Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentské a jiné odborné a vûdecké práce"

Transkript

1 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 04

2 Středoškolská odborná činnost Číslo a název oboru: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Konzultant práce: Autor: Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Dominik Grohmann Sociolog 3. Ročník Fakulta sportovních studií Gymnázium Vyškov Masarykovy university Komenského 16 Brno Vyškov Vyškov 2009

3 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. PhDr. Aleše Sekota, CSc a použil jsem pouze uvedených pramenů a literatury. V(e) dne.. Podpis.. Dominik Grohmann 2

4 Motto: Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. (Karel Čapek) 3

5 Poděkování: Chci poděkovat především mému konzultantovi Doc. PhDr. Aleši Sekotovi, CSc., který mi po celou dobu práce dával inspiraci, doplňoval mne věcnými připomínkami a předal mi mnoho cenných informací. Dále bych chtěl poděkovat všem vyučujícím za vstřícnost při vyplňování dotazníků ve třídách, především pak paní učitelce Mgr. Jitce Hrežové a Mgr. Martě Kubačákové. Stejně tak děkuji všem, kteří mi byli při tvorbě této práce nápomocni a vycházeli mi vstříc. Chtěl bych také poděkovat Antidopingovému výboru ČR a především Karolíně Pilařové, která mi poskytla mnoho cenných materiálů a rad. Také děkuji lékařce MUDr. Pavlíně Zemánkové za informace ohledné léků. Na závěr bych chtěl poděkovat Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, které tuto práci financovalo. 4

6 Abstrakt Drogy a doping jsou navzájem propojeny a jejich hlavní rozdíl je v motivační charakteristice. Doping je zneužíván ke zlepšení výkonnosti v reálném životě, kdežto drogy se berou za účelem vymanit se z reálného života. Oba dva tyto jevy jsou nežádoucí a ohrožují lidské zdraví. Proti dopingu bojuje především antidopingový výbor. Je vydána řada směrnic a mezinárodních smluv, které pomáhají potlačovat doping na sportovní scéně. Proti drogám bojuje zase celá spousta jiných organizací, ale je to boj dlouhodobý, který se nesmí vzdávat. Hlavním pilířem pro boj s dopingem a drogami je informování o účincích těchto látek na lidský organismus. Cílem mé práce bylo mimo jiné seznámit čtenáře s tím, co dopingem a drogou je a jak jsou tyto dva pojmy propojeny. Práce obsahovala rozsáhlý dotazník. Vyplnilo jej 457 respondentů především z řad studentů Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Výsledky dotazníků poukázaly na některé nedostatky v naší společnosti, zejména neinformovanost o rizicích spojených s užíváním dopingu. Nutné je tedy seznamovat lidi s těmito látkami, aby se zamezilo jejich šíření. 5

7 Obsah: Úvod...7 Cíle práce...7 Teorie...8 Sport...8 Rozdělení sportů...9 Rekreační...9 Vrcholové...9 Dnešní problémy sportovní scény...10 Doping...10 Rozdělení dopingu...11 Látky zakázané stále...11 Metody zakázané stále...12 Látky zakázané při soutěži...13 Látky zakázané při určitých sportech...13 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům...14 Antidopingový výbor ČR (ADV ČR)...14 Mezinárodní antidopingové úmluvy...15 Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru...16 Drogy...17 Rozdělení drog s jejich účinky a riziky...17 Ilegální drogy = zakázané v ČR...17 Legální drogy = povolené v ČR...20 Metodika...23 Výsledky dotazníků...24 Podrobnosti k mým statistikám...24 Základní informace o respondentech...24 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty...27 Vybrané otázky posuzovány podle určitých hledisek...34 Otázky z hlediska věku...34 Otázky z hlediska úrovně sportovce...37 Otázky z hlediska vzdělání otázka z hlediska 15. Otázky...42 Diskuze...44 Výsledky dotazníků otázka otázka otázka otázka otázka otázka...45 Doping v jednotlivých kategoriích...45 Rekreační sport...45 Vrcholový sport...45 Ve škole a v práci...46 Jiné formy dopingu...46 Drogy ve sportu...47 Prevence...47 Tresty za doping...47 Závěr...48 Použitá literatura...49 Přílohy

8 Úvod Doping je dnes jedním z největších problémů na sportovní scéně, drogy formou závislostního chování tvoří významnou kapitolu sociálně patologických jevů. Proti oběma těmto negativům bojují různé organizace, státy i společnosti. Státy vynakládají nemalé finance na prevenci i na léčbu drogově závislých. Přesto je řada drog legálních a léčení z těchto drog je velmi nákladné. U dopingu je situace trochu jiná. Dopingem jsou zakázané látky zvyšující výkonnost sportovce, ale s významným rizikem ohrožení jeho vlastního zdraví a za cenu pošlapání principů fair-play. Prevence v tomto ohledu je složitá a také nákladná, hradí ji z velké části MOV a hlavní institucí je Antidopingový výbor (ADV). Jaký je tedy rozdíl mezi drogou a dopingem? Základní rozdíl je v motivační charakteristice těchto látek. Za doping je považována ještě velká spousta jiných látek, které se drogami nazývat nemohou, nebo snad mohou? A proč bychom se vlastně měli snažit o omezení dopingu a drog v současnosti? Má to vůbec smysl? Jistě ano, dopady těchto látek na lidský organismus jsou totiž negativní a málokdo, i z řad jeho vlastních uživatelů, o nich ví přesnější informace. Je tedy namístě abychom se o tyto látky začali zajímat a udělali si na ně vlastní názor, zda stojí za to je užívat či ne. Cíle práce Cílem mé práce je především seznámit širokou veřejnost s riziky jak dopingu, tak drog. Vymezit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a poukázat na jejich negativní vlivy. Dále jsem zpracovával rozsáhlý dotazník, abych zjistil jak je dnešní společnost informovaná a tolerantní k jednotlivým prvkům drog i dopingu. Práce byla soustředěna do oblasti sportu a mým cílem bylo zjistit vliv dopingu a drog na něj a přijít na možná řešení k odbourání těchto negativních vlivů. 7

9 Teorie Sport Dnes lze bez nadsázky konstatovat, že sport náleží k významným sociálně-kulturním fenoménům. (SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Havlíčkův Brod : Grada, s.) Jeho počátky sahají minimálně do starověkého Řecka, kde se konaly první olympijské hry. Dnes se již jedná o aktivitu, která nejen sbližuje lidi, ale napomáhá k odreagování se od každodenního stereotypu. - Sport je mimo jiné, jako nástroj využíván v mezinárodní politice, kde vyvolává národní sebevědomí a sportovní úspěchy bývají zneužívány, nebo využívány ke zvýšení renomé v mezinárodních vztazích. - Prostředek ke zvyšování fyzické kondice - Náplň volného času - Radost ze zdravého pohybu - Zdroj obživy - Obchodní artikl - Sport je mediálně atraktivní - Má mnoho podob a každý si může najít tu, která se mu bude líbit 8

10 Rozdělení sportů Rekreační: Tato skupina patří mezi masivně využívanou dnešní veřejností. Odvádí lidi od denního stereotypu a přivádí je k aktivní relaxaci a vyplnění volného času. Je to jistě jedna z nejlepších volnočasových aktivit, kterou lidé mohou provádět. Působí příznivě na jejich zdraví a zlepšuje jejich fyzickou kondici, což pak mohou využívat ve své pracovní činnosti. Kolektivní: Jedná se o sporty prováděné s více lidmi zároveň. Napomáhají rozvíjet kolektivní jednání a nacházení nových kontaktů. Individuální: Mezi tyto sporty patří například rekreační běhání či návštěva fitnesscenter. Tyto druhy sportů se provozují především jako odreagování se po práci, v dalším případě k udržení si pěkného vzhledu či k zhubnutí. Vrcholové: Je těžké jednoznačně definovat vrcholový sport. Každopádně vrcholovým sportovcem je ten, který má hlavní část finančních příjmů ze svého sportu. Dále pak člověk, který sportuje za nějaký klub, oddíl nebo skupinu, která je registrovaná v nějaké soutěži, ale má vyšší zájmy v podobě překračování limitů, účastnění se na mistrovství atd. Vrcholový sport má také obrovskou moc v podobě médií. Přitahuje diváky k takzvanému pasivnímu sportování, anebo jim dává chuť a námět k tomu jak sportovat sám. Kolektivní: Kolektivní sporty jsou velmi mediálně sledovanou záležitostí, především fotbal, který se stal asi nejrozšířenějším sportem vůbec. V těchto sportech je nezbytná týmová spolupráce, každý člen týmu je závislý na ostatních a naopak. Pokud by jeden člen týmu nepracoval jak má, tak to může položit celý tým. Při trénincích se ale členové týmu navzájem motivují a mohou si pomáhat. Individuální: Tyto druhy sportů jsou záležitostí jedince, kterému pomáhá realizační tým. Ovšem tvrdý trénink je daleko více o vůli člověka ho vykonat, hraje zde velký vliv motivace. Člověk je odkázán sám na sebe, pokud on nesplní to, co by chtěl, tak to nikdo za něj neudělá. Ale naopak pokud sám udělá maximum pro daný sport, může uspět a nemusí být na nikoho odkázán. 9

11 Dnešní problémy sportovní scény Je velké množství problémů ve sportu a většina souvisí s ostatními a jsou navzájem propojeny. 1. Atraktivita jednotlivých sportů Jeden z problémů dnešního sportu je jistě odlišná atraktivita. Bezesporu fotbal patří k těm nejatraktivnějším. V USA je to pak baseball nebo americký fotbal. Je také faktem, že kolektivní sporty jsou atraktivnější než individuální, i přesto že některé individuální jsou daleko více náročné na přípravu než kolektivní. 2. Peníze S atraktivitou souvisí i množství dotací do daného odvětví sportu. Určitě bude fotbal daleko více finančně prospěšným než třeba plavání. I když samozřejmě jsou velké závody, které mají velkou tradici a média je každoročně propagují (např.: Tour de France). Ale například v ČR je velká spousta fotbalistů, kteří se fotbalem živý a nemusí být ani výjimečně dobří. Vždyť u nás je celá druhá liga profesionální. Naopak náš nejlepší maratonec by se těžko uživil jenom sportem. Od peněz se odráží mnoho dalších problémů. Jako nátlak vedení na určité výkony nebo braní dopingu k dosažení těchto výkonů. 3. Doping Věc, která je velmi mediálně známá, je jistě doping. Často se v televizi či na internetu dozvídáme o dopingových skandálech ( ). Každopádně doping by do sportu neměl vůbec patřit a jedná se o prvek znehodnocující základní myšlenky olympismu. Je jistě mnoho dalších nepříznivých vlivů ve sportu kupříkladu rasismus či násilí na stadiónech, ovšem pro moji práci jsou ilustrativní a podstatné tři výše zmíněné problémy. Doping Doping je dnes často skloňován jako veliký problém sportovní scény. Ročně se v ČR zaznamená přes třicet pozitivních testů na doping v těle (http://www.antidoping.cz/statistika_2007.htm ). Může jít nejen o látky obsažené v těle ale také o jev, kdy jsou porušena jakákoliv antidopingová pravidla (výčet těchto pravidel lze nalézt na 10

12 Definici dopingu lze říci asi takto: Doping je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. Zahrnuje užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními pravidly. Zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod. (ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU *online+. c2007 *cit Dostupný z WWW: <http://www.olympic.cz/?sec=93>.) Doping může dopomáhat k lepším výkonům, sice za cenu vlastního zdraví, ale to dopující přehlíží. Vítězství může zvyšovat společenskou prestiž, sportovec vydělá více peněz a splní se mu třeba sny z dětství. Rozdělení dopingu Nejúplněji je rozdělen doping v Světovém antidopingovém kodexu (viz. Přílohy). Tento dokument lze shlédnout na a jsou zde uvedeny všechny zakázané látky a metody. Vyjádřil jsem rozdělení dopingu a zaměřil jsem se na rizika spojená s danou skupinou a důvody proč se užívají. Látky zakázané stále 1. ANABOLICKÉ LÁTKY Tyto látky podporují syntézu bílkovin a tudíž nárůst svalové hmoty a lepší regeneraci. Hlavní problémy užívání těchto látek k dosažení lepšího výkonu je to že si sportovec bere až padesáti násobek normálních léčebných dávek. Užívání těchto látek způsobuje: Vypadávání vlasů, mužskou impotenci, neplodnost u žen, vážné poruchy jater a ledvin a riziko vzniku zhoubných nádorů. 2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY Do této části se zahrnuje například mediálně známé EPO (Erytropoetin) či inzulín (samozřejmě v nadměrném množství). Část látek z této skupiny tělo normálně produkuje, ale ve zvýšené míře pak příznivě působí na lepší fyzické výkony. Hlavní riziko je zvýšená tvorba červených krvinek a tím zhoustnutí krve a následný kolaps a smrt. 11

13 Tresty u této skupiny látek mohou být v krajních případech diskutabilní. Jsou dány přesné hranice, kdy dojde k porušení Světového antidopingového kodexu, ovšem každý člověk je jiný, a proto ve výjimečných případech může dojít bez použití dopingu ke zvýšení hladiny těchto látek nad normu, vymezenou Světovým antidopingovým kodexem. 3. BETA2- AGONISTÉ Snižují tepovou frekvenci, ovlivňují dýchání a působí na metabolismus tuků. Vedlejšími účinky jsou bolesti hlavy, alergické reakce a poruchy oběhového systému. 4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ Mohou to být látky, které třeba maskují jiné látky obsažené v seznamu zakázaných látek, nebo mohou stimulovat jejich používání. 5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY Látky, které mohou zvyšovat tvorbu moči, tím se rychleji vyplaví případné jiné zakázané látky, dále třeba způsobují razantní snížení hmotnosti. Problémy s užíváním těchto látek jsou: dehydratace, kolaps organismu a jeho poškození, poruchy jater a ledvin, svalové křeče. Metody zakázané stále 1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU Je zakázáno vpravování různých prvků do krve (např. červené krvinky), dále třeba umělý přenos kyslíku či hemoglobinu. 2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE Jedná se o metodu, kdy sportovec například vymění vzorky moči nebo krve. 3. GENOVÝ DOPING Je zakázáno transformování genů nebo jejich vpravování za účelem zlepšení sportovního výkonu. 12

14 Látky zakázané při soutěži 1. STIMULANCIA Tyto látky mají vliv na centrální nervovou soustavu. Užívají se pro snížení bolesti, zvýšení agresivity nebo bdělosti. Jedná se o látky, které mohou být návykové. Patří sem třeba kokain, amfetamin, efedrin, aj. (do roku 2004 sem patřil i pseudoefedrin a kofein). Při jejich užívání mohou nastat problémy jako návyk, změna chování a při předávkování až smrt. 2. NARKOTIKA Tyto látky výrazně tlumí bolest. Jedná se například o Heroin či morfin. Způsobují návyk, nevolnost a kvůli sníženému vnímání bolesti možný vážný úraz, protože sportovec ignoruje zranění. 3. KANABINOIDY Jedná se například o hašiš či marihuanu. Tyto látky mají halucinogenní účinky a ovlivňují psychiku a práh bolesti. Vedlejší účinky při užívání ve sportu: snížení prahu bolesti = vznik vážného zranění, špatná koordinace, změny chování. 4. GLUKOKORTIKOSTEROIDY Látky tlumící zánětlivé projevy, dále ovlivňují metabolismus a působí na nervový systém. Při užívání ve sportu hrozí následující: svalové problémy, poruchy metabolismu, změny v psychice, při vpichování hrozí infekční onemocnění. Látky zakázané při určitých sportech 1. ALKOHOLY Alkohol neboli etanol je zakázán ve sportech jako typu motorismus či střelecké sporty. 2. BETA-BLOKÁTORY Jsou zakázány také při různých sportech vyjmenovaných v Antidopingovém kodexu. 13

15 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům Je mnoho antidopingových pravidel, takže je možné způsobit mnoho porušení proti nim. Nechci se každým porušením zabývat, vše je obsaženo ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Tato směrnice vychází ze Světového antidopingového kodexu, který je každý rok obnovován, zároveň s vydáním nového dokumentu jsou vždy přikládány hlavní změny oproti loňskému. Ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu jsou uvedeny tresty za jednotlivá porušení. Nález zakázané látky se trestá dobou zákazu činnosti na 2(dva) roky, ovšem je mnoho věcí, které mohou ovlivnit dobu trestu, buď jeho zkrácení (např. když sportovec může prokázat, že látka nebyla brána za účelem dopování) nebo jeho prodloužení. Při druhém porušení pravidel plynou tresty v závislosti na druzích porušení. Většina sazeb pak převyšuje 6 (šest) let zákazu činnosti. Pokud následuje třetí porušení pravidel, následuje ve většině případů zákaz činnosti na doživotí. Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) Tento úřad se sídlem v Praze je nedílnou součástí sportovní scény. Je to nejvyšší kontrolní orgán v ČR zabývající se problematikou dopingu. Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti: kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol) legislativní informační a výchovnou. V praxi to znamená, že ADV ČR: navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA 14

16 provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu (Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) *online+. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.antidoping.cz/mise_a_status.htm>.) V ČR v roce 2008 vykonal tento orgán 1400 dopingových kontrol z toho 25% mimosoutěžně. Kontroly jsou rozvrženy do všech sportů podle jejich významu a rizikovosti dopingu. Provádí se na mezinárodních soutěžích, různých mistrovstvích či v extraligách. Ročně je nalezeno cca dopingových nálezů. Jména hříšníků a jejich provinění a tresty jsou vypsány zde: Mezinárodní antidopingové úmluvy Mezinárodní olympijská charta proti dopingu první z důležitých mezinárodních úmluv o dopingu, kterou vydal Mezinárodní olympijský výbor v roce 1988 nový trend boje proti dopingu založený na nevládní úrovni na manifestované spolupráci sportovních organizací na etickém principu Antidopingová úmluva Rada Evropy ji vydala v roce 1989, pověřuje bojem s dopingem vládní instituce odpovědné za sport a sportovní organizace Světový antidopingový kodex základní dokument antidopingového programu, který sjednocuje pravidla všech sportovních organizací a institucí na celém světě zahrnuje novou definici porušení antidopingových pravidel přijat na Světové konferenci o dopingu v Kodani v březnu 2003, v platnost vstoupil ADV ČR přijat 6. června 2003, v ČR nabyl účinnosti vydáním Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 1. června 2004 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO byla přijata Generální konferencí v říjnu 2005, v ČR přijata vládou v červnu 2006 a ratifikována jako mezinárodní smlouva v únoru 2007 po souhlasu obou komor Parlamentu ČR 15

17 jejím cílem je podpořit prevenci proti dopingu a stanovit zásady výchovy a vzdělávání, definovat zákaz používání dopingových látek podle jednotného seznamu omezuje dostupnost látek s dopingovým účinkem legislativními opatřeními a podporuje výzkum v oblasti boje proti dopingu a ve sportovní vědě posiluje a zintenzivňuje spolupráci signatářských zemí a agentury WADA (Mezinárodní úmluvy [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.antidoping.cz/mezinarodni_umluvy.htm>. ) Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru Seznam léků hromadně vyráběných, které obsahují zakázané dopingové látky, je každoročně vydáván ADV. Většina léků je na lékařský předpis. Hodně léků, uvedených v tomto seznamu, je na dýchací potíže (astma, bronchitida, aj.). Pokud lékař není schopen předepsat alternativní náhradu, musí sportovec vyžádat o terapeutickou výjimku. Měl by tedy sdělit svému lékaři, že je vrcholový sportovec a s ohledem na to, by mu lékař měl předepisovat léky. Vybral jsem několik léků z tohoto seznamu, které občas může člověk užívat: Zakázané i mimo soutěž: Hydrochlorothiazid je lék podávaný při hypertenzi; je na lékařský předpis Sulbutamol požívá se na rozšíření průdušek, nebo při křečích hladkého svalstva; na lékařský předpis Zakázané při soutěži: Medrol protizánětlivý lék; na lékařský předpis Mukoseptonex E Nosní kapky; na lékařský předpis Rectodelt protizánětlivý protialergický imunosupresivní přípravek; na lékařský předpis 16

18 Drogy Základní důvod pro braní drog je vymanění se kvůli nějakému důvodu, z tohoto světa. Důvodů může být mnoho, například: problémy ve škole, hádky s rodiči, rozchod s partnerem aj. Mohou to být různé látky buď organické, nebo anorganické, které se užívají jako přísada nebo i samostatně. Já jsem se ovšem zabýval drogami, jako látkami návykovými nebo působícími psychotropně. Tyto látky mohou mít mnoho podob a ještě více účinků a většina těchto látek je psychoaktivní. Zabýval jsem se drogami jak legálními tak i nelegálními. Je také mnoho definic, které se liší podle pohledu na dané látky. V medicíně se jedná o léčiva užívající se pro předejití nemoci nebo pro zvýšení psychické či fyzické kondice. Ve farmakologii je také spousta látek považována za drogy. Například některé chemické činitele, které mění určité procesy v těle, za ně lze považovat. Rozdělení drog s jejich účinky a riziky Drogy se dají rozdělit podle mnohých hledisek. Může to být třeba podle výroby, podle rizikovosti aj. Mé základní rozdělení je na legální a ilegální a do těchto dvou skupin jsem rozdělil drogy většinou podle účinku. Zaměřil jsem se na podávání, účinky, rizika a míru závislosti. Ilegální drogy = zakázané v ČR Halucinogeny Jedná se například o známé LSD, které má svoji zajímavou historii. Jeho vrchol nastal v době hippies, kdy se užíval jako běžná věc. Ovšem nejdřív se s ním dokonce léčili alkoholici či jinak drogově závislí lidé. Dále sem bezpochyby patří dnes velmi známé lysohlávky (Psilocybin), které jsou velmi nevyzpytatelné a nebezpečné. Zařadil jsem zde i extázi, která bývá někdy zařazována do tzv. tanečních drog. Do této skupiny patří velká spousta dalších látek např.: bufotenin, Mescalin, mykoatropin, a další. Podání: Většina těchto látek se požívá orálně. LSD například ve formě malých papírků či krystalků, lysohlávky vcelku sušené a extáze ve formě tablet. 17

19 Účinky: Tyto látky se považují za nebezpečné hlavně kvůli své nevypočitatelnosti. Mohou navozovat uklidňující tóny barev, kdy člověk nevnímá prostor a čas, nebo naopak vyvolat negativní halucinace a tzv. špatný trip. Intoxikace nastává většinou do jedné hodiny a trvá asi osm hodin. Rizika: Velké riziko je v předávkování, například u lysohlávek lze těžko odhadnout velikost dávky pro daného jedince. Další velké riziko mohou být špatné tripy a jejich důsledky (např. sebevraždy). Velký problém mohou vyvolat Flashbacky, které mohou přijít i několik měsíců po poslední dávce a navozují stavy jako po užití látky. Konopné drogy Jedná se především o marihuanu a hašiš vyráběný z konopí. Původ této rostliny najdeme nejspíše v Himalájích, kde se dodnes hojně pěstuje. Ve většině států je tato droga zakázaná. Je také mnoho účinků, které se mohou využívat v medicíně. V Kanadě již dnes mohou lidé dostat léky, vyrobené ze státem pěstovaného konopí. Podání: Většinou se kouří a někdy i pojídá. Účinky při pojídání jsou výrazně vyšší. Účinky: Účinné látky obsažené v těchto drogách jsou cannabinoidy. Navozují uvolněnost, vše se člověku zdá směšné a vtipné, mohou vyvolat halucinace, ale také deprese. Rizika: Snížená koncentrace a koordinace těla, což se může stát osudným při jízdě autem. Dalším rizikem jsou nepředvídatelné flashbacky. Při dlouhodobém užívání může dojít ke změnám v psychice a zhoršení krátkodobé paměti. Opiáty Opiáty jsou látky získávané například z opiového máku. Patří zcela jistě spolu s těkavými látkami k nejnebezpečnějším drogám. 18

20 Podání: Užívají se kouřením, šňupáním nebo nitrožilně, což sebou nese velká rizika. Účinky: Uklidnění, pocity euforie, útlum bolesti. Rizika: Opravdu velké problémy činí braní těchto drog. Jedno z hlavních nebezpečí tkví v jejich rychlé návykovosti a také nutné zvyšování dávek, aby látky vůbec působily. Abstinenční příznaky přichází již několik hodin po dávce a tím se mění psychika člověka, který se odhodlává ke krádežím. Samozřejmě největší riziko je předávkováním, které končí smrtí. Často člověk, který na ulici kupuje zboží, netuší jaké procento látky v něm je obsažené, takže může požít množství smrtelné. Velkým problémem je také nitrožilní dávkování, při kterém se může přenášet spousta infekcí, vedoucích opět k smrti. Stimulacia Tyto látky jsou dalším problémem dnešní společnosti. Paří sem třeba pervitin, amfetamin, kokain či crack. Podání: Často se užívají šňupáním, ale také nitrožilně, perorálně nebo kouřením. Účinky: Narkoman užívá nejčastěji drogu v tzv. jízdách. Jedná se o několikadenní akce, kde se po vypršení předchozí dávky bere ihned další. Zažívá se pocit euforie, je zvýšená bdělost, odstraněna únava, naopak může nastat agrese nebo náladovost. Rizika: Velkým problémem je vysoká psychická závislost. Látky útočí na centrální nervový systém s tím stimulují pocity, ovšem vytváří se velká psychická závislost, která se léčí daleko hůře než fyzická. Při pravidelném užívání nastává po odeznění účinků dávky trýznivá psychóza, kdy má daný člověk pocity pronásledování či spiknutí ostatních osob, což může končit sebevraždou. Další věcí je nitrožilní podání, kdy může docházet k přenosu infekcí či trombóze nebo srdeční embolii. Také při koupi dané látky nevíte, zda není naředěná látkami silně poškozující zdraví a také nevíte, jak silná může být dávka. 19

21 Legální drogy = povolené v ČR Těkavé látky Toto jsou bezesporu nejnebezpečnější drogy. Jedná se o látky snadno dostupné a přitom velmi nebezpečné. Jsou to organická rozpouštědla, lepidla či ředidla. Jejich společnou vlastností je především rozpustnost tuků. Lze zde zařadit třeba toulen, benzin či trichloretylen. Podání: Jakožto těkavé látky se užívají inhalací. Účinky: Účinky bývají podobné opilosti. Nastávají pocity euforie, obluzenosti, přichází únava a poruchy vnímání. Rizika: Hlavním rizikem je, že nikdy nevíte, kolik látky vdechujete. Při inhalaci se používají igelitové sáčky, což je také další možné riziko. Při inhalaci může člověk omdlít, čímž ulehne vedle otevřené nádoby a tím pádem se mu postupně rozkládají tuky v těle především v mozkové části, což vede ke smrti. Při inhalování těchto látek dochází k nevratným změnám v mozku, poškozují se játra ledviny a kostní dřeň. Při užívání dochází k psychické závislosti a lidé pravidelně inhalující tyto látky, umírají velmi brzy. Alkohol Rozhodně nejrozšířenější droga v Evropě. 90% dospělých pije alkohol. Jedná se o látku získávanou kvašením cukrů. Je považován za tvrdou drogu. Bohužel je všeobecně tolerován. Etanol neboli etylalkohol je silně návyková a nebezpečná látka obsažena v různých nápojích. V Evropě je asi nejrozšířenější pivo, dále pak víno a ostatní lihoviny. Alkohol se smí v ČR podávat pouze osobám starších 18 let. V některých státech Evropy je dovoleno prodávat pivo a víno od 16 let. Použití: Alkohol se prodává jako tekutina různých barev a chutí a různé koncentrace. Užívá se tedy perorálně. 20

22 Účinky: Působí na centrální nervový systém. Může docházet k mírné euforii, ztrátě koordinace, depresi, ospalosti, agresivitě, změnám nálad, atd. Rizika: Velké riziko tkví v jeho legalitě a dostupnosti. Většina mladistvých pije alkohol a společnost to toleruje. Je možné rychlé předávkování, kdy člověk ztrácí paměť a neví, co dělá. Člověk nikdy neví, kde je v ten daný okamžik jeho míra. Velkým problémem je alkohol za volantem. Mnoho řidičů řídí pod vlivem alkoholu a nepřipadá jim to nebezpečné. Dalším velkým nebezpečím jsou amatérské palírny. Při neodborném dohledu se místo etanolu může vyrobit metanol a ten je vysoce jedovatý. V Rusku je největší procento slepých lidí, kvůli amatérským palírnám. Alkohol vyvolává silnou závislost, jak psychickou tak i fyzickou. Často dochází k prohloubení depresí místo očekávaného uvolnění a euforie. Při nadměrném požití alkoholu, kdy člověk usne a zároveň zvrací, může dojít k udušení zvratky. Dalším negativní vliv je kocovina druhý den, kdy člověka bolí hlava a je mu špatně. Alkohol vyvolává mnoho nemocí obzvláště cirhózu jater, žaludeční vředy, onemocnění srdce či rakoviny žaludku a tenkého střeva. Tabák Tato droga se získává z listů rostlin. Masivní rozšíření nastalo v 1. světové válce. Dnes kouří mnoho lidí a důsledky tohoto návyku jsou hrozivé. V dnešní společnosti již začíná převládat názor, že kouření je něco špatného. Přesto je neustále mnoho kuřáků a pořád jsou mladí lidé, kteří s tím začínají. Použití: Tabákové listy se mohou žvýkat, nebo jako nadrcené šňupat, ale v největší míře je tabák rozšířen ve formě kouření. Účinky: První počátky kouření sebou mohou nést bolesti hlavy, průjem či nevolnost. Některé tyto skutečnosti odradí, ale dost lidí podléhá sociálnímu tlaku a prvotní problémy překoná, tabák jim zachutná a během chvíle se stanou závislými. 21

23 Rizika: Především velmi vysoká závislost na nikotinu, zpočátku psychická a pak především fyzická. Přestat kouřit je velmi obtížné a malé procento lidí to dokáže. Kouření je na zdraví člověka velmi nepříznivé. Způsobuje poruchy kardiovaskulárního systému, tvorbu nádorů či dýchacího systému. Skoro každý druhý kuřák umírá na nemoci způsobené kouřením. Velkým problémem zůstává léčba, která je velmi nákladná a mnohdy nekončí úspěchem. Kofein Jedná se o látku získávanou nejčastěji z kávovníku. Je to alkaloid stimulující centrální nervovou soustavu. Použití: Kofein se vyskytuje v mnoha rostlinách. Mimo kávovníku je obsažen také v čajových listech či v kakaovníku. Užívá se tedy ústně ve formě různých nápojů. Nejrozšířenější je ovšem káva, ve které je ho nejvíce, dále je obsažen v čajích, kde se ovšem uvolňuje pozvolna a nezatěžuje tolik organismus, díky několika dalším alkaloidům, nebo v různých limonádách (kofola, Coca-cola, atd.). Účinky: Kofein stimuluje nervovou soustavu. Působí proti únavě ale jen krátkodobě, způsobuje mírnou euforii, zvyšuje koncentraci, uvolňuje hladké svalstvo a stimuluje oběhový a respirační systém. Zvyšuje krevní tlak a tepovou frekvenci a zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi. Rizika: Kofein je diuretikum, takže může způsobovat dehydrataci a problémy s ledvinami. Pití kávy také způsobuje nadměrné odvádění vápníku z těla, což může vést k osteoporóze. Také se nedoporučuje pít mnoho kávy během těhotenství, protože může dojít k narušení vývinu u plodu. Při vyšších dávkách kofeinu se utváří závislost. Abstinenční příznaky trvají až několik dní, jedná se především o bolesti hlavy, ospalost a podrážděnost. Jako smrtelná dávka se uvádí 150mg/kg, přepočteno na osobu vážící 100kg to je přibližně 25litrů kávy. 22

24 Metodika Po nastudování potřebného množství informací jsem zpracoval teoretickou část mé práce, pak následovala část praktická. V této části jsem zpracovával výsledky z mého dotazníku. Tento dotazník jsem sám vypracoval, pomocí několika dalších zdrojů a podle jiných dotazníků. Také jsem kladl otázky, které mi v průběhu další práce poskytly cenné informace, z kterých jsem následně vycházel. Dotazník jsem rozdával především na Gymnáziu Vyškov, zde ho vyplňovali jak studenti, tak i někteří učitelé, dále byl vyplňován ve volejbalovém klubu ve Vyškově, v atletickém klubu AHA-Vyškov, fotbalovém klubu a jinak příležitostně osobám z mého okolí. Po sesbírání všech dotazníků jsem jich měl 457 vyplněných. Tyto jsem tedy několik dní seřazoval a zapisoval z nich informace. Ze zapsaných čísel, která na první pohled nic neříkala, jsem udělal statistiky a grafy. Nakopírování dotazníků nebyla levná záležitost. Jelikož je ale má práce soč v dotovaném programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, byly mi všechny peníze za kopírování (cca 3000Kč) proplaceny. Byl jsem i za svojí obvodní lékařkou MUDr. Pavlínou Zemánkovou, která mi poskytla informace týkající se léků, které jsou na seznamu zakázaných léků pro sportovce. Také jsem před olympiádou v Pekingu sesbírával články o dopingu, nebo věcech s ním spojených, ve vztahu s olympiádou. K této práci jsem si vybral Mladou frontu DNES. Tyto články mi poskytly obraz této problematiky, jak ji vnímá veřejnost. Celou práci jsem následně sestavil dohromady a uvedl jí do finální podoby. 23

25 Výsledky dotazníků Podrobnosti k mým statistikám Dotazníky jsem nechal v oběhu v průběhu prosince Největší část byla vyplněna studenty Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Ve statistikách mohou být drobné odchylky způsobené buď nevyplněním dané otázky respondentem, nebo mojí chybou při sčítání statistik. Tyto odchylky by neměli přesahovat více jak 2% z celkového počtu respondentů. Dotazníky jsem ručně třídil a počítal. Skoro u každého rozdávání dotazníků jsem byl přítomen, a pokud ne já, tak osoba mnou pověřena (většinou kantoři). Základní informace o respondentech Celkem bylo 457 respondentů. Podíl žen a můžu ze všech dotazovaných ženy % mužů % 24

26 Informace o respondentech mužského pohlaví Muži sportující a nesportující nesportujících 19 11% sportujících % % % Věkový podíl mužů 1% % % 25

27 Informace o respondentech ženského pohlaví Ženy sportující a nesportující nesportujícíc h 84 29% sportujících % % % % % Věkový podíl žen % Většina mých respondentů byla ve věkové hranici let. Většina byla aktivně sportujících. A také bylo více žen než mužů, kteří vyplňovali dotazník. 26

28 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty Výsledky 10. a 11. otázky jsem porovnával s Evropskou školní studií o alkoholu a jiných drogách (výsledky průzkumu v České republice v roce 2003), (dále jen ESPAD) 10. otázka; Kouříte? 10.otázka - všichni ne % bývalý kuřák 5 1% ano pravidelně 38 8% ano příležitostně 43 10% jen výjmečně 78 17% V ESPAD se tato otázka ptala tázaných, zda za poslední měsíc kouřili a jak často. Při porovnání obou výsledků není žádný velký rozdíl. V mých výsledcích jsou patrné trochu kladnější hodnoty, ale to je nejspíš způsobeno oblastí tázaných respondentů, kteří pochází převážně z Gymnázia. abstinent 24 5% výjmečně 90 19% 11. otázka; Pijete alkohol? 11.otázka - všichni příležitostně % denně 9 2% 3x-6x týdně 17 4% 1-2x týdně 61 13% V ESPAD je tato otázka vytvořena trochu jiným způsobem. Ptají se kolikrát v posledním měsíci tázaný pil alkohol, přitom je to rozděleno na pivo víno a destiláty. V mých výsledcích je největší procento (58%) u lidí pijících alkohol příležitostně. V ESPAD je ovšem největší procento těch (43%), kteří za poslední měsíc nepili alkohol vůbec. Častější pití, tzn. pití 1-2x týdně a více, se pak nijak podstatně neliší. 27

29 ne % 12. otázka; Pijete kávu? 12. otázka - všichni denně 64 14% ano příležitostně % ano několikrát týdnně 62 14% Většina respondentů kávu nepije (39%), jen příležitostně ji pije 33% tázaných a zbytek častěji. Káva je velmi rozšířena a mnoho lidí ji nepovažuje vůbec za drogu (viz. 17. otázka), přitom je velmi návyková a její účinky nejsou příliš příznivé (viz. teorie, str.22). 14. otázka; Myslíte, že účinek dopingových látek opravdu zvýší sportovní výkony? ne 6 1% neví 35 8% 14.otázka - všichny ano % spíše ne 8 2% spíše ano % Většina tázaných si myslí, že ano což je pochopitelné. Jen tři procenta tvrdí že ne a 8% dotazovaných neví. V tomto smyslu si myslím, že lidé alespoň nějaké povědomí o dopingu mají, minimálně to že pomáhá zvyšovat sportovní výkon. 28

30 15. otázka; Znáte rizika spojená s užíváním dopingových látek? neví že nějaká jsou 5 1% ne 52 11% ano % 15. otázka - všichni spíše ne % spíše ano % Z výsledků této otázky vyplívá trochu zarážející zpráva. 41% respondentů neví příliš mnoho o rizicích spojených s užíváním dopingu. A těžko říct, jaká je informovanost těch, kteří tvrdí, že o těchto rizicích vědí. 16. otázka; Kdyby vám někdo zaručil stoprocentní nedopadení při braní dopingu, užil byste některou z látek pro dosažení lepšího výkonu? nikdy o tom nepřemýšlelo % 16. otázka - všichni ano 27 6% spíše ano 40 9% ne % spíše ne % Až 15% procent lidí tvrdí, že by si vzali dopingovou látku pro dosažení lepšího výkonu. Ostatní by se tomu spíše bránili, přesto to je docela velké číslo. Je také otázkou, co by to bylo za dopingovou látku a za jakých podmínek by si ji daný člověk vzal; je ale vidět, že část tázaných by dopovala, ať už ví nebo neví o rizicích dopingu. 29

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Seminář Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika 8. dubna 2010, Poslanecká sněmovna ČR

Seminář Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika 8. dubna 2010, Poslanecká sněmovna ČR Přepis zvukového záznamu PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.: Vítám vás na odborném semináři, který má název Perspektivy léčby konopím: zdraví, legislativa, politika. Mám radost, že vás tady vidím tolik,

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

BEZPEâNOST P EDEV ÍM. ...realistick pfiístup k dospívajícím a drogám. Ohlasy na

BEZPEâNOST P EDEV ÍM. ...realistick pfiístup k dospívajícím a drogám. Ohlasy na Ohlasy na Bezpečnost především realistický přístup k dospívajícím a drogám Rodiče brožurku Dr. Rosenbaumové vnímají jako příklad realistického přístupu k řešení citlivých otázek spojených s užíváním alkoholu

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více