VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ"

Transkript

1 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XIII. mezinárodní odborná konference. Praha: VŠE, duben 2008 VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Abstrakt Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava Příspěvek je zaměřen na hospodaření obcí, které je výrazně ovlivněno způsobem rozpočtového určení daní. Diferenciace sdílených daňových příjmů obcí, daná rozdílnými koeficienty podle velikosti obcí, navozuje otázky objektivnosti tohoto způsobu poskytování daní obcím. Zapojení nových kritérií (rozloha obce, prostý počet obyvatel) od roku 2008, je pouze přechodovým řešením k novému systému rozpočtového určení daní. Příspěvek se zabývá vybranými aspekty podmínek fungování obcí, které působí diferencovaně na výdajové potřeby obcí a formuluje dílčí hypotézy, které by měly být ověřeny při přípravě nového rozpočtového určení daní. Klíčová slova: rozpočtové určení daní, hospodaření obcí, velikost obce Úvodem V podmínkách ČR, při existenci výrazně diferencované velikostní struktuře obcí, však nejsou s velikostí obcí spojovány rozdílné funkce v samosprávné činnosti obcí a všechny obce tudíž plní stejné funkce. Nicméně v oblasti hospodaření po roce 2000 byl velikostní aspekt obcí spojen se zdroji z daní, které obce získávají prostřednictvím sdílení s jinými veřejnými rozpočty. Do roku 2000 systém poskytování daní obcím buď určitým způsobem zohledňoval daňové příjmy příslušného území (ve formě daně z příjmů fyzických osob či daně z nemovitostí) nebo reagoval, bez ohledu na velikost obce, na počet obyvatel (daň z příjmů právnických osob). Od roku 2000 je pak velikostní kategorizací obcí přímo ovlivněn způsob sdílení daní a jejich přidělování jednotlivým obcím. Tento princip se stal v rámci příjmů obcí z daní převažujícím, protože takto sdílené daně představovaly např. v roce 2006 podíl 85 % z celkových příjmů obcí z daní. Způsob poskytování daní obcím byl do roku 2007 tvořen 14 velikostními kategoriemi obcí a jim přidělenými koeficienty pro sdílení daní. Od roku 2008 je počet kategorií obcí snížen a jsou zavedena další kritéria pro sdílení daní obcím. Nicméně ze strany obcí (zejména malých) zde vznikají námitky a pochybnosti o správnosti (spravedlnosti) uvedeného systému, resp. i obavy z hlediska dopadu na vývoj malých obcí. Proto byly zahájeny práce na hledání nové (optimální) podoby rozpočtového určení daní, které by během cca dvou let mělo objektivizovat stávající systém. Je zřejmé, že nový systém bude jednak odrazem politického rozhodnutí, ale i pro ně by měly být vytvořeny takové podklady, které by podrobně zhodnotily dopady stávajícího systému rozpočtového určení daní, resp. dalších zdrojů, poskytovaných obcím. Stávající systém hospodaření obcí je výrazně ovlivněn způsobem rozpočtového určení daní, neboť příjmy obcí z daní v roce 2006 tvořily asi poloviční podíl z celkových příjmů obcí. V návrzích na změny rozpočtového určení daní se v dosavadním průběhu diskusí sledovala pouze otázka rozdělování příjmů mezi obce (podle jejich velikosti), vůbec pak nebyly zpracovávány analýzy výdajové strany obecních rozpočtů, resp. provedena objektivizace potřeb obcí. Tento příspěvek se v této souvislosti zabývá hodnocením vybraných výdajových okruhů rozpočtů obcí. 1

2 Pro návrh nového rozpočtového určení daní je nutno především najít vazby mezi velikostí obcí a způsobem diferenciace daňových příjmů obcí (dané velikostními kategoriemi) nebo vytvořit jiná kritéria ve vztahu k existenci obcí, na které by rozpočtové určení daní mělo reagovat. Proto je obsahem tohoto příspěvku postižení několika základních parametrů hospodaření obcí, zejména výdajových okruhů a hledání jejich vztahů k velikosti daňových příjmů, k velikosti obcí případně hledání vazeb na další parametry obcí. Východiska Pro hodnocení výdajů obcí z hlediska dostupnosti údajů byl zvolen rok V tomto roce pak bylo uplatňováno rozpočtové určení daní podle velikostní kategorizace obcí do 14 kategorií (tato pravidla platila do konce roku 2007). Způsob rozpočtového určení daní ovlivňoval hospodaření obcí odlišně ve velikostních kategoriích a proto je pro hodnocení zvolen pohled prostřednictvím těchto velikostních kategorií a to na základě průměrných hodnot jednotlivých ukazatelů ve velikostních skupinách na obyvatele. Do hodnocení byly pojaty všechny obce ČR v rozdělení podle velikostních skupin.v rámci hodnocení je zařazena i Praha, nicméně její specifické postavení jako obce a kraje vesměs nelze bez nutnosti bližšího posouzení objektivně zařadit do hodnocení sledovaných tendencí. Tento příspěvek je zaměřen pouze na srovnání základních (souhrnných) ukazatelů hospodaření obcí a naznačení dílčích souvislostí, které by měly být dále zkoumány (v podrobnější podobě ukazatelů resp. v jiných, než pouze v položkách vztažených k počtu obyvatel obcí). Pro hodnocení jsou zde využity propočtové hodnoty ukazatelů za velikosti kategorie obcí a dále srovnávání průběhu hodnot ve vztahu k velikostním kategoriím obcí. Využití poznatků pro hodnocení výdajů obcí však nelze přeceňovat vzhledem předurčenosti dané u veřejných rozpočtů disponibilním množstvím zdrojů (zde vytvářených především způsobem rozpočtového určení daní). Poznámka: Pro analýzu byly z bilance příjmů a výdajů obcí k dispozici údaje pouze v základní úrovni druhového třídění (třídy příjmů a výdajů apod.), takže v příspěvku není postiženo žádné odvětvové hledisko příjmů či výdajů obcí. Pro tuto analýzu pak byly vybrány pouze některé disponibilní údaje z uvedené bilance. Použité dle zákona o rozpočtovém určení daní do roku 2007 postihuje tabulka 1. Tab. 1 Velikostní kategorizace obcí a uplatňované koeficienty sdílení daní Velikostní kategorie obcí Počet obyvatel obce Koeficient Velikostní kategorie obcí Počet obyvatel Obce Koeficient 1 do 100 0, , , , , , , , , , , a výše 1, , Praha 2,7611 Pramen: Zákon 243/200 Sb. 2

3 Vliv rozpočtového určení daní na velikost příjmů velikostních kategorií obcí v roce 2006 Ve velikosti příjmů obcí se projevuje nejvýznamnější role daňových příjmů (třída daňových příjmů tvořila v roce 54,2 % celkových příjmů obcí ČR), u nichž tendence růstu je dána rozhodujícím vlivem pravidel rozpočtového určení daní, tj. jím stanovených velikostních koeficientů (viz Graf 1). Tyto velikostní koeficienty rostoucí s velikostí obcí se nejvýrazněji prosazují ve velikosti průměrných daňových příjmů na obyvatele a vliv stimulačních daní jejich vahou cca 15 % je v celkovém hodnocení potlačen. Druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtů obcí se pak ukazují dotace (dotace tvořily 29,8 % celkových příjmů obcí ČR), které zahrnují jak prostředky poskytované obcím pravidelně na základě příslušného nároku, ale i dotace získávané obcemi individuálně z výdajových programů různých veřejných rozpočtů. Velikost nárokových dotací v roce 2006 byla u jednotlivých obcí ovlivněna zejména rozsahem výkonu státní správy a zřizovatelskými funkcemi (např. sociálních zařízení). Celkově dotace nemají jednoznačnou růstovou tendenci ve vztahu k velikostním skupinám obcí; např. jejich průměr ve velikostních skupinách 6 až 9 je poměrně vyrovnaný a jsou naopak vyšší, než jsou dotace ve velikostních skupinách 10 a 11. Velikost nedaňových příjmů (nedaňové příjmy tvořily 9,6 % příjmů rozpočtů obcí v ČR) ve velikostních skupinách obcí není ovlivněna velikostí obcí a celkově se ve velikostních skupinách příliš nevychyluje od průměru za obce ČR. Ve velikosti nedaňových příjmů obcí se pak zřejmě odráží především rozsah majetku obcí (z něhož plynou příjmy z pronájmů), ale i organizační forma zajišťování veřejných statků (tj. např. přímo obcí či založením nebo zřízením nějaké organizace) a tím i vztah na výdaje. Kapitálové příjmy (v roce 2006 se podílely na příjmech obcí 6,4 %) v přepočtu na obyvatele a velikostní skupinu se ukazuje, že odrážejí individuální rozhodování obcí o prodeji majetku a nemají vztah k velikosti obcí. Ve velikostních skupinách se pak kapitálové výdaje obcí neodchylují od průměru za ČR (kromě velikostních kategorií 12 a 14). Uvedené tendence jednotlivých tříd příjmů se pak projevují v tom, že celkové příjmy rozpočtů obcí na obyvatele ve velikostních kategoriích obcí jsou kromě daňových příjmů výrazně ovlivněny dotacemi, neboť tendence celkových příjmů obcí má růstovou tendenci (jako odraz rozpočtového určení daní), ale ve velikostních skupinách obcí 6 až 9 se projevuje vliv vyšší úrovně dotací (blíže viz Graf 1). Graf 1 Příjmy obcí na obyvatele podle velikostních kategorií obcí v roce tis. Kč/obyv Daňové p./obyv. Nedaňové p./obyv. Kapitálové p./obyv. Dotace/obyv. Celkové p./obyv

4 Vybrané výdajové parametry hospodaření obcí podle velikostních kategorií obcí Příspěvek je především zaměřen na zhodnocení výdajů rozpočtů obcí (zejména z pohledu a členění výdajových tříd) a z pohledu velikostních kategorií obcí. Pro hodnocení výdajů byl zvolen přístup hodnocení vztahů mezi vybranými ukazateli výdajů, případně příjmů ve velikostních kategoriích obcí na obyvatele, za použití údajů z roku Vyrovnanost hospodaření obcí V roce 2006 skončilo hospodaření obcí mírným schodkem ve velikost 0,5 % výdajů obcí, což se projevilo diferencovaně v jednotlivých kategoriích obcí. Největší schodek zaznamenala Praha a se schodkem pak hospodařily obce ve velikostních kategoriích 1 až 4 (nejmenší obce). Schodky hospodaření a nižší přebytky se tak většinou projevily v hospodaření malých obcí, což může ukazovat na nedostatek celkových zdrojů těchto meších obcí vzhledem k jejich potřebám. Naopak s největším přebytkem pak hospodařily obce v kategoriích 8, 9, 10 a 12 (což však může odrážet i potřebu nutnosti splácet půjčky z minulých let). Velikost běžných a kapitálových výdajů Běžné výdaje obcí se podílely v roce 2006 na celkových výdajích 67 %. Jejich velikost dosahuje nejnižší úroveň u obcí velikostních kategorií 4 a 5 (57 až 58 %); nejvyšší podíl je v obcích kategorie 11 (72 %). Velikost běžných výdajů má rostoucí tendenci s velikostí obcí, nicméně u velikostních kategorií obcí 6 až 12 jsou běžné výdaje na jednoho obyvatele poměrně vyrovnané. Kapitálové výdaje ukazují, že jejich velikost mezi velikostními kategoriemi vykazuje menší rozdíly, než u výdajů běžných. Zejména u velikostních skupin obcí 4 až 11 není patrná jednoznačná tendence růstu ve vazbě na velikost obcí. Výraznější velikost lze pak zaznamenat u kategorií největších obcí (velikostní kategorie 12 až 14). Objektivnější posouzení velikosti kapitálových výdajů by zřejmě, vzhledem k jejich jednorázovému charakteru, vyžadovalo postižení delšího časového období. Vztah daňových příjmů a běžných výdajů Při hledání vztahu mezi velikostně diferencovanými příjmy obcí (daňové příjmy ve vazbě na velikost obcí) a běžnými výdaji se ukazuje, že mezi daňovými příjmy a běžnými výdaji není těsná vazba. Velikost běžných výdajů se z hlediska kategorizace obcí liší; daňové příjmy nepokrývají velikost běžných výdajů u žádné z velikostních kategorií obcí (kromě Prahy) a je zřejmé, že k jejich dokrytí slouží zejména poskytované nárokové dotace (např. na výkon státní správy) či jiné příjmy (viz Graf 2). Vztah celkových příjmů a běžných výdajů Ukazuje se, že velikost celkových příjmů (obdobně i výdajů) se u velikostních skupin obcí úzce vyvíjí v souvislosti s velikostí běžných výdajů obecních rozpočtů, což je i odrazem 4

5 poměrně vyrovnané velikosti kapitálových výdajů v různých velikostních skupinách obcí (viz Graf 2). Graf 2 Srovnání vybraných druhů příjmů a výdajů obcí na obyvatele ve velikostních kategoriích obcí 6 tis.kč /oby v Celkové p./obyv. Celkové výdaje/ob. Kapitálové výdaje/ob. Běžné výdaje/ob. Daňové p./obyv Výdaje na platy zaměstnanců a na nákupy 1 Výdaje na platy vč. pojištění zaměstnanců obcí se podílejí na výdajích rozpočtů obcí 12 %. Velikost nákladů na platy se pohybuje u všech velikostních skupin obcí blízko průměrné úrovně za ČR, což je 2,8 tis. Kč/obyvatele. U těchto druhů nákladů jejich velikost neodráží velikost obce. Nicméně poměrně shodná velikost nákladů na zaměstnance ve všech kategoriích obcí může být dosažena u kategorií menší obcí relativně vyššími náklady v důsledku potřeby hradit náklady na relativně větší počet volených zastupitelů, či nutností zaměstnávat určitý počet úředníků bez ohledu na jejich vytíženost, resp. i možnou vyšší mírou zabezpečování některých činností pro obec přímo zaměstnanci obce (ne dodavatelsky). U větších obcí pak náklady na platy zřejmě ovlivňují zejména náklady na platy úředníků v souvislosti s přeneseným výkonem státní právy. Výdaje na nákupy tvořily 19 % celkových výdajů obcí. Výdaje na nákupy podle velikostních kategorií obcí se pak rovněž pohybují blízko průměrné úrovně za ČR, což je 4,5 tis. Kč/obyvatele. U výdajů na nákupy (nákupy vody, paliv, energie, služeb a ostatní nákupy) poměrně vyrovnaná úroveň vzhledem k různosti části těchto nákladů evokuje potřebu podrobnějšího zkoumání dosaženého stavu, tj. zda jsou odrazem tohoto stavu obdobné potřeby všech obcí bez ohledu na jejich velikost nebo jde o výslednici více vlivů; bylo by potřebné určit, které jsou to vlivy a jak je ovlivňuje velikost obcí. Investiční nákupy a 1 Nákupy zahrnují: nákupy vody paliv, energie, služeb a ostatní nákupy. Investiční nákupy představují rozhodující část kapitálových výdajů obcí (84 %). 5

6 11 13 související výdaje pak vzhledem ke svému podílu 84 % na kapitálových výdajích do značné míry kopírují vývoj kapitálových výdajů (blíže viz Graf 3). Graf 3. Výdaje obcí na platy zaměstnanců (vč. pojistného) a na nákupy vody a energií apod. ve velikostních kategoriích obcí tis. Kč/obyv. 5 45, , , ,00 1 5,00 Platy zaměstn./obyv. Celkové výdaje/ob. Nákup energie/obyv. Investiční nák./ob Výdaje na dopravní obslužnost Výdaje na dopravní obslužnost zahrnují úhradu prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy a důsledků plnění veřejné služby. Velikost těchto výdajů v přepočtu na obyvatele obce podle velikostních skupin neukazuje na žádnou jasnou tendenci ve vztahu k velikosti obcí (viz Graf 4). U obcí ve velikostní kategorii 1 až 6 se výdaje pohybují do úrovně 70 Kč/obyv. Výrazné rozdíly jsou pak např. mezi velikostní kategorií 12 (1,62 tis. Kč/obyv.) a velikostní kategorií 13 (0,03 Kč/obyv.) Rozdílné hodnoty v této oblasti výdajů tak naznačují zřejmě rozdílné způsoby financování dopravní obslužnosti nejen podle velikosti obcí, ale i podle územní příslušnosti obcí ke krajům. Omezená vypovídací schopnost tohoto ukazatele má i svůj metodický rozměr; ve sledovaném ukazateli totiž nejsou zahrnuty výdaje na provoz silniční dopravy, který je např. zajišťován dopravními podniky příslušných obcí. Dotace neziskovým a podobným organizacím V daném ukazateli jsou zahrnuty jak neinvestiční tak investiční dotace neziskovým a podobným organizacím (nejsou zde zahrnovány transféry příspěvkovým a podobným organizacím). V praktické podobě jde o dotace např. zájmovým organizacím sportovním, kulturním apod. Velikost těchto dotací je výrazně rozdílná mezi velikostními kategoriemi obcí a roste s velikostí obce (mimo velikostní kategorii obcí 12). Lze předpokládat, že tato oblast výdajů (podpora organizací) je v zájmu pozornosti obcí, ale zřejmě nemůže být mezi hlavními prioritami obcí, a tak se zřejmě stává jakousi zbytkovou položkou rozpočtů zejména 6

7 v malých obcích, kde celková úroveň daňových zdrojů je nízká a tedy na tuto oblast je poskytnuto velmi omezené množství prostředků. To ukazuje i na rozdíly mezi kategoriemi obcí, kdy v kategorii nejmenších obcí (kategorie 1) je vynaložena desetina prostředků na jednoho obyvatele, oproti velikostní kategorií obcí 6, přičemž tato hodnota u větších obcí dále roste (viz Graf 4). Graf 4. Výdaje obcí na dopravní obslužnost a na dotace neziskovým organizacím ti s. Kč /o b y v. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0, Dopravní obsl./ob. Dotace nezisk.o./obyv. Výdaje obcí ve formě dotací podnikatelským subjektům a příspěvkovým organizacím Výdaje obcí v uvedených oblastech představuje pouze organizační formu zajišťování veřejných služeb, týkající se vlastních podnikatelských subjektů a vlastních příspěvkových organizací. Vznik (založení nebo zřízení) různých forem těchto organizací přichází v úvahu zejména u větších obcí. Pouze v oblasti školství, je forma stanovena tím, že zde právní subjektivita vyžaduje vždy (pokud obec zřizuje školu) použít formy příspěvkové organizace (nebo školské právnické osoby). Výdaje obcí ve formě dotací podnikatelským subjektům představují oblast výdajů pro vlastní organizace založené obcemi na služby, které jim zajišťují. Velikost těchto výdajů na obyvatele je patrná zejména u větších obcí; menší obce zřejmě zakládají své subjekty ve velmi omezené míře. Velikost dotací obcí na obyvatele příspěvkovým organizacím přímo nevyjadřuje konkrétní výdajové potřeby obcí, protože jejich zřizování je účelné např. u větších obcí. Pro menší obce mohou být služby zajišťovány buď jejich nákupem nebo přímo obcí. Hodnoty dotací příspěvkovým organizacím ukazuje růst v souvislosti s velikostní kategorií obcí (s nejvyššími hodnotami ve velikostních kategoriích 13 a 14), což ukazuje, že zřizování příspěvkových organizací (např. škol) roste s velikostí obce (viz Graf 5). 7

8 Graf 5. Výdaje obcí ve formě dotací podnikatelským subjektům a příspěvkovým organizacím 14,00 tis. Kč /obyv. 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2, Dotace podn.s./ob. Dotace přísp.org./ob. Závěrem Příspěvek, na základě využití vybraného okruhu výdajů obcí za rok 2006 (daného druhovým hlediskem třídění finančních operací obcí), naznačil možné souvislosti mezi velikostí obcí a výdajovými parametry kategorií obcí. Poznatky získané z údajů za rok 2006 ukazují na některé vazby, projevující se v tendencích spojených s hospodařením ve velikostních kategoriích obcí. Nicméně jiné poznatky spíše navozují další otázky a ukazují na potřebné směry podrobnějšího ověřování k vyhodnocení relevantních výsledků (a zde byly formulovány ve formě naznačených hypotéz). Rovněž se ukazuje, že je nutno hledat příčinné souvislosti výdajů obcí nejen ve vztahu k počtu obyvatel, ale i v návaznosti na další parametry, případně analyzovat podmínky podle vyšších územních samosprávných celků. Analýza hospodaření obcí poskytuje významné informace o podmínkách hospodaření obcí v oblasti výdajů, nicméně toto jejich poznání nemůže být absolutizováno; je to dáno tím, že chování každé obce v oblasti hospodaření je především determinováno disponibilními zdroji, které jsou pro obce v ČR určeny především daným způsobem rozpočtového určením daní. * * * 8

ROLE BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

ROLE BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ROLE BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava Úvodem Příspěvek se zabývá základními prvky přístupu

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

III. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2008

III. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2008 III. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2008 Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRO VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA OBEC DOLNÍ PĚNA 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

1 Rozpočtová soustava ČR a daně

1 Rozpočtová soustava ČR a daně 1 Rozpočtová soustava ČR a daně Rozpočtová soustava v ČR je založena na vertikálním kombinovaném modelu fiskálního federalizmu. Je tvořena rozpočty na centrální úrovni (státní rozpočet a veřejné fondy)

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Hospodaření obcí je přímo závislé na zdraví ekonomiky státu, což se projevuje v hlavní složce municipálních rozpočtů daňových příjmech. Období recese

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 OBSAH: strana Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 7 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více