I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7"

Transkript

1 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele CSS Tloskov I. Vyklad pojmu: iest t. Korupce : kazit, nalomit, oslabit, podplatit) je zneuliti postaveni nebo funkce ve veiejnd spr6vd, hospodfistvi, k osobnimu prospdchu. Opakem korupce je integrita. Korupci je mozno charakterizovat jako zneuliti postaveni, kter6 je spojeno s poru5enim principu nestrannosti pii rozhodov6ni. Je motivov6no snahou po materiiilnim zisku nebo ziskrlni jinfch vfhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacim a iidicim procesu. Soudristi korupdniho vztahu je vldy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovenych pravidel, vymdna takto vychylen6ho rozhodnuti za vyhodu a nespr6most, protipr6vnost nebo amor6lnost takov6ho vztahl vymdny. V Sir5fm smyslu je ridast vkorupdnimvztahu etickym amravnfm selh5nim jednotlivcti. Schopnost instituce korupci potladovat abrirrnt se ji je indikritorem kvality vnitini kultury cel6ho institucion6lnfho syst6mu jako takovdho a z nt vyplyvajicich norem chov6nf v pifslu5nlfch institucich. Vyskyt korupce mrize ohrozit Zivotaschopnost demokratickfch instituci atrlnich ekonomik a zlrovei' bezpednost stiitu, a to jak z hlediska vnitinf, tak i vndj5i bezpednosti. II. Druhy korupce: Korupce postihuje zejmlnapolitiku, hospod6istvf i spolednost. MtiZe byt drobn6 nebo velk6 or gatizov an5 nebo neor ganizov an6.. zpronevdraveiejnych zdrojri,. nehospod6rn6 ulivilni veiejnych zdrojri,. soukromy prospdch zpivatizace,. zneulivdni veiejn6 moci pii uddlov6ni veieiqfch zak6zek,. piiddlov6ni monopolnich akvazi-monopolnich licenci,. klientelismus (neofrcislni syst6m zaloleny na protekci a konexich),. nepotismus (zvlfhodriovsni,prosazov6ni piibuzn;fch zpozice sv6ho postaveni) a,,prodej pozic",. zisk drilezitlich, bdznd nedostupnych informaci. korupce piimil,nebo zprostiedkovan6,. korupce uvniti instituci a vnd instituci. korupce odek6vanh anahodil. korupce penezni anepen5lni

2 Mezi nejdast6j5i piipady mal6 korupce patii:. podpl6ceni. zsmdmd nepiehlednost. zatemilrovrinf pravidel. Spatn6 organizace (nejasn6 vztahy podiizenosti a nadiizenosti, netransparentnost),. zneulivtini pravomoci vypllivajicich zkontrolni dinnosti Vyznaduje se podpl6cenim, riplatkv, v)'diriinim, zastrasov6nim, privilegii, neopr6vndnymi pifj my a j ej ich vy Ladov 6ntm, uddloviin im piiznd nebo prote Lov inim. Ill.Podminky podporujici korupci. koncentrace moci a rozhodovrini (Nedemokratickd centralistick6, totalitni rclimy, rclimy vyznadujici se vliidou mocenskych klanri). apatick6 veiejnost a obdand,nezajimajfcf se o chod ddni, ud6lostf a veiejn6 vdci. slab6 priivo, podminky, nedodrzov6ni vnitinich postupri, podmfnky kter6 slouzi jen k prosazov6ni zdjmi urdit;fch skupin nebo jedincri nad obecnd platnfmi normami di postupy. utajov6ni informaci, rozhodov6ni, procestr a ziivislosti, nedostatek otevienosti a transparentnosti. legrilni ailegilni,. korupce piimii, nebo zprostiedkovanii,. korupce uvniti instituci a vnd institucf. korupce krritkodob6 tzv. ex ante nebo dlouhodobii tzv. ex post,. korupce odek6van6 anahodil6,. korupce vymytiteln anevymytiteln6 IV. Formy korupce Korupdni jednrinf nabyvit cel6 iady forem podinaje jednoduchymi riplatky a konde slozitymi a dobie propracovanymi postupy. V mnoha piipadech je komplikovan6 korulrci dokfnat, natol z ni ndkoho obvinit. Existuje iada molnych zprisobri a forem korupce, ale.je nutn6 podftat s faktem, Le jedna forma korupce na sebe vifie dalli a Ze jednotlivd fomy korupce se vz6jemnd dopliuji. Meziz6l<7adnt pozorovateln6 formy korupce lze zaiadit: o zneuliti moci, zastra5ov6ni, mudeni, nezaslouilend prominuti trestri, ristupky. podvody, zkresloviini,vydirdn o piekrucov6ni spravedlnosti, kriminslni chov6nf, kiivri vjpovdd', fale5n6 obvindni, fmysln6 uvedeni v omyl. upl6ceni a podpl6ceni, vymiihaninezhkonnlfch odvodt, provize. manipulace. znetliti vnitinich informaci, fal5ovrini zfnnami. neschvhleny prodej veiejn6ho fiadu, veiejn6ho majetku a licenci,

3 . manipulace s piedpisy, obchody, doddvkami, smlouvami. nedovolen6 ovlivriovrlnf obchodt, n6klonnost (zaujatost) pii zprostiedkovatelskfch v ztazich, konfl ikt zhjml&',. piijeti nepatiidndho daru, poplatku, riplatku, pozitku a sluzebni cesty financovan6 cizim subjektem. nepotismus,klientelismus,. nezitkonny dohled (sledovrini), nezdkorur6 odposlechy a zneuliti po5tovniho styku. zneulitf uiednich pedeti arazitek, uiednfch budov a piispdvkfi na vedlej5i vydaje Upl6ceni Jednoznadnd nejroz5fiendj5i formou korupce je upl6ceni. MA dvd strany - upl6cen6ho, kter6mu je nabidnut riplatek a ktery riplatek pirjal, a upl6cejiciho, ktery riplatek nabizi. Podle desk6ho prrivniho iadu (zhkon (, Sb., trestni zfkonik, $ 331) se riplatkem rozmi urdit6 qfhoda, kter6 se dost6v6 k tomu, kdo riplatek piijim6, di jind osob6 s jeho v6domim. Uplatek mrize mit majetkovou (finandni nebo materiillni prosp6ch, protisluzba) i nemajetkovou povahu. Pro posouzeni trestn6ho dinu riplatktiistvi neni stanovena dolni hranice hodnoty riplatku, ale je posuzov6na tzv. spoledenskii nebezpednost. Podpldceni Podplrlceni je podle zitkona (, Sb., trestni zirkontk, $ 332 samostatnym trestn'-im dinem, kter6ho se dopusti ten, kdo jin6mu (piimo osobd obstar6vajici vdc nebo prostiednikovi) v souvislosti s obstar6nim vdci obecneho zdjmu poskytne, nabfdne nebo slibi riplatek. Nepiim6 fplatkdistvi Trestnf zhkonik postihuje taketzv. nepiim6 riplatksistvi, kter6ho se podle zftkonae Sb., trestni zikonik, $ 333, dopou5ti osoba, kter. Lada nebo piijme riplatek za Io, Ze bude sfm vlivem prisobit na vykon pravomoci veiejn6ho dinitele, nebo za to, Le tak j11, udinil. Diile ten, kdo z tohoto drivodu takovy riplatek poskytne, nabidne nebo slibf. Kromd riplatkaistvi je v pr6vnim i6&t zakotueno ndkolik dal5fch skutkovych podstat trestn.fch dinri, kter6 definuji korupdni chov6ni.. $ 329 ZneuLitipravomoci riiedni osoby,. $ 330 Maieni fkohi fiedni osoby z nedbalosti. I. Postoje CSS Tloskov eastz. Korupce a jeji podoba v jak6koli formd, je pro fungov6ni organizace,,centrum socirilnich sluzeb Tloskov", nepiij ateln6. CSS Tloskov prostiednictvim tohoto dokumentu a dokumentt souvisejicich, uvedenlfch vtextu tohoto dokumenfu, zajiltuje maximslni moznou osvdtu sv'-ich zamdstnancri a vnim6 jak6koli jedn6nf a chov6ni svych zamdstnancri, kter6 by napliovalo podstatu korupce, nebo bylo v rozporu s etickym kodexem a dokumenty souvisejicimi, jako poruseni pracovni ki.z,nd,

4 se vsemi pracovnd-pr6vnimi, obdansko-prdvnimi a trestnd-prilvnfmi drisledky, kter6 z toho vyplfvaji. il. Vytvr[ieni a posilovfni protikorupiniho klimatu CSS Tloskov m6 na zieteli ochranu st6tniho majetku, ochranu lidskych prfl a svobod a transparentnost jedn6ni a chovrlni zamdstnancri tdto organizace. Za timto ridelem byl zapracovitn okruh Skoleni o protikorupci do pllnu vzddlf:ini zamdstnancri. Protikorupdnf jedn6ni je t61, soud6sti dokumentu "Eticky kodex zamdstnanct v resortu MPSV er", upravendm pro potieby CSS Tloskov. T6ma protikorupdniho jedn6ni je zapracov6no i do moinychrizika s tim jsou diile spojeny postupy, jakym zprisobem bezpednd oznfumitpiipadn6 podezieni na korupdni jednhnt, kroky Setieni a piipadnd i disciplin6rni a dalsi opatieni. Souvisejici vnitini dokumenty, kter6 d6le minimalizuji moznost vliskytu jedniini, napliujici podstatu korupce: a) Smdrnice E " DodrZovitni zhkladnich lidslo.ich pr6v pii poskytov6ni soci6lni sluzby" b),,vymezeni situacimolnych stietri zi$mtf' c),,pravidla a postupy pro piijim6ni dani a jednrlni se sponzory" d) Vedeni a aktualizace piehledu d6rcri a sponzorri a jejich pifspdvkri e) Smdrnice (, ,,Smdrnice k veiejnjm zakhzkdm" f) Smdrnice (,.4l20I4,,Sm6rnice k finandni kontrole" g) Sm6rnice t,.5l20i4,,smdrnice k hospodrirnosti, efektivnosti a ridelnosti" III. Propagace protikorupiniho postoje vedoucimi pracovniky Kahdi vedouci zamdstnanec CSS Tloskov musi prosazovat protikorupdni postoj. Tzn. vlastni bezrihonnosti, dodrzov5nim pr6vnich a vnitfnich piedpisri, dodrlovitnim etick6ho kodexu organizace, propagaci odmitajici korupci, prosetiovilnim podezleni na korupci, v piipadd zji5t6ni vyvozenim adekv6tnich disciplin6rnich a jiqfch opatieni. Vedouci zamdstnanci se ridastni Skolicich akcf (seminriiri, konferenci) zamdienfch na etickd zflsady a boj proti korupci. IV.Eticky kodex Etickf kodex CSS Tloskov naleznete na Eticky kodex stanovuje choviini a povinnosti zamdstnancri, kter6 nevyplyvaj i ze zilkona di z vnitinich piedpisti. ZabyvS se mimo jin6 t6matem stiet zf$m.0., darfi apod. Zamdstnanci jsou s etickfm kodexem sezn6meni a dodrzuji jej. Pro porozumdni kodexu se realizuji individuslni i skupinovri Skoleni. V piipadd dotazivztahujicich se k porozum6ni se mohou obrritit na vedouci zamdstnance. Poru5eni etick6ho kodexu je porusenim povinnosti vyplyvajicich z vnitinich piedpisri organizace

5 V. Vzddlfvfni zam6stnancri CSS Tloskov V CSS Tloskov je zaveden syst6m pravideln6ho vzddlfrvini zamdstnancri na v$ech referentskych i vedoucich rirovni. Tento syst6m vede pracovnice ekonomick6ho irseku Soria NeSporovS. Osvdta ve vztahu k protikorupdni problematice se zamdiuje nejen na vysvdtlovrini etick6ho kodexu, ale tak6 na vyznam ochrany majetku st6tu, na zvy5ov6ni schopnosti rozpoznat korupci, zvy5ovrlni pov6domi o ochrand zamdstnancti, kteii oznfurrri piipadnd podezieni na korupdni je dnhru i na postupy organizace v piipadd pofrrzeni korupdniho jednrini. VI.Syst6m pro oznfmeni podezieni na korupini jedndni Pracovnici CSS Tloskov, jakoz i dalsi subjekty, maji molnost ozniimit (a to i formo anonymni) podezieni na korupci. Formou u, dopisu i osobniho setkilni. Tento zprisob m6 dtvdru zamdstnanct CSS Tloskov i dal5ich subiektri. Viz prohl65eni na Ozndmen[ podezfenf na korupin{ jedndn{ zamdstnancfi mfiiete zasllat na adresu: Centrum socidlnfch sluieb Tloskov Tloskov I Neveklov nebo em na cz Ujiftujeme Vds, ie se Vai[m ozndmenfm budeme zabyvat. Piipomfndme, ie v prfibdhu ietieni musfme respehovat presumpci neviny a ochranu osobnfch ildajfi. Zprisob nakl6dsni se ziskanou informaci je dvoustupiovy: 1. Uvodni posouzeni relevance oznimeni ieditelem atymem vedoucich pracovnikfi CSS Tloskov. 2. Provdieni oznhment ch informaci.

6 VII. Ochrana oznamovatehi Jak zvy5e uveden6ho vyp11fv6, CSS Tloskov m6 nastavena pravidla tak, aby byla zajistdna dostatedn6 podpora a ochrana oznamovatelfi, kteif v dobr6 vfie na moln6 protikorupdni jednrlni upozornili. Soud6sti ochrany oznamovatehi je syst6m nestrann6ho posuzoviinf jak6hokoliv jednani vtdi zamdstnanci, kter6 lze povalovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, Le podal oznimeni o podezienf na uskutedn6ni korupdniho jedn6ni. Ochrann6 postupy zahmuji i ochranu zam6stnancri CSS Tloskov, u kterych se v rdmci posouzeni neprok6zalo pochybeni. Ktomuto ridelu byvs svolsna eticks komise ve slozeni vedoucf ritvaru lidskfch zdroji Jana Sajdlov6, dlen vedeni organizace Mgr. Matdj Lipsky piipadnd Mgr. Hana Char.vffiovd a externi prilvni poradce JUDr. Roman Premus. Tato komise prov6di nestrann6 posouzeni Irozeb projevri, diskriminace (represe) uplatflovanych na oznamovateli korupce. VIII. Transparentnost Cilem je odrazov6ni od korupdniho jedn6ni prostiednictvim zvysovilni pravddpodobnosti odhaleni. IX. Zveiejilovr[ni informacf o veiejnych prostiedcich Zveiejitovtnt informaci je provriddno s platnou legislativou v rozsahu dan6m vnitinfm piedpisem organizace apoladavky ziizovatele. Zveiejiovdni informacizahtnrje:. Informace o rozpodtu o Informacevztahujicf se k vyberu dodavatehi, vdetnd veiejnlich zakfnek o Informace vztahujici se k poskytov6ni grantri o Informace vztahujici se k nakl6dani se stftnfm majetkem. Informace o uskutedn6ni veiejnfch zaklzek vdetnd veiejnych zakinek mal6ho rozsahu o Informace o uzavienych smlouviich a dodatcich X. Zveiejfiovfni informaci o syst6mu rozhodovfnf Zveiejiovftni informaci je provfddno s platnou legislativou podle $5 odst. I zikona t,. 106/1999 Sb.

7 Xl.i.izeni korupinich rizik a monitoring kontrol V CSS Tloskov jsou nastaveny ridinn6 kontrolni mechanismy, kter6 zajiltuji efektivni odhalovilni korupdniho j ednrini. XII. Hodnoceni korupinich rizik Hodnoceni korupdnich rizik se vztahuje k celkov6 revizi rizik v organizaci a je prov6ddno jedenkr6t rodnd. Hodnocenf rizik obsahuje: Identifikaci a hodnoceni korupdntchrizikv CSS Tloskov o Vytvoieni katalogu korupdnfch rizik, o stanoveni strategie korupdnich rizik, o piijetf opatieni ke snizenf pravddpodobnosti di dopadu korupdnich rizik V t6to zdielitosti CSS Tloskov vyuzivt formu workshopri organizovanfch vedenim otganizace. XIII. Monitoring kontrolnich mechanizmri odhalujicf korupci CSS Tloskov pravideln6 testuje mechanismy, kterd poulivit k identifikaci a odhalov:ini korupdnich rizik. Zvylene risili organizace smdiuje piedev5im do oblasti v nichz je riziko korupce hodnoceno jako qfznamn6. XIV. Pro5etiovfni rizikovfch oblasti Cilem je identifikace a vyhodnoceni skutednosti nasvdddujici vyskytu korupdniho jednrlni. XV. Postupy pii podezieni na korupci Cflem je minimalizovatztrifiy azabrltit opakovrlni tohoto jedn6ni. XVI. Postupy pii pro5etiovfni podezieni na korupci o Cilem je rychlost a drikladnost pii vy5e uveden6m postupu o Piipadn6 podezieni jsou vldy bezodkladn6 pro5etiena jestlize je shleddna jako opodstatneld korupdnfmu jedn6ni se zamezi. N6sleduje drikladnri analyzapiidin vzniku korupce, vdetne zapracovsnf postupri, aby k podobn6mu jedn6ni jil,nedochdzelo.

8 XVII. Nrflsledn{ opatieni Cilem nrislednych opatieni v CSS Tloskov je omezeni opakovrini piipadndho korupdniho jednani. Ndpravn6 opatieni se uskutediuji ve tiech rovin6ch a) riprava vnitinich procesri b) disciplinrirni opatieni (cilem je zajistit ochranu majetku st6tu), s vyuzitim etickd komise c) ie5enf vznikllich Skod XV[I. Vyhodnocovfn[ interniho protikorupiniho programu cilem je zdokonalov5ni internich protikorupdnich programt v soudinnosti s protikorupdnimi aktivitami ziizov atelem a naiizenf m vlidy er. XIX. Vyhodnocovfni interniho protikorupiniho programu, vietnd aktualizace resortniho interniho protikorupiniho programu na internetoqich strr{nkf ch V CSS Tloskov se protikorupdni program vyhodnocuje a pifpadnd aktualizuje jedenkr6t rodn6. Dan6 vyhodnoceni se zveiejiuje na internetovych str6nk6ch XX. Zprhvy o resortnfm internim protikorupinfm programu Obsahem zprsv je stav implementace protikorupdnich nristrojti a pi6n jejich nripravnych opatieni, systdm arozsah Skoleni, katalog korupdnich rizik, podet identifikovanych podezieni na korupci a vysledky jejich provdieni, vysledek hodnoceni ridinnosti cel6ho protikorupdniho programu. CEI\TTT UM SOCIALNf CIJI E[,{,]uEF.} TL0SI(()V TLCSKOV I htp\./ng.r.ov r: /7- Schv6lil: Mgr. Reditel CSS Tloskov

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd Domov se zvli5tnfm rezimem Piilohad.3kS0l/15 Piflohai.3kS0l/15 Pravidla etick6ho chov6ni pracovnika v Domovd se zvls5tnim rezrmem 1. VE VZTAIJU KE KLIENTOVI Pracovnik v rimci zachovhni soukromi klienta:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více