Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní rozvrh jak bude maturitní zkouška organizována generálka maturitní zkoušky několik čísel o společné části maturitní zkoušky

2 PROČ REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY Objektivizace maturitní zkoušky = stejné podmínky a nároky (spravedlivá maturita) Využitelnost výsledků MZ (např. VŠ, praxe cizí jazyky) (užitečná maturita) Systémový svorník decentralizovaného středního školství (sjednocující nástroj) Motivační faktor pro studenty ( má smysl uspět co nejlépe) (motivační maturita) Podpora významu všeobecně vzdělávacích kompetencí (podporuje úspěšné pokračování studia na VŠ/VOŠ) 2

3 MODEL NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro rok 2010 a ČÁSTI SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST (SČ MZ): povinné zkoušky: 2 (ČJL, cizí jazyk nebo Ma) ve dvou úrovních obtížnosti (Z/V) nepovinné zkoušky: možnost volit až 3 zkoušky předměty pro nepovinné zkoušky: 10 počet jazyků na výběr: 5 (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) formy zkoušek: český jazyk a literatura komplexní cizí jazyk komplexní ostatní předměty - didaktický test komplexní zkouška = 3 dílčí zkoušky (test, písemná práce a dílčí ústní zkouška) složení SČ MZ = složit obě povinné zkoušky složení komplexní zkoušky = složit všechny dílčí zkoušky možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ) PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ) ČÁST (PČ MZ): povinné zkoušky: 2 nebo 3 dle rozhodnutí ředitele, později dle RVP nepovinné zkoušky: až 2 dle rozhodnutí ředitele předměty a forma zkoušek: dle rozhodnutí ředitele a profilu příslušného oboru složení PČ MZ = složit všechny povinné zkoušky možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ) 3

4 MODEL NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro rok 2010 a

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ CO JE KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí testu tzv. poslechový subtest PROČ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? nutno ověřit všechny složky jazykových dovedností a tím omezit riziko, že se výuka zaměří pouze na některé složky jazykových dovedností FORMÁT KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA didaktický test 60 (Z) / 90 (V) min písemná práce (Z) / (V) min výběr z nabídky 10 zadání ústní zkouška 20 min příprava + 15 minut losuje z 20/30 pracovních listů KDO HODNOTÍ ZKOUŠKY CIZÍ JAZYK didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) (Z) / (V) min písemná práce 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání ústní zkouška 20 min příprava + 15 minut losuje z 20 pracovních listů Didaktický test: plně automatizované hodnocení Písemné práce: každou práci hodnotí na škole 2 hodnotitelé, kteří jsou na tuto funkci proškoleni a certifikováni; hodnotitele jmenuje ředitel školy Ústní zkouška: před zkušební maturitní komisí, členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel, který je proškolen a certifikován 5

6 SPOLEČNÁ ČÁST MZ MATURITA BEZ HENDIKEPŮ ZOHLEDNĚNÍ SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost skládat zkoušky společné části MZ za podmínek, na které jsou zvyklí ze studia způsob provedení zkoušek nesmí mít vliv na výsledek zkoušek. 1. ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ testy a zadání zkoušek v Braillově písmu, testy a zadání zkoušek v elektronické podobě pro využití tzv. braillského řádku, resp. hlasového výstupu tisky testů a zadání zkoušek zvětšeným písmem pro slabozraké žáky přizpůsobení obsahu testů a zkoušek povaze zrakového postižení možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 2. SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ testy a zadání zkoušek tlumočené do znakového jazyka přizpůsobení obsahu a metodiky zkoušek povaze sluchového postižení možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 3. TĚLESNĚ POSTIŽENÍ možnost skládat zkoušku s podporou asistenta využití specifických kompenzačních pomůcek, odpovídajících povaze tělesného postižení 4. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ (DYS-) A OSTATNÍ (např. poruchy autistického spektra, poruchy soustředěnosti) prodloužení doby zkoušek (testy a písemné práce) o 25%, resp. o 50% podle stupně specifické poruchy 6

7 MATURITNÍ ROZVRH testy až nakonec ŘÁDNÝ TERMÍN ČERVEN 2010 KVĚTEN 2010 DUBEN 2010 ŘÍJEN 2009 "MATURITNÍ ROZVRH" pro rok 2010 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE uzávěrka podání 11 přihlášky žáků k maturitní zkoušce (žák podává řediteli školy) BLOK PRAKTICKÝCH A PÍSEMNÝCH PROFILOVÝCH ZKOUŠEK BLOK KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠEK (PROFILOVÁ I SPOLEČNÁ ČÁST) BLOK TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ (SPOLEČNÁ ČÁST) PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Termín podání přihlášky žákem: 15. října Termín podání přihlášek za školu: 30. října 1. PROFILOVÁ ČÁST a) Písemné práce a praktické zkoušky termín: duben (dle rozhodnutí ředitele školy) b) Ústní komisionáln lní zkoušky ky termín: květen (dle rozhodnutí ředitele školy) 2. SPOLEČNÁ ČÁST c) Ústní dílčí zkoušky ky (ČJL( a cizí jazyk) termín: květen (v termínu společně s ústními komisionálními zkouškami profilové části) d) Didaktické testy a písemné práce termín: 1. týden v červnu (dle Jednotného zkušebního schématu) 7

8 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ jednotné zkušební schéma společné části MZ ROZVRH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ zkoušky začínají a probíhají na všech školách ve stejný den i čas (rozvrhu zkoušek říkáme jednotné zkušební schéma JEZUS) pro rok 2010 a 2011 trvá JEZUS 7 vyučovacích dnů; od roku 2012 bude kratší začíná se povinnými zkouškami; na velké části škol budou tedy zkoušky ukončeny dříve než za 7 dnů rozvrh zkoušek počítá s prodloužením doby zkoušek pro žáky se specifickými poruchami učení o 25% a 50% standardní zkušební doby Součástí JEZUS nejsou dílčí ústní zkoušky konají se společně s ústními komisionálními zkouškami profilové části MZ v květnu písemné práce z českého jazyka a literatury začínají 25minutovou přípravou, během níž žáci vybírají téma písemné práce z nabídky 10 témat 8

9 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ jednotné zkušební schéma společné části MZ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA - ŘÁDNÝ TERMÍN MATURITNÍ ZKOUŠKY (rok 2010) 30. května 1. června 2. června 3. června 4. června 7. června 8. června PO ÚT ST ČT PÁ PO ÚT ČJL - DT (vyšší) (základní) (základní) (vyšší) (vyšší) (vyšší) (základní) AJ - PP NJ - PP FJ/ ŠJ/ RJ AJ - PP NJ - PP FJ/ ŠJ/ RJ PP (základní) (základní) ČJL - PP PP (vyšší) (vyšší) (základní) (vyšší) (vyšší) ČJL - DT (základní) ČJL - PP (základní) AJ - DT NJ - DT AJ - DT NJ - DT MA MA (vyšší) (základní) OSZ FY BI CH FJ/ ŠJ/ RJ DT DĚ FJ/ Š/ RJ DT ZE DĚU VYSVĚTLIVKY: DT = didaktický test, PP = písemná práce, základní / vyšší = základní / vyšší úroveň obtížnosti, zkoušky ČJL = český jazyk a literatura, AJ/NJ/FJ/ŠJ/RJ = anglický / německý / francouzský /španělský / ruský jazyk MA = matematika, FY = fyzika, CH = chemie, BI = biologie, DĚ = dějepis, ZE = zeměpis DĚU = dějiny umění OSZ = občanský a společenskovědní základ 9

10 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ společná část MZ do žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ do škola podává přihlášky žáků pro řádný termín MZ do CERMATu do příprava testů a zadání zkoušek pro řádný termín MZ až výroba zkušební dokumentace pro řádný termín MZ květen 2010 provedení dílčích ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek ve školách a předání výsledků zkoušek do centrálního registru až distribuce zkušební dokumentace pro řádný termín MZ řádný termín administrace zkoušek ve školách vyhodnocení a zpracování výsledků zkoušek zveřejnění výsledků, předání maturitních vysvědčení do do žáci a školy předávají přihlášky k náhradní a opravné zkoušce příprava testů a zadání zkoušek pro opravné a náhradní zkoušky až výroba zkušební dokumentace pro opravné a náhradní zkoušky do zveřejnění termínů a místa konání opravných/náhradních zkoušek žákům 10

11 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole personální zajištění TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ průběh zkoušek ve škole řídí školní maturitní komisař; je proškolen a pro výkon funkce certifikován CZVV; funkci vykonává na jiné škole, než na které učí; CZVV jej jmenuje pro výkon funkce pro příslušnou školu; celkově jde o řádově pedagogických pracovníků zkoušky (testy i písemné práce) ve třídě administruje zadavatel; jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; funkci vykonává na základě jmenování ředitele školy na škole kde učí; podmínkou je, že může administrovat zkoušky pouze z těch předmětů, které neučí a nemá pro jejich výuku aprobaci; celkový počet certifikovaných zadavatelů: písemné práce (český jazyk a literatura, cizí jazyky) jsou hodnoceny vždy dvěma hodnotiteli; hodnotitelem může být pouze učitel s příslušnou aprobací, který je pro funkci vyškolen a certifikován CZVV; do funkce je jmenován ředitelem školy a vykonává ji na škole kde učí; celkový počet certifikovaných hodnotitelů: cca DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, cizí jazyky) ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí; členem komise jsou 2 hodnotitelé, a to v pozici zkoušejícího a přísedícího podklady pro hodnocení je vyhotoveno těmito dvěma hodnotiteli, o výsledku rozhoduje komise hlasováním; zkoušející i přísedící jsou jmenováni ředitelem školy z řad hodnotitelů, kteří jsou pro tuto funkci proškoleni a certifikováni CZVV 11

12 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ 12

13 MATURITNÍ GENERÁLKA 2009 cíle PROČ SE BUDE KONAT MATURITNÍ GENERÁLKA 1. Je třeba ověřit obsahovou a metodologickou stránku jednotlivých zkoušek a evaluačních nástrojů 2. Je třeba ověřit funkčnost a spolehlivost logistické infrastruktury (vč. personálního zajištění) a bezpečnostních opatření 3. Je potřeba poskytnout školám, učitelům i žákům názornou informaci, o čem bude reformní maturitní zkouška, a zároveň zpětnou vazbu o možnostech a rizicích 13

14 MATURITNÍ GENERÁLKA 2009 ve třech etapách DUBEN 2009 Obsah a metodika zkoušek a jejich vyhodnocení (účast škol, cca žáků posledního ročníku studia, všechny zkušební předměty a dílčí zkoušky) ZÁŘÍ 2009 Logistika didaktické testy (účast všech škol a žáků posledních ročníků, čtyři zkoušky z předmětů ČJL, AJ/NJ, MA a OSP pouze testy)!!! Generálky se účastní žáci, kteří budou maturovat v červnu 2010!!! PROSINEC 2009 / LEDEN 2010 Logistika písemné práce (účast všech škol a žáků posledních ročníků studia, pouze dílčí zkoušky konané formou písemných prací z ČJL 14 a cizích jazyků)

15 NĚKOLIK ČÍSEL O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2010 počet škol, na kterých probíhají maturitní zkoušky: cca 1300 počet míst, na kterých bude probíhat maturitní zkouška cca 1500 počet maturantů: cca počet vykonaných zkoušek a dílčích zkoušek: cca počet učitelů, zajišťujících SČ MZ a její vyhodnocení: cca počet centrálně připravených zadání zkoušek SČ MZ:33 počet připravených sad testů pro rok 2010: 2+2 počet zkušebních předmětů: 14 z toho 7 ve 2 úrovních obtížnosti??? váha vytištěné zkušební dokumentace pro řádný termín cca 58 tun Jaké procento žáků posledních ročníků maturitních oborů v současné době nezískává maturitní vysvědčení v řádném termínu maturitní zkoušky? 15

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

MATURITNÍ ZPRAVODAJ CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE VÁŽENÍ ČTENÁŘI, M MATURITNÍ ZPRAVODAJ ZP 12 2012 CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ JE ZA DVEŘMI Po 80 dnech od zpřístupnění žákovských protokolů o výsledcích společné části MZ školám

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní rok 2006/2007 2. pololetí

Školní rok 2006/2007 2. pololetí ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel. 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: stredisko@sssnymburk.cz

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více