11/ Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/ Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona o obcích Problematika sociálního začleňování 25. sněm CEMR Poučíme se z historie financování regionálního školství? Rok se s rokem sešel a záměr reformy financování regionálního školství znovu vykukuje ze šuplíku Ministerstva školství. Na začátku prosince minulého roku, tenkrát ještě pod taktovkou ministra Josefa Dobeše, ministerstvo oficiálně představilo svůj Koncepční záměr reformy financování regionálního školství a zahájilo odbornou diskusi k jeho obsahu, který byl zřizovateli i odbornou veřejností zásadně odmítnut. Všichni kritizovali mj. rychlost, s jakou byla reforma připravována, protože ministerstvo ponechalo na připomínkování a odbornou diskusi pouhých třicet šest dnů, a to včetně Vánoc. Když jsme se 6. června 2012 sešli v Senátu na veřejném slyšení k petici Za záchranu českého regionálního školství, všichni jsme se radovali, že o záměru reformy financování regionálního školství můžeme hovořit v čase minulém. Ministr Petr Fiala tam uvedl mnoho důvodů pro to, aby zastavil práce na předkládané reformě. Zdůraznil, že si je dobře vědom významu školy pro život jednotlivých obcí. Zdálo se, že jsme se vlastně nemuseli scházet. Nyní se píše listopad roku 2012 a prosinec klepe na dveře. Na ministerstvu máme stále ministra Petra Fialu, nového náměstka pro regionální školství Jindřicha Fryče, ale stále také dlouholetého experta přes finance a spoluautora původního záměru reformy financování Vlastimila Finkeho. Ministerstvo školství nemá lehkou pozici. Hledá optimální model, jak zajistit financování celého vzdělávacího systému. Bez představy vlády o základních ekonomických parametrech našeho školství však lze dobré reformní kroky, a to nejen v oblasti financování regionálního školství, připravovat jen těžko. na alokaci prostředků a rozhodovací pravomoci ve vzdělávací činnosti. Chce stanovit standardy vzdělávání a vedou se i úvahy o paušálním příspěvku na zřizovatele. To vše s účinností od 1. ledna Jednalo by se tedy o variantu jakéhosi normativního financování plus paušál na školu. Zohledňovala by se tam celá řada faktorů, které souvisí s rámcovými vzdělávacími programy. Ministerstvo předpokládá také zvýšení zodpovědnosti krajů za financování v oblasti nepedagogických pracovníků a většiny školských služeb. Největší reformou ve školství by bylo, kdyby chvíli žádná reforma nebyla. To jsou slova ministra Petra Fialy, který ale současně dodává, že si to nemůžeme dovolit, protože jinak neudržíme v dostatečné míře kvalitu našeho vzdělávacího systému. Tady docházíme ke společnému zájmu. Nutnosti změny financování regionálního školství jsou si obce, jako zřizovatelé, velice dobře vědomy. Pevně doufám, že se z nedávné historie poučíme a že do budoucna budeme schopni konstruktivních, rozumných a schůdných společných návrhů, což bude dobrým předpokladem pro hledání vhodných řešení pro naše školství. Marcela Štiková předsedkyně Školské komise Ministerstvo zatím nemůže předložit žádný písemný dokument k veřejné diskuzi, přesto z dosavadních ústních jednání s jeho zástupci vyplývá, že bude usilovat o větší vliv

2 Aktuality ve zkratce Jednání s představiteli MMR příprava budoucího období fondů EU 2. říjen 2012, Praha O roli měst a obcí v budoucím programovacím období fondů EU po roce 2013 jednali dne 2. října 2012 představitelé Svazu s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj Danem Braunem a Michalem Velebou. Cílem Svazu je posílit pozici měst a obcí v agendě evropských fondů, a to ve shodě se změnami na úrovni Evropské unie, která zdůrazňuje jak urbánní (městský), tak územní rozměr budoucích intervencí. Podobného posílení doznává v pojetí EU také politika rozvoje venkova (zde Svaz kromě MMR jedná také s Ministerstvem zemědělství). Svaz předložil MMR návrh kategorizace obcí, tj. rozdělení obcí a měst do tří základních kategorií, které odrážejí rozdílné zájmy a potřeby v jednotlivých typech území. Na základě analýz potřeb měst a obcí Svaz zpracoval základní priority pro financování, které požaduje zapracovat do Strategie regionálního rozvoje. Ta je jedním ze stěžejních dokumentů pro vyjednávání státu s Evropskou komisí. Další požadavky Svazu směrem k MMR se týkají samotné budoucí implementace. Zde Svaz navrhuje několik způsobů integrovaných přístupů k rozvoji jednotlivých typů území (jiné způsoby pro největší města a aglomerace, jiné pro menší města a obce). Podrobněji se hovořilo o konceptu rozvoje menších obcí v rámci území správního obvodu ORP s nastavením určitých koordinačních a rozhodovacích mechanismů, např. prostřednictvím poradních sborů starostů. Svaz podporuje takové řešení, kdy o realizaci vybraných priorit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury budou v daném území rozhodovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, neboť zodpovídají jak za příslušné investice, tak jejich udržitelnost. Návrhy Svazu by měly být zakomponovány do systému řízení regionální dimenze a měly by se stát součástí metodiky pro přípravu operačních programů. Na závěr byla dohodnuta pravidelná bilaterální setkání představitelů obou organizací jedenkrát za měsíc a pokračování intenzivních jednání na pracovní úrovni. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, předseda Komory obcí Josef Bezdíček, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Svaz podporuje pokračování seminářů v oblasti grantových možností EU 3. říjen 2012, Praha Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo jednání Konzultační skupiny Odboru pro informování o evropských záležitostech, kterého se za Svaz zúčastnila Gabriela Hůlková z Kanceláře Svazu. Na programu byla nová podoba webové stránky Euroskop.cz, která je klíčovým mediálním nástrojem v České republice přinášející souhrnné informace o Evropské unii pro všechny cílové skupiny. Euroskop má nově přehlednější podobu a je možné informace sdílet i prostřednictvím facebooku. Ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech informovala o spolupráci odboru s dalšími resorty a organizacemi. Pozitivně vyzdvihla spolupráci se Svazem, a to především společné semináře v Eurocentrech na téma možnosti čerpání finančních prostředků z programu Evropa pro občany a dalších programů EU. Jako konkrétní příklad lze uvést nedávno realizovaný seminář Dotace pro obce, který se konal 25. září 2012 v Hradci Králové za účasti téměř 80 zástupců měst a obcí. Další semináře se plánují ještě do konce tohoto roku. Svaz navrhl, aby se v r uskutečnila série seminářů v krajích, které představí možnosti čerpání finančních prostředků z programu EU pro obce a města v novém programovacím období Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí 4. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat. Dle vyjádření náměstka Korbela původní záměr pachatele kriminalizovat, tedy posuzovat jejich jednání jako trestný čin, vláda opustila a vrátila zpět do gesce Ministerstva vnitra pod přestupkový zákon, byť s úmyslem přísnějších sankcí. Záměr je odložen do března 2013 a hledá se způsob řešení mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra. Naproti tomu požadavek Svazu na urychlení prací na přípravě právní úpravy oddlužení obcí byl ze strany Ministerstva spravedlnosti vyslyšen. Náměstek Korbel přisoudil této problematice prioritu a přislíbil svolat jednání pracovní skupiny co nejdříve. Velkým tématem, na kterém spolu s Ministerstvem spravedlnosti participuje Svaz, je veřejné opatrovnictví a jeho zákonná úprava, která v současnosti chybí. Zákon bude připravován v návaznosti na nový občanský zákoník a Svaz nyní vyhodnocuje data získaná od jednotlivých měst a obcí týkající se okruhu činností a nákladů, které s sebou veřejné opatrovnictví nese. V rámci další diskuse navrhl náměstek Korbel uspořádání seminářů k novému občanskému zákoníku, cílených přímo Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 11/2012 strana 2

3 na starosty a pracovníky obecních úřadů. Ministerstvo spravedlnosti by zajistilo lektory z řad zpracovatelů zákona. Vzhledem k náročnosti a velkým změnám, které se dotknou nejen majetkových dispozic, bude Svaz hledat cestu, jak takové semináře uspořádat pro co nejširší okruh zájemců. Jednání se zúčastnili Pavel Vondrys, starosta Strakonic a člen Předsednictva, a Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Bruselské Open Days letos odrážely debaty o rozpočtu EU říjen 2012, Brusel Jako již tradičně se v říjnu otevřely dveře evropských institucí a pod záštitou Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu proběhl oblíbený cyklus seminářů, diskuzních setkání a přednášek. Letos se zaměřil na evropské regiony a města z hlediska kohezní politiky. Témat seminářů a workshopů bylo několik: chytrý a ekologický růst, územní spolupráce a semináře zaměřené na výsledky kohezní politiky. Velký prostor byl věnován tématu komunitně vedeného místního rozvoje, jehož jednou z verzí jsou u nás známé místní akční skupiny pod iniciativou LEADER, které v příštím programovém období nabydou na důležitosti. Z uvedených témat je patrné, že semináře na letošních Open Days, ale i úvodní zahájení, kterého se mimo jiné zhostili např. předseda Evropské rady Herman von Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barosso a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, se soustředily zejména na probíhající přípravy a diskuzi nad budoucím čerpáním evropských peněz po roce Ve všech proslovech se shodně objevovalo, že pro budoucí podobu kohezní politiky EU je také zásadní otázka vyjednávání víceletého finančního rámce , který mimo jiné určí finanční prostředky určené na kohezi a společnou zemědělskou politiku. Evropská unie je v této oblasti rozpolcená. Na jedné straně existují státy, které prosazují zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků a šetření, a tím i omezení finančních prostředků směřovaných na kohezní politiku EU, na straně druhé jsou státy (tzv. přátelé koheze), které považují kohezní politiku za základ fungování celé Evropské unie a za jeden z nejdůležitějších nástrojů růstu, který může Evropě pomoci ze současné krize. Debaty o víceletém finančním rámci budou vrcholit v listopadu Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou 10. říjen 2012, Praha Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Již při překročení 50 % HDP, bude muset neprodleně požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. První opatření ale musí vláda činit již při překročení hranice 40 % HDP. V návrhu se ale zároveň zpřísňují pravidla i pro územní samosprávné celky. Celková výše jejich dluhu by neměla překročit 60 % průměru jejich skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm není vyjasněno, co je součástí termínu celkových příjmů. V důvodové zprávě Ministerstva financí v současné době není explicitně uvedeno, co se rozumí výší dluhu a celkovými příjmy, ale že návrh ústavního zákona počítá s tím, že podrobnosti budou upraveny zákonem. Protože však ministerstvo v další části důvodové zprávy uvedlo, že podmínky (stav k ) by např. nesplnilo přes 400 obcí a měst, muselo tedy již s nějakými termíny pracovat. Příjmy obcí jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a datovým zdrojem k jejich zjištění budou finanční výkazy, které jsou na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. v současné době předkládány územními rozpočty do centrálního systému účetních informací státu. Koncepce vymezení dluhu by měla vycházet z definice určené nařízením Rady EU, přičemž dluh je tvořen kategoriemi závazků, jako je oběživo a depozita, cenné papíry jiné než účasti a půjčky. Svaz bude nadále projednávání návrhu ústavního zákona sledovat a požadovat vyjasnění. Kvalita versus cena smutný stav současných veřejných zakázek 15. říjen 2012, Praha Nejen o kvalitě, ale i o jiných aspektech novely zákona o veřejných zakázkách se diskutovalo na konferenci Fórum Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU FIRMY BUDOU POKUTOVÁNY, POKUD VE VEDENÍ NEUSEDNOU ŽENY? NESMYSL! Pokud každá větší akciová společnost v zemích Evropské unie nebude mít do osmi let ve svém vedení alespoň 40 % žen, přijdou na řadu pokuty. Počítá s tím návrh eurokomisařky pro spravedlnost Viviane Redingové, proti němuž se již postavilo Česko spolu s dalšími osmi zeměmi EU. Podle zprávy Evropské unie je nyní v představenstvech společností 13,7 % žen, v roce 2010 to bylo 11,8 %. Při tomto růstu by trvalo dalších 40 let, aby bylo 40 % žen zastoupeno ve vedeních společností. Feministická filosofie a ideologie tvrdí, že zastoupení mužů a žen v jakékoliv společenské struktuře musí být 50 % ku 50 %. Pokud tomu tak není, tak je tento stav důsledkem diskriminace, která musí být odstraněna. Zdravý rozum ale říká, že zastoupení pohlaví v ekonomice i ve společenských strukturách je věcí v zásadě dobrovolné dohody a přirozené společenské dělby práce. Zastávám názor, že by tato věc měla být otázkou přirozeného vývoje a výběr do vedoucích funkcí a předních pozic musí být především na základě kvality jednotlivce, kde nezáleží na pohlaví uchazeče. Evropské instituce navrhují rovnost pohlaví řešit prostřednictvím směrnic, které nařídí kvóty pro zastoupení pohlaví. Konkrétně Evropský parlament podpořil návrh týkající se obchodních společností, jehož cílem je dosáhnout toho, aby se podíl žen ve správních a dozorčích radách akciových a dalších obchodních společností zvýšil na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku Změnu ve vedení by tak musely provést nejen společnosti ve vlastnictví státu, ale i soukromé podniky. O výši případných pokut by rozhodovaly členské státy. Evropská unie tak chce zasahovat přímo do vnitřních poměrů soukromých subjektů, a to navíc ještě pod hrozbou sankce. S tímto návrhem nesouhlasím, protože uráží i mnoho schopných žen, které se na svoji pozici dostaly prostřednictvím své píle a práce a ne na základě kvót. Legislativně dané kvóty by ve skutečnosti mohly podvázat konkurenceschopnost evropských firem a znevýhodnit je tak v globální konkurenci. Protože i v případech, že by firmy neměly dostatek kvalifikovaných kandidátek, byly by je nuceny jmenovat do statutárních orgánů či vedoucích pozic jen proto, aby naplnily tyto kvóty. Mohlo by to vést k absurdním situacím, kdy budou málo zkušené kandidátky, které se neprosadily přirozeným způsobem, spolurozhodovat v zásadních záležitostech týkajících se tisíců lidí, aniž by pro to měly potřebné předpoklady. Naopak souhlasím s tím, že je nutné zlepšit rodinnou politiku a politiku zaměstnanosti členských států. Lepší sladění rodiny a profesní kariéry totiž umožní kontinuální zaměstnanost žen, bez dlouhých pracovních mezer a přerušení kariéry. Čím delší je přerušení pracovní činnosti, tím menší je pravděpodobnost, že nastoupí na stejně kvalitní pracovní místo za stejné ohodnocení. To je oblast, které bychom se měli věnovat! Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 11/2012 strana 3

4 Veřejné zakázky kvalitně, což je společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek. Celý program konference byl totiž především zaměřen na stávající způsob zadávání veřejných zakázek a nejnižší cenu jako hodnotící kritérium. Podle dostupných analýz poklesl objem veřejných zakázek meziročně ve druhém čtvrtletí 2012 o 75,4 %, což výrazně ohrožuje HDP, protože veřejné zakázky se na HDP podílejí ve výši 17,5 %. Alarmující stav je způsoben především dopady novely zákona o veřejných zakázkách a následnou rezignací zadavatelů na zadávání veřejných zakázek. A když už se veřejná zakázka zadává, tak nikoli podle ekonomického kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), ale pouze s kritériem nejnižší ceny. Podle diskutujících je tento způsob ten nejhorší. Nejvíce byly zmiňovány územní plány či projekty veřejných staveb, které na dlouhá desetiletí ovlivní tvář měst a obcí. Současná praxe, kdy zadavatel, který nemá dostatečné odborné zázemí a stanoví jako kritérium pouze cenu, vykazuje výrazný pokles kvality a nárůst vícenákladů. V mnoha zadávacích řízeních se objevuje nestydatě nízká cena, která nikdy nemůže pokrýt ani samotné náklady dodavatele. Podle odborníků jde i nyní soutěžit na kvalitu, ale je to mnohem pracnější a složitější nastavit a odůvodnit soutěžní kritéria. Fórum se proto chce zaměřit na zjednodušení a návrat ke kritériím kvality a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Cílem je vytvořit doporučení pro zadavatele, napomáhat implementaci směrnice EU a vytvořit znalostní a poradenská centra na úrovni krajů. Za Svaz se zúčastnila Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Iniciativa EU-STARTER na podporu zaměstnávání mladých lidí 16. říjen 2012, Praha Předseda Svazu Dan Jiránek přijal na svazové půdě zástupce Rady evropských obcí a regionů (CEMR) generálního sekretáře Frédérica Valliera, Angeliku Poth- -Mögele a Christinu Dziewansku-Stringer, kteří představili iniciativu na podporu zaměstnávání mladých lidí EU-STARTER a požádali Svaz o spolupráci při prosazení návrhu v Radě EU. Tato iniciativa by mohla pomoci cca jednomu milionu mladých lidí v zemích EU majících problém s nalezením svého prvního zaměstnání. V současné době je v zemích EU nezaměstnaných zhruba 5,5 milionu mladých lidí. V České republice je bez práce evidováno více než 40 % mladých lidí ve věkové skupině 15 až 19 let a 15 % ve věkové skupině 20 až 24 let. Iniciativa EU-STARTER spočívá ve využití nevyčerpaných prostředků ze strukturálních fondů na zaměstnávání mladých lidí ve věku 16 až 27 let v neziskovém sektoru a službách vykonávaných veřejnou správou (např. domy seniorů, nemocnice, muzea, místní úřady, školy apod.). Program by pomohl velkému počtu mladých lidí postavit se na začátek své pracovní kariéry plněním smysluplné a přínosné práce pro veřejný a neziskových sektor a přispět tak ke zlepšení v poskytování služeb, které veřejné orgány a instituce vykonávají. Iniciativa má podporu Evropské komise i Evropského parlamentu. Dan Jiránek přislíbil spolupráci Svazu pro získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a vlády ČR. Na programu jednání dále byly body týkající se aktuálně projednávané legislativy v České republice, proces přípravy programovacího období nebo společný postup při projednávání programu Evropa pro občany S ministrem Jankovským nejen o existenci stavebních úřadů 22. říjen 2012, Praha Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů a jejího pečlivého vyhodnocení. Svaz je znepokojen záměrem ministerstva vytvořit stavební superúřad, kdy by se jednotlivé stavební úřady staly detašovanými pracovišti ústředního orgánu státní správy a zařadily se tak mezi desítky dekoncetrátů státní správy, působící již dnes v území. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka je důležitý zejména jednotný formát ukládání všech dat a sjednocení praxe v odvolacích řízeních. Antonín Lízner upozornil, že tímto krokem se fakticky narušuje dosavadní smíšený model veřejné správy, za vhodné by považoval nejprve seriózně debatovat právě otázku fungování modelu jako takového. Dále zástupci Svazu upozornili ministra na problém nemožnosti regulace počtu osob v bytech. Jde o časté případy, kdy se z rodinných domů stávají ubytovny a radnice čelí problémům vyplývajícím z kumulace velkého počtu osob v bytech. Nemohou s tím však nic dělat, jelikož toto nelze řešit v rámci klasických nájemních vztahů. Bylo dohodnuto, že Svaz vyvine společně s MMR úsilí, aby MPSV stanovilo normu max. počtu osob na m 2 jako podmínku pro hrazení doplatku na ubytovnách. S MZ pak budou řešeny otázky zpřísnění hygienických norem. Posledním tématem byla příprava na budoucí období čerpání fondů EU, kde má Svaz s MMR velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. MMR by mělo iniciovat setkání, na kterých by se pravidelně setkávali zástupci MMR, Svazu a AK ČR s českými europoslanci a projednávali možnosti společného postupu. Svaz na jednání zastupovali jeho předseda Dan Jiránek, člen Předsednictva a místopředseda Komory obcí Antonín Lízner a vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Ingrid Štegmannová. informační servis č. 11/2012 strana 4

5 Debata na MŠMT proběhla v přátelském duchu 22. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem o financování regionálního školství. Diskutovalo se o reformě financování, vázání prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky, oddělení financování středního školství a změně systému rámcových vzdělávacích programů. Dle vyjádření náměstka Fryče jde úvaha MŠMT u pedagogických pracovníků prozatím cestou pevného normativu na žáka s maximálně 10 % variabilních prostředků z celého objemu. To znamená, že ve všech krajích by měly být normativy stejné a variabilní prostředky by měly sloužit na řešení specifických problémů. Zatím není jasné, jak by se do financování dal promítnout parametr kvality. U nepedagogických pracovníků by mělo jít o nákladový normativ. MŠMT také potvrdilo tlak na přesunutí financování nepedagogických pracovníků z obecních rozpočtů, čemuž se ovšem brání. Přislíbilo však společnou pracovní skupinu, kde by se měl vydiskutovat přijatelný model, který by mohl platit již od roku K vázání prostředků se náměstek Fryč vyjádřil tak, že i pro příští rok je v návrhu rozpočtu vázání prostředků zachováno a že je poslanecká iniciativa na jeho zrušení, která je však v rozporu s požadavky Ministerstva financí. Svaz vyjednal dotaci pro obce v souvislosti s registrem vozidel 30. říjen 2012, Praha Ministerstvo dopravy poskytne účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč na jedno koncové pracoviště bylo umožněno na základě jednání představitelů Svazu a Ministerstva dopravy. Z důvodu administrace a splnění zákonných povinností bude nezbytné, aby každé registrační místo opětovně požádalo Ministerstvo dopravy o přidělení účelové dotace. Jednotlivá registrační místa budou Ministerstvem dopravy informována o způsobu jejího poskytnutí. Termín ukončení zápisu do katastru se blíží Upozorňujeme, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v 8 konečný termín pro podání návrhu zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. březen Pokud obce nejpozději tento den návrh na zápis do katastru nepředloží, od 1. dubna 2013 majetek automaticky přechází na stát. Návrh zápisu nemá předepsanou formu a upozorňujeme, že k samotnému zápisu do 31. března 2013 vůbec dojít nemusí. Důležité je podání návrhu. O lesní pozemky, které se vracejí podle novely č. 173/2012 Sb., se obce musí přihlásit (jako o svůj historický majetek) rovněž do 31. března 2013, a to u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace. Na splnění povinnosti máte ještě necelých pět měsíců, ale již nyní upozorňujeme na rychle ubíhající čas. Geometrické plány nejsou levné a je třeba s nimi v rozpočtu počítat u některých z vás i v příštím roce. Více informací vám poskytne Mgr. Ludmila Němcová, Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu. Stále je přinejmenším nejasný osud daňového balíčku, jehož projednání bylo odloženo přerušením schůze Sněmovny do příštího úterý. Kvůli tomu je finální podoba státního rozpočtu čím dál tím více nejistá. Navíc Ministerstvo financí zveřejnilo i novou makroekonomickou predikci, která je pesimističtější než ta červencová a počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,7 % oproti původnímu 1 %. Ze zveřejněných podkladů Ministerstva financí byla připravena pravidelná informace o daňovém inkasu za říjen Celkově byly daňové příjmy plněny k poslednímu říjnu z 80 %. Pokud by se mělo inkaso vyvíjet až do konce roku podobným tempem, bude na konci roku rozpočet naplněn přibližně z 96 %. To je ovšem Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v říjnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 242,95 243,40 100,2 Daň z příjmů právnických osob 93,77 102,52 109,3 Daň z příjmů fyzických osob 105,68 108,35 102,5 - zvláštní sazba 9,32 11,32 121,5 - z přiznání 0,51 0,82 160,2 - ze závislé činnosti 95,85 96,21 100,4 Daň z nemovitostí 6,37 7,15 112,2 Zdroj: u všech daňových příjmů propad o 30 mld. Kč. Nejhorší výsledek zaznamenala opět nejdůležitější daň z přidané hodnoty, která je na tom sice oproti loňsku o 0,5 mld. Kč lépe, avšak ve srovnání s rozpočtovanou hodnotou 309 mld. Kč stále chybí vybrat téměř 70 mld. Kč. Z uvedených důvodů stále apelujeme na obezřetnost při sestavování rozpočtů na příští rok. Dopad novely RUD by měl být pro většinu obcí pozitivní, je ale potřeba počítat s nadhodnocenými predikcemi ministerstva, které můžou i pro menší města znamenat výpadek v řádech milionů korun. Od příštího roku budou také zrušeny povinné úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu za rok 2012 i v průběhu roku Také příjmy za neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky budou zrušeny, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2012 i v průběhu roku Toto opatření by mělo nabýt účinnosti od novelou školského zákona, kterou schválil Senát 24. října a nyní se čeká na podpis prezidenta. Dále je třeba počítat s koncem některých národních dotačních titulů, především u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Nově je na stránkách Svazu zveřejněna aktuální Kalkulačka RUD, která zahrnuje předpokládané daňové výnosy pro obce v roce 2013 vycházející z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu i nový parametr podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách (a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi). Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme výsledné hodnoty považovat za maximální, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími. informační servis č. 11/2012 strana 5

6 BLÍŽÍ SE TERMÍN FINANČNÍ KONFERENCE listopad 2012, nová budova Národního muzea, Praha 1 Finanční konference Vážení čtenáři, v úvodníku minulého čísla našeho zpravodaje jsme Vás pozvali na další, již XV. ročník, celostátní finanční konference, jejíž motto letos zní Úspory státu = náklady obcí? Informovali jsme Vás, že hlavní snahou konference je tentokrát upozornit na skutečnost, že stát mnohde šetří na úkor měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR s většinou reformních kroků vlády nesouhlasí a snaží se je odvrátit. Konference by k jeho snaze měla přispět. Budeme proto rádi, když na ní zazní i Vaše názory a vyjádření k jednotlivým tématům. Diskuse bude otevřena na závěr každého bloku. Kancelář Svazu RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek, 29. listopadu 2012 BLOK I Reformy, úspory, optimalizace nebo jen přesun nákladů na obce? Reformní úsilí vlády v poločase představitel vlády ČR Dopady reforem na obce Dan Jiránek, předseda Svazu Veřejná správa na (finančním) rozcestí zástupce MV ČR Reforma školství na druhý pokus Marcel Chládek, senátor Přestávka na oběd BLOK II Evropské fondy po roce 2013 Úvodní slovo Oldřich Vlasák, místopředseda EP Potřeby měst a obcí a jejich financování v období Dan Jiránek, předseda Svazu Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Daniel Braun, MMR ČR Josef Tabery, MZe ČR Integrovaný přístup k rozvoji území z pohledu měst a obcí Štěpánka Fraňková, primátorka Pardubic Jan Sobotka, starosta Vrchlabí Lukáš Vlček, starosta Pacova zástupce Svazu Finanční management obcí v době reformních změn Květoslava Botková, Komerční banka Pátek, 30. listopadu 2012 BLOK IV Výdaje, výdaje, výdaje První zhodnocení sociální reformy Karel Machotka, náměstek ministra, MPSV ČR Odpadové hospodářství prezentace studie SMO ČR Institut pro udržitelný rozvoj obcí a měst, o. p. s. Obce a základní registry zástupce MV ČR Výkaznictví, statistiky, PAP a další Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ Přestávka na kávu BLOK V Podfinancování výkonu státní správy Ústavní stížnost jako jediné řešení? Dagmar Zvěřinová, senátorka, starostka Žďáru n. S. Kolik opravdu stojí veřejná správa? zástupce MV ČR Reálné možnosti financování státní správy Jan Zikl, ředitel odboru, MF ČR Schválení závěrů konference Oběd Přestávka na kávu 15:30 17: Společenský večer BLOK III - Semináře O výnosech z loterií rok poté Veřejné zakázky Generální partner KB PT municipality bily 210x297 moderniobec 04.indd :21 Základní organizační pokyny: Přihlášku a podrobný program konference najdete na našem webu - v horním pravém rohu pod odkazem Finanční konference. Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec nad 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 500 obyvatel 600 Kč včetně DPH nečlen Svazu Kč včetně DPH

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16 Ročník 52 Praha 21. září 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více