Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentské a jiné odborné a vûdecké práce"

Transkript

1 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 04

2 Středoškolská odborná činnost Číslo a název oboru: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Konzultant práce: Autor: Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Dominik Grohmann Sociolog 3. Ročník Fakulta sportovních studií Gymnázium Vyškov Masarykovy university Komenského 16 Brno Vyškov Vyškov 2009

3 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. PhDr. Aleše Sekota, CSc a použil jsem pouze uvedených pramenů a literatury. V(e) dne.. Podpis.. Dominik Grohmann 2

4 Motto: Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. (Karel Čapek) 3

5 Poděkování: Chci poděkovat především mému konzultantovi Doc. PhDr. Aleši Sekotovi, CSc., který mi po celou dobu práce dával inspiraci, doplňoval mne věcnými připomínkami a předal mi mnoho cenných informací. Dále bych chtěl poděkovat všem vyučujícím za vstřícnost při vyplňování dotazníků ve třídách, především pak paní učitelce Mgr. Jitce Hrežové a Mgr. Martě Kubačákové. Stejně tak děkuji všem, kteří mi byli při tvorbě této práce nápomocni a vycházeli mi vstříc. Chtěl bych také poděkovat Antidopingovému výboru ČR a především Karolíně Pilařové, která mi poskytla mnoho cenných materiálů a rad. Také děkuji lékařce MUDr. Pavlíně Zemánkové za informace ohledné léků. Na závěr bych chtěl poděkovat Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, které tuto práci financovalo. 4

6 Abstrakt Drogy a doping jsou navzájem propojeny a jejich hlavní rozdíl je v motivační charakteristice. Doping je zneužíván ke zlepšení výkonnosti v reálném životě, kdežto drogy se berou za účelem vymanit se z reálného života. Oba dva tyto jevy jsou nežádoucí a ohrožují lidské zdraví. Proti dopingu bojuje především antidopingový výbor. Je vydána řada směrnic a mezinárodních smluv, které pomáhají potlačovat doping na sportovní scéně. Proti drogám bojuje zase celá spousta jiných organizací, ale je to boj dlouhodobý, který se nesmí vzdávat. Hlavním pilířem pro boj s dopingem a drogami je informování o účincích těchto látek na lidský organismus. Cílem mé práce bylo mimo jiné seznámit čtenáře s tím, co dopingem a drogou je a jak jsou tyto dva pojmy propojeny. Práce obsahovala rozsáhlý dotazník. Vyplnilo jej 457 respondentů především z řad studentů Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Výsledky dotazníků poukázaly na některé nedostatky v naší společnosti, zejména neinformovanost o rizicích spojených s užíváním dopingu. Nutné je tedy seznamovat lidi s těmito látkami, aby se zamezilo jejich šíření. 5

7 Obsah: Úvod...7 Cíle práce...7 Teorie...8 Sport...8 Rozdělení sportů...9 Rekreační...9 Vrcholové...9 Dnešní problémy sportovní scény...10 Doping...10 Rozdělení dopingu...11 Látky zakázané stále...11 Metody zakázané stále...12 Látky zakázané při soutěži...13 Látky zakázané při určitých sportech...13 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům...14 Antidopingový výbor ČR (ADV ČR)...14 Mezinárodní antidopingové úmluvy...15 Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru...16 Drogy...17 Rozdělení drog s jejich účinky a riziky...17 Ilegální drogy = zakázané v ČR...17 Legální drogy = povolené v ČR...20 Metodika...23 Výsledky dotazníků...24 Podrobnosti k mým statistikám...24 Základní informace o respondentech...24 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty...27 Vybrané otázky posuzovány podle určitých hledisek...34 Otázky z hlediska věku...34 Otázky z hlediska úrovně sportovce...37 Otázky z hlediska vzdělání otázka z hlediska 15. Otázky...42 Diskuze...44 Výsledky dotazníků otázka otázka otázka otázka otázka otázka...45 Doping v jednotlivých kategoriích...45 Rekreační sport...45 Vrcholový sport...45 Ve škole a v práci...46 Jiné formy dopingu...46 Drogy ve sportu...47 Prevence...47 Tresty za doping...47 Závěr...48 Použitá literatura...49 Přílohy

8 Úvod Doping je dnes jedním z největších problémů na sportovní scéně, drogy formou závislostního chování tvoří významnou kapitolu sociálně patologických jevů. Proti oběma těmto negativům bojují různé organizace, státy i společnosti. Státy vynakládají nemalé finance na prevenci i na léčbu drogově závislých. Přesto je řada drog legálních a léčení z těchto drog je velmi nákladné. U dopingu je situace trochu jiná. Dopingem jsou zakázané látky zvyšující výkonnost sportovce, ale s významným rizikem ohrožení jeho vlastního zdraví a za cenu pošlapání principů fair-play. Prevence v tomto ohledu je složitá a také nákladná, hradí ji z velké části MOV a hlavní institucí je Antidopingový výbor (ADV). Jaký je tedy rozdíl mezi drogou a dopingem? Základní rozdíl je v motivační charakteristice těchto látek. Za doping je považována ještě velká spousta jiných látek, které se drogami nazývat nemohou, nebo snad mohou? A proč bychom se vlastně měli snažit o omezení dopingu a drog v současnosti? Má to vůbec smysl? Jistě ano, dopady těchto látek na lidský organismus jsou totiž negativní a málokdo, i z řad jeho vlastních uživatelů, o nich ví přesnější informace. Je tedy namístě abychom se o tyto látky začali zajímat a udělali si na ně vlastní názor, zda stojí za to je užívat či ne. Cíle práce Cílem mé práce je především seznámit širokou veřejnost s riziky jak dopingu, tak drog. Vymezit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a poukázat na jejich negativní vlivy. Dále jsem zpracovával rozsáhlý dotazník, abych zjistil jak je dnešní společnost informovaná a tolerantní k jednotlivým prvkům drog i dopingu. Práce byla soustředěna do oblasti sportu a mým cílem bylo zjistit vliv dopingu a drog na něj a přijít na možná řešení k odbourání těchto negativních vlivů. 7

9 Teorie Sport Dnes lze bez nadsázky konstatovat, že sport náleží k významným sociálně-kulturním fenoménům. (SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Havlíčkův Brod : Grada, s.) Jeho počátky sahají minimálně do starověkého Řecka, kde se konaly první olympijské hry. Dnes se již jedná o aktivitu, která nejen sbližuje lidi, ale napomáhá k odreagování se od každodenního stereotypu. - Sport je mimo jiné, jako nástroj využíván v mezinárodní politice, kde vyvolává národní sebevědomí a sportovní úspěchy bývají zneužívány, nebo využívány ke zvýšení renomé v mezinárodních vztazích. - Prostředek ke zvyšování fyzické kondice - Náplň volného času - Radost ze zdravého pohybu - Zdroj obživy - Obchodní artikl - Sport je mediálně atraktivní - Má mnoho podob a každý si může najít tu, která se mu bude líbit 8

10 Rozdělení sportů Rekreační: Tato skupina patří mezi masivně využívanou dnešní veřejností. Odvádí lidi od denního stereotypu a přivádí je k aktivní relaxaci a vyplnění volného času. Je to jistě jedna z nejlepších volnočasových aktivit, kterou lidé mohou provádět. Působí příznivě na jejich zdraví a zlepšuje jejich fyzickou kondici, což pak mohou využívat ve své pracovní činnosti. Kolektivní: Jedná se o sporty prováděné s více lidmi zároveň. Napomáhají rozvíjet kolektivní jednání a nacházení nových kontaktů. Individuální: Mezi tyto sporty patří například rekreační běhání či návštěva fitnesscenter. Tyto druhy sportů se provozují především jako odreagování se po práci, v dalším případě k udržení si pěkného vzhledu či k zhubnutí. Vrcholové: Je těžké jednoznačně definovat vrcholový sport. Každopádně vrcholovým sportovcem je ten, který má hlavní část finančních příjmů ze svého sportu. Dále pak člověk, který sportuje za nějaký klub, oddíl nebo skupinu, která je registrovaná v nějaké soutěži, ale má vyšší zájmy v podobě překračování limitů, účastnění se na mistrovství atd. Vrcholový sport má také obrovskou moc v podobě médií. Přitahuje diváky k takzvanému pasivnímu sportování, anebo jim dává chuť a námět k tomu jak sportovat sám. Kolektivní: Kolektivní sporty jsou velmi mediálně sledovanou záležitostí, především fotbal, který se stal asi nejrozšířenějším sportem vůbec. V těchto sportech je nezbytná týmová spolupráce, každý člen týmu je závislý na ostatních a naopak. Pokud by jeden člen týmu nepracoval jak má, tak to může položit celý tým. Při trénincích se ale členové týmu navzájem motivují a mohou si pomáhat. Individuální: Tyto druhy sportů jsou záležitostí jedince, kterému pomáhá realizační tým. Ovšem tvrdý trénink je daleko více o vůli člověka ho vykonat, hraje zde velký vliv motivace. Člověk je odkázán sám na sebe, pokud on nesplní to, co by chtěl, tak to nikdo za něj neudělá. Ale naopak pokud sám udělá maximum pro daný sport, může uspět a nemusí být na nikoho odkázán. 9

11 Dnešní problémy sportovní scény Je velké množství problémů ve sportu a většina souvisí s ostatními a jsou navzájem propojeny. 1. Atraktivita jednotlivých sportů Jeden z problémů dnešního sportu je jistě odlišná atraktivita. Bezesporu fotbal patří k těm nejatraktivnějším. V USA je to pak baseball nebo americký fotbal. Je také faktem, že kolektivní sporty jsou atraktivnější než individuální, i přesto že některé individuální jsou daleko více náročné na přípravu než kolektivní. 2. Peníze S atraktivitou souvisí i množství dotací do daného odvětví sportu. Určitě bude fotbal daleko více finančně prospěšným než třeba plavání. I když samozřejmě jsou velké závody, které mají velkou tradici a média je každoročně propagují (např.: Tour de France). Ale například v ČR je velká spousta fotbalistů, kteří se fotbalem živý a nemusí být ani výjimečně dobří. Vždyť u nás je celá druhá liga profesionální. Naopak náš nejlepší maratonec by se těžko uživil jenom sportem. Od peněz se odráží mnoho dalších problémů. Jako nátlak vedení na určité výkony nebo braní dopingu k dosažení těchto výkonů. 3. Doping Věc, která je velmi mediálně známá, je jistě doping. Často se v televizi či na internetu dozvídáme o dopingových skandálech ( ). Každopádně doping by do sportu neměl vůbec patřit a jedná se o prvek znehodnocující základní myšlenky olympismu. Je jistě mnoho dalších nepříznivých vlivů ve sportu kupříkladu rasismus či násilí na stadiónech, ovšem pro moji práci jsou ilustrativní a podstatné tři výše zmíněné problémy. Doping Doping je dnes často skloňován jako veliký problém sportovní scény. Ročně se v ČR zaznamená přes třicet pozitivních testů na doping v těle ( ). Může jít nejen o látky obsažené v těle ale také o jev, kdy jsou porušena jakákoliv antidopingová pravidla (výčet těchto pravidel lze nalézt na 10

12 Definici dopingu lze říci asi takto: Doping je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. Zahrnuje užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními pravidly. Zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod. (ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU *online+. c2007 *cit Dostupný z WWW: < Doping může dopomáhat k lepším výkonům, sice za cenu vlastního zdraví, ale to dopující přehlíží. Vítězství může zvyšovat společenskou prestiž, sportovec vydělá více peněz a splní se mu třeba sny z dětství. Rozdělení dopingu Nejúplněji je rozdělen doping v Světovém antidopingovém kodexu (viz. Přílohy). Tento dokument lze shlédnout na a jsou zde uvedeny všechny zakázané látky a metody. Vyjádřil jsem rozdělení dopingu a zaměřil jsem se na rizika spojená s danou skupinou a důvody proč se užívají. Látky zakázané stále 1. ANABOLICKÉ LÁTKY Tyto látky podporují syntézu bílkovin a tudíž nárůst svalové hmoty a lepší regeneraci. Hlavní problémy užívání těchto látek k dosažení lepšího výkonu je to že si sportovec bere až padesáti násobek normálních léčebných dávek. Užívání těchto látek způsobuje: Vypadávání vlasů, mužskou impotenci, neplodnost u žen, vážné poruchy jater a ledvin a riziko vzniku zhoubných nádorů. 2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY Do této části se zahrnuje například mediálně známé EPO (Erytropoetin) či inzulín (samozřejmě v nadměrném množství). Část látek z této skupiny tělo normálně produkuje, ale ve zvýšené míře pak příznivě působí na lepší fyzické výkony. Hlavní riziko je zvýšená tvorba červených krvinek a tím zhoustnutí krve a následný kolaps a smrt. 11

13 Tresty u této skupiny látek mohou být v krajních případech diskutabilní. Jsou dány přesné hranice, kdy dojde k porušení Světového antidopingového kodexu, ovšem každý člověk je jiný, a proto ve výjimečných případech může dojít bez použití dopingu ke zvýšení hladiny těchto látek nad normu, vymezenou Světovým antidopingovým kodexem. 3. BETA2- AGONISTÉ Snižují tepovou frekvenci, ovlivňují dýchání a působí na metabolismus tuků. Vedlejšími účinky jsou bolesti hlavy, alergické reakce a poruchy oběhového systému. 4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ Mohou to být látky, které třeba maskují jiné látky obsažené v seznamu zakázaných látek, nebo mohou stimulovat jejich používání. 5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY Látky, které mohou zvyšovat tvorbu moči, tím se rychleji vyplaví případné jiné zakázané látky, dále třeba způsobují razantní snížení hmotnosti. Problémy s užíváním těchto látek jsou: dehydratace, kolaps organismu a jeho poškození, poruchy jater a ledvin, svalové křeče. Metody zakázané stále 1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU Je zakázáno vpravování různých prvků do krve (např. červené krvinky), dále třeba umělý přenos kyslíku či hemoglobinu. 2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE Jedná se o metodu, kdy sportovec například vymění vzorky moči nebo krve. 3. GENOVÝ DOPING Je zakázáno transformování genů nebo jejich vpravování za účelem zlepšení sportovního výkonu. 12

14 Látky zakázané při soutěži 1. STIMULANCIA Tyto látky mají vliv na centrální nervovou soustavu. Užívají se pro snížení bolesti, zvýšení agresivity nebo bdělosti. Jedná se o látky, které mohou být návykové. Patří sem třeba kokain, amfetamin, efedrin, aj. (do roku 2004 sem patřil i pseudoefedrin a kofein). Při jejich užívání mohou nastat problémy jako návyk, změna chování a při předávkování až smrt. 2. NARKOTIKA Tyto látky výrazně tlumí bolest. Jedná se například o Heroin či morfin. Způsobují návyk, nevolnost a kvůli sníženému vnímání bolesti možný vážný úraz, protože sportovec ignoruje zranění. 3. KANABINOIDY Jedná se například o hašiš či marihuanu. Tyto látky mají halucinogenní účinky a ovlivňují psychiku a práh bolesti. Vedlejší účinky při užívání ve sportu: snížení prahu bolesti = vznik vážného zranění, špatná koordinace, změny chování. 4. GLUKOKORTIKOSTEROIDY Látky tlumící zánětlivé projevy, dále ovlivňují metabolismus a působí na nervový systém. Při užívání ve sportu hrozí následující: svalové problémy, poruchy metabolismu, změny v psychice, při vpichování hrozí infekční onemocnění. Látky zakázané při určitých sportech 1. ALKOHOLY Alkohol neboli etanol je zakázán ve sportech jako typu motorismus či střelecké sporty. 2. BETA-BLOKÁTORY Jsou zakázány také při různých sportech vyjmenovaných v Antidopingovém kodexu. 13

15 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům Je mnoho antidopingových pravidel, takže je možné způsobit mnoho porušení proti nim. Nechci se každým porušením zabývat, vše je obsaženo ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Tato směrnice vychází ze Světového antidopingového kodexu, který je každý rok obnovován, zároveň s vydáním nového dokumentu jsou vždy přikládány hlavní změny oproti loňskému. Ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu jsou uvedeny tresty za jednotlivá porušení. Nález zakázané látky se trestá dobou zákazu činnosti na 2(dva) roky, ovšem je mnoho věcí, které mohou ovlivnit dobu trestu, buď jeho zkrácení (např. když sportovec může prokázat, že látka nebyla brána za účelem dopování) nebo jeho prodloužení. Při druhém porušení pravidel plynou tresty v závislosti na druzích porušení. Většina sazeb pak převyšuje 6 (šest) let zákazu činnosti. Pokud následuje třetí porušení pravidel, následuje ve většině případů zákaz činnosti na doživotí. Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) Tento úřad se sídlem v Praze je nedílnou součástí sportovní scény. Je to nejvyšší kontrolní orgán v ČR zabývající se problematikou dopingu. Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti: kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol) legislativní informační a výchovnou. V praxi to znamená, že ADV ČR: navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA 14

16 provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu (Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) *online+. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: < V ČR v roce 2008 vykonal tento orgán 1400 dopingových kontrol z toho 25% mimosoutěžně. Kontroly jsou rozvrženy do všech sportů podle jejich významu a rizikovosti dopingu. Provádí se na mezinárodních soutěžích, různých mistrovstvích či v extraligách. Ročně je nalezeno cca dopingových nálezů. Jména hříšníků a jejich provinění a tresty jsou vypsány zde: Mezinárodní antidopingové úmluvy Mezinárodní olympijská charta proti dopingu první z důležitých mezinárodních úmluv o dopingu, kterou vydal Mezinárodní olympijský výbor v roce 1988 nový trend boje proti dopingu založený na nevládní úrovni na manifestované spolupráci sportovních organizací na etickém principu Antidopingová úmluva Rada Evropy ji vydala v roce 1989, pověřuje bojem s dopingem vládní instituce odpovědné za sport a sportovní organizace Světový antidopingový kodex základní dokument antidopingového programu, který sjednocuje pravidla všech sportovních organizací a institucí na celém světě zahrnuje novou definici porušení antidopingových pravidel přijat na Světové konferenci o dopingu v Kodani v březnu 2003, v platnost vstoupil ADV ČR přijat 6. června 2003, v ČR nabyl účinnosti vydáním Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 1. června 2004 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO byla přijata Generální konferencí v říjnu 2005, v ČR přijata vládou v červnu 2006 a ratifikována jako mezinárodní smlouva v únoru 2007 po souhlasu obou komor Parlamentu ČR 15

17 jejím cílem je podpořit prevenci proti dopingu a stanovit zásady výchovy a vzdělávání, definovat zákaz používání dopingových látek podle jednotného seznamu omezuje dostupnost látek s dopingovým účinkem legislativními opatřeními a podporuje výzkum v oblasti boje proti dopingu a ve sportovní vědě posiluje a zintenzivňuje spolupráci signatářských zemí a agentury WADA (Mezinárodní úmluvy [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: < ) Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru Seznam léků hromadně vyráběných, které obsahují zakázané dopingové látky, je každoročně vydáván ADV. Většina léků je na lékařský předpis. Hodně léků, uvedených v tomto seznamu, je na dýchací potíže (astma, bronchitida, aj.). Pokud lékař není schopen předepsat alternativní náhradu, musí sportovec vyžádat o terapeutickou výjimku. Měl by tedy sdělit svému lékaři, že je vrcholový sportovec a s ohledem na to, by mu lékař měl předepisovat léky. Vybral jsem několik léků z tohoto seznamu, které občas může člověk užívat: Zakázané i mimo soutěž: Hydrochlorothiazid je lék podávaný při hypertenzi; je na lékařský předpis Sulbutamol požívá se na rozšíření průdušek, nebo při křečích hladkého svalstva; na lékařský předpis Zakázané při soutěži: Medrol protizánětlivý lék; na lékařský předpis Mukoseptonex E Nosní kapky; na lékařský předpis Rectodelt protizánětlivý protialergický imunosupresivní přípravek; na lékařský předpis 16

18 Drogy Základní důvod pro braní drog je vymanění se kvůli nějakému důvodu, z tohoto světa. Důvodů může být mnoho, například: problémy ve škole, hádky s rodiči, rozchod s partnerem aj. Mohou to být různé látky buď organické, nebo anorganické, které se užívají jako přísada nebo i samostatně. Já jsem se ovšem zabýval drogami, jako látkami návykovými nebo působícími psychotropně. Tyto látky mohou mít mnoho podob a ještě více účinků a většina těchto látek je psychoaktivní. Zabýval jsem se drogami jak legálními tak i nelegálními. Je také mnoho definic, které se liší podle pohledu na dané látky. V medicíně se jedná o léčiva užívající se pro předejití nemoci nebo pro zvýšení psychické či fyzické kondice. Ve farmakologii je také spousta látek považována za drogy. Například některé chemické činitele, které mění určité procesy v těle, za ně lze považovat. Rozdělení drog s jejich účinky a riziky Drogy se dají rozdělit podle mnohých hledisek. Může to být třeba podle výroby, podle rizikovosti aj. Mé základní rozdělení je na legální a ilegální a do těchto dvou skupin jsem rozdělil drogy většinou podle účinku. Zaměřil jsem se na podávání, účinky, rizika a míru závislosti. Ilegální drogy = zakázané v ČR Halucinogeny Jedná se například o známé LSD, které má svoji zajímavou historii. Jeho vrchol nastal v době hippies, kdy se užíval jako běžná věc. Ovšem nejdřív se s ním dokonce léčili alkoholici či jinak drogově závislí lidé. Dále sem bezpochyby patří dnes velmi známé lysohlávky (Psilocybin), které jsou velmi nevyzpytatelné a nebezpečné. Zařadil jsem zde i extázi, která bývá někdy zařazována do tzv. tanečních drog. Do této skupiny patří velká spousta dalších látek např.: bufotenin, Mescalin, mykoatropin, a další. Podání: Většina těchto látek se požívá orálně. LSD například ve formě malých papírků či krystalků, lysohlávky vcelku sušené a extáze ve formě tablet. 17

19 Účinky: Tyto látky se považují za nebezpečné hlavně kvůli své nevypočitatelnosti. Mohou navozovat uklidňující tóny barev, kdy člověk nevnímá prostor a čas, nebo naopak vyvolat negativní halucinace a tzv. špatný trip. Intoxikace nastává většinou do jedné hodiny a trvá asi osm hodin. Rizika: Velké riziko je v předávkování, například u lysohlávek lze těžko odhadnout velikost dávky pro daného jedince. Další velké riziko mohou být špatné tripy a jejich důsledky (např. sebevraždy). Velký problém mohou vyvolat Flashbacky, které mohou přijít i několik měsíců po poslední dávce a navozují stavy jako po užití látky. Konopné drogy Jedná se především o marihuanu a hašiš vyráběný z konopí. Původ této rostliny najdeme nejspíše v Himalájích, kde se dodnes hojně pěstuje. Ve většině států je tato droga zakázaná. Je také mnoho účinků, které se mohou využívat v medicíně. V Kanadě již dnes mohou lidé dostat léky, vyrobené ze státem pěstovaného konopí. Podání: Většinou se kouří a někdy i pojídá. Účinky při pojídání jsou výrazně vyšší. Účinky: Účinné látky obsažené v těchto drogách jsou cannabinoidy. Navozují uvolněnost, vše se člověku zdá směšné a vtipné, mohou vyvolat halucinace, ale také deprese. Rizika: Snížená koncentrace a koordinace těla, což se může stát osudným při jízdě autem. Dalším rizikem jsou nepředvídatelné flashbacky. Při dlouhodobém užívání může dojít ke změnám v psychice a zhoršení krátkodobé paměti. Opiáty Opiáty jsou látky získávané například z opiového máku. Patří zcela jistě spolu s těkavými látkami k nejnebezpečnějším drogám. 18

20 Podání: Užívají se kouřením, šňupáním nebo nitrožilně, což sebou nese velká rizika. Účinky: Uklidnění, pocity euforie, útlum bolesti. Rizika: Opravdu velké problémy činí braní těchto drog. Jedno z hlavních nebezpečí tkví v jejich rychlé návykovosti a také nutné zvyšování dávek, aby látky vůbec působily. Abstinenční příznaky přichází již několik hodin po dávce a tím se mění psychika člověka, který se odhodlává ke krádežím. Samozřejmě největší riziko je předávkováním, které končí smrtí. Často člověk, který na ulici kupuje zboží, netuší jaké procento látky v něm je obsažené, takže může požít množství smrtelné. Velkým problémem je také nitrožilní dávkování, při kterém se může přenášet spousta infekcí, vedoucích opět k smrti. Stimulacia Tyto látky jsou dalším problémem dnešní společnosti. Paří sem třeba pervitin, amfetamin, kokain či crack. Podání: Často se užívají šňupáním, ale také nitrožilně, perorálně nebo kouřením. Účinky: Narkoman užívá nejčastěji drogu v tzv. jízdách. Jedná se o několikadenní akce, kde se po vypršení předchozí dávky bere ihned další. Zažívá se pocit euforie, je zvýšená bdělost, odstraněna únava, naopak může nastat agrese nebo náladovost. Rizika: Velkým problémem je vysoká psychická závislost. Látky útočí na centrální nervový systém s tím stimulují pocity, ovšem vytváří se velká psychická závislost, která se léčí daleko hůře než fyzická. Při pravidelném užívání nastává po odeznění účinků dávky trýznivá psychóza, kdy má daný člověk pocity pronásledování či spiknutí ostatních osob, což může končit sebevraždou. Další věcí je nitrožilní podání, kdy může docházet k přenosu infekcí či trombóze nebo srdeční embolii. Také při koupi dané látky nevíte, zda není naředěná látkami silně poškozující zdraví a také nevíte, jak silná může být dávka. 19

21 Legální drogy = povolené v ČR Těkavé látky Toto jsou bezesporu nejnebezpečnější drogy. Jedná se o látky snadno dostupné a přitom velmi nebezpečné. Jsou to organická rozpouštědla, lepidla či ředidla. Jejich společnou vlastností je především rozpustnost tuků. Lze zde zařadit třeba toulen, benzin či trichloretylen. Podání: Jakožto těkavé látky se užívají inhalací. Účinky: Účinky bývají podobné opilosti. Nastávají pocity euforie, obluzenosti, přichází únava a poruchy vnímání. Rizika: Hlavním rizikem je, že nikdy nevíte, kolik látky vdechujete. Při inhalaci se používají igelitové sáčky, což je také další možné riziko. Při inhalaci může člověk omdlít, čímž ulehne vedle otevřené nádoby a tím pádem se mu postupně rozkládají tuky v těle především v mozkové části, což vede ke smrti. Při inhalování těchto látek dochází k nevratným změnám v mozku, poškozují se játra ledviny a kostní dřeň. Při užívání dochází k psychické závislosti a lidé pravidelně inhalující tyto látky, umírají velmi brzy. Alkohol Rozhodně nejrozšířenější droga v Evropě. 90% dospělých pije alkohol. Jedná se o látku získávanou kvašením cukrů. Je považován za tvrdou drogu. Bohužel je všeobecně tolerován. Etanol neboli etylalkohol je silně návyková a nebezpečná látka obsažena v různých nápojích. V Evropě je asi nejrozšířenější pivo, dále pak víno a ostatní lihoviny. Alkohol se smí v ČR podávat pouze osobám starších 18 let. V některých státech Evropy je dovoleno prodávat pivo a víno od 16 let. Použití: Alkohol se prodává jako tekutina různých barev a chutí a různé koncentrace. Užívá se tedy perorálně. 20

22 Účinky: Působí na centrální nervový systém. Může docházet k mírné euforii, ztrátě koordinace, depresi, ospalosti, agresivitě, změnám nálad, atd. Rizika: Velké riziko tkví v jeho legalitě a dostupnosti. Většina mladistvých pije alkohol a společnost to toleruje. Je možné rychlé předávkování, kdy člověk ztrácí paměť a neví, co dělá. Člověk nikdy neví, kde je v ten daný okamžik jeho míra. Velkým problémem je alkohol za volantem. Mnoho řidičů řídí pod vlivem alkoholu a nepřipadá jim to nebezpečné. Dalším velkým nebezpečím jsou amatérské palírny. Při neodborném dohledu se místo etanolu může vyrobit metanol a ten je vysoce jedovatý. V Rusku je největší procento slepých lidí, kvůli amatérským palírnám. Alkohol vyvolává silnou závislost, jak psychickou tak i fyzickou. Často dochází k prohloubení depresí místo očekávaného uvolnění a euforie. Při nadměrném požití alkoholu, kdy člověk usne a zároveň zvrací, může dojít k udušení zvratky. Dalším negativní vliv je kocovina druhý den, kdy člověka bolí hlava a je mu špatně. Alkohol vyvolává mnoho nemocí obzvláště cirhózu jater, žaludeční vředy, onemocnění srdce či rakoviny žaludku a tenkého střeva. Tabák Tato droga se získává z listů rostlin. Masivní rozšíření nastalo v 1. světové válce. Dnes kouří mnoho lidí a důsledky tohoto návyku jsou hrozivé. V dnešní společnosti již začíná převládat názor, že kouření je něco špatného. Přesto je neustále mnoho kuřáků a pořád jsou mladí lidé, kteří s tím začínají. Použití: Tabákové listy se mohou žvýkat, nebo jako nadrcené šňupat, ale v největší míře je tabák rozšířen ve formě kouření. Účinky: První počátky kouření sebou mohou nést bolesti hlavy, průjem či nevolnost. Některé tyto skutečnosti odradí, ale dost lidí podléhá sociálnímu tlaku a prvotní problémy překoná, tabák jim zachutná a během chvíle se stanou závislými. 21

23 Rizika: Především velmi vysoká závislost na nikotinu, zpočátku psychická a pak především fyzická. Přestat kouřit je velmi obtížné a malé procento lidí to dokáže. Kouření je na zdraví člověka velmi nepříznivé. Způsobuje poruchy kardiovaskulárního systému, tvorbu nádorů či dýchacího systému. Skoro každý druhý kuřák umírá na nemoci způsobené kouřením. Velkým problémem zůstává léčba, která je velmi nákladná a mnohdy nekončí úspěchem. Kofein Jedná se o látku získávanou nejčastěji z kávovníku. Je to alkaloid stimulující centrální nervovou soustavu. Použití: Kofein se vyskytuje v mnoha rostlinách. Mimo kávovníku je obsažen také v čajových listech či v kakaovníku. Užívá se tedy ústně ve formě různých nápojů. Nejrozšířenější je ovšem káva, ve které je ho nejvíce, dále je obsažen v čajích, kde se ovšem uvolňuje pozvolna a nezatěžuje tolik organismus, díky několika dalším alkaloidům, nebo v různých limonádách (kofola, Coca-cola, atd.). Účinky: Kofein stimuluje nervovou soustavu. Působí proti únavě ale jen krátkodobě, způsobuje mírnou euforii, zvyšuje koncentraci, uvolňuje hladké svalstvo a stimuluje oběhový a respirační systém. Zvyšuje krevní tlak a tepovou frekvenci a zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi. Rizika: Kofein je diuretikum, takže může způsobovat dehydrataci a problémy s ledvinami. Pití kávy také způsobuje nadměrné odvádění vápníku z těla, což může vést k osteoporóze. Také se nedoporučuje pít mnoho kávy během těhotenství, protože může dojít k narušení vývinu u plodu. Při vyšších dávkách kofeinu se utváří závislost. Abstinenční příznaky trvají až několik dní, jedná se především o bolesti hlavy, ospalost a podrážděnost. Jako smrtelná dávka se uvádí 150mg/kg, přepočteno na osobu vážící 100kg to je přibližně 25litrů kávy. 22

24 Metodika Po nastudování potřebného množství informací jsem zpracoval teoretickou část mé práce, pak následovala část praktická. V této části jsem zpracovával výsledky z mého dotazníku. Tento dotazník jsem sám vypracoval, pomocí několika dalších zdrojů a podle jiných dotazníků. Také jsem kladl otázky, které mi v průběhu další práce poskytly cenné informace, z kterých jsem následně vycházel. Dotazník jsem rozdával především na Gymnáziu Vyškov, zde ho vyplňovali jak studenti, tak i někteří učitelé, dále byl vyplňován ve volejbalovém klubu ve Vyškově, v atletickém klubu AHA-Vyškov, fotbalovém klubu a jinak příležitostně osobám z mého okolí. Po sesbírání všech dotazníků jsem jich měl 457 vyplněných. Tyto jsem tedy několik dní seřazoval a zapisoval z nich informace. Ze zapsaných čísel, která na první pohled nic neříkala, jsem udělal statistiky a grafy. Nakopírování dotazníků nebyla levná záležitost. Jelikož je ale má práce soč v dotovaném programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, byly mi všechny peníze za kopírování (cca 3000Kč) proplaceny. Byl jsem i za svojí obvodní lékařkou MUDr. Pavlínou Zemánkovou, která mi poskytla informace týkající se léků, které jsou na seznamu zakázaných léků pro sportovce. Také jsem před olympiádou v Pekingu sesbírával články o dopingu, nebo věcech s ním spojených, ve vztahu s olympiádou. K této práci jsem si vybral Mladou frontu DNES. Tyto články mi poskytly obraz této problematiky, jak ji vnímá veřejnost. Celou práci jsem následně sestavil dohromady a uvedl jí do finální podoby. 23

25 Výsledky dotazníků Podrobnosti k mým statistikám Dotazníky jsem nechal v oběhu v průběhu prosince Největší část byla vyplněna studenty Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Ve statistikách mohou být drobné odchylky způsobené buď nevyplněním dané otázky respondentem, nebo mojí chybou při sčítání statistik. Tyto odchylky by neměli přesahovat více jak 2% z celkového počtu respondentů. Dotazníky jsem ručně třídil a počítal. Skoro u každého rozdávání dotazníků jsem byl přítomen, a pokud ne já, tak osoba mnou pověřena (většinou kantoři). Základní informace o respondentech Celkem bylo 457 respondentů. Podíl žen a můžu ze všech dotazovaných ženy % mužů % 24

26 Informace o respondentech mužského pohlaví Muži sportující a nesportující nesportujících 19 11% sportujících % % % Věkový podíl mužů 1% % % 25

27 Informace o respondentech ženského pohlaví Ženy sportující a nesportující nesportujícíc h 84 29% sportujících % % % % % Věkový podíl žen % Většina mých respondentů byla ve věkové hranici let. Většina byla aktivně sportujících. A také bylo více žen než mužů, kteří vyplňovali dotazník. 26

28 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty Výsledky 10. a 11. otázky jsem porovnával s Evropskou školní studií o alkoholu a jiných drogách (výsledky průzkumu v České republice v roce 2003), (dále jen ESPAD) 10. otázka; Kouříte? 10.otázka - všichni ne % bývalý kuřák 5 1% ano pravidelně 38 8% ano příležitostně 43 10% jen výjmečně 78 17% V ESPAD se tato otázka ptala tázaných, zda za poslední měsíc kouřili a jak často. Při porovnání obou výsledků není žádný velký rozdíl. V mých výsledcích jsou patrné trochu kladnější hodnoty, ale to je nejspíš způsobeno oblastí tázaných respondentů, kteří pochází převážně z Gymnázia. abstinent 24 5% výjmečně 90 19% 11. otázka; Pijete alkohol? 11.otázka - všichni příležitostně % denně 9 2% 3x-6x týdně 17 4% 1-2x týdně 61 13% V ESPAD je tato otázka vytvořena trochu jiným způsobem. Ptají se kolikrát v posledním měsíci tázaný pil alkohol, přitom je to rozděleno na pivo víno a destiláty. V mých výsledcích je největší procento (58%) u lidí pijících alkohol příležitostně. V ESPAD je ovšem největší procento těch (43%), kteří za poslední měsíc nepili alkohol vůbec. Častější pití, tzn. pití 1-2x týdně a více, se pak nijak podstatně neliší. 27

29 ne % 12. otázka; Pijete kávu? 12. otázka - všichni denně 64 14% ano příležitostně % ano několikrát týdnně 62 14% Většina respondentů kávu nepije (39%), jen příležitostně ji pije 33% tázaných a zbytek častěji. Káva je velmi rozšířena a mnoho lidí ji nepovažuje vůbec za drogu (viz. 17. otázka), přitom je velmi návyková a její účinky nejsou příliš příznivé (viz. teorie, str.22). 14. otázka; Myslíte, že účinek dopingových látek opravdu zvýší sportovní výkony? ne 6 1% neví 35 8% 14.otázka - všichny ano % spíše ne 8 2% spíše ano % Většina tázaných si myslí, že ano což je pochopitelné. Jen tři procenta tvrdí že ne a 8% dotazovaných neví. V tomto smyslu si myslím, že lidé alespoň nějaké povědomí o dopingu mají, minimálně to že pomáhá zvyšovat sportovní výkon. 28

30 15. otázka; Znáte rizika spojená s užíváním dopingových látek? neví že nějaká jsou 5 1% ne 52 11% ano % 15. otázka - všichni spíše ne % spíše ano % Z výsledků této otázky vyplívá trochu zarážející zpráva. 41% respondentů neví příliš mnoho o rizicích spojených s užíváním dopingu. A těžko říct, jaká je informovanost těch, kteří tvrdí, že o těchto rizicích vědí. 16. otázka; Kdyby vám někdo zaručil stoprocentní nedopadení při braní dopingu, užil byste některou z látek pro dosažení lepšího výkonu? nikdy o tom nepřemýšlelo % 16. otázka - všichni ano 27 6% spíše ano 40 9% ne % spíše ne % Až 15% procent lidí tvrdí, že by si vzali dopingovou látku pro dosažení lepšího výkonu. Ostatní by se tomu spíše bránili, přesto to je docela velké číslo. Je také otázkou, co by to bylo za dopingovou látku a za jakých podmínek by si ji daný člověk vzal; je ale vidět, že část tázaných by dopovala, ať už ví nebo neví o rizicích dopingu. 29

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY OBSAH Úvod Konopí pro léčebné použití dostupné v ČR Onemocnění, na které je možné konopí pro léčebné použití používat, a lékaři, kteří jej mohou předepisovat

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR Jindřich Frič, Josef Mikulík Již v roce 1872 byl v Anglii přijat zákon, který uváděl uvěznění jako možný trest pro toho,

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Informace pro použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pro lepší účinek se řiďte

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více