DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Objevujeme zapomenuté DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ Tibor Vojtko Abstrakt: Vznik samostatného Československa v roce 1918 otevřel prostor pro reformní pokusy v našem školství. Na pozadí politických změn a s oporou o poznatky nové se prosazujících oborů, zejména genetiky, byly rozvíjeny snahy reformovat jak organizační podobu školského systému, tak charakter vyučovacího procesu. Do tohoto kontextu zapadá experiment Dětská farma, kterou založil a vedl učitel, spisovatel a amatérský archeolog Eduard Štorch ( ). Dětská farma přestavuje osobitý typ ozdravné školy, v níž se Štorch snažil o důsledný návrat ke zdravému způsobu života dle eubiotických zásad. Touto opravdovostí při naplňování výchovných principů se Dětská farma lišila od ostatních škol zahradních, event. lesních a škol v přírodě. Ideový záměr Dětské farmy se začal rodit v roce 1921, roku 1925 vlastní pokus započal a rozhodující moment nastal v roce 1926, kdy byla povolena výuka vybraných předmětů přímo na Dětské farmě. Štorchova Dětská farma pak existovala dalších osm let. Klíčová slova: Eduard Štorch, Dětská farma, reforma školství, meziválečné Československo. Úvod Obdobně jako je tomu i dnes, byl pro naši společnost na přelomu 19. a 20. století a začátku století dvacátého příznačný všeobecný hospodářský rozvoj, narůstající sociální problémy městských aglomerací a změny v uspořádání rodinného života. Prosazující se sociální hygiena začala měnit pohled na dopady nemocí a postižení, znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti (1900) otřásalo základy medicíny a lékařství. Zásadně se proměnil náhled na dítě. Urychlilo se i národní a státní uvědomování. To vše se promítlo do představ o moderní školní výuce. Je příznačné, že tehdy vzniká Pedologický ústav (Pedologický ústav hl. města Prahy zal. roku 1910, po roce 1918 přejmenovaný na Ostav pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže v Praze), konstituují se nové vědní obory pedologie (František Čáda ), pedopatologie a psychopatologie dětského věku (v roce 1920 byl pro tento obor habilitován na LF UK v Praze Karel Herfort ). Jejich cílem bylo zevrubné poznání českého (československého) dítěte a jeho skutečných vzdělávacích potřeb. 80. výročí založení Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově Eduardem Štorchem dává příležitost vytvořit si ucelenější názor na ozdravné hnutí (ve smyslu eubiotiky čili dobrožilství 1 ) v meziválečném školství i na samotný chod školy v přírodě při Dětské farmě.

2 Eduard Štorch a východiska jeho reformního pokusu Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic v Podkrkonoší a zemřel 25. června 1956 v Praze. Je znám hlavné jako autor historických románu a zanícený amatérský archeolog. Méně známé jsou jeho návrhy reformy tradiční výuky dějepisu. Štorch se uplatnil i na poli pedagogického výzkumu a experimentu. Byl jedním z podnécovatelů celkové reformy školského systému v meziválečném Československu. Počátkem Štorchova celoživotního směřování byla učitelská epizoda v Mostu. 2 Tu si začal uvědomovat dopady negativního působení životního stylu délnictva v průmyslové oblasti. Jako mladý a vnímavý učitel si musel připustit tíživost tamních sociálních problémů, jejich vliv na rodinu a omezení výchovné možnosti tradičního školství tyto procesy jakýmkoli způsobem ovlivnit. Stále více si uvědomoval potřebu změny školského systému, sociální obrody celé společnosti a ozdravění dalších generací.' V roce 1929 Štorch publikoval sociálně- -pedagogickou práci Dětská farma. 4 Hned v úvodu podpořil aktuálnost zavedení eubiotických principů do školní výuky a tělovýchovy. S ohledem na snižování tělesné a duševní zdatnosti a všeobecného rozšíření tzv. školní nemoci - tuberkulózy, podrobil kritice rozvrhy, osnovy jednotlivých předmětů, vytíženost dětí školními i domácími povinnostmi a v neposlední 1 Hygienik prof. MUDr. Stanislav Růžička ( ) se pokusil o ustavení nové vědní disciplíny, kterou označil eubiotika, česky dobrožilství (z řeckého eu - dobrý, bios - život). V roce 1922 St. Růžička svou přednáškou v České eugenické společnosti představil eubiotiku jako mladší sestru eugeniky,... která naučí jak žiti dobře, tj. jaký způsob života odpovídá fyziologickým zákonům". Eubiotiku začlenil do okruhu hygieny - nauky o škodlivých vlivech životních podmínek a eugeniky - o správném zrození člověka. Definiční rámec eubiotiky osciloval na pomezí sociálního lékařství a osvěty. Jeho výzkumný a praktický cíl spočíval v úpravě životních podmínek eugenicky zrozeného člověka. Podle St. Růžičky teprve až propojení eubiotických a eugenických cílů vede člověka k jeho racionálnímu a exaktně podloženému zušlechtění. Základní eubiotické zákony a hypotézy zpřístupnil v práci Eubiotika (1922). Jeho publikační platformou bylo periodikum Sdružení profesorů hygieny universit Československé republiky a Československé eubiotické společnosti Časopis pro zdravotnictvo (1910/1). 2 V roce 1897 složil s vyznamenáním maturitní zkoušku na učitelském ústavu a stal se učitelem na veřejných školách obecných s vyučovacím jazykem českým. Do Prahy odchází roku Blíže: Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. Praha : Albatros Kapitola Sociologické studie, s štorch, E. Dětská farma. Brno; Praha: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929.

3 řadé i nehygienická a nefyziologická řešení školních budov. O rozvrzích a osnovách byl přesvědčen, že vedou k nervosnímu štvaní" dětí a učitelů, a mínil, že v každodenním přetěžování spočívá příčina většiny kázeňských přestupků. Štorch například vypočítal, že školní a domácí povinnosti dětem zabírají v průměru 58,75 hod. týdně, z čehož přibližné 32 hodin vyplňují školní povinnosti. Při jiném, podobně zaměřeném šetření zjistil, že dívky IV. ročníku měšťanské školy jsou vytížené v průměru 67,5 hod. týdně. Připomínám, že jest mi úplné vzdáleno propagovati snad lenošení mládeže, naopak hájím, že prvým úkolem mládeže je učiti se. Ale brániti musím náš bezmocný dorost, když se mu vinou špatné organizace a špatné metody nedá potřebný čas k zotavení, aby se mohl učiti bez újmy na svém zdrav/7" 5 Přimlouvám se za dodržení zásady polodenní práce ( ) i v jednotné škole, aby každé odpoledne bylo ponecháno tělesnému i duševnímu občerstvení." 6 Ke spojení školy se životem dodává, že zatímco život uhání kolem školy a otřásá veškerým okolím, až to břinčí, škola zachovává důstojný studený klid. 7 Štorch pro své názory našel východiska a oporu např. i v Aristotelovi ( př. n. 1.), F. Rabelaiseovi ( ), R. Mulcasterovi ( ), R. Descartovi ( ), J. Lockovi ( ), J. A. Komenském ( ), K. S. Amerlingovi ( ) a L. N. Tolstém ( ). Ve Štorchové pozůstalosti je uložen jeho nedatovaný rukopis studie Eubiotická škola,' ve které načrtl charakteristické rysy ozdravné reformované školní výuky. Vycházel ze sociálního lékařství, humanistických názorů T. G. Masaryka ( ) a eugenických přístupů Břetislava Foustky ( ). Štorch byl přesvědčen, že úspěšná reforma školství musí vycházet z domácích kořenů, ale odpovídat novému československému duchu i kolektivnímu cítění a musí spět k harmonii života dětí s dospělými a společenským řádem vůbec. Reformovat výchovu dětí, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole, to znamená reformovat i život nás dospělých. My jsme ta půda, ze které rostou nové generace." 9 Cílem moderní školy by měla být vědomá a systematická výchova nového a lepšího lidstva založená na důkladném výzkumu specifických vlastností československého dítěte. Poznamenejme, že Štorch se hlásil k představě československého národa. Ozdravné školství Štorch požadoval, aby reformovaná školní výuka byla počátkem rozsáhlé reformy rodinného, kulturního a vlasteneckého 5 Kakáč 1986, s "Kakáč 1986, s Kakáč 1986, s. 23.! Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. Studie. PNP, LA, fond Eduard Štorch. ' Štorch, E. Eubiotická škola, c.d., s. 2.

4 života rodiny. Soudil: Naše učitelstvo stojí před dalekosáhlou úlohou. Má ukázati, že slyší volání nemocného lidstva, potácejícího se v křečových záchvatech, po osvobozující spásné výchově mladého dorostu. Jsem jist, že hlucho nezůstane."'" Moderně reformovaná škola má pečovat společně s rodinou o zdravotní a výchovný prospěch dětí, přičemž výchova musí být vedena v národně vlasteneckém duchu, v úzkém spojení s praktickými potřebami života, ale především tak, aby odpovídala zdravotním možnostem žáka. Výchova v této škole tak musí být zárukou přirozených fyziologických podmínek vývoje dítěte: správné výživy, dostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě všeobecné, vhodného tělesného vyžití, odpočinku a ochrany před nevhodným prostředím. Štorch kladl důraz na takovou výuku, v níž by převažovalo problémové a projektové učení, kde učitel vystupuje spíše v roli vychovatele a poradce, což by se mélo promítnout i do jednotlivých vyučovacích předmětů. V tělesné výchově by měly dominovat ozdravné aktivity. Výuka dějepisu, přírodopisu a zeměpisu by měla probíhat sjednocené, samotné vzdělávání by mělo být součástí výchovy. Štorchovy úvahy o dětské farmě korespondovaly s návrhy, které se v Evropě uplatnily zvláště po první světové válce. Především v anglosaských zemích byly pro děti zdravotně oslabené, sociálně znevýhodněné nebo děti z průmyslových aglomerací zřizovány školy v přírodě, zahradní školy, lesní školy, ale také univerzity na volném vzduchu. Jejich společným pojítkem bylo utužování tělesného a duševního zdraví přirozeným pohybem a pobytem ve volné přírodě, výchova k lásce k přírodě, domovu, vlasti a samozřejmě i národu. Alternativou těchto škol ve větších městech byly školy zahradní (die Gartenarbeitsschule, die Gartenschule), resp. tzv. sadové školy. Taková škola vznikla např. v Praze v Dejvicích roku 1924, kde obecná škola provozovala v zahradním pavilonu dvě učebny pro výuku občanské nauky, ručních prací a tělesné výchovy. V meziválečném československém školství se ale většinou namísto zahradních škol uplatňovaly experimenty s tzv. zahradními dny pro zdravotně oslabené a ohrožené děti (při slunném dni výuka probíhala pro vybrané děti na školní zahradě). V Praze se ve prospěch zdravotně oslabených a tuberkulózou ohrožených dětí uskutečnilo několik pokusů o zřízení ozdravných škol v přírodě. Všechny však ztroskotaly na administrativních těžkostech nebo na nedostatku prostředků či na nepochopení. Podle Štorcha však i neúspěšné projekty prokázaly, že škola v přírodě má pozitivní vliv na zdravotní stav zdravotně oslabených a ohrožených 10 Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy. Brno; Praha : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929, [rkp. Doplňky], s. 172.

5 détí. To dokládala četná šetření o týdenním zvyšování tělesné hmotnosti nebo množství hemoglobinu v krvi. Obecné se soudilo, že výuka ve škole v přírodě, kromě vylepšení prospěchu, posiluje nervový systém, kondici, zlepšuje dýchání a plicní ventilaci, snižuje krevní tlak, podněcuje radost ze života, probouzí optimistickou mysl a chuť k jídlu." O poslání universit na volném vzduchu vypovídá citát: Volný vzduch dopřává rozletu volné myšlence." 12 Například roku 1929 byl ve volné přírodě uspořádán Pokusný geologicko-pedagogický kurs Univerzity Karlovy v Praze. Podle Štorcha by reformní změna mohla proběhnout takto: v první fázi zřizovat celoroční školy v přírodě pro děti tělesné a duševně ohrožené nebo zdravotně oslabené, které by se později přeměnily na speciální školy v přírodě pro tělesně nebo duševně oslabené děti. Celková reforma pražského školství by měla následovat zřizováním škol vnitropražských a výšinových. Dočasné (sezónně) působící vnitropražské školy v přírodě za účelem rekonvalescence, rehabilitace a prevence onemocnění zdravotné oslabených a ohrožených městských détí a mládeže: Vyvedeme-li z těchto škol slabé, ohrožené děti ven, do zahrady, znamená to pro ně zajisté značné zdravotní zlepšení... Proto škola v zahradě, i uvnitř Prahy, je velkým zdravotním pokrokem. " u Pro Prahu Štorch předpokládal zřízení nejméně 10 takových škol. Výšinové školy v přírodě by pak byly běžné školy v přírodě ve venkovském okolí Prahy. 14 I tradiční školní budovy by podle Štorcha měly projít rozsáhlými změnami:,,a) Rozmnoží se a zvětší se okna ve třídách. Jsou pak otevřena stále. Za chladného počasí se děti teple obléknou. b) Odstraní se celá jedna stěna učebny, takže z uzavřené učebny vznikne krytá veranda. c) Zřídí se lodžie, otevřené vzduchu a slunci, kde děti odpočívají na lehátkách. V" zimě jsou děti dobře zabaleny. Ustoupiti nelze!",s Tento proces by mohl být završen přeměnou městské vychovatelny na Rokosce v Praze-Libni (dosud sloužila k nápravě mravně narušené mládeže, především učňů) na moderní školu. Škola by se mohla stát odborným pracovištěm pro budoucí Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. 11 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s Tamtéž, s " Tamtéž, s Rozhodnutím městské rady Prahy ze dne 25. února 1927 byla ke zřízení škol v přírodě přidělena dotace Kč. Ještě v tomtéž roce bylo rozhodnutí přehodnoceno a od záměru pražských škol v přírodě se upustilo. 15 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 152.

6 Dětská farma na Libeňském ostrově v Praze Dětská farma" je pokus o výchovu mládeže na základě života v přírodě." 16 Jako model reformované zdravé" školy navrhl Eduard Štorch princip dětské se školou v přírodě. farmy Tu tvoří jednak škola v přírodě a jednak drobné soběstačné hospodářství. Ojedinělý pedagogický experiment Dětské farmy se školou v přírodě založil a vedl na Libeňském ostrově v Praze v letech Ještě předtím však navrhoval zřízení tzv. Dětského okresu pro děti různé postižené. V dopise z 6. prosince 1919 adresovaném ministerstvu školství a národní osvěty píše:... ústavu pro výchovu životem a prací by mél být zřízen zvláštní Ústav pro opuštěné, děti toulavé, žebravé, útulna pro děti s trvalejším pobytem, Ústav pro děti zmrzačelé, Ústav pro děti slabomyslné, Ústav pro děti choré, Ústav pro děti slepé, Ústav pro děti hluchoněmé, Ústav pro děti chudé, duševně velmi nadané." 17 Dále zdůrazňuje, že... musíme i z dětí, které dosud společnost zatěžují a mnohdy poškozují, vychovat individuálně uschopněné zdárné pracovníky." 1 ' K umístění Dětského okresu navrhl využít východního svahu Petřína mezi rozhlednou a ulicí Karmelitskou v Praze. Jeho návrh zůstal bez odpovědi. Prvním krokem ke zřízení Dětské farmy bylo založení tábořiště pro oddíl skautů." Štorchovi bylo na jaře 1921 povoleno zřízení a užívání hřiště 20 a již 18. února 1922 požádal vedení své školy v Jindřišské ulici o povolení venkovní" výuky předmětu mravouka. Navrhoval, aby bylo zřízeno oddělení o 15 dětech bez ohledu na jejich sociální původ a náboženské vyznání. Štorch typ výuky charakterizuje takto: Vyučovací doba - nestálá. Řídí se volným časem mým i žáků. Obyčejně jedna hodina ve škole (středa 12-13) a šest, deset i více hodin ve volné přírodě - podle dohody. Vyučování nemá ráz školský, nýbrž životně praktický a rodinný. Použije se vhodně skautingu." Obsah výuky nejlépe charakterizuje vyučovací osnova najedno pololetí: Výchova k pořádku, čistotnosti, pravdomluvnosti, tělesné práci a soběstačnosti. Společenská spolupráce, bratrství. Konání dobra. Láska k přírodě, k životu, národu a k lidem. Praktické znalosti občanské - loajalita. Hygienické poučky s prak- 16 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let PNP, LA, fond Eduard Štorch, s Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s " Tamtéž, s. 27. " Štorch působil jako vysoký funkcionář skautského hnutí Drahý bratře, nedělní Valný sjezd zvolil Tě opětně do Náčelnictva našeho svazu. Prosím Té, abys laskavě volbu přijal a v příštím období s námi pravidelné spolupracoval..." Z dopisu Antonína B. Svojsíka ze dne 24. února 1926 v Praze. 20 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 15.

7 tickými zvyky. Práce zahradní. Společná stavba dřevěné chaty na Libeňském ostrově. Tělesná výchova. Cvičení plavecké. Cvičení v prvé pomoci. Hry v přírodě, ve stanech. O prázdninách táboření v přírodě. " 2I Faktický začátek Dětské farmy však datujeme až jarem března 1925 totiž Štorch pronajal od Zemské správy politické travnaté pobřeží Libeňského ostrova o výměře 5134 m 2 za 256 Kč ročně. 22 Ředitelství pro stavbu vodních cest a Ministerstvo veřejných prací rozhodlo o rok později, 31. března 1926, o pronájmu většího oploceného pozemku na Libeňském ostrově a 30. dubna 1926 to Štorchovi oznámilo. Za 7316 m 2 měl Štorch hradit 116,58 Kč. Klíče od přidělené plochy Libeňského ostrova byly Štorchovi předány 5. listopadu Později Ředitelství pro stavbu vodních cest výši nájemného upřesnilo. Budování Dětské farmy započal Štorch s dětmi, se kterými léta skautoval. Na odborné práce přijal tesařského dělníka, který na farmě pracoval denné. Při jejím rozšiřování přijímal i pracovníky další. Opravy, neodborná přidavačská práce a údržba, to vše bylo na dětech. Finanční náklady pokrýval Štorch sám. Jejich výše si vyžádala i prodej Štorchovy sbírky archeologických nálezů, která představovala dvacet let archeologického bádání. 23 O svých aktivitách Štorch průběžné informoval i prezidenta Masaryka. Jeho kancelář přispěla 1000 Kč na zakoupení loďky. Práce na farmě postupovaly a 23. dubna 1926 byl dokončen malý domeček pro dívky - Děvín a 27. dubna 1926 hlavní budova. Většina stavebního materiálu pocházela z velkých pražských staveb. Dřevo se však dopravovalo velice obtížně - sedmkrát se splavovalo po Vltavě a jinak se ze staveb nosilo na ramenou. Do roku 1927 Praha neměla žádné veřejné koupaliště, proto město uvítalo Štorchovu nabídku na propůjčení vltavského pobřeží Dětské farmy. K tomu účelu za to město vybudovalo šatny a pro letní sezonu zajistilo plavčíka. S tím však Štorch neměl štěstí; přistihl ho v podnapilém stavu a plavčík musel být propuštěn. Toto koupaliště využívalo mnoho škol a organizací. 24 Řídící učitel Deylova ústavu pro slepé ve svém dopise ze dne 21. června 1927 napsal:... Když se děti vracívají po celodenní návštěvě u Vás k večeru domů, není divu, že jen nerady se loučívají a potom celý týden se těší na.farmu'. Láká je svým tělesným osvěžením, které jim poskytuje jen málokteré místo v širokém okruhu Prahy - velkoměsta -, ba které nemůže poskytnout ani nejvychválenější 21 Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově: Kronika se zápisy z let c.d., s Cennou sbírku zakoupilo ministerstvo školství a národní osvěty do inventáře Národního muzea 7. dubna 1926 za Kč. Ze Štorchovy korespondence je zjevné, jakou oběť prodejem učinil. 24 Od 25. května do 24. června 1927 navštívilo koupaliště na 2861 dětí z 81 škol.

8 a nejnavštěvovanějií přímořská nebo jiná prázdninová osada... A při Vašem vzorném vedení měla by se stát Vaše,Dětská farma' a Škola v přírodě vzorem všem těm pedagogickým pracovníkům, kterým nejde jen o naplněnou duši, ale nejprve o zdravé tělo..." Narůstající náklady na Dětskou farmu se roce 1927 staly pro Štorchovu rodinu neúnosnými. Na jeho nabídku převést celý areál Dětské farmy pod správu úřadu hlavního města Prahy za úhradu Kč s podmínkou, že na ní bude oficiálně založena pomocná škola v přírodě pro ohrožené děti, úřad ani nezareagoval. Štorch tedy s vypětím všech sil i nadále Dětskou farmu vydržoval z vlastních prostředků. Idea školy v přírodě na Dětské farmě Školu v přírodě Eduard Štorch považoval za vzdělávací instituci, která formuje osobnost dítěte po stránce duševní, tělesné a zdravotní. Ke zřízení školy v přírodě na Dětské farmě ho inspirovala lesní škola zřízená v Německu v Charlotteburgu u Berlína." Zřízení školy v přírodě při Dětské farmě navrhl Štorch pražské obci roku Svůj záměr zdůvodnil negativními dopady nezdravého prostředí v tradiční školní budově na zdraví dětí a jejich přirozený vývoj. Tomu neprospívala ani strohost školní výuky. Zprvu škola měla sloužit dětem zdravotně oslabeným a ohroženým a dětem v rekonvalescenci, jejichž péče už nevyžadovala lékařské 25 Tamní lesní škola (Die Waldschule) byla otevřena jako speciální třída pro slabé děti 1. srpna Celá škola se skládala ze 2 tříd a jedné kanceláře pro ředitele. Budova byla dřevěná. Výuka probíhala venku, při špatném počasí se měnila třída v hernu a jídelnu. Nebyly tu školní lavice. Další vybavení areálu spočívalo v jedné hospodářské boudě, kde byla i nemocnice", a velkém zábavním pavilonu. Výuku zajišťovali tři učitelé a jedna učitelka na 95 dětí. Na odpolední program docházelo několik pomocných osob. Množství žáků (i učitelů) stále rostl ze zmíněných 95 na 120. V roce 1917 měla škola 290 žáků a 9 učitelů. Škola byla určena dětem anemickým, choulostivým, nervózním a těm, které nevydrží 6 hodin v uzavřené budově. (V uzavřené budově je míněno ve škole tradičního stylu.) Celkem se učilo po 1/2 hodinách s 5-10minutovými přestávkami, týdně 12 až 15 vyučovacích hodin, strava byla 5krát za den. První školní rok byl zahájen 29. října Škola byla otevřena po celý rok vyjma doby od Vánoc do Velikonoc, kdy byly děti v normální škole. Třikrát týdně prohlížel děti lékař. Náklady jen částečně hradili rodiče. Pokus o zřízení lesní školy roku 1907 v Kostelci nad Orlicí byl jedním z prvních v Čechách. Zůstalo ale pouze při plánech. Další pokus byl v Domařové nad Bystřicí, tehdy Domštátu, v roce Škola v přírodě byla zřízena v Pardubicích na školní zahradě. Výuka probíhala pouze od 18. května do 26. června škola byla určena pro děti zdravotně oslabené.

9 ošetření. Ve škole měla působit školní sestra, která by zabezpečovala kontakt mezi školou a rodinou dítěte. Zodpovědnost za vedení školy a výuky po stránce zdravotní by byla uložena školnímu lékaři. Ten měl dvakrát týdně prohlížel děti a spolupodílel se na vedení školy. Ve třídě mělo být mezi 20 a 25 žáky. Výuka se tu měla odbývat po sedm měsíců v roce nepřetržité. Na zbývající tři chladné měsíce by děti přešly do své původní školy. Nicméně Štorchovým ideálem bylo samozřejmě celoroční výučování venku! V takovém případě se měly změnit osnovy jednotlivých předmětů i jejich cíle a přizpůsobit i harmonogram školního roku. Výuka by začínala tradičné 1. září, první pololetí skončilo 15. prosince a do 31. ledna by následovaly zimní prázdniny - dostatečně dlouhé pro odpočinek a vyžití zimními sporty. Druhé pololetí by začínalo 1. února odjezdem na horský zotavovací a utužovací pobyt. Od 1. března do 31. července by výuka opět pokračovala ve škole v přírodě. Následovaly by letní prázdniny, kterými by byl ukončen školní rok 31. srpna. Vyučovací předměty podle Štorchova návrhu Spojení přírodopisu, zeměpisu a dějepisu do jednoho vyučovacího bloku a neškolské pojetí" tělesné výchovy představuje to nejdůležitější, co volbou metod, cílů a organizací vyučovací hodiny odlišuje Štorchovu reformovanou školu od tradiční výuky. Tělesná výchova by měla být zrušena a nahrazena přirozenými pohybovými aktivitami v každé vyučovací hodině. Volené aktivity by měly odpovídat vývojovému stupni dítěte a pozitivně ovlivňovat jeho duševní a tělesný vývoj. Vhodně by k nim měla být přiřazena i sexuální osvěta. Tělesná cvičení pro zdravotně oslabené žáky měla mít převážně rehabilitační charakter. Taková zdravotní tělesná výchova se podle Štorcha obejde bez tělocvičen a sportovního náčiní. Za to má být založena na činnostech, jako je chůze, béh, skákání, šplh, zvedání a nošení břemen, házení a vrhání, úpoly a plavání. Ze sportů je vhodná lehká atletika, veslařství, turistika, táboření, střelba z luku, cyklistika, jízda na koni, skauting a klasické zimní sporty. Kromě jezdectví bylo možné na Dětské farmě provozovat všechny vyjmenované aktivity. Učitelé tělesné výchovy měli vystupovat spíše jako instruktoři, kteří tělovýchovně rehabilitační proces organizují. Škola v přírodě by výuku českého jazyka mohla učinit konkrétnější a názornější. Její nedílnou součástí se mělo stát každodenní zapisování a ilustrování deníku. Pokud jde o písemný projev, Štorch se přikláněl i k výraznému zjednodušení pravidel českého pravopisu. Domníval se, že by zjednodušení psaní i a y, ě a je a dalších komplikovaných gramatických jevů výchově a vzdělání dětí jen prospělo.... Co žáků zbytečně propadne pro jalové pravopisné formálnosti v době všeobecné ra-

10 cionalizace."" (Ke zjednodušení pravopisu se inspiroval v reformě chorvatštiny.) Při výuce kresby Štorch navrhoval předcházet její automatické stylizaci. Různé náměty a techniky by měly vycházet z praktických požadavků, jako např. plánek budovy, výrobku, skříně, natírání dřevěných budov a nářadí. Samo psaní zdravotně oslabených dětí mělo být zredukováno na míru zcela nezbytnou. Pro předměty jako zeměpis, dějepis a přírodopis Štorch navrhuje jejich vzájemné propojení. Při jejich výuce by se měla uplatňovat metoda pozorování, měření, statistického šetření a zhotovování předmětů, o nichž se právě učí. Nedílnou součástí takové výuky by měly být cestovatelské výpravy po Vltavě spojené s tábořením na neznámých místech. Vlastní dějepisné vyučování chtěl Štorch pozměnit ve výuku tzv. sociálního dějepisu. Jeho podstata je ve výkladu společenských a kulturních dějin lidské společnosti v kontextu dějů přírodních: Evoluční teorie vede k reálnému smýšlení pokrokovému. Velmi bychom se zasloužili o národ, kdybychom všemu lidu vštípili poučení, že,vše plyne' a že svou úlohu na zemi vyplníme prací k vyšším a vyšším stupňům kulturním a sociálním." 27 Pozornost by si zasloužilo období pravěku a husitství na úkor memorování panovnických posloupností. 28 Chod školy v přírodě na Dětské farmě 25. května 1925 bylo na Štorchovu žádost povoleno zřízení školy v přírodě při Dětské farmě na Libeňském ostrově. Její vybudování a vybavení trvalo téměř jeden rok. 27. března 1926 bylo povoleno zahájení výuky, což se stalo 22. května Dětskou farmu tvořila ovocná zahrada, farma s domácími zvířaty, zelinářská zahrada, pole, květinové záhonky, žákovské záhonky, louka, zahrádková kolonie a tábořiště, ze sportovišť pak volejbalové hřiště, dráha pro skok do dálky, hřiště na vltavském pobřeží, zahradní hřiště, pískoviště, toalety, koupaliště mělo oddělení pro plavce i neplavce, ostrůvek, šatny a převlékárny a v neposlední řadě i přístav pramic. Dětská farma byla vybavena kuchyní, Děvínem (malá budova pro dívky), opatrovnou a větším domkem pro chlapce. 29 Bylo zde i místo pro relaxaci a uvolnění, pro soukromí, ale i vhodné zabezpečené hygienické zázemí pro smíšenou výuku chlapců a dívek. Aby se atraktivní místo při Vltavě nestalo rekreační oblastí Pražanů a výuka nebyla narušována rodičovskými zásahy, 26 Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. studie, 28 11, fo, s Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s > K reformě výuky dějepisu blíže: Štorch, E. Reforma školního dějepisu. Praha : Nákladem vlastním, Štorch, E. Nový dějepis. Zábřeh : Nákladem vlastním, Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 178.

11 omezoval návštěvy rodičů Domácí řád, a to na první neděli v měsíci. 30 Štorch si původně představoval každodenní dělení výuky na dopolední a odpolední vyučování. Dopolední výuka předmětů rýsování a fyziky měla probíhat 2 až 3 hodiny (od 8.00 do hod., příp. do hod.) ve škole v Jindřišské ulici a odpolední vyučování např. dějepis, zpěv, občanská nauka, tělesná výchova a ruční práce na Dětské farmě. Skutečnost byla však mnohem složitější. I po zřízení školy v přírodě Štorchovi zůstaly všechny jeho povinnosti ve škole v Jindřišské ulici, musel se spokojit pouze s dětmi své třídy, nepodařilo se mu zajistit bezplatnou dopravu dětí na Libeňský ostrov (rada Elektrických podniků zamítla všechny jeho žádosti) a nedostal ani výpomocnou sílu pro odpolední zaměstnání dětí. Výuka navíc musela bezpodmínečné respektovat rozvrh hodin kamenné školy" a ostatní učitelé Štorchovo úsilí nepodporovali. Udržení pořádku a pravidel při výuce na Dětské farmě nebylo jisté jednoduché. Denní program na farmě začínal v 9 hodin vytažením vlajky a přípravou na ranní prohlídku. Funkcionáři z řad détí nahlásili nemocné, nepřítomné a zajímavé události, učitel obeznámil všechny děti s tím, co se ten den bude dít. Následovaly žákovské zprávy o počasí, hrách, zahradě a plánovaném zábavném programu. Pak se odcvičila prostná a začalo vyučování. Model denního programu byl např. následující: 9 00 _ český jazyk volnéproběhnutí po farmě 10" dějepis ll dýchací cvičení 11-os _ německý jazyk příprava oběda oběd odpočinek 1400 _ i 5oo_ přírodopis S _ přestávka 15.os _ náboženství koupání, tělesná výchova svačina hry, práce na pozemcích a na zahradách odchod žáků z farmy V tehdejší době se o stravování žáků musela postarat rodina. Proto bylo výhodné, že Dětská farma zajišťovala kromě obědů a večeří svačiny, které si děti připravovaly samy. Za teplého počasí byly děti bosé, v plavkách nebo nahé, jindy se pohybovaly pod přístřeškem. 31 Do výchovného programu Dětské farmy byl zakomponován Program Dětské farmy Předvojenské výchovy mládeže (od 5 do 20 let). Byl to propracovaný systém nejrůznějších aktivit zaměřených na rozvoj 30 štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s štorch se však inspiroval i u eskymácké školy v přírodě", ve které jsou děti i v takové nepřízni venku. Často děti chodily nahé, což Štorch považoval za přirozené právě u malých détí.

12 tělesné zdatnosti a mravní uvédomélosti. Přitom se využívalo lehké atletiky, koupání, plavání, veslování, bruslení a lyžování (v okolí), her na trávníku, polních her a tělovýchovných rozprav; skautských dovedností, táboření, přenocování v přírodě pod stany, pozemních a stavebních prací, ručních prací (k životu v přírodě), zahradnictví, vaření a přípravy pokrmu, zpěvu, hudby, deklamace, divadla v přírodě a veselých besídek. Všechny aktivity byly zaměřené na výchovu a tělesnou zdatnost. Pro starší děti nabízel Program pro mládež škole odrostlé: nedělní besídky, učňovské besídky, tělesná cvičení, sporty, hry v zimě i v létě, vycházky, táboření, přednášky, kurzy a zábavné besídky. 32 Z deníku Dětské farmy Zápisy v deníku dokládají rozpor mezi ideálními představami a skutečností, ale svědčí i o Štorchové oddanosti dětem a o jeho zaujetí pro pedagogické inovace. Štorch poctivé zaznamenával i nezdary. Bezesporu se mu musíme obdivovat, že to vydržel. Následující záznamy jsou pravděpodobně z roku /111. První vycházka s 1 celou třídou (II A). Vypadali jako diví, nenasytní hlodavci. Neukázněni. Jejich rozprava: Neblbni, ty vole!" Všude lezli. Těkaví, u ničeho nevydrželi. 2/IV. Několik hochů bylo smluveno jiti do biografu, ale nešli, zůstali na ostrově a pracovali. 16/IV. Hoši většinou vyhýbají se práci a nevydrží u ni. Víc je baví lézt na stromy, skotačit na písku, pálit ohně. Roztahají nástroje. Lámou pumpu. Poškodí nástroje. Pokazí záhonky. Nedostatečně zalévají, budu musit sázet jen věci, nepotřebující zalévání. 30/IV. Se IV. roč.: Řeknu jim, aby zalili záhonek nově zasazených květin - ani jeden se nehne.... Fried si lehl do trávy, aby ho nebylo vidět, a nešel pomáhat. Když jsem jim řekl, aby srovnali hřebíky - otočili se zády a odešli. Za to stále kopají a cvičí házení koulí a j. Z rodičů nikdo nepůjde pomoci. Jedině jeden nabídl povoz na odvezení dříví. Z Vltavy vylovili lopatu, kterou mi tam zapomněli, když vybírali písek. Ztratili kleště, rýček. Hoši skoro všichni sprostí a nepořádní, nevychovaní. Nutně zapotřebí pomocné síly. Na mne samotného je toho moc. Duben - květen: každý týden o 1 kg méně vážím. Natržená šlacha v levém lokti. Hoši jako diví po koupání."" Je malý zázrak, že Štorch dokázal v podobném duchu pracovat téměř osm let. Jeho vyčerpání fýzické, psychické i finanční 32 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 27 a Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Doklady, poznámky, zápisníky a plánky. PNP, LA, fond Eduard Štorch. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o rok 1926.

13 muselo být veliké, zvlášť když nenalezl pochopení u kolegu učitelů a musel odrážet hrozby vypovězení nájemní smlouvy z pozemků, na nichž Dětská farma stála. O uzavření tohoto pedagogického experimentu se zasloužilo" Ředitelství pro stavbu vodních cest, které plochu Dětské farmy přislíbilo pronajmout Ústavu pro tělocvik a sport při Univerzitě Karlové. Tento závěr byl prosazen pod pohrůžkou násilného vyklizení pozemku, nebude-li uvolněn do 31. prosince Závěr Přes vše, co bylo řečeno výše, nelze říci, že by Štorch neuspěl. Vytvořil model české školy v přírodě, který sice neměl přímé pokračování, zato je dodnes inspirací pro školská zařízení analogického typu - ozdravovny, léčebny a jistěže i pro existující školy v přírodě. Nejvýstižnější hodnocení Štorchova pokusu podal Svaz učitelstva v hl. městě v Praze ve svém dopisu ze dne 23. června 1927: Dětská farma jest jedinečné místo v Praze, kde téměř uprostřed města jest zachován krásný kus přírody, který má všecky vlastnosti potřebné ke zřízení sadové školy. Po stránce hygienické je předností Dětské farmy nejen čisté a klidné ovzduší, ale hlavně možnost koupele v čisté vodě. Tělesné výchově, sportu a hrám možno se zde plně věnovali. Vyučovati lze přímo pod širým nebem nebo včas nepohody pod krytou verandou. Po stránce výchovné zvláště zdůrazňujeme, že zařízení farmy umožňuje i vyučování dosavadními methodami školními i methodami činné školy, a to jak pracemi na zahradě nebo spoluprací žáků na výstavbě a zdokonalování zařízení farmy, tak i konečně nejrůznějšími výchovnými ručními pracemi v přírodě. Další velikou výhodou farmy jest, že vyučování není rušeno zvědavci, jimž přístup lze snadno zameziti.' 05 Z obsahu dopisu, který podepsali starosta Svazu učitelstva a jeho právní referent, jednoznačně vyplývá, že Štorch předbíhal dobu. Věcné mu nebylo co vytknout, rušil však zavedené pořádky, což se většinou nepromíjí. Přesto se však jeho pedagogické experimenty mohly uskutečnit, a to v samostatném československém státě, tedy v době mezi lety 1918 a Štorchova Dětská farma je tak markantním důkazem, že hledání nových cest ve výchově se může dít - přes veškerá případná protivenství - jen ve svobodné a demokratické společnosti. Není to příklad i pro dnešek? 34 Z korespondence Ředitelství pro stavbu vodních cest z roku 1933:... ředitelství podotýká, že dosud nezkoumalo ani právní charakter Dětské farmy" a Školy v přírodě", ku kterýmž účelům byl státní pozemek pronajat jakožto instituci veřejnými prostředky dotované, ani dosavadní Vaši (pozn. autora Štorchovu) legitimaci jakožto správce jich, a že musí proto nyní dodatečně žádati od Vás potvrzení školského referátu hl. města Prahy o tom, že předměty a zařízení Dětské farmy" jste oprávněn osobně disponovat a že mohou Vámi býti převzaty. Jinak musely by býti dány k dispozici příslušným úředním orgánům." 15 Z pozůstalosti Ed. Štorcha. PNP, LA, fond Eduard Štorch.

14 Príloha: Umístění Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově (1926)

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání

Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Pedagogika Marie Montessori a její uplatnění v českém systému vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více