11/ Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/ Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona o obcích Problematika sociálního začleňování 25. sněm CEMR Poučíme se z historie financování regionálního školství? Rok se s rokem sešel a záměr reformy financování regionálního školství znovu vykukuje ze šuplíku Ministerstva školství. Na začátku prosince minulého roku, tenkrát ještě pod taktovkou ministra Josefa Dobeše, ministerstvo oficiálně představilo svůj Koncepční záměr reformy financování regionálního školství a zahájilo odbornou diskusi k jeho obsahu, který byl zřizovateli i odbornou veřejností zásadně odmítnut. Všichni kritizovali mj. rychlost, s jakou byla reforma připravována, protože ministerstvo ponechalo na připomínkování a odbornou diskusi pouhých třicet šest dnů, a to včetně Vánoc. Když jsme se 6. června 2012 sešli v Senátu na veřejném slyšení k petici Za záchranu českého regionálního školství, všichni jsme se radovali, že o záměru reformy financování regionálního školství můžeme hovořit v čase minulém. Ministr Petr Fiala tam uvedl mnoho důvodů pro to, aby zastavil práce na předkládané reformě. Zdůraznil, že si je dobře vědom významu školy pro život jednotlivých obcí. Zdálo se, že jsme se vlastně nemuseli scházet. Nyní se píše listopad roku 2012 a prosinec klepe na dveře. Na ministerstvu máme stále ministra Petra Fialu, nového náměstka pro regionální školství Jindřicha Fryče, ale stále také dlouholetého experta přes finance a spoluautora původního záměru reformy financování Vlastimila Finkeho. Ministerstvo školství nemá lehkou pozici. Hledá optimální model, jak zajistit financování celého vzdělávacího systému. Bez představy vlády o základních ekonomických parametrech našeho školství však lze dobré reformní kroky, a to nejen v oblasti financování regionálního školství, připravovat jen těžko. na alokaci prostředků a rozhodovací pravomoci ve vzdělávací činnosti. Chce stanovit standardy vzdělávání a vedou se i úvahy o paušálním příspěvku na zřizovatele. To vše s účinností od 1. ledna Jednalo by se tedy o variantu jakéhosi normativního financování plus paušál na školu. Zohledňovala by se tam celá řada faktorů, které souvisí s rámcovými vzdělávacími programy. Ministerstvo předpokládá také zvýšení zodpovědnosti krajů za financování v oblasti nepedagogických pracovníků a většiny školských služeb. Největší reformou ve školství by bylo, kdyby chvíli žádná reforma nebyla. To jsou slova ministra Petra Fialy, který ale současně dodává, že si to nemůžeme dovolit, protože jinak neudržíme v dostatečné míře kvalitu našeho vzdělávacího systému. Tady docházíme ke společnému zájmu. Nutnosti změny financování regionálního školství jsou si obce, jako zřizovatelé, velice dobře vědomy. Pevně doufám, že se z nedávné historie poučíme a že do budoucna budeme schopni konstruktivních, rozumných a schůdných společných návrhů, což bude dobrým předpokladem pro hledání vhodných řešení pro naše školství. Marcela Štiková předsedkyně Školské komise Ministerstvo zatím nemůže předložit žádný písemný dokument k veřejné diskuzi, přesto z dosavadních ústních jednání s jeho zástupci vyplývá, že bude usilovat o větší vliv

2 Aktuality ve zkratce Jednání s představiteli MMR příprava budoucího období fondů EU 2. říjen 2012, Praha O roli měst a obcí v budoucím programovacím období fondů EU po roce 2013 jednali dne 2. října 2012 představitelé Svazu s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj Danem Braunem a Michalem Velebou. Cílem Svazu je posílit pozici měst a obcí v agendě evropských fondů, a to ve shodě se změnami na úrovni Evropské unie, která zdůrazňuje jak urbánní (městský), tak územní rozměr budoucích intervencí. Podobného posílení doznává v pojetí EU také politika rozvoje venkova (zde Svaz kromě MMR jedná také s Ministerstvem zemědělství). Svaz předložil MMR návrh kategorizace obcí, tj. rozdělení obcí a měst do tří základních kategorií, které odrážejí rozdílné zájmy a potřeby v jednotlivých typech území. Na základě analýz potřeb měst a obcí Svaz zpracoval základní priority pro financování, které požaduje zapracovat do Strategie regionálního rozvoje. Ta je jedním ze stěžejních dokumentů pro vyjednávání státu s Evropskou komisí. Další požadavky Svazu směrem k MMR se týkají samotné budoucí implementace. Zde Svaz navrhuje několik způsobů integrovaných přístupů k rozvoji jednotlivých typů území (jiné způsoby pro největší města a aglomerace, jiné pro menší města a obce). Podrobněji se hovořilo o konceptu rozvoje menších obcí v rámci území správního obvodu ORP s nastavením určitých koordinačních a rozhodovacích mechanismů, např. prostřednictvím poradních sborů starostů. Svaz podporuje takové řešení, kdy o realizaci vybraných priorit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury budou v daném území rozhodovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, neboť zodpovídají jak za příslušné investice, tak jejich udržitelnost. Návrhy Svazu by měly být zakomponovány do systému řízení regionální dimenze a měly by se stát součástí metodiky pro přípravu operačních programů. Na závěr byla dohodnuta pravidelná bilaterální setkání představitelů obou organizací jedenkrát za měsíc a pokračování intenzivních jednání na pracovní úrovni. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, předseda Komory obcí Josef Bezdíček, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Svaz podporuje pokračování seminářů v oblasti grantových možností EU 3. říjen 2012, Praha Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo jednání Konzultační skupiny Odboru pro informování o evropských záležitostech, kterého se za Svaz zúčastnila Gabriela Hůlková z Kanceláře Svazu. Na programu byla nová podoba webové stránky Euroskop.cz, která je klíčovým mediálním nástrojem v České republice přinášející souhrnné informace o Evropské unii pro všechny cílové skupiny. Euroskop má nově přehlednější podobu a je možné informace sdílet i prostřednictvím facebooku. Ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech informovala o spolupráci odboru s dalšími resorty a organizacemi. Pozitivně vyzdvihla spolupráci se Svazem, a to především společné semináře v Eurocentrech na téma možnosti čerpání finančních prostředků z programu Evropa pro občany a dalších programů EU. Jako konkrétní příklad lze uvést nedávno realizovaný seminář Dotace pro obce, který se konal 25. září 2012 v Hradci Králové za účasti téměř 80 zástupců měst a obcí. Další semináře se plánují ještě do konce tohoto roku. Svaz navrhl, aby se v r uskutečnila série seminářů v krajích, které představí možnosti čerpání finančních prostředků z programu EU pro obce a města v novém programovacím období Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí 4. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat. Dle vyjádření náměstka Korbela původní záměr pachatele kriminalizovat, tedy posuzovat jejich jednání jako trestný čin, vláda opustila a vrátila zpět do gesce Ministerstva vnitra pod přestupkový zákon, byť s úmyslem přísnějších sankcí. Záměr je odložen do března 2013 a hledá se způsob řešení mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra. Naproti tomu požadavek Svazu na urychlení prací na přípravě právní úpravy oddlužení obcí byl ze strany Ministerstva spravedlnosti vyslyšen. Náměstek Korbel přisoudil této problematice prioritu a přislíbil svolat jednání pracovní skupiny co nejdříve. Velkým tématem, na kterém spolu s Ministerstvem spravedlnosti participuje Svaz, je veřejné opatrovnictví a jeho zákonná úprava, která v současnosti chybí. Zákon bude připravován v návaznosti na nový občanský zákoník a Svaz nyní vyhodnocuje data získaná od jednotlivých měst a obcí týkající se okruhu činností a nákladů, které s sebou veřejné opatrovnictví nese. V rámci další diskuse navrhl náměstek Korbel uspořádání seminářů k novému občanskému zákoníku, cílených přímo Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 11/2012 strana 2

3 na starosty a pracovníky obecních úřadů. Ministerstvo spravedlnosti by zajistilo lektory z řad zpracovatelů zákona. Vzhledem k náročnosti a velkým změnám, které se dotknou nejen majetkových dispozic, bude Svaz hledat cestu, jak takové semináře uspořádat pro co nejširší okruh zájemců. Jednání se zúčastnili Pavel Vondrys, starosta Strakonic a člen Předsednictva, a Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Bruselské Open Days letos odrážely debaty o rozpočtu EU říjen 2012, Brusel Jako již tradičně se v říjnu otevřely dveře evropských institucí a pod záštitou Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu proběhl oblíbený cyklus seminářů, diskuzních setkání a přednášek. Letos se zaměřil na evropské regiony a města z hlediska kohezní politiky. Témat seminářů a workshopů bylo několik: chytrý a ekologický růst, územní spolupráce a semináře zaměřené na výsledky kohezní politiky. Velký prostor byl věnován tématu komunitně vedeného místního rozvoje, jehož jednou z verzí jsou u nás známé místní akční skupiny pod iniciativou LEADER, které v příštím programovém období nabydou na důležitosti. Z uvedených témat je patrné, že semináře na letošních Open Days, ale i úvodní zahájení, kterého se mimo jiné zhostili např. předseda Evropské rady Herman von Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barosso a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, se soustředily zejména na probíhající přípravy a diskuzi nad budoucím čerpáním evropských peněz po roce Ve všech proslovech se shodně objevovalo, že pro budoucí podobu kohezní politiky EU je také zásadní otázka vyjednávání víceletého finančního rámce , který mimo jiné určí finanční prostředky určené na kohezi a společnou zemědělskou politiku. Evropská unie je v této oblasti rozpolcená. Na jedné straně existují státy, které prosazují zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků a šetření, a tím i omezení finančních prostředků směřovaných na kohezní politiku EU, na straně druhé jsou státy (tzv. přátelé koheze), které považují kohezní politiku za základ fungování celé Evropské unie a za jeden z nejdůležitějších nástrojů růstu, který může Evropě pomoci ze současné krize. Debaty o víceletém finančním rámci budou vrcholit v listopadu Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou 10. říjen 2012, Praha Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Již při překročení 50 % HDP, bude muset neprodleně požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. První opatření ale musí vláda činit již při překročení hranice 40 % HDP. V návrhu se ale zároveň zpřísňují pravidla i pro územní samosprávné celky. Celková výše jejich dluhu by neměla překročit 60 % průměru jejich skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm není vyjasněno, co je součástí termínu celkových příjmů. V důvodové zprávě Ministerstva financí v současné době není explicitně uvedeno, co se rozumí výší dluhu a celkovými příjmy, ale že návrh ústavního zákona počítá s tím, že podrobnosti budou upraveny zákonem. Protože však ministerstvo v další části důvodové zprávy uvedlo, že podmínky (stav k ) by např. nesplnilo přes 400 obcí a měst, muselo tedy již s nějakými termíny pracovat. Příjmy obcí jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a datovým zdrojem k jejich zjištění budou finanční výkazy, které jsou na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. v současné době předkládány územními rozpočty do centrálního systému účetních informací státu. Koncepce vymezení dluhu by měla vycházet z definice určené nařízením Rady EU, přičemž dluh je tvořen kategoriemi závazků, jako je oběživo a depozita, cenné papíry jiné než účasti a půjčky. Svaz bude nadále projednávání návrhu ústavního zákona sledovat a požadovat vyjasnění. Kvalita versus cena smutný stav současných veřejných zakázek 15. říjen 2012, Praha Nejen o kvalitě, ale i o jiných aspektech novely zákona o veřejných zakázkách se diskutovalo na konferenci Fórum Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU FIRMY BUDOU POKUTOVÁNY, POKUD VE VEDENÍ NEUSEDNOU ŽENY? NESMYSL! Pokud každá větší akciová společnost v zemích Evropské unie nebude mít do osmi let ve svém vedení alespoň 40 % žen, přijdou na řadu pokuty. Počítá s tím návrh eurokomisařky pro spravedlnost Viviane Redingové, proti němuž se již postavilo Česko spolu s dalšími osmi zeměmi EU. Podle zprávy Evropské unie je nyní v představenstvech společností 13,7 % žen, v roce 2010 to bylo 11,8 %. Při tomto růstu by trvalo dalších 40 let, aby bylo 40 % žen zastoupeno ve vedeních společností. Feministická filosofie a ideologie tvrdí, že zastoupení mužů a žen v jakékoliv společenské struktuře musí být 50 % ku 50 %. Pokud tomu tak není, tak je tento stav důsledkem diskriminace, která musí být odstraněna. Zdravý rozum ale říká, že zastoupení pohlaví v ekonomice i ve společenských strukturách je věcí v zásadě dobrovolné dohody a přirozené společenské dělby práce. Zastávám názor, že by tato věc měla být otázkou přirozeného vývoje a výběr do vedoucích funkcí a předních pozic musí být především na základě kvality jednotlivce, kde nezáleží na pohlaví uchazeče. Evropské instituce navrhují rovnost pohlaví řešit prostřednictvím směrnic, které nařídí kvóty pro zastoupení pohlaví. Konkrétně Evropský parlament podpořil návrh týkající se obchodních společností, jehož cílem je dosáhnout toho, aby se podíl žen ve správních a dozorčích radách akciových a dalších obchodních společností zvýšil na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku Změnu ve vedení by tak musely provést nejen společnosti ve vlastnictví státu, ale i soukromé podniky. O výši případných pokut by rozhodovaly členské státy. Evropská unie tak chce zasahovat přímo do vnitřních poměrů soukromých subjektů, a to navíc ještě pod hrozbou sankce. S tímto návrhem nesouhlasím, protože uráží i mnoho schopných žen, které se na svoji pozici dostaly prostřednictvím své píle a práce a ne na základě kvót. Legislativně dané kvóty by ve skutečnosti mohly podvázat konkurenceschopnost evropských firem a znevýhodnit je tak v globální konkurenci. Protože i v případech, že by firmy neměly dostatek kvalifikovaných kandidátek, byly by je nuceny jmenovat do statutárních orgánů či vedoucích pozic jen proto, aby naplnily tyto kvóty. Mohlo by to vést k absurdním situacím, kdy budou málo zkušené kandidátky, které se neprosadily přirozeným způsobem, spolurozhodovat v zásadních záležitostech týkajících se tisíců lidí, aniž by pro to měly potřebné předpoklady. Naopak souhlasím s tím, že je nutné zlepšit rodinnou politiku a politiku zaměstnanosti členských států. Lepší sladění rodiny a profesní kariéry totiž umožní kontinuální zaměstnanost žen, bez dlouhých pracovních mezer a přerušení kariéry. Čím delší je přerušení pracovní činnosti, tím menší je pravděpodobnost, že nastoupí na stejně kvalitní pracovní místo za stejné ohodnocení. To je oblast, které bychom se měli věnovat! Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 11/2012 strana 3

4 Veřejné zakázky kvalitně, což je společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek. Celý program konference byl totiž především zaměřen na stávající způsob zadávání veřejných zakázek a nejnižší cenu jako hodnotící kritérium. Podle dostupných analýz poklesl objem veřejných zakázek meziročně ve druhém čtvrtletí 2012 o 75,4 %, což výrazně ohrožuje HDP, protože veřejné zakázky se na HDP podílejí ve výši 17,5 %. Alarmující stav je způsoben především dopady novely zákona o veřejných zakázkách a následnou rezignací zadavatelů na zadávání veřejných zakázek. A když už se veřejná zakázka zadává, tak nikoli podle ekonomického kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), ale pouze s kritériem nejnižší ceny. Podle diskutujících je tento způsob ten nejhorší. Nejvíce byly zmiňovány územní plány či projekty veřejných staveb, které na dlouhá desetiletí ovlivní tvář měst a obcí. Současná praxe, kdy zadavatel, který nemá dostatečné odborné zázemí a stanoví jako kritérium pouze cenu, vykazuje výrazný pokles kvality a nárůst vícenákladů. V mnoha zadávacích řízeních se objevuje nestydatě nízká cena, která nikdy nemůže pokrýt ani samotné náklady dodavatele. Podle odborníků jde i nyní soutěžit na kvalitu, ale je to mnohem pracnější a složitější nastavit a odůvodnit soutěžní kritéria. Fórum se proto chce zaměřit na zjednodušení a návrat ke kritériím kvality a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Cílem je vytvořit doporučení pro zadavatele, napomáhat implementaci směrnice EU a vytvořit znalostní a poradenská centra na úrovni krajů. Za Svaz se zúčastnila Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Iniciativa EU-STARTER na podporu zaměstnávání mladých lidí 16. říjen 2012, Praha Předseda Svazu Dan Jiránek přijal na svazové půdě zástupce Rady evropských obcí a regionů (CEMR) generálního sekretáře Frédérica Valliera, Angeliku Poth- -Mögele a Christinu Dziewansku-Stringer, kteří představili iniciativu na podporu zaměstnávání mladých lidí EU-STARTER a požádali Svaz o spolupráci při prosazení návrhu v Radě EU. Tato iniciativa by mohla pomoci cca jednomu milionu mladých lidí v zemích EU majících problém s nalezením svého prvního zaměstnání. V současné době je v zemích EU nezaměstnaných zhruba 5,5 milionu mladých lidí. V České republice je bez práce evidováno více než 40 % mladých lidí ve věkové skupině 15 až 19 let a 15 % ve věkové skupině 20 až 24 let. Iniciativa EU-STARTER spočívá ve využití nevyčerpaných prostředků ze strukturálních fondů na zaměstnávání mladých lidí ve věku 16 až 27 let v neziskovém sektoru a službách vykonávaných veřejnou správou (např. domy seniorů, nemocnice, muzea, místní úřady, školy apod.). Program by pomohl velkému počtu mladých lidí postavit se na začátek své pracovní kariéry plněním smysluplné a přínosné práce pro veřejný a neziskových sektor a přispět tak ke zlepšení v poskytování služeb, které veřejné orgány a instituce vykonávají. Iniciativa má podporu Evropské komise i Evropského parlamentu. Dan Jiránek přislíbil spolupráci Svazu pro získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a vlády ČR. Na programu jednání dále byly body týkající se aktuálně projednávané legislativy v České republice, proces přípravy programovacího období nebo společný postup při projednávání programu Evropa pro občany S ministrem Jankovským nejen o existenci stavebních úřadů 22. říjen 2012, Praha Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů a jejího pečlivého vyhodnocení. Svaz je znepokojen záměrem ministerstva vytvořit stavební superúřad, kdy by se jednotlivé stavební úřady staly detašovanými pracovišti ústředního orgánu státní správy a zařadily se tak mezi desítky dekoncetrátů státní správy, působící již dnes v území. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka je důležitý zejména jednotný formát ukládání všech dat a sjednocení praxe v odvolacích řízeních. Antonín Lízner upozornil, že tímto krokem se fakticky narušuje dosavadní smíšený model veřejné správy, za vhodné by považoval nejprve seriózně debatovat právě otázku fungování modelu jako takového. Dále zástupci Svazu upozornili ministra na problém nemožnosti regulace počtu osob v bytech. Jde o časté případy, kdy se z rodinných domů stávají ubytovny a radnice čelí problémům vyplývajícím z kumulace velkého počtu osob v bytech. Nemohou s tím však nic dělat, jelikož toto nelze řešit v rámci klasických nájemních vztahů. Bylo dohodnuto, že Svaz vyvine společně s MMR úsilí, aby MPSV stanovilo normu max. počtu osob na m 2 jako podmínku pro hrazení doplatku na ubytovnách. S MZ pak budou řešeny otázky zpřísnění hygienických norem. Posledním tématem byla příprava na budoucí období čerpání fondů EU, kde má Svaz s MMR velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. MMR by mělo iniciovat setkání, na kterých by se pravidelně setkávali zástupci MMR, Svazu a AK ČR s českými europoslanci a projednávali možnosti společného postupu. Svaz na jednání zastupovali jeho předseda Dan Jiránek, člen Předsednictva a místopředseda Komory obcí Antonín Lízner a vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Ingrid Štegmannová. informační servis č. 11/2012 strana 4

5 Debata na MŠMT proběhla v přátelském duchu 22. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem o financování regionálního školství. Diskutovalo se o reformě financování, vázání prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky, oddělení financování středního školství a změně systému rámcových vzdělávacích programů. Dle vyjádření náměstka Fryče jde úvaha MŠMT u pedagogických pracovníků prozatím cestou pevného normativu na žáka s maximálně 10 % variabilních prostředků z celého objemu. To znamená, že ve všech krajích by měly být normativy stejné a variabilní prostředky by měly sloužit na řešení specifických problémů. Zatím není jasné, jak by se do financování dal promítnout parametr kvality. U nepedagogických pracovníků by mělo jít o nákladový normativ. MŠMT také potvrdilo tlak na přesunutí financování nepedagogických pracovníků z obecních rozpočtů, čemuž se ovšem brání. Přislíbilo však společnou pracovní skupinu, kde by se měl vydiskutovat přijatelný model, který by mohl platit již od roku K vázání prostředků se náměstek Fryč vyjádřil tak, že i pro příští rok je v návrhu rozpočtu vázání prostředků zachováno a že je poslanecká iniciativa na jeho zrušení, která je však v rozporu s požadavky Ministerstva financí. Svaz vyjednal dotaci pro obce v souvislosti s registrem vozidel 30. říjen 2012, Praha Ministerstvo dopravy poskytne účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč na jedno koncové pracoviště bylo umožněno na základě jednání představitelů Svazu a Ministerstva dopravy. Z důvodu administrace a splnění zákonných povinností bude nezbytné, aby každé registrační místo opětovně požádalo Ministerstvo dopravy o přidělení účelové dotace. Jednotlivá registrační místa budou Ministerstvem dopravy informována o způsobu jejího poskytnutí. Termín ukončení zápisu do katastru se blíží Upozorňujeme, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v 8 konečný termín pro podání návrhu zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. březen Pokud obce nejpozději tento den návrh na zápis do katastru nepředloží, od 1. dubna 2013 majetek automaticky přechází na stát. Návrh zápisu nemá předepsanou formu a upozorňujeme, že k samotnému zápisu do 31. března 2013 vůbec dojít nemusí. Důležité je podání návrhu. O lesní pozemky, které se vracejí podle novely č. 173/2012 Sb., se obce musí přihlásit (jako o svůj historický majetek) rovněž do 31. března 2013, a to u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace. Na splnění povinnosti máte ještě necelých pět měsíců, ale již nyní upozorňujeme na rychle ubíhající čas. Geometrické plány nejsou levné a je třeba s nimi v rozpočtu počítat u některých z vás i v příštím roce. Více informací vám poskytne Mgr. Ludmila Němcová, Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu. Stále je přinejmenším nejasný osud daňového balíčku, jehož projednání bylo odloženo přerušením schůze Sněmovny do příštího úterý. Kvůli tomu je finální podoba státního rozpočtu čím dál tím více nejistá. Navíc Ministerstvo financí zveřejnilo i novou makroekonomickou predikci, která je pesimističtější než ta červencová a počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,7 % oproti původnímu 1 %. Ze zveřejněných podkladů Ministerstva financí byla připravena pravidelná informace o daňovém inkasu za říjen Celkově byly daňové příjmy plněny k poslednímu říjnu z 80 %. Pokud by se mělo inkaso vyvíjet až do konce roku podobným tempem, bude na konci roku rozpočet naplněn přibližně z 96 %. To je ovšem Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v říjnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 242,95 243,40 100,2 Daň z příjmů právnických osob 93,77 102,52 109,3 Daň z příjmů fyzických osob 105,68 108,35 102,5 - zvláštní sazba 9,32 11,32 121,5 - z přiznání 0,51 0,82 160,2 - ze závislé činnosti 95,85 96,21 100,4 Daň z nemovitostí 6,37 7,15 112,2 Zdroj: u všech daňových příjmů propad o 30 mld. Kč. Nejhorší výsledek zaznamenala opět nejdůležitější daň z přidané hodnoty, která je na tom sice oproti loňsku o 0,5 mld. Kč lépe, avšak ve srovnání s rozpočtovanou hodnotou 309 mld. Kč stále chybí vybrat téměř 70 mld. Kč. Z uvedených důvodů stále apelujeme na obezřetnost při sestavování rozpočtů na příští rok. Dopad novely RUD by měl být pro většinu obcí pozitivní, je ale potřeba počítat s nadhodnocenými predikcemi ministerstva, které můžou i pro menší města znamenat výpadek v řádech milionů korun. Od příštího roku budou také zrušeny povinné úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu za rok 2012 i v průběhu roku Také příjmy za neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky budou zrušeny, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2012 i v průběhu roku Toto opatření by mělo nabýt účinnosti od novelou školského zákona, kterou schválil Senát 24. října a nyní se čeká na podpis prezidenta. Dále je třeba počítat s koncem některých národních dotačních titulů, především u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Nově je na stránkách Svazu zveřejněna aktuální Kalkulačka RUD, která zahrnuje předpokládané daňové výnosy pro obce v roce 2013 vycházející z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu i nový parametr podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách (a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi). Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme výsledné hodnoty považovat za maximální, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími. informační servis č. 11/2012 strana 5

6 BLÍŽÍ SE TERMÍN FINANČNÍ KONFERENCE listopad 2012, nová budova Národního muzea, Praha 1 Finanční konference Vážení čtenáři, v úvodníku minulého čísla našeho zpravodaje jsme Vás pozvali na další, již XV. ročník, celostátní finanční konference, jejíž motto letos zní Úspory státu = náklady obcí? Informovali jsme Vás, že hlavní snahou konference je tentokrát upozornit na skutečnost, že stát mnohde šetří na úkor měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR s většinou reformních kroků vlády nesouhlasí a snaží se je odvrátit. Konference by k jeho snaze měla přispět. Budeme proto rádi, když na ní zazní i Vaše názory a vyjádření k jednotlivým tématům. Diskuse bude otevřena na závěr každého bloku. Kancelář Svazu RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek, 29. listopadu 2012 BLOK I Reformy, úspory, optimalizace nebo jen přesun nákladů na obce? Reformní úsilí vlády v poločase představitel vlády ČR Dopady reforem na obce Dan Jiránek, předseda Svazu Veřejná správa na (finančním) rozcestí zástupce MV ČR Reforma školství na druhý pokus Marcel Chládek, senátor Přestávka na oběd BLOK II Evropské fondy po roce 2013 Úvodní slovo Oldřich Vlasák, místopředseda EP Potřeby měst a obcí a jejich financování v období Dan Jiránek, předseda Svazu Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Daniel Braun, MMR ČR Josef Tabery, MZe ČR Integrovaný přístup k rozvoji území z pohledu měst a obcí Štěpánka Fraňková, primátorka Pardubic Jan Sobotka, starosta Vrchlabí Lukáš Vlček, starosta Pacova zástupce Svazu Finanční management obcí v době reformních změn Květoslava Botková, Komerční banka Pátek, 30. listopadu 2012 BLOK IV Výdaje, výdaje, výdaje První zhodnocení sociální reformy Karel Machotka, náměstek ministra, MPSV ČR Odpadové hospodářství prezentace studie SMO ČR Institut pro udržitelný rozvoj obcí a měst, o. p. s. Obce a základní registry zástupce MV ČR Výkaznictví, statistiky, PAP a další Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ Přestávka na kávu BLOK V Podfinancování výkonu státní správy Ústavní stížnost jako jediné řešení? Dagmar Zvěřinová, senátorka, starostka Žďáru n. S. Kolik opravdu stojí veřejná správa? zástupce MV ČR Reálné možnosti financování státní správy Jan Zikl, ředitel odboru, MF ČR Schválení závěrů konference Oběd Přestávka na kávu 15:30 17: Společenský večer BLOK III - Semináře O výnosech z loterií rok poté Veřejné zakázky Generální partner KB PT municipality bily 210x297 moderniobec 04.indd :21 Základní organizační pokyny: Přihlášku a podrobný program konference najdete na našem webu - v horním pravém rohu pod odkazem Finanční konference. Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec nad 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 500 obyvatel 600 Kč včetně DPH nečlen Svazu Kč včetně DPH

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více