Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Je škda, Že ná nelvuje víc lidí, prtže v rámci kupiny máme DAVDTRABA PRAHA Zpčátku čekal tiíce pdněfu d nepkjenych zákazníkri' tak99bu29!"ďq"' ft á Jef S edlak. tl{ Jak jte e dtal k funkci mbudmana u ČEZ? velku autritu, mbudman p mulá e. Prč neuváďte i telefnní kntakt? ur Klik lidí tv í ddělení mbudmana? A jak ďuh vyíízeníjednh pdání trvá? Je ná celkem pět. Na vyíizeni ' Ňeuvádíme' ďe p et e k nám lidé bča dvlají. Ptvrzuje t však dmněnku, že tat frma p i- každéhpdaní máme lhrifu t icet dn, kteru ddržímeai v devadeáti prcentech p ípad. Některé věci lze vy ešit za hdinu či dvě, jinéju napak na dny i t dny pakvan; ch šet ení. jímánípdáníje neefektivní. V drtivé většině p ípadri neju pipraveni na t' aby janě zfrmulvďili; v j pžadavek. Někte í nevědí, c vlatně chtějí. Jujen našwai ní, prtže něi<d nevyhvěl jéi jich reklamaci, a vy ledkem n Čekal jte,že za devět měícri Ve kupině ČEZ e bjevila'myš-. lenka, že 6v měla mít nrlvnlací inti- bdržíte více pdnět d zríkazní? tuci pi zrákaznikrry 9h dce in q'b TďlečntÍ, v závěru rku k 200E. Zpčátku mje největší bava Že e na ná zákazníci dl- ďtgffiem b'rnm6nu'i [é- byla, jem,r.,.t1". vá vrhnu. Skupina ČEZmáttiž dešel ze véh edchzíh míta v Čeku kl 3,5 milinu zákaznív čele plečnti ČEZ bnvitel- kri. Když jem vzal v rivahu, že dvacet tiíc z nich rčně pdá reklamané zdrje a začal jem intituci p ci neb tížnt a plvině z nich pravuát. Hned pté, c jme není vyhvěn, íka jem j' že i'r"..u.i tli* "daii ná interrre.t, "ná kntaktvafi 'když e na mne plvina z nich brátí, budu pt ebvat deetkfát větt] m. JenŽe iďrmace, Že tu mbudman je, tak trchu zapadla. e škda, když tat intifuce tady exitt Jaké dťrvdy veďy ČEZ k tv ení funkce mbudnana? tuje, že ji lidé více nevyužívají. rku' Pčáikem května "h p,li" ll vatehi elekt iny? Je t zvláštní, ďe netal e t. "-u' ur Řešil jte také někteb z álně prlul ch pffpad r vání neplatičri na Mravě? An, něklik pdání' lcerá e t r kala neprávněn ch dběru' jm ešili. Avšak vzhledem k tmu, e nezabyváme p ípady' které vy- ešírgany činnév tretním či ud, til Dá e pdle vašich zkušentí ffci, že reklamační prcey ve Íir- kntrlní rgány jich mnh. mách kupiny ČEZ fungují právně? jí dce iné p- Nebracejí e na vá my i zákazníci knkurenčních ll:{ ilni /'ffi ffiší c"--"- emtivní dikue. Stejně e víme na tm, že i vše rzmy ajaně frmulvané pdání pda: jí píemně. tt Fakt, že je klem deeti tiíc reklamací či tížntírčně zamítnut, a p et značnéprcent těžvatel vrij p ípad dále ne eší,ukazuje na kutečnt, že pracvníci re- Je nějak p ípad' kdy e vá brátil někd, kmu jte mhl nijak pmci? brátil e na mne nej nvinií, kteqi e dmráhď klamačních ddělení t umějí lidem kvalifikvaně vyvětlit. tíl Máte dtatečnu autritu, ff V {vánrnepkjenízákaznícl, že Jte prnvdu nezávlel? t&'w.{wwna dei'in ch plečntech kuiďně' ablutně nezávily. Jem pfim pd fzen generálnímu editeli plďnti CEZ. kteni garantuje mji nezávilt na dce in; ch plečntech. Jem pr něj d jité míry zpětná vazba, jak clcciné plcčnti fungují a jak v nich _.^híh4 rrlrlnmnxní nrnnec JOSEF SEDLAK abyte p evědčil dce iné plečnti, že udělaly chybu a pškďly knkrétníh těžvatele? Zadevétměícri jem našel jednadvacet p ípadti' kdy jem zákazníkvi depal: an, vaše pdání je tlprávněné. Kpie v1 ch tanviek vydanl ch pdatehim jem p e- r Pracuje pr kupinu Čezirí194 rku l993--ll ibfy zatála]jzjci_ rffi_ďe.raer4íetcxiffi ny ebmner V letech 2000 ež 2á bv člene m pl dď p ílušn m dcefin1 m pleč' ntm, kter 'ch e pdání t kala' Ještě e netal, žekdyžjemdal pédiiíventva m aie ké ťntšiiťez-.- r V letech?q99j[ž?q9vyknával dbrzdání, že pškzen zákazník měl pravdu, tak aby mu plečnt náledně nevyhvěla. 6_dft er-e f unkci gpnerá níh &e jne9beleč.nít Č ez LÍ{ Na Úi6V'rGtne zrje. P dchdu z téíďunkce p r'ia nvě vvttď,i n ďťukre'mbudman a. /SRlEiíátrz je p francuzké vat dpiem, faxem neb pr- webu kupiny ČEz;euveden;že vá lidé mhu kntaktí arlnlnívínlclrírnnllráhn fnr. epdruhí EErge--titk.v.lt Telefnní kntaltt a ukázal iak neefektlvní. lenšíie e-mď Íkíembudm*cďák. FOO LN ffi - tiái'+c,zici cjla!1e práv zákazn ílit.yytvrěil",

2 7 F-.Ť i9 E C.(Ú (L u-,,chceme, aby naši nemcnici puštěli pkjení pacienti!'' lga Franzlvá éměř devadeátiletý.- tátníb_ mbudmana e -flbkrmbudmalse-ppl jllli,,taňlě-tíňkce ie tarý vják ležel na '6óučanéh ředitele pvěřené- pkii rkv. dítětem h řízením, MUDr. Pavla člvěkem, který t neměl v hlavě mc zvkéh," říká Vydra. pával a vlékal. kna však a pernálu v přádku, tále e dk- Bře- Rvnprávnt pacienta netěnila. Setřiěky namítaly, že u pacienta nemhu přád tát a přikrývat h, vják i chtěl těžvat až d televize.zdánlivé neřešitelná ituace. Nemcnič í mbucj v zde zaujaly tabulky tex- mje práce je dialgtl, (1. ''Celá kmuffikáet*-ří.krtfmi-ó-m_ L? budman v CR, veřeiný pphrán+,-cebřáv BaďéniÚniíe-Fffiní ne- tem: Vaše prblémv vám "-# Dmuze rett mdut'#! man a cll teleínu. mcnici Mtl' jak zní plný titul pychlga Mgr. Jarlava Vy- Fchpil iem' Že Vj]g- dry.,,ten taý pán měl však pravdu' na pkji byla kutečně zi- ášpň'_čágnl+ptnit ma," vzpmíná Vydra na jeden pacientů a zdravtnické- J ze vých prvních případů.ne- dávn zprvzněný kl mdré budvy pr dpělé' dbudvaný nákladem 6'7 miliardy krun, je pmníkem cialitické práce bhužel i v tm, Že ve třetině pkjů netění při ilném větru kna.,'všiml jem i na eterně lepicí páky, kn jme přelepili a byl klid. Já t znám z kna vé vlatní kanceláře," měje e Vydra',,kamŽitě jem však kntaktval ředitele, jak ve všech pří padech vyžadujících yté- mvé řešení.peníze na utěnění ken e prtě najít muejí.",,ceá mje práce je dialgu, kmunikaci,'' tvrdí mtlký mbudman Jarlav Vydra. Šínlečnti tat funkce chvbí a Že bv mhla mul en rnvnnravntl - h perqnalu," vzpmlna. / \ X V'utrálii' Člnnt mbt'.tmana!1éjedy zažitu ze země' ldc-je exrtence amzrelmtl. -ieh ' V Mtle nicméně začal prac- vat drvě závilými. Tut Ílinkiffi' vvknává tále. ftúz-{áějaký feták dejme tmu zlmí nhu, mu nahu ie, aby člvěk, kteý je pravdu v řadě věcí jiný' nenarušil chd ddělení, etřičky e nezbláznily z néj a n Ž th, Že h nechápu a n nemá přítup ke vé drze' Pkud i t přeje' djednám mu i náledné léčení.".funkce mbudmana ie mu y4natická.,l' ytém ptře- 1 _buiď T6miórúT-fii] í' } Yyhvuje mu, Že je v-pdtatě nezáú-,,l<aždý lý. zdvíclá- e.--}e'ditěii q "tt4g-pe vlnntt te Dvt. tranný. a_ g"..

3 abv něi někd pečval, takže n"pr..uuffir_e zdravtní půšbildt zanódbaně. Navíc jištvnu and'-v taknj'ch přt_ byl diabetik a pil," vzpmíná Vy- iyáď-ech e Vydra. ač e t zcela _ día na dalšíz pripaů' rymvla pgvinntem ng Sebeiitá mladá dáma začala níh^ mbud.mqna, nďí Žada- "e"jržiňš'ljiňě* ňájiěr't'- ňá "šd;ič;il"ařió-"tjňářái p"ji rem d bvdní lékařky trm' Veměíbe.zradným tarším.lidem.vyvětlit ptup vůči teffi--m;,,ří".".'ť,fl '*?;:i'xť.:r::;."uái',,i'?!jů-liil' ije!t!6 ' _ :i ]l ;][!! $i"'i' :l}il *n:*í:ť:i -iť$říěťj## :ř,1::ťl';ř"'á*^"j"t Mtlká ur?9ut.; ní!:l'':". -n* frf_:."hffi )jl gcl- Á. hrazuie. Ž'e tu aní nezabil, i'en ii 'a ntřelíl a liclé' klem ji ii nechali nebhaii ptřelil lidé klem uklem 3t49-9ttP!!:'L_"í:!l'-:i:i"jl ie leelt' a ne Jen myt zaneane licli' KeÍe 9e {l. '.u. tez pla u!, P'.]b!'níi_ jl!:^'v:9]1: wkrvácet' Plete i prté nemc- e štáíntň mbuffi: jíl níčníh l.llfili".!páiff:ljť,'.1íti: kař mu tedy lgicky dmítal dávat n_apříklad drahé preparáty - nebral. nebíal. tejné by je tejně Je,,Atmféra dt zhutla' Na- e ' ;ffiní mnnáý óauqi, ze'y i právlékautilti, iexaněnýmítížnlmi tížnimi uškdili' něnýmí ři či etřičkv bv e iim příště knec pdnikatelka lékaři vyčet- mtili' Pď ňnhdv dócelá bata, Že jěiín tce nechceme léčit.nální Paní iem našímrzhvrem uklidnii a přednel lékařův názr tak. iak bvl kutečně míněn. Aitent e lí mluvil." Spr, kteni -Tecr'iéňTG-Těď může vých tratech, přáních či knkrétních tížntech prmluvit člvě- Já ji nezabil! Stále čatějšíju telefnáty, kde chtějí lidé pradit, jak řešit 9man mzřejmě cílem, aby nemcnici puštěli pkjení lidé.",,přišla ke mně nešťatná paní tím, Že její 75letá maminka má na patě prleženinu, a když na t etřičky upzrnila, by y pú drzé a tvrdily, Že je t prt' Že e paní nechce hýbat a pmci jim,'' vypráví Vydra dalšípřípad. \-2! i' udělá ěa na ppvídání. eventuálně kamžitě přijata dpvídající patření," říká Vydra. ' Rzpčet lékaře rtpedické- h ddělení ná všechny perace ie krun měíčná Ky- iíffi -ci e temér Wcerpa 'ffi čelníklub tií až k- každu chvíli má nčnía za t vše kl edmi tiíc krun'.. t je také těžké'" 'Fóil-rei*v pacientů e tejně Úprnými bletmi klubů.,,thle je pr lékaře z etickéh hledika trašlivérzhdvání"' říká Vydra.,,A nejen u ná. Velká Briiánie je deet rát hhalší' přet tar mejitwez pr nenlénílčekall na énrtezu p"agienli {) třeba dva rkv." _-Tékář-Tédý Y pacientce navrhl, abv i ehnala Pnzra.,,Je t-zapeklitá ituace, lékař má plnu čekárnu lidí a teď má pmalu a taktně vyvětlit taršímu člvěku, kteréh trápí neutálé bleti, eknmické prblémy nemcnice," říká Vydra. Uplatek, neb pnzrhý dar? KdyŽ i mbudman paní v klidu vídal. pchila příkaz' iak v takwch případech btupóvat, aby nedcházel ke Ve Vydrvých případech jak by e vým způbem drážela zamět- nankyně nemcnice i těžva- la. Že p ní předjaem ieden chrěl tinlate& aby manzz-lékařů lékařůcbíě Žélvi vperval endprtézu.,,t je amzřejmě vážné bvi- -_gěnj- které muí b}n-próřérď''; 6iffiá*vpf{enaď u: kla PÍem' $áéká 1í 12í fl} Praha e rzpceí na :če4glíiln ť Vvdra ie neutále k zatižení pí pacienta, vždy 'i ktéréhkli zbytečným nedrzuměním. Muíte tce přijmut! Pdnikatelka přivezla d ne- mcnice taréh tce.,,byl t tak tíchu amrt, nenel, e4 ***;;* Teh'.**.'**;_ Mlffi*-;*-ffir..**; F$Č; K cená$ L'ÓTUJEME PšTOyNÉ.

4 L7.f,L* hl-l1r,'^-/ Zderffiffilcra QtaUft než-u al_ khlu, u herinu, ffiffiffiffi #ffi#ffi ffiffiffiffi tečně bijí d čí.lada,v v bžalvána 0 t, v' \-' cte z nedďílt huany, které rzdal či prdal Státní-zéluB_ tret. Dud ce Tvrdila. dtal milt tu Jiřím X Milt pr Pbudu 5 6 L

5 Při právné péčibv měl pravidelnému kuřákvi táčit aianáct itlin knpi pdle Alkhl l marihuanu hvru rvnává čat. E t a.d (L Bez předudků Ó lt d prezidenta republiky.,,nemáme vyhrán," mínímarek Jehlička.,,Je t ice pre_ ceden, ale jme teprve na začátku." Bezpečnějšínež alkhl? Čeh chce áhnut? d- a E. ;DTšlEděm^Dva měíce řiiíiř^*iátíl' iemvi ná óér* na ie už ice dětmi dma' ale plantáže kónpí a marihu-ana še ve velkém pr_ hr mbud: Marek Františkem ze_ všech Úhlů, tvrzení, Že! rzl mnha dělal v re-

6 Stránka E č. z2 {B HlavnÍ tránka > Hledání Výledky vyhledávání Výraz: mbudman Relevance:91 mbudman Kmerění bankv (HTML ubr) % Kmerčníbanka, a.., upředntňuje mírná řešeni prů klienty a má zď1em hledat a nalézal účinná řešení maximálně dpvídajíci klientům a jejich čekávbním.v za1'_mu c nejkvalitnějšíh a nejúplnějšíh pkytvání lužeb uým klientům e rzhdla Hitrickv prvním mbudmanem Kmerční bankv bvl imenván Prf. JUDr. Vitěch 9epl {HTML ubrl Relevance: 87 % Praha, 18. říjen zf4 - Prvním mbudmanem Kmerčníbanky byljmenván Prf. JUDr. Vjtěch Cepl. Kmerčníbanka je tak první ukrmu lianku, která klientům umžňuje nezávile řešit případnépry. mbudman KB je vybírán předtaventvem banky, Nv'ým mbudmanem Kmeróní bankv bvl imenván JUDr. Jeph Francicu Vedlich. LLM {HTML Relevance: 83 % ubr) V Praze, 15. prinec ' - Předtaventv Kmerčníbanky jmenval JUDr. Vedlicha nvým mbudmanem klientů KB Účinntí d Ňv'ý mbudman bude pkračvat v řešení pmých ituací mezi Kmerčni banku a jejími klíenty - frzickými Na mbudmana Kmerční banlr e mhu nvě brátit i pdnikatelé a klienti wbraných plečntí kupinv KB (HTML ubr) Relevance: 83 % V Praze, 6. leden 2011 _ S účinntid rzšířila KmerčnÍ banka v'ýznamně pravmci véh mbudmana. Nvě e na mbudmana KB mhu brátit také klienti z řad právniďých b, klienti pbčky KB na Slvenku a klienti vybraných plečntí Íinuá 'mliggillím (črr, u) _ fua dpravy, kde pracvďa SÍará parta je pbrma- jak ředitelka dbru drudě. BýYďý šéfplicejnfu žicvý cb ytémů. ;,dešla prtimafirínkéh útva- na vlahú žádt k 31. rpru a nynější 'minitr vni- nu,i' uvedla Květa 'Kďtra Jan Kubice zamět- vá z minitertva dpravy. nď vu někdejší mluv- Funkce plicejníh mbudčí Blanku 'Kinvu. mana má luát zejména Tedy vlatně Beervu plicitům, kteří by chtěli - v dubnu i y2alx mini- upzmit na nekalé praktitra kultury Jiřih Beera ky uvniř bru. (TOP 09). Kubice ji jmekinvá je už řetím výnval plicejním mbud- znamn:ý-rn člvěkem na vnitru, který byl pjen takmanem. PRAA Na vnitr šla Kin- zvanu Kubiceh zpráz miniter- vu. Dalším je námětek vá-beervá 3rz -9<- 2.q,1111 minitra Jarlav lkuška, který díívetéž pracvď na Úz' A amďejmě ám minitr. Takzvaná Kubiceh zpráva před vlbami v rce 2006 upzrnila na údajnéprpjelí zlčinu a.tiátní právy. pakvaně zmiňvďa i tehdejšíh šéfa čp lirrtr Parubka. Ten prt Kubiceh a Pl. nenáší.,na vnitr e tahují a budu tahvat všichni plupachatelé pana Kubiceh," reagval nh jmenvríníkinvé. hr. WArt ttrt 9;rz, L

7 í č í Í š š ě ů ů ř í ů Ž á č í č é ř č ě íž í í é í ě ě é č Č é ř í ů é é Í ě é ř í ář Ž ě č ířá ř ř í ř š í š Ž á ě í Č é Ý č Í á Í Č á ř š É á č é ř Č é á ě š á é é ť š é ří š é é á á ů í í í íž ž í ň í ř í ář í ý í š í ě á ď í í č í číč ý Šťá ý í í ý ěý á ř í ó í ší ší ě í á ř š ý á á ř Šťá ý é í á ě ř í í í í ě ů í ěř á Č ý čá š í ř á í ř Č Ž á ž é ř í ě ď é ó ů ř ě ý č š ů ě íč í Č í ř ý é í č í č í Ž é ě íč í ž ř é ž úč á í ř ď í á ě í é í Ž é ř Č é é á í ď á

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

MOVIE 12th ANNIVERSARY

MOVIE 12th ANNIVERSARY MOVIE 12th ANNIVERSARY Scénář Pavel Špak, Aleš Plák CELKOVÝ KONCEPT: - Střet generací / živtních situací (Marten vs. Ostatní) - Zachytit a zvýraznit charaktervé rysy sb (DETAIL!!!) - Využít blasti kde

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více