Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic"

Transkript

1 Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova: kurikulum, pedagogický výzkum, výzkum kurikula, škola, školní vzdlávání Key words: curriculum, educational research, research on curriculum, school, schooling Abstrakt: Píspvek má povahu pehledové studie, která mapuje výzkumy vztahující se k reform kurikula eské (základní) školy. Autoi podávají pehled jak o provedených analýzách kurikulárních dokument, tak o empirických výzkumech zamených na postoje uitel ke kurikulární reform, na uitelovo pojetí výuky atp. V závru píspvku jsou shrnuty hlavní problémy probíhající kurikulární reformy, jak se jeví ve svtle prezentovaných výzkum. V této podob jsou pedloženy k širší odborné diskusi. Abstract: The paper reviews recent research relevant to the reform of (basic) school curriculum in the Czech Republic. The authors review both, curricular documents analyses as well as empirical research aimed at teachers attitudes towards curricular reform, teacher beliefs, etc. Towards the end of the paper, key problems of the current curricular reform are summarised in the light of the presented research. They are thus intended for further expert discussion. 1 Úvodem Probíhající promny eské školy a jejího kurikula by nemly zstat stranou pozornosti pedagogické teorie a pedagogického výzkumu. Ukazuje se totiž, že zejména v cílové a obsahové dimenzi kurikula základního vzdlávání se otevírá celá ada otázek, které byly do doby ped zavádním rámcových vzdlávacích program více mén latentní povahy. V diskusích, které jsou nad tmito problémy vedeny, je asto v (ne)prospch toho i onoho argumentováno pouze na základ osobních dobrých i špatných zkušeností 1. Osobní zkušenosti jsou jist cenné, avšak okruh jejich platnosti je znan omezený. Máme-li se v urité problematice dobe orientovat, je teba mít k dispozici zejména empiricky podložené poznatky s širším okruhem platnosti. Cílem pedkládaného píspvku je podat pehled o výzkumech u nás, které byly provedeny v letech a vztahují se k problematice kurikula eské základní školy. 1 Pímo uebnicový píklad toho, jak zavádjící a absurdní mže být argumentace na základ vlastních zkušeností, poskytl v Právu ze dne 23. ervna 2006 poslanec za ODS Walter Bartoš. Na otázku redaktora M. Pibila, zda by pipustil, aby jeho potomky uil lovk bez vysokoškolského vzdlání, W. Bartoš uvedl: No, pokud bych ho neznal, byl by to problém. Ale pokud znám školu a editele, pipustil bych to. Napíklad v základní umlecké škole uí mé dít na kytaru lovk bez vysokoškolského diplomu a je to vynikající. Jsem maximáln spokojen. (s. 2).

2 2 Pedmt analýzy V souasné dob je k dispozici již pomrn rozsáhlý soubor studií (píspvk, výzkumných sdlení atp.), které se vztahují k reform kurikula eské školy. Bez nároku na úplnost níže pedkládáme jejich komentovaný výet. Vzhledem k tomu, že pevážná ást tchto studií má povahu konferenních píspvk, podáváme také pehled konferencí, které byly v období k problematice kurikula uspoádány 2 (kap. 2.1). Dále podáváme pehled o studiích uveejnných v odborných pedagogických asopisech (kap. 2.2) a pehled o výzkumných projektech, v nichž je problematika kurikula systematicky zpracovávána (kap. 2.3). 2.1 Konference k problematice kurikula a jejich výstupy Ve sledovaném období byla uspoádána ada konferencí a seminá, v jejichž záhlaví se objevoval explicitní odkaz na problematiku kurikula (tab. 1). KONFERENCE, SEMINÁ Pracovní seminá Orientace eské základní školy ( , Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, Brno) Pracovní seminá Jak koncipovat profesní pípravu student v souladu s požadavky nového kurikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? ( , Katedra pedagogiky PdF MU, Brno) Konference Kompetence na pozadí souasné kurikulární reformy ( , Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK, Hradec Králové) Pracovní seminá Problémy kurikula základní školy ( , Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, Brno) Seminá Tlesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by mly usmrovat tvorbu školních vzdlávacích program ( poádala FTVS UK Praha a KTV PdF MU Brno ve Stráži nad Nežárkou) Pracovní seminá Promny uitelského vzdlávání v kontextu reformy základního školství ( , KPd PdF MU, Brno) Konference Od rámcového vzdlávacího programu ke Školnímu vzdlávacímu programu, idea a realita ( , Katedra spoleenských vd PdF OU, Ostrava) Konference Kurikulum v promnách školy ( , Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, Brno) Konference Speciální poteby žák v kontextu Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání ( , Katedra speciální pedagogiky PdF MU, Brno) VÝSTUP MAÁK, JANÍK (2005) Jak koncipovat profesní pípravu student v souladu s požadavky nového kurikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? Sborník píspvk (2006). DOLEŽALOVÁ, VRABCOVÁ (2006) MAÁK, JANÍK (2006) MUŽÍK, SÜSS (2007) KRATOCHVÍLOVÁ, HORKÁ (2007) PIPRAVUJE SE. Tab. 1: Pehled o konferencích pímá vazba na kurikulární problematiku MAÁK, JANÍK (2007) JANÍK, KNECHT, NAJVAROVÁ (2007) PIPRAVUJE SE. KONFERENCE, SEMINÁ Sekce Kulturní a sociální podmínky organizace a obsah vzdlávání: promny kurikula na 11. konferenci APV ( , PdF MU, Brno) Sekce Kurikulum souasné eské školy v pedagogickém výzkumu na 13. konferenci APV ( , PdF UP, Olomouc) Sekce Výzkum kurikula na 14. konferenci APV ( , PdF ZU, Plze) VÝSTUP SBORNÍK APV (2003) SBORNÍK APV (2005) SBORNÍK APV (2006) 2 Do výtu jsou zaazeny pouze konference a semináe s publikovanými výstupy.

3 Sekce Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy na 15. konferenci APV ( , PdF JU, eské Budjovice) Sekce Kurikulum: prohloubení vnitní diferenciace a zkvalitnní neuitelských studijních obor na konferenci PdS ( , Brno) Sekce Evaluace školního kurikula a její využití na konferenci Pedagogická evaluace 06 ( , Katedra pedagogiky PdF OU, Ostrava/Malenovice) PIPRAVUJE SE. PIPRAVUJE SE. PIPRAVUJE SE. Tab. 2: Pehled o konferencích sekce vnované kurikulární problematice Jak je patrné z tab. 1 a 2, konference (resp. sekce) s tematikou kurikula se zaínají konat až od roku 2003/2004. Píspvky vztahující se k problémm kurikulu lze nalézt i na dalších konferencích, a to nejastji v sekcích (oborov) didaktických. 2.2 Studie uveejnné v odborných pedagogických asopisech V rámci pedkládané analýzy byly sledovány tí hlavní odborné pedagogické asopisy (Pedagogika, Pedagogická orientace, Orbis scholae). V období bylo vydáno monotematické íslo asopisu Pedagogika (1/2005) s názvem Rámcové vzdlávací programy a monotematické íslo asopisu Orbis scholae (1/2007) s názvem Kurikulum v promnách školy. Studie uveejnné v monotematickém ísle asopisu Pedagogika (1/2005) se zabývaly problematikou rámcových vzdlávacích program (dále RVP), a to zejména v souvislosti s problémy, které komplikují jejich zavádní do praxe. J. Skalková (2005) charakterizovala pozitivní pínos tchto dokument a pedložila kritické zhodnocení nkterých jejich stránek. Upozornila napíklad na obtížnou dosažitelnost nkterých kompetencí uvádných v RVP ZV. J. Prcha (2005) ukázal, že nebyly domyšleny praktické dsledky plnní dvou stanovených cíl vzdlávání, a to utváení kompetencí a získávání poznatk. V koneném dsledku to znamená, že problém petížení uivem v RVP ZV nebyl v mnohých pípadech vyešen a na míst je otázka, zda se zmínné cíle dají na jeho základ bezchybn realizovat. Autor se dále zamil na chápání pojmu kompetence u nás a zahranií. Upozornil, že pojmy kompetence nebo klíové kompetence u nás nejsou dostaten teoreticky ujasnny a rozpracovány. Nevyešený také zstává zpsob hodnocení dosažení (osvojení) kompetencí žák. V. Spilková (2005) seznámila se zmnami, které rámcové vzdlávací programy pináší, a naznaila další možnosti (inovace procesu vyuování a uení) a meze (nedotažení realizaní podoby rámcových vzdlávacích program) kurikulární reformy. Z. Beneš (2005) se zabýval problematikou obsahu vzdlávání v RVP ZV a zamýšlel se nad souasnou podobou školního djepisu a djepisného vyuování a jejich vztahu k probíhající kurikulární reform. Naznail, že autoi rámcových vzdlávacích program v podstat nezhodnotili nové pístupy ke školnímu djepisu a nadále ulpívají na pojetí školního djepisu jako transformace vdního oboru historie. Tento stav je dle autora dsledkem nedostaten zvládnuté situace jak ze strany akademických historik, tak odpovdných pracovník státní správy. Ve studiích uveejnných v monotematickém ísle asopisu Orbis scholae (1/2007) byla vnována pozornost teoretickým, metodologickým i praktickým problémm kurikula. J. Skalková (2007) pedložila analýzu kategorií cíle, cílová orientace, kompetence a klíové kompetence a objasnila význam tchto kategorií pro koncepci vzdlání. Poukázala na septí této problematiky s adou konkrétních jev aktuální souasnosti, které se týkají obecné filozoficko antropologické otázky, jaké pojetí svta a lovka máme na mysli, hovoíme-li o jeho výchov a vzdlávání. D. Greger s K. erným (2007) analyzovali možné dsledky, které

4 pro kurikulum a kurikulární politiku pináší transformace vysplých spoleností smrem ke spolenosti vdní. J. Maák (2007a) analyzoval vybrané modely, které se uplatnily pi tvorb kurikula, a navrhl vlastní soustavu na sebe navazujících dílích model, které odrážejí pohyb kurikula od obecných koncepcí po model konkrétní výuky, jak se zrcadlí v píprav uitele na výuku. Celkový systém tchto dílích model zachytil prostednictvím tzv. syntetizujícího modelu. T. Janík s J. Slavíkem (2007) analyzovali povahu vztahu mezi obory (vdními, umleckými, technickými a jinými) a vyuovacími pedmty ve škole. Autoi se v obecnjších souvislostech zamysleli nad problémy výbru a strukturování vzdlávacího obsahu, struktury vdní/umlecké disciplíny, oborových kompetencí a dalšími. P. Knecht (2007a) mapoval souasné teoretické pístupy k problematice didaktického zprostedkování uiva žákm (didaktické zjednodušení, elementarizace, didaktická redukce, didaktická rekonstrukce). Autor pedstavil pedbžný návrh ideáln typického modelu didaktického zprostedkování vzdlávacích obsah, který je založen pedevším na koncepci didaktické rekonstrukce. K. Vlková (2007) vnovala pozornost problematice osvojování si vhodných strategií uení jakožto jednomu ze základních cíl základního a všeobecného vzdlávání. Hledala odpov na otázku, jak realizovat požadovanou evaluaci dosahování kompetencí. R. Seebauerová (2007) prezentovala zkušenosti s tvorbou standard vzdlávání v Rakousku. Ukázala, že souasná diskuse o standardech vzdlávání se pohybuje mezi snahami o autonomii a vnitní rozvoj školy na jedné stran a implementováním národní evaluace kvality na stran druhé. J. Kratochvílová (2007) zamila pozornost ne uitele v roli tvrc školního kurikula. Na základ analýzy školních vzdlávacích program a zkušeností s pedagogickými sbory pi tvorb školních vzdlávacích program upozornila na obtíže uitel, které jsou s vlastní tvorbou spjaty. J. Beran s J. Marešem a S. Ježkem (2007) vyšli z pedpokladu, že klíovou podmínkou úspšného zavádní kurikulární reformy je vytvoení takových podmínek, které posilují profesní autonomii uitele a podporují pijetí zmn a ochotu je realizovat. Prezentovali výsledky šetení, jehož cílem bylo zjistit, které prvky považují uitelé pi tvorb školního vzdlávacího programu za problematické a jakou formu dalšího vzdlávání by v tchto problematických oblastech preferovali ze strany PdF MU. S vtší i menší adresností se k problematice kurikula (zejména rámcových a školních vzdlávacích program) vztahovaly nkteré další píspvky uveejnné ve sledovaných asopisech (Prášilová Tomanová 2002; Maák 2003; Skalková, 2004; Slavík 2005). 2.3 Výzkumné projekty vztahující se k problematice kurikula Pi analýze studií k problematice kurikula je možné si povšimnout jejich vazby na výzkumné projekty. Problematika kurikula v jeho rzných podobách byla a je s vtší i menší adresností zpracovávána ve výzkumných zámrech MŠMT, a to zejména v následujících: MSM Rozvoj národní vzdlanosti a profesionalizace uitel v evropském kontextu (PdF UK Praha, ) hlavní výstupy: Walterová a kol. (2004), Spilková a kol. (2004), Vašutová (2004). MSM Multidisciplinární komunikace jako edukaní princip humanitních vd a umní (PdF UK Praha, ) hlavní výstup: Slavík a kol. (2005). MSM Škola a zdraví pro 21. století (PdF MU Brno, ) hlavní výstupy: ehulka a kol. (2006).

5 MSM Speciální poteby žák v kontextu Rámcového vzdlávacího programu pro základního vzdlávání (PdF MU Brno, ) MSM Uitelská profese v mnících se požadavcích na vzdlávání (PdF UK Praha, ). Kurikulární problematice v rovin základního výzkumu je vnována také pozornost v projektu LC Centrum základního výzkumu školního vzdlávání, který je ešen ve spolupráci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdlávání PdF UK Praha a Centra pedagogického výzkumu PdF MU Brno (http://www.oleweb.net/tvorba/reces/). Na kurikulární problematiku se ve sledovaném období zamovaly také nkteré projekty GA R. Tsnjší vazbu na problematiku kurikula mají tyto projekty: Projekt GA R 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy (PdF MU Brno a FHS UTB Zlín, ešitel: J. Maák, spoluešitel: V. Švec) hlavní výstupy: Maák, Janík (ed.) 2005, 2006, Projekt GA R 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíový koncept kurikulární reformy (PdF MU Brno, ešitel: T. Janík) hlavní výstup: Janík a kol Projekt GA R 406/07/1482 Výzkum implementace základních cíl vzdlávání (tzv. 4 pilíe) v primárním vzdlávání ve školách v R (PdF UHK, ešitelka: M. Faberová). 3 Pehled výzkum Je s podivem, že ústední pracovišt zabývající se v eské republice tvorbou kurikula Výzkumný ústav pedagogický tém vbec nevstupuje do odborného diskurzu pedagogických vd. Mimo jiné z tohoto dvodu u nás zatím nejsou procesy tvorby kurikula reflektovány v žádoucí teoretické hloubce. Empirické výzkumy kurikula jsou realizovány zejména na rzných katedrách fakult pipravujících uitele. Pehledovou studii o tchto výzkumech publikoval J. Prcha (2006). Dalším pokusem o zmapování dané problematiky je námi vytvoený pehled výzkum kurikula, které rozleujeme do dvou oblastí: Výzkumy kurikula v jeho projektové form (kap. 3.1) vztahující se k analýzám kurikulárních dokument vzdlávací programy, uební plány, uebnice atp. Kontextuální faktory ovlivující zavádní kurikula (kap. 3.2) vztahující se zejména k postojm uitel ke kurikulární reform, k jejich pojetí výuky atp. Zajisté by bylo by možné do uvedeného pehledu zaadit také výzkumy realizovaného a dosahovaného kurikula, nicmén rozbor tchto výzkum by pesáhl rámec píspvku. 3.1 Výzkumy projektovaného kurikula analýzy kurikulárních dokument Pramen BENEŠ (2005) Zamení Konceptualizace djepisu jako vyuovacího pedmtu ve vzdlávacích programech. Charakteristika Autor upozoruje na možnosti a nebezpeí, které djepisné výuce pináší rámcové vzdlávací programy. Akcentuje terminologické nepesnosti a nedslednosti provázející tvorbu rámcových vzdlávacích program, nebo práv ony vedou k nedorozumním a skrývají potenciální nebezpeí pro tvorbu školních vzdlávacích program a podobu djepisné výuky. Charakteristiky jednotlivých vyuovacích pedmt a vymezení jednotlivých vzdlávacích oblastí je v eské republice ve srovnání se zahraniím nedostatené a vágní.

6 Pramen PODROUŽEK (2005) Zamení Vzdlávací programy eské primární školy oblast pírodovdy. Charakteristika Ve studii jsou popsány zmny kurikula primární školy po r Autor porovnává vzdlávací programy Národní škola, Základní škola a Obecná škola. Hledá v nich spolené i rozdílné prvky a zmiuje pozitiva i negativa tchto program. Zabývá se také odlišným didaktickým i tematickým pojetím uiva v uvedených vzdlávacích programech. Seznamuje s výsledky výzkumu postoj vyuujících k výbru optimálního pojetí prvouky (s ). Pramen BLOUDKOVÁ-DVOÁKOVÁ, DVOÁK (2005) Zamení eská a evropská kurikula vlastivdy. Charakteristika Autoi popsují vývoj spoleenskovdního vzdlávání v eské primární škole a nabízejí jeho srovnání s pojetím a charakterem primárního spoleenskovdního vzdlávání v rzných zemích Evropy a USA. Charakterizují zmny v pojetí uiva vlastivdy v eské primární škole po r. 1990, které dokazují na výsledcích obsahové analýzy uebnic vlastivdy (s ). Pramen ŠKACHOVÁ (2005) Zamení Reprezentace pojmu Evropa v kurikulu eské a francouzské primární školy. Charakteristika Výzkum spoíval v obsahové analýze vzdlávacích program a vybraných uebnic pro eské a francouzské primární školy. Obraz Evropy je jak ve vzdlávacích programech, tak v uebnicích vlastivdy pro eskou primární školu znan roztíštný. eské uebnice kladou spíše draz na faktografické znalosti o jednotlivých evropských zemích, zejména však eské republiky. Obraz Evropy ve francouzských uebnicích je zamen pevážn na Evropskou unii, asto pedstavované francouzským centralistickým pohledem (s. 148). Pramen BANÝR (2005) Zamení Dokumentace zmn, k nimž došlo ve výuce chemie v posledních deseti letech. Charakteristika Analýza rozsahu a obtížnosti textu vybraných uebnic chemie i jejich strukturních prvk (didaktické vybavenosti). Uebnice chemie jsou ve šech zkoumaných prvcích znan rozdílné (s ). Z hlediska didaktické vybavenosti jsou zkoumané uebnice lepší než v 80. letech. Souasné uebnice mnohem lépe korespondují se vzdlávacími cíli, než tomu bylo ve starších uebnicích (s. 97). Pramen HUDECOVÁ (2006) Zamení Vzdlávací programy djepisu evropských zemí. Charakteristika Studie se snaží zmapovat djepisné vzdlávací programy ve vybraných státech Evropy, zejména v souvislosti s kurikulární reformou v eské republice. Sledovány byly mj. obecné i specifické cíle djepisného vzdlávání, postavení djepisu v systému vzdlávání, asový prostor i konkrétní vzdlávací obsahy djepisného vzdlávání. Výsledkem je zjištní, že naše rámcové vzdlávací programy vycházejí z obdobných zásad a princip jako ostatní zkoumané dokumenty a smují k obdobným cílm. V našich rámcových vzdlávacích programech chybí propracovanjší struktura vzdlávacích cíl jednotlivých školních pedmt. Dále je rámcovým vzdlávacím programm vytýkána pílišná strunost a nepropracovanost vzdlávacích obsah. Pramen KLAPKO (2006) Zamení Komplexní zhodnocení vlastností uebnic djepisu pro základní školu. Charakteristika Autor analyzoval uebnice prostednictví tí použitých metod: metody sémantické koherence, mení obtížnosti textu a obsahové analýzy (poet uvedených národ, poet jmen). Jednostranná preference politických djin v souasných uebnicích se pln projevila v charakteristice nejastji se objevujících osobností. Pesycenost asových dat v uebnicích djepisu se v mení neprokázala (s. 57).

7 Pramen JANÍK (2006) Zamení Výzkum uebnic založený na teorii konceptuální zmny, žákovských prekoncepcí a psychodidaktické ztvárování uiva v uebnicích. Charakteristika V píspvku je vnována pozornost uebnicím v souvislosti s teorií konceptuální zmny. Na ukázce zempisného uiva o Zemi autor ilustruje, že dti picházejí do školy s mnoha rozmanitými (naivními) pedstavami, které zde vstupují do konfrontace s vdecky a kulturn akceptovanými teoriemi a poznatky. Nezanedbatelnou roli pitom sehrávají uebnice, které zde však nefungují samy o sob, nýbrž v interakci: žák-uebnice-uitel. Autor vnuje pozornost tomu, jak je v souasných i starších eských uebnicích zempisu pro 2. stupe ZŠ ztvárnno uivo o tvaru Zem. Z rozboru vyplývá, že didaktické ztvárnní tohoto uiva v uebnicích vychází žákovským pedstavám vstíc pouze zásti. Pramen SKALKOVÁ (2007) Zamení Kategorie cíl a kompetencí v kurikulárních dokumentech. Charakteristika Studie vychází ze základních soudobých školských dokument. Souste uje svou pozornost na podrobnou analýzu kategorie cíle a cílové orientace, a dále na kategorie kompetence a klíové kompetence. Klade si za úkol objasnit význam tchto kategorií pro koncepci vzdlání. Zárove poukazuje na septí této problematiky s adou konkrétních jev aktuální souasnosti, které se týkají obecné filozoficko antropologické otázky, jaké pojetí svta a lovka máme na mysli, hovoíme-li o jeho výchov a vzdlávání. Pramen Zamení Charakteristika Pramen Zamení Charakteristika MAÁK (2007b) Analýza vztahu uebnic k ostatním edukaním konstruktm k uebním osnovám, Rámcovému vzdlávacímu programu pro základní vzdlávání a vzdlávacím standardm. Na základ srovnání uebních plán, uebních osnov a uebnic autor odhaluje závažný rozpor, totiž nerespektování reálných asových možností výuky. Mezi uebními osnovami, požadavky standard a uebnicemi existuje relativní jednota v obecném pístupu ke vzdlávacím cílm, ve vymezování obsahu i v metodických postupech. Vtší závažnosti nabudou požadavky standard, které se stanou hlavními strážci pimené náronosti uebnic i ostatních požadavk na výchovn-vzdlávací proces. V budoucnosti je teba poítat s náronjším schvalovacím ízením uebnic Ukazuje se, že nynjší schvalovací ízení je píliš benevolentní, až nezodpovdné, což ve svých dsledcích ztžuje práci uitelm i žákm (s. 30). KNECHT (2007b) Srovnání uebnic sociálního zempisu z osmi vydavatelství (9. roník ZŠ). Na základ frekvenní analýzy sociogeografických pojm uvedených ve zkoumaných uebnicích autor došel k závru, že autoi zkoumaných uebnic pracují celkem s 366 pojmy, piemž pojm souasn uvedených ve všech zkoumaných uebnicích je pouhých 35 pojm, tedy pibližn 10 %. Zajímavým zjištním byla skutenost, že v nadpoloviní vtšin uebnic (v uebnicích z pti vydavatelství z celkov osmi zkoumaných) bylo 36 % spolen uvádných pojm. Poet sociogeografických pojm ve zkoumaných uebnicích se pohyboval od 113 (nakladatelství Moby Dick) do 228 (Nakladatelství eské geografické spolenosti), rozdíl mezi obma krajními pípady byl tedy více než dvojnásobný. V souasné dob jsou k dispozici první analýzy kategorií obecných vzdlávacích cíl a kompetencí v kurikulárních dokumentech (Skalková 2007), dále analýzy kurikulárních dokument v rzných vyuovacích pedmtech: nap. djepis (Beneš 2005, Hudecová 2006), tlesná výchova (Mužík, Trávníek 2006), výchova ke zdraví (Mužíková 2006) atp. Ukazuje se, že jednotlivé vyuovací pedmty procházejí významnými promnami. Rámcové vzdlávací programy pibližují jejich pojetí aktuálním trendm ve vzdlávání v zahraniní. Nkteré analýzy nicmén naznaují, že souasná kurikulární reforma pináší i adu problém (srov. Beneš 2005).

8 Nejvíce zkoumanými kurikulárními dokumenty jsou uebnice (Maák, Klapko 2006; Maák, Knecht 2007). Výzkumu uebnic dominují pedevším analýzy obtížnosti výkladového textu a didaktické vybavenosti uebnic (Banýr 2005, Klapko 2006, Hrabí 2007 aj.). Analýzy eských uebnic ukazují, že mnohé uebnice jsou petíženy faktografickými pojmy (Knecht 2007b), zpracování uiva v uebnicích mnohdy není dostaten citlivé vi žákovským pedstavám (prekoncepcím) uiva (Janík 2006) apod. 3.2 Analýzy zamené na kontextuální faktory pohledy, názory, postoje uitel ke kurikulu a uitelovo pojetí vyuovacích pedmt Pramen MAÁK (2005) Zamení Informovanost o reform školy, postoje k RVP ZV u uitel a laik. Charakteristika Autor pedstavuje výsledky dotazníkového šetení mezi uitelskou a neuitelskou veejností, které se zamovalo na jejich pohledy na základní školu. Autor dospl k závru, že uitelé nejsou dostaten obeznámeni s probíhající reformou školy. Procento uitel, kteí mají nedostatené vdomosti o Rámcovém vzdlávacím programu (20,5 %), který mají realizovat, je zarážející, pitom nkteí jej dokonce posuzují negativn (16,6 %) (s. 192). Pramen MELKOVÁ (2005) Zamení Okolnosti zavádní RVP ZV ve školách (pohled uitel). Charakteristika Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik jsou uitelé informováni o pipravovaných rámcových vzdlávacích programech. Výzkumný soubor tvoilo 20 uitel, z nichž asi tetina mla základní znalosti o pipravovaných rámcových vzdlávacích programech. 45 % dotazovaných uitel nevdlo v em spoívá rozdíl mezi rámcovými a školními vzdlávacími programy, 20 % piznalo, že se s rámcovými vzdlávacími programy ješt nesetkali. 40 % uitel uvedlo, že v souvislosti s rámcovými vzdlávacími programy pravdpodobn nezmní charakter své práce. Pramen ŠVEC, KAŠPÁRKOVÁ, KAVANOVÁ (2005) Zamení Názory uitel, žák, rodi na kurikulum základního vzdlávání. Charakteristika Sta vychází z vícevrstevnatého charakteru kurikula základní školy. Zamuje se na jednu z opomíjených vrstev na návaznost stední školy (SŠ) na ZŠ. Popisuje výsledky výzkumné sondy na dvou vybraných stedních odborných školách ve Zlín. Sonda zjišovala názory uitel a žák 1. roníku SŠ a jejich rodi na kurikulum ZŠ. Respondenti se, pes rozmanitost svých odpovdí, shodují v tom, že ZŠ by mla vedle znalostí více rozvíjet osobnost žák. Velký význam respondenti pikládají obecnjším dovednostem zejména dovednostem uit se, myšlenkovým dovednostem a dovednostem ešit problémy. Z vlastností pokládají za dležitou odpovdnost žák. Pramen BERAN, MAREŠ, JEŽEK (2007) Zamení Postoje uitel ke kurikulární reform a k dalšímu vzdlávání. Charakteristika Klíovou podmínkou úspšného zavádní kurikulární reformy je vytvoení takových podmínek, které posilují profesní autonomii uitele a podporují jeho pijetí zmn a ochotu je realizovat. Jedním z významných faktor tohoto procesu je oblast dalšího vzdlávání uitel. Studie pináší výsledky šetení provedeného na podzim 2006 v jihomoravském regionu mezi uiteli základních škol. Cílem šetení bylo zjistit, které prvky považují uitelé pi tvorb školního vzdlávacího programu za problematické a jakou formu dalšího vzdlávání by v tchto problematických oblastech preferovali ze strany PdF MU.

9 Pramen STRAKOVÁ (2007) Zamení Postoje uitel, editel a rodi žák základních škol ke školnímu vzdlávání a zahájené kurikulární reform. Charakteristika Výzkum vychází z datového souboru získaného v rámci šetení Škola a já projektu Kalibro. Datový soubor obsahoval odpovdi 609 editel, 5782 uitel, 7910 žák a 8191 rodi. Výsledky ukazují, že zhruba 50 % uitel a 60 % editel kurikulární reformu vítá, nicmén dále vyplynulo, že vtšina uitel, editel i rodi žák ZŠ je se souasným stavem na školách spokojena (s. 32). Výraznou zmnu uiva oekává v souvislosti s kurikulární reformou tetina uitel, výraznou zmnu výukových metod mén než polovina. 86 % dotázaných editel se domnívalo, že díky reform budou mít vedení školy trvale více práce a tém 70 % z nich se také domnívá, že reforma není dobe pipravena (s. 32). Pramen FRÝZKOVÁ (2005) Zamení Integrace pírodovdných pedmt v ZŠ (výpovdi uitel) Charakteristika Autorka na základ svého výzkumu uvádí, že pro vtšinu vyuujících je integrace na jejich škole v souasné dob postaující jen ásten a rádi by ji realizovali ešením komplexních úloh a realizací školních projekt. Naprostá vtšina vyuujících by se v této oblasti dále vzdlávala (s ). Pramen MUŽÍK, TRÁVNÍEK (2006) Zamení Vztah mezi projektovaným a realizovaným kurikulem; pojetí tlesné výchovy. Charakteristika Autoi zamili výzkumnou pozornost na uitelovo pojetí tlesné výchovy. Analýza žákovských reflexí výuky tlesné výchovy ukazuje, že uitelé realizují rzná pojetí tlesné výchovy bez ohledu na deklarovanou vzdlávací koncepci. Autoi poukazují na absenci uiva rozvíjejícího zdravotní gramotnost žák, což je v rozporu s požadavky kladenými na pedmt tlesná výchova v souasném kurikulu. Pramen MUŽÍKOVÁ (2006) Zamení Realizace výchovy ke zdraví na základních školách. Charakteristika Píspvek seznamuje s nkterými výsledky výzkumu, jehož cílem bylo posoudit realizaci výchovy ke zdraví na 500 základních školách. Výsledky dokládají, že výchova ke zdraví není ve vtšin eských škol zajištna v souladu se Standardem základního vzdlávání (s. 99). Pramen JANÍK (2007) Zamení Cíle výuky fyziky, zpsoby práce s cíli ve výuce fyziky. Charakteristika Studie pedstavuje vybrané výsledky výzkumu, v nmž byly zkoumány subjektivní teorie uitel fyziky na 2. stupni základní školy. Na pozadí aktuálních promn kurikula eské základní školy autor vnuje pozornost kategorii cíl výuky. Výzkum byl realizován ve snaze získat pedstavu o tom, k jakým cílm by mla podle názoru uitel smovat výuka fyziky a jak se s tmito cíli ve výuce pracuje. Výsledky naznaují, že uitelé za nejdležitjší cíle považují vedení žák k uvdomní si významu fyziky pro porozumní spoleenským problémm a k porozumní základním fyzikálním pojmm a principm. Empirické výzkumy zamené na názory a postoje uitel poukazují na urité bariéry i pekážky kurikulární reformy. J. Maák (2005) a L. Melková (2005) poukazují na problém nedobré neinformovanosti uitel o probíhající reform. Vzhledem k tomu, že uitel je právem považován za klíového aktéra probíhající reformy školy, je zajímavé sledovat, jaké postoje uitelé k této problematice zaujímají. J. Beran s. J. Marešem a S. Ježkem (2007) poukazují na rezervované postoje uitel ke kurikulární reform. Výzkum J. Strakové (2007) navíc ukazuje, že vtšina uitel, editel i rodi žák základních škol je se souasným stavem na školách spokojena.

10 Výzkumy týkající se uitelova pojetí výuky ukazují, že realizace výuky na školách asto nesmuje k cílm deklarovaným v kurikulárních dokumentech (Mužík, Trávníek 2006), pop. není realizována v souladu s kurikulárními dokumenty (Mužíková 2006). Závrem Analýza ukazuje, že problematice kurikula se u nás zaíná vnovat vtší pozornost až od roku 2003/2004 3, tj. v dob, kdy je nap. RVP ZV publikován jako více mén hotový dokument. Výzkumy poukazují na nkteré nedostatky kurikulární reformy (nedostatená informovanost odborné i laické veejnosti o smyslu a hlavních cílech kurikulární reformy, rezervované postoje uitel, pocit spokojenosti se souasným stavem, rozpor mezi projektovaným a realizovaným kurikulem atp.). Nelze než doufat, že teoretická a výzkumná reflexe kurikulární problematiky bude narstat spolu se zavádním rámcových vzdlávacích program a s tvorbou školních vzdlávacích program a zptn pispje k jejich kontinuálnímu zkvalitování. Literatura: BANÝR, J. Jak se mnila výuka chemie na základní škole v posledních deseti letech. In SLAVÍK, J. (ed.) Obory ve škole. Metaanalýza empirických poznatk oborových didaktik matematiky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a výchovy ke zdraví z let Praha : PedF UK, 2005, s ISBN BENEŠ, Z. Výzva, nebo destrukce? eská kurikulární reforma a djepis. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 1, s ISSN BERAN, J.; MAREŠ, J.; JEŽEK, S. Rezervované postoje uitel k dalšímu vzdlávání jako jeden z rizikových faktor kurikulární reformy. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN BLOUDKOVÁ-DVOÁKOVÁ, M.; DVOÁK, D. Spoleenskovdní vzdlávání. In SPILKOVÁ, V. a kol. Promny primárního vzdlávání v R. Praha : Portál, 2005, s ISBN DOLEŽALOVÁ, J.; VRABCOVÁ, D. Kompetence na pozadí souasné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, ISBN FRÝZKOVÁ, M. Problematika integrace uiva ve vzdlávací oblasti lovk a píroda. In Pedagogický výzkum: reflexe spoleenských poteb a oekávání? Sborník píspvk z 13. konference APV. Olomouc : UP, 2005, s ISBN GREGER, D.; ERNÝ, K. Spolenost vdní a kurikulum budoucnosti. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN HRABÍ, L. Náronost textu v uebnicích pírodopisu. In MAÁK, J.; KNECHT, P. Hodnocení uebnic. Brno : Paido, 2007, s ISBN HUDECOVÁ, D. Analýza djepisných vzdlávacích program ve vybraných státech Evropy a Její výsledky. Praha : PdF UK, ISBN Jak koncipovat profesní pípravu student v souladu s požadavky nového kurikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? Sborník píspvk z pracovního semináe ze dne [CD-ROM]. Brno : PdF MU, ISBN - JANÍK, T. Uebnice a teorie konceptuální zmny. In MAÁK, J.; KLAPKO, D. (ed.) Uebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006, s ISBN Výjimkou jsou práce E. Wlaterové, J. Prchy a dalších z poloviny 90. let 20. století.

11 JANÍK, T. Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií uitel. Pedagogická orientace, 2007,. 1, s ISSN JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido, ISBN JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (ed.) Píspvky k tvorb a výzkumu kurikula [CD- ROM]. Brno : Paido, 2007 (v tisku). JANÍK, T.; SLAVÍK, J. Vztah obor vyuovací pedmt jako metodologický problém. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN KLAPKO, D. Analýza uebnic djepisu pro ZŠ jako evaluaní nástroj efektivní kvality didaktických text. In MAÁK, J.; KLAPKO, D. (ed.) Uebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006, s ISBN KNECHT, P. Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2007a, ro. 2,. 1, s ISSN KNECHT, P. Pojmová analýza eských uebnic sociálního zempisu pro základní školy. In MAÁK, J.; KNECHT, P. Hodnocení uebnic. Brno : Paido, 2007b, s ISBN KRATOCHVÍLOVÁ, J. Uitelé škol v nové roli tvrc školního kurikula. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HORKÁ, H. (ed.) Promny uitelského vzdlávání v kontextu reformy základního školství. Brno : MSD, ISBN MAÁK, J. Problém kurikulum. Pedagogická orientace, 2003,. 3, s ISSN MAÁK, J. Pohled uitelské a neuitelské veejnosti na ZŠ. In MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Orientace eské základní školy. Brno : MU, 2005, s ISBN MAÁK, J. Modelování kurikula. Orbis scholae, 2007a, ro. 2,. 1, s ISSN ISSN MAÁK, J. Uebnice jako kurikulární projekt. In MAÁK, J.; KNECHT, P. Hodnocení uebnic. Brno : Paido, 2007b, s ISBN MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Orientace eské základní školy. Brno : MU, ISBN MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Problémy kurikula základní školy. Brno : MU, ISBN MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : MU, 2007 (v tisku). MAÁK, J.; KLAPKO, D. (ed.) Uebnice pod lupou. Brno : Paido, ISBN MAÁK, J.; KNECHT, P. (ed.) Hodnocení uebnic. Brno : Paido, ISBN MELKOVÁ, L. Povdomí uitel o rámcových vzdlávacích programech. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech student doktorských studijních program III. Olomouc : PdF UP, 2005, s ISBN MUŽÍK, V.; TRÁVNÍEK, M. Koncepce a realizace tlesné výchovy na eské základní škole. Pedagogická revue, 2006,. 4, s ISSN MUŽÍK, V.; SÜSS, V. (ed.) Tlesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by mly usmrovat tvorbu školních vzdlávacích program. Brno : MU, ISBN MUŽÍKOVÁ, L. K realizaci výchovy ke zdraví na základní škole. In KNECHT, P. (ed.) Výzkum aktuálních problém pedagogiky a oborových didaktik. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s ISBN Pedagogický výzkum: reflexe spoleenských poteb a oekávání? Sborník píspvk z 13. konference eské asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Olomouc : PdF UP, ISBN PODROUŽEK, L. Pírodovdné vzdlávání. In SPILKOVÁ, V. a kol. Promny primárního vzdlávání v R. Praha : Portál, 2005, s ISBN

12 PRÁŠILOVÁ, M.; TOMANOVÁ D. Problematika pipravenosti pedškolních pedagog na tvorbu školního programu. Pedagogická orientace, 2002,. 4, s ISSN PRCHA, J. Rámcové vzdlávací programy: problém vymezení kompetencí žák. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 1, s ISSN PRCHA, J. Uebnice: teorie a analýzy edukaního média. Brno : Paido, ISBN PRCHA, J. Výzkum kurikula: aplikované pístupy. In MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Problémy kurikula základní školy. Brno : MU, 2006, s ISBN EHULKA a kol. Škola a zdraví 21. Brno : Paido ISBN Sborník ze 14. konference eské asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Plze : ZU, ISBN X. SEEBAUEROVÁ, R. Nejsme tak dobí, jak si myslíme absolventi škol v kontextu diskuse o kvalit vzdlávání v Rakousku. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN SKALKOVÁ, J. Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání dlouhodobý úkol. Pedagogická orientace, 2004,. 3, s ISSN SKALKOVÁ, J. Rámcové vzdlávací programy dlouhodobý úkol. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 1, s ISSN SKALKOVÁ, J. Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdlávání v kontextu souasnosti. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN SLAVÍK, J. Poznámka oborového didaktika ke dvma kritickým zmínkám o rámcových vzdlávacích programech. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 3, s ISSN SLAVÍK, J. a kol. Multidisciplinární komunikace problém a princip všeobecného vzdlávání. Praha : Univerzita Karlova, ISBN Sociální a kulturní souvislosti výchovy. 11. výroní konference eské asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Brno : Paido, ISBN SPILKOVÁ, V. Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání v kontextu transformace eského školství. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 1, s ISSN SPILKOVÁ, V. a kol. Souasné promny vzdlávání uitel. Brno : Paido, ISBN STRAKOVÁ, J. Kurikulární reforma z pohledu šetení Kalibro. Pedagogika, 2007, ro. 57,. 1, s ISSN ŠKACHOVÁ, T. Obsah pojmu Evropa v eské a francouzské primární škole. Pedagogika, 2005, ro. 55,. 2, s ISSN ŠVEC, V.; KAŠPÁRKOVÁ, S.; KAVANOVÁ, A. Kurikulum základní školy z pohledu uitel a žák stedních škol a jejich rodi: zamyšlení nad výsledky výzkumné sondy. In MAÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Orientace eské základní školy. Brno : MU, 2005, s ISBN VAŠUTOVÁ, J. Profese uitele v eském vzdlávacím kontextu. Brno : Paido, ISBN VLKOVÁ, K. Strategie uení v kurikulu všeobecného vzdlávání. Orbis scholae, 2007, ro. 2,. 1, s ISSN WALTEROVÁ, E. (ed.) Úloha školy v rozvoji vzdlanosti. Brno : Paido, ISBN

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Tomáš Janík, Eduard Hofmann

Tomáš Janík, Eduard Hofmann Oborová didaktika v učitelském studiu Tomáš Janík, Eduard Hofmann Pojetí oborových didaktik Jakou OD potřebujeme? OD je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou prověrkou je funkčnost vůči školní

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Prezová témata z pohledu zempisu. Pavel ervený

Prezová témata z pohledu zempisu. Pavel ervený Miscellanea Geographica 12 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2006 s. 29-34 Prezová témata z pohledu zempisu Pavel ervený cervenyp@seznam.cz Katedra geografie, Západoeská univerzita v Plzni, Veleslavínova

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 13115000.1.3 Grantová agentura eské republiky Závrená karta projektu Píjemce: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Registraní íslo: 406/06/P037 ešitel: PhDr. M.Ed. Tomáš Janík, Ph.D. Na kterých

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE PREZOVÉ TÉMA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Z POHLEDU ZEMPISU NA 2. STUPNI ZŠ AUTOR

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 7/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2007 Editoi: Josef Maák, Tomáš Janík Brno 2008 SBORNÍK PRACÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

OBZORY Projekt rozvoje nadaných žák a podpory žák se speciálními vzdlávacími potebami.

OBZORY Projekt rozvoje nadaných žák a podpory žák se speciálními vzdlávacími potebami. ! " #$ % # & ' ( OBZORY Projekt rozvoje nadaných žák a podpory žák se speciálními vzdlávacími potebami. Gymnázium, Praha 10, Vodradská 2 Aktualizovaný text projektu pro uitele gymnázia, studenty a veejnost.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Školní vzdlávací program (výtah) Zdravotnický asistent * 2010 * Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více