Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)."

Transkript

1 Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem oprávněných zástupců kraje Vysočina a Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu.

2

3 Úvod do problematiky korupce, podvodů a nesrovnalostí v oblasti čerpání ze strukturálních fondů

4 I. Úvod Obsah prezentace II. III. IV. Základní pojmy (podvod, korupce, ekonomická kriminalita, nesrovnalost, cvičení č. 1 - Dotazník) Podvod Podstata podvodů Příklady Odpovědnost za jejich prevenci a detekci Vyšetřování podvodů Korupce (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 2 - Případové studie) V. Nesrovnalosti (podstata, příklady, odhalování, cvičení č. 3 - Další úvahy) VI. Systém protikorupčních opatření na Krajském úřadě kraje Vysočina (EJ)

5 II. Základní pojmy

6 Babylon pojmů Pojmy podvod, korupce, nesrovnalost, ekonomická kriminalita se (z pohledu legislativy ČR, EU a odborné literatury) překrývají. Pojďme si v nich udělat trochu jasno!

7 Podvod Základní pojmy Jakákoli nezákonná/nepovolená činnost, při které dochází k podvodnému jednání, zatajování informací a porušení důvěry. Podvody páchají jednotlivci a společnosti s cílem získat finanční prostředky, majetek nebo služby, vyhnout se platbě za určité služby nebo jejich ztrátě a zajistit si osobní nebo podnikatelské zvýhodnění.

8 Podvod ( 250 TZ) Základní pojmy Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (nejméně Kč), bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem škoda nikoli malá (nejméně Kč) dvě léta až osm let jako člen organizované skupiny značná škoda (nejméně Kč) nebo jiný zvlášť závažný následek pět až dvanáct let škoda velkého rozsahu (nejméně částky Kč) Dále existují variace pojistného ( 250a) a úvěrového podvodu ( 250b).

9 Základní pojmy 250b - Úvěrový podvod Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.

10 Základní pojmy Nesrovnalost porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům.

11 Základní pojmy Korupce zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či úředníky), popř. soukromého sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob,, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob.

12 Základní pojmy Korupce Trestní zákon, neobsahuje ustanovení, které by definovalo trestný čin "korupce" jako takový. Trestnými činy korupčního charakteru se v současnosti v ČR rozumí zejména následující ustanovení trestního zákona: Přijímání úplatku; Podplácení; Nepřímé úplatkářství; 162a - Společné ustanovení; Zvláštní ustanovení o účinné lítosti.

13 Základní pojmy Ostatní hospodářská kriminalita Porušení povinnosti v řízení o konkursu; Zneužívání informací v obchodním styku; 128a až 128c - Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě; Zneužívání pravomoci veřejného činitele; Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti; 252a - Legalizace výnosů z trestné činnosti; Porušování povinnosti při správě cizího majetku.

14 Cvičení č. 1 Dotazník osobní bezúhonnosti

15 III. Podvod

16 Podvod = inherentní riziko PROČ CHÁPAT PODVOD JAKO RIZIKO? Naplnění znaků rizika: - neočekávaná změna výsledku - negativní finančně měřitelný dopad - nenulová pravděpodobnost výskytu Z pohledu na projevy podvodů se rizika dělí na: - vnější ztráta aktiv formou krádeže či podvodným jednáním mimo organizaci - vnitřní zneužití pravomocí zaměstnanců vedoucí ke ztrátě aktiv

17 Podvod = inherentní riziko NAPLNĚNÍ RIZIKA PODVODU Podvodná jednání: jejich podstata je trvalý jev, který nelze eliminovat měnící se svět však přináší nové projevy s výrazně vyšší závažností: zavedení automatizace do procesů odbourávání kontrolních mechanismů v procesech (odstraňováním byrokracie) transfery velkých objemů peněz a E-commerce nové finanční produkty, složité transakce s nimi sjednocený evropský trh organizovaný mezinárodní zločin

18 Podvod = inherentní riziko KDO PODVÁDÍ? Všechny podvody jsou spáchány důvěryhodnými osobami. zaměstnanci manažeři dodavatelé zákazníci, veřejnost

19 Podvod = inherentní riziko PODMÍNKY PRO PODVOD příležitost schopnost připravit a vykonat podvod ekonomická / psychologická potřeba morální ospravedlnění prostředí vedoucí k podvodu (styl řízení a způsob kontroly) vědomí nízké šance k odhalení

20 Fraud Triangle 27

21 Motivace pro podvod 60% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 17% 20% 4% 6% 3% 0% Poor or declining financial performance Personal greed Investment community expectations Permissive corporate culture Individual ego/status Other

22 E&Y průzkum (2002, 2006) Přehled o páchaných podvodech Třídění podvodů Statistiky

23 E&Y průzkum (2002, 2006) PACHATELÉ Manažeři 55% Zaměstnanci 30% Organizovaný zločin 6% Klienti 5% Dodavatelé 4%

24 E&Y průzkum (2002, 2006) SEKTOR Finance 35% Retail (hl. obchodní řetězce) 14% ITC, zábavní prům. 8% Veřejná správa 7% Energ. a chem. prům. 4%

25 OBAVY E&Y průzkum (2002, 2006) Zneužití prostředků 63% Počítačový podvod 51% Korupce 50% Organizovaný zločin 35% Falšování finančních výkazů 21%

26 E&Y průzkum (2002, 2006) PREVENCE A DETEKCE Faktor Prevence Detekce Vnitřní kontrola 1 1 Manažerská kontrola 2 4 Interní audit 3 3 Externí audit 4 6 Udání 5 2 Náhoda 6 2

27 ODHALENÍ E&Y průzkum (2002, 2006) Odhaleno, zveřejněno, potrestáno 20% Odhaleno, nezveřejněno, nepotrestáno 40% Neodhaleno 40%

28 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Zaměstnanci chtějí pevně zakotvený etický kodex Převážná většina zaměstnanců v České republice (88 %) si uvědomuje důležitost etického kodexu jako součásti prevence podvodů, 43 procent respondentů nicméně podepsalo kodex jen jednou a jedna třetina ho nikdy nepodepsala. Pokud zaměstnanci nemají informace o pravidlech dané společnosti a o tom, co je a není správné, je těžké prosazovat etické chování.

29 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Ohlásit podezření,či nikoliv? Pouze čtyři Češi z deseti by se nebáli ohlásit podezření z páchání trestné činnosti; na Slovensku je to 67 procent respondentů a v Maďarsku 63 procent. 15 procent českých zaměstnanců by neohlásilo podvod, úplatek nebo korupci. Důvodem pro nenahlášení podezření jsou obavy z odvetných opatření ze strany nadřízeného nebo zaměstnavatele. Základem efektivního programu ochrany proti podvodům je otevřenost a dostupnost všech komunikačních kanálů. Vedoucí pracovníci a další potenciální,důvěrníci musejí být řádně vyškoleni, aby věděli, jak mají v takové situaci postupovat.

30 E&Y průzkum (2002, 2006) CE Neexistuje přiměřená ochrana práv informátorů Existuje značný rozdíl mezi tím, co vidí zaměstnanci jako nejlepší řešení, a tím, jaké je podle nich chování společnosti. V České republice stejně jako v celé střední Evropě jsou lidé toho názoru, že práva informátorů nejsou a nebudou chráněna, což je pravým důvodem toho, proč případná podezření z podvodu nehlásí. Průzkum ukázal, že zaměstnance velice zajímá, co se v jejich společnosti děje: každý čtvrtý zaměstnanec v České republice si myslí, že v roce 2006 došlo v jejich firmě k podvodu. V tomto ohledu stojí Češi nad průměrem střední a východní Evropy. Zdá se tedy, že podvody jsou běžnou součástí života podniků. Nyní záleží na společnostech, zda a jakým způsobem budou schopny předejít podvodům a znovu získat důvěru svých zaměstnanců.

31 E&Y průzkum (2002, 2006) ZÁVĚRY Podvod je drahý Nejen přímá ztráta, ale i poškození pověsti, postihy regulátora/státní moci, etc. Podvod je realitou Polovina organizací čelila v předchozím roce podvodu Všímejte si vnitřního prostředí 85 % podvodů pochází od zaměstnanců

32 Detekce a prevence podvodů Detekce podvodů Podvod představuje řada nesrovnalostí a nezákonných činů, u kterých je charakteristické úmyslné klamání. Může být spáchán (JAK) ve prospěch nebo, na úkor organizace. Může být spáchán (KÝM) jak zaměstnanci organizace, tak i osobami mimo organizaci.

33 Podvod ve prospěch organizace Podvod, jehož záměrem je přínos pro organizaci, obecně vytváří tento přínos prostřednictvím nepoctivé a nečestné výhody, která může rovněž poškodit třetí stranu mimo organizaci. Pachatelé těchto podvodů obvykle získají nepřímou osobní výhodu. Příklady těchto podvodů (relev. výběr): Prodej nebo převod fiktivního nebo nesprávně vykazovaného majetku. Nesprávné platby, jakými jsou protizákonné příspěvky stranám, úplatky, platby za zprostředkování, všimné vládním úředníkům, klientům nebo dodavatelům. Úmyslné, nesprávné vykázání transakcí, aktiv, pohledávek nebo příjmů nebo jejich ocenění. Úmyslné nezaznamenání nebo zatajení významných informací z důvodu zlepšení finančního obrazu organizace navenek. Zakázané podnikatelské činnosti, jakými jsou činnosti, které porušují zákony, pravidla, předpisy nebo kontrakty. Daňový podvod.

34 Podvody na úkor organizace Podvod spáchaný na úkor organizace jde obecně k přímému nebo nepřímému prospěchu zaměstnance, jednotlivce mimo organizaci, nebo jiné organizace. Některé příklady jsou následující: Přijímání úplatků nebo plateb za zprostředkování. Zpronevěra - Převedení potenciálně ziskové transakce zaměstnancem nebo osobou mimo organizaci, která by normálně vytvořila zisk vlastní organizaci. Zpronevěra defraudace, rozkrádání peněz nebo majetku, falšování finančních záznamů z důvodu zamaskování této aktivity, čímž se ztíží možnost odhalení. Úmyslné zatajení nebo zkreslení událostí nebo údajů. Nároky na úhradu honorářů za služby nebo zboží, které nebylo ve skutečnosti poskytnuto organizaci.

35 Předcházení podvodům Předcházení podvodům znamená zavedení takových zamezujících opatření, která by odrazovala od páchání podvodů (kultura a hodnoty v organizaci, Etický kodex) snižovala pravděpodobnost a následky podvodu, v případě vzniku podvodu (kontrola) zvyšovala pravděpodobnost detekce podvodu a jeho pachatele (kontrola) Zásadním mechanismem k zamezení podvodům je kontrola (adekvátní a účinné kontrolní mechanismy) Primární odpovědnost za stanovení a provozování kontroly má management (viz zákon o finanční kontrole, relevantní nařízení ES, standardy COSO).

36 Úloha IA (a EA) při předcházení podvodům Auditoři jsou odpovědni za asistenci při předcházení podvodům tím, že zkoumají a hodnotí přiměřenost a efektivnost systému vnitřní kontroly, aby byla úměrná rozsahu potenciální míry rizika v jednotlivých segmentech provozu organizace

37 $ Riziko Náklady PLÝTVÁNÍ ÚČINNOST OCHRANY

38 Omezení v organizaci Nový COSO rámec 2004 PODÁVÁNÍ ZPRÁV SHODA PROVOZY STRATEGICKÉ cíle POBOČKA OBCHODNÍ JEDNOTKA DIVIZE SUBJEKT-ÚROVEŇ Kontrolní a řídící prostředí Stanovení cílů Identifikace událostí Hodnocení rizik části Reakce na rizika Kontrolní činnosti Informace a komunikace Monitoring

39 COSO Kontrolní a řídící prostředí, je základnou pro dosažení vyšší úrovně úspěšnosti v praktickém uplatnění ostatních obecných standardů a jehož kvalitu ovlivňuje v rozhodující míře aktivita vedoucích zaměstnanců k podpoře těchto hlavních faktorů: bezúhonnost a vztah k etickým hodnotám, jejichž formálním projevem je etický kodex a praktickým projevem je jednání vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánů veřejné správy v souladu s deklarovanými etickými hodnotami (např. odstraňováním příležitostí pro vnitřní kriminalitu tam, kde je to potřebné), odborná způsobilost, jejímž praktickým projevem je např. řízení lidských zdrojů a dostatečné vzdělávání v oblasti podvodů a korupce (včetně motivace a péče o trvalý profesní rozvoj) a finančních a materiálních zdrojů, které jsou nezbytné k zajišťování jednotlivých činností orgánu veřejné správy v souladu s jeho posláním, postoje a styl jednání vedoucích zaměstnanců, které se projevují např. v míře pozornosti, která je v tomto konkrétním případě věnována systému řízení rizik, kontrolní činnosti a monitorování v oblasti prevence podvodů a/nebo korupce, organizační struktura, která tvoří rámec pro plánování, organizování (provázání) a usměrňování jednotlivých činností k naplňování poslání orgánu veřejné správy;

40 COSO systém identifikace, hodnocení a řízení rizik, v němž hraje klíčovou úlohu především povědomí managementu za pořizování seznamů rizik spojených se zajišťováním výstupů v jimi řízených organizačních systémech a procesech, ocenění těchto rizik z hlediska zranitelnosti vůči podvodům a korupci, za řízení těchto rizik, jehož atributem je též obecný standard kontrolní činnosti ; kontrolní činnosti U nich je nutné vzít na zvláštní zřetel, že primární odpovědnost za prevenci podvodů a korupce a jejich odhalování v orgánech veřejné správy má management

41 COSO informace a komunikace Zavedení věcně příslušných, spolehlivých a včasných informačních a komunikačních systémů o událostech vnitřního a vnějšího prostředí významných z hlediska prevence podvodů a korupce nejen pro činnost orgánů veřejné správy, ale i pro další zainteresované strany, jako například: informační systémy hlášení nesrovnalostí a závažných zjištění a jejich využití, protikorupční linky a ové adresy, udržování náležité dokumentace o zavedeném systému prevence podvodů a korupce a boje proti nim, záznamů o aktivitách a událostech významných pro fungování tohoto systému, a to včetně pohotovosti této dokumentace a záznamů pro účely jejich případného přezkoumání,

42 COSO monitorování, které zahrnuje pravidelnou aktivitu vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců na úrovni řízení jednotlivých organizačních systémů tohoto orgánu, může být vykonáváno: formou sebehodnocení, jehož předmětem je účinnost zavedeného systému prevence podvodů a korupce, prostřednictvím nezávislé služby interního auditu, jehož předmětem je nezávislé a objektivní testování a zhodnocení funkčnosti manažerského systému prevence podvodů a korupce, externím auditem.

43 Preventivní prvky VKS Styl řízení a organizační prostředí podporuje vědomí potřeby kontroly a jasné komunikuje nepřípustnost podvodného jednání Jsou vytyčeny realistické cíle a záměry. Existuje politika v písemné formě (např. Pravidla jednání, etický kodex), která popisuje zakázané aktivity a jaký postup bude následovat, když se zjistí její porušení. Jsou stanoveny a dodržují se příslušné zásady autorizace u transakcí. Jsou vypracovány praktické postupy, hlášení a ostatní mechanismy za účelem monitorování činností a ochrany majetku, především v oblastech s vysokým rizikem. Komunikační kanály poskytují managementu přiměřené a spolehlivé informace.

44 Preventivní prvky VKS Písemná podniková politiky pro oblast podvodů: 1. Chování v souladu se zákony, vyhláškami a směrnicemi. 2. Konflikt zájmů při výkonu jiných funkcí, v ostatních transakcí. 3. Zacházení s citlivými a důvěrnými informacemi. 4. Poskytování a přijímání úplatků, dárků a pohoštění. 5. Zákaz účasti v podvodných aktivitách a to i ve prospěch. 6. Týká se všech na všech úrovních. 7. Zavedení účinné kontroly pro prevenci a odhalování. 8. Oznamování jakéhokoli podezření. 9. Zodpovědnosti při vyšetřování. 10. Postupy pro odvolání, propuštění a finanční vyrovnání.

45 Detekce podvodu - indikátory podvodu Zjišťování podvodů se skládá z identifikace indikátorů podvodu, které jsou dostatečným důvodem pro zahájení vyšetřování. Tyto indikátory se mohou objevit jako výsledek: působení kontrolních mechanismů zavedených vedením, testů provedených interními auditory nebo jinými zdroji jak uvnitř, tak i zvenčí organizace. Moderní odborná literatura věnuje značnou pozornost tzv. červeným praporkům(redflags). Manažeři (a auditoři) by měli být velmi pozorní na tyto červené praporky a prověřovat všechny okolnosti, které by mohly naznačovat potenciální podvod.

46 Nedostatečný VKS K podvodu přispívají nedostatečné vnitřní řídící a kontrolní mechanismy, například: Neoddělení funkčních/kritických povinností při schvalování, správě a vedení záznamů Neomezený přístup k aktivům Nevedení záznamů o transakcích, což vede k nedostatkům ve vyúčtování Neporovnávání existujících aktiv s účetními záznamy Provádění transakcí v rozporu spříslušnými oprávněními Nezavedení předepsaných řídících a kontrolních mechanismů zdůvodu a) Nedostatku pracovníků b) Nekvalifikovanosti pracovníků

47 Varovné signály podvodu - Příklady Vypůjčování si malých částek od spolupracovníků Předkládání nedatovaných nebo antidatovaných soukromých účtenek Docházení exekutorů nebo věřitelů na pracoviště a nadměrné používání telefonu k oddalování placení dluhů Sklon k zakrývání neschopnosti vymyšlenými čísly. Výrazná kritičnost vůči ostatním, aby se tak odvrátilo podezření Odpovídání na dotazy nevěrohodnými výmluvami. Hraní hazardních her v jakékoliv formě Nadměrné požívání alkoholických nápojů a navštěvování nočních klubů, nebo přátelení se s pochybnými existencemi.

48 Varovné signály podvodu - Příklady Nákup nebo jiný způsob získávání drahých automobilů a výstředního vybavení domácnosti s využitím obchodních kanálů. Vysvětlování vyšší životní úrovně penězi zbylými z prodeje nemovitosti Rozčilování se kvůli rozumným dotazům. Odmítání předat jinému vedení záznamů během dne; pravidelná práce přesčas Odmítání čerpat dovolenou a vyhýbání se povýšení ze strachu z odhalení. Vychloubání se pozoruhodnými výkony anebo nošení neobvykle velkých peněžních částek. Přepisování záznamů pod záminkou pečlivosti při jejich předkládání.

49 Formy podvodu Obvyklé formy podvodu (Sawyer a Dittenhofer, Interní audit podle Sawyera) a) Rozkrádání kolků, cenin. b) Kradení zboží, nářadí, dodávek a jiných součástí zařízení. c) Braní malých částek z drobného vydání a z kontrolních pokladen. d) Neevidování prodeje zboží a přivlastňování si hotovosti. e) Vytváření přebytků v drobném vydání nebo registračních pokladnách nezaznamenáváním všech příjmů. f) Přetěžování výdajových účtů nebo používání záloh pro soukromé účely. g) Úhrada vlastních účtů zúčtů zákazníků. h) Přivlastňování si peněz, které mají být zaslány na účty 3. stran. Zvyšování hodinových mezd nebo počtu odpracovaných hodin. i) Vedení zaměstnanců na výplatní listině i po skutečném rozvázání pracovního poměru.

50 Formy podvodu 2. j) Vybírání a přivlastňování si peněz z účtu a jejich odepisování do ztrát; vybírání peněz z odepsaných účtů bez oznámení. k) Zatěžování účtů zákazníků odcizenou hotovostí. l) Vydávání dobropisů na falešné pohledávky a vratky dodavatelů. m) Neukládání peněz denně na bankovní účet nebo ukládání pouze části peněz. n) Měnění dat na depozitních lístcích / složenkách, aby se zakrylo rozkrádání. o) Ukládání zaokrouhlených částek a pokoušení se o vyrovnání rozdílu do konce měsíce. p) Vedení fiktivních pomocných pracovníků na výplatních listinách.

51 Další faktory - IT Komplexní prostředí Slabé využívání systémových kontrol Uživatel má možnost změnit si svá práva Superusers Nedostatečné přístupové kontroly

52 Další faktory - IT Princip ochrany proti útokům zvenčí Princip řízení přístupů Princip odděleni pravomocí Prodej Nákup Payroll

53 Nastavení uživatelských oprávnění Nastavení uživatelských oprávnění v systému by mělo být součástí formalizovaného procesu administrace uživatelů. Je nezbytné zpracovat a zdokumentovat celkovou koncepci uživatelských oprávnění/profilů. Jako první krok by měly být definovány uživatelské profily na základě pracovních rolí v obchodních a účetních procesech společnosti. Rozsah oprávnění v rámci těchto profilů by měl být formálně odsouhlasen příslušnými vlastníky procesů. Při návrhu profilů by měly být, v maximální možné míře, respektovány zásady oddělení kritických pravomocí.

54 Nastavení uživatelských oprávnění Základním pravidlem je zásada, že v každém z procesů by měla být oddělena oprávnění k iniciaci transakce, její změně, schválení a zaúčtování v systému. Zároveň je třeba striktně oddělit oprávnění ke změnám konfigurace systému (včetně změn číselníků/ kmenových dat) a jejímu vývoji od oprávnění ke zpracování transakcí. Dokumentace těchto profilů by měla podléhat formálnímu změnovému řízení (sledování verzí a dokumentace změn, schvalování, archivace). V pravidelných intervalech (nejméně jednou ročně) by mělo být prováděno porovnání uživatelských oprávnění uživatelů v systému s existující dokumentací.

55 Podvodů se dopouštějí: Podvody - detekce často dlouhodobí zaměstnanci, kteří jsou považováni za spolehlivé, zastávají vedoucí funkce na střední a vyšší úrovni, nikdo je příliš nekontroluje, vyznají se dobře v chodu firmy a dovedou najít skuliny, kudy si přilepšit.

56 Podvody detekce Podezřelá transakce : Důvody pro každou z provedených transakcí Způsob jejich uzavření Skutečnost, zda existují náznaky, že transakce byla nezákonná či nevýhodná Zda došlo ke zneužití prostředků, případně kým Byly dodrženy požadavky vnitřních řídicích dokumentů a hlavních relevantních zákonných norem? Jsou identifikovány potencionální konflikty zájmů mezi pracovníky společnosti a jejími dodavateli a odběrateli? Jsou obchodní a finanční podmínky vyvážené? Lze identifikovat veškeré neobvyklé vzory, modely chování či neshody v rámci celé populace transakcí (nekonzistentní údaje o dodavatelích, podezřelé částky transakcí, propojení mezi dodavateli a zaměstnanci, atd.)?

57 Podvody praxe CYKLUS TRANSAKCE VÝBĚR DODAVATELE VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY POPTÁVKA OBJEDNÁVKA DODÁVKA PŘÍJEM FAKTURACE, PŘEVZETÍ ÚČTOVÁNÍ, PLATBA

58 Podvody praxe VÝBĚR DODAVATELE Rizika zpronevěry požadavky výběrového řízení nastaveny tak, že vyhovují určitému subjektu fiktivní dodavatelé nechválení dodavatelé tajná dohoda zaměstnance s dodavatelem manipulace s nabídkou, únik info zdvořilostní nabídky, kartely úplatky a zmanipulovaný výběr Varovné signály neplatné IČO adresa dodavatele totožná s adresou zaměstnance zaměstnanci v orgánech dodavatele dodavatel má pouze PO Box či jinak neúplné fakturační údaje neobvykle úzké vztahy s dodavatelem

59 Podvody praxe VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY Rizika zpronevěry neschválení smlouvy s dodavatelem nestandardní smlouvy Varovné signály smlouva není schválena dle interních pravidel ve smlouvě chybí standardní klausule vágní rámcová smlouva nevýhodné smluvní podmínky nevyvážená smlouva

60 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje defraudace majetku předstírané potřeby řada malých nákupů s cílem obejít limity nestandardní požadavky Varovné signály objednávka bez schválené žádosti požadavky bezprostředně pod schvalovacím limitem nákupy bez zjevného odůvodnění

61 Podvody praxe OBJEDNÁVKA Rizika zpronevěry neschválené výdaje nestandardní nákupní podmínky nevyužívání schválených dodavatelů zpětné změny ve specifikaci objednávky Varovné signály objednávky nejsou schválené dle interních norem objednávky jsou vystavovány neoprávněnou osobou neodůvodněné zpětné změny v objednávkách objednávky od dodavatele bez záznamu (neschválený)

62 Podvody praxe DODÁVKA, PŘÍJEM Rizika zpronevěry nekompletní dodávky nekvalitní dodávky dodávky nelze spárovat s objednávkami následný výdej ze zásob k pokrytí nadměrných objednávek Varovné signály chybějící potvrzení o dodávce platba v hotovosti za velké položky Nadměrné reklamace/dobropisy neobvyklé odpisy zásob

63 Podvody praxe FAKTURACE Rizika zpronevěry fiktivní faktury duplicitní faktury faktury nelze spárovat s objednávkami či příjemkami vzájemné zápočty na základě fiktivních smluv ukrývání kreditů za vrácené zboží, množstevní slevy Varovné signály faktura bez objednávky faktura neschválená dle interních norem faktury v neobvyklé formě zaokrouhlené částky nevyplacené slevy

64 Podvody praxe ÚČTOVÁNÍ, PLATBA Rizika zpronevěry duplicitní platby platby fiktivním dodavatelům platby dle nestandardních platebních podmínek manipulace se soubory s výdajovými daty Varovné signály duplicitní platby témuž dodavateli číslo bankovního účtu se shoduje s číslem účtu zaměstnance debetní zůstatky u dodavatele upomínky plateb od seriozních dodavatelů

65 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z poštovních adres a) Post Office Box b) Adresa dodavatele je shodná s adresou některého zaměstnance c) Na téže adrese sídlí více firem Indikátory vyplývající z telefonního spojení a) Dodavatel nemá telefon uveden v telefonním seznamu b) Dodavatel má privátní telefonní číslo domů c) Spojení je pouze se záznamníkem d) Na jednom čísle sedí více firem

66 Indikátory podvodů u faktur Indikátory vyplývající z dokumentů a) Číslování faktur není podle stejného klíče b) Číslování faktur není vzestupné ve vazbě na datum c) Existuje více faktur pod jedním číslem d) Jsou předkládány fotokopie faktur e) Faktury jsou opravovány retušující barvou

67 Vyšetřování podvodu Kdo vyšetřuje: - v případě podvodu ze strany zaměstnanců je to liniový manažer (interní audit může asistovat) - v případě podvodu ze strany managementu - vyšetřuje vrcholové vedení pomocí speciálního týmu (interní audit by měl asistovat) - kromě zjištění pachatele a rozsahu podvodu je třeba přesně definovat použité techniky a příčiny

68 Vyšetřování podvodu ZÁSADY vést úplnou a zcela přesnou dokumentaci - vše se může objevit u jiného orgánu, policie, soudu apod. zajistit ochranu dat - podezřelý je však oprávněn se seznámit se všemi záznamy postupovat v souladu s právními a interními předpisy pracovněprávní řešení při podezření na hranici pravděpodobnosti trestnířešení při podezření mimo jakoukoliv pochybnost ustavit, zavést dobré pracovní vztahy s policií nevyrovnávat se se zločinem, policie, popř. OLAF a MF musí být informovány o závažném kriminálním chování (jak to je v praxi?)

69 Vyšetřování podvodu vnější expertiza je užitečná, někdy nezbytná (znalecký posudek) důležitost rozhovorů a jejich záznamů postupovat dle disciplinární směrnice dát si pozor na osočení, pomluvení zaměstnance

70 V. Korupce

71 Příběhy korupce Jeden můj kamarád měl firmu a dodával na jisté ministerstvo elektroniku. Protože se jednalo o spotřební elektroniku (ledničky, televize, videa, DVD, varné konvice, mikrovlnky...), nebylo na tyto dodávky vyhlášeno výběrové řízení. A proto se mohlo stát, že za objednávky tohoto zboží platil zaměstnanci oddělení, které se stará o DHM. Známý pracuje v regionální IT firmě. Dodávají výpočetní techniku pro místní úřady. Pro každé výběrové řízení zpracovává můj známý tři nabídky. Nejvýhodnější pošlou oni, další dvě (horší) předají přes spřátelené firmy. Na úřadech o tom vědí, jejich IT pracovníci oslovují jen tento kartel, z realizovaných obchodů mají procenta. Dle

72 Korupce v ČR Podle průzkumů společnosti GfK 58 procent Čechů nikdy žádný úplatek nedalo, ale 36 procent ano. Nejčastěji na úřadech. Světová banka ve své studii o korupci v deseti členských státech EU včetně Česka uvádí, že firmy dávají na úplatky pět až sedm procent ze svých tržeb. Je-li to pravda, pak jde o miliardové částky ročně. V nejznámějším i nejuznávanějším žebříčku korupce sestavovaném TI patří Česku známka 4,8 na desetibodové stupnici (0 znamená nezvladatelná korupce, 10 žádná korupce).

73 Typy korupce Podle společenské nebezpečnosti korupčního jednání rozlišujeme korupci na: malá administrativní korupce podplácení úředníků zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy zneužívání veřejných zdrojů zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné využívání veřejných zdrojů zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek

74 Typy korupce administrativní korupce Poskytování služeb a uzavírání smluv podle pravidel - úředník dostane nezákonnou odměnu za to, že udělá něco, co je běžně jeho povinností ze zákona (možná rychleji). Transakce proti pravidlům úplatek slouží k získání služeb, které úředník podle zákona/pravidel poskytovat nesmí. zneužívání veřejných zdrojů Může jít o úmyslné zneužívání veřejných zdrojů příjemci veřejné finanční podpory za tiché účasti obeznámených úředníků nebo bez jejich vědomí. Může také jít o úmyslné neefektivní nebo neúčelné vynaložení veřejných finančních prostředků.

75 Typy korupce Klientelismus a nepotismus Jedná se o specifické formy korupce, jde o zvýhodňování určité skupiny lidí osobami, kterým byl svěřen výkon veřejné moci. Klientelismus (z lat. cliens - poslušný) Jde upřednostňování přátel a spřízněných skupin a vytváří tak vztahy přílišné až existenční závislosti na jedné osobě. Vztah je přísně osobní, někdy také emotivně zabarvený idealizovanými hodnotami věrnosti. V systému klientelismu fungují pravidla vycházející ze známostí, protekcí, a to ve skupině lidí zapojených do určité klientské sítě. Nepotismus (z it. nepos - vnuk) Jde o způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince na společenské struktury prostřednictvím prosazování vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a společensky vlivných pozic a rolí. Vzniká tak síť vzájemných vazeb a osobních kontaktů, přičemž rodinné vztahy určují vztahy politické a ekonomické.

76 Typy korupce Úplatky mohou být poskytovány za přístup k omezeným výhodám nebo za účelem vyhnutí se nákladům, povinnostem. Úplatky mohou být poskytovány za získání výhody, která není nedostatková, ale jejíž udělení je plně v kompetenci úředníků (bez dalšího dohledu, kontroly). Úplatky nemusí být poskytovány za získání určité výhody samotné, ale za služby spojené se získáním této výhody, jako je například urychlené vyřízení záležitosti nebo přístup k důvěrné informaci. Úplatky mohou být dávány proto, aby bylo jiným zabráněno podílet se na této výhodě nebo aby náklady nesl někdo jiný.

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

1 2010 INTERNÍ AUDITOR

1 2010 INTERNÍ AUDITOR 1 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 1 2010 (55) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ INTERNÍ AUDIT A PODVOD ROZHOVOR S CLAUDEM CARGOU, PREZIDENTEM ECIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY PODVOD CO NA

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více