Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Jiří Řehák Praha Duben, 2012

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem, dne Miroslav Novotný

3 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu bakalářské práce, Mgr. Jiřímu Řehákovi, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se věnuje osvícenským reformám v Rakousku a v českých zemích. Pohybuje se na pomezí práva, historie a sociologie. Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit osvícenství a popsat nejvýznamnější reformy Marie Terezie a Josefa II. Zároveň poukázat na jejich odkaz dnešní době. Práce čerpá hlavně z publikací některých autorů /Ulrich Im Hof, Franz Herre, Victor L. Tapié, Karel Malý/ a z internetových zdrojů. Bakalářská práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole vysvětluje základní rysy osvícenství, v dalších částech se zabývá politickou situací v Evropě v 18.století, popisuje neznámější reformy, zabývá se systémem soudnictví v rakouské monarchii včetně stručného popisu trestních zákoníků, a konečně v sedmé kapitole poukazuje na odkaz reforem dnešní době. Annotation This bachalor paper is concerned to the Enlightenments reforms in Austria and Czech lands. Moving at the edge of the law, history and sociology. The aim of the Bachelor thesis was to explain to the Enlightement, and describe the most important reforms of Maria Theresia and Joseph II. At the same time it points out their legacy today. The work draws mainly from the publications of certain authors /Ulrich Im Hof, Franz Herre, Victor L. Tapié, Karel Malý/ and from Internet sources. The bachalor paper is divided into seven chapters. In the first chapter explains the basic features of the Enlightenment, in the other parts it deals with the political situation in Europe at 18. century, it describes the most famous reforms, it deals with the system of Justice in the Austrian monarchy including a brief description of the criminal law codes, and finaly, in the seventh chapter it points to legacy of the reforms at the present.

5 Klíčová slova válka dědictví Pragmatická sankce šlechta trestní zákoník Key Words war heritage the pragmatic sanction nobility Penal-Code

6 Obsah Obsah... 6 Úvod Osvícenství a jeho zdroj Politická situace v Evropě v 18. století včetně Pragmatické sankce Pragmatická sankce Stručná charakteristika nejvýznačnějších států Evropy v 18. století Války o rakouské dědictví Chrakteristika jednotlivých skupin obyvatelstva Manufaktury Životopis Marie Terezie a Josefa II Marie Terezie Josef II Nejznámější reformy a jejich stručný popis Tereziánský trestní zákoník Soudní systém Trestní zákoník Josefa I Tereziánský trestní zákoník Trestní zákoník Josefa II Školská reforma Vliv reforem na dnešní dobu Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Tato bakalářská práce se pohybuje na pomezí práva, historie a sociologie. Zvláště poslední dvě jmenované vědy jsou mnohdy považovány za vědy okrajové. Pokud si však uvědomíme význam třeba jen jedné z problematik, kterými se zabývají, musíme dospět ke zcela opačnému závěru. Historie, právo a sociologie mají zcela nezastupitelnou roli celospolečenského významu. Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit osvícenství a popsat nejvýznamnější reformy Marie Terezie a Josefa II. Zároveň poukázat na jejich odkaz dnešní době. Předkládaná práce nabývá svým pojetím multidisciplinárního rozměru. Zabývá se sice právem, ale zároveň spadá i do oblasti historie a částečně sociologie. Bakalářská práce je rozčleněna do sedmi hlavních bodů. První bod nastiňuje osvícenství a jeho zdroj. Nosnými částmi práce jsou bod 3 - Politická situace v Evropě v 18. století, bod 5 Nejznámější reformy a bod 6 Tereziánský trestní zákoník. Práce se opírá o několik zdrojů, jak knižních, tak i internetových. Na jejich odkaz je použito poznámkového aparátu. Úvodem ještě několik dalších poznámek k Marii Terezii. Pojmy baroko a osvícenství dnes pro nás mají jasný význam. Marie Terezie tyto pojmy ale neznala. Přesto ale můžeme dobu jejího panování označit za přechod od baroka k osvícenství. Panovnice se dokázala rozejít se starým vzorem tradiční monarchie a dokázala se soustředit na obranu převzatého dědictví, soudržnost soustátí a na vylepšení životního postavení poddaných. V tomto konání se přiblížila k osvícenskému absolutismu. Dokázala proměnit středověké vnímání monarchie v poměrně moderní stát. Tereziánská monarchie byla nesporně pozitivním prvkem v Evropě v 18. století. Mezi hlavní problémy se kterými se Marie Terezie potýkala, patřily zvláštnosti jednotlivých národů žijících na území monarchie a odlišnosti jejich společenského vývoje. Toto se dělo v době, kdy ekonomika procházela změnou od převážně agrárních a řemeslných forem výroby k hospodářství charakterizovanému velkovýrobou. Další problémy vyplývaly ze zaostávání střední Evropy ve srovnání s poměry západoevropských a přímořských zemí. Starosti jí působilo úsilí, jak se těmto zemím vyrovnat. Jinou problematiku potom představovaly otázky náboženství a víry a s tím spjaté proměny dobového myšlení. S tím vším se panovnice musela vypořádat. Nutno však podotknout, že Marie Terezie sice byla ženou uvážlivou a - 7 -

8 trpělivou, nebyla však nadána představivostí, která by ji inspirovala k inovacím. 1 Tolik několik poznámek k Marii Terezii na úvod. 1 Zdroj: Victor-L.Tapié: Marie Terezie a Evropa, Librairie Atthéme Fayard 1973, 1. vydání, tiskárna Finidr s.r.o. Český Těšín, Praha 1997, 400 stran, ISBN , str

9 1. Osvícenství a jeho zdroj Osvícenství je filosofické, kulturní, ale i politické a hospodářské hnutí konce sedmnáctého a osmnáctého století. Vychází z přesvědčení, že člověk by se měl řídit spíše vlastním rozumem nežli vírou. Nevidí smysl lidského života pouze v posmrtném životě, ale také v důstojném životě již za života na Zemi. Upřednostňuje víru v lidský život. Evropská osvícenská společnost toužila po vědeckém bádání, ve kterém spatřovala možnost nápravy negativních společenských jevů. Ideologie církve bylo, že světlo zahání tmu. V osvícenství byl Bůh postaven do role, kdy dává impuls, který mechanismus světa jen uvedl do pohybu a vše ostatní je jen důsledek lidského chování. Tento skoro ateistický přístup umožnil mnoha vědcům naprosto volný přístup k bádání. Nemuseli se obávat, že budou označeni za kacíře. Např. I. Newton mohl vypracovat svou gravitační teorii, v dřívější době by něco takového bylo nemyslitelné, byl by označen za kacíře a pravděpodobně skončil na hranici. 2 Státní zřízení tehdejší doby bylo absolutistické a monarchové ignorovali dělbu moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ale v období osvíceneckého absolutismu mnozí více naslouchali lidu vlastních zemí, který toužil po zásadních reformách. Ovšem státní zájem velel panovníkovi postavit se nad všechny společenské vrstvy a třídy, nadále byla uplatňována důsledná kázeň. Panovníci se samozřejmě nechtěli vzdát svého práva na absolutismus, byla zdůrazňována úloha státu vedeného osvícenským panovníkem. Cílem osvícenského absolutismu bylo zachovat starý politický systém feudalismus. Uplatnil se především v zemích, kde nebylo silné měšťanstvo, které by mohlo uskutečnit radikální změnu. Osvícenský absolutismus byl spjat s monarchií a se šlechtou. Dá se ale říci, že byl potřebný pro vznik kapitalistické společnosti, neboť cílem potřebných reforem bylo především zajištění hospodářské prosperity zemí. A to znamenalo podporu podnikání, manufaktur a obchodu. Ovšem v budoucnu tato opatření měla za následek zánik feudalismu a vznik nového společenského zřízení, kapitalismu. 3 Osvícenství vzniklo v Anglii, Francii a Nizozemí, a postupně se rozšířilo po celé Evropě a to převážně ve druhé polovině osmnáctého století. Významnými představiteli této doby byli filosofové, jako např. Angličan John Locke. Ten vyslovil myšlenku, že veškerá moc nepochází od Boha, ale z lidu. Stanovil také přirozená práva člověka, ke kterým patří 2 Zdroj: internet, vlastní interpretace, staženo Zdroj: internet, vlastní interpretace, staženo

10 svoboda náboženského vyznání a svoboda vytváření soukromého vlastnictví. 4 Osvícenství bylo dobou optimismu. Věřilo se, že pomocí rozumu lze vysvětlit všechny dosud nevyřešené problémy. Oblíbeným literárním hrdinou byl Robinson Crusoe od Daniela Dafoea ( ), který za pomoci rozumu a své zručnosti dokázal přežít i v těch nejtěžších podmínkách na pustém ostrově. Osvícenství přineslo vizi neustálého pokroku. V literatuře se tato vize projevila zejména v kritickém zobrazování soudobé společnosti. Osvícenství se nejvíce projevilo ve Francii ve druhé polovině 18. století. Jeho nejvýznamnějšími osobnostmi se stali vědci, filosofové a spisovatelé, kteří společně pracovali na 28. svazkové Encyklopedii. Cílem Encyklopedie bylo shrnout veškeré doposud získané vědění. Koncepce tohoto díla byla zásluhou především Denise Diderota ( ). Významným představitelem francouzského osvícenství se stal také Charles-Luis de Secondat Montesquieu ( ). Napsal publikaci Duch zákonů, v níž konstatuje, že nejlepší je ústavní monarchie. Za nekorunovaného krále osvícenců byl považován muž známý pod spisovatelským jménem Voltaire ( ), vlastním jménem Francois Marie Arovet. Byl významným rozšiřovatelem Newtonova díla a nejlépe spojil Vědeckou revoluci a Osvícenství. Významnými se staly i komedie Pierre- Augustina Carona de Beaumarchaise ( ) a to především Lazebník sevillský a Figarova svatba. 5 Velký vliv na další vývoj nejen literatury měl francouzský myslitel, spisovatel a také encyklopedista Jean-Jacques Rousseau ( ). Jeho literární dílo je předzvěstí romantismu, zdůrazňoval nejen rozum, ale především cit. Důraz na citovou stránku života dal vzniknout období, kterému říkáme preromantismus. Preromantičtí spisovatelé, stejně jako osvícenci, odmítali despocie. Svobodu chápali jako právo jedince na ničím neomezený život. Podle Anglického a Francouzského vzoru vznikaly vědecké akademie a různé učené společnosti v Německu, Rakousku, Švédsku a Rusku a to za přispění panovníků. V Rusku to byl Petr Veliký, který do vlasti zval vědce. Pozdější doba dala vzniknout i přímo ruským vědcům, mezi nejvýznamnější patřil Michal Vasilijevič Lomonosov ( ). V Německu se sám Fridrich Veliký zabýval vědou a poezií. Významnými osvícenci v Německu byli filosof Immanuel Kant ( ), Johan Wolfgang Goethe 4 Zdroj: internet, volná interpretace, staženo Zdroj: internet, volná interpretace, staženo

11 ( ), G. E. Lessing a J. G. Herder. V Rakousku osvícenství vrcholilo za Josefa II. V Praze a pak ve Vídni, tehdy působil známý vědec Ignác Born, který v roce 1774 založil v Praze 1. soukromou vědeckou společnost. 6 Osvícenství je spjato též s pokrokem v oblasti přírodních věd. Při zkoumání se vědci opírali o zkušenosti. Francouzký chemik Lavoisier utřídil chemické prvky, Švéd Carl Linnae položil základy současného způsobu dělení rostlinné říše, první elektrickou baterii sestrojil Ital Alessandro Volta, první galvanický článek Ital Luigi Galvani, zdokonalený parní stroj sestrojil Skot James Watt a první létající stroj později předvedli v Paříži bratři Mongolfiérové. Dá se možná říci, že pokud by nedošlo k uvolnění vazeb ve společnosti a k reformám, nedošlo by k pokroku v oblasti přírodních věd, literatury a v dalších oblastech. Co je tedy osvícenství? Immanuel Kant v roce 1784 napsal: Osvícenství je, když člověk opustí svou nesvéprávnost, kterou si způsobil vlastní vinou. Nesvéprávnost je neschopnost použít vlastního rozumu bez vedení jiných. Tato nesvéprávnost není způsobena vlastní vinou, jestliže je způsobena nedostatkem rozumu, ale nedostatkem rozhodnosti a odvahy používat vlastní rozum bez vedení jiných.mít odvahu používat vlastní rozum je proto znakem osvícenství. 7 Tato slova mají platnost i v současnosti. Osvícenství se projevilo i v Rakousku. Osvícenými panovníky byly Marie Terezie a její syn Josef II. Cílem osvícenských reforem Marie Terezie bylo posílit stát, hospodářství, centralizace, germanizace a armádu. Reformy bychom si mohli rozdělit do několika oblastí: a) Správní reformy, společné úřady (kromě Uher). V čele direktorium a státní rada, jako poradní orgán panovnice. Zrušena byla definitivně česká samostatnost zřízením Česko rakouské kanceláře, v úřadech byli profesionální c.k. úředníci (císařskokrálovští) = byrokratizace správy. Tím byly omezeny pravomoci stavovských zemských sněmů. Zřízen soudní dvůr a zrušeno mučení. b) Hospodářské reformy, zahrnovaly především podporu podnikání (rozvoj textilních manufaktur) a ochranu před zahraniční konkurencí. Zavedena jednotná měna tolarová a zlatková (1 tolar = 2 zlaté), první papírové peníze tzv. bankocetle. Byly 6 Zdroj: internet, volná interpretace, staženo Zdroj: internet, Dejepis.com/index.plp?page, staženo c

12 sjednoceny míry a váhy, zavedena Celní unie, tj. zrychlení pohybu zboží, byl proveden soupis půdy a obyvatel, Urbariální patent upraveno a zlepšeno postavení poddaných. c) Robotní patent zmírnil robotu. Byla provedena tzv. Raabizace část vrchnostenské půdy byl za poplatek rozdělen mezi rolníky. Zlepšilo se obdělávání půdy (zdokonalení pluhu), začalo se s používáním brambor (došly k nám z Ameriky přes Braniborsko), také v té době vzrostl počet obyvatel (245 nových vesnic), tj. více daní = větší bohatství státu. d) Školská reforma, 1774 školský řád, povinná šestiletá docházka. Na venkově byly školy triviální, ve městech hlavní (učí se německy) a školy normální pro výuku pedagogů. Místo latiny se učí německy, jezuitům byly odňaty střední školy i univerzita. e) Vojenská reforma, proběhla dle pruského vzoru, tj. odvody, jednotný výcvik, uniformy a výzbroj. To ale mělo za následek růst nákladů. 8 O nejdůležitějších reformách se podrobněji zmíním v dalších částech této práce. Za zmínku jistě stojí, že mezi významnými poradci Marie Terezie byli i Češi, a to Václav hrabě Kounic a hrabě Rudolf Chotek. V průběhu dějin se občas objevili panovníci, kteří byli méně despotičtí, o některých by se dalo říci, že to byli osvícení panovníci, i když nežili v době osvíceného absolutismu. Chtěl bych jmenovat alespoň jednoho: římský císař z julsko-klaudijské dynastie Tiberius Claudius Drusus Germanicus (10 př.n.l.-54 n.l.). Byl to na svou dobu velmi pokrokový a pilný reformátor. Vytvořil dokonalý státní aparát, proslul stavebními podniky, postavil např. Ostijský přístav, dobudoval vodovod, který započal stavět jeho zavražděný předchůdce, jeho synovec císař Caligula, budoval kanalizaci a další. Provedl reformy manželského, dědického a otrockého práva, v řečtině sepsal dějiny Etrusků a Kartaginců, propracoval císařskou správu. (Jeho předchůdce císař Caligula, který propadl šílenství, byl roku 41 n.l. zavražděn členy Pretoriánské gardy a Pretoriáni dosadili na trůn právě Claudia. Pretoriánská garda, která sloužila k ochraně císaře, vznikla již za císaře Augusta a měla 9 kohort mužů). Postava císaře Claudia byla velmi zpopularizována jednak knižně, ale především filmovým zpracováním a televizním seriálem. 9 8 Zdroj: volná interpretace, staženo Zdroj: volná interpretace, staženo

13 2. Politická situace v Evropě v 18. století včetně Pragmatické sankce V první časti této kapitoly bude vysvětlena Pragmatická sankce a důvody jejího vzniku. Ve druhé části potom bude stručně popsána situace v Evropě a rovněž bude stručná zmínka o válkách o rakouské dědictví. Bude následovat charakterizace jednotlivých skupin obyvatelstva a upozornění na okolnosti vzniku manufaktur Pragmatická sankce Osmnácté století začíná velkou válkou. V této válce šlo o španělské dědictví, na které si činil nárok jak francouzský král Ludvík XIV., tak habsburský císař. Oběma šlo o to, aby ve Španělsku mohli dosadit, případně udržet, vedlejší větve svých rodů. Habsburská monarchie za pomoci Velké Británie nakonec dosáhla úspěchu. O ten se zasloužili dva vynikající vojevůdci, a to vévoda z Marlborough a princ Evžen Savojský. Současně však s válkou o španělské dědictví na druhém konci Evropy zuřil konflikt mezi švédským králem Karlem XII. a jeho sousedy. Mírové smlouvy sice potom nastolily rovnováhu, ale války o různá nástupnictví tím však neskončily a pokračovaly v následujících desetiletích. 10 Během války o španělské dědictví uzavřel císař Leopold I. se svými syny dohodu o nástupnictví, která byla označována jako Pactum mutuae succesionis. Předpokládal, že synové založí nové rodové větve, starší Josef ve střední Evropě a mladší Karel ve Španělsku. Kromě vzájemného následnictví v případě vymření mužských členů rodiny bylo poprvé zmíněno nástupnické právo žen. Leopoldův syn Josef I. předčasně roku 1711 zemřel. Tato situace donutila posledního mužského příslušníka rodu Habsburků Karla VI. připravit řešení pro případ, že by také zemřel bez mužského dědice. Proto byla dne 19. dubna 1713 vydána Pragmatická sankce, která určovala, že kdyby Habsburkové Karlem VI. vymřeli, kdo a v jakém pořadí by se stal nástupcem. Tento dokument stanovil pořadí nástupnictví žen podle prvorozenství. Dědici byli stanoveni následovně: 1. dcery Karla VI. 2. dcery Josefa I. 10 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str

14 3. dcery a poté sestry Leopolda I. Díky tomuto klíči se nástupcem stala Marie Terezie, prvorozená dcera Karla VI. 11 Císař se velmi silně zasazoval o přijetí tohoto dokumentu jak sněmy jednotlivých zemí, tak i sousedními panovníky. Pragmatická sankce byla přijata jednotlivě Zeměmi Koruny České, tj. Královstvím Českým ( ), Markrabstvím Moravským ( ), Vévodstvím Slezským ( ), Královstvím Uherským ( ), Královstvím Chorvatsko-Slavonským, tehdejšími zeměmi Rakouskými, tehdejším Rakouským Nizozemím, tj. Belgií a Lucemburskem, Vévodstvím Milánským a dalšími. Pragmatická sankce byla základním zákonem Rakouského mocnářství (později Rakousko-Uherského mocnářství) až do roku Habsbursko-Lotrinská dynastie je po přeslici přímým, genetickým a legitimním pokračováním předchozích českých dynastií, a to Přemyslovců, Lucemburků a Jagelonců. Císař a král Karel I., jeho bratr a jejich potomci jsou po přeslici i potomky Jiřího z Poděbrad, jediného českého krále, který nebyl ani po přeslici potomkem přemyslovské dynastie, ani se do ní nepřiženil. 12 Pragmatická sankce zachovávala personální unii suverénních království pod vládou společného panovníka. Zahraniční politika náležela do rezortu panovníka a byla společná pro všechny části říše. Vojsko bylo rovněž společné a to již od 16. století, kdy byla zřízena Dvorská válečná rada. Jednotlivá království a země přispívala na společnou obranu. Zpočátku proti Turkům, později obecně. Společná správa financí panovníka, která se jmenovala Dvorská komora, vznikla rovněž již v 16. století. Všechna království a země pod vládou Habsburků prokázaly již v době války o dědictví rakouské, velkou soudržnost a vůli setrvat pod vládou Habsburků a ve vzájemném svazku. To znamená, že personální unie se postupně stala i reálnou unií i bez formálního ustanovení. Zahrnovala Zemi Koruny České, Dědičné Země Rakouské, Království Uherské a Království Chorvatsko-Slavonské. Ustanovení společných politických orgánů bylo jen otázkou času. Iniciativa v tomto byla na straně Habsburků. Politické reprezentace jednotlivých království a zemí se měly zúčastňovat ustanovování jednotlivých orgánů a stanovování jejich odpovědnosti vůči panovníkovi a sněmu. Bohužel politické reprezentace projevovaly v tomto směru až neuvěřitelnou pasivitu. Rovněž nebyly ochotny vytvořit 11 Zdroj: internet, staženo Zdroj: internet, staženo

15 společný generální sněm, jako protiváhu panovnické moci Stručná charakteristika nejvýznačnějších států Evropy v 18. století Rakouští Habsburkové byli od 15. století císaři Svaté říše římské národa německého. Rakouské země se sice počítaly k německému národu, ale současně se habsburské soustátí vyvinulo v samostatnou mocnost. Habsburská monarchie byla státem mnoha tváří: hlavní město Vídeň jako kosmopolitní metropole, jazykově německé Rakousko se táhlo od Tyrolska až po Burgerland a Korutany, v rukou Habsburků byla také koruna česká a uherská (Praha a Budín byla významná kulturní střediska svých zemí). Uhry byly jazykově i nábožensky mnohotvárné. Milánské vévodství a toskánská sekundogenitura vnášely do tohoto uskupení zase italský prvek. Na území, které bylo ovládáno Habsburky se mluvilo více než 12 různými jazyky. Vídeň odrážela četné zahraniční vlivy. Italský a španělský přetrvával z doby před bourbonským ovládnutím Španělska, francouzský přišel z Lotrinska, neboť manžel Marie Terezie a tím i vládnoucí dynastie pocházeli z tohoto státu římskoněmecké říše. Další velkou mocností v Evropě této doby bylo Prusko. V čele mělo agilního krále Fridricha II., který rozpoutal v roce 1740 válku o rakouské dědictví, v roce 1756 sedmiletou válku, v roce 1772 se zúčastnil prvního dělení Polska a držel i někdejší habsburské Slezsko a bývalé polské Západní Prusy. Zároveň však tentýž panovník učinil ze svých rezidencí v Postupimi a Berlíně střediska osvícenství. 14 Francie se v průběhu 18. století, především za vlády Ludvíka XV., stala centrem osvícenství. Paříž je v té době centrem vzdělanosti a francouzština se stala téměř univerzálním jazykem. Přibližně od poloviny 18. století za vlády Ludvíka XVI. se ekonomická situace Francie začala zhoršovat a zároveň se zvyšovala státní zadluženost. V té době byla francouzská společnost rozdělena na tři stavy: 1) duchovenstvo (přestavovalo necelé 1% společnosti, ale vlastnilo 10% půdy) 2) šlechta (tvořila necelé 2% obyvatel, zastávala nejvyšší funkce u dvora a v armádě). První a druhý stav byl privilegovaný, neplatil daně 3) všichni ostatní, tento stav byl velmi různorodý- buržoazie (obchodníci, rentiéři), 13 Zdroj: internet, staženo dne Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny, 2001, ISBN , str

16 inteligence (lékaři, právníci učitelé), řemeslníci, dělníci, chudina na venkově, nevolníci. Tento stav jako jediný platil daně. Ekonomiku státu zhoršovalo několik věcí. Například nákladný způsob života u dvora, ale především cechovní monopoly a vnitřní cla. V důsledku toho dochází k úpadku absolutismu a nastává všeobecná nespokojenost, která vrcholí dobytím Bastily dne Tato událost je známá jako Velká francouzská revoluce. 15 Anglie je v 18. století neustále na vzestupu. V Anglii probíhá industrializace a podařilo se jí ovládnout světová moře. Nekrvavou Slavnou revolucí byla vytvořena první konstituční monarchie, a zákon Bill of Rights povýšil práva občanů na zemský zákon. Dále zde byl vyhlášen Toleration Act, který zakazoval pronásledování kvůli víře. Nicméně v zahraniční politice se Anglii příliš nedařilo, ztratila třináct osad v Americe. Rusko se s nástupem vlády cara Petra Velikého politicky aktivovalo a modernizovalo. Hlavní město se ze vzdálené Moskvy přestěhovalo do přímořského Petrohradu. Zde byla založena akademie, kam přicházeli učenci z celé Evropy. Zmodernizovala se také armáda a současně se dál prohluboval absolutismus (samoděržaví). Osvícená carevna Kateřina II. byla politicky velmi aktivní, vůči Turecku, Švédsku, Dánsku i Polsku. Její kozácká jízda naháněla hrůzu a tradovalo se, že tvořila jednu dlouhou frontu od Rigy až po Krym Války o rakouské dědictví I když byla pragmatická sankce slavnostně potvrzena všemi zúčastněnými státy (s výjimkou Pruska), neváhali jejich vládci své závazky porušit. Hned po smrti Karla VI.napadli dědická práva Marie Terezie kurfiřti bavorský, saský a braniborský. Bavorský panovník Karel Albrecht, který měl za manželku dceru Josefa I., si nárokoval císařskou korunu a habsburské dědičné země na základě středověkého Privilegia minus, saský kurfiřt a polský král Friedrich August své nároky odůvodňoval sňatkem s jednou z dcer Josefa I., a braniborský kurfiřt a zároveň pruský král Fridrich II. vznesl dědické nároky na některá slezská knížectví. 17 Jejich cílem bylo rozdělení monarchie tak, že Čechy měli být připojeny k Bavorsku. Bavorský kurfiřt Karel Albrecht byl dokonce se souhlasem české šlechty v roce 1741 v Praze korunován českým králem. Dále se k Bavorsku měly 15 Zdroj: internet, volná interpretace,staženo Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str Zdroj: internet, str. 2, staženo

17 připojit Horní Rakousy, Tyroly a část Švábska. Sasko mělo dostat Moravu a Horní Slezsko a zbytek Slezska měl připadnout Prusku. Od té doby, tj. od korunovace Karla Albrechta, trvala nedůvěra Marie Terezie k Čechům. Pomohly jí Uhry, proto si také vymohly ústupky. (Marie Terezie byla korunována na českou královnu v roce 1743). 18 Války o rakouské dědictví se odehrávaly v letech 1740 až Na straně Rakouska bylo Spojené království, Nizozemí a Rusko, proti monarchii bojovalo Prusko, Francie, Španělsko a Bavorsko. Výsledkem těchto válek byl Cášský mír z roku Marii Terezii se obratnou politikou a vojenskými úspěchy podařilo odvrátit nebezpečí odtržení České koruny od monarchie. Došlo ale k některým územním ztrátám. Vratislavským mírem z roku 1742 byla část Slezska odstoupena Prusku. Potrestání rebelů v Čechách proběhlo tentokrát mírně. I když bylo vyneseno mnoho trestů smrti, byly nakonec změněny ve vypovězení a konfiskace. Důsledky těchto událostí byly ale dalekosáhlejší. Utužil se vídeňský centralismus a došlo k postupné likvidaci Českého státu. 19 Ještě jedna zajímavost: mír v Bavorsko-rakouské válce v roce 1745, místo svého zesnulého manžela, za Bavorskou stranu podepsala vdova Marie Amálie, dcera Josefa I. se svou sestřenicí Marií Terezií. Syn Marie Amálie a následovník Maxmilián III.Josef se vzdal nároků na císařskou korunu. Novým římským panovníkem se tak stal manžel Marie Terezie František I. Štěpán Lotrinský Chrakteristika jednotlivých skupin obyvatelstva Šlechta svět monarchů. Mnozí panovníci v 18. století (a nejen v něm) přenechávali vládu prvním ministrům různých kvalit. Zvlášť zřetelné to bylo ve Francii za Ludvíka XV. Tam v podstatě vládla madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poissonová, která byla příslušnicí nižší vrstvy, určovala dějiny Francie od roku 1745 až do své smrti. Příslušníků šlechty, panovníků, bylo v této době velmi mnoho. Jen Svatá říše římská národa německého měla přes 250 států a státečků se svými vládci. Ale mezi tehdejšími císaři a králi jsou čtyři, o kterých se dodnes mluví jako o velkých: Fridrich (Bedřich) II. Veliký, pruský král, vysmíval se okázalosti a dvorskému světu. Jeho zámek v Postupimi 18 Zdroj: Malý,K a kol: Dějiny českého a čsl. práva do roku 1945, 4.vydání, Praha, Leges, 2010, 640 stran, IBSN , str. 150, volná interpretace 19 Zdroj: Malý,K a kol: Dějiny českého a čsl. práva do roku 1945, 4.vydání, Praha, Leges, 2010, 640 stran, IBSN , str

18 byl spíše pracovnou než dvorem. Byl současně i svým prvním ministrem a i svým vlastním vojevůdcem. Marie Terezie ( ) dokázala svou říši vést stejně dobře i když se její způsob vládnutí lišil. Říkali jí Landesmutter, ale to jí nebránilo v zavádění reforem. Její syn Josef II. (císař ) představoval zvláštní kombinaci panovnické autority a demokratického vystupování. Byl pracovitý stejně jako Fridrich II., ale hekticky se pouštěl do reforem, mnohdy ukvapených, kterých se pruský král uvážlivě vystříhal. A posledním velkým panovníkem byla Sophie, princezna von Anhalt-Zerbst, která se z malého německého knížectví dostala díky sňatku s budoucím carem Petrem III. až do Petrohradu. Odtud pak jako carevna Kateřina II. ( ) udivovala Evropu osvícenským programem, který neměl obdoby. 20 Šlechta - vyšší, nižší, úřednická. Vyšší šlechta patřila k nejvyšší společenské třídě a nacházela široké uplatnění, především u dvorů jednotlivých panovníků. Jejich sociální postavení bylo zajištěno velkým pozemkovým vlastnictvím, výnosnými funkcemi u dvora a v katolických zemích také biskupskými hodnostmi. Z těchto výšin vedla celá řada titulů směrem dolů ke skromnějším nižším šlechticům, svobodným pánům a baronům, kterých bylo v Evropě velmi mnoho. V oblastech, kde žili, měli svůj podíl na tradiční správě, na svých panstvích byli pány nad soudy a držiteli policejní moci. Zasedali v provinčních parlamentech a na zemských sněmech. Od svých poddaných vybírali dávky a dosazovali duchovní. Mezi rytířstvem a svobodným panstvem se udržovalo stále silné stavovské povědomí. Být svobodným pánem znamenalo svobodu nahoru i dolů. Pokud ale takový šlechtic odešel ke dvoru, stával se z něho pouhý dvořan. Mohl sice udělat kariéru, ale ztrácel svou nezávislost. Vedle původní staré šlechty se v souvislosti s narůstajícím státním aparátem, postupně formovala úřednická šlechta. Do správních funkcí začali pronikat právníci měšťanského původu, neboť nové úřady vyžadovaly především odborné vzdělání. Bylo třeba ovládat latinu a rozumět římskému právu, které pozvolna vytlačovalo právo zvykové. A bylo nepředstavitelné, aby úředníci ve vyšších funkcích neměli šlechtický titul. A tak vznikla třída nových šlechticů v taláru úředníka, tzv. Noblese de robe (šlechta šatu). 21 Duchovenstvo - bylo původně v uspořádání společnosti prvním stavem. Vzhledem k celibátu se tento stav musel neustále doplňovat z příslušníků jiných stavů. O rozšiřování 20 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str.16-18, volná interpretace 21 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové, noviny, 2001, ISBN , str

19 se přičiňovala jednak šlechta, tak i městský stav a poddaní, takže složení duchovenstva odráželo světskou stavovskou strukturu. Duchovenstvo bylo vždy propojeno se světem politiky. Uchovávalo si pevné postavení ve stavovských shromážděních. Např. Říšský sněm obsazoval svou lavici duchovních biskupy a opaty (většina prelátů zasedala ve druhé kurii), také francouzské uspořádání znalo klérus jako druhý stav a rovněž anglická Horní sněmovna byla složena z duchovních a světských lordů. Každá vesnice měla faru a kostel. Faráři a pastoři byli chápáni jako pastýři duchovních oveček. Škola a sociální péče podléhaly dohledu duchovního vesnické farnosti. Kostel byl střediskem vesnice (i když mu občas konkuroval místní hostinec). Na venkově byl duchovní zpravidla jediným vzdělancem. A protože studium teologie bylo na prvním místě, tvořili duchovní vlastní páteř celé vzdělanosti. Právníků bylo málo a lékařů ještě méně. Teologové vyučovali na středních školách a vyšších školách, tvořili tedy nejen duchovní, ale i učitelský stav. Měšťanstvo pod označením třetí stav se rozuměl zbytek společnosti a měšťanstvo z tohoto pohledu bylo jeho součástí. Měšťanstvo bylo ve městech hospodářským a politickým faktorem. Některá města byly samostatné republiky, např. Benátská, Janovská, San Marino a další. Většina evropských měst podléhala monarchistickým vládám, ale některá si udržovala nezávislost, Norimberk, Frankfurt, ale především tři hanzovní města Brémy, Hamburk a Lübeck. Zaměstnáním měšťanské vrstvy byla tradiční řemesla a řemeslné živnosti, které později přecházely v průmyslovou výrobu. Část měšťanů pracovala v městské správě, většinou formou vedlejší činnosti. Měšťané v žádném případě nepředstavovali veškeré městské obyvatelstvo, přístup k měšťanským právům se začínal postupně omezovat a měšťanská vrstva se tedy uzavírala směrem dolů a nabývala jistých aristokratických rysů. 22 Obchodníci - byli pokrokovým rysem ve městech. Osmnácté století přineslo rozšíření výroby a tím i nové možnosti obchodu. Evropští obchodníci pronikali stále výrazněji do zámořských oblastí. Rozvoj dopravy podpořila soustava vnitrozemských průplavů, které byly vybudovány v 17. století, a rovněž se zlepšovala síť silnic. Část výroby se postupně z měst přesunovala na venkov, kde probíhalo předení a tkaní pro městské kupce. Toto předznamenávalo počátky manufakturní produkce. Později nabyla většího významu výroba strojů. 22 Zdroj: Ulrich Um Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov, 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny, 2001, ISBN , str

20 Řemeslníci pro řemeslo na počátku 18. století stále ještě platily cechovní regule, tak jak byly vytvořeny v pozdním středověku. Řemeslník bydlel ve vlastním domě, kde měl umístěnou malou dílnu a k ruce měl několik tovaryšů. Zákony v té době omezovaly přijímání nevyučených pracovníků, takže bylo prakticky nemožné živnost rozšířit. Přechod k podnikání ve velkém byl podmíněn přenesením práce na venkov, jak to činili velkoobchodníci.teprve po odstranění cechovních řádů v 19. století bylo možné, aby například z kovářské dílny vznikla továrna na kovové výrobky. V městských republikách mělo řemeslnictvo v rukou politické páky k brzdění reforem, proto se snadněji reformy prosazovaly v monarchiích. 23 Rolnictvo třetí stav se od vzniku měst dělil na městské a venkovské obyvatelstvo. Rolníkům na venkově příslušel úkol opatřovat obživu nejen pro sebe, ale také pro stavy (šlechtu a duchovenstvo), a rovněž pro obyvatele měst. Ve střední a východní Evropě (na východ od řeky Labe) rolníci žili v nevolnictví. Rolník byl majetkem statkáře, téměř na stejné úrovni jako jeho koně nebo krávy. Bez povolení se nesměl stěhovat a vrchnostenskému schválení podléhaly i sňatky. Ovšem v jednotlivých oblastech byly poměry rozdílné. Největší svobodě v 18. století se rolníci těšili ve Švýcarsku, přesněji v pěti kantonech Švýcarského spříseženství a na přidružených územích Graubünden a Wallis. Měli právo ustavovat úřady ve vlastní obci a být do nich voleni a mohli se svobodně podílet na správě obce i země. Ale to bylo výjimečné, na území Rakouska v té době bylo ještě nevolnictví. Co se týká hospodářské struktury, rozlišujeme velké sedláky s rozlehlými dvory a s vlastními příjmy z hospodářství, střední rolníky, kteří z půdy získávají jen na vlastní existenci, a drobné rolníky, kteří byli odkázáni na vedlejší výdělek. Ti všichni patřili k vesnické obci, dohromady ale tvořili jen menšinu místních obyvatel. Velkou část rolníků tvořili nájemci půdy, říkalo se jim pachtýři. Pro rolníky měla být šlechta jejich vojenským ochráncem, ale to často neplatilo. Nicméně v 18. století docházelo postupně ke změnám na venkově, platilo, že o podporu a zvelebování zemědělství se má starat stát a že vesničtí faráři a krajští úředníci mají pečovat o hospodářskou a duchovní situaci rolníků. 24 Lid nižší vrstvy a jejich okrajové skupiny. Více než polovina městského obyvatelstva 23 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladarelství Lidové noviny 2001, ISBN , str

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_06

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_06 Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_06 Ověření ve výuce: Třída: VIII. Datum: 30.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 8. Klíčová slova: Osvícenský

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II.

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. MARIE TEREZIE 1740 1780 - osvícenské reformy - války - válka HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU JOSEF II. 1780 1790 - toleranční patent

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II.

CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II. VY_32_INOVACE_D5_20_02 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT OSVÍCENSTV CENSTVÍ MARIE TEREZIE JOSEF II. VY_32_INOVACE_D5_20_02 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 14 listů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny)

rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny) 1740-1780 Území monarchie rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny) spojeny panovníkem a pragmatickou sankcí správa: dvorské úřady

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 Gymnázium Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 Marie Terezie (1717 1780, vláda: 1740 1780) Války o rakouské dědictví: Karel VI. umírá bez mužských dědiců, do čela státu poprvé a naposledy v dějinách

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu:

Mgr. Adam Rychtecký Tematická oblast: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti století Název DUMu: Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Císařovna Marie Terezie jako matka aneb proč si dnešní matky žijí jako v "ráji"...

Císařovna Marie Terezie jako matka aneb proč si dnešní matky žijí jako v ráji... O ŽENÁCH, KTERÉ OTŘÁSLY SVĚTEM ANEB VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ O ŽENÁCH, NA KTERÉ DĚJINY NEZAPOMNĚLY Císařovna Marie Terezie jako matka aneb proč si dnešní matky žijí jako v "ráji"... ABSTRAKT Přednáška se zabývá

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P04. Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: Datum ověření: 30.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P04. Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: Datum ověření: 30.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P04 Pořadové číslo: 4. Datum vytvoření: 22.4.2012 Datum ověření: 30.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie,

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, 1792 republika), jejíž hlavní vedoucí silou bylo měšťanstvo.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D8, 29 Ověření ve výuce: dějepis Třída: VIII. Datum: 16. 01. 2012 Předmět: dějepis Ročník: VIII. Klíčová slova: etapy revoluce,

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 školní kolo - zadání Č. Počet bodů: Jméno a příjmení: Škola: Tematické zaměření

Více

Datum: 5. března 2014 Cílová skupina: Žáci středních škol Klíčová slova: Karel VI., pragmatická sankce, Marie Terezie, slezské války,

Datum: 5. března 2014 Cílová skupina: Žáci středních škol Klíčová slova: Karel VI., pragmatická sankce, Marie Terezie, slezské války, Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 284 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii IIIa I. Josef II.

Absolutismus a osvícenství v Habsburské monarchii IIIa I. Josef II. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více