebo nepřímý vztah podřízenýnadřízený s našimi přímými rodinnými příslušníky. Mohlo by to vzbudit podezření na zvýhodňování. Přímí rodinní příslušníci jsou manželé, děti, nevlastní děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozenci, tchyně a tchán a ostatní členové Vaší domácnosti. Pokud se ocitnete v pozici, která porušuje tuto politiku, okamžitě tuto situaci oznamte. Pokud Vaše práce vyžaduje, abyste dělali rozhodnutí o obchodních partnerech nebo dodavatelích společnosti Belden nebo s nimi byly ve styku, Vaše rozhodnutí a činy musí být objektivní. Pokud by z existujícího nebo potenciálního obchodního rozhodnutí společnosti Belden měl mít prospěch Váš přítel nebo rodinný příslušník (například proto, že je zaměstnancem obchodního partnera nebo dodavatele), musíte o tom vyrozumět svého nadřízeného a musíte být vyloučen z procesu přijímání rozhodnutí. Finanční zájmy Zaměstnanci nesmějí mít významný hospodářský podíl v soukromých nebo veřejných podnicích, které spolupracují se společností Belden nebo jsou jejími konkurenty. Sem patří i prodejní partneři a koneční zákazníci společnosti Belden. Podíl je významný, jestliže představuje významnou část takového podniku nebo by jinak ovlivňoval úsudek zaměstnance. Výjimkou je, že můžeme vlastnit malé množství akcií veřejně obchodované společnosti, která jistým způsobem může konkurovat společnosti Belden, pokud to neovlivní naši schopnost dělat nezávislé obchodní rozhodnutí. 8

13 Naše Společnost a akcionáři Externí zaměstnání Zaměstnanci společnosti Belden nesmějí přijmout vedlejší zaměstnání nebo jinak obchodně spolupracovat s firmou, která pro společnost Belden představuje konkurenci nebo s ní spolupracuje. Kromě toho můžeme provádět externí zaměstnání nebo jinou obchodní činnost jen pokud to žádným způsobem nenarušuje naši práci ve společnosti Belden. Pamatujte, že stále musíte plnit běžné požadavky vyplývající z Vašeho zaměstnání na plný úvazek ve společnosti Belden a externí zaměstnání se nedoporučuje. Členství v představenstvu Nikdo z nás nesmí být členem představenstva žádné jiné ziskové organizace bez předchozího písemného souhlasu našeho právního oddělení. Práce v představenstvu neziskové organizace se považuje za vhodný způsob ovlivňování Vaší komunity a nevyžaduje předchozí souhlas, takovou pozici však můžete přijmout, pouze pokud neovlivňuje výkon Vaší práce. Členové představenstva společnosti Belden mohou být propojeni s jinými společnostmi a firmami, s nimiž Belden příležitostně obchoduje. Pokud jste členem představenstva společnosti Belden, nesmíte hlasovat o žádné transakci, která je ve Vašem osobním zájmu nebo v zájmu společností nebo firem, s nimiž jste propojeni. Žádná smlouva nebo jiná transakce mezi společností Belden a jinou společností nebo firmou nesmí být ovlivněna skutečností, že je v zájmu některého z členů představenstva Belden nebo že tento člen je členem představenstva nebo vedoucím představitelem této druhé společnosti nebo firmy. OTÁZKA Pracuji na druhé změně ve výrobním provozu společnosti Belden. Během prázdninového období bych si chtěl přivydělat sezónní prací pro konkurenční společnost. Jde o práci na částečný úvazek, která není v konfliktu s mým současným pracovním rozvrhem. Mohu to udělat? ODPOVĚĎ Ne ne pokud jde o práci pro konkurenční společnost. Práce pro konkurenty společnosti Belden rychle vytváří prostor pro vznik střetu zájmů. Pokud přijmete i jen dočasnou práci nebo práci na částečný úvazek pro konkurenta, Vaše loajalita se bude dělit mezi Belden a druhou společností a je složité jednat tak, aby byly zachovány zájmy obou. Pokud máte vážný zájem o sezónní práci mimo společnost Belden, měli byste se poradit se svým nadřízeným předtím, než přijmete jakoukoli nabídku a ujistit se, že Vaše externí zaměstnání nebude mít za následek skutečný nebo potenciální střet zájmů. 9

14 Vedeme pravdivé a správné účetní knihy a záznamy Jelikož působíme jako společnost obchodovaná na burze, je naší odpovědností vůči akcionářům a státu vést pravdivé a správné účetnictví odrážející finanční zdraví naší Společnosti. Všichni máme povinnost dbát na přesné účetnictví a dokumentaci společnosti Belden. Naše veřejná oznámení a jiné druhy komunikace musí být vždy úplné, přesné, včasné a srozumitelné. Za tímto účelem naše Společnost udržuje systém interní účetní kontroly, kterým se řídí všechny naše činnosti v účetnictví a výkaznictví na všech úrovních. Je velmi důležité, abychom tyto kontroly vždy dodržovali. Proto mějte na paměti následující pravidla: Všechny účetní knihy, záznamy a účty včetně faktur, záznamů o pracovní době, vyúčtování nákladů a jiných záznamů společnosti musí přesně a správně zachytávat naše transakce. Za žádných okolností nikdy neprovádějte falešné nebo uměle vytvořené záznamy v účetních knihách naší Společnosti. Vždy používejte finanční zdroje správně a v souladu s podpůrnou dokumentací. Za žádných okolností nesmíme zakládat utajené nebo nezaúčtované fondy nebo aktiva (černé fondy). Výběry z výdajových účtů může provádět pouze autorizovaný personál, a to pouze šekem nebo jiným přijatelným způsobem převodu běžně používaným ve větších bankách. Šeky nesmí být přeplácané v hotovosti nebo jinému nezjistitelnému příjemci. Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti ohledně účetnictví, interních účetních kontrol nebo auditových záležitostí, doporučujeme, abyste tyto obavy nebo stížnosti sdělili (anonymně, pokud si přejete) předsedovi auditového 10

15 výboru představenstva prostřednictvím hořké linky EthicsPoint na čísle Na portálu horké linky EthicsPoint společnosti Belden na ethicspoint.com najdete mezinárodní přístupové kódy pro volání ze zemí mimo USA nebo Kanady. Řízení záznamů je klíčovou složkou budování důvěry s našimi zákazníky, představiteli regulačních orgánů a akcionáři. Jde o elektronické, ové, obrazové a papírové dokumenty vytvořené, přijímány nebo vedené naší Společností se zákonným, regulačním, účetním nebo obchodním účelem. Účinné řízení těchto záznamů nám umožňuje plnit naše obchodní zájmy a zajistit dostupnost našich záznamů v případě potřeby. Kromě toho přispívá k zajištění souladu s příslušnými zákony a předpisy a ochraně potřebných dokumentů pro potřeby soudních procesů, auditů a vyšetřování. Všichni musíme dodržovat politiky související s řízením záznamů a archivační doby platné v místech našeho působení. Stanoví dobu uchovávání obchodních záznamů a postupy pro dodržení zákonných blokací. Zákonná blokace se vztahuje na záznamy týkající se probíhajícího nebo předpokládaného soudního sporu nebo vyšetřování státními orgány. Pokud si myslíte, že někdo nevhodným způsobem zatajil, změnil nebo zničil jakékoliv záznamy, měli byste to oznámit týmu pro shodu společnosti Belden. Požadavky na ukládání dokumentů jsou uvedeny v předpise Vytváření, úschova, zpřístupnění a likvidace dokumentů. Musíme vyhovět a podrobit se všem interním auditům a vyšetřováním včetně vyšetřování ze strany státních orgánů. Nikdy při tom nesmíme mařit nebo zdržovat takové audity nebo vyšetřování. Vždy poskytněte auditorem a vyšetřovatelům informace, na které mají nárok. Pokud máte otázky týkající se jakéhokoliv auditu, vyšetřování nebo zkoumání a toho, jak byste při nich měli postupovat, poraďte se s týmem pro shodu společnosti Belden. Naše Společnost a akcionáři 11

16 Při komunikaci s externími subjekty postupujeme opatrně Je důležité, abychom o naší Společnosti mluvili jednotným způsobem. Proto se můžeme veřejně vyjadřovat jménem společnosti Belden jen pokud jsme na to výslovně oprávněni. Pokud od Vás vyšetřovatel, bezpečnostní analytik, zástupce médií nebo jiná kontaktní osoba požaduje informace, i když jde jen o neformální požadavek, odkažte je, prosím, na ředitele pro vztahy s investory. Požadavky od představitelů státní správy nebo právních zástupců mají být postoupeny právnímu oddělení. Více informací obsahují Předpisy týkající se poskytování a zveřejňování informací. 12

17 Naše Společnost a akcionáři Nikdy neobchodujeme na základě interních informací a neposkytujeme jiným tipy Využívání důležitých neveřejných informací pro osobní prospěch, při nakupování nebo prodeji akcií společnosti Belden, jiné veřejně obchodované společnosti nebo jiným způsobem je porušením politiky Společnosti a zákona. Důležité neveřejné informace (známé také jako interní informace ) jsou informace o společnosti Belden nebo jiné veřejně obchodované společnosti, které nejsou veřejnosti známy a které by vhodný investor mohl považovat za důležité při rozhodování o koupi, prodeji nebo držení cenných papírů dané společnosti. Mezi interní informace patří například: Informace o fúzích, akvizicích nebo odprodejích investic Údaje o obratech a hospodářských výsledcích Důležité nové produkty Významné smlouvy Nabídky nebo restrukturalizace týkající se vlastního kapitálu a závazků Prodej nebo nákup významných aktiv O interních informacích nesmíme ani informovat žádné jiné osoby, které by je mohly použít ve svůj prospěch. Takové jednání se označuje jako poskytování tipů a je protizákonné. Porušení zákonů týkajících se obchodování zasvěcených osob může mít velmi vážné následky včetně trestní odpovědnosti. Pokud máte otázky o tom, zda informace, které máte k dispozici, jsou důvěrné, poraďte se s právním oddělením předtím, než jejich zveřejníte nebo použijete. Další informace obsahují naše Pravidla obchodování s cennými papíry a komunikace s externími stranami OTÁZKA Pracuji na oddělení výzkumu a vývoje společnosti Belden a často mám přístup k informacím o budoucích nabídkách produktů. Nedávno jsem se dozvěděl o novém vylepšení, které určitě a pravděpodobně významně zvýší cenu akcií naší Společnosti. Obvykle nemám zájem obchodovat s akciemi společnosti Belden na základě informací, které získávám v práci, ale v tomto případě jsem tomu nakloněn. Mohu obchodovat s akciemi společnosti Belden, když mám k dispozici takové informace? ODPOVĚĎ Ne a nesmíte ani nikomu jinému poradit, aby tak učinil. Z Vaší pozice ve společnosti Belden vyplývá privilegium přístupu k citlivým informacím o Společnosti. Nikdy byste toto privilegium neměli zneužít tím, že takové informace využijete ve svůj osobní prospěch. Pokud se rozhodnete obchodovat s akciemi Společnosti, když máte k dispozici důležité neveřejné informace, porušíte tím zákony o obchodování zasvěcených osob. Pro Vás i pro společnost Belden to může mít vážné následky například vysoké pokuty nebo ztrátu svobody. 13

18 OTÁZKA Několik dní v měsíci pracuji na dálku. Podle toho, kde se právě nacházím, někdy potřebuji pracovat na mém firemním přenosném počítači a s mobilním telefonem v hotelové hale nebo kavárně. Můj přenosný počítač je zakódován, a pokud musím telefonovat, snažím se mluvit potichu, aby mě jiní neslyšeli. Měl bych přijmout ještě nějaké jiné opatření? ODPOVĚĎ Ano. Vaše snaha je správná, ale s důvěrnými informacemi Společnosti nemůžete nikdy zacházet příliš opatrně. Pokud musíte pracovat na veřejném místě, nikdy ani potichu nemluvte o důvěrných informacích, protože nikdy nevíte, kdo Vás může slyšet. Buďte opatrní, i když se na Vašem přenosném počítači nebo jiném zařízení zobrazují důvěrné nebo vlastnické informace, protože někdo se Vám může dívat přes rameno. Rovněž byste si měli uvědomit bezpečnostní rizika spojená s používáním veřejných wi-fi sítí. A nakonec, přestože je Váš přenosný počítač zakódovaný, nikdy ho nenechávejte bez přiměřené ochrany v hotelovém pokoji. Chráníme aktiva a informace Společnosti Pro náš budoucí úspěch je mimořádně důležité, abychom chránili aktiva, na získání kterých jsme tvrdě pracovali. Jde o hmotný majetek, technologie a důvěrné informace společnosti Belden. Důvěrné informace o společnosti Belden a jejích provozech jsou vlastnictvím naší Společnosti. Můžeme je využívat nebo zveřejňovat pouze pokud to vyžaduje obchodní zájem. Zaměstnanci, jejichž pracovní povinnosti vyžadují průběžný přístup k důvěrným informacím, musejí podepsat dohodu o utajování informací. Mezi důvěrné informace patří například: Výrobní postupy Konstrukční výkresy Seznamy zákazníků Seznamy spolupracovníků Předpokládané výnosy Obchodní strategie Kandidáti na akvizice Bez příslušného souhlasu a platné podepsané dohody o zachovávání mlčenlivosti nesmíme poskytovat údaje nebo informace důvěrného charakteru nikomu mimo společnost Belden ani našim spolupracovníkům, kteří nejsou oprávněni vědět o nich. Duševní vlastnictví společnosti Belden, včetně jejích patentů, obchodních známek, autorského práva a obchodního tajemství jsou pro obchodní činnost společnosti Belden mimořádně důležité. Zaměstnanci musejí toto duševní vlastnictví chránit před neoprávněným zveřejněním a zneužitím. Nemluvte o obchodním tajemství (ani jiných důvěrných informacích) na místech, kde by si je mohli vyslechnout neautorizované třetí strany. Nenechávejte počítače, mobilní telefony, soubory nebo jiné nosiče informací Společnosti nezabezpečené. 14

19 Používáme technologie Společnosti správným způsobem Naše Společnost a akcionáři Aktiva společnosti Belden zahrnují její počítače, komunikační systémy a související zařízení. Naše Společnost nám poskytuje tyto systémy a zařízení, včetně u a hlasové pošty, aby nám usnadňovaly naši práci. Nesmí se používat pro soukromé účely, s výjimkou vzácných a omezených případů. Zprávy poslané prostřednictvím u, zprávy obsažené v hlasové poště a obsah počítačů zaměstnanců jsou výhradním majetkem společnosti Belden a jsou považovány za obchodní dokumentaci společnosti Belden. Mohou proto být zveřejněny v souvislosti s administrativním, soudním či jiným řízením. Nikdy nesmíme používat firemní nebo hlasovou službu na komunikaci obsahující slovní útoky, pomluvy nebo urážky vůči jiným. Belden v komunikaci nedovoluje používání obtížného, vulgárního, obscénního nebo výhružného jazyka. Belden také nedovoluje komunikaci, rozšiřování nebo tisk jakýchkoli materiálů chráněných autorským právem, která porušuje toto právo a dále stahování, distribuci nebo rozesílání pornografických nebo obscénních materiálů. Používáním u a hlasové pošty společnosti Belden zaměstnanec vědomě a dobrovolně souhlasí s tím, že používání těchto systémů je monitorováno a uznává právo společnosti Belden provádět takové monitorování v souladu s příslušnými místními zákony. Zaměstnanci by neměli očekávat, že nebo hlasová pošta jsou důvěrné nebo soukromé, a proto by zaměstnanci neměli očekávat jakékoli soukromí ve vztahu k používání těchto systémů. Další informace obsahují Pravidla ové, internetové a počítačové bezpečnosti. 15

20 Mnozí z nás v soukromém životě využívají sociální média včetně blogů, sociálních sítí, podcastů, wiki, stránek pro sdílení fotografií a videí a chatových místností. Belden si uvědomuje, že sociální média a internet obecně hrají v obchodním životě důležitou roli, protože představují nový způsob komunikace s různými zájmovými skupinami. Vždy bychom však měli myslet na to, že elektronické zprávy jsou permanentními a přenosnými záznamy naší komunikace, které mohou ovlivnit pověst společnosti Belden. Proto musíme při využívání sociálních sítí dodržovat všechny politiky a postupy společnosti Belden. Nikdy nesmíme vzbudit dojem, že se vyjadřujeme nebo konáme jménem naší Společnosti, pokud k tomu nejsme oprávněni. Při využívání sociálních sítí bychom měli dodržovat následující pravidla: Před zveřejněním oficiálních informací o společnosti Benden nebo značkách on-line požádejte o souhlas marketingové oddělení Dodržujte standardy Společnosti při používání technologií. Chraňte aktiva a důvěrné informace Společnosti, vždy myslete na to, že internet je veřejným místem. Jasně označte Váš vztah se společností Belden vždy, když se vyjadřujete o Společnosti a/nebo její značce/značkách on-line. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda zveřejňujeme naše komentáře on-line jako zplnomocnění zástupci Společnosti nebo využíváme sociální média v soukromém životě (tj. mimo plnění si pracovních povinností). 16

21 Tato obecná pravidla se vztahují i na naše dodavatele, filiálky a jiných, kteří vystupují v našem jménu. Nesmíme požádat našich rodinných příslušníků nebo přátel, aby on-line nebo na sociálních sítích zveřejňovali obsah, které bychom my jako spolupracovníci Společnosti nemohli použít. Pokud si myslíte, že technologie a/nebo elektronická komunikace naší Společnosti se používají nevhodným způsobem, uvědomte tým pro shodu společnosti Belden. Další informace obsahuje naše Směrnice pro sociální média. Naše Společnost a akcionáři 17

22 18 Naše komunity

23 Nikdy se nezapájíme do úplatkářství nebo jiné korupční činnosti Belden se zavazuje dosahovat úspěch prostřednictvím naší práce, bez jakýchkoliv neetických postupů. Abychom dodržovali politiku Společnosti a zákon, nikdy nesmíme poskytnout nebo přijmout úplatek, nezákonnou provizi nebo jinou nevhodnou platbu v souvislosti s obchodní činností společnosti Belden. Úplatek je cokoliv hodnotné, včetně peněz, darů, laskavostí nebo pohoštění, což může být považováno za pokus o ovlivnění rozhodnutí nebo činů jisté osoby, snahu získat nebo si udržet zakázku nebo získat jakoukoliv nepřiměřenou výhodu. Nezákonná provize vrácení již zaplacené částky (nebo částky, která má být zaplacena) odměnou za uzavření nebo podpoření obchodních rozhodnutí. Obojí jsou ve společnosti Belden přísně zakázány. Dodržujeme protikorupční zákony včetně Zákona USA o korupčním jednání v zahraničních vztazích ( FCPA ) všude, kde působíme. Tyto zákony zakazují nevhodné platby (nebo jejich nabízení) zahraničním představitelům státní správy s cílem získat nebo udržet si zakázku nebo jinou nepřiměřenou obchodní výhodu. Pamatujte, že mezi zahraničních představitelů státní správy patří zahraniční (tj. mimo USA) zaměstnanci federální, státní nebo místní správy, politické strany nebo kandidáti na politické pozice a dokonce i zaměstnanci společností ve vlastnictví státu. Porušení FCPA a jiných protikorupčních zákonů může mít za následek uložení vysokých pokut a trestů, včetně trestu odnětí svobody. 19

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více