Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vývoj školské správy na našem území zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 OBSAH Úvod 4 1. Vývoj školské správy do roku Vznik školství na našem území Karlova univerzita Školství v době tereziánských reforem v 18. století 8 2. Vývoj školské správy v období Rakousko uherské monarchie Školská správa po roce Reforma lidového školství Vývoj ostatních druhů škol Vývoj školské správy v meziválečném období Školství v Československé republice v letech 1918 až Školství v období protektorátu Čechy a Morava Vývoj školské správy v poválečném Československu do současnosti Školství v Československu v letech 1945 až Období v letech 1953 až Vývoj školství od roku Vývoj školství z hlediska právní úpravy Současné školství od roku Závěr Resumé Seznam použité literatury 38 3

4 ÚVOD Má-li člověk člověkem býti, něco uměti a rozuměti, učiti se musí, protože my již na svět se rodíce, mysl s sebou jako prázdnou tabuli toliko přinášíme. Jan Amos Komenský Svou bakalářskou práci jsem si dovolil zahájit citátem Jana Amose Komenského, který je jistě oprávněně nazýván jako učitel národů. Svou činností je dodnes znám a uznáván nejen v Evropě, ale i po celém světě. Proslavil se mimo jiné svým úsilím o reformu školství, také ale například prosazoval názor, ţe všichni bez rozdílu by měli mít právo na vzdělání. Snaţil se dosáhnout toho, aby byla pro ţáky škola hrou, nepřipouštěl vyučování prostřednictvím tělesných trestů. Jan Amos Komenský je doposud povaţován za zakladatele moderní pedagogiky. Velkou roli na současném stavu našeho školství má bezpochyby také Marie Terezie. Za své vlády vydala Všeobecný školní řád, který je spojován zejména se zavedením povinné školní docházky. Společně s ní vznikla potřeba klasifikace ţáků a začala vznikat první vysvědčení, která informovala o tom, jak ţáci danou výuku zvládají. Současně také musela být vybudována nejniţší škola u kaţdé farnosti. Z uvedeného je patrné, ţe školství nemělo vţdy takovou podobu, jakou známe dnes. V historii jsme se mohli setkat s tělesnými tresty, výuku zajišťovali vedle své samotné profese například písaři, varhaníci, nebo vyslouţilí vojáci. Dříve vyučování zahajovala a ukončovala společná motlitba, která byla později vystřídána společným zpěvem. Dějiny české školské správy jsou plné významných mezníků a zajímavých historických událostí, které pomohly utvořit současnou podobu našeho školství. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodl zpracovat bakalářskou práci na téma: Vývoj školské správy na našem území a pokusil jsem se ho rozdělit do vhodných časových období. 4

5 1. Vývoj školské správy do roku Vznik školství na našem území Vznik českého školství je zaznamenán jiţ u zrodu existence českého státu. V počátcích 9. století, přišli na Velkou Moravu dva první učenci českého národa. Byli to bratři Konstantin a Metoděj. V té tobě vznikla první slovanská abeceda pod názvem hlaholice. Autorem této abecedy se stal Konstantin, který mimo jiné přeloţil část Bible. V české zemi vytvořili první školy, ve kterých se vyučovala staroslověnština. Docházelo k šíření vzdělání v tzv. katechumenických školách, kde výuku zastával kněz a jako takový připravoval ke křtu první školy při kostelech nejprve na Velké Moravě později v Čechách. 1 Zamyslíme-li se nad historickým vývojem církevního školství, je nutno konstatovat, ţe ve středověku k nejvýznamnějším nositelům vzdělanosti patřila církev. První školou, jak uvádí legenda z Kosmovy kroniky, se stala latinská škola v Budči, na které údajně získal vzdělání sv. Václav, který, jak uvádí historie, byl jedním z nejvzdělanějších panovníků ve své době. Dochovala se první zpráva o zřízení katedrální školy v Praze u sv. Víta z roku Historické záznamy z roku 1073 hovoří o vzniku školy olomoucké. Podle původních zpráv existoval v Olomouci úřad kanovníka scholastika neboli hodnostáře. Tento měl mimo jiné církevní školy na starost. Z dobových záznamů vyplývá, ţe podobné úřady vznikli roku 1234 v Brně a roku 1248 ve Znojmě. Začátkem 10. století, na počátku existence českého státu, byly zřízeny školy církevní, které postupně nahrazuje síť městských, pozdně antických škol, které se hroutí po zániku Západořímské říše. Církevní školy se dělily na klášterní, katedrální a farní. Klášterní školy se objevují po vzniku první církevní řehole v západní Evropě, kterou v roce 529 v Monte Cassinu (střední Itálie) zaloţil římský patricij Benedikt z Nursie. Podle něho se označuje jako benediktinská. 1 Somr, M. Dějiny školství a pedagogiky, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s 29 5

6 Tato řehole se rozšířila po celé Evropě a stala se tak vzorem pro vznik dalších. V prvních stoletích raného středověku se na zakládání škol významnou měrou podílely také irosntské a anglosaské kláštery a později kláštery nově vznikajících řeholí (cisterciácké, premonstrátské, dominikánské, františkánské apod.). Cílem škol bylo postarat se o výchovu a vzdělání řádových mnichů a šlechticů, kterým škola patřila. Katedrální školy vznikaly v sídlech diecézních biskupů při katedrálách a často byly nazývány jako biskupské školy Farní škola, známá také jako škola sekty, nebo víry, se kromě tradičního vzdělání zabývala náboţenstvím. Rozdělovala se na chlapecké a dívčí. Za školu se platilo a učili se zde měšťané. K těmto přibyly ve 13. stol. niţší školy městské, zvané dětinské, které učily své ţáky především číst a psát. Zakladateli byli řemeslníci, ale nebyly oficiálně uznány. Vyšším typem škol, poskytující vzdělání nad rámec obecně potřebných vědomostí, byly školy latinské, označované jako školy partikulární, na kterých se ţáci seznamovali s redukovanou podobou trivia, jehoţ zvládnutí bylo předpokladem pro studium na univerzitě Karlova univerzita Významnou událostí v historii školství v českých zemích, bylo zaloţení Karlovy univerzity. Jde o první a bezpochyby jediné vysoké učení vzniklé ve střední Evropě, severně od Alp. O vznik univerzity se zaslouţil tehdejší panovník českých zemí Karel IV. Sedmého dubna roku 1348 byla Karlem IV., se souhlasem papeţe Klementa VI., zaloţena univerzita v Praze. Univerzita byla zaloţena po vzoru paříţské Sorbony, jako 32. v Evropě. Jedním z argumentů k jejímu zaloţení bylo, jak je uvedeno v zakládací listině, cituji: aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bytost a nad 2 Moreks, F. K historii českého církevního školství (online), (cit ). Dostupné z: 6

7 ni, stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodě vůně a tak velikého vděku. 3 Univerzita v době svého zaloţení měla čtyři fakulty právnickou, lékařskou, teologickou a artistickou po vzoru univerzity v Boloni a v Paříţi. Za krátký čas získala univerzita mezinárodní prestiţ. Tituly a akademické hodnosti udělené univerzitou platily v celém křesťanském světě. Na univerzitě probíhalo jmenování nejvyššího představitele hodnostáře (rektora) jednou za rok a později jednou za půl roku. Byl jmenován čtyřmi zástupci národů. První děkani jednotlivých fakult byli voleni v druhé polovině šedesátých let 14. století, vţdy na půl roku. V roce 1372 souhlasil král s přeměnou právnické fakulty na samostatnou univerzitu s vlastním rektorem. 4 Karel IV. zaloţil univerzitu v první řadě proto, aby poskytovala vzdělání občanům českého království. Jelikoţ se jednalo po určitý čas o jedinou univerzitu v Praze, byly na ní zohledněny potřeby ostatních národností. Proto byli studenti a učitelé rozděleni na čtyři národy. A tak na univerzitě vznikly vedle českého národa, národ bavorský, saský a polský. Toto řešení však následně vzbuzovalo nesnáze, kdyţ se mělo na univerzitě jednat o problematických záleţitostech. Soupeření mezi českými a německými učiteli začátkem 15. století bylo značně vyostřeno. Čeští učitelé se přikláněli ke změně, kterou prosazoval John Wicklif, aby se správa církve přesunula na hlavu státu a šlechtu. S tímto názorem však němečtí učitelé nesouhlasili. Václav IV. jmenoval v roce 1408 většinu členů české národnosti do konšelské rady Starého Města Praţského, kde dosud převládali Němci. Jako odezvu na neustálé 3 Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. Dubna 1348 (online), (cit ). Dostupné z: 4 Spěváček,J. Zaloţení Univerzity Karlovy, Praha: Melantrich, s

8 spory mezi národy na univerzitě vydal Kutnohorský dekret, kterým král Václav IV. změnil poměr hlasování na univerzitě ve prospěch českého národa. 5 Vydání dekretu tak zapříčinilo, ţe celkovou kontrolu nad univerzitou získala skupina českých učitelů, pod vedením Jana Husa. Nemalý počet německých profesorů a studentů se cítil podveden a na projev svého protestu Prahu nadobro opustil. Část z těchto profesorů odešla do Krakova, Vídně či Erfurtu, zbylí odešli na nově zaloţenou univerzitu do Lipska. Jejich odchod zapříčinil, ţe univerzita postupem času začala ztrácet kontakt se světem a s nadnárodní institucí a praţská univerzita se přeměnila v první národní univerzitu v Evropě Školství v době tereziánských reforem v 18. století V poslední třetině 18. století nastaly podstatné změny v českém školství. V první řadě se školních záleţitostí ujal stát a byla zavedena všeobecná vzdělávací povinnost pro děti poddaných, a byly pro ně zřízeny zvláštní školy. Dosud stávající školy prošly výraznou reformou. Otázkou je, proč takové změny nastaly. Důvodem změn v českém školství byla především ekonomická stránka. Stojí za zmínku, ţe rakouská monarchie si postupem času uvědomila, ţe ve vzdělanosti a vědění je síla moci, a to i ekonomické. Negramotnost poddaných by byla jakousi brzdou ve společenském rozvoji státu. Proto se školství podrobilo rozsáhlým reformám, jejichţ cílem bylo vytvořit předpoklady pro vzdělanost niţších vrstev. Byly vytvářeny nové typy škol, které skýtaly takové vzdělání, ţe studenti z nich mohli přejít na gymnázium, nebo na jiné typy vyšších škol. Vytvoření těchto škol se tak stalo základem pro dnešní třístupňovou školskou soustavu. Školy dosud existující se označovaly jako školy připravující na univerzitu neboli střední školy. 7 5 Spěváček,J. Zaloţení Univerzity Karlovy, Praha: Melantrich, s Morkes, F. K historii českého církevního školství (online), (cit ) Dostupné z: 7 Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 69 8

9 Naprostá většina ţáků středních škol dosud pocházela ze zámoţných vrstev a základní vzdělání nabývala doma, oproti studentům elementárních škol. Panovnice Marie Terezie, se výraznou měrou zapsala do dějin českého školství, tím, ţe se zaslouţila o rozvoj novodobé školské soustavy. Na ţádost Marie Terezie přijel do Vídně jeden z nejuznávanějších reformátorů slezského a pruského školství, opat augustiniánského kláštera Ignaz von Felbiger. Měl za úkol vypracovat návrh na reformu elementárního školství v Rakousku Uhersku. Návrh byl uznán jako zákon a 6. Prosince 1774 byl publikován pod názvem Allgemaine Schulordnung für die deutschen Normal-, Hauptund Trivialschulen i den sämitlichen k. k. Erbländern (Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-královských dědičných zemích). Novým školním řádem byly zavedeny tři druhy škol: triviální, hlavní a normální. (viz tabulka č. 1) Tab. č. 1 Elementární školy v Rakousku po roce Název Místo Obsah vzdělání triviální (1-2trádní) fara Čtení, psaní, počítání, náboţenství, základy hospodaření a průmyslu hlavní (3třídní) krajské město Týţ jako ve škole triviální, navíc základy reálií a latiny, sloh, kreslení, geometrie normální (4třídní) + preparanda zemské město Tytéţ předměty jako na škole hlavní v širším rozsahu Triviální školy byly zřizovány při farách v obcích, téţ nazývané jako školy filiální. Zde se děti učili čtení, psaní a počítání. Děvčata se navíc musela učit šít a plést. Pokud to podmínky dovolovaly, byla zřízena zvlášť škola chlapecká a dívčí. Po dobu studia se vyučovalo v mateřském jazyce dětí, byly však i případy, kdy se vyučovalo německy. 8 Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s. 70 9

10 V krajských městech pak byly zřizovány školy hlavní. Náplň vzdělání zde oproti škole triviální, byla rozšířena o základy reálií, latiny, slohu, kreslení, geometrii, hospodaření a průmyslu. Studenti této školy byli připraveni v oblasti znalostí pro práci v zemědělství, řemeslech a vojenskou sluţbu. V 1. třídě se vyučoval mateřský jazyk ţáků, němčina byla částečně zavedena ve 2. třídě a třídy vyšší byly jiţ jen německé. Škola, o které se říkalo, ţe byla v kaţdé zemi jen jedna, byla školou normální, zřizovanou v zemských městech. Studium na škole dávalo předpoklady pro studium na gymnáziu. V posledním ročníku byl kladen důraz na přípravu pro praktický ţivot. Nelze opomenout, ţe školy elementární byly zřízené zákonem a jejich posláním bylo dávat dětem základní vzdělání, přičemţ netvořily na sebe navazující školy. Docházka ţáků do školy nebyla pravidelná a ani se na ni netrvalo. Ve většině případů chodily venkovské děti do školy jen v zimě. O to měl učitel větší starost naučit ţáky za krátkou dobu školní docházky všemu tak, aby měly co předvěst u závěrečných zkoušek, u kterých dozoroval církevní hodnostář. 9 Finanční stránku u škol triviálních zabezpečovala obec a šlechta, stát pak měl pod patronátem hlavní školy. Činnost a kontrolu triviálních škol zastřešoval vikář nebo děkan, který byl podřízen zemské studijní komisy, které předával informace o škole. Školním řádem nebyla zavedena povinná školní docházka v dnešním slova smyslu, šlo spíše o prosazení závazné vzdělávací povinnosti a zřízení první organizace pro vzdělání učitelů. Jednalo se o instituce zvané preparandy, které byly zřizovány při normálních a hlavních školách. Preparandy slouţily jako přípravné instituty pro budoucí učitele triviálních škol. Staly se tak jedním ze základů vzdělávání světských učitelů a vytvořily podmínky pro zrod a rozkvět učitelstva jako soudrţného stavu. Z důvodu špatné a nepravidelné celoroční docházky do škol, především venkovských dětí, podnikala Marie Terezie opatření k nápravě a přikláněla se k rychlému uvedení reformy do praxe. Kvůli nedostatku světských učitelů absolventů preparand, který byl výrazný v prvních letech zavedení školního řádu, udělovala kněţím mnoţství výhod, aby byli ochotni učit na nově zaloţených školách. Z toho důvodu vznikaly stále nové školy. 9 Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

11 Tab. č. 2 Druhy a počet škol podle období vzniku druh školy období počty Normální První zmínky o zahájení své 1 činnosti v Praze v roce 1775 Hlavní V Čechách jiţ 6 let po 12 Triviální zavedení zákona v roce dívčí zřízeno 17 V roce 1790 bylo zaznamenáno jiţ 20 hlavních škol a 2168 triviálních, v nichţ se učilo 142 tisíc ţáků z celkového počtu cca 239 tisíc dětí školou povinných. 10 Elementární školství z roku 1774 zůstalo v platnosti do roku Aţ po zřízení niţších škol se středem zájmu stal druhý stupeň školské soustavy gymnázia. V roce 1775 vypracoval piarista Gratian Marx novu obsahovou reformu, která spočívala v přeměně dosavadního pětiletého gymnázia na systém Studenti na gymnázia byli přijímáni ze škol normálních a hlavních. Byly zavedeny jednotné učební plány a osnovy. Následnými úpravami z let 1808 a 1818 bylo učení na gymnáziích prodlouţeno na 6 let. 11 V Českých zemích a v Rakousku se školská reforma rozvíjela nadmíru úspěšně, na rozdíl od zemí německých. Znamenalo to, ţe prestiţ J. I. Felbigera nabyla evropských rozměrů. Jako skutečný vzdělanec si Felbiger vyměňoval své zkušenosti ze školní práce s jinými reformátory jak doma, tak i ve světě, zvláště pak s filantropistou Friedrichem Eberhardem von Rochowem. Díky podpoře a důvěře, kterou získal od tehdejší panovnice, a za pomoci svého vynikajícího organizátorského talentu, bystrého rozumu a politického talentu, dosáhl při zavádění osvícensko-filantropicky motivované školské reformy v oblasti legislativní, direktivní a kontrolní značných úspěchů. 12 Během Felbigerova působení ve školství nastal velký zvrat a to smrtí Marie Terezie (29. listopadu 1780). Poté se Felbigerovo postavení od základů změnilo v jeho neprospěch. 10 Váňová, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s Felbiger a Kindermann. Reformátoři lidového školství, 1. vyd. Praha. Státní pedagogické nakladatelství, s

12 Nástupcem Marie Terezie se stal její syn Josef II, který opata Felbigera z postu vrchního ředitele odvolal a vykázal ho do tehdejšího Prešpurku. Zde byl zařazen na niţší místo, přesto se snaţil svěřené úkoly plnit řádně. Jeho osobnost se stala terčem nepřátelských intrik a Filbiger se postupně uchyloval do ústraní. Vše vyvrcholilo anonymním hanopisem v roce 1783 v Berlíně a ve Štětíně pod názvem Freimütige Beurteilung der österreichichen Normalschulen un aller zum Behuf derselben Schriften (Důkladné posouzení rakouských normálních škol a všech s nimi souvisejících spisů). Dne 17. května 1788 po dlouhých útrapách a strastech Jan Ignác Felbiger, jeden z největších a nejvýznamnějších reformátorů elementárního školství, zemřel. Jeho přínos lidovému školství v podobě projektu pod názvem Methodenduch byl Helfertem označován přímo kodexem opravného vyučovacího způsobu, organonem kánonem všech opravců školství. 13 Reformami Marie Terezie a Josefa II, bylo výrazně zkvalitněno dosud existující školství. Reformy byly mysliteli a panovníky chápány jako nástroj k řešení sociální a ekonomické krize. K uskutečnění reforem bezesporu přispělo zavedení státního dozoru nad školstvím a nastolení sankcí proti rodičům, kteří své děti v otázce vzdělání zanedbávali a neposílali je do škol. Snaha organizovat školství jednotně pro všechny země habsburské monarchie sebou přinesla řadu nesnází a problémů. V Čechách se rezistence proti centralizaci v oblasti školství stala součástí národního obrození Felbiger a Kindermann. Reformátoři lidového školství, 1. vyd. Praha. Státní pedagogické nakladatelství, s Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

13 2. Vývoj školské správy v období Rakousko uherské monarchie 2.1 Školská správa po roce 1848 Feudální vývoj v Rakousku byl ukončen revolucí v roce Dosavadní dvorskou studijní komisi nahradilo nově zřízené ministerstvo kultu a vyučování v březnu roku Nově zaloţené ministerstvo mělo jako hlavní priority střední a vysoké školství. Na univerzitách zavládlo období akademické svobody. Mezi hlavní činnosti na univerzitě se zařadilo vědecké bádání. Jednu z nejdůleţitějších změn zaznamenaly filozofické fakulty, které měly za úkol zabývat se přírodní vědou, filozofií a historií. Díky této změně se z nich staly fakulty s vědeckými úkoly a přestaly plnit funkci propedeutickou, svěřenou jim od středověku. Propedeutická funkce filozofických fakult byla od této chvíle v celém rozsahu předána do rukou gymnázií, která byla na základě těchto skutečností razantně reformována. V souvislosti s reformou nastaly změny v jejich obsahu a struktuře. Studium bylo nově ukončováno závěrečnou maturitní zkouškou, jejíţ absolvování bylo podmínkou pro přijetí na univerzitu. Nápadnou změnou bylo prodlouţení studia na gymnáziu na 8 let a dělilo se na dva stupně po čtyřech letech. Po vystudování prvního stupně bylo vzdělání na úrovni úřednické funkce (u dráhy, na poště atd.), eventuelně mohlo předcházet následnému studiu na odborné škole. Pro vstup na univerzitu musel student absolvovat i druhý ročník, kde si prohluboval vědomosti získané při studiu na prvním čtyřletém stupni. 15 Další středí školou, která spatřila světlo světa po zmíněné reformě, byla reálka. Svými idejemi všeobecného vzdělávání se podstatně lišila od tereziánské a posttereziánské praxe. Tvořila opak gymnázia. Její vyučovací náplň byla spíše zaměřena na přírodovědně-technické obory a připravovala ţáky na techniku. Oproti gymnáziu měla trvání šesti let. Čtvrtý ročník, byl přidruţený k předešlým třem ročníkům a účastnili se ho jen ti studenti, kteří neuvaţovali o vysokoškolském studiu. Postupem času, pro nedostatek odborných škol, začala reálka vystupovat jako škola 15 Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

14 odborná. Toto opatření trvalo do konce 60. let. Aţ po rozkvětu odborných škol dostala reálka volnost a mohla se rozvíjet jako škola všeobecného vzdělávání. V polovině 19. století nastal rozmach techniky a průmyslu a stal se podnětem pro zaloţení první české průmyslové školy. 16 Za vlády Františka Josefa I. v dobách neoabsolutismu, získala církev opět moc nad školskou správou. To bylo dáno dohodou mezi Rakouským císařstvím a Vatikánem, podepsanou 5. listopadu Jednalo se o tzv. úmluvu pod názvem konkordát, která byla vyhlášena Císařským patentem. Církev měla mimo jiné na starost schvalování učebních materiálů, měla také velký vliv na dosazování učitelů na volné učitelské pozice. Ještě téhoţ roku vyšel výnos ministerstva, který hovořil o neúčelnosti reálií v elementární škole, nápadně zmírnil vzdělávací význam uvedených škol a anuloval rozvíjející chod řady učitelů. 17 Zrušením absolutismu v roce 1860 a vydáním tzv. prosincové ústavy v roce 1867 vznikly zcela nové předpoklady pro vývoj školství v Rakousku. Ústava zajistila mj. svobodu bádání, dávala šanci k zakládání škol v oblastech, kde byly zapotřebí. Zaručovala také vyučování v mateřském jazyce Reforma lidového školství Vydáním prosincové ústavy v roce 1867 došlo na reformu tzv. lidového školství. Dosavadní školství v českých zemích se řídilo Všeobecným školním řádem z roku 1774 a to platilo aţ do roku 1869, kdy říšská rada přijímá tzv. říšský školní zákon, kterým byl zrušen konkordát z roku Církvi zbyl jen dohled nad vyučováním náboţenství a oprávnění zřizovat soukromé školy pro studenty příslušného vyznání. Byly zavedeny místní, okresní a zemské školní rady Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. 2. vyd. Praha: NLN, 2005, s Somer, M Dějiny školství a pedagogiky, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s

15 Dne 14. května 1869 je vydán školský zákon, který upravuje elementární školství v Rakousku. Zákon vznikl v době, kdy byl ministrem vyučování Leopold Hasner, proto byl také označován jako Hasnerův zákon, nebo květnový zákon, nebo také velký říšský zákon. Tímto zákonem bylo mimo jiné zavedeno hned několik škol a institucí. Hasnerův zákon: - zavedl osmileté školy obecné a městské - zřídil učitelské ústavy pro vzdělání učitelů - významně rozšířil obsah vzdělání - zavedl osmiletou školní povinnost 20 Školy obecné se dle zákona dělily na obyčejné školy obecné a školy měšťanské. Dále tyto školy mohly být jak veřejné (zřízené státem, zemí nebo obcí), tak i soukromé. Obsah vzdělání na obyčejných školách obecných tvořily jazyk, počty, reálie, psaní geometrie, zpěv, tělesná výchova a nesmělo chybět náboţenství. Jednalo se tedy o základní vzdělání. Měšťanské školy nabízely dětem daleko vyšší vzdělání, i přestoţe se jednalo o školy obecné. Stejně jako na obyčejných školách se děvčata navíc učila šití, pletení a nauce o domácím hospodaření. Charakter a dálka studia byla svěřena do rukou zřizovatelů. Velký říšský zákon dále řešil otázku školní docházky. Počínaje šestým rokem ţivota vznikla povinnost rodičů posílat děti do školy a trvala do dovršení 14 roku věku dítěte. Ţáci mohli školu opustit dříve, jen pokud zvládali učivo a vědomosti předepsané na obecních školách. Děti tělesně a duševně postiţené, děti vyučované soukromě a děti navštěvující vyšší školy zákon z povinné školní docházky vyjímal. V roce 1870 byl vydán Řád školní a vyučovací pro obyčejné školy obecné, kterým se řídily základní pravidla chování ve škole. Řešil povinnosti dětí a učitelů a zavedl zákaz tělesných trestů Flögel, J. Praktická příručka pro obecní a okresní funkcionáře: Nakladatelství VI. Orel v Praze, 1933, s Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

16 Úkolem nového zákona bylo zesvětštění a zestátnění škol. Můţeme hovořit o tom, ţe zákon tak ve větší míře uskutečňoval tereziánské snahy ze 70. let 18. století. Dalším významně pozitivním aspektem bylo zavedení povinné školní docházky, zvýšil se tak stupeň obecného vzdělání. Také došlo ke zkvalitnění vzdělání učitelů, dosavadní preparandy byly nahrazeny vzdělávacími učitelskými ústavy, které byly na úrovni středních škol. Byl zaveden pravidelný učitelský plat. Na základě 42 zákona bylo učitelům obecných a měšťanských škol umoţněno vysokoškolské studium. Povinnost školní docházky vznikla aţ po roce 1869 a bylo ji moţno uskutečnit trojím způsobem. Měšťanské školy byly zřízeny jako osmileté, jako tříleté samostatné nebo jako tříleté spojené s pětiletou obecnou školou. Jak škola obecná tak i měšťanská dávala poměrně ukončené vzdělání bez předpokladů k dalšímu studiu. To znamená, ţe jedinou cestou k vysokoškolskému vzdělání bylo studium na střední škole. 22 Druh školy Tab. č. 3 Školský systém v Rakousko-Uhersku po roce 1869 Osmiletý školní systém Škola obecná Škola měšťanská Škola obecná Škola měšťanská Školy střední Takto zavedený školský systém byl v době první republiky upraven a v konečném důsledku zůstal nezměněn aţ do roku V roce 1883 došlo k novelizaci říšského zákona, která se zásadně dotkla školní docházky. Opět byly zavedeny tzv. úlevy. Záleţelo na rodičích, zda poţádají školu o jisté úlevy v míře pravidelného do školy chození. To bylo moţné jen u dětí, které jiţ školu navštěvovali šest let. Novelou byl také omezen rozsah vzdělání a zmenšily se poţadavky na učitele. Přínosem novely bylo zlepšení a upřesnění úkolů a organizace 16

17 měšťanské školy. Zákonem z roku 1869 byla měšťanská škola brána jako obměna obecné školy, novelizací však byla pojata jako škola vyšší, která ţáky připravovala zejména pro průmysl, zemědělství a studium na učitelských ústavech a odborných školách, které nepoţadují studium ze střední školy Vývoj ostatních druhů škol Všeobecné střední školy se řídily úpravou zákona z roku Vzniklá gymnázia, jejichţ vzdělávací obsah spočíval v učivu klasických jazyků, nestačil a proto byla rozvinuta reálka. V roce 1869 byla zavedena maturita a reálka se tak stala plnohodnotnou střední školou, jejíţ studenti byli připraveni na studium na vysoké škole. Zavedením reálného gymnázia v roce 1862 V. Kříţkem v Táboře došlo ke vzniku nového typu střední školy, která poskytovala studentům výhodu v tom, ţe se v průběhu studia mohli ještě rozhodnout, na jaký typ vysoké školy by chtěli navázat. Tuto moţnost do současné doby student neměl, jelikoţ volba střední školy byla zároveň volbou školy vysoké. Vznik reálních gymnázií měl tak velkou výhodu: vstup na vysoké školy obou směrů (univerzitní a technický) bez odlišných zkoušek. To zapříčinilo, ţe o studium na reálných gymnáziích byl velký zájem, a proto docházelo ke zřizování dalších institucí a počet těchto škol se neustále zvyšoval. Na konci 19. století byly v českých zemích zavedeny první dívčí střední školy. Střední dívčí škola v pravém slova smyslu, byla zaloţena jiţ v roce 1890 zásluhou Elišky Krásnohorské, nazvané Minerva. Tato škola byla počátkem ve vývoji vyššího dívčího vzdělání ve střední Evropě. Zájem studentek stoupal a v roce 1900 byla ministerským výnosem zřízena pro dívky šestiletá lycea Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

18 V roce 1882 došlo k velké změně v oblasti vysokých škol. Zákonem ze dne se dosud známá Karlova univerzita rozdělila na dvě, českou a německou Vališová, A, Kasíková, H a kolektiv. Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích. 1 vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., s

19 obecní. 25 V roce 1919 byla zaznamenána určitá změna ve školství a to uvedením Zákona o 3. Vývoj školské správy v meziválečném období 3.1 Školství v Československé republice v letech 1918 až 1939 V důsledku politické situace během první světové války došlo k rozpadu Rakousko Uherska. 28. října 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát, který představoval významnou změnu v ţivotě československých obyvatel. Školský systém se tehdy zásadně nezměnil, zůstaly v platnosti školské zákony z období Rakousko-Uherska. Národním výborem byl dne 28. října 1918 přijat nový zákon pod názvem recepční zákon. V čl. 2 tohoto zákona se hovoří o dosavadních říšských a zemských zákonech, které nadále zůstávají v platnosti. Čl. 3 pojednává o platnosti dosavadních zákonů a nařízení, podle nichţ se nadále řídí Národní výbor, kterému jsou podřízeny úřady samosprávné, státní a ţupní, a také ústavy státní, zemské, okresní a zrušení celibátu učitelek, (zákon č. 455/1919 Sb. zrušení celibátu literních a industriálních učitelek ve školách). Dne 9. dubna 1920 spatřil světlo světa zákon č. 292/1920 Sb., kterým byla upravena školská správa v dřívějším Československu. 1 uvedeného zákona pojednává o tom, ţe Státu přísluší nejvyšší správa veškerého vychovávání a vyučování a dozor k němu. 26 V témţe roce byl vydán zákon o menšinových školách, který zaručoval v oblastech s převahou jinonárodního obyvatelstva zřízení školy národnostních menšin. V kaţdé obci, kde tříletým průzkumem bylo zjištěno, ţe se nachází nejméně 40 dětí jiné národnosti, měla být taková škola zřízena. Tento zákon usiloval především o prosazení poţadavků české národnosti v oblastech, kde se dosud zdrţovalo německé obyvatelstvo a školy se zde dosud nenacházely a byl zde dán volný průchod germanizaci. 25 Schelle, K. Praktikum z dějin organizace veřejné správy , 1 vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o s Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy: 160 let Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (online), (cit ). Dostupné z: 19

20 Rok 1922 vnesl do školské sféry další změny a to v podobě vydání tzv. Malého školského zákona (zákon č. 226/1922 Sb.), účinného od do Byl takto označován proto, ţe zaváděl pouze malé opatření v doposud platném Hasnerově zákoně z roku Nastolil osmiletou školní docházku na celém území ČSR. Dále zrušil novelu z roku 1883 a tím i úlevy ve školní docházce a opět zavedl výuku tělesné výchovy pro dívky. Do školní výuky uvedl nové dva předměty občanskou nauku a výchovu a ruční práce pro chlapce. V plánu bylo ve školním roce 1932 aţ 1933 sníţit počet ţáků připadajících na jednoho učitele z 80 ţáků na 60 ţáků. Nesmíme zapomenout, ţe do školské soustavy byly zavedeny také školy mateřské. Významným zákonem z tohoto období je zákon o újezdních měšťanských školách (zákon č. 233/1935 Sb.) ze dne 20. prosince Tímto zákonem vznikla újezdní školní rada, která plnila funkci správního orgánu pro školní újezd i školní obec. Zákon dále upravoval zřizování měšťanských škol v malých venkovských obcích. Školním újezdem se rozumí několik obcí nebo jejich částí přidruţených k veřejné měšťanské škole, jejíţ obvod přesáhl území školní obce. Újezdní školní rada se vytvářela přímo v obci a zastávala funkci dosavadní měšťanské školní rady. Rozdělovala se na dva obory, pro věci školní obce a školního újezdu. Vedle konání vlastních schůzí se konaly schůze plenární, na kterých se rozhodovalo o věcech společných všem školám. 27 Střední všeobecné vzdělávací školy - gymnázium, reálné gymnázium, reformní reálné gymnázium a reálka, si zachovaly rozdělení na niţší a vyšší stupeň a délku studia. Všechny jmenované školy měly jedno společné, a to výuku cizích jazyků. S nejniţším podílem vyučování cizího jazyka byla shledána reálka, oproti tomu na gymnáziu a reálném gymnáziu činilo vyučování cizích jazyků polovinu vyučovací doby. Střední školy se ukončili závěrečnou maturitní zkouškou, která byla vstupenkou na vysokou školu odpovídajícího směru bez přijímacích zkoušek. V případě, ţe chtěl absolvent střední školy studovat jiný směr vysokoškolského studia, musel podstoupit rozdílové přijímací zkoušky. Student mohl opustit střední školu jiţ po absolvování 27 Hledíková, Z., Janák, J., Dobeš, J., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: NLN, 2007, s

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech

Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech Vývoj výchovy a vzdělávání v českých zemích v letech 1774-1918 Stav před reformou V pobělohorské době se stát o vzdělávání a výchovu téměř nezajímá Vzdělávání a výchova v rukou církve (jezuité, piaristé,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009

Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 Základní charakteristiky vývoje českého vzdělávacího systému mezi lety 1989 2009 V souladu s dramatickými změnami politického uspořádání po roce 1989 došlo přirozeně i ke změnám v navazujících oblastech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky ( )

Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky ( ) Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky (1918-1938) Charakteristika tohoto období Rozkvět české pedagogiky Česká pedagogika se konstituuje jako věda Široká diskuse o modernizaci české

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Vývoj školské správy na našem území

Vývoj školské správy na našem území PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Radka Bukovská 2009/2010 1 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Veřejná správa. Katedra dějin státu a práva. Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Veřejná správa. Katedra dějin státu a práva. Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Bc. Laura Bobčíková 2011/2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh Poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců. Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1208 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol 2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku 1989 Nespokojenost s politickým systémem a celkovou situací ve státě se začala projevovat i u studentů vysokých škol. V roce 1967 obnovili studenti majáles a v

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Správa na úseku školství

Správa na úseku školství Správa na úseku školství ústavně zakotvené právo na vzdělání (bez ohledu na státní příslušnost) v čl. 15 a čl. 33 LZPS negativně = odstranění překážek pozitivně = povinnost státu zajistit vzdělání u vysokých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 15 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. února 1969 o přijímání

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Diferenciace rolí ne všichni dělají totéž, objevují se privilegovaní. Výchova je spojena s vírou rituály (zkoušky dospělosti, )

Diferenciace rolí ne všichni dělají totéž, objevují se privilegovaní. Výchova je spojena s vírou rituály (zkoušky dospělosti, ) Otázka: Vývoj výchovy od pravěku Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jakty PRAVĚK Výchova pokusem a omylem Chlapci a dívky se vychovávali jinak chlapci lovit a chránit dívky udržovat oheň, sbírat

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ Příloha č. 2 Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)... 1 B) Doklady požadované při ukončení

Více

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění )

Motivační program Ústeckého kraje - příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy (dále je Příspěvek na dojíţdění ) příspěvek na dojíţdění ţáků do střední školy STRANA: 1 z 7 Organizační opatření tohoto rozhodnutí Ukládám vedoucím organizačních útvarům teoretického a praktické vyučování a ekonomickosprávního: 1. Prokazatelně

Více