Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Jiří Řehák Praha Duben, 2012

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem, dne Miroslav Novotný

3 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu bakalářské práce, Mgr. Jiřímu Řehákovi, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se věnuje osvícenským reformám v Rakousku a v českých zemích. Pohybuje se na pomezí práva, historie a sociologie. Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit osvícenství a popsat nejvýznamnější reformy Marie Terezie a Josefa II. Zároveň poukázat na jejich odkaz dnešní době. Práce čerpá hlavně z publikací některých autorů /Ulrich Im Hof, Franz Herre, Victor L. Tapié, Karel Malý/ a z internetových zdrojů. Bakalářská práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole vysvětluje základní rysy osvícenství, v dalších částech se zabývá politickou situací v Evropě v 18.století, popisuje neznámější reformy, zabývá se systémem soudnictví v rakouské monarchii včetně stručného popisu trestních zákoníků, a konečně v sedmé kapitole poukazuje na odkaz reforem dnešní době. Annotation This bachalor paper is concerned to the Enlightenments reforms in Austria and Czech lands. Moving at the edge of the law, history and sociology. The aim of the Bachelor thesis was to explain to the Enlightement, and describe the most important reforms of Maria Theresia and Joseph II. At the same time it points out their legacy today. The work draws mainly from the publications of certain authors /Ulrich Im Hof, Franz Herre, Victor L. Tapié, Karel Malý/ and from Internet sources. The bachalor paper is divided into seven chapters. In the first chapter explains the basic features of the Enlightenment, in the other parts it deals with the political situation in Europe at 18. century, it describes the most famous reforms, it deals with the system of Justice in the Austrian monarchy including a brief description of the criminal law codes, and finaly, in the seventh chapter it points to legacy of the reforms at the present.

5 Klíčová slova válka dědictví Pragmatická sankce šlechta trestní zákoník Key Words war heritage the pragmatic sanction nobility Penal-Code

6 Obsah Obsah... 6 Úvod Osvícenství a jeho zdroj Politická situace v Evropě v 18. století včetně Pragmatické sankce Pragmatická sankce Stručná charakteristika nejvýznačnějších států Evropy v 18. století Války o rakouské dědictví Chrakteristika jednotlivých skupin obyvatelstva Manufaktury Životopis Marie Terezie a Josefa II Marie Terezie Josef II Nejznámější reformy a jejich stručný popis Tereziánský trestní zákoník Soudní systém Trestní zákoník Josefa I Tereziánský trestní zákoník Trestní zákoník Josefa II Školská reforma Vliv reforem na dnešní dobu Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Tato bakalářská práce se pohybuje na pomezí práva, historie a sociologie. Zvláště poslední dvě jmenované vědy jsou mnohdy považovány za vědy okrajové. Pokud si však uvědomíme význam třeba jen jedné z problematik, kterými se zabývají, musíme dospět ke zcela opačnému závěru. Historie, právo a sociologie mají zcela nezastupitelnou roli celospolečenského významu. Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit osvícenství a popsat nejvýznamnější reformy Marie Terezie a Josefa II. Zároveň poukázat na jejich odkaz dnešní době. Předkládaná práce nabývá svým pojetím multidisciplinárního rozměru. Zabývá se sice právem, ale zároveň spadá i do oblasti historie a částečně sociologie. Bakalářská práce je rozčleněna do sedmi hlavních bodů. První bod nastiňuje osvícenství a jeho zdroj. Nosnými částmi práce jsou bod 3 - Politická situace v Evropě v 18. století, bod 5 Nejznámější reformy a bod 6 Tereziánský trestní zákoník. Práce se opírá o několik zdrojů, jak knižních, tak i internetových. Na jejich odkaz je použito poznámkového aparátu. Úvodem ještě několik dalších poznámek k Marii Terezii. Pojmy baroko a osvícenství dnes pro nás mají jasný význam. Marie Terezie tyto pojmy ale neznala. Přesto ale můžeme dobu jejího panování označit za přechod od baroka k osvícenství. Panovnice se dokázala rozejít se starým vzorem tradiční monarchie a dokázala se soustředit na obranu převzatého dědictví, soudržnost soustátí a na vylepšení životního postavení poddaných. V tomto konání se přiblížila k osvícenskému absolutismu. Dokázala proměnit středověké vnímání monarchie v poměrně moderní stát. Tereziánská monarchie byla nesporně pozitivním prvkem v Evropě v 18. století. Mezi hlavní problémy se kterými se Marie Terezie potýkala, patřily zvláštnosti jednotlivých národů žijících na území monarchie a odlišnosti jejich společenského vývoje. Toto se dělo v době, kdy ekonomika procházela změnou od převážně agrárních a řemeslných forem výroby k hospodářství charakterizovanému velkovýrobou. Další problémy vyplývaly ze zaostávání střední Evropy ve srovnání s poměry západoevropských a přímořských zemí. Starosti jí působilo úsilí, jak se těmto zemím vyrovnat. Jinou problematiku potom představovaly otázky náboženství a víry a s tím spjaté proměny dobového myšlení. S tím vším se panovnice musela vypořádat. Nutno však podotknout, že Marie Terezie sice byla ženou uvážlivou a - 7 -

8 trpělivou, nebyla však nadána představivostí, která by ji inspirovala k inovacím. 1 Tolik několik poznámek k Marii Terezii na úvod. 1 Zdroj: Victor-L.Tapié: Marie Terezie a Evropa, Librairie Atthéme Fayard 1973, 1. vydání, tiskárna Finidr s.r.o. Český Těšín, Praha 1997, 400 stran, ISBN , str

9 1. Osvícenství a jeho zdroj Osvícenství je filosofické, kulturní, ale i politické a hospodářské hnutí konce sedmnáctého a osmnáctého století. Vychází z přesvědčení, že člověk by se měl řídit spíše vlastním rozumem nežli vírou. Nevidí smysl lidského života pouze v posmrtném životě, ale také v důstojném životě již za života na Zemi. Upřednostňuje víru v lidský život. Evropská osvícenská společnost toužila po vědeckém bádání, ve kterém spatřovala možnost nápravy negativních společenských jevů. Ideologie církve bylo, že světlo zahání tmu. V osvícenství byl Bůh postaven do role, kdy dává impuls, který mechanismus světa jen uvedl do pohybu a vše ostatní je jen důsledek lidského chování. Tento skoro ateistický přístup umožnil mnoha vědcům naprosto volný přístup k bádání. Nemuseli se obávat, že budou označeni za kacíře. Např. I. Newton mohl vypracovat svou gravitační teorii, v dřívější době by něco takového bylo nemyslitelné, byl by označen za kacíře a pravděpodobně skončil na hranici. 2 Státní zřízení tehdejší doby bylo absolutistické a monarchové ignorovali dělbu moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ale v období osvíceneckého absolutismu mnozí více naslouchali lidu vlastních zemí, který toužil po zásadních reformách. Ovšem státní zájem velel panovníkovi postavit se nad všechny společenské vrstvy a třídy, nadále byla uplatňována důsledná kázeň. Panovníci se samozřejmě nechtěli vzdát svého práva na absolutismus, byla zdůrazňována úloha státu vedeného osvícenským panovníkem. Cílem osvícenského absolutismu bylo zachovat starý politický systém feudalismus. Uplatnil se především v zemích, kde nebylo silné měšťanstvo, které by mohlo uskutečnit radikální změnu. Osvícenský absolutismus byl spjat s monarchií a se šlechtou. Dá se ale říci, že byl potřebný pro vznik kapitalistické společnosti, neboť cílem potřebných reforem bylo především zajištění hospodářské prosperity zemí. A to znamenalo podporu podnikání, manufaktur a obchodu. Ovšem v budoucnu tato opatření měla za následek zánik feudalismu a vznik nového společenského zřízení, kapitalismu. 3 Osvícenství vzniklo v Anglii, Francii a Nizozemí, a postupně se rozšířilo po celé Evropě a to převážně ve druhé polovině osmnáctého století. Významnými představiteli této doby byli filosofové, jako např. Angličan John Locke. Ten vyslovil myšlenku, že veškerá moc nepochází od Boha, ale z lidu. Stanovil také přirozená práva člověka, ke kterým patří 2 Zdroj: internet, vlastní interpretace, staženo Zdroj: internet, vlastní interpretace, staženo

10 svoboda náboženského vyznání a svoboda vytváření soukromého vlastnictví. 4 Osvícenství bylo dobou optimismu. Věřilo se, že pomocí rozumu lze vysvětlit všechny dosud nevyřešené problémy. Oblíbeným literárním hrdinou byl Robinson Crusoe od Daniela Dafoea ( ), který za pomoci rozumu a své zručnosti dokázal přežít i v těch nejtěžších podmínkách na pustém ostrově. Osvícenství přineslo vizi neustálého pokroku. V literatuře se tato vize projevila zejména v kritickém zobrazování soudobé společnosti. Osvícenství se nejvíce projevilo ve Francii ve druhé polovině 18. století. Jeho nejvýznamnějšími osobnostmi se stali vědci, filosofové a spisovatelé, kteří společně pracovali na 28. svazkové Encyklopedii. Cílem Encyklopedie bylo shrnout veškeré doposud získané vědění. Koncepce tohoto díla byla zásluhou především Denise Diderota ( ). Významným představitelem francouzského osvícenství se stal také Charles-Luis de Secondat Montesquieu ( ). Napsal publikaci Duch zákonů, v níž konstatuje, že nejlepší je ústavní monarchie. Za nekorunovaného krále osvícenců byl považován muž známý pod spisovatelským jménem Voltaire ( ), vlastním jménem Francois Marie Arovet. Byl významným rozšiřovatelem Newtonova díla a nejlépe spojil Vědeckou revoluci a Osvícenství. Významnými se staly i komedie Pierre- Augustina Carona de Beaumarchaise ( ) a to především Lazebník sevillský a Figarova svatba. 5 Velký vliv na další vývoj nejen literatury měl francouzský myslitel, spisovatel a také encyklopedista Jean-Jacques Rousseau ( ). Jeho literární dílo je předzvěstí romantismu, zdůrazňoval nejen rozum, ale především cit. Důraz na citovou stránku života dal vzniknout období, kterému říkáme preromantismus. Preromantičtí spisovatelé, stejně jako osvícenci, odmítali despocie. Svobodu chápali jako právo jedince na ničím neomezený život. Podle Anglického a Francouzského vzoru vznikaly vědecké akademie a různé učené společnosti v Německu, Rakousku, Švédsku a Rusku a to za přispění panovníků. V Rusku to byl Petr Veliký, který do vlasti zval vědce. Pozdější doba dala vzniknout i přímo ruským vědcům, mezi nejvýznamnější patřil Michal Vasilijevič Lomonosov ( ). V Německu se sám Fridrich Veliký zabýval vědou a poezií. Významnými osvícenci v Německu byli filosof Immanuel Kant ( ), Johan Wolfgang Goethe 4 Zdroj: internet, volná interpretace, staženo Zdroj: internet, volná interpretace, staženo

11 ( ), G. E. Lessing a J. G. Herder. V Rakousku osvícenství vrcholilo za Josefa II. V Praze a pak ve Vídni, tehdy působil známý vědec Ignác Born, který v roce 1774 založil v Praze 1. soukromou vědeckou společnost. 6 Osvícenství je spjato též s pokrokem v oblasti přírodních věd. Při zkoumání se vědci opírali o zkušenosti. Francouzký chemik Lavoisier utřídil chemické prvky, Švéd Carl Linnae položil základy současného způsobu dělení rostlinné říše, první elektrickou baterii sestrojil Ital Alessandro Volta, první galvanický článek Ital Luigi Galvani, zdokonalený parní stroj sestrojil Skot James Watt a první létající stroj později předvedli v Paříži bratři Mongolfiérové. Dá se možná říci, že pokud by nedošlo k uvolnění vazeb ve společnosti a k reformám, nedošlo by k pokroku v oblasti přírodních věd, literatury a v dalších oblastech. Co je tedy osvícenství? Immanuel Kant v roce 1784 napsal: Osvícenství je, když člověk opustí svou nesvéprávnost, kterou si způsobil vlastní vinou. Nesvéprávnost je neschopnost použít vlastního rozumu bez vedení jiných. Tato nesvéprávnost není způsobena vlastní vinou, jestliže je způsobena nedostatkem rozumu, ale nedostatkem rozhodnosti a odvahy používat vlastní rozum bez vedení jiných.mít odvahu používat vlastní rozum je proto znakem osvícenství. 7 Tato slova mají platnost i v současnosti. Osvícenství se projevilo i v Rakousku. Osvícenými panovníky byly Marie Terezie a její syn Josef II. Cílem osvícenských reforem Marie Terezie bylo posílit stát, hospodářství, centralizace, germanizace a armádu. Reformy bychom si mohli rozdělit do několika oblastí: a) Správní reformy, společné úřady (kromě Uher). V čele direktorium a státní rada, jako poradní orgán panovnice. Zrušena byla definitivně česká samostatnost zřízením Česko rakouské kanceláře, v úřadech byli profesionální c.k. úředníci (císařskokrálovští) = byrokratizace správy. Tím byly omezeny pravomoci stavovských zemských sněmů. Zřízen soudní dvůr a zrušeno mučení. b) Hospodářské reformy, zahrnovaly především podporu podnikání (rozvoj textilních manufaktur) a ochranu před zahraniční konkurencí. Zavedena jednotná měna tolarová a zlatková (1 tolar = 2 zlaté), první papírové peníze tzv. bankocetle. Byly 6 Zdroj: internet, volná interpretace, staženo Zdroj: internet, Dejepis.com/index.plp?page, staženo c

12 sjednoceny míry a váhy, zavedena Celní unie, tj. zrychlení pohybu zboží, byl proveden soupis půdy a obyvatel, Urbariální patent upraveno a zlepšeno postavení poddaných. c) Robotní patent zmírnil robotu. Byla provedena tzv. Raabizace část vrchnostenské půdy byl za poplatek rozdělen mezi rolníky. Zlepšilo se obdělávání půdy (zdokonalení pluhu), začalo se s používáním brambor (došly k nám z Ameriky přes Braniborsko), také v té době vzrostl počet obyvatel (245 nových vesnic), tj. více daní = větší bohatství státu. d) Školská reforma, 1774 školský řád, povinná šestiletá docházka. Na venkově byly školy triviální, ve městech hlavní (učí se německy) a školy normální pro výuku pedagogů. Místo latiny se učí německy, jezuitům byly odňaty střední školy i univerzita. e) Vojenská reforma, proběhla dle pruského vzoru, tj. odvody, jednotný výcvik, uniformy a výzbroj. To ale mělo za následek růst nákladů. 8 O nejdůležitějších reformách se podrobněji zmíním v dalších částech této práce. Za zmínku jistě stojí, že mezi významnými poradci Marie Terezie byli i Češi, a to Václav hrabě Kounic a hrabě Rudolf Chotek. V průběhu dějin se občas objevili panovníci, kteří byli méně despotičtí, o některých by se dalo říci, že to byli osvícení panovníci, i když nežili v době osvíceného absolutismu. Chtěl bych jmenovat alespoň jednoho: římský císař z julsko-klaudijské dynastie Tiberius Claudius Drusus Germanicus (10 př.n.l.-54 n.l.). Byl to na svou dobu velmi pokrokový a pilný reformátor. Vytvořil dokonalý státní aparát, proslul stavebními podniky, postavil např. Ostijský přístav, dobudoval vodovod, který započal stavět jeho zavražděný předchůdce, jeho synovec císař Caligula, budoval kanalizaci a další. Provedl reformy manželského, dědického a otrockého práva, v řečtině sepsal dějiny Etrusků a Kartaginců, propracoval císařskou správu. (Jeho předchůdce císař Caligula, který propadl šílenství, byl roku 41 n.l. zavražděn členy Pretoriánské gardy a Pretoriáni dosadili na trůn právě Claudia. Pretoriánská garda, která sloužila k ochraně císaře, vznikla již za císaře Augusta a měla 9 kohort mužů). Postava císaře Claudia byla velmi zpopularizována jednak knižně, ale především filmovým zpracováním a televizním seriálem. 9 8 Zdroj: volná interpretace, staženo Zdroj: volná interpretace, staženo

13 2. Politická situace v Evropě v 18. století včetně Pragmatické sankce V první časti této kapitoly bude vysvětlena Pragmatická sankce a důvody jejího vzniku. Ve druhé části potom bude stručně popsána situace v Evropě a rovněž bude stručná zmínka o válkách o rakouské dědictví. Bude následovat charakterizace jednotlivých skupin obyvatelstva a upozornění na okolnosti vzniku manufaktur Pragmatická sankce Osmnácté století začíná velkou válkou. V této válce šlo o španělské dědictví, na které si činil nárok jak francouzský král Ludvík XIV., tak habsburský císař. Oběma šlo o to, aby ve Španělsku mohli dosadit, případně udržet, vedlejší větve svých rodů. Habsburská monarchie za pomoci Velké Británie nakonec dosáhla úspěchu. O ten se zasloužili dva vynikající vojevůdci, a to vévoda z Marlborough a princ Evžen Savojský. Současně však s válkou o španělské dědictví na druhém konci Evropy zuřil konflikt mezi švédským králem Karlem XII. a jeho sousedy. Mírové smlouvy sice potom nastolily rovnováhu, ale války o různá nástupnictví tím však neskončily a pokračovaly v následujících desetiletích. 10 Během války o španělské dědictví uzavřel císař Leopold I. se svými syny dohodu o nástupnictví, která byla označována jako Pactum mutuae succesionis. Předpokládal, že synové založí nové rodové větve, starší Josef ve střední Evropě a mladší Karel ve Španělsku. Kromě vzájemného následnictví v případě vymření mužských členů rodiny bylo poprvé zmíněno nástupnické právo žen. Leopoldův syn Josef I. předčasně roku 1711 zemřel. Tato situace donutila posledního mužského příslušníka rodu Habsburků Karla VI. připravit řešení pro případ, že by také zemřel bez mužského dědice. Proto byla dne 19. dubna 1713 vydána Pragmatická sankce, která určovala, že kdyby Habsburkové Karlem VI. vymřeli, kdo a v jakém pořadí by se stal nástupcem. Tento dokument stanovil pořadí nástupnictví žen podle prvorozenství. Dědici byli stanoveni následovně: 1. dcery Karla VI. 2. dcery Josefa I. 10 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str

14 3. dcery a poté sestry Leopolda I. Díky tomuto klíči se nástupcem stala Marie Terezie, prvorozená dcera Karla VI. 11 Císař se velmi silně zasazoval o přijetí tohoto dokumentu jak sněmy jednotlivých zemí, tak i sousedními panovníky. Pragmatická sankce byla přijata jednotlivě Zeměmi Koruny České, tj. Královstvím Českým ( ), Markrabstvím Moravským ( ), Vévodstvím Slezským ( ), Královstvím Uherským ( ), Královstvím Chorvatsko-Slavonským, tehdejšími zeměmi Rakouskými, tehdejším Rakouským Nizozemím, tj. Belgií a Lucemburskem, Vévodstvím Milánským a dalšími. Pragmatická sankce byla základním zákonem Rakouského mocnářství (později Rakousko-Uherského mocnářství) až do roku Habsbursko-Lotrinská dynastie je po přeslici přímým, genetickým a legitimním pokračováním předchozích českých dynastií, a to Přemyslovců, Lucemburků a Jagelonců. Císař a král Karel I., jeho bratr a jejich potomci jsou po přeslici i potomky Jiřího z Poděbrad, jediného českého krále, který nebyl ani po přeslici potomkem přemyslovské dynastie, ani se do ní nepřiženil. 12 Pragmatická sankce zachovávala personální unii suverénních království pod vládou společného panovníka. Zahraniční politika náležela do rezortu panovníka a byla společná pro všechny části říše. Vojsko bylo rovněž společné a to již od 16. století, kdy byla zřízena Dvorská válečná rada. Jednotlivá království a země přispívala na společnou obranu. Zpočátku proti Turkům, později obecně. Společná správa financí panovníka, která se jmenovala Dvorská komora, vznikla rovněž již v 16. století. Všechna království a země pod vládou Habsburků prokázaly již v době války o dědictví rakouské, velkou soudržnost a vůli setrvat pod vládou Habsburků a ve vzájemném svazku. To znamená, že personální unie se postupně stala i reálnou unií i bez formálního ustanovení. Zahrnovala Zemi Koruny České, Dědičné Země Rakouské, Království Uherské a Království Chorvatsko-Slavonské. Ustanovení společných politických orgánů bylo jen otázkou času. Iniciativa v tomto byla na straně Habsburků. Politické reprezentace jednotlivých království a zemí se měly zúčastňovat ustanovování jednotlivých orgánů a stanovování jejich odpovědnosti vůči panovníkovi a sněmu. Bohužel politické reprezentace projevovaly v tomto směru až neuvěřitelnou pasivitu. Rovněž nebyly ochotny vytvořit 11 Zdroj: internet, staženo Zdroj: internet, staženo

15 společný generální sněm, jako protiváhu panovnické moci Stručná charakteristika nejvýznačnějších států Evropy v 18. století Rakouští Habsburkové byli od 15. století císaři Svaté říše římské národa německého. Rakouské země se sice počítaly k německému národu, ale současně se habsburské soustátí vyvinulo v samostatnou mocnost. Habsburská monarchie byla státem mnoha tváří: hlavní město Vídeň jako kosmopolitní metropole, jazykově německé Rakousko se táhlo od Tyrolska až po Burgerland a Korutany, v rukou Habsburků byla také koruna česká a uherská (Praha a Budín byla významná kulturní střediska svých zemí). Uhry byly jazykově i nábožensky mnohotvárné. Milánské vévodství a toskánská sekundogenitura vnášely do tohoto uskupení zase italský prvek. Na území, které bylo ovládáno Habsburky se mluvilo více než 12 různými jazyky. Vídeň odrážela četné zahraniční vlivy. Italský a španělský přetrvával z doby před bourbonským ovládnutím Španělska, francouzský přišel z Lotrinska, neboť manžel Marie Terezie a tím i vládnoucí dynastie pocházeli z tohoto státu římskoněmecké říše. Další velkou mocností v Evropě této doby bylo Prusko. V čele mělo agilního krále Fridricha II., který rozpoutal v roce 1740 válku o rakouské dědictví, v roce 1756 sedmiletou válku, v roce 1772 se zúčastnil prvního dělení Polska a držel i někdejší habsburské Slezsko a bývalé polské Západní Prusy. Zároveň však tentýž panovník učinil ze svých rezidencí v Postupimi a Berlíně střediska osvícenství. 14 Francie se v průběhu 18. století, především za vlády Ludvíka XV., stala centrem osvícenství. Paříž je v té době centrem vzdělanosti a francouzština se stala téměř univerzálním jazykem. Přibližně od poloviny 18. století za vlády Ludvíka XVI. se ekonomická situace Francie začala zhoršovat a zároveň se zvyšovala státní zadluženost. V té době byla francouzská společnost rozdělena na tři stavy: 1) duchovenstvo (přestavovalo necelé 1% společnosti, ale vlastnilo 10% půdy) 2) šlechta (tvořila necelé 2% obyvatel, zastávala nejvyšší funkce u dvora a v armádě). První a druhý stav byl privilegovaný, neplatil daně 3) všichni ostatní, tento stav byl velmi různorodý- buržoazie (obchodníci, rentiéři), 13 Zdroj: internet, staženo dne Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny, 2001, ISBN , str

16 inteligence (lékaři, právníci učitelé), řemeslníci, dělníci, chudina na venkově, nevolníci. Tento stav jako jediný platil daně. Ekonomiku státu zhoršovalo několik věcí. Například nákladný způsob života u dvora, ale především cechovní monopoly a vnitřní cla. V důsledku toho dochází k úpadku absolutismu a nastává všeobecná nespokojenost, která vrcholí dobytím Bastily dne Tato událost je známá jako Velká francouzská revoluce. 15 Anglie je v 18. století neustále na vzestupu. V Anglii probíhá industrializace a podařilo se jí ovládnout světová moře. Nekrvavou Slavnou revolucí byla vytvořena první konstituční monarchie, a zákon Bill of Rights povýšil práva občanů na zemský zákon. Dále zde byl vyhlášen Toleration Act, který zakazoval pronásledování kvůli víře. Nicméně v zahraniční politice se Anglii příliš nedařilo, ztratila třináct osad v Americe. Rusko se s nástupem vlády cara Petra Velikého politicky aktivovalo a modernizovalo. Hlavní město se ze vzdálené Moskvy přestěhovalo do přímořského Petrohradu. Zde byla založena akademie, kam přicházeli učenci z celé Evropy. Zmodernizovala se také armáda a současně se dál prohluboval absolutismus (samoděržaví). Osvícená carevna Kateřina II. byla politicky velmi aktivní, vůči Turecku, Švédsku, Dánsku i Polsku. Její kozácká jízda naháněla hrůzu a tradovalo se, že tvořila jednu dlouhou frontu od Rigy až po Krym Války o rakouské dědictví I když byla pragmatická sankce slavnostně potvrzena všemi zúčastněnými státy (s výjimkou Pruska), neváhali jejich vládci své závazky porušit. Hned po smrti Karla VI.napadli dědická práva Marie Terezie kurfiřti bavorský, saský a braniborský. Bavorský panovník Karel Albrecht, který měl za manželku dceru Josefa I., si nárokoval císařskou korunu a habsburské dědičné země na základě středověkého Privilegia minus, saský kurfiřt a polský král Friedrich August své nároky odůvodňoval sňatkem s jednou z dcer Josefa I., a braniborský kurfiřt a zároveň pruský král Fridrich II. vznesl dědické nároky na některá slezská knížectví. 17 Jejich cílem bylo rozdělení monarchie tak, že Čechy měli být připojeny k Bavorsku. Bavorský kurfiřt Karel Albrecht byl dokonce se souhlasem české šlechty v roce 1741 v Praze korunován českým králem. Dále se k Bavorsku měly 15 Zdroj: internet, volná interpretace,staženo Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str Zdroj: internet, str. 2, staženo

17 připojit Horní Rakousy, Tyroly a část Švábska. Sasko mělo dostat Moravu a Horní Slezsko a zbytek Slezska měl připadnout Prusku. Od té doby, tj. od korunovace Karla Albrechta, trvala nedůvěra Marie Terezie k Čechům. Pomohly jí Uhry, proto si také vymohly ústupky. (Marie Terezie byla korunována na českou královnu v roce 1743). 18 Války o rakouské dědictví se odehrávaly v letech 1740 až Na straně Rakouska bylo Spojené království, Nizozemí a Rusko, proti monarchii bojovalo Prusko, Francie, Španělsko a Bavorsko. Výsledkem těchto válek byl Cášský mír z roku Marii Terezii se obratnou politikou a vojenskými úspěchy podařilo odvrátit nebezpečí odtržení České koruny od monarchie. Došlo ale k některým územním ztrátám. Vratislavským mírem z roku 1742 byla část Slezska odstoupena Prusku. Potrestání rebelů v Čechách proběhlo tentokrát mírně. I když bylo vyneseno mnoho trestů smrti, byly nakonec změněny ve vypovězení a konfiskace. Důsledky těchto událostí byly ale dalekosáhlejší. Utužil se vídeňský centralismus a došlo k postupné likvidaci Českého státu. 19 Ještě jedna zajímavost: mír v Bavorsko-rakouské válce v roce 1745, místo svého zesnulého manžela, za Bavorskou stranu podepsala vdova Marie Amálie, dcera Josefa I. se svou sestřenicí Marií Terezií. Syn Marie Amálie a následovník Maxmilián III.Josef se vzdal nároků na císařskou korunu. Novým římským panovníkem se tak stal manžel Marie Terezie František I. Štěpán Lotrinský Chrakteristika jednotlivých skupin obyvatelstva Šlechta svět monarchů. Mnozí panovníci v 18. století (a nejen v něm) přenechávali vládu prvním ministrům různých kvalit. Zvlášť zřetelné to bylo ve Francii za Ludvíka XV. Tam v podstatě vládla madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poissonová, která byla příslušnicí nižší vrstvy, určovala dějiny Francie od roku 1745 až do své smrti. Příslušníků šlechty, panovníků, bylo v této době velmi mnoho. Jen Svatá říše římská národa německého měla přes 250 států a státečků se svými vládci. Ale mezi tehdejšími císaři a králi jsou čtyři, o kterých se dodnes mluví jako o velkých: Fridrich (Bedřich) II. Veliký, pruský král, vysmíval se okázalosti a dvorskému světu. Jeho zámek v Postupimi 18 Zdroj: Malý,K a kol: Dějiny českého a čsl. práva do roku 1945, 4.vydání, Praha, Leges, 2010, 640 stran, IBSN , str. 150, volná interpretace 19 Zdroj: Malý,K a kol: Dějiny českého a čsl. práva do roku 1945, 4.vydání, Praha, Leges, 2010, 640 stran, IBSN , str

18 byl spíše pracovnou než dvorem. Byl současně i svým prvním ministrem a i svým vlastním vojevůdcem. Marie Terezie ( ) dokázala svou říši vést stejně dobře i když se její způsob vládnutí lišil. Říkali jí Landesmutter, ale to jí nebránilo v zavádění reforem. Její syn Josef II. (císař ) představoval zvláštní kombinaci panovnické autority a demokratického vystupování. Byl pracovitý stejně jako Fridrich II., ale hekticky se pouštěl do reforem, mnohdy ukvapených, kterých se pruský král uvážlivě vystříhal. A posledním velkým panovníkem byla Sophie, princezna von Anhalt-Zerbst, která se z malého německého knížectví dostala díky sňatku s budoucím carem Petrem III. až do Petrohradu. Odtud pak jako carevna Kateřina II. ( ) udivovala Evropu osvícenským programem, který neměl obdoby. 20 Šlechta - vyšší, nižší, úřednická. Vyšší šlechta patřila k nejvyšší společenské třídě a nacházela široké uplatnění, především u dvorů jednotlivých panovníků. Jejich sociální postavení bylo zajištěno velkým pozemkovým vlastnictvím, výnosnými funkcemi u dvora a v katolických zemích také biskupskými hodnostmi. Z těchto výšin vedla celá řada titulů směrem dolů ke skromnějším nižším šlechticům, svobodným pánům a baronům, kterých bylo v Evropě velmi mnoho. V oblastech, kde žili, měli svůj podíl na tradiční správě, na svých panstvích byli pány nad soudy a držiteli policejní moci. Zasedali v provinčních parlamentech a na zemských sněmech. Od svých poddaných vybírali dávky a dosazovali duchovní. Mezi rytířstvem a svobodným panstvem se udržovalo stále silné stavovské povědomí. Být svobodným pánem znamenalo svobodu nahoru i dolů. Pokud ale takový šlechtic odešel ke dvoru, stával se z něho pouhý dvořan. Mohl sice udělat kariéru, ale ztrácel svou nezávislost. Vedle původní staré šlechty se v souvislosti s narůstajícím státním aparátem, postupně formovala úřednická šlechta. Do správních funkcí začali pronikat právníci měšťanského původu, neboť nové úřady vyžadovaly především odborné vzdělání. Bylo třeba ovládat latinu a rozumět římskému právu, které pozvolna vytlačovalo právo zvykové. A bylo nepředstavitelné, aby úředníci ve vyšších funkcích neměli šlechtický titul. A tak vznikla třída nových šlechticů v taláru úředníka, tzv. Noblese de robe (šlechta šatu). 21 Duchovenstvo - bylo původně v uspořádání společnosti prvním stavem. Vzhledem k celibátu se tento stav musel neustále doplňovat z příslušníků jiných stavů. O rozšiřování 20 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str.16-18, volná interpretace 21 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové, noviny, 2001, ISBN , str

19 se přičiňovala jednak šlechta, tak i městský stav a poddaní, takže složení duchovenstva odráželo světskou stavovskou strukturu. Duchovenstvo bylo vždy propojeno se světem politiky. Uchovávalo si pevné postavení ve stavovských shromážděních. Např. Říšský sněm obsazoval svou lavici duchovních biskupy a opaty (většina prelátů zasedala ve druhé kurii), také francouzské uspořádání znalo klérus jako druhý stav a rovněž anglická Horní sněmovna byla složena z duchovních a světských lordů. Každá vesnice měla faru a kostel. Faráři a pastoři byli chápáni jako pastýři duchovních oveček. Škola a sociální péče podléhaly dohledu duchovního vesnické farnosti. Kostel byl střediskem vesnice (i když mu občas konkuroval místní hostinec). Na venkově byl duchovní zpravidla jediným vzdělancem. A protože studium teologie bylo na prvním místě, tvořili duchovní vlastní páteř celé vzdělanosti. Právníků bylo málo a lékařů ještě méně. Teologové vyučovali na středních školách a vyšších školách, tvořili tedy nejen duchovní, ale i učitelský stav. Měšťanstvo pod označením třetí stav se rozuměl zbytek společnosti a měšťanstvo z tohoto pohledu bylo jeho součástí. Měšťanstvo bylo ve městech hospodářským a politickým faktorem. Některá města byly samostatné republiky, např. Benátská, Janovská, San Marino a další. Většina evropských měst podléhala monarchistickým vládám, ale některá si udržovala nezávislost, Norimberk, Frankfurt, ale především tři hanzovní města Brémy, Hamburk a Lübeck. Zaměstnáním měšťanské vrstvy byla tradiční řemesla a řemeslné živnosti, které později přecházely v průmyslovou výrobu. Část měšťanů pracovala v městské správě, většinou formou vedlejší činnosti. Měšťané v žádném případě nepředstavovali veškeré městské obyvatelstvo, přístup k měšťanským právům se začínal postupně omezovat a měšťanská vrstva se tedy uzavírala směrem dolů a nabývala jistých aristokratických rysů. 22 Obchodníci - byli pokrokovým rysem ve městech. Osmnácté století přineslo rozšíření výroby a tím i nové možnosti obchodu. Evropští obchodníci pronikali stále výrazněji do zámořských oblastí. Rozvoj dopravy podpořila soustava vnitrozemských průplavů, které byly vybudovány v 17. století, a rovněž se zlepšovala síť silnic. Část výroby se postupně z měst přesunovala na venkov, kde probíhalo předení a tkaní pro městské kupce. Toto předznamenávalo počátky manufakturní produkce. Později nabyla většího významu výroba strojů. 22 Zdroj: Ulrich Um Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov, 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny, 2001, ISBN , str

20 Řemeslníci pro řemeslo na počátku 18. století stále ještě platily cechovní regule, tak jak byly vytvořeny v pozdním středověku. Řemeslník bydlel ve vlastním domě, kde měl umístěnou malou dílnu a k ruce měl několik tovaryšů. Zákony v té době omezovaly přijímání nevyučených pracovníků, takže bylo prakticky nemožné živnost rozšířit. Přechod k podnikání ve velkém byl podmíněn přenesením práce na venkov, jak to činili velkoobchodníci.teprve po odstranění cechovních řádů v 19. století bylo možné, aby například z kovářské dílny vznikla továrna na kovové výrobky. V městských republikách mělo řemeslnictvo v rukou politické páky k brzdění reforem, proto se snadněji reformy prosazovaly v monarchiích. 23 Rolnictvo třetí stav se od vzniku měst dělil na městské a venkovské obyvatelstvo. Rolníkům na venkově příslušel úkol opatřovat obživu nejen pro sebe, ale také pro stavy (šlechtu a duchovenstvo), a rovněž pro obyvatele měst. Ve střední a východní Evropě (na východ od řeky Labe) rolníci žili v nevolnictví. Rolník byl majetkem statkáře, téměř na stejné úrovni jako jeho koně nebo krávy. Bez povolení se nesměl stěhovat a vrchnostenskému schválení podléhaly i sňatky. Ovšem v jednotlivých oblastech byly poměry rozdílné. Největší svobodě v 18. století se rolníci těšili ve Švýcarsku, přesněji v pěti kantonech Švýcarského spříseženství a na přidružených územích Graubünden a Wallis. Měli právo ustavovat úřady ve vlastní obci a být do nich voleni a mohli se svobodně podílet na správě obce i země. Ale to bylo výjimečné, na území Rakouska v té době bylo ještě nevolnictví. Co se týká hospodářské struktury, rozlišujeme velké sedláky s rozlehlými dvory a s vlastními příjmy z hospodářství, střední rolníky, kteří z půdy získávají jen na vlastní existenci, a drobné rolníky, kteří byli odkázáni na vedlejší výdělek. Ti všichni patřili k vesnické obci, dohromady ale tvořili jen menšinu místních obyvatel. Velkou část rolníků tvořili nájemci půdy, říkalo se jim pachtýři. Pro rolníky měla být šlechta jejich vojenským ochráncem, ale to často neplatilo. Nicméně v 18. století docházelo postupně ke změnám na venkově, platilo, že o podporu a zvelebování zemědělství se má starat stát a že vesničtí faráři a krajští úředníci mají pečovat o hospodářskou a duchovní situaci rolníků. 24 Lid nižší vrstvy a jejich okrajové skupiny. Více než polovina městského obyvatelstva 23 Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN , str Zdroj: Ulrich Im Hof: Evropa a osvícenství, 1.vydání, C.H.Beck, Mnichov 1993, česky Nakladarelství Lidové noviny 2001, ISBN , str

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Prezentace o reformním úsilí Marie Terezie v době před sedmiletou válkou. Související pracovní list DUM VY_32_INOVACE_DE.3.17.

Prezentace o reformním úsilí Marie Terezie v době před sedmiletou válkou. Související pracovní list DUM VY_32_INOVACE_DE.3.17. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 Dětství Františka Josefa přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni (syn Žofie

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský

OBSAH 751. 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OBSAH 751 SLOVO ÚVODEM 5 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907) 9 Zdeněk Měřínský OD PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA K POČÁTKŮM ŘÍMSKÉ MOCI NA STŘEDNÍM DUNAJI 9 Nejstarší stopy (9) První zemědělci (11) Rakouské

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více