KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK"

Transkript

1 KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) 1. Analýza aktuální situace v realizaci a přípravě strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách [Analysis of actual situation in realisation and preparation of structured teacher studies at pedagogical faculties] / Jana Motyková.-- cze Obsahuje bibliografické odkazy:11 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Odraz transformace školství podmíněné Boloňskou deklarací ve strategii přípravného a dalšího vzdělávání učitelů v České republice. Hodnocení přechodu pedagogických fakult českých veřejných vysokých škol na třístupňové strukturované studium se opírá o legislativní podklady a dokumenty o rozvoji vzdělávání (Bílou knihu z r. 2001, Strategii rozvoje terciárního vzdělávání a Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období ). Varianty a modely obsahu bakalářského a magisterského studia na českých pedagogických fakultách. přeměna ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; školská legislativa ; dokument ; vzdělávání ; model ; bakalářské studium ; magisterské studium ; obsah výuky ; koncepce ; Boloňská deklarace ; Česká republika 2. Co pro změnu můžeme udělat na pedagogických fakultách? [What can we do for the change in faculties of education?] / František Tomášek. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s fot. Zkrácený příspěvek ze sborníku z pracovního semináře Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství konaného v březnu Současný stav učitelského vzdělávání v ČR v kontextu realizace kurikulární reformy. Problém uvedení nového modelu profesní přípravy učitelů do praxe. Návrh postupu

2 při závadění nové koncepce vzdělávání učitelů, které by mělo učitele připravovat na nové přístupy ke vzdělávání. vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; koncepce ; inovace ve vzdělávání ; reforma ; kurikulum ; 3. Co se dovídáme z výroční zprávy ČŠI o reformě? [What can we learn about curricular reform from annual report of Czech school inspection?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 6 (2006/2007), s Stav přípravy mateřských, základních a středních škol na kurikulární reformu. Nedostatky v přístupu ředitelek mateřských škol k práci se školním vzdělávacím programem (ŠVP): nevyužívání analýz, dlouhodobého plánování, týmového řízení. Zlepšená informovanost učitelů základních škol o tvorbě ŠVP, nejlépe zvládají jeho přípravu větší školy. Pilotní fáze ověřování rámcového vzdělávacího programu pro střední školy: nejlépe jsou připravena gymnázia. reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; mateřská škola ; střední škola ; hodnocení ; nedostatek ; inspekce ; Česká školní inspekce Co soudí ředitelé a učitelé o aktuálních problémech českého vzdělávání [What do headteachers and teachers think about actual problems of Czech education] / Jana Straková, Josef Basl. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2006), s tab. Výsledky šetření, které bylo součástí sběru dat pro výzkumy PISA a TIMSS (jaro 2006). Pedagogové byli dotazováni na své názory na zavedení plošného testování, na postoje ke kurikulární reformě a výuce ke klíčovým kompetencím i na názory na výstupní hodnocení žáků. V závěru dotazníku byl věnován prostor problémům v českém základním a středním školství, které nejsou zahrnuty do reformy. školská politika ; reforma ; základní školství ; střední školství ; ředitel školy ; učitel ; názor ; výzkum ; statistická data ; postoj učitele ; kurikulum ; PISA TIMSS

3 5. Čím pedagogické fakulty podporují kurikulární reformu? [How faculties of education support curricular reform?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.4 (2004/05), s.4-5. Přehled aktivit pedagogických fakult reagujících na zavádění Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Změny v obsahu a organizaci přípravného a dalšího vzdělávání učitelů. Problémy, které pedagogické fakulty a vzdělavatelé učitelů musí v souvislosti s požadavky kurikulární reformy řešit. pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; 6. Dobrých nápadů je vždycky málo : klikněte na [There is never enough of good ideas : click on / Jaroslav Jeřábek ; Olga Šedivá. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 25 (2006), s fot. PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze představuje metodický portál zaměřený na podporu a koordinaci školské kurikulární reformy. Nabízí inspiraci pro změny ve vyučovacích metodách, v řízení výchovně vzdělávacího procesu, hodnocení práce žáků, učitelů a celkové atmosféry školy. Jeho cílem je podpořit učitele a vedení škol při tvorbě školních vzdělávacích programů. Portál je určen primárně učitelům všech typů škol; na problematické otázky může reagovat i rodičovská veřejnost. metodika ; kurikulum ; školská reforma ; školní vzdělávací program ; vyučovací metoda ; hodnocení žáka ; hodnocení učitele ; klima školy ; vztah rodiče-škola ; vývoj kurikula ; portál ; VÚP metodický portál Rámcový vzdělávací program Jak vnímají učitelé v současnosti kurikulární reformu? : aktuální pohled na postoje učitelů k současné reformě české školy [How do teachers perceive at present the curricular reform? : attitudes of teachers towards present reform of Czech school] / Daniela Vrabcová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s. 9. Zjištění vyplývající z výzkumného šetření mezi učiteli 2. stupně základních škol, gymnázií a středního odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji zaměřeného na jejich informovanost o kurikulární reformě a na postoje, které k ní zaujímají. Až

4 jedna třetina učitelů pociťovala k reformě odpor, z výsledků vyplývá i názor učitelů, že česká vzdělávací politika a ministerstvo školství nevěnuje názorům a potřebám učitelů dostatečnou pozornost. reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; postoj učitele ; základní škola ; druhý stupeň ; střední škola ; odpor ke změnám ; školská politika ; inovace ve vzdělávání ; 8. Jaké byly školy v uplynulém školním roce? : z výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2004/2005 [What were schools in the past school year? : from annual Czech school inspection report for the school year 2004/2005] / Olga Šedivá. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 3. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2004/2005 sleduje víc než škol mateřských a základních a také předškolní zařízení. Zaměřuje se na kurikulární reformy a změny ve stylu pedagogické práce, spolupráci MŠ a ZŠ při přípravě budoucích prvňáčků, kvalifikovanost učitelů, tvorbu školních vzdělávacích programů, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, využití prostředků ICT ve škole a vybavenost škol moderní didaktickou technikou. výroční zpráva ; inspekce ; mateřská škola ; základní škola ; kurikulum ; reforma ; styl výuky ; vztahy mezi školami ; přechod z mateřské na základní školu ; školní vzdělávací program ; vybavení ; informační technologie ; didaktická technika ; hodnocení školy ; Česká školní inspekce 9. Je škola opravdu autonomní? [Is school really autonomous?] / Michaela Prášilová, Jana Vašťatková, Otto Obst, Pavel Neumeister. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. - ISSN [CZ]-- Roč.13, č. 4 (2005/2006), s.3-4. Z příspěvku předneseného na kulatém stole SKAV. Stát jako zřizovatel školy a nevyřešené koncepční otázky (systém hodnocení a odměňování učitelů, hodnocení vzdělávání, vzdělávání učitelů apod.). Připravenost ředitelů škol a učitelů na kurikulární reformu. Nedostatečná informovanost veřejnosti a další problémy. Ocenění možnosti získat nebývalou míru pedagogické autonomie. nedostatek ; koncepce ; hodnocení učitele ; odměna ; učitel ; hodnocení výuky ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ;

5 10. Je školská reforma šancí i pro rodiče? [Is school reform a chance also for parents?] / Bohumil Zmrzlík. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 3 (2007/2008), s. 17. Informace o projektu Šance, na kterém participuje 7 základních škol Moravskoslezského kraje a jehož cílem je větší informovanost a zapojení rodičů do probíhající kurikulární reformy, tj. přípravy a realizace školních vzdělávacích programů. Semináře pro rodiče. vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; projekt ; reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; 11. Kantoři čekají, jak dopadne reforma [Teachers are waiting for how the reform will come out] / Jaroslav Jeřábek ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 109, č. 30 (2006), s fot.. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o novém metodickém portálu, který má školám pomáhat při tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP), o školské reformě a jejím přijetí učiteli a o gymnaziálním kurikulu. školní vzdělávací program ; portál ; metodika ; poradenská služba ; školská reforma ; postoj učitele ; gymnázium ; kurikulum ; názor ; 12. Katalogy pro novou maturitu byly schváleny : Pavla Zieleniecová [Cataloques for new secondary school leaving exam have been approved] / Pavla Zieleniecová ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 36 (2005), s V říjnu 2005 schválilo ministerstvo školství nové katalogy maturitních předmětů pro reformovanou maturitní zkoušku, která se plánuje na rok Součástí jsou i katalogy pro dva úplně nové předměty třetí zkoušky společné části maturity - informačně technický základ a přírodovědně technický základ. Rozhovor na toto téma s ředitelkou Ústavu pro informace ve vzdělávání. maturita ; státní maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; obsah zkoušky ; vzdělávací standard ; návrh reformy ; reforma ; kurikulum ; názor ;

6 13. Když se dobré věci dělají blbým způsobem [When good things are done in a wrong way] / Zdeněk Brom. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 3 (2005/2006), s. 8. Kritika informační a personální nepřipravenosti kurikulární reformy, tj. zavádění Rámcového vzdělávacího programu a tvorby školních vzdělávacích programů. Zpoždění a jiné problémy s přípravou koordinátorů tvorby ŠVP v rámci projektu Koordinátor. Větší efektivitu by měla dle autora soustavná práce s celými učitelskými sbory než školení jednotlivých koordinátorů. školní vzdělávací program ; kurikulum ; reforma ; další vzdělávání učitelů ; vývoj kurikula ; rámcový vzdělávací program ; Koordinátor ; koordinátor tvorby ŠVP 14. Klíče ke školnímu vzdělávacímu programu [Keys to school educational programme] / Zdeněk Bělecký. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004/05), s.5-6. Pokrač.1. Podstata kurikulární reformy, kterou přináší Rámcový vzdělávací program: přenesení důrazu ze vzdělávacího obsahu na vzdělávací cíle. Cílové kompetence základního vzdělávání. Otázka hodnocení klíčových kompetencí. kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; způsobilostní minimum ; způsobilost ; hodnocení ; rámcový vzdělávací program ; 15. Kompetence versus emoce [Competencies versus emotions] / Milan Šrámek. [Část] 2 -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006/2007), s. 8. Překonání strachu z nových úkolů, které přináší reforma kurikula, a jeho přeměna ve větší adaptabilitu. Psychická vybavenost a zralost učitelů jako nezbytná podmínka přechodu výuky v našich školách na tzv. kompetenční model uvedený v rámcových vzdělávacích programech. psychické vlastnosti ; učitel ; strach ; odpor ke změnám ; adaptabilita ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; způsobilost ; emoce ;

7 16. Kurikulární reforma je příležitost, ne nesmyslné nařízení [Curricular reform is a chance, not unnecessary order] / Lenka Vochocová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 1 (2006), s. 14. Negativní vztah některých středoškolských pedagogů ke kurikulární reformě. Propagace této reformy mezi učiteli pomocí projektu Varianty (organizuje společnost Člověk v tísni). Nabídka vzdělávacího programu Varianty pro učitele - publikace, texty, semináře a kurzy, prezentace, zprostředkování spolupráce. kurikulum ; střední škola ; reforma ; učitel ; postoj učitele ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací projekt ; Člověk v tísni ; Varianty vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro [Curricular reform from the Kalibro survey] / Jana Straková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 57, č. 1 (2007), s grafů, 4 tab. Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami o její realizaci. Podkladem pro analýzy je datový soubor z šetření Škola a já, který byl získán v rámci autoevaluační aktivity projektu Kalibro ve školním roce 2004/2005. Údaje získané v šetření Škola a já jsou srovnány s poznatky z dalších výzkumných šetření v této oblasti. kurikulum ; reforma ; školský zákon ; školní vzdělávání ; postoj žáka ; postoj učitele ; postoj rodičů ; výzkum ; Kalibro 18. Kurikulární reforma : aktivní výukou k osvojení klíčových kompetencí [Curricular reform : through active instruction to gaining key competences] / Dagmar Sitná, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2006), s fot. Rozhovor s autorkou materiálů metodicky zpracovávajících učební metody (uvedeny v Zelených stránkách tohoto čísla MV). Charakteristika těchto materiálů, jejich porovnání s dosud běžně užívanými. Zkušenosti s aktivizujícími metodami. Metody

8 kooperativní výuky na středních a vyšších odborných školách. Překážky, se kterými se při využívání metod kooperativní výuky setkávají učitelé ve své praxi. Možnosti využití materiálů jako metodických podkladů pro práci učitelů. vyučovací metoda ; aktivní metoda ; učení ve skupině ; skupinové vyučování ; kurikulum ; střední škola ; vyšší odborná škola ; reforma ; obsah výchovy ; obsah výuky ; způsobilostní minimum ; metodická příručka ; 19. Mapa české školy : sociologická data, která jinde nenajdete [Map of Czech school : sociological data which cannot be found elsewhere] / Sylvia Jančiová, Barbara Čechová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 9 (2005/2006), s graf. Výsledky šetření společnosti Scio v rámci projektu Mapa školy, kterého se zúčastnili ředitelé škol, učitelé, žáci i rodiče. Zjišťovány byly např. jejich názory na kurikulární reformu, výchovně vzdělávací cíle školy, známkování a slovní hodnocení. postoj učitele ; postoj žáka ; rodiče ; ředitel školy ; postoj ke škole ; názor ; reforma ; kurikulum ; výchovně vzdělávací cíle ; škola ; slovní hodnocení ; klasifikace ; SCIO 20. Mediální podpora reformy [Medial support of reform] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005/06), s.6-7. Informace z kulatého stolu SKAV z Diskuse pedagogů a novinářů na téma Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl a podstatu změn veřejnosti a učitelům. Limity omezující větší využití tradičních sdělovacích prostředků. Větší možnosti využití Internetu. Stanovisko MŠMT a názory ředitelů škol a učitelů. Diskuse k tématu je na webu redakce. reforma ; kurikulum ; školská reforma ; hromadné sdělovací prostředky ; Internet ; zveřejnění ; názor ; Učitelské listy Možné kroky vzniku ŠVP [Possible steps in creating school educational programme] / Hana Košťálová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12

9 In: Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2005, č. 20 (2005), s Tvorba školního vzdělávacího programu (ŠVP) je pro učitele učením a probíhá individuálními cestami. Kroky tvorby ŠVP - vznícení zájmu o reformu mezi členy učitelského sboru, sestavení funkčních pracovních týmů, analýza stavu školy, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, sestavování osnov, promýšlení učebního plánu, sestavení učebního plánu a celého dokumentu. školní vzdělávací program ; učební osnovy ; učitel ; spolupráce ; učební plán ; vývoj kurikula ; reforma ; 22. Myšlenky kurikulární reformy nejsou nové [Ideas for curricular reform are not new] / František Morkes. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 2 (2007), s. 14. V současné kurikulární reformě jsou využívány i přístupy, které byly vlastní tzv. reformní pedagogice. Transformace versus reforma, vysvětlení pojmů. dějiny školství ; kurikulum ; reforma ; reformní pedagogika ; obsah výuky ; obsah výchovy ; způsobilostní minimum ; 23. Nezbytnost reformy učitelského vzdělávání [Necessity of teacher training reform] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 7 (2007), s Nutnost nového pojetí vzdělávání učitelů. Nová role učitelů, pedagogicko - psychologický základ ve výuce učitelů. Rozpor v obsahu a formě učitelského vzdělávání, nezbytnost změny celé formy vzdělávání budoucích učitelů. vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; koncepce ; pedagogické povolání ; reforma ; kurikulum ; 24. Něco je vždycky lepší než nic [Anything is always better than nothing] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 8 (2004/2005), s

10 Problematika dalšího vzdělávání učitelů zaměřeného na kurikulární reformu. Informace o projektu Koordinátor, který bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Cílem je příprava koordinátorů zavádění školních vzdělávacích programů na našich školách (1-2 pedagogové v každé škole). Další školicí akce pro celé pedagogické sbory. další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ; školní vzdělávací program ; vzdělávací projekt ; Koordinátor 25. Obtížné podmínky budí odpor učitelů k reformě [Hard conditions stir up resistance of teachers to the reform] / Michaela Prášilová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 9 (2005/06), s.2-3. Článek je dostupný na adrese: hppt://ucitelske-listy.cz/files/soubory/podminky.rtf Neuspokojivý stav připravenosti učitelů na realizaci kurikulární reformy z pěti hledisek: fyzické připravenosti (přetíženost, únava), nasměrování (míra pochopení podstaty reformy), způsobilosti (kompetence v pedagogickém projektování), příležitosti (metodická pomoc, portál pro rámcové vzdělávací programy), motivace. školská reforma ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; postoj učitele ; učitel ; odpor ke změnám ; způsobilost ; motivace ; porozumění ; 26. Odborné školy testují reformu [Secondary vocational schools are testing reform] / Ivana Procházková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 205 (1.IX.) (2005), příl. s fot. Nový školský zákon přinesl pro střední odborné školy a střední odborná učiliště řadu změn. Reforma omezuje úlohu státu v určování obsahu odborného vzdělávání (to bude mít v kompetenci škola ve spolupráci se zaměstnavateli a podniky). Dojde k propojování učiva z různých oblastí. Důležitou změnou je i reforma závěrečné zkoušky v učebních oborech. Ta bude zadávána (jako maturita) jednotně na všech školách s daným učebním oborem. Zkoušky se bude účastnit odborník z praxe jako plnohodnotný člen zkušební komise. střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; odborné školství ; učňovské školství ; odborné vzdělání ; obsah výuky ; závěrečná zkouška ; obsah zkoušky ; učební obor ; zkušební komise ; školský zákon ; školská reforma ; školská legislativa ;

11 27. Ohlédnutí s Vlaďkou Spilkovou [Look back with Vlaďka Spilková] / Vladimíra Spilková ; Vít Beran. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2004/2005), s obr. Rozhovor s vysokoškolskou pedagožkou vyučující obecnou didaktiku a komunikativní dovednosti na pedagogické fakultě UK o jejích názorech a účasti na změnách v českém školství probíhajících od začátku 90. let (účast na přípravě Bílé knihy a probíhající kurikulární reformě). Názory na další vývoj našeho školství. vysokoškolský pedagog ; názor ; participace ; inovace ve vzdělávání ; přeměna ; školství ; reforma ; kurikulum ; Bílá kniha 28. Ohlédnutí za přípravnou etapou kurikulární reformy [A look back at the preparatory stage of curricular reform] / Jaroslav Jeřábek, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2007), s fot. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o implementaci kurikulární reformy, jejích úspěších a problémech, které ji provázejí i o dalším postupu reformy. Smysl kurikulární reformy, porovnání jejího konceptu s koncepty dalších vyspělých zemí. Stěžejní otázky realizační fáze reformy. učební osnovy ; kurikulum ; reforma ; rámcový vzdělávací program ; koncepce ; 29. Podněty z pedagogiky C. Freineta [Stimuli from C. Freinet's pedagogy] / Anna Tomková. [Část] 3, Experimentování [Part 3, Experimentation]. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2005/2006), s. 13. Druhý z principů Freinetovy pedagogiky nazvaný pokusné zkoumání neboli experimentování a způsoby jeho realizace. Role učitele v procesu bádání, způsoby prezentace výsledků bádání žáků. Možnosti a úskalí aplikace tohoto konstruktivního přístupu do naší kurikulární reformy. učení bádáním ; experimentování ; role učitele ; prezentace ; žák ; reforma ; kurikulum ; freinetovský systém ; Freinet, Célestin

12 30. Problémy hodnocení žáků v rámci reformy kurikula základní školy [Problems of evaluation of pupils within curricular reforms in primary schools] / Milada Pelajová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. -- [SK] -- Roč. 58, č. 5 (2006), s Hodnocení žáků existuje v nejrůznějších podobách od klasifikace známkami přes systémy bodování, hodnocení procenty až po slovní hodnocení. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Sebehodnocení školy jako nový prvek reformy. hodnocení žáka ; kurikulum ; reforma ; základní škola ; klasifikace ; slovní hodnocení ; hodnocení školy ; metoda hodnocení ; interní hodnocení ; 31. Proč by se měli učitelé naučit jinak přemýšlet o své práci [Why should teachers learn to think differently about their work] / Vít Beran, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 3 (2005), s fot., 1 obr. Rozhovor s ředitelem pilotní základní školy Táborská v Praze 3 o kurikulární reformě. Přijetí této reformy učiteli - nutnost správného vysvětlení podstaty a cíle reformy, sebereflexe učitele a aktivního přístupu ke změnám z reformy vyplývajícím. Zkušenosti s reformou na škole Táborská - vytváření filozofie školy, princip partnerství učitelů a žáků, otevřený přístup. Tvorba školního vzdělávacího programu a jeho uvedení do každodenní praxe pomocí hodnocení, respektive vedením žáků ke kritickému sebehodnocení. základní škola ; učební osnovy ; kurikulum ; obsah výchovy ; obsah výuky ; učební osnovy ; školní vzdělávací program ; reforma ; 32. Proč je pedagogika jiná než medicína [Why pedagogy differs from medicine] / Oldřich Botlík. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005/2006), s. 9. Kritika vzdělávacího programu Základní škola zpracovaného ve Výzkumném ústavu pedagogickém a schváleného v roce 1996 ministerstvem školství, ale i neexistence objektivního zhodnocení tohoto programu, od něhož se nyní ministerstvo svou

13 nynější kurikulární reformou (RVP) distancuje. Nedůsledný a zmatený postup ministerstva školství při přípravě reformy maturitní zkoušky. vzdělávací projekt ; kurikulum ; maturita ; reforma ; návrh reformy ; rámcový vzdělávací program ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; Základní škola 33. Proč mám výhrady k ŠVP? [Why do I have critical remarks to school educational programmes?] / Stanislav Červenka. Část 1 [Part 1]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005/2006), s. 5. Výhrady ke způsobu zavádění školních vzdělávacích programů do našich škol z pohledu pedagoga působícího na menší škole. Nedostatečný důraz na získávání a motivaci učitelů. Ztroskotání předchozích snah o reformy vzdělávání ze stejného důvodu. Potřeba realizovat reformu současně zhora i zdola. školní vzdělávací program ; nedostatek ; motivace ; učitel ; postoj učitele ; školská reforma ; kurikulum ; reforma ; 34. Projekt Pozor, jedu! [A Look out, I'm going!! project] / Šárka Kohoutová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Učitel matematiky -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2005/2006), s obr., 7 tab. V současné době probíhá kurikulární reforma základního školství. Tvorba vlastních školních vzdělávacích programů s prvky projektového vyučování. Projektová metoda - jedna z možností, jak propojit matematické poznatky s reálným životem žáků. Návod na realizaci projektu s názvem Pozor, jedu! (byl realizován v 6. ročníku ZŠ). Zadání projektu - šest úloh, z nichž každá obsahuje dílčí úkoly, které se týkají automobilů. základní školství ; kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; matematika ; projektová metoda ; řešení úloh ; výuka ;

14 35. Proměny trhu práce jsou rychlé a vzdělávání relativně pomalé [Labour markets change quickly while education is relatively slow] / Dana Kuchtová, Daniela Řeřichová. -- cze In: Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. -- [CZ] -- Roč. 18, č. 30 (2007), s fot. Ministryně odpovídala na otázky, týkající se reakce školské soustavy na dlouhodobý výrazný demografický pokles. Stěžejní bod kurikulární reformy - důraz na klíčové kompetence a otázka individuálního přístupu učitele k žákům. Možnost dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání, a tím i uplatnitelnosti absolventů škol. Zavedení nového integrovaného programu - Program celoživotního učení pro léta školství ; školská reforma ; kurikulum ; vzdělávání ; trh práce ; celoživotní vzdělávání ; koncepce ; 36. Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze v kontextu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání [The preparation of future natural science teachers at Charles University in Prague in the context with curricular reform of primary and secondary education] / Milada Švecová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006), s Model aktivního flexibilního učitele v podmínkách stálých reformních změn. Jedna z nových rolí učitele - tvorba školního vzdělávacího programu (školního kurikula). Projektování výuky v konkurenčním vzdělávacím prostředí. Pojem vstupu, průběhu a výstupu ve vzdělávacím procesu. Inovace studijních plánů posluchačů učitelství ve vztahu k tvorbě kurikula na PřF UK a PedF UK v Praze. Řízení praxe studentů na základní a střední škole pro seznámení s pilotní verzí RVP pro přírodovědné předměty. model ; flexibilita ; učitel ; školská reforma ; role učitele ; školní vzdělávací program ; kurikulum ; vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; základní škola ; střední škola ; přírodovědný předmět ; rámcový vzdělávací program ; studijní program ; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy ; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ; Praha

15 37. Rámcové vzdělávací programy - prostor a příležitost [Framework educational programmes - space and opportunity] -- cze In: Učitel matematiky -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2004/2005), s Reforma vzdělávacího systému, prováděná v současné době v naší republice, vychází z tzv. Bílé knihy, publikované v roce Pozitivní rysy předložených materiálů - snahy o vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoj kompetencí i osvojování postojů a hodnot. Škola má žáka připravit pro život a další studium. Refomou se otevírá prostor pro další rozvoj autonomie škol, pro větší flexibilitu vzdělávacího systému i pro vyšší efektivitu vzdělávání. reforma ; školská reforma ; kurikulum ; rozvoj vzdělání ; nezávislost školy ; efektivnost vzdělávání ; rámcový vzdělávací program ; Bílá kniha ; Česká republika 38. Rámcové vzdělávací programy a nová maturita [Framework educational programmes and new secondary school-leaving examination] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2005/2006), s. 2. Informace o semináři věnovaném reformě vzdělávání, konaném v Poslanecké sněmovně za účasti ministryně školství, pedagogů a úředníků veřejné správy. Zkušenosti pilotních škol s aplikací rámcového vzdělávacího programu, představení projektu společné části maturity. Upozornění na některé nedostatky kurikulární reformy např. v oblasti finančního zajištění, systematického dalšího vzdělávání učitelů, rozpor mezi požadavky na maturitu a plánovaným obsahem středoškolského vzdělávání. školská reforma ; reforma ; návrh reformy ; kurikulum ; maturita ; státní maturita ; základní škola ; základní školství ; střední škola ; střední školství ; rámcový vzdělávací program ; 39. Rámcové vzdělávací programy na startovní čáře [Framework educational programmes on springboard] / Petr Kukal. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 3 (2005), s Popis nejdůležitějších znaků české školní reformy. Rámcové vzdělávací programy, dvoustupňové kurikulum, podstata dvoustupňovosti. Kurikulární reforma přenáší

16 značnou část odpovědnosti za obsah a kvalitu vzdělávání ze státní úrovně přímo na školy. Klíčové kompetence a obsah vzdělávání. Moderní způsoby hodnocení. školská reforma ; výuka ; učební osnovy ; učební plán ; školní vzdělávací program ; obsah výchovy ; obsah výuky ; způsobilostní minimum ; hodnocení žáka ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; Česká republika 40. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství [Framework educational programme for basic education in the context of transformation of Czech school system] / Vladimíra Spilková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 1 (2005), s Příspěvek je věnován rámcovému vzdělávacímu programu z hlediska současné vzdělávací politiky (posílení decentralizace školství, zvýšení autonomie škol, podpora principu reformy zdola) a z hlediska kurikulární reformy (změny v celkovém pojetí a hierarchii cílů základního vzdělávání, impulzy pro novou didaktickou koncepci výuky). Jsou naznačeny možnosti a meze kurikulární reformy (uplatnění RVP v celostátním měřítku). základní škola ; školská reforma ; kurikulum ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; 41. SKAV upozorňuje na nebezpečí diskreditace reformy [Danger of the discreditation of reform] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník-- ISSN [CZ] -- Roč.13, č. 3 (2005/2006), s.5-6. Nejdůležitější informace ze studie Jaroslavy Simonové a Jany Strakové Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy, která vznikla z popudu SKAV. Studie analyzuje národní a mezinárodní kontext kurikulární reformy, postoje pedagogické komunity a veřejnosti k ní a rizika pramenící z nedostatečné přípravy a podpory realizace reformy. Přináší i návrhy, jak nedostatky odstranit. kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; postoj učitele ; veřejné mínění ; analýza ; rámcový vzdělávací program ; Česká republika

17 42. Skrytá úskalí reformy a její pozlátkové dědictví [Hidden problems of reform and its veneer legacy] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s Pohled na kurikulární reformu, jak vnímat současnou fázi transformace školství. Přiblížení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, předpokládané výstupy, příklady. Klíčové kompetence. Rozpory v RVP, nedosažitelné cíle a další výhrady autora k reformě školství. kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; učební osnovy ; obsah výchovy ; obsah výuky ; reforma ; školská reforma ; základní škola ; názor ; postoj ; 43. Snad ještě není pozdě [Hopefully it's not yet too late] / Růžena Váňová. -- cze In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 1 (2005), s Hlavní téma diskusí v oblasti školství a pedagogiky od počátku 21. století - rámcové vzdělávací programy (RVP). Kurikulární dokumenty centrální povahy - výraz požadavku státu na jednotlivé stupně českých škol. RVP jsou chápány jako východisko reformy české školy. Od 1. září 2007 by měli podle těchto dokumentů vytvářet školní vzdělávací programy (ŠVP) ředitelé a učitelské sbory na školách. Přínos RVP české škole - zvýšený zájem učitelů o školní práci. školská reforma ; škola ; kurikulum ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; 44. Stanoviska k aktuální politice ve školství [Views on actual policy in school system] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 26 (2007), s. 16. Vyjádření stanoviska Asociace pedagogů základního školství ke kurikulární reformě, k přípravě budoucích učitelů, k neúměrnému nárůstu administrativy na základních školách a k výuce jazyků na prvním stupni ZŠ. vzdělávání ; školství ; kurikulum ; obsah výuky ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; jazyková výuka ; první stupeň ; základní škola ; učitelská organizace ; názor

18 45. Školy před spuštěním ŠVP? [Schools before launching school educational programmes?] / Radek Cvach. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s Výsledky výzkumné sondy v 77 školách převážně budějovického a plzeňského kraje zaměřené na postoje ředitelů těchto škol, učitelů prvního stupně a koordinátorů ŠVP (školní vzdělávací program) k tvorbě ŠVP a na jejich připravenost ke kurikulární reformě. Rozdělení škol do 6 kategorií podle stupně připravenosti a aktivity v přístupu. Návrhy na řešení situace (více než polovina škol není na reformu připravena). reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; postoj učitele ; nedostatek ; výsledek výzkumu ; 46. Umí školy napsat ŠVP a učit podle nich? [Are schools able to write school educational programmes and to teach in agreement with them?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník-- ISSN [CZ] -- Roč.13, č. 4 (2005/2006), s.2-3. Informace z diskuse kulatého stolu SKAV. Výsledky pilotážního ověřování tvorby ŠVP. Problematika pedagogické autonomie školy. Informace o studii SKAV Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. pilotní projekt ; školní vzdělávací program ; nezávislost školy ; reforma ; kurikulum ; 47. Vytvořme lepší podmínky pro přípravu učitelů [Let us create better conditions for teacher education] / Vladislav Mužík. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.4 (2004/05), s. 3. Z vystoupení v rámci kulatého stolu SKAV Čím pedagogické fakulty podporují kurikulární reformu, konaného v říjnu Aktivity Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně reagující na připravovanou kurikulární reformu (v oblasti přípravného i dalšího vzdělávání učitelů). Rozpory mezi požadavky školské praxe a požadavky MŠ a Akreditační komise k vzdělávání učitelů. Kritické připomínky k současnému systému financování vysokých škol a studijních programů. pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ; inovace ve vzdělávání ; financování ; vysoká škola ;

19 48. Zkušenosti z Mezinárodní školy v Praze [Experiences from International School in Prague] / Ivana Procházková, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 6 (2005), s fot., 1 tab. Informace o semináři Kurikulární reforma ve škole pořádaném Fondem pro vzdělávání Mezinárodní školy v Praze a občanským sdružením AISIS. Mezinárodní škola v Praze třetím rokem realizuje vlastní kurikulární reformu, jejíž cíle jsou podobné cílům reformy českého školství. Cílem semináře bylo poskytnout českým pedagogům příležitost seznámit se se zkušenostmi zahraničních kolegů a získat inspiraci pro vlastní práci. Článek přináší ukázky z některých realizovaných dílen (Mezipředmětové dovednosti ve výuce na 2. stupni ZŠ, Integrace předmětů na 1. stupni, Práce s literaturou, projektové vyučování). kurikulum ; reforma ; učební osnovy ; obsah výuky ; integrované kurikulum ; mezipředmětové téma ; mezinárodní škola ; projektová metoda ; konference ; Praha Knihy z fondu NPKK 1. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. / Ladislav Podroužek vyd. Plzeň: Fraus s. -- cze. ISBN integrovaná výuka ; základní škola ; přírodovědný předmět ; společenskovědní předmět ; kurikulum ; didaktika ; inovace ve vzdělávání MRF ; MRF ABA 012 Sign.: V Kurikulum - proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. / Eliška Walterová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita s. -- cze. ISBN kurikulum - studie Sign.: II Kurikulum andragogiky : sborník vyd. Olomouc: Univerzita Palackého s. -- cze ; slo. ISBN pedagogika dospělých ; kurikulum ; andragogika ( ) MRF ; MRF Sign.: II

20 4. Kurikulum české školy. / Eliška Walterová vyd. Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung s. -- cze. ISBN Kurikulum - školství české - studie Sign.: II Making the curriculum work. -- 1st ed. Paris: OECD s. -- eng. ISBN Kurikulum - reformy - studie v Sign.: II Nová koncepce klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání : (RVP oborů vzdělání - verze 2006) podkladový materiál NÚOV. / Romana Jezberová. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání s. -- cze. způsobilostní minimum ; rámcový vzdělávací program ; odborné vzdělání ; kurikulum ; koncepce ; klíčové kompetence ; MRF Sign.: V Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. -- Vyd. 2. Praha: Portál s. -- cze. ISBN učební osnovy ; vzdělávací program ; cílově orientovaná výuka ; kurikulum ; hodnocení ; vyučovací hodina ; práce ve třídě ; žák 371.2/.3 v ; (075) v Sign.: II Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. / Tomáš Janík. Brno: Paido s. -- cze. ISBN didaktika ; znalost ; učitel ; vzdělávání učitelů ; kurikulum ; obsah výuky ; profesionalizace MRF ; MRF ; MRF ; (082) MRF Sign.: II Projektování v mateřské škole : vybraná problematika pro tvorbu školního kurikula v MŠ. / Michaela Prášilová vyd. Olomouc: HANEX s. -- cze. ISBN

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková * SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha 16. 2. 2012 PhDr. Stanislava Krčková Zákon umožňuje změnu RVP, nikde však není definováno, podle jakých pravidel by mělo ke změnám docházet. REVIZE není

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy. Nataša Mazáčová

Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy. Nataša Mazáčová 72 Pedagogická orientace 2, 2005 K přípravě učitelů Příprava studentů učitelství na vnitřní přeměny naší školy Nataša Mazáčová Abstrakt: Stať se zabývá problematikou přípravy studentů učitelství na aktuální

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více