Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)."

Transkript

1 Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem oprávněných zástupců kraje Vysočina a Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu.

2

3 Úvod do problematiky korupce, podvodů a nesrovnalostí v oblasti čerpání ze strukturálních fondů

4 I. Úvod Obsah prezentace II. III. IV. Základní pojmy (podvod, korupce, ekonomická kriminalita, nesrovnalost, cvičení č. 1 - Dotazník) Podvod Podstata podvodů Příklady Odpovědnost za jejich prevenci a detekci Vyšetřování podvodů Korupce (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 2 - Případové studie) V. Nesrovnalosti (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 3 - Další úvahy) VI. Systém protikorupčních opatření na Krajském úřadě kraje Vysočina (EJ)

5 II. Základní pojmy

6 Babylon pojmů Pojmy podvod, korupce, nesrovnalost, ekonomická kriminalita se (z pohledu legislativy ČR, EU a odborné literatury) překrývají. Pojďme si v nich udělat trochu jasno!

7 Podvod Základní pojmy Jakákoli nezákonná/nepovolená činnost, při které dochází k podvodnému jednání, zatajování informací a porušení důvěry. Podvody páchají jednotlivci a společnosti s cílem získat finanční prostředky, majetek nebo služby, vyhnout se platbě za určité služby nebo jejich ztrátě a zajistit si osobní nebo podnikatelské zvýhodnění.

8 Podvod ( 250 TZ) Základní pojmy Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nejméně Kč), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem škoda nikoli malá (nejméně Kč) dvě léta až osm let jako člen organizované skupiny značná škoda (nejméně Kč) nebo jiný zvlášť závažný následek pět až dvanáct let škoda velkého rozsahu (nejméně částky Kč) Dále existují variace pojistného ( 250a) a úvěrového podvodu ( 250b).

9 Základní pojmy 250b - Úvěrový podvod Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.

10 Základní pojmy Nesrovnalost porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům.

11 Základní pojmy Korupce zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či úředníky), popř. soukromého sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob,, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.

12 Základní pojmy Korupce Trestní zákon, neobsahuje ustanovení, které by definovalo trestný čin "korupce" jako takový. Trestnými činy korupčního charakteru se v současnosti v ČR rozumí zejména následující ustanovení trestního zákona: Přijímání úplatku; Podplácení; Nepřímé úplatkářství; 162a - Společné ustanovení; Zvláštní ustanovení o účinné lítosti.

13 Základní pojmy Ostatní hospodářská kriminalita Porušení povinnosti v řízení o konkursu; Zneužívání informací v obchodním styku; 128a až 128c - Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě; Zneužívání pravomoci veřejného činitele; Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti; 252a - Legalizace výnosů z trestné činnosti; Porušování povinnosti při správě cizího majetku.

14 Cvičení č. 1 Dotazník osobní bezúhonnosti

15 III. Podvod

16 Podvod = inherentní riziko PROČ CHÁPAT PODVOD JAKO RIZIKO? Naplnění znaků rizika: - neočekávaná změna výsledku - negativní finančně měřitelný dopad - nenulová pravděpodobnost výskytu Z pohledu na projevy podvodů se rizika dělí na: - vnější ztráta aktiv formou krádeže či podvodným jednáním mimo organizaci - vnitřní zneužití pravomocí zaměstnanců vedoucí ke ztrátě aktiv

17 Podvod = inherentní riziko NAPLNĚNÍ RIZIKA PODVODU Podvodná jednání: jejich podstata je trvalý jev, který nelze eliminovat měnící se svět však přináší nové projevy s výrazně vyšší závažností: zavedení automatizace do procesů odbourávání kontrolních mechanismů v procesech (odstraňováním byrokracie) transfery velkých objemů peněz a E-commerce nové finanční produkty, složité transakce s nimi sjednocený evropský trh organizovaný mezinárodní zločin

18 Podvod = inherentní riziko KDO PODVÁDÍ? Všechny podvody jsou spáchány důvěryhodnými osobami. zaměstnanci manažeři dodavatelé zákazníci, veřejnost

19 Podvod = inherentní riziko PODMÍNKY PRO PODVOD příležitost schopnost připravit a vykonat podvod ekonomická / psychologická potřeba morální ospravedlnění prostředí vedoucí k podvodu (styl řízení a způsob kontroly) vědomí nízké šance k odhalení

20 Fraud Triangle 27

21 Motivace pro podvod 60% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 17% 20% 4% 6% 3% 0% Poor or declining financial performance Personal greed Investment community expectations Permissive corporate culture Individual ego/status Other

22 E&Y průzkum (2002, 2006) Přehled o páchaných podvodech Třídění podvodů Statistiky

23 E&Y průzkum (2002, 2006) PACHATELÉ Manažeři 55% Zaměstnanci 30% Organizovaný zločin 6% Klienti 5% Dodavatelé 4%

24 E&Y průzkum (2002, 2006) SEKTOR Finance 35% Retail (hl. obchodní řetězce) 14% ITC, zábavní prům. 8% Veřejná správa 7% Energ. a chem. prům. 4%

25 OBAVY E&Y průzkum (2002, 2006) Zneužití prostředků 63% Počítačový podvod 51% Korupce 50% Organizovaný zločin 35% Falšování finančních výkazů 21%

26 E&Y průzkum (2002, 2006) PREVENCE A DETEKCE Faktor Prevence Detekce Vnitřní kontrola 1 1 Manažerská kontrola 2 4 Interní audit 3 3 Externí audit 4 6 Udání 5 2 Náhoda 6 2

27 ODHALENÍ E&Y průzkum (2002, 2006) Odhaleno, zveřejněno, potrestáno 20% Odhaleno, nezveřejněno, nepotrestáno 40% Neodhaleno 40%

28 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Zaměstnanci chtějí pevně zakotvený etický kodex Převážná většina zaměstnanců v České republice (88 %) si uvědomuje důležitost etického kodexu jako součásti prevence podvodů, 43 procent respondentů nicméně podepsalo kodex jen jednou a jedna třetina ho nikdy nepodepsala. Pokud zaměstnanci nemají informace o pravidlech dané společnosti a o tom, co je a není správné, je těžké prosazovat etické chování.

29 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Ohlásit podezření,či nikoliv? Pouze čtyři Češi z deseti by se nebáli ohlásit podezření z páchání trestné činnosti; na Slovensku je to 67 procent respondentů a v Maďarsku 63 procent. 15 procent českých zaměstnanců by neohlásilo podvod, úplatek nebo korupci. Důvodem pro nenahlášení podezření jsou obavy z odvetných opatření ze strany nadřízeného nebo zaměstnavatele. Základem efektivního programu ochrany proti podvodům je otevřenost a dostupnost všech komunikačních kanálů. Vedoucí pracovníci a další potenciální,důvěrníci musejí být řádně vyškoleni, aby věděli, jak mají v takové situaci postupovat.

30 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Neexistuje přiměřená ochrana práv informátorů Existuje značný rozdíl mezi tím, co vidí zaměstnanci jako nejlepší řešení, a tím, jaké je podle nich chování společnosti. V České republice stejně jako v celé střední Evropě jsou lidé toho názoru, že práva informátorů nejsou a nebudou chráněna, což je pravým důvodem toho, proč případná podezření z podvodu nehlásí. Průzkum ukázal, že zaměstnance velice zajímá, co se v jejich společnosti děje: každý čtvrtý zaměstnanec v České republice si myslí, že v roce 2006 došlo v jejich firmě k podvodu. V tomto ohledu stojí Češi nad průměrem střední a východní Evropy. Zdá se tedy, že podvody jsou běžnou součástí života podniků. Nyní záleží na společnostech, zda a jakým způsobem budou schopny předejít podvodům a znovu získat důvěru svých zaměstnanců.

31 E&Y průzkum (2002, 2006) ZÁVĚRY Podvod je drahý Nejen přímá ztráta, ale i poškození pověsti, postihy regulátora/státní moci, etc. Podvod je realitou Polovina organizací čelila v předchozím roce podvodu Všímejte si vnitřního prostředí 85 % podvodů pochází od zaměstnanců

32 Detekce a prevence podvodů Detekce podvodů Podvod představuje řada nesrovnalostí a nezákonných činů, u kterých je charakteristické úmyslné klamání. Může být spáchán (JAK) ve prospěch nebo, na úkor organizace. Může být spáchán (KÝM) jak zaměstnanci organizace, tak i osobami mimo organizaci.

33 Podvod ve prospěch organizace Podvod, jehož záměrem je přínos pro organizaci, obecně vytváří tento přínos prostřednictvím nepoctivé a nečestné výhody, která může rovněž poškodit třetí stranu mimo organizaci. Pachatelé těchto podvodů obvykle získají nepřímou osobní výhodu. Příklady těchto podvodů (relev. výběr): Prodej nebo převod fiktivního nebo nesprávně vykazovaného majetku. Nesprávné platby, jakými jsou protizákonné příspěvky stranám, úplatky, platby za zprostředkování, všimné vládním úředníkům, klientům nebo dodavatelům. Úmyslné, nesprávné vykázání transakcí, aktiv, pohledávek nebo příjmů nebo jejich ocenění. Úmyslné nezaznamenání nebo zatajení významných informací z důvodu zlepšení finančního obrazu organizace navenek. Zakázané podnikatelské činnosti, jakými jsou činnosti, které porušují zákony, pravidla, předpisy nebo kontrakty. Daňový podvod.

34 Podvody na úkor organizace Podvod spáchaný na úkor organizace jde obecně k přímému nebo nepřímému prospěchu zaměstnance, jednotlivce mimo organizaci, nebo jiné organizace. Některé příklady jsou následující: Přijímání úplatků nebo plateb za zprostředkování. Zpronevěra - Převedení potenciálně ziskové transakce zaměstnancem nebo osobou mimo organizaci, která by normálně vytvořila zisk vlastní organizaci. Zpronevěra defraudace, rozkrádání peněz nebo majetku, falšování finančních záznamů z důvodu zamaskování této aktivity, čímž se ztíží možnost odhalení. Úmyslné zatajení nebo zkreslení událostí nebo údajů. Nároky na úhradu honorářů za služby nebo zboží, které nebylo ve skutečnosti poskytnuto organizaci.

35 Předcházení podvodům Předcházení podvodům znamená zavedení takových zamezujících opatření, která by odrazovala od páchání podvodů (kultura a hodnoty v organizaci, Etický kodex) snižovala pravděpodobnost a následky podvodu, v případě vzniku podvodu (kontrola) zvyšovala pravděpodobnost detekce podvodu a jeho pachatele (kontrola) Zásadním mechanismem k zamezení podvodům je kontrola (adekvátní a účinné kontrolní mechanismy) Primární odpovědnost za stanovení a provozování kontroly má management (viz zákon o finanční kontrole, relevantní nařízení ES, standardy COSO).

36 Úloha IA (a EA) při předcházení podvodům Auditoři jsou odpovědni za asistenci při předcházení podvodům tím, že zkoumají a hodnotí přiměřenost a efektivnost systému vnitřní kontroly, aby byla úměrná rozsahu potenciální míry rizika v jednotlivých segmentech provozu organizace

37 $ Riziko Náklady PLÝTVÁNÍ ÚČINNOST OCHRANY

38 Omezení v organizaci Nový COSO rámec 2004 PODÁVÁNÍ ZPRÁV SHODA PROVOZY STRATEGICKÉ cíle POBOČKA OBCHODNÍ JEDNOTKA DIVIZE SUBJEKT-ÚROVEŇ Kontrolní a řídící prostředí Stanovení cílů Identifikace událostí Hodnocení rizik části Reakce na rizika Kontrolní činnosti Informace a komunikace Monitoring

39 COSO Kontrolní a řídící prostředí, je základnou pro dosažení vyšší úrovně úspěšnosti v praktickém uplatnění ostatních obecných standardů a jehož kvalitu ovlivňuje v rozhodující míře aktivita vedoucích zaměstnanců k podpoře těchto hlavních faktorů: bezúhonnost a vztah k etickým hodnotám, jejichž formálním projevem je etický kodex a praktickým projevem je jednání vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánů veřejné správy v souladu s deklarovanými etickými hodnotami (např. odstraňováním příležitostí pro vnitřní kriminalitu tam, kde je to potřebné), odborná způsobilost, jejímž praktickým projevem je např. řízení lidských zdrojů a dostatečné vzdělávání v oblasti podvodů a korupce (včetně motivace a péče o trvalý profesní rozvoj) a finančních a materiálních zdrojů, které jsou nezbytné k zajišťování jednotlivých činností orgánu veřejné správy v souladu s jeho posláním, postoje a styl jednání vedoucích zaměstnanců, které se projevují např. v míře pozornosti, která je v tomto konkrétním případě věnována systému řízení rizik, kontrolní činnosti a monitorování v oblasti prevence podvodů a/nebo korupce, organizační struktura, která tvoří rámec pro plánování, organizování (provázání) a usměrňování jednotlivých činností k naplňování poslání orgánu veřejné správy;

40 COSO systém identifikace, hodnocení a řízení rizik, v němž hraje klíčovou úlohu především povědomí managementu za pořizování seznamů rizik spojených se zajišťováním výstupů v jimi řízených organizačních systémech a procesech, ocenění těchto rizik z hlediska zranitelnosti vůči podvodům a korupci, za řízení těchto rizik, jehož atributem je též obecný standard kontrolní činnosti ; kontrolní činnosti U nich je nutné vzít na zvláštní zřetel, že primární odpovědnost za prevenci podvodů a korupce a jejich odhalování v orgánech veřejné správy má management

41 COSO informace a komunikace Zavedení věcně příslušných, spolehlivých a včasných informačních a komunikačních systémů o událostech vnitřního a vnějšího prostředí významných z hlediska prevence podvodů a korupce nejen pro činnost orgánů veřejné správy, ale i pro další zainteresované strany, jako například: informační systémy hlášení nesrovnalostí a závažných zjištění a jejich využití, protikorupční linky a ové adresy, udržování náležité dokumentace o zavedeném systému prevence podvodů a korupce a boje proti nim, záznamů o aktivitách a událostech významných pro fungování tohoto systému, a to včetně pohotovosti této dokumentace a záznamů pro účely jejich případného přezkoumání,

42 COSO monitorování, které zahrnuje pravidelnou aktivitu vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců na úrovni řízení jednotlivých organizačních systémů tohoto orgánu, může být vykonáváno: formou sebehodnocení, jehož předmětem je účinnost zavedeného systému prevence podvodů a korupce, prostřednictvím nezávislé služby interního auditu, jehož předmětem je nezávislé a objektivní testování a zhodnocení funkčnosti manažerského systému prevence podvodů a korupce, externím auditem.

43 Preventivní prvky VKS Styl řízení a organizační prostředí podporuje vědomí potřeby kontroly a jasné komunikuje nepřípustnost podvodného jednání Jsou vytyčeny realistické cíle a záměry. Existuje politika v písemné formě (např. Pravidla jednání, etický kodex), která popisuje zakázané aktivity a jaký postup bude následovat, když se zjistí její porušení. Jsou stanoveny a dodržují se příslušné zásady autorizace u transakcí. Jsou vypracovány praktické postupy, hlášení a ostatní mechanismy za účelem monitorování činností a ochrany majetku, především v oblastech s vysokým rizikem. Komunikační kanály poskytují managementu přiměřené a spolehlivé informace.

44 Preventivní prvky VKS Písemná podniková politiky pro oblast podvodů: 1. Chování v souladu se zákony, vyhláškami a směrnicemi. 2. Konflikt zájmů při výkonu jiných funkcí, v ostatních transakcí. 3. Zacházení s citlivými a důvěrnými informacemi. 4. Poskytování a přijímání úplatků, dárků a pohoštění. 5. Zákaz účasti v podvodných aktivitách a to i ve prospěch. 6. Týká se všech na všech úrovních. 7. Zavedení účinné kontroly pro prevenci a odhalování. 8. Oznamování jakéhokoli podezření. 9. Zodpovědnosti při vyšetřování. 10. Postupy pro odvolání, propuštění a finanční vyrovnání.

45 Detekce podvodu - indikátory podvodu Zjišťování podvodů se skládá z identifikace indikátorů podvodu, které jsou dostatečným důvodem pro zahájení vyšetřování. Tyto indikátory se mohou objevit jako výsledek: působení kontrolních mechanismů zavedených vedením, testů provedených interními auditory nebo jinými zdroji jak uvnitř, tak i zvenčí organizace. Moderní odborná literatura věnuje značnou pozornost tzv. červeným praporkům(redflags). Manažeři (a auditoři) by měli být velmi pozorní na tyto červené praporky a prověřovat všechny okolnosti, které by mohly naznačovat potenciální podvod.

46 Nedostatečný VKS K podvodu přispívají nedostatečné vnitřní řídící a kontrolní mechanismy, například: Neoddělení funkčních/kritických povinností při schvalování, správě a vedení záznamů Neomezený přístup k aktivům Nevedení záznamů o transakcích, což vede k nedostatkům ve vyúčtování Neporovnávání existujících aktiv s účetními záznamy Provádění transakcí v rozporu spříslušnými oprávněními Nezavedení předepsaných řídících a kontrolních mechanismů zdůvodu a) Nedostatku pracovníků b) Nekvalifikovanosti pracovníků

47 Varovné signály podvodu - Příklady Vypůjčování si malých částek od spolupracovníků Předkládání nedatovaných nebo antidatovaných soukromých účtenek Docházení exekutorů nebo věřitelů na pracoviště a nadměrné používání telefonu k oddalování placení dluhů Sklon k zakrývání neschopnosti vymyšlenými čísly. Výrazná kritičnost vůči ostatním, aby se tak odvrátilo podezření Odpovídání na dotazy nevěrohodnými výmluvami. Hraní hazardních her v jakékoliv formě Nadměrné požívání alkoholických nápojů a navštěvování nočních klubů, nebo přátelení se s pochybnými existencemi.

48 Varovné signály podvodu - Příklady Nákup nebo jiný způsob získávání drahých automobilů a výstředního vybavení domácnosti s využitím obchodních kanálů. Vysvětlování vyšší životní úrovně penězi zbylými z prodeje nemovitosti Rozčilování se kvůli rozumným dotazům. Odmítání předat jinému vedení záznamů během dne; pravidelná práce přesčas Odmítání čerpat dovolenou a vyhýbání se povýšení ze strachu z odhalení. Vychloubání se pozoruhodnými výkony anebo nošení neobvykle velkých peněžních částek. Přepisování záznamů pod záminkou pečlivosti při jejich předkládání.

49 Formy podvodu Obvyklé formy podvodu (Sawyer a Dittenhofer, Interní audit podle Sawyera) a) Rozkrádání kolků, cenin. b) Kradení zboží, nářadí, dodávek a jiných součástí zařízení. c) Braní malých částek z drobného vydání a z kontrolních pokladen. d) Neevidování prodeje zboží a přivlastňování si hotovosti. e) Vytváření přebytků v drobném vydání nebo registračních pokladnách nezaznamenáváním všech příjmů. f) Přetěžování výdajových účtů nebo používání záloh pro soukromé účely. g) Úhrada vlastních účtů zúčtů zákazníků. h) Přivlastňování si peněz, které mají být zaslány na účty 3. stran. Zvyšování hodinových mezd nebo počtu odpracovaných hodin. i) Vedení zaměstnanců na výplatní listině i po skutečném rozvázání pracovního poměru.

50 Formy podvodu 2. j) Vybírání a přivlastňování si peněz z účtu a jejich odepisování do ztrát; vybírání peněz z odepsaných účtů bez oznámení. k) Zatěžování účtů zákazníků odcizenou hotovostí. l) Vydávání dobropisů na falešné pohledávky a vratky dodavatelů. m) Neukládání peněz denně na bankovní účet nebo ukládání pouze části peněz. n) Měnění dat na depozitních lístcích / složenkách, aby se zakrylo rozkrádání. o) Ukládání zaokrouhlených částek a pokoušení se o vyrovnání rozdílu do konce měsíce. p) Vedení fiktivních pomocných pracovníků na výplatních listinách.

51 Další faktory - IT Komplexní prostředí Slabé využívání systémových kontrol Uživatel má možnost změnit si svá práva Superusers Nedostatečné přístupové kontroly

52 Další faktory - IT Princip ochrany proti útokům zvenčí Princip řízení přístupů Princip odděleni pravomocí Prodej Nákup Payroll

53 Nastavení uživatelských oprávnění Nastavení uživatelských oprávnění v systému by mělo být součástí formalizovaného procesu administrace uživatelů. Je nezbytné zpracovat a zdokumentovat celkovou koncepci uživatelských oprávnění/profilů. Jako první krok by měly být definovány uživatelské profily na základě pracovních rolí v obchodních a účetních procesech společnosti. Rozsah oprávnění v rámci těchto profilů by měl být formálně odsouhlasen příslušnými vlastníky procesů. Při návrhu profilů by měly být, v maximální možné míře, respektovány zásady oddělení kritických pravomocí.

54 Nastavení uživatelských oprávnění Základním pravidlem je zásada, že v každém z procesů by měla být oddělena oprávnění k iniciaci transakce, její změně, schválení a zaúčtování v systému. Zároveň je třeba striktně oddělit oprávnění ke změnám konfigurace systému (včetně změn číselníků/ kmenových dat) a jejímu vývoji od oprávnění ke zpracování transakcí. Dokumentace těchto profilů by měla podléhat formálnímu změnovému řízení (sledování verzí a dokumentace změn, schvalování, archivace). V pravidelných intervalech (nejméně jednou ročně) by mělo být prováděno porovnání uživatelských oprávnění uživatelů v systému s existující dokumentací.

55 Podvodů se dopouštějí: Podvody - detekce často dlouhodobí zaměstnanci, kteří jsou považováni za spolehlivé, zastávají vedoucí funkce na střední a vyšší úrovni, nikdo je příliš nekontroluje, vyznají se dobře v chodu firmy a dovedou najít skuliny, kudy si přilepšit.

56 Podvody detekce Podezřelá transakce : Důvody pro každou z provedených transakcí Způsob jejich uzavření Skutečnost, zda existují náznaky, že transakce byla nezákonná či nevýhodná Zda došlo ke zneužití prostředků, případně kým Byly dodrženy požadavky vnitřních řídicích dokumentů a hlavních relevantních zákonných norem? Jsou identifikovány potencionální konflikty zájmů mezi pracovníky společnosti a jejími dodavateli a odběrateli? Jsou obchodní a finanční podmínky vyvážené? Lze identifikovat veškeré neobvyklé vzory, modely chování či neshody v rámci celé populace transakcí (nekonzistentní údaje o dodavatelích, podezřelé částky transakcí, propojení mezi dodavateli a zaměstnanci, atd.)?

57 Podvody praxe CYKLUS TRANSAKCE VÝBĚR DODAVATELE VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY POPTÁVKA OBJEDNÁVKA DODÁVKA PŘÍJEM FAKTURACE, PŘEVZETÍ ÚČTOVÁNÍ, PLATBA

58 Podvody praxe VÝBĚR DODAVATELE Rizika zpronevěry požadavky výběrového řízení nastaveny tak, že vyhovují určitému subjektu fiktivní dodavatelé nechválení dodavatelé tajná dohoda zaměstnance s dodavatelem manipulace s nabídkou, únik info zdvořilostní nabídky, kartely úplatky a zmanipulovaný výběr Varovné signály neplatné IČO adresa dodavatele totožná s adresou zaměstnance zaměstnanci v orgánech dodavatele dodavatel má pouze PO Box či jinak neúplné fakturační údaje neobvykle úzké vztahy s dodavatelem

59 Podvody praxe VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY Rizika zpronevěry neschválení smlouvy s dodavatelem nestandardní smlouvy Varovné signály smlouva není schválena dle interních pravidel ve smlouvě chybí standardní klausule vágní rámcová smlouva nevýhodné smluvní podmínky nevyvážená smlouva

60 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje defraudace majetku předstírané potřeby řada malých nákupů s cílem obejít limity nestandardní požadavky Varovné signály objednávka bez schválené žádosti požadavky bezprostředně pod schvalovacím limitem nákupy bez zjevného odůvodnění

61 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje nestandardní nákupní podmínky nevyužívání schválených dodavatelů zpětné změny ve specifikaci objednávky Varovné signály objednávky nejsou schválené dle interních norem objednávky jsou vystavovány neoprávněnou osobou neodůvodněné zpětné změny v objednávkách objednávky od dodavatele bez záznamu (neschválený)

62 Podvody praxe DODÁVKA, PŘÍJEM Rizika zpronevěry nekompletní dodávky nekvalitní dodávky dodávky nelze spárovat s objednávkami následný výdej ze zásob k pokrytí nadměrných objednávek Varovné signály chybějící potvrzení o dodávce platba v hotovosti za velké položky Nadměrné reklamace/dobropisy neobvyklé odpisy zásob

63 Podvody praxe FAKTURACE Rizika zpronevěry fiktivní faktury duplicitní faktury faktury nelze spárovat s objednávkami či příjemkami vzájemné zápočty na základě fiktivních smluv ukrývání kreditů za vrácené zboží, množstevní slevy Varovné signály faktura bez objednávky faktura neschválená dle interních norem faktury v neobvyklé formě zaokrouhlené částky nevyplacené slevy

64 Podvody praxe ÚČTOVÁNÍ, PLATBA Rizika zpronevěry duplicitní platby platby fiktivním dodavatelům platby dle nestandardních platebních podmínek manipulace se soubory s výdajovými daty Varovné signály duplicitní platby témuž dodavateli číslo bankovního účtu se shoduje s číslem účtu zaměstnance debetní zůstatky u dodavatele upomínky plateb od seriozních dodavatelů

65 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z poštovních adres a) Post Office Box b) Adresa dodavatele je shodná s adresou některého zaměstnance c) Na téže adrese sídlí více firem Indikátory vyplývající z telefonního spojení a) Dodavatel nemá telefon uveden v telefonním seznamu b) Dodavatel má privátní telefonní číslo domů c) Spojení je pouze se záznamníkem d) Na jednom čísle sedí více firem

66 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z dokumentů a) Číslování faktur není podle stejného klíče b) Číslování faktur není vzestupné ve vazbě na datum c) Existuje více faktur pod jedním číslem d) Jsou předkládány fotokopie faktur e) Faktury jsou opravovány retušující barvou

67 Vyšetřování podvodu Kdo vyšetřuje: - v případě podvodu ze strany zaměstnanců je to liniový manažer (interní audit může asistovat) - v případě podvodu ze strany managementu - vyšetřuje vrcholové vedení pomocí speciálního týmu (interní audit by měl asistovat) - kromě zjištění pachatele a rozsahu podvodu je třeba přesně definovat použité techniky a příčiny

68 Vyšetřování podvodu ZÁSADY vést úplnou a zcela přesnou dokumentaci - vše se může objevit u jiného orgánu, policie, soudu apod. zajistit ochranu dat - podezřelý je však oprávněn se seznámit se všemi záznamy postupovat v souladu s právními a interními předpisy pracovněprávní řešení při podezření na hranici pravděpodobnosti trestnířešení při podezření mimo jakoukoliv pochybnost ustavit, zavést dobré pracovní vztahy s policií nevyrovnávat se se zločinem, policie, popř. OLAF a MF musí být informovány o závažném kriminálním chování (jak to je v praxi?)

69 Vyšetřování podvodu vnější expertiza je užitečná, někdy nezbytná (znalecký posudek) důležitost rozhovorů a jejich záznamů postupovat dle disciplinární směrnice dát si pozor na osočení, pomluvení zaměstnance

70 V. Korupce

71 Příběhy korupce Jeden můj kamarád měl firmu a dodával na jisté ministerstvo elektroniku. Protože se jednalo o spotřební elektroniku (ledničky, televize, videa, DVD, varné konvice, mikrovlnky...), nebylo na tyto dodávky vyhlášeno výběrové řízení. A proto se mohlo stát, že za objednávky tohoto zboží platil zaměstnanci oddělení, které se stará o DHM. Známý pracuje v regionální IT firmě. Dodávají výpočetní techniku pro místní úřady. Pro každé výběrové řízení zpracovává můj známý tři nabídky. Nejvýhodnější pošlou oni, další dvě (horší) předají přes spřátelené firmy. Na úřadech o tom vědí, jejich IT pracovníci oslovují jen tento kartel, z realizovaných obchodů mají procenta. Dle

72 Korupce v ČR Podle průzkumů společnosti GfK 58 procent Čechů nikdy žádný úplatek nedalo, ale 36 procent ano. Nejčastěji na úřadech. Světová banka ve své studii o korupci v deseti členských státech EU včetně Česka uvádí, že firmy dávají na úplatky pět až sedm procent ze svých tržeb. Je-li to pravda, pak jde o miliardové částky ročně. V nejznámějším i nejuznávanějším žebříčku korupce sestavovaném TI patří Česku známka 4,8 na desetibodové stupnici (0 znamená nezvladatelná korupce, 10 žádná korupce).

73 Typy korupce Podle společenské nebezpečnosti korupčního jednání rozlišujeme korupci na: malá administrativní korupce podplácení úředníků zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy zneužívání veřejných zdrojů zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné využívání veřejných zdrojů zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek

74 Typy korupce administrativní korupce Poskytování služeb a uzavírání smluv podle pravidel - úředník dostane nezákonnou odměnu za to, že udělá něco, co je běžně jeho povinností ze zákona (možná rychleji). Transakce proti pravidlům úplatek slouží k získání služeb, které úředník podle zákona/pravidel poskytovat nesmí. zneužívání veřejných zdrojů Může jít o úmyslné zneužívání veřejných zdrojů příjemci veřejné finanční podpory za tiché účasti obeznámených úředníků nebo bez jejich vědomí. Může také jít o úmyslné neefektivní nebo neúčelné vynaložení veřejných finančních prostředků.

75 Typy korupce Klientelismus a nepotismus Jedná se o specifické formy korupce, jde o zvýhodňování určité skupiny lidí osobami, kterým byl svěřen výkon veřejné moci. Klientelismus (z lat. cliens - poslušný) Jde upřednostňování přátel a spřízněných skupin a vytváří tak vztahy přílišné až existenční závislosti na jedné osobě. Vztah je přísně osobní, někdy také emotivně zabarvený idealizovanými hodnotami věrnosti. V systému klientelismu fungují pravidla vycházející ze známostí, protekcí, a to ve skupině lidí zapojených do určité klientské sítě. Nepotismus (z it. nepos - vnuk) Jde o způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince na společenské struktury prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a společensky vlivných pozic a rolí. Vzniká tak síť vzájemných vazeb a osobních kontaktů, přičemž rodinné vztahy určují vztahy politické a ekonomické.

76 Typy korupce Úplatky mohou být poskytovány za přístup k omezeným výhodám nebo za účelem vyhnutí se nákladům, povinnostem. Úplatky mohou být poskytovány za získání výhody, která není nedostatková, ale jejíž udělení je plně v kompetenci úředníků (bez dalšího dohledu, kontroly). Úplatky nemusí být poskytovány za získání určité výhody samotné, ale za služby spojené se získáním této výhody, jako je například urychlené vyřízení záležitosti nebo přístup k důvěrné informaci. Úplatky mohou být dávány proto, aby bylo jiným zabráněno podílet se na této výhodě nebo aby náklady nesl někdo jiný.

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 15. 12. 2011 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace procesu nesrovnalostí byl realizován v konsorciu společností RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors,

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Březen 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. CÍLE STRATEGIE... 6 3. PRINCIPY... 7 4. STRATEGIE

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více