Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)."

Transkript

1 Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem oprávněných zástupců kraje Vysočina a Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu.

2

3 Úvod do problematiky korupce, podvodů a nesrovnalostí v oblasti čerpání ze strukturálních fondů

4 I. Úvod Obsah prezentace II. III. IV. Základní pojmy (podvod, korupce, ekonomická kriminalita, nesrovnalost, cvičení č. 1 - Dotazník) Podvod Podstata podvodů Příklady Odpovědnost za jejich prevenci a detekci Vyšetřování podvodů Korupce (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 2 - Případové studie) V. Nesrovnalosti (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 3 - Další úvahy) VI. Systém protikorupčních opatření na Krajském úřadě kraje Vysočina (EJ)

5 II. Základní pojmy

6 Babylon pojmů Pojmy podvod, korupce, nesrovnalost, ekonomická kriminalita se (z pohledu legislativy ČR, EU a odborné literatury) překrývají. Pojďme si v nich udělat trochu jasno!

7 Podvod Základní pojmy Jakákoli nezákonná/nepovolená činnost, při které dochází k podvodnému jednání, zatajování informací a porušení důvěry. Podvody páchají jednotlivci a společnosti s cílem získat finanční prostředky, majetek nebo služby, vyhnout se platbě za určité služby nebo jejich ztrátě a zajistit si osobní nebo podnikatelské zvýhodnění.

8 Podvod ( 250 TZ) Základní pojmy Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nejméně Kč), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem škoda nikoli malá (nejméně Kč) dvě léta až osm let jako člen organizované skupiny značná škoda (nejméně Kč) nebo jiný zvlášť závažný následek pět až dvanáct let škoda velkého rozsahu (nejméně částky Kč) Dále existují variace pojistného ( 250a) a úvěrového podvodu ( 250b).

9 Základní pojmy 250b - Úvěrový podvod Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.

10 Základní pojmy Nesrovnalost porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům.

11 Základní pojmy Korupce zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či úředníky), popř. soukromého sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob,, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.

12 Základní pojmy Korupce Trestní zákon, neobsahuje ustanovení, které by definovalo trestný čin "korupce" jako takový. Trestnými činy korupčního charakteru se v současnosti v ČR rozumí zejména následující ustanovení trestního zákona: Přijímání úplatku; Podplácení; Nepřímé úplatkářství; 162a - Společné ustanovení; Zvláštní ustanovení o účinné lítosti.

13 Základní pojmy Ostatní hospodářská kriminalita Porušení povinnosti v řízení o konkursu; Zneužívání informací v obchodním styku; 128a až 128c - Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě; Zneužívání pravomoci veřejného činitele; Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti; 252a - Legalizace výnosů z trestné činnosti; Porušování povinnosti při správě cizího majetku.

14 Cvičení č. 1 Dotazník osobní bezúhonnosti

15 III. Podvod

16 Podvod = inherentní riziko PROČ CHÁPAT PODVOD JAKO RIZIKO? Naplnění znaků rizika: - neočekávaná změna výsledku - negativní finančně měřitelný dopad - nenulová pravděpodobnost výskytu Z pohledu na projevy podvodů se rizika dělí na: - vnější ztráta aktiv formou krádeže či podvodným jednáním mimo organizaci - vnitřní zneužití pravomocí zaměstnanců vedoucí ke ztrátě aktiv

17 Podvod = inherentní riziko NAPLNĚNÍ RIZIKA PODVODU Podvodná jednání: jejich podstata je trvalý jev, který nelze eliminovat měnící se svět však přináší nové projevy s výrazně vyšší závažností: zavedení automatizace do procesů odbourávání kontrolních mechanismů v procesech (odstraňováním byrokracie) transfery velkých objemů peněz a E-commerce nové finanční produkty, složité transakce s nimi sjednocený evropský trh organizovaný mezinárodní zločin

18 Podvod = inherentní riziko KDO PODVÁDÍ? Všechny podvody jsou spáchány důvěryhodnými osobami. zaměstnanci manažeři dodavatelé zákazníci, veřejnost

19 Podvod = inherentní riziko PODMÍNKY PRO PODVOD příležitost schopnost připravit a vykonat podvod ekonomická / psychologická potřeba morální ospravedlnění prostředí vedoucí k podvodu (styl řízení a způsob kontroly) vědomí nízké šance k odhalení

20 Fraud Triangle 27

21 Motivace pro podvod 60% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 17% 20% 4% 6% 3% 0% Poor or declining financial performance Personal greed Investment community expectations Permissive corporate culture Individual ego/status Other

22 E&Y průzkum (2002, 2006) Přehled o páchaných podvodech Třídění podvodů Statistiky

23 E&Y průzkum (2002, 2006) PACHATELÉ Manažeři 55% Zaměstnanci 30% Organizovaný zločin 6% Klienti 5% Dodavatelé 4%

24 E&Y průzkum (2002, 2006) SEKTOR Finance 35% Retail (hl. obchodní řetězce) 14% ITC, zábavní prům. 8% Veřejná správa 7% Energ. a chem. prům. 4%

25 OBAVY E&Y průzkum (2002, 2006) Zneužití prostředků 63% Počítačový podvod 51% Korupce 50% Organizovaný zločin 35% Falšování finančních výkazů 21%

26 E&Y průzkum (2002, 2006) PREVENCE A DETEKCE Faktor Prevence Detekce Vnitřní kontrola 1 1 Manažerská kontrola 2 4 Interní audit 3 3 Externí audit 4 6 Udání 5 2 Náhoda 6 2

27 ODHALENÍ E&Y průzkum (2002, 2006) Odhaleno, zveřejněno, potrestáno 20% Odhaleno, nezveřejněno, nepotrestáno 40% Neodhaleno 40%

28 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Zaměstnanci chtějí pevně zakotvený etický kodex Převážná většina zaměstnanců v České republice (88 %) si uvědomuje důležitost etického kodexu jako součásti prevence podvodů, 43 procent respondentů nicméně podepsalo kodex jen jednou a jedna třetina ho nikdy nepodepsala. Pokud zaměstnanci nemají informace o pravidlech dané společnosti a o tom, co je a není správné, je těžké prosazovat etické chování.

29 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Ohlásit podezření,či nikoliv? Pouze čtyři Češi z deseti by se nebáli ohlásit podezření z páchání trestné činnosti; na Slovensku je to 67 procent respondentů a v Maďarsku 63 procent. 15 procent českých zaměstnanců by neohlásilo podvod, úplatek nebo korupci. Důvodem pro nenahlášení podezření jsou obavy z odvetných opatření ze strany nadřízeného nebo zaměstnavatele. Základem efektivního programu ochrany proti podvodům je otevřenost a dostupnost všech komunikačních kanálů. Vedoucí pracovníci a další potenciální,důvěrníci musejí být řádně vyškoleni, aby věděli, jak mají v takové situaci postupovat.

30 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Neexistuje přiměřená ochrana práv informátorů Existuje značný rozdíl mezi tím, co vidí zaměstnanci jako nejlepší řešení, a tím, jaké je podle nich chování společnosti. V České republice stejně jako v celé střední Evropě jsou lidé toho názoru, že práva informátorů nejsou a nebudou chráněna, což je pravým důvodem toho, proč případná podezření z podvodu nehlásí. Průzkum ukázal, že zaměstnance velice zajímá, co se v jejich společnosti děje: každý čtvrtý zaměstnanec v České republice si myslí, že v roce 2006 došlo v jejich firmě k podvodu. V tomto ohledu stojí Češi nad průměrem střední a východní Evropy. Zdá se tedy, že podvody jsou běžnou součástí života podniků. Nyní záleží na společnostech, zda a jakým způsobem budou schopny předejít podvodům a znovu získat důvěru svých zaměstnanců.

31 E&Y průzkum (2002, 2006) ZÁVĚRY Podvod je drahý Nejen přímá ztráta, ale i poškození pověsti, postihy regulátora/státní moci, etc. Podvod je realitou Polovina organizací čelila v předchozím roce podvodu Všímejte si vnitřního prostředí 85 % podvodů pochází od zaměstnanců

32 Detekce a prevence podvodů Detekce podvodů Podvod představuje řada nesrovnalostí a nezákonných činů, u kterých je charakteristické úmyslné klamání. Může být spáchán (JAK) ve prospěch nebo, na úkor organizace. Může být spáchán (KÝM) jak zaměstnanci organizace, tak i osobami mimo organizaci.

33 Podvod ve prospěch organizace Podvod, jehož záměrem je přínos pro organizaci, obecně vytváří tento přínos prostřednictvím nepoctivé a nečestné výhody, která může rovněž poškodit třetí stranu mimo organizaci. Pachatelé těchto podvodů obvykle získají nepřímou osobní výhodu. Příklady těchto podvodů (relev. výběr): Prodej nebo převod fiktivního nebo nesprávně vykazovaného majetku. Nesprávné platby, jakými jsou protizákonné příspěvky stranám, úplatky, platby za zprostředkování, všimné vládním úředníkům, klientům nebo dodavatelům. Úmyslné, nesprávné vykázání transakcí, aktiv, pohledávek nebo příjmů nebo jejich ocenění. Úmyslné nezaznamenání nebo zatajení významných informací z důvodu zlepšení finančního obrazu organizace navenek. Zakázané podnikatelské činnosti, jakými jsou činnosti, které porušují zákony, pravidla, předpisy nebo kontrakty. Daňový podvod.

34 Podvody na úkor organizace Podvod spáchaný na úkor organizace jde obecně k přímému nebo nepřímému prospěchu zaměstnance, jednotlivce mimo organizaci, nebo jiné organizace. Některé příklady jsou následující: Přijímání úplatků nebo plateb za zprostředkování. Zpronevěra - Převedení potenciálně ziskové transakce zaměstnancem nebo osobou mimo organizaci, která by normálně vytvořila zisk vlastní organizaci. Zpronevěra defraudace, rozkrádání peněz nebo majetku, falšování finančních záznamů z důvodu zamaskování této aktivity, čímž se ztíží možnost odhalení. Úmyslné zatajení nebo zkreslení událostí nebo údajů. Nároky na úhradu honorářů za služby nebo zboží, které nebylo ve skutečnosti poskytnuto organizaci.

35 Předcházení podvodům Předcházení podvodům znamená zavedení takových zamezujících opatření, která by odrazovala od páchání podvodů (kultura a hodnoty v organizaci, Etický kodex) snižovala pravděpodobnost a následky podvodu, v případě vzniku podvodu (kontrola) zvyšovala pravděpodobnost detekce podvodu a jeho pachatele (kontrola) Zásadním mechanismem k zamezení podvodům je kontrola (adekvátní a účinné kontrolní mechanismy) Primární odpovědnost za stanovení a provozování kontroly má management (viz zákon o finanční kontrole, relevantní nařízení ES, standardy COSO).

36 Úloha IA (a EA) při předcházení podvodům Auditoři jsou odpovědni za asistenci při předcházení podvodům tím, že zkoumají a hodnotí přiměřenost a efektivnost systému vnitřní kontroly, aby byla úměrná rozsahu potenciální míry rizika v jednotlivých segmentech provozu organizace

37 $ Riziko Náklady PLÝTVÁNÍ ÚČINNOST OCHRANY

38 Omezení v organizaci Nový COSO rámec 2004 PODÁVÁNÍ ZPRÁV SHODA PROVOZY STRATEGICKÉ cíle POBOČKA OBCHODNÍ JEDNOTKA DIVIZE SUBJEKT-ÚROVEŇ Kontrolní a řídící prostředí Stanovení cílů Identifikace událostí Hodnocení rizik části Reakce na rizika Kontrolní činnosti Informace a komunikace Monitoring

39 COSO Kontrolní a řídící prostředí, je základnou pro dosažení vyšší úrovně úspěšnosti v praktickém uplatnění ostatních obecných standardů a jehož kvalitu ovlivňuje v rozhodující míře aktivita vedoucích zaměstnanců k podpoře těchto hlavních faktorů: bezúhonnost a vztah k etickým hodnotám, jejichž formálním projevem je etický kodex a praktickým projevem je jednání vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánů veřejné správy v souladu s deklarovanými etickými hodnotami (např. odstraňováním příležitostí pro vnitřní kriminalitu tam, kde je to potřebné), odborná způsobilost, jejímž praktickým projevem je např. řízení lidských zdrojů a dostatečné vzdělávání v oblasti podvodů a korupce (včetně motivace a péče o trvalý profesní rozvoj) a finančních a materiálních zdrojů, které jsou nezbytné k zajišťování jednotlivých činností orgánu veřejné správy v souladu s jeho posláním, postoje a styl jednání vedoucích zaměstnanců, které se projevují např. v míře pozornosti, která je v tomto konkrétním případě věnována systému řízení rizik, kontrolní činnosti a monitorování v oblasti prevence podvodů a/nebo korupce, organizační struktura, která tvoří rámec pro plánování, organizování (provázání) a usměrňování jednotlivých činností k naplňování poslání orgánu veřejné správy;

40 COSO systém identifikace, hodnocení a řízení rizik, v němž hraje klíčovou úlohu především povědomí managementu za pořizování seznamů rizik spojených se zajišťováním výstupů v jimi řízených organizačních systémech a procesech, ocenění těchto rizik z hlediska zranitelnosti vůči podvodům a korupci, za řízení těchto rizik, jehož atributem je též obecný standard kontrolní činnosti ; kontrolní činnosti U nich je nutné vzít na zvláštní zřetel, že primární odpovědnost za prevenci podvodů a korupce a jejich odhalování v orgánech veřejné správy má management

41 COSO informace a komunikace Zavedení věcně příslušných, spolehlivých a včasných informačních a komunikačních systémů o událostech vnitřního a vnějšího prostředí významných z hlediska prevence podvodů a korupce nejen pro činnost orgánů veřejné správy, ale i pro další zainteresované strany, jako například: informační systémy hlášení nesrovnalostí a závažných zjištění a jejich využití, protikorupční linky a ové adresy, udržování náležité dokumentace o zavedeném systému prevence podvodů a korupce a boje proti nim, záznamů o aktivitách a událostech významných pro fungování tohoto systému, a to včetně pohotovosti této dokumentace a záznamů pro účely jejich případného přezkoumání,

42 COSO monitorování, které zahrnuje pravidelnou aktivitu vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců na úrovni řízení jednotlivých organizačních systémů tohoto orgánu, může být vykonáváno: formou sebehodnocení, jehož předmětem je účinnost zavedeného systému prevence podvodů a korupce, prostřednictvím nezávislé služby interního auditu, jehož předmětem je nezávislé a objektivní testování a zhodnocení funkčnosti manažerského systému prevence podvodů a korupce, externím auditem.

43 Preventivní prvky VKS Styl řízení a organizační prostředí podporuje vědomí potřeby kontroly a jasné komunikuje nepřípustnost podvodného jednání Jsou vytyčeny realistické cíle a záměry. Existuje politika v písemné formě (např. Pravidla jednání, etický kodex), která popisuje zakázané aktivity a jaký postup bude následovat, když se zjistí její porušení. Jsou stanoveny a dodržují se příslušné zásady autorizace u transakcí. Jsou vypracovány praktické postupy, hlášení a ostatní mechanismy za účelem monitorování činností a ochrany majetku, především v oblastech s vysokým rizikem. Komunikační kanály poskytují managementu přiměřené a spolehlivé informace.

44 Preventivní prvky VKS Písemná podniková politiky pro oblast podvodů: 1. Chování v souladu se zákony, vyhláškami a směrnicemi. 2. Konflikt zájmů při výkonu jiných funkcí, v ostatních transakcí. 3. Zacházení s citlivými a důvěrnými informacemi. 4. Poskytování a přijímání úplatků, dárků a pohoštění. 5. Zákaz účasti v podvodných aktivitách a to i ve prospěch. 6. Týká se všech na všech úrovních. 7. Zavedení účinné kontroly pro prevenci a odhalování. 8. Oznamování jakéhokoli podezření. 9. Zodpovědnosti při vyšetřování. 10. Postupy pro odvolání, propuštění a finanční vyrovnání.

45 Detekce podvodu - indikátory podvodu Zjišťování podvodů se skládá z identifikace indikátorů podvodu, které jsou dostatečným důvodem pro zahájení vyšetřování. Tyto indikátory se mohou objevit jako výsledek: působení kontrolních mechanismů zavedených vedením, testů provedených interními auditory nebo jinými zdroji jak uvnitř, tak i zvenčí organizace. Moderní odborná literatura věnuje značnou pozornost tzv. červeným praporkům(redflags). Manažeři (a auditoři) by měli být velmi pozorní na tyto červené praporky a prověřovat všechny okolnosti, které by mohly naznačovat potenciální podvod.

46 Nedostatečný VKS K podvodu přispívají nedostatečné vnitřní řídící a kontrolní mechanismy, například: Neoddělení funkčních/kritických povinností při schvalování, správě a vedení záznamů Neomezený přístup k aktivům Nevedení záznamů o transakcích, což vede k nedostatkům ve vyúčtování Neporovnávání existujících aktiv s účetními záznamy Provádění transakcí v rozporu spříslušnými oprávněními Nezavedení předepsaných řídících a kontrolních mechanismů zdůvodu a) Nedostatku pracovníků b) Nekvalifikovanosti pracovníků

47 Varovné signály podvodu - Příklady Vypůjčování si malých částek od spolupracovníků Předkládání nedatovaných nebo antidatovaných soukromých účtenek Docházení exekutorů nebo věřitelů na pracoviště a nadměrné používání telefonu k oddalování placení dluhů Sklon k zakrývání neschopnosti vymyšlenými čísly. Výrazná kritičnost vůči ostatním, aby se tak odvrátilo podezření Odpovídání na dotazy nevěrohodnými výmluvami. Hraní hazardních her v jakékoliv formě Nadměrné požívání alkoholických nápojů a navštěvování nočních klubů, nebo přátelení se s pochybnými existencemi.

48 Varovné signály podvodu - Příklady Nákup nebo jiný způsob získávání drahých automobilů a výstředního vybavení domácnosti s využitím obchodních kanálů. Vysvětlování vyšší životní úrovně penězi zbylými z prodeje nemovitosti Rozčilování se kvůli rozumným dotazům. Odmítání předat jinému vedení záznamů během dne; pravidelná práce přesčas Odmítání čerpat dovolenou a vyhýbání se povýšení ze strachu z odhalení. Vychloubání se pozoruhodnými výkony anebo nošení neobvykle velkých peněžních částek. Přepisování záznamů pod záminkou pečlivosti při jejich předkládání.

49 Formy podvodu Obvyklé formy podvodu (Sawyer a Dittenhofer, Interní audit podle Sawyera) a) Rozkrádání kolků, cenin. b) Kradení zboží, nářadí, dodávek a jiných součástí zařízení. c) Braní malých částek z drobného vydání a z kontrolních pokladen. d) Neevidování prodeje zboží a přivlastňování si hotovosti. e) Vytváření přebytků v drobném vydání nebo registračních pokladnách nezaznamenáváním všech příjmů. f) Přetěžování výdajových účtů nebo používání záloh pro soukromé účely. g) Úhrada vlastních účtů zúčtů zákazníků. h) Přivlastňování si peněz, které mají být zaslány na účty 3. stran. Zvyšování hodinových mezd nebo počtu odpracovaných hodin. i) Vedení zaměstnanců na výplatní listině i po skutečném rozvázání pracovního poměru.

50 Formy podvodu 2. j) Vybírání a přivlastňování si peněz z účtu a jejich odepisování do ztrát; vybírání peněz z odepsaných účtů bez oznámení. k) Zatěžování účtů zákazníků odcizenou hotovostí. l) Vydávání dobropisů na falešné pohledávky a vratky dodavatelů. m) Neukládání peněz denně na bankovní účet nebo ukládání pouze části peněz. n) Měnění dat na depozitních lístcích / složenkách, aby se zakrylo rozkrádání. o) Ukládání zaokrouhlených částek a pokoušení se o vyrovnání rozdílu do konce měsíce. p) Vedení fiktivních pomocných pracovníků na výplatních listinách.

51 Další faktory - IT Komplexní prostředí Slabé využívání systémových kontrol Uživatel má možnost změnit si svá práva Superusers Nedostatečné přístupové kontroly

52 Další faktory - IT Princip ochrany proti útokům zvenčí Princip řízení přístupů Princip odděleni pravomocí Prodej Nákup Payroll

53 Nastavení uživatelských oprávnění Nastavení uživatelských oprávnění v systému by mělo být součástí formalizovaného procesu administrace uživatelů. Je nezbytné zpracovat a zdokumentovat celkovou koncepci uživatelských oprávnění/profilů. Jako první krok by měly být definovány uživatelské profily na základě pracovních rolí v obchodních a účetních procesech společnosti. Rozsah oprávnění v rámci těchto profilů by měl být formálně odsouhlasen příslušnými vlastníky procesů. Při návrhu profilů by měly být, v maximální možné míře, respektovány zásady oddělení kritických pravomocí.

54 Nastavení uživatelských oprávnění Základním pravidlem je zásada, že v každém z procesů by měla být oddělena oprávnění k iniciaci transakce, její změně, schválení a zaúčtování v systému. Zároveň je třeba striktně oddělit oprávnění ke změnám konfigurace systému (včetně změn číselníků/ kmenových dat) a jejímu vývoji od oprávnění ke zpracování transakcí. Dokumentace těchto profilů by měla podléhat formálnímu změnovému řízení (sledování verzí a dokumentace změn, schvalování, archivace). V pravidelných intervalech (nejméně jednou ročně) by mělo být prováděno porovnání uživatelských oprávnění uživatelů v systému s existující dokumentací.

55 Podvodů se dopouštějí: Podvody - detekce často dlouhodobí zaměstnanci, kteří jsou považováni za spolehlivé, zastávají vedoucí funkce na střední a vyšší úrovni, nikdo je příliš nekontroluje, vyznají se dobře v chodu firmy a dovedou najít skuliny, kudy si přilepšit.

56 Podvody detekce Podezřelá transakce : Důvody pro každou z provedených transakcí Způsob jejich uzavření Skutečnost, zda existují náznaky, že transakce byla nezákonná či nevýhodná Zda došlo ke zneužití prostředků, případně kým Byly dodrženy požadavky vnitřních řídicích dokumentů a hlavních relevantních zákonných norem? Jsou identifikovány potencionální konflikty zájmů mezi pracovníky společnosti a jejími dodavateli a odběrateli? Jsou obchodní a finanční podmínky vyvážené? Lze identifikovat veškeré neobvyklé vzory, modely chování či neshody v rámci celé populace transakcí (nekonzistentní údaje o dodavatelích, podezřelé částky transakcí, propojení mezi dodavateli a zaměstnanci, atd.)?

57 Podvody praxe CYKLUS TRANSAKCE VÝBĚR DODAVATELE VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY POPTÁVKA OBJEDNÁVKA DODÁVKA PŘÍJEM FAKTURACE, PŘEVZETÍ ÚČTOVÁNÍ, PLATBA

58 Podvody praxe VÝBĚR DODAVATELE Rizika zpronevěry požadavky výběrového řízení nastaveny tak, že vyhovují určitému subjektu fiktivní dodavatelé nechválení dodavatelé tajná dohoda zaměstnance s dodavatelem manipulace s nabídkou, únik info zdvořilostní nabídky, kartely úplatky a zmanipulovaný výběr Varovné signály neplatné IČO adresa dodavatele totožná s adresou zaměstnance zaměstnanci v orgánech dodavatele dodavatel má pouze PO Box či jinak neúplné fakturační údaje neobvykle úzké vztahy s dodavatelem

59 Podvody praxe VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY Rizika zpronevěry neschválení smlouvy s dodavatelem nestandardní smlouvy Varovné signály smlouva není schválena dle interních pravidel ve smlouvě chybí standardní klausule vágní rámcová smlouva nevýhodné smluvní podmínky nevyvážená smlouva

60 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje defraudace majetku předstírané potřeby řada malých nákupů s cílem obejít limity nestandardní požadavky Varovné signály objednávka bez schválené žádosti požadavky bezprostředně pod schvalovacím limitem nákupy bez zjevného odůvodnění

61 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje nestandardní nákupní podmínky nevyužívání schválených dodavatelů zpětné změny ve specifikaci objednávky Varovné signály objednávky nejsou schválené dle interních norem objednávky jsou vystavovány neoprávněnou osobou neodůvodněné zpětné změny v objednávkách objednávky od dodavatele bez záznamu (neschválený)

62 Podvody praxe DODÁVKA, PŘÍJEM Rizika zpronevěry nekompletní dodávky nekvalitní dodávky dodávky nelze spárovat s objednávkami následný výdej ze zásob k pokrytí nadměrných objednávek Varovné signály chybějící potvrzení o dodávce platba v hotovosti za velké položky Nadměrné reklamace/dobropisy neobvyklé odpisy zásob

63 Podvody praxe FAKTURACE Rizika zpronevěry fiktivní faktury duplicitní faktury faktury nelze spárovat s objednávkami či příjemkami vzájemné zápočty na základě fiktivních smluv ukrývání kreditů za vrácené zboží, množstevní slevy Varovné signály faktura bez objednávky faktura neschválená dle interních norem faktury v neobvyklé formě zaokrouhlené částky nevyplacené slevy

64 Podvody praxe ÚČTOVÁNÍ, PLATBA Rizika zpronevěry duplicitní platby platby fiktivním dodavatelům platby dle nestandardních platebních podmínek manipulace se soubory s výdajovými daty Varovné signály duplicitní platby témuž dodavateli číslo bankovního účtu se shoduje s číslem účtu zaměstnance debetní zůstatky u dodavatele upomínky plateb od seriozních dodavatelů

65 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z poštovních adres a) Post Office Box b) Adresa dodavatele je shodná s adresou některého zaměstnance c) Na téže adrese sídlí více firem Indikátory vyplývající z telefonního spojení a) Dodavatel nemá telefon uveden v telefonním seznamu b) Dodavatel má privátní telefonní číslo domů c) Spojení je pouze se záznamníkem d) Na jednom čísle sedí více firem

66 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z dokumentů a) Číslování faktur není podle stejného klíče b) Číslování faktur není vzestupné ve vazbě na datum c) Existuje více faktur pod jedním číslem d) Jsou předkládány fotokopie faktur e) Faktury jsou opravovány retušující barvou

67 Vyšetřování podvodu Kdo vyšetřuje: - v případě podvodu ze strany zaměstnanců je to liniový manažer (interní audit může asistovat) - v případě podvodu ze strany managementu - vyšetřuje vrcholové vedení pomocí speciálního týmu (interní audit by měl asistovat) - kromě zjištění pachatele a rozsahu podvodu je třeba přesně definovat použité techniky a příčiny

68 Vyšetřování podvodu ZÁSADY vést úplnou a zcela přesnou dokumentaci - vše se může objevit u jiného orgánu, policie, soudu apod. zajistit ochranu dat - podezřelý je však oprávněn se seznámit se všemi záznamy postupovat v souladu s právními a interními předpisy pracovněprávní řešení při podezření na hranici pravděpodobnosti trestnířešení při podezření mimo jakoukoliv pochybnost ustavit, zavést dobré pracovní vztahy s policií nevyrovnávat se se zločinem, policie, popř. OLAF a MF musí být informovány o závažném kriminálním chování (jak to je v praxi?)

69 Vyšetřování podvodu vnější expertiza je užitečná, někdy nezbytná (znalecký posudek) důležitost rozhovorů a jejich záznamů postupovat dle disciplinární směrnice dát si pozor na osočení, pomluvení zaměstnance

70 V. Korupce

71 Příběhy korupce Jeden můj kamarád měl firmu a dodával na jisté ministerstvo elektroniku. Protože se jednalo o spotřební elektroniku (ledničky, televize, videa, DVD, varné konvice, mikrovlnky...), nebylo na tyto dodávky vyhlášeno výběrové řízení. A proto se mohlo stát, že za objednávky tohoto zboží platil zaměstnanci oddělení, které se stará o DHM. Známý pracuje v regionální IT firmě. Dodávají výpočetní techniku pro místní úřady. Pro každé výběrové řízení zpracovává můj známý tři nabídky. Nejvýhodnější pošlou oni, další dvě (horší) předají přes spřátelené firmy. Na úřadech o tom vědí, jejich IT pracovníci oslovují jen tento kartel, z realizovaných obchodů mají procenta. Dle

72 Korupce v ČR Podle průzkumů společnosti GfK 58 procent Čechů nikdy žádný úplatek nedalo, ale 36 procent ano. Nejčastěji na úřadech. Světová banka ve své studii o korupci v deseti členských státech EU včetně Česka uvádí, že firmy dávají na úplatky pět až sedm procent ze svých tržeb. Je-li to pravda, pak jde o miliardové částky ročně. V nejznámějším i nejuznávanějším žebříčku korupce sestavovaném TI patří Česku známka 4,8 na desetibodové stupnici (0 znamená nezvladatelná korupce, 10 žádná korupce).

73 Typy korupce Podle společenské nebezpečnosti korupčního jednání rozlišujeme korupci na: malá administrativní korupce podplácení úředníků zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy zneužívání veřejných zdrojů zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné využívání veřejných zdrojů zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek

74 Typy korupce administrativní korupce Poskytování služeb a uzavírání smluv podle pravidel - úředník dostane nezákonnou odměnu za to, že udělá něco, co je běžně jeho povinností ze zákona (možná rychleji). Transakce proti pravidlům úplatek slouží k získání služeb, které úředník podle zákona/pravidel poskytovat nesmí. zneužívání veřejných zdrojů Může jít o úmyslné zneužívání veřejných zdrojů příjemci veřejné finanční podpory za tiché účasti obeznámených úředníků nebo bez jejich vědomí. Může také jít o úmyslné neefektivní nebo neúčelné vynaložení veřejných finančních prostředků.

75 Typy korupce Klientelismus a nepotismus Jedná se o specifické formy korupce, jde o zvýhodňování určité skupiny lidí osobami, kterým byl svěřen výkon veřejné moci. Klientelismus (z lat. cliens - poslušný) Jde upřednostňování přátel a spřízněných skupin a vytváří tak vztahy přílišné až existenční závislosti na jedné osobě. Vztah je přísně osobní, někdy také emotivně zabarvený idealizovanými hodnotami věrnosti. V systému klientelismu fungují pravidla vycházející ze známostí, protekcí, a to ve skupině lidí zapojených do určité klientské sítě. Nepotismus (z it. nepos - vnuk) Jde o způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince na společenské struktury prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a společensky vlivných pozic a rolí. Vzniká tak síť vzájemných vazeb a osobních kontaktů, přičemž rodinné vztahy určují vztahy politické a ekonomické.

76 Typy korupce Úplatky mohou být poskytovány za přístup k omezeným výhodám nebo za účelem vyhnutí se nákladům, povinnostem. Úplatky mohou být poskytovány za získání výhody, která není nedostatková, ale jejíž udělení je plně v kompetenci úředníků (bez dalšího dohledu, kontroly). Úplatky nemusí být poskytovány za získání určité výhody samotné, ale za služby spojené se získáním této výhody, jako je například urychlené vyřízení záležitosti nebo přístup k důvěrné informaci. Úplatky mohou být dávány proto, aby bylo jiným zabráněno podílet se na této výhodě nebo aby náklady nesl někdo jiný.

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Nesrovnalosti a jejich řešení

Nesrovnalosti a jejich řešení Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně Purkyňova 105 612 00 Brno Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Brno dne: 27. 5. 2016 Obsah ÚVOD... 3 Ad 1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena

Více

Mapa korupčních rizik v ČGS

Mapa korupčních rizik v ČGS Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

II. Přehled možných výskytů rizika korupčního jednání: 1. uzavírání hospodářských smluv. 2. zadávání služeb a činností. 3. zadávání veřejných zakázek

II. Přehled možných výskytů rizika korupčního jednání: 1. uzavírání hospodářských smluv. 2. zadávání služeb a činností. 3. zadávání veřejných zakázek 1 I. Směrnice je vydána na základě příkazu ministra kultury č.15/2009 ze dne 7. července 2009. Jejím cílem je ustanovit rámec systému prevence a potírání korupce a podvodů v TMB. Má určit povinnosti všech

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves SMĚRNICE č. S-1/2016 Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Účinnost: od 20.6.2016 I. ÚVOD Interní protikorupční program VÚŽV,

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXMP Č PŘÍLOHA Č. 2 - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXMP Č. 54 - PŘÍLOHA Č. - PROMÍJENÍ ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ oblast účetnictví 3 způsob porušení rozpočtové kázně proplacení výdajů z jiného než projektového (příp. úvěrového) účtu uvedeného

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly. Předmět vyhlášky. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne o řízení rizik v systému vnitřního řízení a kontroly VIII. Ministerstvo financí stanoví podle 14 odst. 2 zákona č..../... Sb., o řízení a kontrole veřejných financí: 1 Předmět vyhlášky

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti Ing. Vladimír Hubáček O B S A H: Z čeho čerpáme Přehled základní legislativy a kde čerpat informace Kdo se zúčastní (několik hráčů na trhu) Lidské

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Protikorupční program

Protikorupční program Úřad průmyslového vlastnictví Protikorupční program Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl interní auditor Schválil: Ing. Mgr. Josef Kratochvíl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví V Praze dne: 30. června 2009

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více