KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK"

Transkript

1 KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) 1. Analýza aktuální situace v realizaci a přípravě strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách [Analysis of actual situation in realisation and preparation of structured teacher studies at pedagogical faculties] / Jana Motyková.-- cze Obsahuje bibliografické odkazy:11 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Odraz transformace školství podmíněné Boloňskou deklarací ve strategii přípravného a dalšího vzdělávání učitelů v České republice. Hodnocení přechodu pedagogických fakult českých veřejných vysokých škol na třístupňové strukturované studium se opírá o legislativní podklady a dokumenty o rozvoji vzdělávání (Bílou knihu z r. 2001, Strategii rozvoje terciárního vzdělávání a Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období ). Varianty a modely obsahu bakalářského a magisterského studia na českých pedagogických fakultách. přeměna ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; školská legislativa ; dokument ; vzdělávání ; model ; bakalářské studium ; magisterské studium ; obsah výuky ; koncepce ; Boloňská deklarace ; Česká republika 2. Co pro změnu můžeme udělat na pedagogických fakultách? [What can we do for the change in faculties of education?] / František Tomášek. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s fot. Zkrácený příspěvek ze sborníku z pracovního semináře Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství konaného v březnu Současný stav učitelského vzdělávání v ČR v kontextu realizace kurikulární reformy. Problém uvedení nového modelu profesní přípravy učitelů do praxe. Návrh postupu

2 při závadění nové koncepce vzdělávání učitelů, které by mělo učitele připravovat na nové přístupy ke vzdělávání. vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; koncepce ; inovace ve vzdělávání ; reforma ; kurikulum ; 3. Co se dovídáme z výroční zprávy ČŠI o reformě? [What can we learn about curricular reform from annual report of Czech school inspection?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 6 (2006/2007), s Stav přípravy mateřských, základních a středních škol na kurikulární reformu. Nedostatky v přístupu ředitelek mateřských škol k práci se školním vzdělávacím programem (ŠVP): nevyužívání analýz, dlouhodobého plánování, týmového řízení. Zlepšená informovanost učitelů základních škol o tvorbě ŠVP, nejlépe zvládají jeho přípravu větší školy. Pilotní fáze ověřování rámcového vzdělávacího programu pro střední školy: nejlépe jsou připravena gymnázia. reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; mateřská škola ; střední škola ; hodnocení ; nedostatek ; inspekce ; Česká školní inspekce Co soudí ředitelé a učitelé o aktuálních problémech českého vzdělávání [What do headteachers and teachers think about actual problems of Czech education] / Jana Straková, Josef Basl. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2006), s tab. Výsledky šetření, které bylo součástí sběru dat pro výzkumy PISA a TIMSS (jaro 2006). Pedagogové byli dotazováni na své názory na zavedení plošného testování, na postoje ke kurikulární reformě a výuce ke klíčovým kompetencím i na názory na výstupní hodnocení žáků. V závěru dotazníku byl věnován prostor problémům v českém základním a středním školství, které nejsou zahrnuty do reformy. školská politika ; reforma ; základní školství ; střední školství ; ředitel školy ; učitel ; názor ; výzkum ; statistická data ; postoj učitele ; kurikulum ; PISA TIMSS

3 5. Čím pedagogické fakulty podporují kurikulární reformu? [How faculties of education support curricular reform?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.4 (2004/05), s.4-5. Přehled aktivit pedagogických fakult reagujících na zavádění Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Změny v obsahu a organizaci přípravného a dalšího vzdělávání učitelů. Problémy, které pedagogické fakulty a vzdělavatelé učitelů musí v souvislosti s požadavky kurikulární reformy řešit. pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; 6. Dobrých nápadů je vždycky málo : klikněte na [There is never enough of good ideas : click on / Jaroslav Jeřábek ; Olga Šedivá. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 25 (2006), s fot. PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze představuje metodický portál zaměřený na podporu a koordinaci školské kurikulární reformy. Nabízí inspiraci pro změny ve vyučovacích metodách, v řízení výchovně vzdělávacího procesu, hodnocení práce žáků, učitelů a celkové atmosféry školy. Jeho cílem je podpořit učitele a vedení škol při tvorbě školních vzdělávacích programů. Portál je určen primárně učitelům všech typů škol; na problematické otázky může reagovat i rodičovská veřejnost. metodika ; kurikulum ; školská reforma ; školní vzdělávací program ; vyučovací metoda ; hodnocení žáka ; hodnocení učitele ; klima školy ; vztah rodiče-škola ; vývoj kurikula ; portál ; VÚP metodický portál Rámcový vzdělávací program Jak vnímají učitelé v současnosti kurikulární reformu? : aktuální pohled na postoje učitelů k současné reformě české školy [How do teachers perceive at present the curricular reform? : attitudes of teachers towards present reform of Czech school] / Daniela Vrabcová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s. 9. Zjištění vyplývající z výzkumného šetření mezi učiteli 2. stupně základních škol, gymnázií a středního odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji zaměřeného na jejich informovanost o kurikulární reformě a na postoje, které k ní zaujímají. Až

4 jedna třetina učitelů pociťovala k reformě odpor, z výsledků vyplývá i názor učitelů, že česká vzdělávací politika a ministerstvo školství nevěnuje názorům a potřebám učitelů dostatečnou pozornost. reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; postoj učitele ; základní škola ; druhý stupeň ; střední škola ; odpor ke změnám ; školská politika ; inovace ve vzdělávání ; 8. Jaké byly školy v uplynulém školním roce? : z výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2004/2005 [What were schools in the past school year? : from annual Czech school inspection report for the school year 2004/2005] / Olga Šedivá. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 3. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2004/2005 sleduje víc než škol mateřských a základních a také předškolní zařízení. Zaměřuje se na kurikulární reformy a změny ve stylu pedagogické práce, spolupráci MŠ a ZŠ při přípravě budoucích prvňáčků, kvalifikovanost učitelů, tvorbu školních vzdělávacích programů, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, využití prostředků ICT ve škole a vybavenost škol moderní didaktickou technikou. výroční zpráva ; inspekce ; mateřská škola ; základní škola ; kurikulum ; reforma ; styl výuky ; vztahy mezi školami ; přechod z mateřské na základní školu ; školní vzdělávací program ; vybavení ; informační technologie ; didaktická technika ; hodnocení školy ; Česká školní inspekce 9. Je škola opravdu autonomní? [Is school really autonomous?] / Michaela Prášilová, Jana Vašťatková, Otto Obst, Pavel Neumeister. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. - ISSN [CZ]-- Roč.13, č. 4 (2005/2006), s.3-4. Z příspěvku předneseného na kulatém stole SKAV. Stát jako zřizovatel školy a nevyřešené koncepční otázky (systém hodnocení a odměňování učitelů, hodnocení vzdělávání, vzdělávání učitelů apod.). Připravenost ředitelů škol a učitelů na kurikulární reformu. Nedostatečná informovanost veřejnosti a další problémy. Ocenění možnosti získat nebývalou míru pedagogické autonomie. nedostatek ; koncepce ; hodnocení učitele ; odměna ; učitel ; hodnocení výuky ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ;

5 10. Je školská reforma šancí i pro rodiče? [Is school reform a chance also for parents?] / Bohumil Zmrzlík. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 3 (2007/2008), s. 17. Informace o projektu Šance, na kterém participuje 7 základních škol Moravskoslezského kraje a jehož cílem je větší informovanost a zapojení rodičů do probíhající kurikulární reformy, tj. přípravy a realizace školních vzdělávacích programů. Semináře pro rodiče. vztah rodiče-škola ; rodičovská účast ; projekt ; reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; 11. Kantoři čekají, jak dopadne reforma [Teachers are waiting for how the reform will come out] / Jaroslav Jeřábek ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 109, č. 30 (2006), s fot.. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o novém metodickém portálu, který má školám pomáhat při tvorbě školních vzdělávacích programů (ŠVP), o školské reformě a jejím přijetí učiteli a o gymnaziálním kurikulu. školní vzdělávací program ; portál ; metodika ; poradenská služba ; školská reforma ; postoj učitele ; gymnázium ; kurikulum ; názor ; 12. Katalogy pro novou maturitu byly schváleny : Pavla Zieleniecová [Cataloques for new secondary school leaving exam have been approved] / Pavla Zieleniecová ; Petr Husník. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 36 (2005), s V říjnu 2005 schválilo ministerstvo školství nové katalogy maturitních předmětů pro reformovanou maturitní zkoušku, která se plánuje na rok Součástí jsou i katalogy pro dva úplně nové předměty třetí zkoušky společné části maturity - informačně technický základ a přírodovědně technický základ. Rozhovor na toto téma s ředitelkou Ústavu pro informace ve vzdělávání. maturita ; státní maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; obsah zkoušky ; vzdělávací standard ; návrh reformy ; reforma ; kurikulum ; názor ;

6 13. Když se dobré věci dělají blbým způsobem [When good things are done in a wrong way] / Zdeněk Brom. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 3 (2005/2006), s. 8. Kritika informační a personální nepřipravenosti kurikulární reformy, tj. zavádění Rámcového vzdělávacího programu a tvorby školních vzdělávacích programů. Zpoždění a jiné problémy s přípravou koordinátorů tvorby ŠVP v rámci projektu Koordinátor. Větší efektivitu by měla dle autora soustavná práce s celými učitelskými sbory než školení jednotlivých koordinátorů. školní vzdělávací program ; kurikulum ; reforma ; další vzdělávání učitelů ; vývoj kurikula ; rámcový vzdělávací program ; Koordinátor ; koordinátor tvorby ŠVP 14. Klíče ke školnímu vzdělávacímu programu [Keys to school educational programme] / Zdeněk Bělecký. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.3 (2004/05), s.5-6. Pokrač.1. Podstata kurikulární reformy, kterou přináší Rámcový vzdělávací program: přenesení důrazu ze vzdělávacího obsahu na vzdělávací cíle. Cílové kompetence základního vzdělávání. Otázka hodnocení klíčových kompetencí. kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; výchovně vzdělávací cíle ; způsobilostní minimum ; způsobilost ; hodnocení ; rámcový vzdělávací program ; 15. Kompetence versus emoce [Competencies versus emotions] / Milan Šrámek. [Část] 2 -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006/2007), s. 8. Překonání strachu z nových úkolů, které přináší reforma kurikula, a jeho přeměna ve větší adaptabilitu. Psychická vybavenost a zralost učitelů jako nezbytná podmínka přechodu výuky v našich školách na tzv. kompetenční model uvedený v rámcových vzdělávacích programech. psychické vlastnosti ; učitel ; strach ; odpor ke změnám ; adaptabilita ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; způsobilost ; emoce ;

7 16. Kurikulární reforma je příležitost, ne nesmyslné nařízení [Curricular reform is a chance, not unnecessary order] / Lenka Vochocová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 1 (2006), s. 14. Negativní vztah některých středoškolských pedagogů ke kurikulární reformě. Propagace této reformy mezi učiteli pomocí projektu Varianty (organizuje společnost Člověk v tísni). Nabídka vzdělávacího programu Varianty pro učitele - publikace, texty, semináře a kurzy, prezentace, zprostředkování spolupráce. kurikulum ; střední škola ; reforma ; učitel ; postoj učitele ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací projekt ; Člověk v tísni ; Varianty vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro [Curricular reform from the Kalibro survey] / Jana Straková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 57, č. 1 (2007), s grafů, 4 tab. Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami o její realizaci. Podkladem pro analýzy je datový soubor z šetření Škola a já, který byl získán v rámci autoevaluační aktivity projektu Kalibro ve školním roce 2004/2005. Údaje získané v šetření Škola a já jsou srovnány s poznatky z dalších výzkumných šetření v této oblasti. kurikulum ; reforma ; školský zákon ; školní vzdělávání ; postoj žáka ; postoj učitele ; postoj rodičů ; výzkum ; Kalibro 18. Kurikulární reforma : aktivní výukou k osvojení klíčových kompetencí [Curricular reform : through active instruction to gaining key competences] / Dagmar Sitná, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2006), s fot. Rozhovor s autorkou materiálů metodicky zpracovávajících učební metody (uvedeny v Zelených stránkách tohoto čísla MV). Charakteristika těchto materiálů, jejich porovnání s dosud běžně užívanými. Zkušenosti s aktivizujícími metodami. Metody

8 kooperativní výuky na středních a vyšších odborných školách. Překážky, se kterými se při využívání metod kooperativní výuky setkávají učitelé ve své praxi. Možnosti využití materiálů jako metodických podkladů pro práci učitelů. vyučovací metoda ; aktivní metoda ; učení ve skupině ; skupinové vyučování ; kurikulum ; střední škola ; vyšší odborná škola ; reforma ; obsah výchovy ; obsah výuky ; způsobilostní minimum ; metodická příručka ; 19. Mapa české školy : sociologická data, která jinde nenajdete [Map of Czech school : sociological data which cannot be found elsewhere] / Sylvia Jančiová, Barbara Čechová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 9 (2005/2006), s graf. Výsledky šetření společnosti Scio v rámci projektu Mapa školy, kterého se zúčastnili ředitelé škol, učitelé, žáci i rodiče. Zjišťovány byly např. jejich názory na kurikulární reformu, výchovně vzdělávací cíle školy, známkování a slovní hodnocení. postoj učitele ; postoj žáka ; rodiče ; ředitel školy ; postoj ke škole ; názor ; reforma ; kurikulum ; výchovně vzdělávací cíle ; škola ; slovní hodnocení ; klasifikace ; SCIO 20. Mediální podpora reformy [Medial support of reform] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005/06), s.6-7. Informace z kulatého stolu SKAV z Diskuse pedagogů a novinářů na téma Mediální podpora reformy aneb Jak vysvětlit smysl a podstatu změn veřejnosti a učitelům. Limity omezující větší využití tradičních sdělovacích prostředků. Větší možnosti využití Internetu. Stanovisko MŠMT a názory ředitelů škol a učitelů. Diskuse k tématu je na webu redakce. reforma ; kurikulum ; školská reforma ; hromadné sdělovací prostředky ; Internet ; zveřejnění ; názor ; Učitelské listy Možné kroky vzniku ŠVP [Possible steps in creating school educational programme] / Hana Košťálová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12

9 In: Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2005, č. 20 (2005), s Tvorba školního vzdělávacího programu (ŠVP) je pro učitele učením a probíhá individuálními cestami. Kroky tvorby ŠVP - vznícení zájmu o reformu mezi členy učitelského sboru, sestavení funkčních pracovních týmů, analýza stavu školy, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, sestavování osnov, promýšlení učebního plánu, sestavení učebního plánu a celého dokumentu. školní vzdělávací program ; učební osnovy ; učitel ; spolupráce ; učební plán ; vývoj kurikula ; reforma ; 22. Myšlenky kurikulární reformy nejsou nové [Ideas for curricular reform are not new] / František Morkes. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 2 (2007), s. 14. V současné kurikulární reformě jsou využívány i přístupy, které byly vlastní tzv. reformní pedagogice. Transformace versus reforma, vysvětlení pojmů. dějiny školství ; kurikulum ; reforma ; reformní pedagogika ; obsah výuky ; obsah výchovy ; způsobilostní minimum ; 23. Nezbytnost reformy učitelského vzdělávání [Necessity of teacher training reform] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 7 (2007), s Nutnost nového pojetí vzdělávání učitelů. Nová role učitelů, pedagogicko - psychologický základ ve výuce učitelů. Rozpor v obsahu a formě učitelského vzdělávání, nezbytnost změny celé formy vzdělávání budoucích učitelů. vzdělávání učitelů ; pedagogická fakulta ; koncepce ; pedagogické povolání ; reforma ; kurikulum ; 24. Něco je vždycky lepší než nic [Anything is always better than nothing] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 8 (2004/2005), s

10 Problematika dalšího vzdělávání učitelů zaměřeného na kurikulární reformu. Informace o projektu Koordinátor, který bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Cílem je příprava koordinátorů zavádění školních vzdělávacích programů na našich školách (1-2 pedagogové v každé škole). Další školicí akce pro celé pedagogické sbory. další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ; školní vzdělávací program ; vzdělávací projekt ; Koordinátor 25. Obtížné podmínky budí odpor učitelů k reformě [Hard conditions stir up resistance of teachers to the reform] / Michaela Prášilová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 9 (2005/06), s.2-3. Článek je dostupný na adrese: hppt://ucitelske-listy.cz/files/soubory/podminky.rtf Neuspokojivý stav připravenosti učitelů na realizaci kurikulární reformy z pěti hledisek: fyzické připravenosti (přetíženost, únava), nasměrování (míra pochopení podstaty reformy), způsobilosti (kompetence v pedagogickém projektování), příležitosti (metodická pomoc, portál pro rámcové vzdělávací programy), motivace. školská reforma ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; postoj učitele ; učitel ; odpor ke změnám ; způsobilost ; motivace ; porozumění ; 26. Odborné školy testují reformu [Secondary vocational schools are testing reform] / Ivana Procházková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 205 (1.IX.) (2005), příl. s fot. Nový školský zákon přinesl pro střední odborné školy a střední odborná učiliště řadu změn. Reforma omezuje úlohu státu v určování obsahu odborného vzdělávání (to bude mít v kompetenci škola ve spolupráci se zaměstnavateli a podniky). Dojde k propojování učiva z různých oblastí. Důležitou změnou je i reforma závěrečné zkoušky v učebních oborech. Ta bude zadávána (jako maturita) jednotně na všech školách s daným učebním oborem. Zkoušky se bude účastnit odborník z praxe jako plnohodnotný člen zkušební komise. střední odborná škola ; střední odborné učiliště ; odborné školství ; učňovské školství ; odborné vzdělání ; obsah výuky ; závěrečná zkouška ; obsah zkoušky ; učební obor ; zkušební komise ; školský zákon ; školská reforma ; školská legislativa ;

11 27. Ohlédnutí s Vlaďkou Spilkovou [Look back with Vlaďka Spilková] / Vladimíra Spilková ; Vít Beran. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 10 (2004/2005), s obr. Rozhovor s vysokoškolskou pedagožkou vyučující obecnou didaktiku a komunikativní dovednosti na pedagogické fakultě UK o jejích názorech a účasti na změnách v českém školství probíhajících od začátku 90. let (účast na přípravě Bílé knihy a probíhající kurikulární reformě). Názory na další vývoj našeho školství. vysokoškolský pedagog ; názor ; participace ; inovace ve vzdělávání ; přeměna ; školství ; reforma ; kurikulum ; Bílá kniha 28. Ohlédnutí za přípravnou etapou kurikulární reformy [A look back at the preparatory stage of curricular reform] / Jaroslav Jeřábek, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2007), s fot. Rozhovor s ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze o implementaci kurikulární reformy, jejích úspěších a problémech, které ji provázejí i o dalším postupu reformy. Smysl kurikulární reformy, porovnání jejího konceptu s koncepty dalších vyspělých zemí. Stěžejní otázky realizační fáze reformy. učební osnovy ; kurikulum ; reforma ; rámcový vzdělávací program ; koncepce ; 29. Podněty z pedagogiky C. Freineta [Stimuli from C. Freinet's pedagogy] / Anna Tomková. [Část] 3, Experimentování [Part 3, Experimentation]. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2005/2006), s. 13. Druhý z principů Freinetovy pedagogiky nazvaný pokusné zkoumání neboli experimentování a způsoby jeho realizace. Role učitele v procesu bádání, způsoby prezentace výsledků bádání žáků. Možnosti a úskalí aplikace tohoto konstruktivního přístupu do naší kurikulární reformy. učení bádáním ; experimentování ; role učitele ; prezentace ; žák ; reforma ; kurikulum ; freinetovský systém ; Freinet, Célestin

12 30. Problémy hodnocení žáků v rámci reformy kurikula základní školy [Problems of evaluation of pupils within curricular reforms in primary schools] / Milada Pelajová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. -- [SK] -- Roč. 58, č. 5 (2006), s Hodnocení žáků existuje v nejrůznějších podobách od klasifikace známkami přes systémy bodování, hodnocení procenty až po slovní hodnocení. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Sebehodnocení školy jako nový prvek reformy. hodnocení žáka ; kurikulum ; reforma ; základní škola ; klasifikace ; slovní hodnocení ; hodnocení školy ; metoda hodnocení ; interní hodnocení ; 31. Proč by se měli učitelé naučit jinak přemýšlet o své práci [Why should teachers learn to think differently about their work] / Vít Beran, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 3 (2005), s fot., 1 obr. Rozhovor s ředitelem pilotní základní školy Táborská v Praze 3 o kurikulární reformě. Přijetí této reformy učiteli - nutnost správného vysvětlení podstaty a cíle reformy, sebereflexe učitele a aktivního přístupu ke změnám z reformy vyplývajícím. Zkušenosti s reformou na škole Táborská - vytváření filozofie školy, princip partnerství učitelů a žáků, otevřený přístup. Tvorba školního vzdělávacího programu a jeho uvedení do každodenní praxe pomocí hodnocení, respektive vedením žáků ke kritickému sebehodnocení. základní škola ; učební osnovy ; kurikulum ; obsah výchovy ; obsah výuky ; učební osnovy ; školní vzdělávací program ; reforma ; 32. Proč je pedagogika jiná než medicína [Why pedagogy differs from medicine] / Oldřich Botlík. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005/2006), s. 9. Kritika vzdělávacího programu Základní škola zpracovaného ve Výzkumném ústavu pedagogickém a schváleného v roce 1996 ministerstvem školství, ale i neexistence objektivního zhodnocení tohoto programu, od něhož se nyní ministerstvo svou

13 nynější kurikulární reformou (RVP) distancuje. Nedůsledný a zmatený postup ministerstva školství při přípravě reformy maturitní zkoušky. vzdělávací projekt ; kurikulum ; maturita ; reforma ; návrh reformy ; rámcový vzdělávací program ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; Základní škola 33. Proč mám výhrady k ŠVP? [Why do I have critical remarks to school educational programmes?] / Stanislav Červenka. Část 1 [Part 1]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2005/2006), s. 5. Výhrady ke způsobu zavádění školních vzdělávacích programů do našich škol z pohledu pedagoga působícího na menší škole. Nedostatečný důraz na získávání a motivaci učitelů. Ztroskotání předchozích snah o reformy vzdělávání ze stejného důvodu. Potřeba realizovat reformu současně zhora i zdola. školní vzdělávací program ; nedostatek ; motivace ; učitel ; postoj učitele ; školská reforma ; kurikulum ; reforma ; 34. Projekt Pozor, jedu! [A Look out, I'm going!! project] / Šárka Kohoutová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Učitel matematiky -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2005/2006), s obr., 7 tab. V současné době probíhá kurikulární reforma základního školství. Tvorba vlastních školních vzdělávacích programů s prvky projektového vyučování. Projektová metoda - jedna z možností, jak propojit matematické poznatky s reálným životem žáků. Návod na realizaci projektu s názvem Pozor, jedu! (byl realizován v 6. ročníku ZŠ). Zadání projektu - šest úloh, z nichž každá obsahuje dílčí úkoly, které se týkají automobilů. základní školství ; kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; matematika ; projektová metoda ; řešení úloh ; výuka ;

14 35. Proměny trhu práce jsou rychlé a vzdělávání relativně pomalé [Labour markets change quickly while education is relatively slow] / Dana Kuchtová, Daniela Řeřichová. -- cze In: Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. -- [CZ] -- Roč. 18, č. 30 (2007), s fot. Ministryně odpovídala na otázky, týkající se reakce školské soustavy na dlouhodobý výrazný demografický pokles. Stěžejní bod kurikulární reformy - důraz na klíčové kompetence a otázka individuálního přístupu učitele k žákům. Možnost dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a existující nabídkou vzdělávání, a tím i uplatnitelnosti absolventů škol. Zavedení nového integrovaného programu - Program celoživotního učení pro léta školství ; školská reforma ; kurikulum ; vzdělávání ; trh práce ; celoživotní vzdělávání ; koncepce ; 36. Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze v kontextu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání [The preparation of future natural science teachers at Charles University in Prague in the context with curricular reform of primary and secondary education] / Milada Švecová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006), s Model aktivního flexibilního učitele v podmínkách stálých reformních změn. Jedna z nových rolí učitele - tvorba školního vzdělávacího programu (školního kurikula). Projektování výuky v konkurenčním vzdělávacím prostředí. Pojem vstupu, průběhu a výstupu ve vzdělávacím procesu. Inovace studijních plánů posluchačů učitelství ve vztahu k tvorbě kurikula na PřF UK a PedF UK v Praze. Řízení praxe studentů na základní a střední škole pro seznámení s pilotní verzí RVP pro přírodovědné předměty. model ; flexibilita ; učitel ; školská reforma ; role učitele ; školní vzdělávací program ; kurikulum ; vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; základní škola ; střední škola ; přírodovědný předmět ; rámcový vzdělávací program ; studijní program ; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy ; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ; Praha

15 37. Rámcové vzdělávací programy - prostor a příležitost [Framework educational programmes - space and opportunity] -- cze In: Učitel matematiky -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2004/2005), s Reforma vzdělávacího systému, prováděná v současné době v naší republice, vychází z tzv. Bílé knihy, publikované v roce Pozitivní rysy předložených materiálů - snahy o vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoj kompetencí i osvojování postojů a hodnot. Škola má žáka připravit pro život a další studium. Refomou se otevírá prostor pro další rozvoj autonomie škol, pro větší flexibilitu vzdělávacího systému i pro vyšší efektivitu vzdělávání. reforma ; školská reforma ; kurikulum ; rozvoj vzdělání ; nezávislost školy ; efektivnost vzdělávání ; rámcový vzdělávací program ; Bílá kniha ; Česká republika 38. Rámcové vzdělávací programy a nová maturita [Framework educational programmes and new secondary school-leaving examination] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník.-- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 1 (2005/2006), s. 2. Informace o semináři věnovaném reformě vzdělávání, konaném v Poslanecké sněmovně za účasti ministryně školství, pedagogů a úředníků veřejné správy. Zkušenosti pilotních škol s aplikací rámcového vzdělávacího programu, představení projektu společné části maturity. Upozornění na některé nedostatky kurikulární reformy např. v oblasti finančního zajištění, systematického dalšího vzdělávání učitelů, rozpor mezi požadavky na maturitu a plánovaným obsahem středoškolského vzdělávání. školská reforma ; reforma ; návrh reformy ; kurikulum ; maturita ; státní maturita ; základní škola ; základní školství ; střední škola ; střední školství ; rámcový vzdělávací program ; 39. Rámcové vzdělávací programy na startovní čáře [Framework educational programmes on springboard] / Petr Kukal. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 3 (2005), s Popis nejdůležitějších znaků české školní reformy. Rámcové vzdělávací programy, dvoustupňové kurikulum, podstata dvoustupňovosti. Kurikulární reforma přenáší

16 značnou část odpovědnosti za obsah a kvalitu vzdělávání ze státní úrovně přímo na školy. Klíčové kompetence a obsah vzdělávání. Moderní způsoby hodnocení. školská reforma ; výuka ; učební osnovy ; učební plán ; školní vzdělávací program ; obsah výchovy ; obsah výuky ; způsobilostní minimum ; hodnocení žáka ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; Česká republika 40. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství [Framework educational programme for basic education in the context of transformation of Czech school system] / Vladimíra Spilková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 1 (2005), s Příspěvek je věnován rámcovému vzdělávacímu programu z hlediska současné vzdělávací politiky (posílení decentralizace školství, zvýšení autonomie škol, podpora principu reformy zdola) a z hlediska kurikulární reformy (změny v celkovém pojetí a hierarchii cílů základního vzdělávání, impulzy pro novou didaktickou koncepci výuky). Jsou naznačeny možnosti a meze kurikulární reformy (uplatnění RVP v celostátním měřítku). základní škola ; školská reforma ; kurikulum ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; 41. SKAV upozorňuje na nebezpečí diskreditace reformy [Danger of the discreditation of reform] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník-- ISSN [CZ] -- Roč.13, č. 3 (2005/2006), s.5-6. Nejdůležitější informace ze studie Jaroslavy Simonové a Jany Strakové Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy, která vznikla z popudu SKAV. Studie analyzuje národní a mezinárodní kontext kurikulární reformy, postoje pedagogické komunity a veřejnosti k ní a rizika pramenící z nedostatečné přípravy a podpory realizace reformy. Přináší i návrhy, jak nedostatky odstranit. kurikulum ; reforma ; školní vzdělávací program ; postoj učitele ; veřejné mínění ; analýza ; rámcový vzdělávací program ; Česká republika

17 42. Skrytá úskalí reformy a její pozlátkové dědictví [Hidden problems of reform and its veneer legacy] / Jan-Michal Mleziva. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s Pohled na kurikulární reformu, jak vnímat současnou fázi transformace školství. Přiblížení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, předpokládané výstupy, příklady. Klíčové kompetence. Rozpory v RVP, nedosažitelné cíle a další výhrady autora k reformě školství. kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; učební osnovy ; obsah výchovy ; obsah výuky ; reforma ; školská reforma ; základní škola ; názor ; postoj ; 43. Snad ještě není pozdě [Hopefully it's not yet too late] / Růžena Váňová. -- cze In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 1 (2005), s Hlavní téma diskusí v oblasti školství a pedagogiky od počátku 21. století - rámcové vzdělávací programy (RVP). Kurikulární dokumenty centrální povahy - výraz požadavku státu na jednotlivé stupně českých škol. RVP jsou chápány jako východisko reformy české školy. Od 1. září 2007 by měli podle těchto dokumentů vytvářet školní vzdělávací programy (ŠVP) ředitelé a učitelské sbory na školách. Přínos RVP české škole - zvýšený zájem učitelů o školní práci. školská reforma ; škola ; kurikulum ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; 44. Stanoviska k aktuální politice ve školství [Views on actual policy in school system] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 26 (2007), s. 16. Vyjádření stanoviska Asociace pedagogů základního školství ke kurikulární reformě, k přípravě budoucích učitelů, k neúměrnému nárůstu administrativy na základních školách a k výuce jazyků na prvním stupni ZŠ. vzdělávání ; školství ; kurikulum ; obsah výuky ; školská reforma ; vzdělávání učitelů ; jazyková výuka ; první stupeň ; základní škola ; učitelská organizace ; názor

18 45. Školy před spuštěním ŠVP? [Schools before launching school educational programmes?] / Radek Cvach. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 1 (2007/2008), s Výsledky výzkumné sondy v 77 školách převážně budějovického a plzeňského kraje zaměřené na postoje ředitelů těchto škol, učitelů prvního stupně a koordinátorů ŠVP (školní vzdělávací program) k tvorbě ŠVP a na jejich připravenost ke kurikulární reformě. Rozdělení škol do 6 kategorií podle stupně připravenosti a aktivity v přístupu. Návrhy na řešení situace (více než polovina škol není na reformu připravena). reforma ; kurikulum ; vývoj kurikula ; školní vzdělávací program ; základní škola ; postoj učitele ; nedostatek ; výsledek výzkumu ; 46. Umí školy napsat ŠVP a učit podle nich? [Are schools able to write school educational programmes and to teach in agreement with them?] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník-- ISSN [CZ] -- Roč.13, č. 4 (2005/2006), s.2-3. Informace z diskuse kulatého stolu SKAV. Výsledky pilotážního ověřování tvorby ŠVP. Problematika pedagogické autonomie školy. Informace o studii SKAV Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. pilotní projekt ; školní vzdělávací program ; nezávislost školy ; reforma ; kurikulum ; 47. Vytvořme lepší podmínky pro přípravu učitelů [Let us create better conditions for teacher education] / Vladislav Mužík. -- cze In: Učitelské listy -- [CZ] -- Roč. 12, č.4 (2004/05), s. 3. Z vystoupení v rámci kulatého stolu SKAV Čím pedagogické fakulty podporují kurikulární reformu, konaného v říjnu Aktivity Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně reagující na připravovanou kurikulární reformu (v oblasti přípravného i dalšího vzdělávání učitelů). Rozpory mezi požadavky školské praxe a požadavky MŠ a Akreditační komise k vzdělávání učitelů. Kritické připomínky k současnému systému financování vysokých škol a studijních programů. pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; reforma ; kurikulum ; inovace ve vzdělávání ; financování ; vysoká škola ;

19 48. Zkušenosti z Mezinárodní školy v Praze [Experiences from International School in Prague] / Ivana Procházková, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 11, č. 6 (2005), s fot., 1 tab. Informace o semináři Kurikulární reforma ve škole pořádaném Fondem pro vzdělávání Mezinárodní školy v Praze a občanským sdružením AISIS. Mezinárodní škola v Praze třetím rokem realizuje vlastní kurikulární reformu, jejíž cíle jsou podobné cílům reformy českého školství. Cílem semináře bylo poskytnout českým pedagogům příležitost seznámit se se zkušenostmi zahraničních kolegů a získat inspiraci pro vlastní práci. Článek přináší ukázky z některých realizovaných dílen (Mezipředmětové dovednosti ve výuce na 2. stupni ZŠ, Integrace předmětů na 1. stupni, Práce s literaturou, projektové vyučování). kurikulum ; reforma ; učební osnovy ; obsah výuky ; integrované kurikulum ; mezipředmětové téma ; mezinárodní škola ; projektová metoda ; konference ; Praha Knihy z fondu NPKK 1. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. / Ladislav Podroužek vyd. Plzeň: Fraus s. -- cze. ISBN integrovaná výuka ; základní škola ; přírodovědný předmět ; společenskovědní předmět ; kurikulum ; didaktika ; inovace ve vzdělávání MRF ; MRF ABA 012 Sign.: V Kurikulum - proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. / Eliška Walterová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita s. -- cze. ISBN kurikulum - studie Sign.: II Kurikulum andragogiky : sborník vyd. Olomouc: Univerzita Palackého s. -- cze ; slo. ISBN pedagogika dospělých ; kurikulum ; andragogika ( ) MRF ; MRF Sign.: II

20 4. Kurikulum české školy. / Eliška Walterová vyd. Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung s. -- cze. ISBN Kurikulum - školství české - studie Sign.: II Making the curriculum work. -- 1st ed. Paris: OECD s. -- eng. ISBN Kurikulum - reformy - studie v Sign.: II Nová koncepce klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání : (RVP oborů vzdělání - verze 2006) podkladový materiál NÚOV. / Romana Jezberová. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání s. -- cze. způsobilostní minimum ; rámcový vzdělávací program ; odborné vzdělání ; kurikulum ; koncepce ; klíčové kompetence ; MRF Sign.: V Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. -- Vyd. 2. Praha: Portál s. -- cze. ISBN učební osnovy ; vzdělávací program ; cílově orientovaná výuka ; kurikulum ; hodnocení ; vyučovací hodina ; práce ve třídě ; žák 371.2/.3 v ; (075) v Sign.: II Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. / Tomáš Janík. Brno: Paido s. -- cze. ISBN didaktika ; znalost ; učitel ; vzdělávání učitelů ; kurikulum ; obsah výuky ; profesionalizace MRF ; MRF ; MRF ; (082) MRF Sign.: II Projektování v mateřské škole : vybraná problematika pro tvorbu školního kurikula v MŠ. / Michaela Prášilová vyd. Olomouc: HANEX s. -- cze. ISBN

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více