DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Objevujeme zapomenuté DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ Tibor Vojtko Abstrakt: Vznik samostatného Československa v roce 1918 otevřel prostor pro reformní pokusy v našem školství. Na pozadí politických změn a s oporou o poznatky nové se prosazujících oborů, zejména genetiky, byly rozvíjeny snahy reformovat jak organizační podobu školského systému, tak charakter vyučovacího procesu. Do tohoto kontextu zapadá experiment Dětská farma, kterou založil a vedl učitel, spisovatel a amatérský archeolog Eduard Štorch ( ). Dětská farma přestavuje osobitý typ ozdravné školy, v níž se Štorch snažil o důsledný návrat ke zdravému způsobu života dle eubiotických zásad. Touto opravdovostí při naplňování výchovných principů se Dětská farma lišila od ostatních škol zahradních, event. lesních a škol v přírodě. Ideový záměr Dětské farmy se začal rodit v roce 1921, roku 1925 vlastní pokus započal a rozhodující moment nastal v roce 1926, kdy byla povolena výuka vybraných předmětů přímo na Dětské farmě. Štorchova Dětská farma pak existovala dalších osm let. Klíčová slova: Eduard Štorch, Dětská farma, reforma školství, meziválečné Československo. Úvod Obdobně jako je tomu i dnes, byl pro naši společnost na přelomu 19. a 20. století a začátku století dvacátého příznačný všeobecný hospodářský rozvoj, narůstající sociální problémy městských aglomerací a změny v uspořádání rodinného života. Prosazující se sociální hygiena začala měnit pohled na dopady nemocí a postižení, znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti (1900) otřásalo základy medicíny a lékařství. Zásadně se proměnil náhled na dítě. Urychlilo se i národní a státní uvědomování. To vše se promítlo do představ o moderní školní výuce. Je příznačné, že tehdy vzniká Pedologický ústav (Pedologický ústav hl. města Prahy zal. roku 1910, po roce 1918 přejmenovaný na Ostav pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže v Praze), konstituují se nové vědní obory pedologie (František Čáda ), pedopatologie a psychopatologie dětského věku (v roce 1920 byl pro tento obor habilitován na LF UK v Praze Karel Herfort ). Jejich cílem bylo zevrubné poznání českého (československého) dítěte a jeho skutečných vzdělávacích potřeb. 80. výročí založení Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově Eduardem Štorchem dává příležitost vytvořit si ucelenější názor na ozdravné hnutí (ve smyslu eubiotiky čili dobrožilství 1 ) v meziválečném školství i na samotný chod školy v přírodě při Dětské farmě.

2 Eduard Štorch a východiska jeho reformního pokusu Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic v Podkrkonoší a zemřel 25. června 1956 v Praze. Je znám hlavné jako autor historických románu a zanícený amatérský archeolog. Méně známé jsou jeho návrhy reformy tradiční výuky dějepisu. Štorch se uplatnil i na poli pedagogického výzkumu a experimentu. Byl jedním z podnécovatelů celkové reformy školského systému v meziválečném Československu. Počátkem Štorchova celoživotního směřování byla učitelská epizoda v Mostu. 2 Tu si začal uvědomovat dopady negativního působení životního stylu délnictva v průmyslové oblasti. Jako mladý a vnímavý učitel si musel připustit tíživost tamních sociálních problémů, jejich vliv na rodinu a omezení výchovné možnosti tradičního školství tyto procesy jakýmkoli způsobem ovlivnit. Stále více si uvědomoval potřebu změny školského systému, sociální obrody celé společnosti a ozdravění dalších generací.' V roce 1929 Štorch publikoval sociálně- -pedagogickou práci Dětská farma. 4 Hned v úvodu podpořil aktuálnost zavedení eubiotických principů do školní výuky a tělovýchovy. S ohledem na snižování tělesné a duševní zdatnosti a všeobecného rozšíření tzv. školní nemoci - tuberkulózy, podrobil kritice rozvrhy, osnovy jednotlivých předmětů, vytíženost dětí školními i domácími povinnostmi a v neposlední 1 Hygienik prof. MUDr. Stanislav Růžička ( ) se pokusil o ustavení nové vědní disciplíny, kterou označil eubiotika, česky dobrožilství (z řeckého eu - dobrý, bios - život). V roce 1922 St. Růžička svou přednáškou v České eugenické společnosti představil eubiotiku jako mladší sestru eugeniky,... která naučí jak žiti dobře, tj. jaký způsob života odpovídá fyziologickým zákonům". Eubiotiku začlenil do okruhu hygieny - nauky o škodlivých vlivech životních podmínek a eugeniky - o správném zrození člověka. Definiční rámec eubiotiky osciloval na pomezí sociálního lékařství a osvěty. Jeho výzkumný a praktický cíl spočíval v úpravě životních podmínek eugenicky zrozeného člověka. Podle St. Růžičky teprve až propojení eubiotických a eugenických cílů vede člověka k jeho racionálnímu a exaktně podloženému zušlechtění. Základní eubiotické zákony a hypotézy zpřístupnil v práci Eubiotika (1922). Jeho publikační platformou bylo periodikum Sdružení profesorů hygieny universit Československé republiky a Československé eubiotické společnosti Časopis pro zdravotnictvo (1910/1). 2 V roce 1897 složil s vyznamenáním maturitní zkoušku na učitelském ústavu a stal se učitelem na veřejných školách obecných s vyučovacím jazykem českým. Do Prahy odchází roku Blíže: Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. Praha : Albatros Kapitola Sociologické studie, s štorch, E. Dětská farma. Brno; Praha: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929.

3 řadé i nehygienická a nefyziologická řešení školních budov. O rozvrzích a osnovách byl přesvědčen, že vedou k nervosnímu štvaní" dětí a učitelů, a mínil, že v každodenním přetěžování spočívá příčina většiny kázeňských přestupků. Štorch například vypočítal, že školní a domácí povinnosti dětem zabírají v průměru 58,75 hod. týdně, z čehož přibližné 32 hodin vyplňují školní povinnosti. Při jiném, podobně zaměřeném šetření zjistil, že dívky IV. ročníku měšťanské školy jsou vytížené v průměru 67,5 hod. týdně. Připomínám, že jest mi úplné vzdáleno propagovati snad lenošení mládeže, naopak hájím, že prvým úkolem mládeže je učiti se. Ale brániti musím náš bezmocný dorost, když se mu vinou špatné organizace a špatné metody nedá potřebný čas k zotavení, aby se mohl učiti bez újmy na svém zdrav/7" 5 Přimlouvám se za dodržení zásady polodenní práce ( ) i v jednotné škole, aby každé odpoledne bylo ponecháno tělesnému i duševnímu občerstvení." 6 Ke spojení školy se životem dodává, že zatímco život uhání kolem školy a otřásá veškerým okolím, až to břinčí, škola zachovává důstojný studený klid. 7 Štorch pro své názory našel východiska a oporu např. i v Aristotelovi ( př. n. 1.), F. Rabelaiseovi ( ), R. Mulcasterovi ( ), R. Descartovi ( ), J. Lockovi ( ), J. A. Komenském ( ), K. S. Amerlingovi ( ) a L. N. Tolstém ( ). Ve Štorchové pozůstalosti je uložen jeho nedatovaný rukopis studie Eubiotická škola,' ve které načrtl charakteristické rysy ozdravné reformované školní výuky. Vycházel ze sociálního lékařství, humanistických názorů T. G. Masaryka ( ) a eugenických přístupů Břetislava Foustky ( ). Štorch byl přesvědčen, že úspěšná reforma školství musí vycházet z domácích kořenů, ale odpovídat novému československému duchu i kolektivnímu cítění a musí spět k harmonii života dětí s dospělými a společenským řádem vůbec. Reformovat výchovu dětí, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole, to znamená reformovat i život nás dospělých. My jsme ta půda, ze které rostou nové generace." 9 Cílem moderní školy by měla být vědomá a systematická výchova nového a lepšího lidstva založená na důkladném výzkumu specifických vlastností československého dítěte. Poznamenejme, že Štorch se hlásil k představě československého národa. Ozdravné školství Štorch požadoval, aby reformovaná školní výuka byla počátkem rozsáhlé reformy rodinného, kulturního a vlasteneckého 5 Kakáč 1986, s "Kakáč 1986, s Kakáč 1986, s. 23.! Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. Studie. PNP, LA, fond Eduard Štorch. ' Štorch, E. Eubiotická škola, c.d., s. 2.

4 života rodiny. Soudil: Naše učitelstvo stojí před dalekosáhlou úlohou. Má ukázati, že slyší volání nemocného lidstva, potácejícího se v křečových záchvatech, po osvobozující spásné výchově mladého dorostu. Jsem jist, že hlucho nezůstane."'" Moderně reformovaná škola má pečovat společně s rodinou o zdravotní a výchovný prospěch dětí, přičemž výchova musí být vedena v národně vlasteneckém duchu, v úzkém spojení s praktickými potřebami života, ale především tak, aby odpovídala zdravotním možnostem žáka. Výchova v této škole tak musí být zárukou přirozených fyziologických podmínek vývoje dítěte: správné výživy, dostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě všeobecné, vhodného tělesného vyžití, odpočinku a ochrany před nevhodným prostředím. Štorch kladl důraz na takovou výuku, v níž by převažovalo problémové a projektové učení, kde učitel vystupuje spíše v roli vychovatele a poradce, což by se mélo promítnout i do jednotlivých vyučovacích předmětů. V tělesné výchově by měly dominovat ozdravné aktivity. Výuka dějepisu, přírodopisu a zeměpisu by měla probíhat sjednocené, samotné vzdělávání by mělo být součástí výchovy. Štorchovy úvahy o dětské farmě korespondovaly s návrhy, které se v Evropě uplatnily zvláště po první světové válce. Především v anglosaských zemích byly pro děti zdravotně oslabené, sociálně znevýhodněné nebo děti z průmyslových aglomerací zřizovány školy v přírodě, zahradní školy, lesní školy, ale také univerzity na volném vzduchu. Jejich společným pojítkem bylo utužování tělesného a duševního zdraví přirozeným pohybem a pobytem ve volné přírodě, výchova k lásce k přírodě, domovu, vlasti a samozřejmě i národu. Alternativou těchto škol ve větších městech byly školy zahradní (die Gartenarbeitsschule, die Gartenschule), resp. tzv. sadové školy. Taková škola vznikla např. v Praze v Dejvicích roku 1924, kde obecná škola provozovala v zahradním pavilonu dvě učebny pro výuku občanské nauky, ručních prací a tělesné výchovy. V meziválečném československém školství se ale většinou namísto zahradních škol uplatňovaly experimenty s tzv. zahradními dny pro zdravotně oslabené a ohrožené děti (při slunném dni výuka probíhala pro vybrané děti na školní zahradě). V Praze se ve prospěch zdravotně oslabených a tuberkulózou ohrožených dětí uskutečnilo několik pokusů o zřízení ozdravných škol v přírodě. Všechny však ztroskotaly na administrativních těžkostech nebo na nedostatku prostředků či na nepochopení. Podle Štorcha však i neúspěšné projekty prokázaly, že škola v přírodě má pozitivní vliv na zdravotní stav zdravotně oslabených a ohrožených 10 Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy. Brno; Praha : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929, [rkp. Doplňky], s. 172.

5 détí. To dokládala četná šetření o týdenním zvyšování tělesné hmotnosti nebo množství hemoglobinu v krvi. Obecné se soudilo, že výuka ve škole v přírodě, kromě vylepšení prospěchu, posiluje nervový systém, kondici, zlepšuje dýchání a plicní ventilaci, snižuje krevní tlak, podněcuje radost ze života, probouzí optimistickou mysl a chuť k jídlu." O poslání universit na volném vzduchu vypovídá citát: Volný vzduch dopřává rozletu volné myšlence." 12 Například roku 1929 byl ve volné přírodě uspořádán Pokusný geologicko-pedagogický kurs Univerzity Karlovy v Praze. Podle Štorcha by reformní změna mohla proběhnout takto: v první fázi zřizovat celoroční školy v přírodě pro děti tělesné a duševně ohrožené nebo zdravotně oslabené, které by se později přeměnily na speciální školy v přírodě pro tělesně nebo duševně oslabené děti. Celková reforma pražského školství by měla následovat zřizováním škol vnitropražských a výšinových. Dočasné (sezónně) působící vnitropražské školy v přírodě za účelem rekonvalescence, rehabilitace a prevence onemocnění zdravotné oslabených a ohrožených městských détí a mládeže: Vyvedeme-li z těchto škol slabé, ohrožené děti ven, do zahrady, znamená to pro ně zajisté značné zdravotní zlepšení... Proto škola v zahradě, i uvnitř Prahy, je velkým zdravotním pokrokem. " u Pro Prahu Štorch předpokládal zřízení nejméně 10 takových škol. Výšinové školy v přírodě by pak byly běžné školy v přírodě ve venkovském okolí Prahy. 14 I tradiční školní budovy by podle Štorcha měly projít rozsáhlými změnami:,,a) Rozmnoží se a zvětší se okna ve třídách. Jsou pak otevřena stále. Za chladného počasí se děti teple obléknou. b) Odstraní se celá jedna stěna učebny, takže z uzavřené učebny vznikne krytá veranda. c) Zřídí se lodžie, otevřené vzduchu a slunci, kde děti odpočívají na lehátkách. V" zimě jsou děti dobře zabaleny. Ustoupiti nelze!",s Tento proces by mohl být završen přeměnou městské vychovatelny na Rokosce v Praze-Libni (dosud sloužila k nápravě mravně narušené mládeže, především učňů) na moderní školu. Škola by se mohla stát odborným pracovištěm pro budoucí Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. 11 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s Tamtéž, s " Tamtéž, s Rozhodnutím městské rady Prahy ze dne 25. února 1927 byla ke zřízení škol v přírodě přidělena dotace Kč. Ještě v tomtéž roce bylo rozhodnutí přehodnoceno a od záměru pražských škol v přírodě se upustilo. 15 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 152.

6 Dětská farma na Libeňském ostrově v Praze Dětská farma" je pokus o výchovu mládeže na základě života v přírodě." 16 Jako model reformované zdravé" školy navrhl Eduard Štorch princip dětské se školou v přírodě. farmy Tu tvoří jednak škola v přírodě a jednak drobné soběstačné hospodářství. Ojedinělý pedagogický experiment Dětské farmy se školou v přírodě založil a vedl na Libeňském ostrově v Praze v letech Ještě předtím však navrhoval zřízení tzv. Dětského okresu pro děti různé postižené. V dopise z 6. prosince 1919 adresovaném ministerstvu školství a národní osvěty píše:... ústavu pro výchovu životem a prací by mél být zřízen zvláštní Ústav pro opuštěné, děti toulavé, žebravé, útulna pro děti s trvalejším pobytem, Ústav pro děti zmrzačelé, Ústav pro děti slabomyslné, Ústav pro děti choré, Ústav pro děti slepé, Ústav pro děti hluchoněmé, Ústav pro děti chudé, duševně velmi nadané." 17 Dále zdůrazňuje, že... musíme i z dětí, které dosud společnost zatěžují a mnohdy poškozují, vychovat individuálně uschopněné zdárné pracovníky." 1 ' K umístění Dětského okresu navrhl využít východního svahu Petřína mezi rozhlednou a ulicí Karmelitskou v Praze. Jeho návrh zůstal bez odpovědi. Prvním krokem ke zřízení Dětské farmy bylo založení tábořiště pro oddíl skautů." Štorchovi bylo na jaře 1921 povoleno zřízení a užívání hřiště 20 a již 18. února 1922 požádal vedení své školy v Jindřišské ulici o povolení venkovní" výuky předmětu mravouka. Navrhoval, aby bylo zřízeno oddělení o 15 dětech bez ohledu na jejich sociální původ a náboženské vyznání. Štorch typ výuky charakterizuje takto: Vyučovací doba - nestálá. Řídí se volným časem mým i žáků. Obyčejně jedna hodina ve škole (středa 12-13) a šest, deset i více hodin ve volné přírodě - podle dohody. Vyučování nemá ráz školský, nýbrž životně praktický a rodinný. Použije se vhodně skautingu." Obsah výuky nejlépe charakterizuje vyučovací osnova najedno pololetí: Výchova k pořádku, čistotnosti, pravdomluvnosti, tělesné práci a soběstačnosti. Společenská spolupráce, bratrství. Konání dobra. Láska k přírodě, k životu, národu a k lidem. Praktické znalosti občanské - loajalita. Hygienické poučky s prak- 16 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let PNP, LA, fond Eduard Štorch, s Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s " Tamtéž, s. 27. " Štorch působil jako vysoký funkcionář skautského hnutí Drahý bratře, nedělní Valný sjezd zvolil Tě opětně do Náčelnictva našeho svazu. Prosím Té, abys laskavě volbu přijal a v příštím období s námi pravidelné spolupracoval..." Z dopisu Antonína B. Svojsíka ze dne 24. února 1926 v Praze. 20 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 15.

7 tickými zvyky. Práce zahradní. Společná stavba dřevěné chaty na Libeňském ostrově. Tělesná výchova. Cvičení plavecké. Cvičení v prvé pomoci. Hry v přírodě, ve stanech. O prázdninách táboření v přírodě. " 2I Faktický začátek Dětské farmy však datujeme až jarem března 1925 totiž Štorch pronajal od Zemské správy politické travnaté pobřeží Libeňského ostrova o výměře 5134 m 2 za 256 Kč ročně. 22 Ředitelství pro stavbu vodních cest a Ministerstvo veřejných prací rozhodlo o rok později, 31. března 1926, o pronájmu většího oploceného pozemku na Libeňském ostrově a 30. dubna 1926 to Štorchovi oznámilo. Za 7316 m 2 měl Štorch hradit 116,58 Kč. Klíče od přidělené plochy Libeňského ostrova byly Štorchovi předány 5. listopadu Později Ředitelství pro stavbu vodních cest výši nájemného upřesnilo. Budování Dětské farmy započal Štorch s dětmi, se kterými léta skautoval. Na odborné práce přijal tesařského dělníka, který na farmě pracoval denné. Při jejím rozšiřování přijímal i pracovníky další. Opravy, neodborná přidavačská práce a údržba, to vše bylo na dětech. Finanční náklady pokrýval Štorch sám. Jejich výše si vyžádala i prodej Štorchovy sbírky archeologických nálezů, která představovala dvacet let archeologického bádání. 23 O svých aktivitách Štorch průběžné informoval i prezidenta Masaryka. Jeho kancelář přispěla 1000 Kč na zakoupení loďky. Práce na farmě postupovaly a 23. dubna 1926 byl dokončen malý domeček pro dívky - Děvín a 27. dubna 1926 hlavní budova. Většina stavebního materiálu pocházela z velkých pražských staveb. Dřevo se však dopravovalo velice obtížně - sedmkrát se splavovalo po Vltavě a jinak se ze staveb nosilo na ramenou. Do roku 1927 Praha neměla žádné veřejné koupaliště, proto město uvítalo Štorchovu nabídku na propůjčení vltavského pobřeží Dětské farmy. K tomu účelu za to město vybudovalo šatny a pro letní sezonu zajistilo plavčíka. S tím však Štorch neměl štěstí; přistihl ho v podnapilém stavu a plavčík musel být propuštěn. Toto koupaliště využívalo mnoho škol a organizací. 24 Řídící učitel Deylova ústavu pro slepé ve svém dopise ze dne 21. června 1927 napsal:... Když se děti vracívají po celodenní návštěvě u Vás k večeru domů, není divu, že jen nerady se loučívají a potom celý týden se těší na.farmu'. Láká je svým tělesným osvěžením, které jim poskytuje jen málokteré místo v širokém okruhu Prahy - velkoměsta -, ba které nemůže poskytnout ani nejvychválenější 21 Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově: Kronika se zápisy z let c.d., s Cennou sbírku zakoupilo ministerstvo školství a národní osvěty do inventáře Národního muzea 7. dubna 1926 za Kč. Ze Štorchovy korespondence je zjevné, jakou oběť prodejem učinil. 24 Od 25. května do 24. června 1927 navštívilo koupaliště na 2861 dětí z 81 škol.

8 a nejnavštěvovanějií přímořská nebo jiná prázdninová osada... A při Vašem vzorném vedení měla by se stát Vaše,Dětská farma' a Škola v přírodě vzorem všem těm pedagogickým pracovníkům, kterým nejde jen o naplněnou duši, ale nejprve o zdravé tělo..." Narůstající náklady na Dětskou farmu se roce 1927 staly pro Štorchovu rodinu neúnosnými. Na jeho nabídku převést celý areál Dětské farmy pod správu úřadu hlavního města Prahy za úhradu Kč s podmínkou, že na ní bude oficiálně založena pomocná škola v přírodě pro ohrožené děti, úřad ani nezareagoval. Štorch tedy s vypětím všech sil i nadále Dětskou farmu vydržoval z vlastních prostředků. Idea školy v přírodě na Dětské farmě Školu v přírodě Eduard Štorch považoval za vzdělávací instituci, která formuje osobnost dítěte po stránce duševní, tělesné a zdravotní. Ke zřízení školy v přírodě na Dětské farmě ho inspirovala lesní škola zřízená v Německu v Charlotteburgu u Berlína." Zřízení školy v přírodě při Dětské farmě navrhl Štorch pražské obci roku Svůj záměr zdůvodnil negativními dopady nezdravého prostředí v tradiční školní budově na zdraví dětí a jejich přirozený vývoj. Tomu neprospívala ani strohost školní výuky. Zprvu škola měla sloužit dětem zdravotně oslabeným a ohroženým a dětem v rekonvalescenci, jejichž péče už nevyžadovala lékařské 25 Tamní lesní škola (Die Waldschule) byla otevřena jako speciální třída pro slabé děti 1. srpna Celá škola se skládala ze 2 tříd a jedné kanceláře pro ředitele. Budova byla dřevěná. Výuka probíhala venku, při špatném počasí se měnila třída v hernu a jídelnu. Nebyly tu školní lavice. Další vybavení areálu spočívalo v jedné hospodářské boudě, kde byla i nemocnice", a velkém zábavním pavilonu. Výuku zajišťovali tři učitelé a jedna učitelka na 95 dětí. Na odpolední program docházelo několik pomocných osob. Množství žáků (i učitelů) stále rostl ze zmíněných 95 na 120. V roce 1917 měla škola 290 žáků a 9 učitelů. Škola byla určena dětem anemickým, choulostivým, nervózním a těm, které nevydrží 6 hodin v uzavřené budově. (V uzavřené budově je míněno ve škole tradičního stylu.) Celkem se učilo po 1/2 hodinách s 5-10minutovými přestávkami, týdně 12 až 15 vyučovacích hodin, strava byla 5krát za den. První školní rok byl zahájen 29. října Škola byla otevřena po celý rok vyjma doby od Vánoc do Velikonoc, kdy byly děti v normální škole. Třikrát týdně prohlížel děti lékař. Náklady jen částečně hradili rodiče. Pokus o zřízení lesní školy roku 1907 v Kostelci nad Orlicí byl jedním z prvních v Čechách. Zůstalo ale pouze při plánech. Další pokus byl v Domařové nad Bystřicí, tehdy Domštátu, v roce Škola v přírodě byla zřízena v Pardubicích na školní zahradě. Výuka probíhala pouze od 18. května do 26. června škola byla určena pro děti zdravotně oslabené.

9 ošetření. Ve škole měla působit školní sestra, která by zabezpečovala kontakt mezi školou a rodinou dítěte. Zodpovědnost za vedení školy a výuky po stránce zdravotní by byla uložena školnímu lékaři. Ten měl dvakrát týdně prohlížel děti a spolupodílel se na vedení školy. Ve třídě mělo být mezi 20 a 25 žáky. Výuka se tu měla odbývat po sedm měsíců v roce nepřetržité. Na zbývající tři chladné měsíce by děti přešly do své původní školy. Nicméně Štorchovým ideálem bylo samozřejmě celoroční výučování venku! V takovém případě se měly změnit osnovy jednotlivých předmětů i jejich cíle a přizpůsobit i harmonogram školního roku. Výuka by začínala tradičné 1. září, první pololetí skončilo 15. prosince a do 31. ledna by následovaly zimní prázdniny - dostatečně dlouhé pro odpočinek a vyžití zimními sporty. Druhé pololetí by začínalo 1. února odjezdem na horský zotavovací a utužovací pobyt. Od 1. března do 31. července by výuka opět pokračovala ve škole v přírodě. Následovaly by letní prázdniny, kterými by byl ukončen školní rok 31. srpna. Vyučovací předměty podle Štorchova návrhu Spojení přírodopisu, zeměpisu a dějepisu do jednoho vyučovacího bloku a neškolské pojetí" tělesné výchovy představuje to nejdůležitější, co volbou metod, cílů a organizací vyučovací hodiny odlišuje Štorchovu reformovanou školu od tradiční výuky. Tělesná výchova by měla být zrušena a nahrazena přirozenými pohybovými aktivitami v každé vyučovací hodině. Volené aktivity by měly odpovídat vývojovému stupni dítěte a pozitivně ovlivňovat jeho duševní a tělesný vývoj. Vhodně by k nim měla být přiřazena i sexuální osvěta. Tělesná cvičení pro zdravotně oslabené žáky měla mít převážně rehabilitační charakter. Taková zdravotní tělesná výchova se podle Štorcha obejde bez tělocvičen a sportovního náčiní. Za to má být založena na činnostech, jako je chůze, béh, skákání, šplh, zvedání a nošení břemen, házení a vrhání, úpoly a plavání. Ze sportů je vhodná lehká atletika, veslařství, turistika, táboření, střelba z luku, cyklistika, jízda na koni, skauting a klasické zimní sporty. Kromě jezdectví bylo možné na Dětské farmě provozovat všechny vyjmenované aktivity. Učitelé tělesné výchovy měli vystupovat spíše jako instruktoři, kteří tělovýchovně rehabilitační proces organizují. Škola v přírodě by výuku českého jazyka mohla učinit konkrétnější a názornější. Její nedílnou součástí se mělo stát každodenní zapisování a ilustrování deníku. Pokud jde o písemný projev, Štorch se přikláněl i k výraznému zjednodušení pravidel českého pravopisu. Domníval se, že by zjednodušení psaní i a y, ě a je a dalších komplikovaných gramatických jevů výchově a vzdělání dětí jen prospělo.... Co žáků zbytečně propadne pro jalové pravopisné formálnosti v době všeobecné ra-

10 cionalizace."" (Ke zjednodušení pravopisu se inspiroval v reformě chorvatštiny.) Při výuce kresby Štorch navrhoval předcházet její automatické stylizaci. Různé náměty a techniky by měly vycházet z praktických požadavků, jako např. plánek budovy, výrobku, skříně, natírání dřevěných budov a nářadí. Samo psaní zdravotně oslabených dětí mělo být zredukováno na míru zcela nezbytnou. Pro předměty jako zeměpis, dějepis a přírodopis Štorch navrhuje jejich vzájemné propojení. Při jejich výuce by se měla uplatňovat metoda pozorování, měření, statistického šetření a zhotovování předmětů, o nichž se právě učí. Nedílnou součástí takové výuky by měly být cestovatelské výpravy po Vltavě spojené s tábořením na neznámých místech. Vlastní dějepisné vyučování chtěl Štorch pozměnit ve výuku tzv. sociálního dějepisu. Jeho podstata je ve výkladu společenských a kulturních dějin lidské společnosti v kontextu dějů přírodních: Evoluční teorie vede k reálnému smýšlení pokrokovému. Velmi bychom se zasloužili o národ, kdybychom všemu lidu vštípili poučení, že,vše plyne' a že svou úlohu na zemi vyplníme prací k vyšším a vyšším stupňům kulturním a sociálním." 27 Pozornost by si zasloužilo období pravěku a husitství na úkor memorování panovnických posloupností. 28 Chod školy v přírodě na Dětské farmě 25. května 1925 bylo na Štorchovu žádost povoleno zřízení školy v přírodě při Dětské farmě na Libeňském ostrově. Její vybudování a vybavení trvalo téměř jeden rok. 27. března 1926 bylo povoleno zahájení výuky, což se stalo 22. května Dětskou farmu tvořila ovocná zahrada, farma s domácími zvířaty, zelinářská zahrada, pole, květinové záhonky, žákovské záhonky, louka, zahrádková kolonie a tábořiště, ze sportovišť pak volejbalové hřiště, dráha pro skok do dálky, hřiště na vltavském pobřeží, zahradní hřiště, pískoviště, toalety, koupaliště mělo oddělení pro plavce i neplavce, ostrůvek, šatny a převlékárny a v neposlední řadě i přístav pramic. Dětská farma byla vybavena kuchyní, Děvínem (malá budova pro dívky), opatrovnou a větším domkem pro chlapce. 29 Bylo zde i místo pro relaxaci a uvolnění, pro soukromí, ale i vhodné zabezpečené hygienické zázemí pro smíšenou výuku chlapců a dívek. Aby se atraktivní místo při Vltavě nestalo rekreační oblastí Pražanů a výuka nebyla narušována rodičovskými zásahy, 26 Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. studie, 28 11, fo, s Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s > K reformě výuky dějepisu blíže: Štorch, E. Reforma školního dějepisu. Praha : Nákladem vlastním, Štorch, E. Nový dějepis. Zábřeh : Nákladem vlastním, Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 178.

11 omezoval návštěvy rodičů Domácí řád, a to na první neděli v měsíci. 30 Štorch si původně představoval každodenní dělení výuky na dopolední a odpolední vyučování. Dopolední výuka předmětů rýsování a fyziky měla probíhat 2 až 3 hodiny (od 8.00 do hod., příp. do hod.) ve škole v Jindřišské ulici a odpolední vyučování např. dějepis, zpěv, občanská nauka, tělesná výchova a ruční práce na Dětské farmě. Skutečnost byla však mnohem složitější. I po zřízení školy v přírodě Štorchovi zůstaly všechny jeho povinnosti ve škole v Jindřišské ulici, musel se spokojit pouze s dětmi své třídy, nepodařilo se mu zajistit bezplatnou dopravu dětí na Libeňský ostrov (rada Elektrických podniků zamítla všechny jeho žádosti) a nedostal ani výpomocnou sílu pro odpolední zaměstnání dětí. Výuka navíc musela bezpodmínečné respektovat rozvrh hodin kamenné školy" a ostatní učitelé Štorchovo úsilí nepodporovali. Udržení pořádku a pravidel při výuce na Dětské farmě nebylo jisté jednoduché. Denní program na farmě začínal v 9 hodin vytažením vlajky a přípravou na ranní prohlídku. Funkcionáři z řad détí nahlásili nemocné, nepřítomné a zajímavé události, učitel obeznámil všechny děti s tím, co se ten den bude dít. Následovaly žákovské zprávy o počasí, hrách, zahradě a plánovaném zábavném programu. Pak se odcvičila prostná a začalo vyučování. Model denního programu byl např. následující: 9 00 _ český jazyk volnéproběhnutí po farmě 10" dějepis ll dýchací cvičení 11-os _ německý jazyk příprava oběda oběd odpočinek 1400 _ i 5oo_ přírodopis S _ přestávka 15.os _ náboženství koupání, tělesná výchova svačina hry, práce na pozemcích a na zahradách odchod žáků z farmy V tehdejší době se o stravování žáků musela postarat rodina. Proto bylo výhodné, že Dětská farma zajišťovala kromě obědů a večeří svačiny, které si děti připravovaly samy. Za teplého počasí byly děti bosé, v plavkách nebo nahé, jindy se pohybovaly pod přístřeškem. 31 Do výchovného programu Dětské farmy byl zakomponován Program Dětské farmy Předvojenské výchovy mládeže (od 5 do 20 let). Byl to propracovaný systém nejrůznějších aktivit zaměřených na rozvoj 30 štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s štorch se však inspiroval i u eskymácké školy v přírodě", ve které jsou děti i v takové nepřízni venku. Často děti chodily nahé, což Štorch považoval za přirozené právě u malých détí.

12 tělesné zdatnosti a mravní uvédomélosti. Přitom se využívalo lehké atletiky, koupání, plavání, veslování, bruslení a lyžování (v okolí), her na trávníku, polních her a tělovýchovných rozprav; skautských dovedností, táboření, přenocování v přírodě pod stany, pozemních a stavebních prací, ručních prací (k životu v přírodě), zahradnictví, vaření a přípravy pokrmu, zpěvu, hudby, deklamace, divadla v přírodě a veselých besídek. Všechny aktivity byly zaměřené na výchovu a tělesnou zdatnost. Pro starší děti nabízel Program pro mládež škole odrostlé: nedělní besídky, učňovské besídky, tělesná cvičení, sporty, hry v zimě i v létě, vycházky, táboření, přednášky, kurzy a zábavné besídky. 32 Z deníku Dětské farmy Zápisy v deníku dokládají rozpor mezi ideálními představami a skutečností, ale svědčí i o Štorchové oddanosti dětem a o jeho zaujetí pro pedagogické inovace. Štorch poctivé zaznamenával i nezdary. Bezesporu se mu musíme obdivovat, že to vydržel. Následující záznamy jsou pravděpodobně z roku /111. První vycházka s 1 celou třídou (II A). Vypadali jako diví, nenasytní hlodavci. Neukázněni. Jejich rozprava: Neblbni, ty vole!" Všude lezli. Těkaví, u ničeho nevydrželi. 2/IV. Několik hochů bylo smluveno jiti do biografu, ale nešli, zůstali na ostrově a pracovali. 16/IV. Hoši většinou vyhýbají se práci a nevydrží u ni. Víc je baví lézt na stromy, skotačit na písku, pálit ohně. Roztahají nástroje. Lámou pumpu. Poškodí nástroje. Pokazí záhonky. Nedostatečně zalévají, budu musit sázet jen věci, nepotřebující zalévání. 30/IV. Se IV. roč.: Řeknu jim, aby zalili záhonek nově zasazených květin - ani jeden se nehne.... Fried si lehl do trávy, aby ho nebylo vidět, a nešel pomáhat. Když jsem jim řekl, aby srovnali hřebíky - otočili se zády a odešli. Za to stále kopají a cvičí házení koulí a j. Z rodičů nikdo nepůjde pomoci. Jedině jeden nabídl povoz na odvezení dříví. Z Vltavy vylovili lopatu, kterou mi tam zapomněli, když vybírali písek. Ztratili kleště, rýček. Hoši skoro všichni sprostí a nepořádní, nevychovaní. Nutně zapotřebí pomocné síly. Na mne samotného je toho moc. Duben - květen: každý týden o 1 kg méně vážím. Natržená šlacha v levém lokti. Hoši jako diví po koupání."" Je malý zázrak, že Štorch dokázal v podobném duchu pracovat téměř osm let. Jeho vyčerpání fýzické, psychické i finanční 32 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 27 a Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Doklady, poznámky, zápisníky a plánky. PNP, LA, fond Eduard Štorch. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o rok 1926.

13 muselo být veliké, zvlášť když nenalezl pochopení u kolegu učitelů a musel odrážet hrozby vypovězení nájemní smlouvy z pozemků, na nichž Dětská farma stála. O uzavření tohoto pedagogického experimentu se zasloužilo" Ředitelství pro stavbu vodních cest, které plochu Dětské farmy přislíbilo pronajmout Ústavu pro tělocvik a sport při Univerzitě Karlové. Tento závěr byl prosazen pod pohrůžkou násilného vyklizení pozemku, nebude-li uvolněn do 31. prosince Závěr Přes vše, co bylo řečeno výše, nelze říci, že by Štorch neuspěl. Vytvořil model české školy v přírodě, který sice neměl přímé pokračování, zato je dodnes inspirací pro školská zařízení analogického typu - ozdravovny, léčebny a jistěže i pro existující školy v přírodě. Nejvýstižnější hodnocení Štorchova pokusu podal Svaz učitelstva v hl. městě v Praze ve svém dopisu ze dne 23. června 1927: Dětská farma jest jedinečné místo v Praze, kde téměř uprostřed města jest zachován krásný kus přírody, který má všecky vlastnosti potřebné ke zřízení sadové školy. Po stránce hygienické je předností Dětské farmy nejen čisté a klidné ovzduší, ale hlavně možnost koupele v čisté vodě. Tělesné výchově, sportu a hrám možno se zde plně věnovali. Vyučovati lze přímo pod širým nebem nebo včas nepohody pod krytou verandou. Po stránce výchovné zvláště zdůrazňujeme, že zařízení farmy umožňuje i vyučování dosavadními methodami školními i methodami činné školy, a to jak pracemi na zahradě nebo spoluprací žáků na výstavbě a zdokonalování zařízení farmy, tak i konečně nejrůznějšími výchovnými ručními pracemi v přírodě. Další velikou výhodou farmy jest, že vyučování není rušeno zvědavci, jimž přístup lze snadno zameziti.' 05 Z obsahu dopisu, který podepsali starosta Svazu učitelstva a jeho právní referent, jednoznačně vyplývá, že Štorch předbíhal dobu. Věcné mu nebylo co vytknout, rušil však zavedené pořádky, což se většinou nepromíjí. Přesto se však jeho pedagogické experimenty mohly uskutečnit, a to v samostatném československém státě, tedy v době mezi lety 1918 a Štorchova Dětská farma je tak markantním důkazem, že hledání nových cest ve výchově se může dít - přes veškerá případná protivenství - jen ve svobodné a demokratické společnosti. Není to příklad i pro dnešek? 34 Z korespondence Ředitelství pro stavbu vodních cest z roku 1933:... ředitelství podotýká, že dosud nezkoumalo ani právní charakter Dětské farmy" a Školy v přírodě", ku kterýmž účelům byl státní pozemek pronajat jakožto instituci veřejnými prostředky dotované, ani dosavadní Vaši (pozn. autora Štorchovu) legitimaci jakožto správce jich, a že musí proto nyní dodatečně žádati od Vás potvrzení školského referátu hl. města Prahy o tom, že předměty a zařízení Dětské farmy" jste oprávněn osobně disponovat a že mohou Vámi býti převzaty. Jinak musely by býti dány k dispozici příslušným úředním orgánům." 15 Z pozůstalosti Ed. Štorcha. PNP, LA, fond Eduard Štorch.

14 Príloha: Umístění Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově (1926)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE?

Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Lesní mateřská škola na Vysočině? ANO či NE? Myšlenka lesní MŠ Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti ve věku tří až šesti let, které jsou

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Provozní řád školy. 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Provozní řád školy. 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou Provozní řád školy Údaje o zařízení 26, 30 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon Předmět

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti: 1.9. 2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více