11/ Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/ Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona o obcích Problematika sociálního začleňování 25. sněm CEMR Poučíme se z historie financování regionálního školství? Rok se s rokem sešel a záměr reformy financování regionálního školství znovu vykukuje ze šuplíku Ministerstva školství. Na začátku prosince minulého roku, tenkrát ještě pod taktovkou ministra Josefa Dobeše, ministerstvo oficiálně představilo svůj Koncepční záměr reformy financování regionálního školství a zahájilo odbornou diskusi k jeho obsahu, který byl zřizovateli i odbornou veřejností zásadně odmítnut. Všichni kritizovali mj. rychlost, s jakou byla reforma připravována, protože ministerstvo ponechalo na připomínkování a odbornou diskusi pouhých třicet šest dnů, a to včetně Vánoc. Když jsme se 6. června 2012 sešli v Senátu na veřejném slyšení k petici Za záchranu českého regionálního školství, všichni jsme se radovali, že o záměru reformy financování regionálního školství můžeme hovořit v čase minulém. Ministr Petr Fiala tam uvedl mnoho důvodů pro to, aby zastavil práce na předkládané reformě. Zdůraznil, že si je dobře vědom významu školy pro život jednotlivých obcí. Zdálo se, že jsme se vlastně nemuseli scházet. Nyní se píše listopad roku 2012 a prosinec klepe na dveře. Na ministerstvu máme stále ministra Petra Fialu, nového náměstka pro regionální školství Jindřicha Fryče, ale stále také dlouholetého experta přes finance a spoluautora původního záměru reformy financování Vlastimila Finkeho. Ministerstvo školství nemá lehkou pozici. Hledá optimální model, jak zajistit financování celého vzdělávacího systému. Bez představy vlády o základních ekonomických parametrech našeho školství však lze dobré reformní kroky, a to nejen v oblasti financování regionálního školství, připravovat jen těžko. na alokaci prostředků a rozhodovací pravomoci ve vzdělávací činnosti. Chce stanovit standardy vzdělávání a vedou se i úvahy o paušálním příspěvku na zřizovatele. To vše s účinností od 1. ledna Jednalo by se tedy o variantu jakéhosi normativního financování plus paušál na školu. Zohledňovala by se tam celá řada faktorů, které souvisí s rámcovými vzdělávacími programy. Ministerstvo předpokládá také zvýšení zodpovědnosti krajů za financování v oblasti nepedagogických pracovníků a většiny školských služeb. Největší reformou ve školství by bylo, kdyby chvíli žádná reforma nebyla. To jsou slova ministra Petra Fialy, který ale současně dodává, že si to nemůžeme dovolit, protože jinak neudržíme v dostatečné míře kvalitu našeho vzdělávacího systému. Tady docházíme ke společnému zájmu. Nutnosti změny financování regionálního školství jsou si obce, jako zřizovatelé, velice dobře vědomy. Pevně doufám, že se z nedávné historie poučíme a že do budoucna budeme schopni konstruktivních, rozumných a schůdných společných návrhů, což bude dobrým předpokladem pro hledání vhodných řešení pro naše školství. Marcela Štiková předsedkyně Školské komise Ministerstvo zatím nemůže předložit žádný písemný dokument k veřejné diskuzi, přesto z dosavadních ústních jednání s jeho zástupci vyplývá, že bude usilovat o větší vliv

2 Aktuality ve zkratce Jednání s představiteli MMR příprava budoucího období fondů EU 2. říjen 2012, Praha O roli měst a obcí v budoucím programovacím období fondů EU po roce 2013 jednali dne 2. října 2012 představitelé Svazu s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj Danem Braunem a Michalem Velebou. Cílem Svazu je posílit pozici měst a obcí v agendě evropských fondů, a to ve shodě se změnami na úrovni Evropské unie, která zdůrazňuje jak urbánní (městský), tak územní rozměr budoucích intervencí. Podobného posílení doznává v pojetí EU také politika rozvoje venkova (zde Svaz kromě MMR jedná také s Ministerstvem zemědělství). Svaz předložil MMR návrh kategorizace obcí, tj. rozdělení obcí a měst do tří základních kategorií, které odrážejí rozdílné zájmy a potřeby v jednotlivých typech území. Na základě analýz potřeb měst a obcí Svaz zpracoval základní priority pro financování, které požaduje zapracovat do Strategie regionálního rozvoje. Ta je jedním ze stěžejních dokumentů pro vyjednávání státu s Evropskou komisí. Další požadavky Svazu směrem k MMR se týkají samotné budoucí implementace. Zde Svaz navrhuje několik způsobů integrovaných přístupů k rozvoji jednotlivých typů území (jiné způsoby pro největší města a aglomerace, jiné pro menší města a obce). Podrobněji se hovořilo o konceptu rozvoje menších obcí v rámci území správního obvodu ORP s nastavením určitých koordinačních a rozhodovacích mechanismů, např. prostřednictvím poradních sborů starostů. Svaz podporuje takové řešení, kdy o realizaci vybraných priorit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury budou v daném území rozhodovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, neboť zodpovídají jak za příslušné investice, tak jejich udržitelnost. Návrhy Svazu by měly být zakomponovány do systému řízení regionální dimenze a měly by se stát součástí metodiky pro přípravu operačních programů. Na závěr byla dohodnuta pravidelná bilaterální setkání představitelů obou organizací jedenkrát za měsíc a pokračování intenzivních jednání na pracovní úrovni. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, předseda Komory obcí Josef Bezdíček, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Svaz podporuje pokračování seminářů v oblasti grantových možností EU 3. říjen 2012, Praha Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo jednání Konzultační skupiny Odboru pro informování o evropských záležitostech, kterého se za Svaz zúčastnila Gabriela Hůlková z Kanceláře Svazu. Na programu byla nová podoba webové stránky Euroskop.cz, která je klíčovým mediálním nástrojem v České republice přinášející souhrnné informace o Evropské unii pro všechny cílové skupiny. Euroskop má nově přehlednější podobu a je možné informace sdílet i prostřednictvím facebooku. Ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech informovala o spolupráci odboru s dalšími resorty a organizacemi. Pozitivně vyzdvihla spolupráci se Svazem, a to především společné semináře v Eurocentrech na téma možnosti čerpání finančních prostředků z programu Evropa pro občany a dalších programů EU. Jako konkrétní příklad lze uvést nedávno realizovaný seminář Dotace pro obce, který se konal 25. září 2012 v Hradci Králové za účasti téměř 80 zástupců měst a obcí. Další semináře se plánují ještě do konce tohoto roku. Svaz navrhl, aby se v r uskutečnila série seminářů v krajích, které představí možnosti čerpání finančních prostředků z programu EU pro obce a města v novém programovacím období Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí 4. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat. Dle vyjádření náměstka Korbela původní záměr pachatele kriminalizovat, tedy posuzovat jejich jednání jako trestný čin, vláda opustila a vrátila zpět do gesce Ministerstva vnitra pod přestupkový zákon, byť s úmyslem přísnějších sankcí. Záměr je odložen do března 2013 a hledá se způsob řešení mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra. Naproti tomu požadavek Svazu na urychlení prací na přípravě právní úpravy oddlužení obcí byl ze strany Ministerstva spravedlnosti vyslyšen. Náměstek Korbel přisoudil této problematice prioritu a přislíbil svolat jednání pracovní skupiny co nejdříve. Velkým tématem, na kterém spolu s Ministerstvem spravedlnosti participuje Svaz, je veřejné opatrovnictví a jeho zákonná úprava, která v současnosti chybí. Zákon bude připravován v návaznosti na nový občanský zákoník a Svaz nyní vyhodnocuje data získaná od jednotlivých měst a obcí týkající se okruhu činností a nákladů, které s sebou veřejné opatrovnictví nese. V rámci další diskuse navrhl náměstek Korbel uspořádání seminářů k novému občanskému zákoníku, cílených přímo Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 11/2012 strana 2

3 na starosty a pracovníky obecních úřadů. Ministerstvo spravedlnosti by zajistilo lektory z řad zpracovatelů zákona. Vzhledem k náročnosti a velkým změnám, které se dotknou nejen majetkových dispozic, bude Svaz hledat cestu, jak takové semináře uspořádat pro co nejširší okruh zájemců. Jednání se zúčastnili Pavel Vondrys, starosta Strakonic a člen Předsednictva, a Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Bruselské Open Days letos odrážely debaty o rozpočtu EU říjen 2012, Brusel Jako již tradičně se v říjnu otevřely dveře evropských institucí a pod záštitou Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu proběhl oblíbený cyklus seminářů, diskuzních setkání a přednášek. Letos se zaměřil na evropské regiony a města z hlediska kohezní politiky. Témat seminářů a workshopů bylo několik: chytrý a ekologický růst, územní spolupráce a semináře zaměřené na výsledky kohezní politiky. Velký prostor byl věnován tématu komunitně vedeného místního rozvoje, jehož jednou z verzí jsou u nás známé místní akční skupiny pod iniciativou LEADER, které v příštím programovém období nabydou na důležitosti. Z uvedených témat je patrné, že semináře na letošních Open Days, ale i úvodní zahájení, kterého se mimo jiné zhostili např. předseda Evropské rady Herman von Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barosso a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, se soustředily zejména na probíhající přípravy a diskuzi nad budoucím čerpáním evropských peněz po roce Ve všech proslovech se shodně objevovalo, že pro budoucí podobu kohezní politiky EU je také zásadní otázka vyjednávání víceletého finančního rámce , který mimo jiné určí finanční prostředky určené na kohezi a společnou zemědělskou politiku. Evropská unie je v této oblasti rozpolcená. Na jedné straně existují státy, které prosazují zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků a šetření, a tím i omezení finančních prostředků směřovaných na kohezní politiku EU, na straně druhé jsou státy (tzv. přátelé koheze), které považují kohezní politiku za základ fungování celé Evropské unie a za jeden z nejdůležitějších nástrojů růstu, který může Evropě pomoci ze současné krize. Debaty o víceletém finančním rámci budou vrcholit v listopadu Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou 10. říjen 2012, Praha Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Již při překročení 50 % HDP, bude muset neprodleně požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. První opatření ale musí vláda činit již při překročení hranice 40 % HDP. V návrhu se ale zároveň zpřísňují pravidla i pro územní samosprávné celky. Celková výše jejich dluhu by neměla překročit 60 % průměru jejich skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm není vyjasněno, co je součástí termínu celkových příjmů. V důvodové zprávě Ministerstva financí v současné době není explicitně uvedeno, co se rozumí výší dluhu a celkovými příjmy, ale že návrh ústavního zákona počítá s tím, že podrobnosti budou upraveny zákonem. Protože však ministerstvo v další části důvodové zprávy uvedlo, že podmínky (stav k ) by např. nesplnilo přes 400 obcí a měst, muselo tedy již s nějakými termíny pracovat. Příjmy obcí jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a datovým zdrojem k jejich zjištění budou finanční výkazy, které jsou na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. v současné době předkládány územními rozpočty do centrálního systému účetních informací státu. Koncepce vymezení dluhu by měla vycházet z definice určené nařízením Rady EU, přičemž dluh je tvořen kategoriemi závazků, jako je oběživo a depozita, cenné papíry jiné než účasti a půjčky. Svaz bude nadále projednávání návrhu ústavního zákona sledovat a požadovat vyjasnění. Kvalita versus cena smutný stav současných veřejných zakázek 15. říjen 2012, Praha Nejen o kvalitě, ale i o jiných aspektech novely zákona o veřejných zakázkách se diskutovalo na konferenci Fórum Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU FIRMY BUDOU POKUTOVÁNY, POKUD VE VEDENÍ NEUSEDNOU ŽENY? NESMYSL! Pokud každá větší akciová společnost v zemích Evropské unie nebude mít do osmi let ve svém vedení alespoň 40 % žen, přijdou na řadu pokuty. Počítá s tím návrh eurokomisařky pro spravedlnost Viviane Redingové, proti němuž se již postavilo Česko spolu s dalšími osmi zeměmi EU. Podle zprávy Evropské unie je nyní v představenstvech společností 13,7 % žen, v roce 2010 to bylo 11,8 %. Při tomto růstu by trvalo dalších 40 let, aby bylo 40 % žen zastoupeno ve vedeních společností. Feministická filosofie a ideologie tvrdí, že zastoupení mužů a žen v jakékoliv společenské struktuře musí být 50 % ku 50 %. Pokud tomu tak není, tak je tento stav důsledkem diskriminace, která musí být odstraněna. Zdravý rozum ale říká, že zastoupení pohlaví v ekonomice i ve společenských strukturách je věcí v zásadě dobrovolné dohody a přirozené společenské dělby práce. Zastávám názor, že by tato věc měla být otázkou přirozeného vývoje a výběr do vedoucích funkcí a předních pozic musí být především na základě kvality jednotlivce, kde nezáleží na pohlaví uchazeče. Evropské instituce navrhují rovnost pohlaví řešit prostřednictvím směrnic, které nařídí kvóty pro zastoupení pohlaví. Konkrétně Evropský parlament podpořil návrh týkající se obchodních společností, jehož cílem je dosáhnout toho, aby se podíl žen ve správních a dozorčích radách akciových a dalších obchodních společností zvýšil na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku Změnu ve vedení by tak musely provést nejen společnosti ve vlastnictví státu, ale i soukromé podniky. O výši případných pokut by rozhodovaly členské státy. Evropská unie tak chce zasahovat přímo do vnitřních poměrů soukromých subjektů, a to navíc ještě pod hrozbou sankce. S tímto návrhem nesouhlasím, protože uráží i mnoho schopných žen, které se na svoji pozici dostaly prostřednictvím své píle a práce a ne na základě kvót. Legislativně dané kvóty by ve skutečnosti mohly podvázat konkurenceschopnost evropských firem a znevýhodnit je tak v globální konkurenci. Protože i v případech, že by firmy neměly dostatek kvalifikovaných kandidátek, byly by je nuceny jmenovat do statutárních orgánů či vedoucích pozic jen proto, aby naplnily tyto kvóty. Mohlo by to vést k absurdním situacím, kdy budou málo zkušené kandidátky, které se neprosadily přirozeným způsobem, spolurozhodovat v zásadních záležitostech týkajících se tisíců lidí, aniž by pro to měly potřebné předpoklady. Naopak souhlasím s tím, že je nutné zlepšit rodinnou politiku a politiku zaměstnanosti členských států. Lepší sladění rodiny a profesní kariéry totiž umožní kontinuální zaměstnanost žen, bez dlouhých pracovních mezer a přerušení kariéry. Čím delší je přerušení pracovní činnosti, tím menší je pravděpodobnost, že nastoupí na stejně kvalitní pracovní místo za stejné ohodnocení. To je oblast, které bychom se měli věnovat! Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 11/2012 strana 3

4 Veřejné zakázky kvalitně, což je společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek. Celý program konference byl totiž především zaměřen na stávající způsob zadávání veřejných zakázek a nejnižší cenu jako hodnotící kritérium. Podle dostupných analýz poklesl objem veřejných zakázek meziročně ve druhém čtvrtletí 2012 o 75,4 %, což výrazně ohrožuje HDP, protože veřejné zakázky se na HDP podílejí ve výši 17,5 %. Alarmující stav je způsoben především dopady novely zákona o veřejných zakázkách a následnou rezignací zadavatelů na zadávání veřejných zakázek. A když už se veřejná zakázka zadává, tak nikoli podle ekonomického kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), ale pouze s kritériem nejnižší ceny. Podle diskutujících je tento způsob ten nejhorší. Nejvíce byly zmiňovány územní plány či projekty veřejných staveb, které na dlouhá desetiletí ovlivní tvář měst a obcí. Současná praxe, kdy zadavatel, který nemá dostatečné odborné zázemí a stanoví jako kritérium pouze cenu, vykazuje výrazný pokles kvality a nárůst vícenákladů. V mnoha zadávacích řízeních se objevuje nestydatě nízká cena, která nikdy nemůže pokrýt ani samotné náklady dodavatele. Podle odborníků jde i nyní soutěžit na kvalitu, ale je to mnohem pracnější a složitější nastavit a odůvodnit soutěžní kritéria. Fórum se proto chce zaměřit na zjednodušení a návrat ke kritériím kvality a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Cílem je vytvořit doporučení pro zadavatele, napomáhat implementaci směrnice EU a vytvořit znalostní a poradenská centra na úrovni krajů. Za Svaz se zúčastnila Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Iniciativa EU-STARTER na podporu zaměstnávání mladých lidí 16. říjen 2012, Praha Předseda Svazu Dan Jiránek přijal na svazové půdě zástupce Rady evropských obcí a regionů (CEMR) generálního sekretáře Frédérica Valliera, Angeliku Poth- -Mögele a Christinu Dziewansku-Stringer, kteří představili iniciativu na podporu zaměstnávání mladých lidí EU-STARTER a požádali Svaz o spolupráci při prosazení návrhu v Radě EU. Tato iniciativa by mohla pomoci cca jednomu milionu mladých lidí v zemích EU majících problém s nalezením svého prvního zaměstnání. V současné době je v zemích EU nezaměstnaných zhruba 5,5 milionu mladých lidí. V České republice je bez práce evidováno více než 40 % mladých lidí ve věkové skupině 15 až 19 let a 15 % ve věkové skupině 20 až 24 let. Iniciativa EU-STARTER spočívá ve využití nevyčerpaných prostředků ze strukturálních fondů na zaměstnávání mladých lidí ve věku 16 až 27 let v neziskovém sektoru a službách vykonávaných veřejnou správou (např. domy seniorů, nemocnice, muzea, místní úřady, školy apod.). Program by pomohl velkému počtu mladých lidí postavit se na začátek své pracovní kariéry plněním smysluplné a přínosné práce pro veřejný a neziskových sektor a přispět tak ke zlepšení v poskytování služeb, které veřejné orgány a instituce vykonávají. Iniciativa má podporu Evropské komise i Evropského parlamentu. Dan Jiránek přislíbil spolupráci Svazu pro získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a vlády ČR. Na programu jednání dále byly body týkající se aktuálně projednávané legislativy v České republice, proces přípravy programovacího období nebo společný postup při projednávání programu Evropa pro občany S ministrem Jankovským nejen o existenci stavebních úřadů 22. říjen 2012, Praha Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů a jejího pečlivého vyhodnocení. Svaz je znepokojen záměrem ministerstva vytvořit stavební superúřad, kdy by se jednotlivé stavební úřady staly detašovanými pracovišti ústředního orgánu státní správy a zařadily se tak mezi desítky dekoncetrátů státní správy, působící již dnes v území. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka je důležitý zejména jednotný formát ukládání všech dat a sjednocení praxe v odvolacích řízeních. Antonín Lízner upozornil, že tímto krokem se fakticky narušuje dosavadní smíšený model veřejné správy, za vhodné by považoval nejprve seriózně debatovat právě otázku fungování modelu jako takového. Dále zástupci Svazu upozornili ministra na problém nemožnosti regulace počtu osob v bytech. Jde o časté případy, kdy se z rodinných domů stávají ubytovny a radnice čelí problémům vyplývajícím z kumulace velkého počtu osob v bytech. Nemohou s tím však nic dělat, jelikož toto nelze řešit v rámci klasických nájemních vztahů. Bylo dohodnuto, že Svaz vyvine společně s MMR úsilí, aby MPSV stanovilo normu max. počtu osob na m 2 jako podmínku pro hrazení doplatku na ubytovnách. S MZ pak budou řešeny otázky zpřísnění hygienických norem. Posledním tématem byla příprava na budoucí období čerpání fondů EU, kde má Svaz s MMR velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. MMR by mělo iniciovat setkání, na kterých by se pravidelně setkávali zástupci MMR, Svazu a AK ČR s českými europoslanci a projednávali možnosti společného postupu. Svaz na jednání zastupovali jeho předseda Dan Jiránek, člen Předsednictva a místopředseda Komory obcí Antonín Lízner a vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Ingrid Štegmannová. informační servis č. 11/2012 strana 4

5 Debata na MŠMT proběhla v přátelském duchu 22. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem o financování regionálního školství. Diskutovalo se o reformě financování, vázání prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky, oddělení financování středního školství a změně systému rámcových vzdělávacích programů. Dle vyjádření náměstka Fryče jde úvaha MŠMT u pedagogických pracovníků prozatím cestou pevného normativu na žáka s maximálně 10 % variabilních prostředků z celého objemu. To znamená, že ve všech krajích by měly být normativy stejné a variabilní prostředky by měly sloužit na řešení specifických problémů. Zatím není jasné, jak by se do financování dal promítnout parametr kvality. U nepedagogických pracovníků by mělo jít o nákladový normativ. MŠMT také potvrdilo tlak na přesunutí financování nepedagogických pracovníků z obecních rozpočtů, čemuž se ovšem brání. Přislíbilo však společnou pracovní skupinu, kde by se měl vydiskutovat přijatelný model, který by mohl platit již od roku K vázání prostředků se náměstek Fryč vyjádřil tak, že i pro příští rok je v návrhu rozpočtu vázání prostředků zachováno a že je poslanecká iniciativa na jeho zrušení, která je však v rozporu s požadavky Ministerstva financí. Svaz vyjednal dotaci pro obce v souvislosti s registrem vozidel 30. říjen 2012, Praha Ministerstvo dopravy poskytne účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč na jedno koncové pracoviště bylo umožněno na základě jednání představitelů Svazu a Ministerstva dopravy. Z důvodu administrace a splnění zákonných povinností bude nezbytné, aby každé registrační místo opětovně požádalo Ministerstvo dopravy o přidělení účelové dotace. Jednotlivá registrační místa budou Ministerstvem dopravy informována o způsobu jejího poskytnutí. Termín ukončení zápisu do katastru se blíží Upozorňujeme, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v 8 konečný termín pro podání návrhu zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. březen Pokud obce nejpozději tento den návrh na zápis do katastru nepředloží, od 1. dubna 2013 majetek automaticky přechází na stát. Návrh zápisu nemá předepsanou formu a upozorňujeme, že k samotnému zápisu do 31. března 2013 vůbec dojít nemusí. Důležité je podání návrhu. O lesní pozemky, které se vracejí podle novely č. 173/2012 Sb., se obce musí přihlásit (jako o svůj historický majetek) rovněž do 31. března 2013, a to u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace. Na splnění povinnosti máte ještě necelých pět měsíců, ale již nyní upozorňujeme na rychle ubíhající čas. Geometrické plány nejsou levné a je třeba s nimi v rozpočtu počítat u některých z vás i v příštím roce. Více informací vám poskytne Mgr. Ludmila Němcová, Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu. Stále je přinejmenším nejasný osud daňového balíčku, jehož projednání bylo odloženo přerušením schůze Sněmovny do příštího úterý. Kvůli tomu je finální podoba státního rozpočtu čím dál tím více nejistá. Navíc Ministerstvo financí zveřejnilo i novou makroekonomickou predikci, která je pesimističtější než ta červencová a počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,7 % oproti původnímu 1 %. Ze zveřejněných podkladů Ministerstva financí byla připravena pravidelná informace o daňovém inkasu za říjen Celkově byly daňové příjmy plněny k poslednímu říjnu z 80 %. Pokud by se mělo inkaso vyvíjet až do konce roku podobným tempem, bude na konci roku rozpočet naplněn přibližně z 96 %. To je ovšem Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v říjnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 242,95 243,40 100,2 Daň z příjmů právnických osob 93,77 102,52 109,3 Daň z příjmů fyzických osob 105,68 108,35 102,5 - zvláštní sazba 9,32 11,32 121,5 - z přiznání 0,51 0,82 160,2 - ze závislé činnosti 95,85 96,21 100,4 Daň z nemovitostí 6,37 7,15 112,2 Zdroj: u všech daňových příjmů propad o 30 mld. Kč. Nejhorší výsledek zaznamenala opět nejdůležitější daň z přidané hodnoty, která je na tom sice oproti loňsku o 0,5 mld. Kč lépe, avšak ve srovnání s rozpočtovanou hodnotou 309 mld. Kč stále chybí vybrat téměř 70 mld. Kč. Z uvedených důvodů stále apelujeme na obezřetnost při sestavování rozpočtů na příští rok. Dopad novely RUD by měl být pro většinu obcí pozitivní, je ale potřeba počítat s nadhodnocenými predikcemi ministerstva, které můžou i pro menší města znamenat výpadek v řádech milionů korun. Od příštího roku budou také zrušeny povinné úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu za rok 2012 i v průběhu roku Také příjmy za neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky budou zrušeny, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2012 i v průběhu roku Toto opatření by mělo nabýt účinnosti od novelou školského zákona, kterou schválil Senát 24. října a nyní se čeká na podpis prezidenta. Dále je třeba počítat s koncem některých národních dotačních titulů, především u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Nově je na stránkách Svazu zveřejněna aktuální Kalkulačka RUD, která zahrnuje předpokládané daňové výnosy pro obce v roce 2013 vycházející z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu i nový parametr podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách (a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi). Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme výsledné hodnoty považovat za maximální, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími. informační servis č. 11/2012 strana 5

6 BLÍŽÍ SE TERMÍN FINANČNÍ KONFERENCE listopad 2012, nová budova Národního muzea, Praha 1 Finanční konference Vážení čtenáři, v úvodníku minulého čísla našeho zpravodaje jsme Vás pozvali na další, již XV. ročník, celostátní finanční konference, jejíž motto letos zní Úspory státu = náklady obcí? Informovali jsme Vás, že hlavní snahou konference je tentokrát upozornit na skutečnost, že stát mnohde šetří na úkor měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR s většinou reformních kroků vlády nesouhlasí a snaží se je odvrátit. Konference by k jeho snaze měla přispět. Budeme proto rádi, když na ní zazní i Vaše názory a vyjádření k jednotlivým tématům. Diskuse bude otevřena na závěr každého bloku. Kancelář Svazu RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek, 29. listopadu 2012 BLOK I Reformy, úspory, optimalizace nebo jen přesun nákladů na obce? Reformní úsilí vlády v poločase představitel vlády ČR Dopady reforem na obce Dan Jiránek, předseda Svazu Veřejná správa na (finančním) rozcestí zástupce MV ČR Reforma školství na druhý pokus Marcel Chládek, senátor Přestávka na oběd BLOK II Evropské fondy po roce 2013 Úvodní slovo Oldřich Vlasák, místopředseda EP Potřeby měst a obcí a jejich financování v období Dan Jiránek, předseda Svazu Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Daniel Braun, MMR ČR Josef Tabery, MZe ČR Integrovaný přístup k rozvoji území z pohledu měst a obcí Štěpánka Fraňková, primátorka Pardubic Jan Sobotka, starosta Vrchlabí Lukáš Vlček, starosta Pacova zástupce Svazu Finanční management obcí v době reformních změn Květoslava Botková, Komerční banka Pátek, 30. listopadu 2012 BLOK IV Výdaje, výdaje, výdaje První zhodnocení sociální reformy Karel Machotka, náměstek ministra, MPSV ČR Odpadové hospodářství prezentace studie SMO ČR Institut pro udržitelný rozvoj obcí a měst, o. p. s. Obce a základní registry zástupce MV ČR Výkaznictví, statistiky, PAP a další Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ Přestávka na kávu BLOK V Podfinancování výkonu státní správy Ústavní stížnost jako jediné řešení? Dagmar Zvěřinová, senátorka, starostka Žďáru n. S. Kolik opravdu stojí veřejná správa? zástupce MV ČR Reálné možnosti financování státní správy Jan Zikl, ředitel odboru, MF ČR Schválení závěrů konference Oběd Přestávka na kávu 15:30 17: Společenský večer BLOK III - Semináře O výnosech z loterií rok poté Veřejné zakázky Generální partner KB PT municipality bily 210x297 moderniobec 04.indd :21 Základní organizační pokyny: Přihlášku a podrobný program konference najdete na našem webu - v horním pravém rohu pod odkazem Finanční konference. Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec nad 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 500 obyvatel 600 Kč včetně DPH nečlen Svazu Kč včetně DPH

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více