REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních a dislokačních změn, jejichž výsledkem bylo nejen další snížení počtu vojenských útvarů a zařízení, ale i snížení počtu personálu a redislokace vojsk do cílových posádek. Pro pochopení podmínek realizace reformy ozbrojených sil a důvodů vedoucích k přehodnocení některých opatření Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky (dále Koncepce) je třeba připomenout dynamičnost prostředí, v němž se tyto procesy odehrávají. Z obecného hlediska jsou změny vyvolány jak vnějšími vlivy na národní či mezinárodní úrovni (např. změny legislativního prostředí, zdrojového rámce, vstup do EU, adaptace vztahů NATO a EU, vnitřní změny v NATO), tak také vlivy vnitřními, k nimž dochází v rámci ozbrojených sil (např. změny v rámci řešení dluhu Ruské federace, v zapojení ČR do konkrétních mezinárodních projektů, nižší tempo odprodeje nepotřebného majetku, opožděná připravenost prostorů určených k dislokaci jednotek apod.). V prvním pololetí roku 2004 byla dokončena restrukturalizace Ministerstva obrany s cílem racionalizovat jeho struktury, snížit počty, odstranit duplicitu a tím celkově zefektivnit jeho činnost. V roce 2004 bylo v rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn zrušeno 11 vojenských posádek, dvě dislokační místa a 61 útvarů a zařízení, tři posádky byly zredukovány, 11 útvarů a zařízení bylo redislokováno. POSÁDKY A DISLOKAČNÍ MÍSTA UVOLNĚNÁ V ROCE

2 30 ROČENKA 2004 V oblasti profesní přípravy personálu a vojenského školství je hlavním úkolem reformy ozbrojených sil uskutečňovat vzdělávání, výchovu a výcvik vojáků v souladu s požadavky na výkon jednotlivých služebních míst a kariéru vojáka a současně vytvořit komplexní systém přípravy vojenského personálu odpovídající potřebám nově budované profesionální armády. V souvislosti s tímto požadavkem byl reorganizován vojenský vzdělávací a výcvikový systém, jehož výsledkem je vytvoření jedné vojenské vysoké školy a záměrem je i vytvoření jedné vojenské střední školy a jednoho vojenského resortního výcvikového zařízení. Jediná vojenská vysoká škola Univerzita obrany vznikla sloučením Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové k 1. září 2004 na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany (přijat Parlamentem České republiky 2. dubna 2004). Univerzita obrany má tři fakulty, dvě z nich, Fakulta ekonomiky a vojenského managementu a Fakulta vojenských technologií jsou dislokovány v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Plné funkčnosti dosáhne Univerzita obrany k 1. září Podstatné změny byly provedeny v obsahu vzdělávání, došlo k jednoznačnému oddělení vzdělávání a výcviku. K tomu byly zpracovávány a postupně zaváděny do praxe nové vzdělávací a výcvikové programy, jejichž smyslem je poskytování širšího vysokoškolského vzdělání, které umožní jeho aplikaci v odborných a kariérových kurzech. K 1. červenci 2004 byla provedena kompletní reorganizace Hradní stráže, jejímž výsledkem je nová organizační struktura odpovídající podmínkám služby profesionálního vojáka. K 1. červenci 2004 byly všechny jednotky Hradní stráže soustředěny do posádky Praha, počet osob byl snížen z 931 na 660 osob. Ke změnám došlo rovněž v systému výběru vojáků Hradní stráže a v jejich přípravě a výcviku. Na základě nařízení vlády č. 385/2003 se zpřísnila kritéria výběru pro výkon služby u Hradní stráže, s cílem dosáhnout vyšší kvality plnění úkolů. Příprava a výcvik nových příslušníků Hradní stráže, do nichž byly zavedeny nové programy a psychologická vyšetření, jsou v působnosti výcvikové základny Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov. Při realizaci úkolů reformy ozbrojených sil ČR v personální oblasti nenastaly zásadní problémy. K doplnění resortu obrany vojenským personálem bylo pro rok 2004 stanoveno získat celkem 5963 vojenských profesionálů. Příznivý vývoj počtů osob a personální opatření realizovaná k 31. prosinci 2004 zabezpečila dosažení souladu mezi plánovanými a skutečnými počty. Naplňován byl i předpoklad početnějšího zastoupení žen ve služebním poměru v AČR. Vytvořená struktura hodnostních sborů rovněž odpovídá platné systemizaci služebních míst a vytváří dobré podmínky pro optimální využití lidského potenciálu. Nezbytná redukce počtů posádek a dislokačních míst spolu se snižováním počtů vojáků z povolání a občanských zaměstnanců Ministerstva obrany byla velice citlivým problémem nejen z hlediska dotčených osob, ale i z hlediska obcí, měst a regionů. Ke zmírnění negativních dopadů reformy byla ministrem obrany zřízena Komise ke zmírnění negativních dopadů reformy na vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu Ministerstva obrany, jednotlivé obce a regiony, vedená náměstkyní ministra obrany pro

3 personalistiku. Komise v krajích organizovala pracovní jednání, která byla zaměřena zejména na: záměr vývoje působení AČR v kraji, dislokaci záchranných útvarů a jejich vazbu na integrovaný záchranný systém a poskytování informací o postupu MO při předávání nepotřebného nemovitého a movitého majetku územněsamosprávným celkům. Se snižováním počtů útvarů a zařízení souviselo snižování výzbroje, techniky a materiálu. Nadpočetný majetek jednotlivých útvarů a zařízení byl převeden k jiným útvarům a zařízením nebo byl podle požadavků uložen v dispozičních zásobách. Nepotřebný majetek MO byl nabídnut k přednostnímu převodu ostatním organizačním složkám státu, v případě nezájmu byl prohlášen za nepotřebný pro stát. V oblasti logistického zabezpečení byly úkoly stanovené reformou ozbrojených sil ČR ve vazbě na upravené zdrojové možnosti v podmínkách AČR řešeny společným úsilím velitelských a logistických orgánů všech stupňů. Na stupni operačně-taktických velitelství byly úkoly logistické podpory skloubeny s ostatními úkoly vojsk stanovenými pro daný výcvikový rok, a to se zaměřením na všestranné zabezpečení výcviku vojsk společných sil a sil podpory a výcviku a souběžného plnění úkolů stanovených k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v roce Z důvodů kumulace různorodých akcí, snížení počtu osob k řešení problematiky odsunů movitého majetku, nakládání s nemovitým majetkem, nutnosti hledání dalších míst pro uložení majetku, který již byl z armády vyřazen a navržen k odprodeji, byly úkoly v oblasti logistického zabezpečení plněny jen s nezměrným úsilím pracovníků na všech úrovních velení, zejména u konkrétních zásobovacích základen a nákladových středisek. Zároveň bylo třeba hledat a aplikovat nové cesty a přístupy při ekologické likvidaci munice ( tun) v civilních zařízeních. Je třeba zdůraznit, že celý proces realizace reformy je podporován projekty k zavádění nových typů zbraní a zbraňových systémů, k modernizaci techniky a zbraní a k zabezpečení komplexního výcviku a přípravy personálu. V oblasti rozhodujících projektů rozvoje úspěšně pokračoval projekt Pořízení a provoz nadzvukových letounů, v rámci kterého byl zahájen praktický výcvik pilotů a techniků u výrobce ve Švédsku. V rámci projektu Modernizace tanku T-72 M4CZ pokračovaly dodávky dalších plánovaných kusů techniky k útvarům, v závěru roku byl do výzbroje AČR zaveden pasivní sledovací systém VĚRA. Průběžně pokračovala optimalizace systému velení, řízení, spojení, informatizace a vojenského zpravodajství, které napomáhají zavádění operačně-taktických systémů velení a řízení sil AČR. Vyřazování zastaralé techniky, využívání perspektivní techniky a osvědčená paletizace zásob materiálu všeho druhu zvýšily mobilitu armády, pozitivních výsledků bylo dosaženo rovněž ve schopnosti přepravy osob a nakládání materiálu na vzdušné a námořní prostředky. V průběhu realizace Koncepce pokročila Armáda České republiky také v naplňování klíčových operačních schopností. Efektivním výcvikem vojsk a přípravou štábů všech stupňů, s potřebnými zásobami a v nových organizačních strukturách, blížících se cílovému stavu, je armáda schopna plnit úkoly vyplývající z našich politicko-vojenských závazků a ambicí. 31

4 ROČENKA 2004 Proces realizace reformy ozbrojených sil je v resortu centrálně řízen Generálním štábem AČR. Hlavní opatření a úkoly reformy se v roce 2004 podařilo plnit v souladu se záměrem přepracované Koncepce, většina vzniklých problémů byla vyřešena v kompetenci resortu Ministerstva obrany. PRIORITY REFORMY OZBROJENÝCH SIL PRO ROK 2005 Realizace Koncepce bude vycházet z Ročního plánu činnosti resortu MO na rok 2005 a z Nařízení k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních opatření v resortu MO. Hlavním cílem reformy je zvýšení schopností ozbrojených sil ČR k zabezpečení obrany státu s využitím zdrojů, které má ČR ve střednědobém horizontu na obranu k dispozici. Hlavní úkoly: Stabilizace života profesionální AČR Naplňování klíčových operačních schopností Obranné plánování a implementace cílů výstavby sil FG 2004 Realizace závazků ČR vůči NATO, EU a OSN Provázanost přípravy rozpočtu kapitoly MO na rok 2006 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky s úkoly Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky Zdokonalování základního odborného a speciálního výcviku vojenských profesionálů Výběr a nábor vojenských profesionálů Doplňování armády potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem Redukce posádek a dislokačních míst Rok 2005 bude prvním rokem výstavby plně profesionální armády. Obtížným úkolem bude minimalizace dopadů zkrácení výdajů ve státním rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany v roce 2005 o 850 milionů korun. V oblasti velení a řízení budou vytvářeny podmínky pro těsnější propojení operačního a obranného plánování, průběžně budou aktualizovány předběžné operační plány pro celý rozsah operačních scénářů, do praxe bude zaveden systém ročního vyhodnocování připravenosti ozbrojených sil České republiky. V průběhu roku budou zpracovány Zpráva o zajištění připravenosti resortu MO, Plánovací směrnice a Dlouhodobý výhled rozvoje resortu MO do roku Plnění úkolů resortu MO bude zaměřeno i na realizaci závěrů přijatých na istanbulském summitu NATO v roce 2004, které kladou nové požadavky na vyčleňování sil členskými zeměmi NATO. Významnou událostí roku, zejména pro vzdušné síly AČR, bude zahájení letového provozu s novými nadzvukovými letouny JAS-39 Gripen. V roce 2005 je plánováno opuštění 17 posádek a 2 dislokačních míst, realizovány budou projekty výstavby perspektivních základen Žatec, Bechyně, Jince, Přáslavice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Strakonice a zlepšování životních podmínek u těch útvarů, které se již nacházejí v cílové posádce. 32

5 U sil podpory a výcviku bude pokračovat modernizace učebních a výcvikových zařízení, pokračovat bude rovněž proces centralizace výcviku do posádky Vyškov. Prioritní pozornost bude věnována výstavbě a přípravě jednotek deklarovaných v odpovědi ČR na dotazník DPQ 2004 a pro bojové uskupení (Battle Group) pro Evropskou unii. V souladu s vojensko-bezpečnostní politikou ČR, usneseními vlády ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR k vysílání ozbrojených sil ČR mimo území ČR budou poskytovány síly ve prospěch operací Evropské unie a Severoatlantické aliance. Základním předpokladem pro zabezpečení dalšího rozvoje bojeschopné profesionální Armády České republiky a splnění úkolů reformy ozbrojených sil v roce 2005 bude nezbytná stabilita zdrojového rámce, úspěšná rekrutace osob a náročný výcvik profesionálů. 33

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Obranná strategie České republiky

Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Obranná strategie České republiky Odpovědný stát a spolehlivý spojenec Vojsko v republice a v demokracii má úkol obranný, má hájit a bránit životy a statky občanstva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více