Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentské a jiné odborné a vûdecké práce"

Transkript

1 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 04

2 Středoškolská odborná činnost Číslo a název oboru: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Konzultant práce: Autor: Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Dominik Grohmann Sociolog 3. Ročník Fakulta sportovních studií Gymnázium Vyškov Masarykovy university Komenského 16 Brno Vyškov Vyškov 2009

3 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. PhDr. Aleše Sekota, CSc a použil jsem pouze uvedených pramenů a literatury. V(e) dne.. Podpis.. Dominik Grohmann 2

4 Motto: Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. (Karel Čapek) 3

5 Poděkování: Chci poděkovat především mému konzultantovi Doc. PhDr. Aleši Sekotovi, CSc., který mi po celou dobu práce dával inspiraci, doplňoval mne věcnými připomínkami a předal mi mnoho cenných informací. Dále bych chtěl poděkovat všem vyučujícím za vstřícnost při vyplňování dotazníků ve třídách, především pak paní učitelce Mgr. Jitce Hrežové a Mgr. Martě Kubačákové. Stejně tak děkuji všem, kteří mi byli při tvorbě této práce nápomocni a vycházeli mi vstříc. Chtěl bych také poděkovat Antidopingovému výboru ČR a především Karolíně Pilařové, která mi poskytla mnoho cenných materiálů a rad. Také děkuji lékařce MUDr. Pavlíně Zemánkové za informace ohledné léků. Na závěr bych chtěl poděkovat Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, které tuto práci financovalo. 4

6 Abstrakt Drogy a doping jsou navzájem propojeny a jejich hlavní rozdíl je v motivační charakteristice. Doping je zneužíván ke zlepšení výkonnosti v reálném životě, kdežto drogy se berou za účelem vymanit se z reálného života. Oba dva tyto jevy jsou nežádoucí a ohrožují lidské zdraví. Proti dopingu bojuje především antidopingový výbor. Je vydána řada směrnic a mezinárodních smluv, které pomáhají potlačovat doping na sportovní scéně. Proti drogám bojuje zase celá spousta jiných organizací, ale je to boj dlouhodobý, který se nesmí vzdávat. Hlavním pilířem pro boj s dopingem a drogami je informování o účincích těchto látek na lidský organismus. Cílem mé práce bylo mimo jiné seznámit čtenáře s tím, co dopingem a drogou je a jak jsou tyto dva pojmy propojeny. Práce obsahovala rozsáhlý dotazník. Vyplnilo jej 457 respondentů především z řad studentů Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Výsledky dotazníků poukázaly na některé nedostatky v naší společnosti, zejména neinformovanost o rizicích spojených s užíváním dopingu. Nutné je tedy seznamovat lidi s těmito látkami, aby se zamezilo jejich šíření. 5

7 Obsah: Úvod...7 Cíle práce...7 Teorie...8 Sport...8 Rozdělení sportů...9 Rekreační...9 Vrcholové...9 Dnešní problémy sportovní scény...10 Doping...10 Rozdělení dopingu...11 Látky zakázané stále...11 Metody zakázané stále...12 Látky zakázané při soutěži...13 Látky zakázané při určitých sportech...13 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům...14 Antidopingový výbor ČR (ADV ČR)...14 Mezinárodní antidopingové úmluvy...15 Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru...16 Drogy...17 Rozdělení drog s jejich účinky a riziky...17 Ilegální drogy = zakázané v ČR...17 Legální drogy = povolené v ČR...20 Metodika...23 Výsledky dotazníků...24 Podrobnosti k mým statistikám...24 Základní informace o respondentech...24 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty...27 Vybrané otázky posuzovány podle určitých hledisek...34 Otázky z hlediska věku...34 Otázky z hlediska úrovně sportovce...37 Otázky z hlediska vzdělání otázka z hlediska 15. Otázky...42 Diskuze...44 Výsledky dotazníků otázka otázka otázka otázka otázka otázka...45 Doping v jednotlivých kategoriích...45 Rekreační sport...45 Vrcholový sport...45 Ve škole a v práci...46 Jiné formy dopingu...46 Drogy ve sportu...47 Prevence...47 Tresty za doping...47 Závěr...48 Použitá literatura...49 Přílohy

8 Úvod Doping je dnes jedním z největších problémů na sportovní scéně, drogy formou závislostního chování tvoří významnou kapitolu sociálně patologických jevů. Proti oběma těmto negativům bojují různé organizace, státy i společnosti. Státy vynakládají nemalé finance na prevenci i na léčbu drogově závislých. Přesto je řada drog legálních a léčení z těchto drog je velmi nákladné. U dopingu je situace trochu jiná. Dopingem jsou zakázané látky zvyšující výkonnost sportovce, ale s významným rizikem ohrožení jeho vlastního zdraví a za cenu pošlapání principů fair-play. Prevence v tomto ohledu je složitá a také nákladná, hradí ji z velké části MOV a hlavní institucí je Antidopingový výbor (ADV). Jaký je tedy rozdíl mezi drogou a dopingem? Základní rozdíl je v motivační charakteristice těchto látek. Za doping je považována ještě velká spousta jiných látek, které se drogami nazývat nemohou, nebo snad mohou? A proč bychom se vlastně měli snažit o omezení dopingu a drog v současnosti? Má to vůbec smysl? Jistě ano, dopady těchto látek na lidský organismus jsou totiž negativní a málokdo, i z řad jeho vlastních uživatelů, o nich ví přesnější informace. Je tedy namístě abychom se o tyto látky začali zajímat a udělali si na ně vlastní názor, zda stojí za to je užívat či ne. Cíle práce Cílem mé práce je především seznámit širokou veřejnost s riziky jak dopingu, tak drog. Vymezit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a poukázat na jejich negativní vlivy. Dále jsem zpracovával rozsáhlý dotazník, abych zjistil jak je dnešní společnost informovaná a tolerantní k jednotlivým prvkům drog i dopingu. Práce byla soustředěna do oblasti sportu a mým cílem bylo zjistit vliv dopingu a drog na něj a přijít na možná řešení k odbourání těchto negativních vlivů. 7

9 Teorie Sport Dnes lze bez nadsázky konstatovat, že sport náleží k významným sociálně-kulturním fenoménům. (SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Havlíčkův Brod : Grada, s.) Jeho počátky sahají minimálně do starověkého Řecka, kde se konaly první olympijské hry. Dnes se již jedná o aktivitu, která nejen sbližuje lidi, ale napomáhá k odreagování se od každodenního stereotypu. - Sport je mimo jiné, jako nástroj využíván v mezinárodní politice, kde vyvolává národní sebevědomí a sportovní úspěchy bývají zneužívány, nebo využívány ke zvýšení renomé v mezinárodních vztazích. - Prostředek ke zvyšování fyzické kondice - Náplň volného času - Radost ze zdravého pohybu - Zdroj obživy - Obchodní artikl - Sport je mediálně atraktivní - Má mnoho podob a každý si může najít tu, která se mu bude líbit 8

10 Rozdělení sportů Rekreační: Tato skupina patří mezi masivně využívanou dnešní veřejností. Odvádí lidi od denního stereotypu a přivádí je k aktivní relaxaci a vyplnění volného času. Je to jistě jedna z nejlepších volnočasových aktivit, kterou lidé mohou provádět. Působí příznivě na jejich zdraví a zlepšuje jejich fyzickou kondici, což pak mohou využívat ve své pracovní činnosti. Kolektivní: Jedná se o sporty prováděné s více lidmi zároveň. Napomáhají rozvíjet kolektivní jednání a nacházení nových kontaktů. Individuální: Mezi tyto sporty patří například rekreační běhání či návštěva fitnesscenter. Tyto druhy sportů se provozují především jako odreagování se po práci, v dalším případě k udržení si pěkného vzhledu či k zhubnutí. Vrcholové: Je těžké jednoznačně definovat vrcholový sport. Každopádně vrcholovým sportovcem je ten, který má hlavní část finančních příjmů ze svého sportu. Dále pak člověk, který sportuje za nějaký klub, oddíl nebo skupinu, která je registrovaná v nějaké soutěži, ale má vyšší zájmy v podobě překračování limitů, účastnění se na mistrovství atd. Vrcholový sport má také obrovskou moc v podobě médií. Přitahuje diváky k takzvanému pasivnímu sportování, anebo jim dává chuť a námět k tomu jak sportovat sám. Kolektivní: Kolektivní sporty jsou velmi mediálně sledovanou záležitostí, především fotbal, který se stal asi nejrozšířenějším sportem vůbec. V těchto sportech je nezbytná týmová spolupráce, každý člen týmu je závislý na ostatních a naopak. Pokud by jeden člen týmu nepracoval jak má, tak to může položit celý tým. Při trénincích se ale členové týmu navzájem motivují a mohou si pomáhat. Individuální: Tyto druhy sportů jsou záležitostí jedince, kterému pomáhá realizační tým. Ovšem tvrdý trénink je daleko více o vůli člověka ho vykonat, hraje zde velký vliv motivace. Člověk je odkázán sám na sebe, pokud on nesplní to, co by chtěl, tak to nikdo za něj neudělá. Ale naopak pokud sám udělá maximum pro daný sport, může uspět a nemusí být na nikoho odkázán. 9

11 Dnešní problémy sportovní scény Je velké množství problémů ve sportu a většina souvisí s ostatními a jsou navzájem propojeny. 1. Atraktivita jednotlivých sportů Jeden z problémů dnešního sportu je jistě odlišná atraktivita. Bezesporu fotbal patří k těm nejatraktivnějším. V USA je to pak baseball nebo americký fotbal. Je také faktem, že kolektivní sporty jsou atraktivnější než individuální, i přesto že některé individuální jsou daleko více náročné na přípravu než kolektivní. 2. Peníze S atraktivitou souvisí i množství dotací do daného odvětví sportu. Určitě bude fotbal daleko více finančně prospěšným než třeba plavání. I když samozřejmě jsou velké závody, které mají velkou tradici a média je každoročně propagují (např.: Tour de France). Ale například v ČR je velká spousta fotbalistů, kteří se fotbalem živý a nemusí být ani výjimečně dobří. Vždyť u nás je celá druhá liga profesionální. Naopak náš nejlepší maratonec by se těžko uživil jenom sportem. Od peněz se odráží mnoho dalších problémů. Jako nátlak vedení na určité výkony nebo braní dopingu k dosažení těchto výkonů. 3. Doping Věc, která je velmi mediálně známá, je jistě doping. Často se v televizi či na internetu dozvídáme o dopingových skandálech ( ). Každopádně doping by do sportu neměl vůbec patřit a jedná se o prvek znehodnocující základní myšlenky olympismu. Je jistě mnoho dalších nepříznivých vlivů ve sportu kupříkladu rasismus či násilí na stadiónech, ovšem pro moji práci jsou ilustrativní a podstatné tři výše zmíněné problémy. Doping Doping je dnes často skloňován jako veliký problém sportovní scény. Ročně se v ČR zaznamená přes třicet pozitivních testů na doping v těle (http://www.antidoping.cz/statistika_2007.htm ). Může jít nejen o látky obsažené v těle ale také o jev, kdy jsou porušena jakákoliv antidopingová pravidla (výčet těchto pravidel lze nalézt na 10

12 Definici dopingu lze říci asi takto: Doping je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu. Zahrnuje užití nebo přítomnost jakékoli zakázané látky v těle sportovce nebo užití zakázané metody. Tyto látky a metody představují riziko poškození zdraví sportovce nebo jsou jiným způsobem v rozporu se sportovními pravidly. Zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod. (ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU *online+. c2007 *cit Dostupný z WWW: <http://www.olympic.cz/?sec=93>.) Doping může dopomáhat k lepším výkonům, sice za cenu vlastního zdraví, ale to dopující přehlíží. Vítězství může zvyšovat společenskou prestiž, sportovec vydělá více peněz a splní se mu třeba sny z dětství. Rozdělení dopingu Nejúplněji je rozdělen doping v Světovém antidopingovém kodexu (viz. Přílohy). Tento dokument lze shlédnout na a jsou zde uvedeny všechny zakázané látky a metody. Vyjádřil jsem rozdělení dopingu a zaměřil jsem se na rizika spojená s danou skupinou a důvody proč se užívají. Látky zakázané stále 1. ANABOLICKÉ LÁTKY Tyto látky podporují syntézu bílkovin a tudíž nárůst svalové hmoty a lepší regeneraci. Hlavní problémy užívání těchto látek k dosažení lepšího výkonu je to že si sportovec bere až padesáti násobek normálních léčebných dávek. Užívání těchto látek způsobuje: Vypadávání vlasů, mužskou impotenci, neplodnost u žen, vážné poruchy jater a ledvin a riziko vzniku zhoubných nádorů. 2. HORMONY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY Do této části se zahrnuje například mediálně známé EPO (Erytropoetin) či inzulín (samozřejmě v nadměrném množství). Část látek z této skupiny tělo normálně produkuje, ale ve zvýšené míře pak příznivě působí na lepší fyzické výkony. Hlavní riziko je zvýšená tvorba červených krvinek a tím zhoustnutí krve a následný kolaps a smrt. 11

13 Tresty u této skupiny látek mohou být v krajních případech diskutabilní. Jsou dány přesné hranice, kdy dojde k porušení Světového antidopingového kodexu, ovšem každý člověk je jiný, a proto ve výjimečných případech může dojít bez použití dopingu ke zvýšení hladiny těchto látek nad normu, vymezenou Světovým antidopingovým kodexem. 3. BETA2- AGONISTÉ Snižují tepovou frekvenci, ovlivňují dýchání a působí na metabolismus tuků. Vedlejšími účinky jsou bolesti hlavy, alergické reakce a poruchy oběhového systému. 4. ANTAGONISTÉ A MODULÁTORY HORMONŮ Mohou to být látky, které třeba maskují jiné látky obsažené v seznamu zakázaných látek, nebo mohou stimulovat jejich používání. 5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY Látky, které mohou zvyšovat tvorbu moči, tím se rychleji vyplaví případné jiné zakázané látky, dále třeba způsobují razantní snížení hmotnosti. Problémy s užíváním těchto látek jsou: dehydratace, kolaps organismu a jeho poškození, poruchy jater a ledvin, svalové křeče. Metody zakázané stále 1. ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSU KYSLÍKU Je zakázáno vpravování různých prvků do krve (např. červené krvinky), dále třeba umělý přenos kyslíku či hemoglobinu. 2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE Jedná se o metodu, kdy sportovec například vymění vzorky moči nebo krve. 3. GENOVÝ DOPING Je zakázáno transformování genů nebo jejich vpravování za účelem zlepšení sportovního výkonu. 12

14 Látky zakázané při soutěži 1. STIMULANCIA Tyto látky mají vliv na centrální nervovou soustavu. Užívají se pro snížení bolesti, zvýšení agresivity nebo bdělosti. Jedná se o látky, které mohou být návykové. Patří sem třeba kokain, amfetamin, efedrin, aj. (do roku 2004 sem patřil i pseudoefedrin a kofein). Při jejich užívání mohou nastat problémy jako návyk, změna chování a při předávkování až smrt. 2. NARKOTIKA Tyto látky výrazně tlumí bolest. Jedná se například o Heroin či morfin. Způsobují návyk, nevolnost a kvůli sníženému vnímání bolesti možný vážný úraz, protože sportovec ignoruje zranění. 3. KANABINOIDY Jedná se například o hašiš či marihuanu. Tyto látky mají halucinogenní účinky a ovlivňují psychiku a práh bolesti. Vedlejší účinky při užívání ve sportu: snížení prahu bolesti = vznik vážného zranění, špatná koordinace, změny chování. 4. GLUKOKORTIKOSTEROIDY Látky tlumící zánětlivé projevy, dále ovlivňují metabolismus a působí na nervový systém. Při užívání ve sportu hrozí následující: svalové problémy, poruchy metabolismu, změny v psychice, při vpichování hrozí infekční onemocnění. Látky zakázané při určitých sportech 1. ALKOHOLY Alkohol neboli etanol je zakázán ve sportech jako typu motorismus či střelecké sporty. 2. BETA-BLOKÁTORY Jsou zakázány také při různých sportech vyjmenovaných v Antidopingovém kodexu. 13

15 Tresty za jednotlivé porušení proti antidopingovým pravidlům Je mnoho antidopingových pravidel, takže je možné způsobit mnoho porušení proti nim. Nechci se každým porušením zabývat, vše je obsaženo ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Tato směrnice vychází ze Světového antidopingového kodexu, který je každý rok obnovován, zároveň s vydáním nového dokumentu jsou vždy přikládány hlavní změny oproti loňskému. Ve Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu jsou uvedeny tresty za jednotlivá porušení. Nález zakázané látky se trestá dobou zákazu činnosti na 2(dva) roky, ovšem je mnoho věcí, které mohou ovlivnit dobu trestu, buď jeho zkrácení (např. když sportovec může prokázat, že látka nebyla brána za účelem dopování) nebo jeho prodloužení. Při druhém porušení pravidel plynou tresty v závislosti na druzích porušení. Většina sazeb pak převyšuje 6 (šest) let zákazu činnosti. Pokud následuje třetí porušení pravidel, následuje ve většině případů zákaz činnosti na doživotí. Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) Tento úřad se sídlem v Praze je nedílnou součástí sportovní scény. Je to nejvyšší kontrolní orgán v ČR zabývající se problematikou dopingu. Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti: kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol) legislativní informační a výchovnou. V praxi to znamená, že ADV ČR: navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA 14

16 provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu (Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) *online+. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.antidoping.cz/mise_a_status.htm>.) V ČR v roce 2008 vykonal tento orgán 1400 dopingových kontrol z toho 25% mimosoutěžně. Kontroly jsou rozvrženy do všech sportů podle jejich významu a rizikovosti dopingu. Provádí se na mezinárodních soutěžích, různých mistrovstvích či v extraligách. Ročně je nalezeno cca dopingových nálezů. Jména hříšníků a jejich provinění a tresty jsou vypsány zde: Mezinárodní antidopingové úmluvy Mezinárodní olympijská charta proti dopingu první z důležitých mezinárodních úmluv o dopingu, kterou vydal Mezinárodní olympijský výbor v roce 1988 nový trend boje proti dopingu založený na nevládní úrovni na manifestované spolupráci sportovních organizací na etickém principu Antidopingová úmluva Rada Evropy ji vydala v roce 1989, pověřuje bojem s dopingem vládní instituce odpovědné za sport a sportovní organizace Světový antidopingový kodex základní dokument antidopingového programu, který sjednocuje pravidla všech sportovních organizací a institucí na celém světě zahrnuje novou definici porušení antidopingových pravidel přijat na Světové konferenci o dopingu v Kodani v březnu 2003, v platnost vstoupil ADV ČR přijat 6. června 2003, v ČR nabyl účinnosti vydáním Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu 1. června 2004 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO byla přijata Generální konferencí v říjnu 2005, v ČR přijata vládou v červnu 2006 a ratifikována jako mezinárodní smlouva v únoru 2007 po souhlasu obou komor Parlamentu ČR 15

17 jejím cílem je podpořit prevenci proti dopingu a stanovit zásady výchovy a vzdělávání, definovat zákaz používání dopingových látek podle jednotného seznamu omezuje dostupnost látek s dopingovým účinkem legislativními opatřeními a podporuje výzkum v oblasti boje proti dopingu a ve sportovní vědě posiluje a zintenzivňuje spolupráci signatářských zemí a agentury WADA (Mezinárodní úmluvy [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.antidoping.cz/mezinarodni_umluvy.htm>. ) Léky a přípravky, které obsahují látky dopingového charakteru Seznam léků hromadně vyráběných, které obsahují zakázané dopingové látky, je každoročně vydáván ADV. Většina léků je na lékařský předpis. Hodně léků, uvedených v tomto seznamu, je na dýchací potíže (astma, bronchitida, aj.). Pokud lékař není schopen předepsat alternativní náhradu, musí sportovec vyžádat o terapeutickou výjimku. Měl by tedy sdělit svému lékaři, že je vrcholový sportovec a s ohledem na to, by mu lékař měl předepisovat léky. Vybral jsem několik léků z tohoto seznamu, které občas může člověk užívat: Zakázané i mimo soutěž: Hydrochlorothiazid je lék podávaný při hypertenzi; je na lékařský předpis Sulbutamol požívá se na rozšíření průdušek, nebo při křečích hladkého svalstva; na lékařský předpis Zakázané při soutěži: Medrol protizánětlivý lék; na lékařský předpis Mukoseptonex E Nosní kapky; na lékařský předpis Rectodelt protizánětlivý protialergický imunosupresivní přípravek; na lékařský předpis 16

18 Drogy Základní důvod pro braní drog je vymanění se kvůli nějakému důvodu, z tohoto světa. Důvodů může být mnoho, například: problémy ve škole, hádky s rodiči, rozchod s partnerem aj. Mohou to být různé látky buď organické, nebo anorganické, které se užívají jako přísada nebo i samostatně. Já jsem se ovšem zabýval drogami, jako látkami návykovými nebo působícími psychotropně. Tyto látky mohou mít mnoho podob a ještě více účinků a většina těchto látek je psychoaktivní. Zabýval jsem se drogami jak legálními tak i nelegálními. Je také mnoho definic, které se liší podle pohledu na dané látky. V medicíně se jedná o léčiva užívající se pro předejití nemoci nebo pro zvýšení psychické či fyzické kondice. Ve farmakologii je také spousta látek považována za drogy. Například některé chemické činitele, které mění určité procesy v těle, za ně lze považovat. Rozdělení drog s jejich účinky a riziky Drogy se dají rozdělit podle mnohých hledisek. Může to být třeba podle výroby, podle rizikovosti aj. Mé základní rozdělení je na legální a ilegální a do těchto dvou skupin jsem rozdělil drogy většinou podle účinku. Zaměřil jsem se na podávání, účinky, rizika a míru závislosti. Ilegální drogy = zakázané v ČR Halucinogeny Jedná se například o známé LSD, které má svoji zajímavou historii. Jeho vrchol nastal v době hippies, kdy se užíval jako běžná věc. Ovšem nejdřív se s ním dokonce léčili alkoholici či jinak drogově závislí lidé. Dále sem bezpochyby patří dnes velmi známé lysohlávky (Psilocybin), které jsou velmi nevyzpytatelné a nebezpečné. Zařadil jsem zde i extázi, která bývá někdy zařazována do tzv. tanečních drog. Do této skupiny patří velká spousta dalších látek např.: bufotenin, Mescalin, mykoatropin, a další. Podání: Většina těchto látek se požívá orálně. LSD například ve formě malých papírků či krystalků, lysohlávky vcelku sušené a extáze ve formě tablet. 17

19 Účinky: Tyto látky se považují za nebezpečné hlavně kvůli své nevypočitatelnosti. Mohou navozovat uklidňující tóny barev, kdy člověk nevnímá prostor a čas, nebo naopak vyvolat negativní halucinace a tzv. špatný trip. Intoxikace nastává většinou do jedné hodiny a trvá asi osm hodin. Rizika: Velké riziko je v předávkování, například u lysohlávek lze těžko odhadnout velikost dávky pro daného jedince. Další velké riziko mohou být špatné tripy a jejich důsledky (např. sebevraždy). Velký problém mohou vyvolat Flashbacky, které mohou přijít i několik měsíců po poslední dávce a navozují stavy jako po užití látky. Konopné drogy Jedná se především o marihuanu a hašiš vyráběný z konopí. Původ této rostliny najdeme nejspíše v Himalájích, kde se dodnes hojně pěstuje. Ve většině států je tato droga zakázaná. Je také mnoho účinků, které se mohou využívat v medicíně. V Kanadě již dnes mohou lidé dostat léky, vyrobené ze státem pěstovaného konopí. Podání: Většinou se kouří a někdy i pojídá. Účinky při pojídání jsou výrazně vyšší. Účinky: Účinné látky obsažené v těchto drogách jsou cannabinoidy. Navozují uvolněnost, vše se člověku zdá směšné a vtipné, mohou vyvolat halucinace, ale také deprese. Rizika: Snížená koncentrace a koordinace těla, což se může stát osudným při jízdě autem. Dalším rizikem jsou nepředvídatelné flashbacky. Při dlouhodobém užívání může dojít ke změnám v psychice a zhoršení krátkodobé paměti. Opiáty Opiáty jsou látky získávané například z opiového máku. Patří zcela jistě spolu s těkavými látkami k nejnebezpečnějším drogám. 18

20 Podání: Užívají se kouřením, šňupáním nebo nitrožilně, což sebou nese velká rizika. Účinky: Uklidnění, pocity euforie, útlum bolesti. Rizika: Opravdu velké problémy činí braní těchto drog. Jedno z hlavních nebezpečí tkví v jejich rychlé návykovosti a také nutné zvyšování dávek, aby látky vůbec působily. Abstinenční příznaky přichází již několik hodin po dávce a tím se mění psychika člověka, který se odhodlává ke krádežím. Samozřejmě největší riziko je předávkováním, které končí smrtí. Často člověk, který na ulici kupuje zboží, netuší jaké procento látky v něm je obsažené, takže může požít množství smrtelné. Velkým problémem je také nitrožilní dávkování, při kterém se může přenášet spousta infekcí, vedoucích opět k smrti. Stimulacia Tyto látky jsou dalším problémem dnešní společnosti. Paří sem třeba pervitin, amfetamin, kokain či crack. Podání: Často se užívají šňupáním, ale také nitrožilně, perorálně nebo kouřením. Účinky: Narkoman užívá nejčastěji drogu v tzv. jízdách. Jedná se o několikadenní akce, kde se po vypršení předchozí dávky bere ihned další. Zažívá se pocit euforie, je zvýšená bdělost, odstraněna únava, naopak může nastat agrese nebo náladovost. Rizika: Velkým problémem je vysoká psychická závislost. Látky útočí na centrální nervový systém s tím stimulují pocity, ovšem vytváří se velká psychická závislost, která se léčí daleko hůře než fyzická. Při pravidelném užívání nastává po odeznění účinků dávky trýznivá psychóza, kdy má daný člověk pocity pronásledování či spiknutí ostatních osob, což může končit sebevraždou. Další věcí je nitrožilní podání, kdy může docházet k přenosu infekcí či trombóze nebo srdeční embolii. Také při koupi dané látky nevíte, zda není naředěná látkami silně poškozující zdraví a také nevíte, jak silná může být dávka. 19

21 Legální drogy = povolené v ČR Těkavé látky Toto jsou bezesporu nejnebezpečnější drogy. Jedná se o látky snadno dostupné a přitom velmi nebezpečné. Jsou to organická rozpouštědla, lepidla či ředidla. Jejich společnou vlastností je především rozpustnost tuků. Lze zde zařadit třeba toulen, benzin či trichloretylen. Podání: Jakožto těkavé látky se užívají inhalací. Účinky: Účinky bývají podobné opilosti. Nastávají pocity euforie, obluzenosti, přichází únava a poruchy vnímání. Rizika: Hlavním rizikem je, že nikdy nevíte, kolik látky vdechujete. Při inhalaci se používají igelitové sáčky, což je také další možné riziko. Při inhalaci může člověk omdlít, čímž ulehne vedle otevřené nádoby a tím pádem se mu postupně rozkládají tuky v těle především v mozkové části, což vede ke smrti. Při inhalování těchto látek dochází k nevratným změnám v mozku, poškozují se játra ledviny a kostní dřeň. Při užívání dochází k psychické závislosti a lidé pravidelně inhalující tyto látky, umírají velmi brzy. Alkohol Rozhodně nejrozšířenější droga v Evropě. 90% dospělých pije alkohol. Jedná se o látku získávanou kvašením cukrů. Je považován za tvrdou drogu. Bohužel je všeobecně tolerován. Etanol neboli etylalkohol je silně návyková a nebezpečná látka obsažena v různých nápojích. V Evropě je asi nejrozšířenější pivo, dále pak víno a ostatní lihoviny. Alkohol se smí v ČR podávat pouze osobám starších 18 let. V některých státech Evropy je dovoleno prodávat pivo a víno od 16 let. Použití: Alkohol se prodává jako tekutina různých barev a chutí a různé koncentrace. Užívá se tedy perorálně. 20

22 Účinky: Působí na centrální nervový systém. Může docházet k mírné euforii, ztrátě koordinace, depresi, ospalosti, agresivitě, změnám nálad, atd. Rizika: Velké riziko tkví v jeho legalitě a dostupnosti. Většina mladistvých pije alkohol a společnost to toleruje. Je možné rychlé předávkování, kdy člověk ztrácí paměť a neví, co dělá. Člověk nikdy neví, kde je v ten daný okamžik jeho míra. Velkým problémem je alkohol za volantem. Mnoho řidičů řídí pod vlivem alkoholu a nepřipadá jim to nebezpečné. Dalším velkým nebezpečím jsou amatérské palírny. Při neodborném dohledu se místo etanolu může vyrobit metanol a ten je vysoce jedovatý. V Rusku je největší procento slepých lidí, kvůli amatérským palírnám. Alkohol vyvolává silnou závislost, jak psychickou tak i fyzickou. Často dochází k prohloubení depresí místo očekávaného uvolnění a euforie. Při nadměrném požití alkoholu, kdy člověk usne a zároveň zvrací, může dojít k udušení zvratky. Dalším negativní vliv je kocovina druhý den, kdy člověka bolí hlava a je mu špatně. Alkohol vyvolává mnoho nemocí obzvláště cirhózu jater, žaludeční vředy, onemocnění srdce či rakoviny žaludku a tenkého střeva. Tabák Tato droga se získává z listů rostlin. Masivní rozšíření nastalo v 1. světové válce. Dnes kouří mnoho lidí a důsledky tohoto návyku jsou hrozivé. V dnešní společnosti již začíná převládat názor, že kouření je něco špatného. Přesto je neustále mnoho kuřáků a pořád jsou mladí lidé, kteří s tím začínají. Použití: Tabákové listy se mohou žvýkat, nebo jako nadrcené šňupat, ale v největší míře je tabák rozšířen ve formě kouření. Účinky: První počátky kouření sebou mohou nést bolesti hlavy, průjem či nevolnost. Některé tyto skutečnosti odradí, ale dost lidí podléhá sociálnímu tlaku a prvotní problémy překoná, tabák jim zachutná a během chvíle se stanou závislými. 21

23 Rizika: Především velmi vysoká závislost na nikotinu, zpočátku psychická a pak především fyzická. Přestat kouřit je velmi obtížné a malé procento lidí to dokáže. Kouření je na zdraví člověka velmi nepříznivé. Způsobuje poruchy kardiovaskulárního systému, tvorbu nádorů či dýchacího systému. Skoro každý druhý kuřák umírá na nemoci způsobené kouřením. Velkým problémem zůstává léčba, která je velmi nákladná a mnohdy nekončí úspěchem. Kofein Jedná se o látku získávanou nejčastěji z kávovníku. Je to alkaloid stimulující centrální nervovou soustavu. Použití: Kofein se vyskytuje v mnoha rostlinách. Mimo kávovníku je obsažen také v čajových listech či v kakaovníku. Užívá se tedy ústně ve formě různých nápojů. Nejrozšířenější je ovšem káva, ve které je ho nejvíce, dále je obsažen v čajích, kde se ovšem uvolňuje pozvolna a nezatěžuje tolik organismus, díky několika dalším alkaloidům, nebo v různých limonádách (kofola, Coca-cola, atd.). Účinky: Kofein stimuluje nervovou soustavu. Působí proti únavě ale jen krátkodobě, způsobuje mírnou euforii, zvyšuje koncentraci, uvolňuje hladké svalstvo a stimuluje oběhový a respirační systém. Zvyšuje krevní tlak a tepovou frekvenci a zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi. Rizika: Kofein je diuretikum, takže může způsobovat dehydrataci a problémy s ledvinami. Pití kávy také způsobuje nadměrné odvádění vápníku z těla, což může vést k osteoporóze. Také se nedoporučuje pít mnoho kávy během těhotenství, protože může dojít k narušení vývinu u plodu. Při vyšších dávkách kofeinu se utváří závislost. Abstinenční příznaky trvají až několik dní, jedná se především o bolesti hlavy, ospalost a podrážděnost. Jako smrtelná dávka se uvádí 150mg/kg, přepočteno na osobu vážící 100kg to je přibližně 25litrů kávy. 22

24 Metodika Po nastudování potřebného množství informací jsem zpracoval teoretickou část mé práce, pak následovala část praktická. V této části jsem zpracovával výsledky z mého dotazníku. Tento dotazník jsem sám vypracoval, pomocí několika dalších zdrojů a podle jiných dotazníků. Také jsem kladl otázky, které mi v průběhu další práce poskytly cenné informace, z kterých jsem následně vycházel. Dotazník jsem rozdával především na Gymnáziu Vyškov, zde ho vyplňovali jak studenti, tak i někteří učitelé, dále byl vyplňován ve volejbalovém klubu ve Vyškově, v atletickém klubu AHA-Vyškov, fotbalovém klubu a jinak příležitostně osobám z mého okolí. Po sesbírání všech dotazníků jsem jich měl 457 vyplněných. Tyto jsem tedy několik dní seřazoval a zapisoval z nich informace. Ze zapsaných čísel, která na první pohled nic neříkala, jsem udělal statistiky a grafy. Nakopírování dotazníků nebyla levná záležitost. Jelikož je ale má práce soč v dotovaném programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, byly mi všechny peníze za kopírování (cca 3000Kč) proplaceny. Byl jsem i za svojí obvodní lékařkou MUDr. Pavlínou Zemánkovou, která mi poskytla informace týkající se léků, které jsou na seznamu zakázaných léků pro sportovce. Také jsem před olympiádou v Pekingu sesbírával články o dopingu, nebo věcech s ním spojených, ve vztahu s olympiádou. K této práci jsem si vybral Mladou frontu DNES. Tyto články mi poskytly obraz této problematiky, jak ji vnímá veřejnost. Celou práci jsem následně sestavil dohromady a uvedl jí do finální podoby. 23

25 Výsledky dotazníků Podrobnosti k mým statistikám Dotazníky jsem nechal v oběhu v průběhu prosince Největší část byla vyplněna studenty Gymnázia Vyškov, dále pak sportovci z různých sportovních oddílů. Ve statistikách mohou být drobné odchylky způsobené buď nevyplněním dané otázky respondentem, nebo mojí chybou při sčítání statistik. Tyto odchylky by neměli přesahovat více jak 2% z celkového počtu respondentů. Dotazníky jsem ručně třídil a počítal. Skoro u každého rozdávání dotazníků jsem byl přítomen, a pokud ne já, tak osoba mnou pověřena (většinou kantoři). Základní informace o respondentech Celkem bylo 457 respondentů. Podíl žen a můžu ze všech dotazovaných ženy % mužů % 24

26 Informace o respondentech mužského pohlaví Muži sportující a nesportující nesportujících 19 11% sportujících % % % Věkový podíl mužů 1% % % 25

27 Informace o respondentech ženského pohlaví Ženy sportující a nesportující nesportujícíc h 84 29% sportujících % % % % % Věkový podíl žen % Většina mých respondentů byla ve věkové hranici let. Většina byla aktivně sportujících. A také bylo více žen než mužů, kteří vyplňovali dotazník. 26

28 Otázky hodnoceny dohromady, všemi tázanými respondenty Výsledky 10. a 11. otázky jsem porovnával s Evropskou školní studií o alkoholu a jiných drogách (výsledky průzkumu v České republice v roce 2003), (dále jen ESPAD) 10. otázka; Kouříte? 10.otázka - všichni ne % bývalý kuřák 5 1% ano pravidelně 38 8% ano příležitostně 43 10% jen výjmečně 78 17% V ESPAD se tato otázka ptala tázaných, zda za poslední měsíc kouřili a jak často. Při porovnání obou výsledků není žádný velký rozdíl. V mých výsledcích jsou patrné trochu kladnější hodnoty, ale to je nejspíš způsobeno oblastí tázaných respondentů, kteří pochází převážně z Gymnázia. abstinent 24 5% výjmečně 90 19% 11. otázka; Pijete alkohol? 11.otázka - všichni příležitostně % denně 9 2% 3x-6x týdně 17 4% 1-2x týdně 61 13% V ESPAD je tato otázka vytvořena trochu jiným způsobem. Ptají se kolikrát v posledním měsíci tázaný pil alkohol, přitom je to rozděleno na pivo víno a destiláty. V mých výsledcích je největší procento (58%) u lidí pijících alkohol příležitostně. V ESPAD je ovšem největší procento těch (43%), kteří za poslední měsíc nepili alkohol vůbec. Častější pití, tzn. pití 1-2x týdně a více, se pak nijak podstatně neliší. 27

29 ne % 12. otázka; Pijete kávu? 12. otázka - všichni denně 64 14% ano příležitostně % ano několikrát týdnně 62 14% Většina respondentů kávu nepije (39%), jen příležitostně ji pije 33% tázaných a zbytek častěji. Káva je velmi rozšířena a mnoho lidí ji nepovažuje vůbec za drogu (viz. 17. otázka), přitom je velmi návyková a její účinky nejsou příliš příznivé (viz. teorie, str.22). 14. otázka; Myslíte, že účinek dopingových látek opravdu zvýší sportovní výkony? ne 6 1% neví 35 8% 14.otázka - všichny ano % spíše ne 8 2% spíše ano % Většina tázaných si myslí, že ano což je pochopitelné. Jen tři procenta tvrdí že ne a 8% dotazovaných neví. V tomto smyslu si myslím, že lidé alespoň nějaké povědomí o dopingu mají, minimálně to že pomáhá zvyšovat sportovní výkon. 28

30 15. otázka; Znáte rizika spojená s užíváním dopingových látek? neví že nějaká jsou 5 1% ne 52 11% ano % 15. otázka - všichni spíše ne % spíše ano % Z výsledků této otázky vyplívá trochu zarážející zpráva. 41% respondentů neví příliš mnoho o rizicích spojených s užíváním dopingu. A těžko říct, jaká je informovanost těch, kteří tvrdí, že o těchto rizicích vědí. 16. otázka; Kdyby vám někdo zaručil stoprocentní nedopadení při braní dopingu, užil byste některou z látek pro dosažení lepšího výkonu? nikdy o tom nepřemýšlelo % 16. otázka - všichni ano 27 6% spíše ano 40 9% ne % spíše ne % Až 15% procent lidí tvrdí, že by si vzali dopingovou látku pro dosažení lepšího výkonu. Ostatní by se tomu spíše bránili, přesto to je docela velké číslo. Je také otázkou, co by to bylo za dopingovou látku a za jakých podmínek by si ji daný člověk vzal; je ale vidět, že část tázaných by dopovala, ať už ví nebo neví o rizicích dopingu. 29

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_168 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti?

MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK ALKOHOL. 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 1 ano 2 ne 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? MODELOVÝ DOTAZNÍK TABÁK 1. Kouříte tabák ve formě cigaret, doutníků nebo dýmky? 2. Kouřili jste již někdy v minulosti? ALKOHOL 3. Pili jste v průběhu posledních dvanácti měsíců nějaký alkohol? 4. Jak často

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zakázané dopingové metody

Zakázané dopingové metody Mirka Kozáková Co je to doping? Používání látek a metod uvedených na Seznamu zakázaných látek a metod, který pravidelně vydává Světová antidopingová agentura (WADA est. 1999). ZAKÁZANÉ SKUPINY LÁTEK a)

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu

Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu Otázka dopingu a rizika farmakoterapie z hlediska dopingu CXVIII.Přednáškový večer Spolek moravskoslezských farmaceutů 13. 11. 2013, DTO Ostrava Mgr. Renáta Najsrová Kde se můžeme s dopingem setkat Využití

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky ZOH Soči 2014 Antidopingový program RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky ZOH SOČI 2014 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem otevření olympijské vesnice až 23.2.2014

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

KONCENTRACE ZA VOLANTEM

KONCENTRACE ZA VOLANTEM KONCENTRACE ZA VOLANTEM Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Dopravní statistiky EXPERTNÍ ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY www.expertas expertas.cz Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Zdroj Policie

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1

O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu. Subutex = buprenorfin v tabletě. Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Suboxone je tu!!! O co jde? Uveden na trh 1991 na Novém Zélandu Subutex = buprenorfin v tabletě Subuxon = buprenorfin + naloxon v tabletě v poměru 4 x 1 Složení Sublingvální tableta (k rozpuštění pod jazyk)

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas 8 Příloha č. 1 Dotazník Osobní údaje 1. Jakého jste pohlaví? o žena o muž 2. Kolik je Vám let?. 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Akční plán protidrogové politiky na r Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Akční plán protidrogové politiky na r. 2013-2015 Mgr. Jindřich Vobořil, Ing. Lucia Kiššová Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Praha, 28/03/2013 Národní strategie 2010-2018 2 SEKRETARIÁT RADY

Více

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky

ZOH Soči 2014 Antidopingový program. RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky ZOH Soči 2014 Antidopingový program RNDr. Jan Chlumský Mgr. Michal Polák Antidopingový výbor České republiky Předolympijský medicinský seminář, CPM Chodov, 27.9.2013 ZOH SOČI 2014 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více