DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 Objevujeme zapomenuté DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA A REFORMA MEZIVÁLEČNÉHO ŠKOLSTVÍ Tibor Vojtko Abstrakt: Vznik samostatného Československa v roce 1918 otevřel prostor pro reformní pokusy v našem školství. Na pozadí politických změn a s oporou o poznatky nové se prosazujících oborů, zejména genetiky, byly rozvíjeny snahy reformovat jak organizační podobu školského systému, tak charakter vyučovacího procesu. Do tohoto kontextu zapadá experiment Dětská farma, kterou založil a vedl učitel, spisovatel a amatérský archeolog Eduard Štorch ( ). Dětská farma přestavuje osobitý typ ozdravné školy, v níž se Štorch snažil o důsledný návrat ke zdravému způsobu života dle eubiotických zásad. Touto opravdovostí při naplňování výchovných principů se Dětská farma lišila od ostatních škol zahradních, event. lesních a škol v přírodě. Ideový záměr Dětské farmy se začal rodit v roce 1921, roku 1925 vlastní pokus započal a rozhodující moment nastal v roce 1926, kdy byla povolena výuka vybraných předmětů přímo na Dětské farmě. Štorchova Dětská farma pak existovala dalších osm let. Klíčová slova: Eduard Štorch, Dětská farma, reforma školství, meziválečné Československo. Úvod Obdobně jako je tomu i dnes, byl pro naši společnost na přelomu 19. a 20. století a začátku století dvacátého příznačný všeobecný hospodářský rozvoj, narůstající sociální problémy městských aglomerací a změny v uspořádání rodinného života. Prosazující se sociální hygiena začala měnit pohled na dopady nemocí a postižení, znovuobjevení Mendelových zákonů dědičnosti (1900) otřásalo základy medicíny a lékařství. Zásadně se proměnil náhled na dítě. Urychlilo se i národní a státní uvědomování. To vše se promítlo do představ o moderní školní výuce. Je příznačné, že tehdy vzniká Pedologický ústav (Pedologický ústav hl. města Prahy zal. roku 1910, po roce 1918 přejmenovaný na Ostav pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže v Praze), konstituují se nové vědní obory pedologie (František Čáda ), pedopatologie a psychopatologie dětského věku (v roce 1920 byl pro tento obor habilitován na LF UK v Praze Karel Herfort ). Jejich cílem bylo zevrubné poznání českého (československého) dítěte a jeho skutečných vzdělávacích potřeb. 80. výročí založení Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově Eduardem Štorchem dává příležitost vytvořit si ucelenější názor na ozdravné hnutí (ve smyslu eubiotiky čili dobrožilství 1 ) v meziválečném školství i na samotný chod školy v přírodě při Dětské farmě.

2 Eduard Štorch a východiska jeho reformního pokusu Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři u Hořic v Podkrkonoší a zemřel 25. června 1956 v Praze. Je znám hlavné jako autor historických románu a zanícený amatérský archeolog. Méně známé jsou jeho návrhy reformy tradiční výuky dějepisu. Štorch se uplatnil i na poli pedagogického výzkumu a experimentu. Byl jedním z podnécovatelů celkové reformy školského systému v meziválečném Československu. Počátkem Štorchova celoživotního směřování byla učitelská epizoda v Mostu. 2 Tu si začal uvědomovat dopady negativního působení životního stylu délnictva v průmyslové oblasti. Jako mladý a vnímavý učitel si musel připustit tíživost tamních sociálních problémů, jejich vliv na rodinu a omezení výchovné možnosti tradičního školství tyto procesy jakýmkoli způsobem ovlivnit. Stále více si uvědomoval potřebu změny školského systému, sociální obrody celé společnosti a ozdravění dalších generací.' V roce 1929 Štorch publikoval sociálně- -pedagogickou práci Dětská farma. 4 Hned v úvodu podpořil aktuálnost zavedení eubiotických principů do školní výuky a tělovýchovy. S ohledem na snižování tělesné a duševní zdatnosti a všeobecného rozšíření tzv. školní nemoci - tuberkulózy, podrobil kritice rozvrhy, osnovy jednotlivých předmětů, vytíženost dětí školními i domácími povinnostmi a v neposlední 1 Hygienik prof. MUDr. Stanislav Růžička ( ) se pokusil o ustavení nové vědní disciplíny, kterou označil eubiotika, česky dobrožilství (z řeckého eu - dobrý, bios - život). V roce 1922 St. Růžička svou přednáškou v České eugenické společnosti představil eubiotiku jako mladší sestru eugeniky,... která naučí jak žiti dobře, tj. jaký způsob života odpovídá fyziologickým zákonům". Eubiotiku začlenil do okruhu hygieny - nauky o škodlivých vlivech životních podmínek a eugeniky - o správném zrození člověka. Definiční rámec eubiotiky osciloval na pomezí sociálního lékařství a osvěty. Jeho výzkumný a praktický cíl spočíval v úpravě životních podmínek eugenicky zrozeného člověka. Podle St. Růžičky teprve až propojení eubiotických a eugenických cílů vede člověka k jeho racionálnímu a exaktně podloženému zušlechtění. Základní eubiotické zákony a hypotézy zpřístupnil v práci Eubiotika (1922). Jeho publikační platformou bylo periodikum Sdružení profesorů hygieny universit Československé republiky a Československé eubiotické společnosti Časopis pro zdravotnictvo (1910/1). 2 V roce 1897 složil s vyznamenáním maturitní zkoušku na učitelském ústavu a stal se učitelem na veřejných školách obecných s vyučovacím jazykem českým. Do Prahy odchází roku Blíže: Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. Praha : Albatros Kapitola Sociologické studie, s štorch, E. Dětská farma. Brno; Praha: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929.

3 řadé i nehygienická a nefyziologická řešení školních budov. O rozvrzích a osnovách byl přesvědčen, že vedou k nervosnímu štvaní" dětí a učitelů, a mínil, že v každodenním přetěžování spočívá příčina většiny kázeňských přestupků. Štorch například vypočítal, že školní a domácí povinnosti dětem zabírají v průměru 58,75 hod. týdně, z čehož přibližné 32 hodin vyplňují školní povinnosti. Při jiném, podobně zaměřeném šetření zjistil, že dívky IV. ročníku měšťanské školy jsou vytížené v průměru 67,5 hod. týdně. Připomínám, že jest mi úplné vzdáleno propagovati snad lenošení mládeže, naopak hájím, že prvým úkolem mládeže je učiti se. Ale brániti musím náš bezmocný dorost, když se mu vinou špatné organizace a špatné metody nedá potřebný čas k zotavení, aby se mohl učiti bez újmy na svém zdrav/7" 5 Přimlouvám se za dodržení zásady polodenní práce ( ) i v jednotné škole, aby každé odpoledne bylo ponecháno tělesnému i duševnímu občerstvení." 6 Ke spojení školy se životem dodává, že zatímco život uhání kolem školy a otřásá veškerým okolím, až to břinčí, škola zachovává důstojný studený klid. 7 Štorch pro své názory našel východiska a oporu např. i v Aristotelovi ( př. n. 1.), F. Rabelaiseovi ( ), R. Mulcasterovi ( ), R. Descartovi ( ), J. Lockovi ( ), J. A. Komenském ( ), K. S. Amerlingovi ( ) a L. N. Tolstém ( ). Ve Štorchové pozůstalosti je uložen jeho nedatovaný rukopis studie Eubiotická škola,' ve které načrtl charakteristické rysy ozdravné reformované školní výuky. Vycházel ze sociálního lékařství, humanistických názorů T. G. Masaryka ( ) a eugenických přístupů Břetislava Foustky ( ). Štorch byl přesvědčen, že úspěšná reforma školství musí vycházet z domácích kořenů, ale odpovídat novému československému duchu i kolektivnímu cítění a musí spět k harmonii života dětí s dospělými a společenským řádem vůbec. Reformovat výchovu dětí, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku ve škole, to znamená reformovat i život nás dospělých. My jsme ta půda, ze které rostou nové generace." 9 Cílem moderní školy by měla být vědomá a systematická výchova nového a lepšího lidstva založená na důkladném výzkumu specifických vlastností československého dítěte. Poznamenejme, že Štorch se hlásil k představě československého národa. Ozdravné školství Štorch požadoval, aby reformovaná školní výuka byla počátkem rozsáhlé reformy rodinného, kulturního a vlasteneckého 5 Kakáč 1986, s "Kakáč 1986, s Kakáč 1986, s. 23.! Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. Studie. PNP, LA, fond Eduard Štorch. ' Štorch, E. Eubiotická škola, c.d., s. 2.

4 života rodiny. Soudil: Naše učitelstvo stojí před dalekosáhlou úlohou. Má ukázati, že slyší volání nemocného lidstva, potácejícího se v křečových záchvatech, po osvobozující spásné výchově mladého dorostu. Jsem jist, že hlucho nezůstane."'" Moderně reformovaná škola má pečovat společně s rodinou o zdravotní a výchovný prospěch dětí, přičemž výchova musí být vedena v národně vlasteneckém duchu, v úzkém spojení s praktickými potřebami života, ale především tak, aby odpovídala zdravotním možnostem žáka. Výchova v této škole tak musí být zárukou přirozených fyziologických podmínek vývoje dítěte: správné výživy, dostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě všeobecné, vhodného tělesného vyžití, odpočinku a ochrany před nevhodným prostředím. Štorch kladl důraz na takovou výuku, v níž by převažovalo problémové a projektové učení, kde učitel vystupuje spíše v roli vychovatele a poradce, což by se mélo promítnout i do jednotlivých vyučovacích předmětů. V tělesné výchově by měly dominovat ozdravné aktivity. Výuka dějepisu, přírodopisu a zeměpisu by měla probíhat sjednocené, samotné vzdělávání by mělo být součástí výchovy. Štorchovy úvahy o dětské farmě korespondovaly s návrhy, které se v Evropě uplatnily zvláště po první světové válce. Především v anglosaských zemích byly pro děti zdravotně oslabené, sociálně znevýhodněné nebo děti z průmyslových aglomerací zřizovány školy v přírodě, zahradní školy, lesní školy, ale také univerzity na volném vzduchu. Jejich společným pojítkem bylo utužování tělesného a duševního zdraví přirozeným pohybem a pobytem ve volné přírodě, výchova k lásce k přírodě, domovu, vlasti a samozřejmě i národu. Alternativou těchto škol ve větších městech byly školy zahradní (die Gartenarbeitsschule, die Gartenschule), resp. tzv. sadové školy. Taková škola vznikla např. v Praze v Dejvicích roku 1924, kde obecná škola provozovala v zahradním pavilonu dvě učebny pro výuku občanské nauky, ručních prací a tělesné výchovy. V meziválečném československém školství se ale většinou namísto zahradních škol uplatňovaly experimenty s tzv. zahradními dny pro zdravotně oslabené a ohrožené děti (při slunném dni výuka probíhala pro vybrané děti na školní zahradě). V Praze se ve prospěch zdravotně oslabených a tuberkulózou ohrožených dětí uskutečnilo několik pokusů o zřízení ozdravných škol v přírodě. Všechny však ztroskotaly na administrativních těžkostech nebo na nedostatku prostředků či na nepochopení. Podle Štorcha však i neúspěšné projekty prokázaly, že škola v přírodě má pozitivní vliv na zdravotní stav zdravotně oslabených a ohrožených 10 Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy. Brno; Praha : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Dědictví Komenského v Praze, 1929, [rkp. Doplňky], s. 172.

5 détí. To dokládala četná šetření o týdenním zvyšování tělesné hmotnosti nebo množství hemoglobinu v krvi. Obecné se soudilo, že výuka ve škole v přírodě, kromě vylepšení prospěchu, posiluje nervový systém, kondici, zlepšuje dýchání a plicní ventilaci, snižuje krevní tlak, podněcuje radost ze života, probouzí optimistickou mysl a chuť k jídlu." O poslání universit na volném vzduchu vypovídá citát: Volný vzduch dopřává rozletu volné myšlence." 12 Například roku 1929 byl ve volné přírodě uspořádán Pokusný geologicko-pedagogický kurs Univerzity Karlovy v Praze. Podle Štorcha by reformní změna mohla proběhnout takto: v první fázi zřizovat celoroční školy v přírodě pro děti tělesné a duševně ohrožené nebo zdravotně oslabené, které by se později přeměnily na speciální školy v přírodě pro tělesně nebo duševně oslabené děti. Celková reforma pražského školství by měla následovat zřizováním škol vnitropražských a výšinových. Dočasné (sezónně) působící vnitropražské školy v přírodě za účelem rekonvalescence, rehabilitace a prevence onemocnění zdravotné oslabených a ohrožených městských détí a mládeže: Vyvedeme-li z těchto škol slabé, ohrožené děti ven, do zahrady, znamená to pro ně zajisté značné zdravotní zlepšení... Proto škola v zahradě, i uvnitř Prahy, je velkým zdravotním pokrokem. " u Pro Prahu Štorch předpokládal zřízení nejméně 10 takových škol. Výšinové školy v přírodě by pak byly běžné školy v přírodě ve venkovském okolí Prahy. 14 I tradiční školní budovy by podle Štorcha měly projít rozsáhlými změnami:,,a) Rozmnoží se a zvětší se okna ve třídách. Jsou pak otevřena stále. Za chladného počasí se děti teple obléknou. b) Odstraní se celá jedna stěna učebny, takže z uzavřené učebny vznikne krytá veranda. c) Zřídí se lodžie, otevřené vzduchu a slunci, kde děti odpočívají na lehátkách. V" zimě jsou děti dobře zabaleny. Ustoupiti nelze!",s Tento proces by mohl být završen přeměnou městské vychovatelny na Rokosce v Praze-Libni (dosud sloužila k nápravě mravně narušené mládeže, především učňů) na moderní školu. Škola by se mohla stát odborným pracovištěm pro budoucí Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. 11 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s Tamtéž, s " Tamtéž, s Rozhodnutím městské rady Prahy ze dne 25. února 1927 byla ke zřízení škol v přírodě přidělena dotace Kč. Ještě v tomtéž roce bylo rozhodnutí přehodnoceno a od záměru pražských škol v přírodě se upustilo. 15 štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 152.

6 Dětská farma na Libeňském ostrově v Praze Dětská farma" je pokus o výchovu mládeže na základě života v přírodě." 16 Jako model reformované zdravé" školy navrhl Eduard Štorch princip dětské se školou v přírodě. farmy Tu tvoří jednak škola v přírodě a jednak drobné soběstačné hospodářství. Ojedinělý pedagogický experiment Dětské farmy se školou v přírodě založil a vedl na Libeňském ostrově v Praze v letech Ještě předtím však navrhoval zřízení tzv. Dětského okresu pro děti různé postižené. V dopise z 6. prosince 1919 adresovaném ministerstvu školství a národní osvěty píše:... ústavu pro výchovu životem a prací by mél být zřízen zvláštní Ústav pro opuštěné, děti toulavé, žebravé, útulna pro děti s trvalejším pobytem, Ústav pro děti zmrzačelé, Ústav pro děti slabomyslné, Ústav pro děti choré, Ústav pro děti slepé, Ústav pro děti hluchoněmé, Ústav pro děti chudé, duševně velmi nadané." 17 Dále zdůrazňuje, že... musíme i z dětí, které dosud společnost zatěžují a mnohdy poškozují, vychovat individuálně uschopněné zdárné pracovníky." 1 ' K umístění Dětského okresu navrhl využít východního svahu Petřína mezi rozhlednou a ulicí Karmelitskou v Praze. Jeho návrh zůstal bez odpovědi. Prvním krokem ke zřízení Dětské farmy bylo založení tábořiště pro oddíl skautů." Štorchovi bylo na jaře 1921 povoleno zřízení a užívání hřiště 20 a již 18. února 1922 požádal vedení své školy v Jindřišské ulici o povolení venkovní" výuky předmětu mravouka. Navrhoval, aby bylo zřízeno oddělení o 15 dětech bez ohledu na jejich sociální původ a náboženské vyznání. Štorch typ výuky charakterizuje takto: Vyučovací doba - nestálá. Řídí se volným časem mým i žáků. Obyčejně jedna hodina ve škole (středa 12-13) a šest, deset i více hodin ve volné přírodě - podle dohody. Vyučování nemá ráz školský, nýbrž životně praktický a rodinný. Použije se vhodně skautingu." Obsah výuky nejlépe charakterizuje vyučovací osnova najedno pololetí: Výchova k pořádku, čistotnosti, pravdomluvnosti, tělesné práci a soběstačnosti. Společenská spolupráce, bratrství. Konání dobra. Láska k přírodě, k životu, národu a k lidem. Praktické znalosti občanské - loajalita. Hygienické poučky s prak- 16 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let PNP, LA, fond Eduard Štorch, s Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s " Tamtéž, s. 27. " Štorch působil jako vysoký funkcionář skautského hnutí Drahý bratře, nedělní Valný sjezd zvolil Tě opětně do Náčelnictva našeho svazu. Prosím Té, abys laskavě volbu přijal a v příštím období s námi pravidelné spolupracoval..." Z dopisu Antonína B. Svojsíka ze dne 24. února 1926 v Praze. 20 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 15.

7 tickými zvyky. Práce zahradní. Společná stavba dřevěné chaty na Libeňském ostrově. Tělesná výchova. Cvičení plavecké. Cvičení v prvé pomoci. Hry v přírodě, ve stanech. O prázdninách táboření v přírodě. " 2I Faktický začátek Dětské farmy však datujeme až jarem března 1925 totiž Štorch pronajal od Zemské správy politické travnaté pobřeží Libeňského ostrova o výměře 5134 m 2 za 256 Kč ročně. 22 Ředitelství pro stavbu vodních cest a Ministerstvo veřejných prací rozhodlo o rok později, 31. března 1926, o pronájmu většího oploceného pozemku na Libeňském ostrově a 30. dubna 1926 to Štorchovi oznámilo. Za 7316 m 2 měl Štorch hradit 116,58 Kč. Klíče od přidělené plochy Libeňského ostrova byly Štorchovi předány 5. listopadu Později Ředitelství pro stavbu vodních cest výši nájemného upřesnilo. Budování Dětské farmy započal Štorch s dětmi, se kterými léta skautoval. Na odborné práce přijal tesařského dělníka, který na farmě pracoval denné. Při jejím rozšiřování přijímal i pracovníky další. Opravy, neodborná přidavačská práce a údržba, to vše bylo na dětech. Finanční náklady pokrýval Štorch sám. Jejich výše si vyžádala i prodej Štorchovy sbírky archeologických nálezů, která představovala dvacet let archeologického bádání. 23 O svých aktivitách Štorch průběžné informoval i prezidenta Masaryka. Jeho kancelář přispěla 1000 Kč na zakoupení loďky. Práce na farmě postupovaly a 23. dubna 1926 byl dokončen malý domeček pro dívky - Děvín a 27. dubna 1926 hlavní budova. Většina stavebního materiálu pocházela z velkých pražských staveb. Dřevo se však dopravovalo velice obtížně - sedmkrát se splavovalo po Vltavě a jinak se ze staveb nosilo na ramenou. Do roku 1927 Praha neměla žádné veřejné koupaliště, proto město uvítalo Štorchovu nabídku na propůjčení vltavského pobřeží Dětské farmy. K tomu účelu za to město vybudovalo šatny a pro letní sezonu zajistilo plavčíka. S tím však Štorch neměl štěstí; přistihl ho v podnapilém stavu a plavčík musel být propuštěn. Toto koupaliště využívalo mnoho škol a organizací. 24 Řídící učitel Deylova ústavu pro slepé ve svém dopise ze dne 21. června 1927 napsal:... Když se děti vracívají po celodenní návštěvě u Vás k večeru domů, není divu, že jen nerady se loučívají a potom celý týden se těší na.farmu'. Láká je svým tělesným osvěžením, které jim poskytuje jen málokteré místo v širokém okruhu Prahy - velkoměsta -, ba které nemůže poskytnout ani nejvychválenější 21 Kakáč, B. Kdo byl Eduard Štorch. c.d., s Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově: Kronika se zápisy z let c.d., s Cennou sbírku zakoupilo ministerstvo školství a národní osvěty do inventáře Národního muzea 7. dubna 1926 za Kč. Ze Štorchovy korespondence je zjevné, jakou oběť prodejem učinil. 24 Od 25. května do 24. června 1927 navštívilo koupaliště na 2861 dětí z 81 škol.

8 a nejnavštěvovanějií přímořská nebo jiná prázdninová osada... A při Vašem vzorném vedení měla by se stát Vaše,Dětská farma' a Škola v přírodě vzorem všem těm pedagogickým pracovníkům, kterým nejde jen o naplněnou duši, ale nejprve o zdravé tělo..." Narůstající náklady na Dětskou farmu se roce 1927 staly pro Štorchovu rodinu neúnosnými. Na jeho nabídku převést celý areál Dětské farmy pod správu úřadu hlavního města Prahy za úhradu Kč s podmínkou, že na ní bude oficiálně založena pomocná škola v přírodě pro ohrožené děti, úřad ani nezareagoval. Štorch tedy s vypětím všech sil i nadále Dětskou farmu vydržoval z vlastních prostředků. Idea školy v přírodě na Dětské farmě Školu v přírodě Eduard Štorch považoval za vzdělávací instituci, která formuje osobnost dítěte po stránce duševní, tělesné a zdravotní. Ke zřízení školy v přírodě na Dětské farmě ho inspirovala lesní škola zřízená v Německu v Charlotteburgu u Berlína." Zřízení školy v přírodě při Dětské farmě navrhl Štorch pražské obci roku Svůj záměr zdůvodnil negativními dopady nezdravého prostředí v tradiční školní budově na zdraví dětí a jejich přirozený vývoj. Tomu neprospívala ani strohost školní výuky. Zprvu škola měla sloužit dětem zdravotně oslabeným a ohroženým a dětem v rekonvalescenci, jejichž péče už nevyžadovala lékařské 25 Tamní lesní škola (Die Waldschule) byla otevřena jako speciální třída pro slabé děti 1. srpna Celá škola se skládala ze 2 tříd a jedné kanceláře pro ředitele. Budova byla dřevěná. Výuka probíhala venku, při špatném počasí se měnila třída v hernu a jídelnu. Nebyly tu školní lavice. Další vybavení areálu spočívalo v jedné hospodářské boudě, kde byla i nemocnice", a velkém zábavním pavilonu. Výuku zajišťovali tři učitelé a jedna učitelka na 95 dětí. Na odpolední program docházelo několik pomocných osob. Množství žáků (i učitelů) stále rostl ze zmíněných 95 na 120. V roce 1917 měla škola 290 žáků a 9 učitelů. Škola byla určena dětem anemickým, choulostivým, nervózním a těm, které nevydrží 6 hodin v uzavřené budově. (V uzavřené budově je míněno ve škole tradičního stylu.) Celkem se učilo po 1/2 hodinách s 5-10minutovými přestávkami, týdně 12 až 15 vyučovacích hodin, strava byla 5krát za den. První školní rok byl zahájen 29. října Škola byla otevřena po celý rok vyjma doby od Vánoc do Velikonoc, kdy byly děti v normální škole. Třikrát týdně prohlížel děti lékař. Náklady jen částečně hradili rodiče. Pokus o zřízení lesní školy roku 1907 v Kostelci nad Orlicí byl jedním z prvních v Čechách. Zůstalo ale pouze při plánech. Další pokus byl v Domařové nad Bystřicí, tehdy Domštátu, v roce Škola v přírodě byla zřízena v Pardubicích na školní zahradě. Výuka probíhala pouze od 18. května do 26. června škola byla určena pro děti zdravotně oslabené.

9 ošetření. Ve škole měla působit školní sestra, která by zabezpečovala kontakt mezi školou a rodinou dítěte. Zodpovědnost za vedení školy a výuky po stránce zdravotní by byla uložena školnímu lékaři. Ten měl dvakrát týdně prohlížel děti a spolupodílel se na vedení školy. Ve třídě mělo být mezi 20 a 25 žáky. Výuka se tu měla odbývat po sedm měsíců v roce nepřetržité. Na zbývající tři chladné měsíce by děti přešly do své původní školy. Nicméně Štorchovým ideálem bylo samozřejmě celoroční výučování venku! V takovém případě se měly změnit osnovy jednotlivých předmětů i jejich cíle a přizpůsobit i harmonogram školního roku. Výuka by začínala tradičné 1. září, první pololetí skončilo 15. prosince a do 31. ledna by následovaly zimní prázdniny - dostatečně dlouhé pro odpočinek a vyžití zimními sporty. Druhé pololetí by začínalo 1. února odjezdem na horský zotavovací a utužovací pobyt. Od 1. března do 31. července by výuka opět pokračovala ve škole v přírodě. Následovaly by letní prázdniny, kterými by byl ukončen školní rok 31. srpna. Vyučovací předměty podle Štorchova návrhu Spojení přírodopisu, zeměpisu a dějepisu do jednoho vyučovacího bloku a neškolské pojetí" tělesné výchovy představuje to nejdůležitější, co volbou metod, cílů a organizací vyučovací hodiny odlišuje Štorchovu reformovanou školu od tradiční výuky. Tělesná výchova by měla být zrušena a nahrazena přirozenými pohybovými aktivitami v každé vyučovací hodině. Volené aktivity by měly odpovídat vývojovému stupni dítěte a pozitivně ovlivňovat jeho duševní a tělesný vývoj. Vhodně by k nim měla být přiřazena i sexuální osvěta. Tělesná cvičení pro zdravotně oslabené žáky měla mít převážně rehabilitační charakter. Taková zdravotní tělesná výchova se podle Štorcha obejde bez tělocvičen a sportovního náčiní. Za to má být založena na činnostech, jako je chůze, béh, skákání, šplh, zvedání a nošení břemen, házení a vrhání, úpoly a plavání. Ze sportů je vhodná lehká atletika, veslařství, turistika, táboření, střelba z luku, cyklistika, jízda na koni, skauting a klasické zimní sporty. Kromě jezdectví bylo možné na Dětské farmě provozovat všechny vyjmenované aktivity. Učitelé tělesné výchovy měli vystupovat spíše jako instruktoři, kteří tělovýchovně rehabilitační proces organizují. Škola v přírodě by výuku českého jazyka mohla učinit konkrétnější a názornější. Její nedílnou součástí se mělo stát každodenní zapisování a ilustrování deníku. Pokud jde o písemný projev, Štorch se přikláněl i k výraznému zjednodušení pravidel českého pravopisu. Domníval se, že by zjednodušení psaní i a y, ě a je a dalších komplikovaných gramatických jevů výchově a vzdělání dětí jen prospělo.... Co žáků zbytečně propadne pro jalové pravopisné formálnosti v době všeobecné ra-

10 cionalizace."" (Ke zjednodušení pravopisu se inspiroval v reformě chorvatštiny.) Při výuce kresby Štorch navrhoval předcházet její automatické stylizaci. Různé náměty a techniky by měly vycházet z praktických požadavků, jako např. plánek budovy, výrobku, skříně, natírání dřevěných budov a nářadí. Samo psaní zdravotně oslabených dětí mělo být zredukováno na míru zcela nezbytnou. Pro předměty jako zeměpis, dějepis a přírodopis Štorch navrhuje jejich vzájemné propojení. Při jejich výuce by se měla uplatňovat metoda pozorování, měření, statistického šetření a zhotovování předmětů, o nichž se právě učí. Nedílnou součástí takové výuky by měly být cestovatelské výpravy po Vltavě spojené s tábořením na neznámých místech. Vlastní dějepisné vyučování chtěl Štorch pozměnit ve výuku tzv. sociálního dějepisu. Jeho podstata je ve výkladu společenských a kulturních dějin lidské společnosti v kontextu dějů přírodních: Evoluční teorie vede k reálnému smýšlení pokrokovému. Velmi bychom se zasloužili o národ, kdybychom všemu lidu vštípili poučení, že,vše plyne' a že svou úlohu na zemi vyplníme prací k vyšším a vyšším stupňům kulturním a sociálním." 27 Pozornost by si zasloužilo období pravěku a husitství na úkor memorování panovnických posloupností. 28 Chod školy v přírodě na Dětské farmě 25. května 1925 bylo na Štorchovu žádost povoleno zřízení školy v přírodě při Dětské farmě na Libeňském ostrově. Její vybudování a vybavení trvalo téměř jeden rok. 27. března 1926 bylo povoleno zahájení výuky, což se stalo 22. května Dětskou farmu tvořila ovocná zahrada, farma s domácími zvířaty, zelinářská zahrada, pole, květinové záhonky, žákovské záhonky, louka, zahrádková kolonie a tábořiště, ze sportovišť pak volejbalové hřiště, dráha pro skok do dálky, hřiště na vltavském pobřeží, zahradní hřiště, pískoviště, toalety, koupaliště mělo oddělení pro plavce i neplavce, ostrůvek, šatny a převlékárny a v neposlední řadě i přístav pramic. Dětská farma byla vybavena kuchyní, Děvínem (malá budova pro dívky), opatrovnou a větším domkem pro chlapce. 29 Bylo zde i místo pro relaxaci a uvolnění, pro soukromí, ale i vhodné zabezpečené hygienické zázemí pro smíšenou výuku chlapců a dívek. Aby se atraktivní místo při Vltavě nestalo rekreační oblastí Pražanů a výuka nebyla narušována rodičovskými zásahy, 26 Štorch, E. Eubiotická škola. Rkp. studie, 28 11, fo, s Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s > K reformě výuky dějepisu blíže: Štorch, E. Reforma školního dějepisu. Praha : Nákladem vlastním, Štorch, E. Nový dějepis. Zábřeh : Nákladem vlastním, Štorch, E. Dětská farma. Eubiotická reforma školy, c.d., s. 178.

11 omezoval návštěvy rodičů Domácí řád, a to na první neděli v měsíci. 30 Štorch si původně představoval každodenní dělení výuky na dopolední a odpolední vyučování. Dopolední výuka předmětů rýsování a fyziky měla probíhat 2 až 3 hodiny (od 8.00 do hod., příp. do hod.) ve škole v Jindřišské ulici a odpolední vyučování např. dějepis, zpěv, občanská nauka, tělesná výchova a ruční práce na Dětské farmě. Skutečnost byla však mnohem složitější. I po zřízení školy v přírodě Štorchovi zůstaly všechny jeho povinnosti ve škole v Jindřišské ulici, musel se spokojit pouze s dětmi své třídy, nepodařilo se mu zajistit bezplatnou dopravu dětí na Libeňský ostrov (rada Elektrických podniků zamítla všechny jeho žádosti) a nedostal ani výpomocnou sílu pro odpolední zaměstnání dětí. Výuka navíc musela bezpodmínečné respektovat rozvrh hodin kamenné školy" a ostatní učitelé Štorchovo úsilí nepodporovali. Udržení pořádku a pravidel při výuce na Dětské farmě nebylo jisté jednoduché. Denní program na farmě začínal v 9 hodin vytažením vlajky a přípravou na ranní prohlídku. Funkcionáři z řad détí nahlásili nemocné, nepřítomné a zajímavé události, učitel obeznámil všechny děti s tím, co se ten den bude dít. Následovaly žákovské zprávy o počasí, hrách, zahradě a plánovaném zábavném programu. Pak se odcvičila prostná a začalo vyučování. Model denního programu byl např. následující: 9 00 _ český jazyk volnéproběhnutí po farmě 10" dějepis ll dýchací cvičení 11-os _ německý jazyk příprava oběda oběd odpočinek 1400 _ i 5oo_ přírodopis S _ přestávka 15.os _ náboženství koupání, tělesná výchova svačina hry, práce na pozemcích a na zahradách odchod žáků z farmy V tehdejší době se o stravování žáků musela postarat rodina. Proto bylo výhodné, že Dětská farma zajišťovala kromě obědů a večeří svačiny, které si děti připravovaly samy. Za teplého počasí byly děti bosé, v plavkách nebo nahé, jindy se pohybovaly pod přístřeškem. 31 Do výchovného programu Dětské farmy byl zakomponován Program Dětské farmy Předvojenské výchovy mládeže (od 5 do 20 let). Byl to propracovaný systém nejrůznějších aktivit zaměřených na rozvoj 30 štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s štorch se však inspiroval i u eskymácké školy v přírodě", ve které jsou děti i v takové nepřízni venku. Často děti chodily nahé, což Štorch považoval za přirozené právě u malých détí.

12 tělesné zdatnosti a mravní uvédomélosti. Přitom se využívalo lehké atletiky, koupání, plavání, veslování, bruslení a lyžování (v okolí), her na trávníku, polních her a tělovýchovných rozprav; skautských dovedností, táboření, přenocování v přírodě pod stany, pozemních a stavebních prací, ručních prací (k životu v přírodě), zahradnictví, vaření a přípravy pokrmu, zpěvu, hudby, deklamace, divadla v přírodě a veselých besídek. Všechny aktivity byly zaměřené na výchovu a tělesnou zdatnost. Pro starší děti nabízel Program pro mládež škole odrostlé: nedělní besídky, učňovské besídky, tělesná cvičení, sporty, hry v zimě i v létě, vycházky, táboření, přednášky, kurzy a zábavné besídky. 32 Z deníku Dětské farmy Zápisy v deníku dokládají rozpor mezi ideálními představami a skutečností, ale svědčí i o Štorchové oddanosti dětem a o jeho zaujetí pro pedagogické inovace. Štorch poctivé zaznamenával i nezdary. Bezesporu se mu musíme obdivovat, že to vydržel. Následující záznamy jsou pravděpodobně z roku /111. První vycházka s 1 celou třídou (II A). Vypadali jako diví, nenasytní hlodavci. Neukázněni. Jejich rozprava: Neblbni, ty vole!" Všude lezli. Těkaví, u ničeho nevydrželi. 2/IV. Několik hochů bylo smluveno jiti do biografu, ale nešli, zůstali na ostrově a pracovali. 16/IV. Hoši většinou vyhýbají se práci a nevydrží u ni. Víc je baví lézt na stromy, skotačit na písku, pálit ohně. Roztahají nástroje. Lámou pumpu. Poškodí nástroje. Pokazí záhonky. Nedostatečně zalévají, budu musit sázet jen věci, nepotřebující zalévání. 30/IV. Se IV. roč.: Řeknu jim, aby zalili záhonek nově zasazených květin - ani jeden se nehne.... Fried si lehl do trávy, aby ho nebylo vidět, a nešel pomáhat. Když jsem jim řekl, aby srovnali hřebíky - otočili se zády a odešli. Za to stále kopají a cvičí házení koulí a j. Z rodičů nikdo nepůjde pomoci. Jedině jeden nabídl povoz na odvezení dříví. Z Vltavy vylovili lopatu, kterou mi tam zapomněli, když vybírali písek. Ztratili kleště, rýček. Hoši skoro všichni sprostí a nepořádní, nevychovaní. Nutně zapotřebí pomocné síly. Na mne samotného je toho moc. Duben - květen: každý týden o 1 kg méně vážím. Natržená šlacha v levém lokti. Hoši jako diví po koupání."" Je malý zázrak, že Štorch dokázal v podobném duchu pracovat téměř osm let. Jeho vyčerpání fýzické, psychické i finanční 32 Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Kronika se zápisy z let c.d., s. 27 a Štorch, E. Dětská farma na Libeňském ostrově. Doklady, poznámky, zápisníky a plánky. PNP, LA, fond Eduard Štorch. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o rok 1926.

13 muselo být veliké, zvlášť když nenalezl pochopení u kolegu učitelů a musel odrážet hrozby vypovězení nájemní smlouvy z pozemků, na nichž Dětská farma stála. O uzavření tohoto pedagogického experimentu se zasloužilo" Ředitelství pro stavbu vodních cest, které plochu Dětské farmy přislíbilo pronajmout Ústavu pro tělocvik a sport při Univerzitě Karlové. Tento závěr byl prosazen pod pohrůžkou násilného vyklizení pozemku, nebude-li uvolněn do 31. prosince Závěr Přes vše, co bylo řečeno výše, nelze říci, že by Štorch neuspěl. Vytvořil model české školy v přírodě, který sice neměl přímé pokračování, zato je dodnes inspirací pro školská zařízení analogického typu - ozdravovny, léčebny a jistěže i pro existující školy v přírodě. Nejvýstižnější hodnocení Štorchova pokusu podal Svaz učitelstva v hl. městě v Praze ve svém dopisu ze dne 23. června 1927: Dětská farma jest jedinečné místo v Praze, kde téměř uprostřed města jest zachován krásný kus přírody, který má všecky vlastnosti potřebné ke zřízení sadové školy. Po stránce hygienické je předností Dětské farmy nejen čisté a klidné ovzduší, ale hlavně možnost koupele v čisté vodě. Tělesné výchově, sportu a hrám možno se zde plně věnovali. Vyučovati lze přímo pod širým nebem nebo včas nepohody pod krytou verandou. Po stránce výchovné zvláště zdůrazňujeme, že zařízení farmy umožňuje i vyučování dosavadními methodami školními i methodami činné školy, a to jak pracemi na zahradě nebo spoluprací žáků na výstavbě a zdokonalování zařízení farmy, tak i konečně nejrůznějšími výchovnými ručními pracemi v přírodě. Další velikou výhodou farmy jest, že vyučování není rušeno zvědavci, jimž přístup lze snadno zameziti.' 05 Z obsahu dopisu, který podepsali starosta Svazu učitelstva a jeho právní referent, jednoznačně vyplývá, že Štorch předbíhal dobu. Věcné mu nebylo co vytknout, rušil však zavedené pořádky, což se většinou nepromíjí. Přesto se však jeho pedagogické experimenty mohly uskutečnit, a to v samostatném československém státě, tedy v době mezi lety 1918 a Štorchova Dětská farma je tak markantním důkazem, že hledání nových cest ve výchově se může dít - přes veškerá případná protivenství - jen ve svobodné a demokratické společnosti. Není to příklad i pro dnešek? 34 Z korespondence Ředitelství pro stavbu vodních cest z roku 1933:... ředitelství podotýká, že dosud nezkoumalo ani právní charakter Dětské farmy" a Školy v přírodě", ku kterýmž účelům byl státní pozemek pronajat jakožto instituci veřejnými prostředky dotované, ani dosavadní Vaši (pozn. autora Štorchovu) legitimaci jakožto správce jich, a že musí proto nyní dodatečně žádati od Vás potvrzení školského referátu hl. města Prahy o tom, že předměty a zařízení Dětské farmy" jste oprávněn osobně disponovat a že mohou Vámi býti převzaty. Jinak musely by býti dány k dispozici příslušným úředním orgánům." 15 Z pozůstalosti Ed. Štorcha. PNP, LA, fond Eduard Štorch.

14 Príloha: Umístění Dětské farmy v Praze na Libeňském ostrově (1926)

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ

DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A JEJÍ VÝVOJ Téma č. 1 HISTORIE ŠKOLSTVÍ A VÝVOJ TV NA NAŠICH ŠKOLÁCH 1774 - počátek povinné školní docházky (Marie Terezie) 1869-1. učební osnovy - zavedení 2 hodiny TV (pořadová,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Nové město, nová generace, naděje pro společnost, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze Troji (1925 1930)

Nové město, nová generace, naděje pro společnost, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze Troji (1925 1930) L i d é m ě s t a / u r b a n p e o p l e 1 3, 2 0 1 1, 3 Nové město, nová generace, naděje pro společnost, aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze Troji (1925 1930) Tibor Vojtko Pedagogická fakulta

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 211/99-11017 Signatura: bm2fs203 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední zemědělská škola, Olomouc, U

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky ( )

Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky ( ) Výchova a vzdělávání v období první Československé republiky (1918-1938) Charakteristika tohoto období Rozkvět české pedagogiky Česká pedagogika se konstituuje jako věda Široká diskuse o modernizaci české

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd 5.A každému opatříme vlastní šatní skříňku zajistíme, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC zajistíme změnu skladby rozvrhu změníme vybavení tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY Obor vzdělání: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá Dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005 učebním dokumentům č.j. 32 090/2004-24,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9. Náměstí Republiky 9, Znojmo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo Identifikátor školy: 600 127 737 Termín konání inspekce: 11.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více