11/ Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/ Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona o obcích Problematika sociálního začleňování 25. sněm CEMR Poučíme se z historie financování regionálního školství? Rok se s rokem sešel a záměr reformy financování regionálního školství znovu vykukuje ze šuplíku Ministerstva školství. Na začátku prosince minulého roku, tenkrát ještě pod taktovkou ministra Josefa Dobeše, ministerstvo oficiálně představilo svůj Koncepční záměr reformy financování regionálního školství a zahájilo odbornou diskusi k jeho obsahu, který byl zřizovateli i odbornou veřejností zásadně odmítnut. Všichni kritizovali mj. rychlost, s jakou byla reforma připravována, protože ministerstvo ponechalo na připomínkování a odbornou diskusi pouhých třicet šest dnů, a to včetně Vánoc. Když jsme se 6. června 2012 sešli v Senátu na veřejném slyšení k petici Za záchranu českého regionálního školství, všichni jsme se radovali, že o záměru reformy financování regionálního školství můžeme hovořit v čase minulém. Ministr Petr Fiala tam uvedl mnoho důvodů pro to, aby zastavil práce na předkládané reformě. Zdůraznil, že si je dobře vědom významu školy pro život jednotlivých obcí. Zdálo se, že jsme se vlastně nemuseli scházet. Nyní se píše listopad roku 2012 a prosinec klepe na dveře. Na ministerstvu máme stále ministra Petra Fialu, nového náměstka pro regionální školství Jindřicha Fryče, ale stále také dlouholetého experta přes finance a spoluautora původního záměru reformy financování Vlastimila Finkeho. Ministerstvo školství nemá lehkou pozici. Hledá optimální model, jak zajistit financování celého vzdělávacího systému. Bez představy vlády o základních ekonomických parametrech našeho školství však lze dobré reformní kroky, a to nejen v oblasti financování regionálního školství, připravovat jen těžko. na alokaci prostředků a rozhodovací pravomoci ve vzdělávací činnosti. Chce stanovit standardy vzdělávání a vedou se i úvahy o paušálním příspěvku na zřizovatele. To vše s účinností od 1. ledna Jednalo by se tedy o variantu jakéhosi normativního financování plus paušál na školu. Zohledňovala by se tam celá řada faktorů, které souvisí s rámcovými vzdělávacími programy. Ministerstvo předpokládá také zvýšení zodpovědnosti krajů za financování v oblasti nepedagogických pracovníků a většiny školských služeb. Největší reformou ve školství by bylo, kdyby chvíli žádná reforma nebyla. To jsou slova ministra Petra Fialy, který ale současně dodává, že si to nemůžeme dovolit, protože jinak neudržíme v dostatečné míře kvalitu našeho vzdělávacího systému. Tady docházíme ke společnému zájmu. Nutnosti změny financování regionálního školství jsou si obce, jako zřizovatelé, velice dobře vědomy. Pevně doufám, že se z nedávné historie poučíme a že do budoucna budeme schopni konstruktivních, rozumných a schůdných společných návrhů, což bude dobrým předpokladem pro hledání vhodných řešení pro naše školství. Marcela Štiková předsedkyně Školské komise Ministerstvo zatím nemůže předložit žádný písemný dokument k veřejné diskuzi, přesto z dosavadních ústních jednání s jeho zástupci vyplývá, že bude usilovat o větší vliv

2 Aktuality ve zkratce Jednání s představiteli MMR příprava budoucího období fondů EU 2. říjen 2012, Praha O roli měst a obcí v budoucím programovacím období fondů EU po roce 2013 jednali dne 2. října 2012 představitelé Svazu s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj Danem Braunem a Michalem Velebou. Cílem Svazu je posílit pozici měst a obcí v agendě evropských fondů, a to ve shodě se změnami na úrovni Evropské unie, která zdůrazňuje jak urbánní (městský), tak územní rozměr budoucích intervencí. Podobného posílení doznává v pojetí EU také politika rozvoje venkova (zde Svaz kromě MMR jedná také s Ministerstvem zemědělství). Svaz předložil MMR návrh kategorizace obcí, tj. rozdělení obcí a měst do tří základních kategorií, které odrážejí rozdílné zájmy a potřeby v jednotlivých typech území. Na základě analýz potřeb měst a obcí Svaz zpracoval základní priority pro financování, které požaduje zapracovat do Strategie regionálního rozvoje. Ta je jedním ze stěžejních dokumentů pro vyjednávání státu s Evropskou komisí. Další požadavky Svazu směrem k MMR se týkají samotné budoucí implementace. Zde Svaz navrhuje několik způsobů integrovaných přístupů k rozvoji jednotlivých typů území (jiné způsoby pro největší města a aglomerace, jiné pro menší města a obce). Podrobněji se hovořilo o konceptu rozvoje menších obcí v rámci území správního obvodu ORP s nastavením určitých koordinačních a rozhodovacích mechanismů, např. prostřednictvím poradních sborů starostů. Svaz podporuje takové řešení, kdy o realizaci vybraných priorit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury budou v daném území rozhodovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, neboť zodpovídají jak za příslušné investice, tak jejich udržitelnost. Návrhy Svazu by měly být zakomponovány do systému řízení regionální dimenze a měly by se stát součástí metodiky pro přípravu operačních programů. Na závěr byla dohodnuta pravidelná bilaterální setkání představitelů obou organizací jedenkrát za měsíc a pokračování intenzivních jednání na pracovní úrovni. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, předseda Komory obcí Josef Bezdíček, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Svaz podporuje pokračování seminářů v oblasti grantových možností EU 3. říjen 2012, Praha Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo jednání Konzultační skupiny Odboru pro informování o evropských záležitostech, kterého se za Svaz zúčastnila Gabriela Hůlková z Kanceláře Svazu. Na programu byla nová podoba webové stránky Euroskop.cz, která je klíčovým mediálním nástrojem v České republice přinášející souhrnné informace o Evropské unii pro všechny cílové skupiny. Euroskop má nově přehlednější podobu a je možné informace sdílet i prostřednictvím facebooku. Ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech informovala o spolupráci odboru s dalšími resorty a organizacemi. Pozitivně vyzdvihla spolupráci se Svazem, a to především společné semináře v Eurocentrech na téma možnosti čerpání finančních prostředků z programu Evropa pro občany a dalších programů EU. Jako konkrétní příklad lze uvést nedávno realizovaný seminář Dotace pro obce, který se konal 25. září 2012 v Hradci Králové za účasti téměř 80 zástupců měst a obcí. Další semináře se plánují ještě do konce tohoto roku. Svaz navrhl, aby se v r uskutečnila série seminářů v krajích, které představí možnosti čerpání finančních prostředků z programu EU pro obce a města v novém programovacím období Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí 4. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci Ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat. Dle vyjádření náměstka Korbela původní záměr pachatele kriminalizovat, tedy posuzovat jejich jednání jako trestný čin, vláda opustila a vrátila zpět do gesce Ministerstva vnitra pod přestupkový zákon, byť s úmyslem přísnějších sankcí. Záměr je odložen do března 2013 a hledá se způsob řešení mezi Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra. Naproti tomu požadavek Svazu na urychlení prací na přípravě právní úpravy oddlužení obcí byl ze strany Ministerstva spravedlnosti vyslyšen. Náměstek Korbel přisoudil této problematice prioritu a přislíbil svolat jednání pracovní skupiny co nejdříve. Velkým tématem, na kterém spolu s Ministerstvem spravedlnosti participuje Svaz, je veřejné opatrovnictví a jeho zákonná úprava, která v současnosti chybí. Zákon bude připravován v návaznosti na nový občanský zákoník a Svaz nyní vyhodnocuje data získaná od jednotlivých měst a obcí týkající se okruhu činností a nákladů, které s sebou veřejné opatrovnictví nese. V rámci další diskuse navrhl náměstek Korbel uspořádání seminářů k novému občanskému zákoníku, cílených přímo Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 11/2012 strana 2

3 na starosty a pracovníky obecních úřadů. Ministerstvo spravedlnosti by zajistilo lektory z řad zpracovatelů zákona. Vzhledem k náročnosti a velkým změnám, které se dotknou nejen majetkových dispozic, bude Svaz hledat cestu, jak takové semináře uspořádat pro co nejširší okruh zájemců. Jednání se zúčastnili Pavel Vondrys, starosta Strakonic a člen Předsednictva, a Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Bruselské Open Days letos odrážely debaty o rozpočtu EU říjen 2012, Brusel Jako již tradičně se v říjnu otevřely dveře evropských institucí a pod záštitou Výboru regionů a s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu proběhl oblíbený cyklus seminářů, diskuzních setkání a přednášek. Letos se zaměřil na evropské regiony a města z hlediska kohezní politiky. Témat seminářů a workshopů bylo několik: chytrý a ekologický růst, územní spolupráce a semináře zaměřené na výsledky kohezní politiky. Velký prostor byl věnován tématu komunitně vedeného místního rozvoje, jehož jednou z verzí jsou u nás známé místní akční skupiny pod iniciativou LEADER, které v příštím programovém období nabydou na důležitosti. Z uvedených témat je patrné, že semináře na letošních Open Days, ale i úvodní zahájení, kterého se mimo jiné zhostili např. předseda Evropské rady Herman von Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barosso a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, se soustředily zejména na probíhající přípravy a diskuzi nad budoucím čerpáním evropských peněz po roce Ve všech proslovech se shodně objevovalo, že pro budoucí podobu kohezní politiky EU je také zásadní otázka vyjednávání víceletého finančního rámce , který mimo jiné určí finanční prostředky určené na kohezi a společnou zemědělskou politiku. Evropská unie je v této oblasti rozpolcená. Na jedné straně existují státy, které prosazují zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků a šetření, a tím i omezení finančních prostředků směřovaných na kohezní politiku EU, na straně druhé jsou státy (tzv. přátelé koheze), které považují kohezní politiku za základ fungování celé Evropské unie a za jeden z nejdůležitějších nástrojů růstu, který může Evropě pomoci ze současné krize. Debaty o víceletém finančním rámci budou vrcholit v listopadu Rozpočtová odpovědnost posvěcena vládou 10. říjen 2012, Praha Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který má zamezit rostoucímu zadlužení státu. Již při překročení 50 % HDP, bude muset neprodleně požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. První opatření ale musí vláda činit již při překročení hranice 40 % HDP. V návrhu se ale zároveň zpřísňují pravidla i pro územní samosprávné celky. Celková výše jejich dluhu by neměla překročit 60 % průměru jejich skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky. Svaz již v minulosti připomínkoval první návrh zákona, a proto chápe schválené řešení jako určitý kompromis. Nicméně ani v něm není vyjasněno, co je součástí termínu celkových příjmů. V důvodové zprávě Ministerstva financí v současné době není explicitně uvedeno, co se rozumí výší dluhu a celkovými příjmy, ale že návrh ústavního zákona počítá s tím, že podrobnosti budou upraveny zákonem. Protože však ministerstvo v další části důvodové zprávy uvedlo, že podmínky (stav k ) by např. nesplnilo přes 400 obcí a měst, muselo tedy již s nějakými termíny pracovat. Příjmy obcí jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a datovým zdrojem k jejich zjištění budou finanční výkazy, které jsou na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. v současné době předkládány územními rozpočty do centrálního systému účetních informací státu. Koncepce vymezení dluhu by měla vycházet z definice určené nařízením Rady EU, přičemž dluh je tvořen kategoriemi závazků, jako je oběživo a depozita, cenné papíry jiné než účasti a půjčky. Svaz bude nadále projednávání návrhu ústavního zákona sledovat a požadovat vyjasnění. Kvalita versus cena smutný stav současných veřejných zakázek 15. říjen 2012, Praha Nejen o kvalitě, ale i o jiných aspektech novely zákona o veřejných zakázkách se diskutovalo na konferenci Fórum Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU FIRMY BUDOU POKUTOVÁNY, POKUD VE VEDENÍ NEUSEDNOU ŽENY? NESMYSL! Pokud každá větší akciová společnost v zemích Evropské unie nebude mít do osmi let ve svém vedení alespoň 40 % žen, přijdou na řadu pokuty. Počítá s tím návrh eurokomisařky pro spravedlnost Viviane Redingové, proti němuž se již postavilo Česko spolu s dalšími osmi zeměmi EU. Podle zprávy Evropské unie je nyní v představenstvech společností 13,7 % žen, v roce 2010 to bylo 11,8 %. Při tomto růstu by trvalo dalších 40 let, aby bylo 40 % žen zastoupeno ve vedeních společností. Feministická filosofie a ideologie tvrdí, že zastoupení mužů a žen v jakékoliv společenské struktuře musí být 50 % ku 50 %. Pokud tomu tak není, tak je tento stav důsledkem diskriminace, která musí být odstraněna. Zdravý rozum ale říká, že zastoupení pohlaví v ekonomice i ve společenských strukturách je věcí v zásadě dobrovolné dohody a přirozené společenské dělby práce. Zastávám názor, že by tato věc měla být otázkou přirozeného vývoje a výběr do vedoucích funkcí a předních pozic musí být především na základě kvality jednotlivce, kde nezáleží na pohlaví uchazeče. Evropské instituce navrhují rovnost pohlaví řešit prostřednictvím směrnic, které nařídí kvóty pro zastoupení pohlaví. Konkrétně Evropský parlament podpořil návrh týkající se obchodních společností, jehož cílem je dosáhnout toho, aby se podíl žen ve správních a dozorčích radách akciových a dalších obchodních společností zvýšil na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku Změnu ve vedení by tak musely provést nejen společnosti ve vlastnictví státu, ale i soukromé podniky. O výši případných pokut by rozhodovaly členské státy. Evropská unie tak chce zasahovat přímo do vnitřních poměrů soukromých subjektů, a to navíc ještě pod hrozbou sankce. S tímto návrhem nesouhlasím, protože uráží i mnoho schopných žen, které se na svoji pozici dostaly prostřednictvím své píle a práce a ne na základě kvót. Legislativně dané kvóty by ve skutečnosti mohly podvázat konkurenceschopnost evropských firem a znevýhodnit je tak v globální konkurenci. Protože i v případech, že by firmy neměly dostatek kvalifikovaných kandidátek, byly by je nuceny jmenovat do statutárních orgánů či vedoucích pozic jen proto, aby naplnily tyto kvóty. Mohlo by to vést k absurdním situacím, kdy budou málo zkušené kandidátky, které se neprosadily přirozeným způsobem, spolurozhodovat v zásadních záležitostech týkajících se tisíců lidí, aniž by pro to měly potřebné předpoklady. Naopak souhlasím s tím, že je nutné zlepšit rodinnou politiku a politiku zaměstnanosti členských států. Lepší sladění rodiny a profesní kariéry totiž umožní kontinuální zaměstnanost žen, bez dlouhých pracovních mezer a přerušení kariéry. Čím delší je přerušení pracovní činnosti, tím menší je pravděpodobnost, že nastoupí na stejně kvalitní pracovní místo za stejné ohodnocení. To je oblast, které bychom se měli věnovat! Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 11/2012 strana 3

4 Veřejné zakázky kvalitně, což je společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek. Celý program konference byl totiž především zaměřen na stávající způsob zadávání veřejných zakázek a nejnižší cenu jako hodnotící kritérium. Podle dostupných analýz poklesl objem veřejných zakázek meziročně ve druhém čtvrtletí 2012 o 75,4 %, což výrazně ohrožuje HDP, protože veřejné zakázky se na HDP podílejí ve výši 17,5 %. Alarmující stav je způsoben především dopady novely zákona o veřejných zakázkách a následnou rezignací zadavatelů na zadávání veřejných zakázek. A když už se veřejná zakázka zadává, tak nikoli podle ekonomického kritéria 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), ale pouze s kritériem nejnižší ceny. Podle diskutujících je tento způsob ten nejhorší. Nejvíce byly zmiňovány územní plány či projekty veřejných staveb, které na dlouhá desetiletí ovlivní tvář měst a obcí. Současná praxe, kdy zadavatel, který nemá dostatečné odborné zázemí a stanoví jako kritérium pouze cenu, vykazuje výrazný pokles kvality a nárůst vícenákladů. V mnoha zadávacích řízeních se objevuje nestydatě nízká cena, která nikdy nemůže pokrýt ani samotné náklady dodavatele. Podle odborníků jde i nyní soutěžit na kvalitu, ale je to mnohem pracnější a složitější nastavit a odůvodnit soutěžní kritéria. Fórum se proto chce zaměřit na zjednodušení a návrat ke kritériím kvality a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Cílem je vytvořit doporučení pro zadavatele, napomáhat implementaci směrnice EU a vytvořit znalostní a poradenská centra na úrovni krajů. Za Svaz se zúčastnila Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Iniciativa EU-STARTER na podporu zaměstnávání mladých lidí 16. říjen 2012, Praha Předseda Svazu Dan Jiránek přijal na svazové půdě zástupce Rady evropských obcí a regionů (CEMR) generálního sekretáře Frédérica Valliera, Angeliku Poth- -Mögele a Christinu Dziewansku-Stringer, kteří představili iniciativu na podporu zaměstnávání mladých lidí EU-STARTER a požádali Svaz o spolupráci při prosazení návrhu v Radě EU. Tato iniciativa by mohla pomoci cca jednomu milionu mladých lidí v zemích EU majících problém s nalezením svého prvního zaměstnání. V současné době je v zemích EU nezaměstnaných zhruba 5,5 milionu mladých lidí. V České republice je bez práce evidováno více než 40 % mladých lidí ve věkové skupině 15 až 19 let a 15 % ve věkové skupině 20 až 24 let. Iniciativa EU-STARTER spočívá ve využití nevyčerpaných prostředků ze strukturálních fondů na zaměstnávání mladých lidí ve věku 16 až 27 let v neziskovém sektoru a službách vykonávaných veřejnou správou (např. domy seniorů, nemocnice, muzea, místní úřady, školy apod.). Program by pomohl velkému počtu mladých lidí postavit se na začátek své pracovní kariéry plněním smysluplné a přínosné práce pro veřejný a neziskových sektor a přispět tak ke zlepšení v poskytování služeb, které veřejné orgány a instituce vykonávají. Iniciativa má podporu Evropské komise i Evropského parlamentu. Dan Jiránek přislíbil spolupráci Svazu pro získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a vlády ČR. Na programu jednání dále byly body týkající se aktuálně projednávané legislativy v České republice, proces přípravy programovacího období nebo společný postup při projednávání programu Evropa pro občany S ministrem Jankovským nejen o existenci stavebních úřadů 22. říjen 2012, Praha Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský potvrdil na jednání se zástupci Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních úřadů. Podotkl, že tuto otázku je potřeba klást pouze v ojedinělých případech, kdy se na daném úřadu uskuteční velmi malý počet řízení za rok. K takovému kroku by ale mohlo dojít až na základě zpracované analýzy počtu provedených úkonů a jejího pečlivého vyhodnocení. Svaz je znepokojen záměrem ministerstva vytvořit stavební superúřad, kdy by se jednotlivé stavební úřady staly detašovanými pracovišti ústředního orgánu státní správy a zařadily se tak mezi desítky dekoncetrátů státní správy, působící již dnes v území. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka je důležitý zejména jednotný formát ukládání všech dat a sjednocení praxe v odvolacích řízeních. Antonín Lízner upozornil, že tímto krokem se fakticky narušuje dosavadní smíšený model veřejné správy, za vhodné by považoval nejprve seriózně debatovat právě otázku fungování modelu jako takového. Dále zástupci Svazu upozornili ministra na problém nemožnosti regulace počtu osob v bytech. Jde o časté případy, kdy se z rodinných domů stávají ubytovny a radnice čelí problémům vyplývajícím z kumulace velkého počtu osob v bytech. Nemohou s tím však nic dělat, jelikož toto nelze řešit v rámci klasických nájemních vztahů. Bylo dohodnuto, že Svaz vyvine společně s MMR úsilí, aby MPSV stanovilo normu max. počtu osob na m 2 jako podmínku pro hrazení doplatku na ubytovnách. S MZ pak budou řešeny otázky zpřísnění hygienických norem. Posledním tématem byla příprava na budoucí období čerpání fondů EU, kde má Svaz s MMR velmi dobrou dlouhodobou spolupráci. MMR by mělo iniciovat setkání, na kterých by se pravidelně setkávali zástupci MMR, Svazu a AK ČR s českými europoslanci a projednávali možnosti společného postupu. Svaz na jednání zastupovali jeho předseda Dan Jiránek, člen Předsednictva a místopředseda Komory obcí Antonín Lízner a vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu Ingrid Štegmannová. informační servis č. 11/2012 strana 4

5 Debata na MŠMT proběhla v přátelském duchu 22. říjen 2012, Praha Zástupci Svazu jednali s náměstkem ministra školství Jindřichem Fryčem o financování regionálního školství. Diskutovalo se o reformě financování, vázání prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky, oddělení financování středního školství a změně systému rámcových vzdělávacích programů. Dle vyjádření náměstka Fryče jde úvaha MŠMT u pedagogických pracovníků prozatím cestou pevného normativu na žáka s maximálně 10 % variabilních prostředků z celého objemu. To znamená, že ve všech krajích by měly být normativy stejné a variabilní prostředky by měly sloužit na řešení specifických problémů. Zatím není jasné, jak by se do financování dal promítnout parametr kvality. U nepedagogických pracovníků by mělo jít o nákladový normativ. MŠMT také potvrdilo tlak na přesunutí financování nepedagogických pracovníků z obecních rozpočtů, čemuž se ovšem brání. Přislíbilo však společnou pracovní skupinu, kde by se měl vydiskutovat přijatelný model, který by mohl platit již od roku K vázání prostředků se náměstek Fryč vyjádřil tak, že i pro příští rok je v návrhu rozpočtu vázání prostředků zachováno a že je poslanecká iniciativa na jeho zrušení, která je však v rozporu s požadavky Ministerstva financí. Svaz vyjednal dotaci pro obce v souvislosti s registrem vozidel 30. říjen 2012, Praha Ministerstvo dopravy poskytne účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Poskytnutí účelové dotace ve výši 5000 Kč na jedno koncové pracoviště bylo umožněno na základě jednání představitelů Svazu a Ministerstva dopravy. Z důvodu administrace a splnění zákonných povinností bude nezbytné, aby každé registrační místo opětovně požádalo Ministerstvo dopravy o přidělení účelové dotace. Jednotlivá registrační místa budou Ministerstvem dopravy informována o způsobu jejího poskytnutí. Termín ukončení zápisu do katastru se blíží Upozorňujeme, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v 8 konečný termín pro podání návrhu zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. březen Pokud obce nejpozději tento den návrh na zápis do katastru nepředloží, od 1. dubna 2013 majetek automaticky přechází na stát. Návrh zápisu nemá předepsanou formu a upozorňujeme, že k samotnému zápisu do 31. března 2013 vůbec dojít nemusí. Důležité je podání návrhu. O lesní pozemky, které se vracejí podle novely č. 173/2012 Sb., se obce musí přihlásit (jako o svůj historický majetek) rovněž do 31. března 2013, a to u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace. Na splnění povinnosti máte ještě necelých pět měsíců, ale již nyní upozorňujeme na rychle ubíhající čas. Geometrické plány nejsou levné a je třeba s nimi v rozpočtu počítat u některých z vás i v příštím roce. Více informací vám poskytne Mgr. Ludmila Němcová, Inkaso v říjnu: letos poprvé nad úrovní loňského roku Říjnové zprávy sice na první pohled vypadají slibně, důvodů k optimismu však příliš mnoho není. Z tabulky srovnávající inkaso v letošním a loňském roce už nelze vyčíst, jak dopadly odhady Ministerstva financí. Ty jsou již tradičně nadhodnocené a je téměř jisté, že se nepodaří naplnit předpoklad státního rozpočtu. Stále je přinejmenším nejasný osud daňového balíčku, jehož projednání bylo odloženo přerušením schůze Sněmovny do příštího úterý. Kvůli tomu je finální podoba státního rozpočtu čím dál tím více nejistá. Navíc Ministerstvo financí zveřejnilo i novou makroekonomickou predikci, která je pesimističtější než ta červencová a počítá s mírným růstem ekonomiky o 0,7 % oproti původnímu 1 %. Ze zveřejněných podkladů Ministerstva financí byla připravena pravidelná informace o daňovém inkasu za říjen Celkově byly daňové příjmy plněny k poslednímu říjnu z 80 %. Pokud by se mělo inkaso vyvíjet až do konce roku podobným tempem, bude na konci roku rozpočet naplněn přibližně z 96 %. To je ovšem Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v říjnu 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 242,95 243,40 100,2 Daň z příjmů právnických osob 93,77 102,52 109,3 Daň z příjmů fyzických osob 105,68 108,35 102,5 - zvláštní sazba 9,32 11,32 121,5 - z přiznání 0,51 0,82 160,2 - ze závislé činnosti 95,85 96,21 100,4 Daň z nemovitostí 6,37 7,15 112,2 Zdroj: u všech daňových příjmů propad o 30 mld. Kč. Nejhorší výsledek zaznamenala opět nejdůležitější daň z přidané hodnoty, která je na tom sice oproti loňsku o 0,5 mld. Kč lépe, avšak ve srovnání s rozpočtovanou hodnotou 309 mld. Kč stále chybí vybrat téměř 70 mld. Kč. Z uvedených důvodů stále apelujeme na obezřetnost při sestavování rozpočtů na příští rok. Dopad novely RUD by měl být pro většinu obcí pozitivní, je ale potřeba počítat s nadhodnocenými predikcemi ministerstva, které můžou i pro menší města znamenat výpadek v řádech milionů korun. Od příštího roku budou také zrušeny povinné úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu za rok 2012 i v průběhu roku Také příjmy za neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky budou zrušeny, tím však není dotčena možnost obcí vyúčtovat úhradu neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za rok 2012 i v průběhu roku Toto opatření by mělo nabýt účinnosti od novelou školského zákona, kterou schválil Senát 24. října a nyní se čeká na podpis prezidenta. Dále je třeba počítat s koncem některých národních dotačních titulů, především u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Nově je na stránkách Svazu zveřejněna aktuální Kalkulačka RUD, která zahrnuje předpokládané daňové výnosy pro obce v roce 2013 vycházející z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu i nový parametr podle počtu dětí a žáků v obecních mateřských a základních školách (a v nižších stupních šestiletých a osmiletých gymnázií zřizovaných obcemi). Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme výsledné hodnoty považovat za maximální, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími. informační servis č. 11/2012 strana 5

6 BLÍŽÍ SE TERMÍN FINANČNÍ KONFERENCE listopad 2012, nová budova Národního muzea, Praha 1 Finanční konference Vážení čtenáři, v úvodníku minulého čísla našeho zpravodaje jsme Vás pozvali na další, již XV. ročník, celostátní finanční konference, jejíž motto letos zní Úspory státu = náklady obcí? Informovali jsme Vás, že hlavní snahou konference je tentokrát upozornit na skutečnost, že stát mnohde šetří na úkor měst a obcí. Svaz měst a obcí ČR s většinou reformních kroků vlády nesouhlasí a snaží se je odvrátit. Konference by k jeho snaze měla přispět. Budeme proto rádi, když na ní zazní i Vaše názory a vyjádření k jednotlivým tématům. Diskuse bude otevřena na závěr každého bloku. Kancelář Svazu RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek, 29. listopadu 2012 BLOK I Reformy, úspory, optimalizace nebo jen přesun nákladů na obce? Reformní úsilí vlády v poločase představitel vlády ČR Dopady reforem na obce Dan Jiránek, předseda Svazu Veřejná správa na (finančním) rozcestí zástupce MV ČR Reforma školství na druhý pokus Marcel Chládek, senátor Přestávka na oběd BLOK II Evropské fondy po roce 2013 Úvodní slovo Oldřich Vlasák, místopředseda EP Potřeby měst a obcí a jejich financování v období Dan Jiránek, předseda Svazu Promítnutí zájmů měst a obcí v budoucích operačních programech Daniel Braun, MMR ČR Josef Tabery, MZe ČR Integrovaný přístup k rozvoji území z pohledu měst a obcí Štěpánka Fraňková, primátorka Pardubic Jan Sobotka, starosta Vrchlabí Lukáš Vlček, starosta Pacova zástupce Svazu Finanční management obcí v době reformních změn Květoslava Botková, Komerční banka Pátek, 30. listopadu 2012 BLOK IV Výdaje, výdaje, výdaje První zhodnocení sociální reformy Karel Machotka, náměstek ministra, MPSV ČR Odpadové hospodářství prezentace studie SMO ČR Institut pro udržitelný rozvoj obcí a měst, o. p. s. Obce a základní registry zástupce MV ČR Výkaznictví, statistiky, PAP a další Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ Přestávka na kávu BLOK V Podfinancování výkonu státní správy Ústavní stížnost jako jediné řešení? Dagmar Zvěřinová, senátorka, starostka Žďáru n. S. Kolik opravdu stojí veřejná správa? zástupce MV ČR Reálné možnosti financování státní správy Jan Zikl, ředitel odboru, MF ČR Schválení závěrů konference Oběd Přestávka na kávu 15:30 17: Společenský večer BLOK III - Semináře O výnosech z loterií rok poté Veřejné zakázky Generální partner KB PT municipality bily 210x297 moderniobec 04.indd :21 Základní organizační pokyny: Přihlášku a podrobný program konference najdete na našem webu - v horním pravém rohu pod odkazem Finanční konference. Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec nad 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 1000 obyvatel Kč včetně DPH člen Svazu obec do 500 obyvatel 600 Kč včetně DPH nečlen Svazu Kč včetně DPH

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 21. červen 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 2. 5. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 76 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce března

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 31. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 24. srpna 2016 Čj. 2260/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 775 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více