VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ V KONTEXTU MEZIVÁLEČNÉ ČESKÉ PEDAGOGICKÉ TEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ V KONTEXTU MEZIVÁLEČNÉ ČESKÉ PEDAGOGICKÉ TEORIE"

Transkript

1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ V KONTEXTU MEZIVÁLEČNÉ ČESKÉ PEDAGOGICKÉ TEORIE Tomáš Kasper úvod První třetina 20. století je v pedagogické diskusi české i světové úzce spjata s otázkou reformy školy, výchovy a vzdělávání, která byla součástí širší diskuse o tzv. reformě života. V jejím rámci zaznamenáváme modernizační snahy, ale i konzervativní tendence. Reformní výchovné koncepty se přitom opíraly jak o výsledky rozvíjející se experimentální či kvantitativně orientované pedagogiky, tak i o a priori založené a často i antidemokraticky podložené myšlenkové konstrukty. (Oelkers 1989, s. 11) Programově a koncepčně se tak jednalo v případě reformních pedagogických snah o velmi různorodý komplex idejí a postulátů, který i dnes lze jen těžce shrnout pod jednotný nadpis reformně pedagogické hnutí (Oelkers 1989, s. 9; Kasper 2007, s. 133). Poměrně jinak tomu bylo v otázce reformy výchovy a vzdělávání v baťovském meziválečném 41

2 meziválečná školská reforma v československu Zlíně a konkrétně v případě zlínských pokusných škol v třicátých letech 20. století. Zlínské pokusné školství bylo programově a ideově sevřené a vyhraněné, neboť bylo součástí plánované, koncepčně vedené a průběžně reflektované meziválečné školské reformy vycházející z idejí americké pragmatické pedagogiky a psychologického behaviorismu a bylo syceno několika základními koncep ty racionalizace, individualizace a společenské výchovy. Při interpretaci těchto kategorií ovšem nebude rekonstrukce zlínského reformního pedagogického fenoménu úplná. Je nutno jej číst a snažit se o jeho porozumění hned v několika rovinách kontextech. 1. Jedná se předně o pokračování diskuse a o navázání na návrhy reformy školy, které byly představeny českým učitelstvem již na počátku 20. století a postupně byly rozvíjeny po vzniku samostatného státu. Reforma školy nepřestala být tématem po roce 1918, ba naopak vznik samostatného státu, jak známo, vedl k oživení reformního dění, i když jeho systematičtější rovinu zaznamenáváme až v třicátých letech 20. století. (Váňová 1992) 2. Zlínské pokusné školství a návrhy firemního školství a výchovy firemního dorostu je rovněž nutno číst v kontextu realizace vzorového průmyslového firemního města. (Kasperová 2014) V tomto ohledu byl Zlín jistou sociální laboratoří, místem extrémní modernizace života a současně místem realizace sociálního projektu paternalistické politiky průmyslníka Tomáše Bati ( ) a jeho bratra Jana Antonína Bati ( ), v jehož rámci se opíral o vizi racionalizace výroby a modernizace života jako programu reformy života moderního průmyslového člověka a jako prostředku realizace komuny sociálního 42

3 výchova a vzdělávání v baťovském zlíně smíru (Ševeček 2009, s. 30). Zlín byl americkým ostrůvkem ve střední Evropě, který se zakládal na koncepci specifických sociálně-hospodářských podmínek firmy Baťa, tzv. batismu, místem realizace částečně utopistických vizí harmonického života v moderním velkoměstě (Steinführer 2002; Vacková 2000). 3. V neposlední rovině je podstatné neztratit ze zřetele celkovou meziválečnou pedagogickou diskusi, v níž se reformní pokusy ve Zlíně odehrávaly a současně ji zpětně obohacovaly, ovlivňovaly a utvářely. Reformní meziválečnou diskusi, zlínskou nevyjímaje, je tak nutno zasadit do širší problematiky tzv. směřování pedagogiky jako vědy. vzorové průmyslové město zlín a školská reforma Analýza se věnuje především druhému a třetímu bodu koexistenci zlínského pokusného školství v rámci života ve vzorovém průmyslovém městě Zlíně a tematizaci východisek zlínského pokusného školství v kontextu meziválečné pedagogické diskuse. Zlínské pokusné školy byly součástí sítě škol tzv. příhodovské reformy, přesto se v jejich případě jedná o ojedinělý příklad nebývalého vlivu kultury a étosu průmyslového města a materiální podpory významné soukromé firmy. Připomeňme, že školní budovy byly postaveny z financí firmy Baťa a také jejich chod byl podporován firemními financemi. Ty plynuly na účet Spolku rodičů a odtud byly každoročně vypláceny štědré finanční odměny učitelstvu pokusných škol, financovány jejich velkorysé studijní zahraniční 43

4 meziválečná školská reforma v československu cesty či nakupovány mimořádně nákladné moderní učební pomůcky a literatura. Za Baťovou podporou a štědrostí stála především nespokojenost s dosavadním systémem veřejného obecného a měšťanského školství, které, dle něj, nedostatečně připravovalo pro život a nevychovávalo samostatné a tvůrčí osobnosti, a zároveň snaha o ovlivnění vzdělávací přípravy a výchovy zlínského žactva, aby se uplatnilo v Baťových závodech a bylo připraveno na práci ve firmě jak v ohledu odborném, tak i osobnostním. Navíc poté, co se Tomáš Baťa stal v roce 1923 starostou města, byla hranice mezi mecenášem, filantropem a starostou ještě užší a hranice mezi vedením firmy a vedením města často splývala: V našich závodech se staráme: aby co nejvíce zaměstnanců bylo na výsledcích závodů účastno, aby bylo pracovní prostředí co nejpříjemnější, aby byla odstraněna tělesná dřina, aby byly mzdy co nejvyšší, aby zaměstnanci příjemně a levně bydleli, aby měli možnost vydatně a levně jíst, aby mohli levně nakupovat všechno, čeho pro domácnost potřebují, aby mohli příjemně a užitečně strávit svůj volný čas. Věnujeme všechnu péči jejich zdraví. Stavíme školy vybavené nejlepšími pomůckami. Staráme se o mravní a hospodářský vzestup svých spolupracovníků Výběr a výchova průmyslového člověka. Uloženo v SOAR Zlín, Fond Firma Baťa, a.s., Osobní oddělení, sig. II/1, inv.č. 17. Spis pochází asi z roku

5 výchova a vzdělávání v baťovském zlíně Vedle stavby nemocnice, silnic, sportovišť, zařízení pro volný čas (moderní tělocvičny, bazény, koupaliště, hřiště, parky, kina, knihovny, muzea, přednáškové sály apod.), vedle staveb pro konzumní život (moderní obchodní domy) byla budována rovněž školní čtvrť zahrnující jak obecné, měšťanské, tak i střední a odborné školy. Zlínské pokusné školy se staly, vedle mnoha dalších institucí, součástí Baťova projektu utváření nového Zlína. Vybudujeme veliký závod ku blahu našeho zaměstnanectva i konzumentů celé republiky. Podaří se nám vybudovat i město, které svým vzrůstem, pořádkem a svými hospodářskými poměry bude sloužit za vzor všem jiným městům v našem státě. (Baťa 2002, s. 99) Můžeme tedy říci, že provázanost školské zlínské reformy s firmou Baťa a především koexistence reformních pedagogických myšlenek s výchovou moderního průmyslového člověka, byla pro zlínské pokusné školy zásadním znakem, bez nějž nelze vysvětlit dynamiku reformního snažení, což potvrzují i výsledky sociologického výzkumu: Batismus totiž, stejně jako fordismus, nepředstavoval jen určitý způsob výrobní a ekonomické organizace, jejímž charakteristickým rysem byla extrémní dělba práce rozdrobená práce, jak ji nazval Friedmann (1956) spojená s montážními pásy, standardizací a normalizací. Nešlo mu jen o změnu způsobu produkce danou uplatněním technické racionality, ale také o změnu v sociální racionalitě (Gramsci 1959). (Mareš 2013, s. 688) Tento systém sociál ní reality byl oním úspěšným vývozním artiklem firmy, nejen sama obuv či další produkce (Horňáková 1998, s. 23). Systém postupů práce a především způsobů sociálního života tedy řízení kontroly lidského chování měnil tvář, chod, způsob života nejen ve Zlíně, ale i Batanagaru, 45

6 meziválečná školská reforma v československu Batatubě, Batawě, Batapuru či Borovu, Chelmeku, Bestu, East Tilbury, Möhlinu, v Martfü, v Ottmuthu či Hellocourtu (Ševeček 1998, s. 11), ale měnil a utvářel rovněž cíle a prostředky reformní koncepce zlínských škol. I ty byly součástí tohoto systému a svým způsobem zpracovávaly pravidla výchovy průmyslového člověka. Ve Zlíně neměla být primární kontrola života zaměstnanců a obyvatel města, nýbrž disciplinace jejich chování, která zajišťovala, aby kultura firmy byla všudypřítomná v životě obyva tel učitele zlínských škol, jejich žactvo a jeho rodiče nevyjímaje. (Kasperová 2014, s. 18) Můžeme shrnout, že tak jako personální oddělení dokázalo velmi účinně šířit a kontrolovat pravidla chování a jednání zaměstnanců firmy i mimo její brány, dokázaly pokusné zlínské školy akceptovat pravidla života v ideálním průmyslovém městě a na druhé straně je svým výchovným a vzdělávacím působením dále upevňovat a významně rozšiřovat u nastupující generace. Věnujme nyní pozornost základním konceptům usměrňujícím podobu pravidel a každodenního chodu firemního, městského, ale i školního společenství. Jednalo se o zásady racionalizace, standardizace a modernizace, které se uplatnily stejně v architektuře města, ve firem ní výrobě, ale i v procesech výchovy a vzdělávání. Jednání a chování aktérů v sociálních interakcích jejich cíle a prostředky měly být podřízeny principům účelnosti, minimalizace nákladů a měly vést k vysoké výkonnosti a efektivitě ve všech oblastech jejich jednání. (Kasperová 2014, s. 16) Taylorismus 11 podporující vědecky řízený proces výroby 11 Taylorismus byl učením, které výrazně ovlivnilo pracovní pochody a výrobu ve firmě Baťa. F. W. Taylor ( ) publikoval zásady poprvé v roce 1911 v knize The Principles of Scientific Management. Doporučoval zde dělit pracovní úkoly na tak malé části, aby byly lehce proveditelné, kontrolovatelné 46

7 výchova a vzdělávání v baťovském zlíně a vedoucí k standardizaci pracovních úkonů byl modelem, jehož vlivu se neubránili ani učitelé při nahlížení procesů učení a výchovy mladého člověka. Tak jak firma fungovala racionálně jako stroj, měly být i procesy učení racionalizovány a zefektivňovány, a to na základě moderní pedagogické psychologie, což v duchu zlínské školské reformy znamenalo na základě behavioristicky orientované psychologie, na základě kvantitativně a na důkazech založené psycholo gie a pedagogiky. Víra ve vědecké zásady a především v sílu odbornosti byla projevem technokratického myšlení, které se po americkém vzoru v meziválečném Československu úspěšně rozvíjelo jak ve vybraných průmyslových podnicích, tak i v řízení sociálních oblastí života, v hospodářské a finanční sprá - vě, ale i v sociálních vědách (v ekonomii, ale i v etice, psychologii či v pedagogice). Technokratické hnutí 12 vedlo k důvěře ve vládu svěřenou odborníkům vybraným na vědeckém základě s odkazem na jejich odbornost a schopnosti, kte - ré projevili zejména v rámci oborových a psychologic - kých testů. (Kasperová 2014, s ) Zastavme se nyní u otázky výchovy průmyslového člověka a u problematiky firemní výchovy a vzdělávání, na jehož chodu se významně podíleli rovněž učitelé pokusných škol. a kvantifikovatelné, a tedy i hodnotitelné. Cílem je maximální zvýšení produktivity práce a výroby (racionalizace) a celkový podnikatelský úspěch firmy (více viz Kasperová 2014). 12 Hnutí technokratického myšlení nebylo českému čtenáři neznámé. Čteny byly studie Howarda Scotta ( ) či Thorsteina Veblena ( ). Studovány byly rovněž publikace a díla společnosti Technical Alliance se sídlem v New Yorku, která se zaměřovala na propagaci racionalizačních postupů v širších společenských odvětvích a v hospodářství (více viz Kasperová 2014). 47

Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života. Karel Kostka

Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života. Karel Kostka Příspěvek na Mezinárodní konferenci k Baťovskému školství Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života Karel Kostka Úvod Geografická oblast Zlínska představovala ve dvacátých a třicátých

Více

FENOMÉN BAŤA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY BAŤOVA ŠKOLSTVÍ BATA PHENOMENON AND THE BASIC PRINCIPLES OF BATA S EDUCATION

FENOMÉN BAŤA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY BAŤOVA ŠKOLSTVÍ BATA PHENOMENON AND THE BASIC PRINCIPLES OF BATA S EDUCATION FENOMÉN BAŤA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY BAŤOVA ŠKOLSTVÍ BATA PHENOMENON AND THE BASIC PRINCIPLES OF BATA S EDUCATION Karel KOSTKA Abstrakt: Tomáš Baťa byl nejenom významným průmyslovým podnikatelem, ale svojí

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU učební text Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. Název: Základy managementu Autor:

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká faktulta Katedra geografie Pavel MACHALA Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více