Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové"

Transkript

1 Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do prsní žlázy velmi dlouhou cestu od radikálních výkonů, včetně výkonů superradikálních a nezřídka mutilujících, k mezioborovému procesu 5,6 tedy k aplikaci nejmodernější individuální terapie multioborového komplexního charakteru. V této škále terapeutických modalit má chirurgická léčba stále významné postavení. Až v 85 % případů KP je prováděn operační výkon. Načasování operace je strategickým rozhodnutím, a vývoj ukázal, že je chirurg nemůže učinit sám. Logickým příkladem je neoadjuvantní léčba. 4,7 Základní pfiedpoklady pro léãbu karcinomu prsu Úvod Škála změn, které mohou postihnout prsní žlázu, je široká. Na jednom pólu v tomto spektru stojí vývojové vady a benigní onemocnění, na druhém pólu pak karcinom prsu (KP, diagnóza C50). Ten je jednoznačně nejčastější malignitou ženské části populace a je zařazen mezi tzv. civilizační choroby. V naší zemi má vysokou incidenci, podobnou jako v tradičních státech EU, se stoupajícím trendem ročně se očekává cca nových onemocnění. Patrný je bohužel nárůst výskytu karcinomu u mladých žen. Mortalita je vysoká, ale díky včasné diagnostice a komplexní léčbě se podařilo zastavit její růst. 1,2 Situace kolem této choroby nebyla zatím uspokojivě vyřešena, i když od první mastektomie, provedené Halstedem, uplynulo mnoho let. 3 Přestože máme dost informací o rizikových faktorech, které mohou vést ke vzniku KP, vlastní příčina onemocnění není stále známa. 4 Konec minulého století a začátek století současného přinesly mnoho nových poznatků o patologii prsu, včetně poznatků genetických. Současně s tím došlo k rozvoji diagnostických a léčebných metod, postupů a programů. Na karcinom prsu pohlížíme jako na systémové onemocnění. Tuto změnu musel chirurg přijmout a respektovat. Prvořadým předpokladem je včasná a správná diagnóza s přesným určením stadia čili rozsahu onemocnění (staging). Dále musí následovat mezioborové odborné rozhodnutí o léčebném postupu, a to pro každé jednotlivé onemocnění určí se taktika a strategie léčby. Důležité je vybrat si takové pracoviště, které má velké zkušenosti s léčbou nádorové choroby a je schopné prezentovat svoje léčebné výsledky. Je nutno pamatovat na kontinuitu jednotlivých modalit léčby v rámci tzv. komplexní léčby. A konečně je třeba zdůraznit, že předpokladem úspěchu je také komunikující pacientka s vírou v dobré výsledky podstoupené léčby. Nelze zapomenout na psychologickou podporu a rehabilitaci. Rozhodovací proces: conditio sine qua non! Rozhodovací proces před zahájením léčby každého onemocnění zhoubným nádorem prsu je krokem naprosto zásadním. Významně ovlivňuje výsledky léčby a osud pacientky. Léčebnou strategii a taktiku určuje multioborová komise, která je složena z odborníků na tuto diagnózu. Tato mammární komise bere v potaz velký objem informací, které musí u každého případu zodpovědně vyhodnotit. K těm nejdůležitějším patří vlastní diagnóza, typ nádoru, stadium onemocnění, jeho biologické vlastnosti, genetické faktory, věk a stav pacientky. Tým odborníků respektuje standardy odborných společností (ČOS, SRO, ČCHS) pro jednotlivé typy a stadia onemocnění. Mezioborová spolupráce je podmínkou. 4,7,8 Léčba je komplexní a pro každý jednotlivý případ specifická. Před jejím zahájením musí být jasně stanoveno, které typy terapie a v jakém pořadí budou indikovány, resp. aplikovány. Je žádoucí, aby tímto rozhodovacím procesem prošla každá pacient- 17

2 Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu ka s nově diagnostikovaným KP. Z praxe však víme, že se tak v ČR často neděje. Obecné zásady a typy chirurgické léãby u karcinomu prsu Při zohlednění stagingu onemocnění dělíme chirurgické výkony na prsu prováděné pro KP na kurativní, paliativní/sanační a rekonstruktivní (ty jsou v kompetenci plastických chirurgů). Zásadou je onkologická bezpečnost výkonu u kurativních dostatečná radikalita. Operační výkon nesmí způsobovat zbytečnou morbiditu nebo dokonce pacientku invalidizovat. 5,6 Součástí většiny kurativních výkonů na prsu je i výkon na spádovém lymfatickém systému. Disekce axily i sentinelová biopsie však mají stagingový význam. 7,9 Chirurgická léčba je primární modalitou pro časný KP (stadium 0, I, II). U lokálně pokročilého a inflamatorního KP následuje po neoadjuvantní systémové léčbě (chemoterapii, hormonální léčbě, biologické léčbě). U metastatického KP chirurg intervenuje ve vybraných elektivních případech u metastáz jaterních nebo plicních. Sanační intervenci si vyžádá krvácení nebo sepse z ulcerovaného nádoru. 7,8 Prs etfiící v kony Prs šetřící výkony (BCS breast conserving surgery) jsou možné u časného karcinomu prsu nebo po významném downstagingu po neoadjuvanci u lokálně pokročilého nádoru. 10,11 Subtypy parciální mastektomie jsou lumpektomie, segmentektomie a kvadrantektomie. Liší se od sebe pouze rozsahem resekované tkáně. Striktním požadavkem jsou tumor free margins. O šíři čisté resekční linie se vedou stále živé diskuse, jednoznačné shody zatím nebylo dosaženo. 12 V současnosti se toleruje šíře 1 mm. V případě užšího lemu je nutná opakovaná resekce. Z technických a komunikačních důvodů je vhodné označit jednotlivé plochy resekátu způsobem předem dohodnutým s patologem. Pro potřeby navigace adjuvantní RT zakládáme na lůžko původního nádoru 3 až 4 kovové klipy. Po BCS je nezbytná RT. 4,7 Mastektomie Mastektomie (ME) je u nemocných s KP stále aktuálním výkonem. Jde o úplné odstranění celého prsu s lemem kůže, areolomamilárního komplexu a pektorální fascie. Na rozdíl od původní Halstedovy mastektomie se oba prsní svaly ponechávají. Mastektomie má několik variant k těm nejběžnějším patří: prostá ME; radikální modifikovaná ME zaujímající disekci axily; subkutální ME ponechává areolomamilární komplex. Je nutné pamatovat na její menší radikalitu, neboť po tomto výkonu zůstává asi 10 % reziduální tkáně prsu. Je indikovaná u některých forem duktálního karcinomu in situ (DCIS) nebo u pacientek s pozitivní mutací onkogenu BRCA1,2. Mastektomie je metodou volby u lokálně pokročilých nádorů a u recidivy KP po BCS. Má stále své místo v chirurgické léčbě v případě rozsáhlých DCIS nebo DCIS nepříznivých typů. 4,7,8 V kony na lymfatickém systému axily Výkony na lymfatickém systému axily jsou velice často součástí základního chirurgického výkonu pro KP. Informace získané extenzivním vyšetřením axilárních uzlin (axilární staging) jsou rozhodující pro indikaci další onkologické léčby lokoregionální nebo systémové. Stav axilárních uzlin je u KP stále nejdůležitějším prognostickým faktorem. 8,13 K výkonům v axile je nutno přistupovat pružně a výběrově. Chirurgické techniky jsou stále více konzervativní ve vztahu k axilární disekci (AD). Vlivem screeningového záchytu časných forem KP a díky dlouholetým příznivým zkušenostem se sentinelovou biopsií axily počet AD v absolutních číslech klesá. Lze říci, že u časného KP by neměla být axilární disekce prováděna bez předchozí sentinelové biopsie. Nádorové postižení axilárních uzlin je ovlivněno velikostí nádoru, jeho gradem a fenotypem, typem (invazivní, neinvazivní) i přítomností lymfovaskulární invaze. 14 Standardním a dosud používaným výkonem je kompletní odstranění uzlin z 1. a 2. etáže axilární disekce axily (AD). Přesnost stagingu je závislá na počtu odstraněných uzlin, jejich identifikaci v axilárním resekátu a extenzivním histopatologickém vyšetření. Je-li provedena AD 1. a 2. etáže, k chybě axilárního stagingu dojde pouze ve 2 3 %. Naopak při tzv. blind-sampling odstranění zvětšených či podezřelých uzlin se udává falešný axilární staging v %. V současnosti platí závěr Fisherovy studie: AD 1. a 2. etáže s vyšetřením minimálně 10 lymfatických uzlin je spolehlivou metodou axilárního stagingu a určení prognózy onemocnění Již dříve byla diskutována otázka, zda disekce axily přece jen nemá i terapeutický význam. Studie NSABP-B-04 prokázala, že disekce axily tento vliv nemá. Naopak, Blandova metaanalýza uvádí pozitivní vliv na dobu bez projevů nemoci (DFI disease-free interval) a celkové přežití (OS overall survival) cca 5 10 %. 15,17,18 Sentinelová biopsie je metoda vycházející z doložitelného faktu, že lymfa z nádoru proudí do podpaží přes kaskádu mízních uzlin. Sentinelová uzlina (SU) je první v pořadí. Tato metoda má své počátky na konci 20. století. 19 Za posledních 10 let byly získány se sentinelovou biopsií značné zkušenosti % všech KP je takto drénováno přes axilu, zbytek má drenáž extraaxilární parasternální, podél a. mammaria interna, nebo kombinovanou. U sentinelové biopsie je důležitá úspěšnost detekce (měla by být nad 90 %) a nízká falešná negativita (menší než 5 %). Pokud není SU detekována Tc nebo patentní modří, provádí se disekce axily. Kvantita kumulace radiofarmaka se měří tzv. gamasondou. Horká uzlina je každá, která má trojnásobně vyšší aktivitu než ostatní axila. Validita sentinelové biopsie je značně závislá rovněž na zkušenostech operatéra. Pro základní výcvik je požadováno alespoň 30 sentinelových biopsií se souběžnou AD. 14,20 22 Velice důležitým faktorem pro validitu sentinelové biopsie je kvalita vyšetření patologem. Dnes se požaduje dvoufázové extenzivní vyšetření sentinelových uzlin metodou barvení hematoxylinem a eosinem a následně imunohistochemicky. Imunohistochemické vyšetření navyšuje pozitivitu SU o přibližně 10 %. 23,24 Dle AJCC (American Joint Committee on Cancer) mohou být v SU zachyceny tyto druhy metastáz: makrometastáza objem větší než 2 mm (pn1); 18 fiíjen 2010

3 Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu mikrometastáza velikost 0,2 mm až 2 mm (pn1mi); izolované nádorové buňky (ITC, submikrometastáza ) klasifikace pn0i(+). Na intenzitě postižení sentinelových uzlin přímo závisí postižení non-sentinelových uzlin. Indikace k AD u nálezu makrometastázy v SU je jasná až v 50 % je nález metastázy v non-sentinelové uzlině pozitivní. Při nálezu mikrometastáz, a především ITC, v SU není dodnes indikace k AD jednoznačně vyřešena. U ITC je některými autory respektována minimální stromální invaze, nedostatek potenciálu k invazi do lymfatických a krevních cév a nízký potenciál proliferační. Riziko postižení non-sentinelové uzliny u mikrometastázy v SU je cca %, u ITC 7 9 %, výjimečně je uváděno 20 %. Zatím se většina chirurgů a onkologů přiklání k provedení AD. 25,26 Je oprávněná obava z understagingu s následným logickým undertreatmentem onemocnění. Zásadou v ČR je zatím při pozitivitě SU provést AD. Srovnání morbidity AD a sentinelové biopsie vyznívá jasně pro volbu miniinvazivní metody. Riziko lymfedému končetiny a omezení její pohyblivosti klesá při sentinelové biopsii na 1 2 % proti cca 20 % u AD. Výskyt ranné infekce klesá ze 6 19 % při AD na pouhé 1 % u SU. U sentinelové biopsie je nutné myslet na alergickou reakci po aplikaci patentní modři. Vyskytuje se asi ve 2 % případů a ze zkušenosti můžeme doložit, že její průběh může být velmi dramatický. 27,28 Ze zkušeností lze konstatovat, že zavedení sentinelové biopsie do axilárního stagingu karcinomu prsu je nepochybným přínosem a znamená významný prospěch pro pacientku. Rekonstrukãní operace Rekonstrukční výkony nemají přímý vliv na prognózu onemocnění, výrazně však ovlivňují psychiku pacientky. Počty plasticko-rekonstrukčních výkonů po operacích pro KP jsou v ČR nízké. Pacientky jsou zatím málo informovány svými ošetřujícími a dispenzarizujícími lékaři o možnostech rekonstrukce. Doporučení musí být uvážlivá. Načasování operace by mělo přijít po ukončení onkologické léčby. Nutný je pečlivý restaging a vyloučení aktivity původního onkologického onemocnění. Je více možností, jak prs nahradit. Plastický chirurg také rozhodne, zda rekonstrukční výkon provede v jedné době, nebo v několika samostatných operačních fázích. 29,30 Pacientka by měla být předem seznámena s výsledky léčby na daném pracovišti, včetně fotodokumentace. Může počítat s významnou finanční úhradou ze strany zdravotní pojišťovny. Poznámky ke karcinomu prsu in situ DCIS je považován za klinicky významnější než LCIS. V klinické praxi přistupujeme k DCIS jako k reálnému karcinomu. LCIS je v současnosti pokládán za projev onkologické nestability mléčné žlázy, i když lobulární neoplazie je považována za závažnou. Především Fisherovy a Silversteinovy studie upřesnily názor na rozsah primárního chirurgického výkonu a nutnost radioterapie nebo systémové léčby. 10,31 DCIS představuje heterogenní skupinu nádorů. Společnost EUSOMA (European Society of Mastology) jej definuje jako maligní transformaci epiteliální výstelky duktu s intaktní bazální membránou, bez známek invaze do okolí. V roce 1997 komise AJCC (American Joint Committee on Cancer) definovala DCIS s mikroinvazí. Ta je chápána jako penetrace nádorových buněk z duktu přes bazální membránu do okolí na vzdálenost menší než 1 mm. V TNM klasifikaci se objevil symbol T1mic. 32 Od roku 1934, kdy byl DCIS popsán Blodgoodem, 33 jsou o něm uváděny nové a nové poznatky o jeho morfologii, patologii, možnostech detekce, klinických projevech a samozřejmě o jeho léčbě. Dodnes není přijat obecně platný konsensus v řadě problémů. Vedou se diskuse, ve kterých lze zaznamenat řadu naprosto protichůdných názorů o způsobu léčby a dosažených výsledcích. Nová gradingová klasifikace Silversteina nahradila původní klasifikaci Hollandovu. 31,34 Dle některých údajů se DCIS zakládá multicentricky, podle jiných jsou multicentrických DCIS jen necelá 2 %. Za cca 30 % DCIS verifikovaných z předoperačních core-cut biopsií se v definitivním chirurgickém resekátu skrývá invazivní KP. To vše musí chirurg při rozvaze o rozsahu výkonu brát v úvahu. 34 Dominantní léčbou DCIS je chirurgie. Není však plná shoda v otázce, jaký rozsah prsu má být odstraněn, jak hodně a bezpečně je dost. Bylo dosaženo konsensu v tom, že je-li DCIS léčen pouze chirurgicky, lze očekávat až v 50 % lokální recidivu. Asi polovina recidiv se však prezentuje jako invazivní KP. Studie NSABP-17 jasně prokázala, že je-li chirurgický výkon u DCIS doplněn radioterapií, sníží se počet recidiv na přibližně %. Index VNPI (Van Nuysův prognostický index) v modifikaci USC (University of Southern California) je pomůckou pro léčbu DCIS, nemá však absolutní platnost. 35 Validita indexu je dokonce některými autory zpochybňována. DCIS bez vysokého grade má velmi slabý metastatický potenciál. Přesto byly u tohoto typu DCIS registrovány axilární metastázy. Sentinelovou biopsii indikujeme u nádoru vysokého grade, rozsáhlého nádoru, u DCIS s mikroinvazí či při nepříznivém imunohistochemickém profilu. 10,36,37 Zásadními požadavky na chirurgickou léčbu DCIS jsou úplné odstranění nádoru a čisté resekční linie. a) Mastektomie bez disekce axily dříve převládala. Po mastektomii se vyskytovala lokální recidiva v 0 1 % případů. Prakticky u 100 % takto léčených nemocných s DCIS bylo dosaženo trvalého vyléčení. I v současnosti má mastektomie své indikace: multicentrický DCIS; rozsáhlý unicentrický DCIS; recidiva DCIS; opakovaně pozitivní okraje po BCS; difuzní mikrokalcifikace kolem nádoru; předpokládaný špatný kosmetický výsledek po BCS. b) Prs šetřící výkon (BCS) tyto výkony jsou na podkladě proběhlých studií jednoznačně preferovány. Ukazuje se však, že ne všechny pacientky jsou pro BCS vhodnými kandidáty. Klasickou disekci axily neprovádíme. Někteří autoři doporučují provádět u všech DCIS sentinelovou biopsii. 37,38 Poznámky ke karcinomu prsu I. a II. stadia U karcinomu prsní žlázy I. a II. stadia se ve všech onkologických centrech zásadně prosadily konzervativní chirurgické výkony BCS. Šlo o postupný vývoj názorů i operačních metodik. 19

4 Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu Zásadní obrat přinesly závěry Fisherovy studie. 10,15 Prokázaly, že dlouhodobé výsledky (DFI, OS) po BCS doplněné radioterapií, včetně přežití pacientek, jsou naprosto srovnatelné s výsledky původních radikálních výkonů. Pro pacientky je však přínosem nižší morbidita a efekt kosmetický a psychologický. Frekvence BCS u KP těchto stadií se dnes na některých našich pracovištích pohybuje v rozmezí %. 39 Radikalita výkonu resekční linie musí být čistá. V současnosti se připouští šíře zdravé tkáně 1 mm. Pokud je lem užší nebo okraje pozitivní, je nutná opakovaná resekce. Jestliže ani opakovaným výkonem není požadavek čisté resekční linie splněn, indikujeme bezpečnou mastektomii. Opakované reresekce jsou u BCS časté uvádí se %. 10,12,38 Atypická duktální hyperplazie (ADH), atypická lobulární hyperplazie (ALH), lobulární karcinom in situ (LCIS) v resekční linii nejsou indikací k opakované resekci. Pokud BCS není doplněn RT, je pacientka ohrožena přibližně ve 27 % lokální recidivou. Dle závěrů EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) je u invazivních tumorů po BCS přípustná recidiva v 1 % za rok a v 10 % za 10 let po výkonu. Pracoviště, která nemají možnost zajistit RT, by neměla BCS provádět. 15,40 42 Kosmetický požadavek dobrého a výborného kosmetického výsledku po BCS a radioterapii má být dosaženo u 80 % všech pacientek takto operovaných za poslední 3 roky (požadavek EUSOMA). Tomu se podřizuje i použití radiační metodiky a příslušné ozařovací techniky. Chirurg by měl vždy vážit lokalizaci kožní incize, jejího tvaru a délky na prsu i v axile. 43 Psychologický požadavek jde o odstranění stresového syndromu ze ztráty prsu a následného často nepřekonatelného pocitu defeminizace. BCS v tomto směru ovlivňuje významným způsobem kvalitu života. Indikace a kontraindikace k BCS u KP procházejí svým vývojem, stejně jako u ostatních léčebných modalit v onkologii. BCS je součástí komplexní onkologické léčby, která je opřená o poznatky z již uskutečněných nebo v současnosti probíhajících studií. Hranice mezi absolutní a relativní kontraindikací je někdy problematická a stále méně ostrá. Vždy je nutné každý jednotlivý případ onemocnění posoudit individuálně. Absolutní kontraindikací zůstává multicentrický charakter nádoru, nemožnost adjuvantní RT, difuzní mikrokalcifikace kolem nádorového ložiska a nesouhlas pacientky s BCS. 15,40 Relativní kontraindikací se stává velikost nádoru, hlavně v souvislosti s aplikací onkoplastických výkonů a neoadjuvantní léčby. 44 Recidiva KP po předchozí BCS není absolutní kontraindikací k novému prs šetřícímu výkonu. 45,46 Lokálnû pokroãil karcinom prsu neoadjuvantní léãba Lokálně pokročilý karcinom vyžaduje specifický přístup. Pacientka je pod stálou a reálnou hrozbou lokální recidivy, event. diseminace choroby. Primární chirurgická léčba by byla ve většině případů chybou. Lokálně pokročilý KP pokládáme za primárně inoperabilní. Neoadjuvantní léčba je indikována, resp. je metodou volby, u stadia IIb, IIIa a IIIb jako primární léčebná modalita. Je prokázáno, že v těchto indikacích významně rozšířila a zkvalitnila škálu onkologické péče. 11 Hlavní klinickou indikací neoadjuvantní léčby je downstaging nádoru zmenšení nádoru, uvolnění nádorového ložiska od hrudní stěny nebo kůže. Je tím sledována možnost dosažení operability nádoru tedy reálného a bezpečného provedení mastektomie nebo dokonce prs záchovného výkonu (BCS). U KP se v neoadjuvanci používá systémová léčba chemoterapie, hormonální terapie, biologická léčba. U % nemocných lze dosáhnout významné klinické odpovědi. Kompletní patologická odpověď (pcr) je uváděna v % případů a je jasným prediktorem lepšího celkového přežití. Tyto závěry přinesla řada studií největší z nich multicentrická studie NSABP-B Významná klinická odpověď je dobrou zprávou pro chirurga i pacientku. Až v 60 % případů lze provést po neoadjuvanci prs šetřící chirurgický výkon. Chirurg musí často před vlastní operací požadovat na rtg diagnostikovi navigaci. Dochází k významnému zmenšení nádoru nebo jeho vymizení. Pro klinického onkologa je to zpráva o vysoké pravděpodobnosti dobrého klinického účinku adjuvantní chemoterapie. 44,47 49 Poznámky k technice a taktice u operaãních v konû mezioborová spolupráce U malých nebo nehmatných lézí je třeba požadovat navigaci. Tu zajistí rtg diagnostik pomocí nákresu, zavedením vodiče, event. kovového klipu. V praxi se jako dobrá metoda osvědčila navigace s použitím karbonové pigmentace, která mapuje okraj nádoru a užívá se pro určení rozsahu operačního výkonu u pacientek po neoadjuvantní léčbě. Možností je samozřejmě více a pracoviště si vybírá takovou metodu, kterou spolehlivě ovládá a s níž má největší zkušenosti. Patolog požaduje od chirurga mechanicky nepoškozený a dostatečný objem resekované tkáně pro možnost extenzivního histologického vyšetření. Resekát musí být řádně označen dohodnutým způsobem (inking, barva, stehy, klipy atp.). Na průvodce k vyšetření nesmí chybět údaje, co chirurg odstranil, co žádá, zda operačnímu výkonu předcházela neoadjuvance atp. Od patologa může chirurg požadovat podle předchozí dohody a dohodnutého algoritmu histologické vyšetření zmrazeného preparátu z resekčního okraje, a dále provedení stěrové biopsie nebo otiskové cytologie ze stěny poresekční kavity V současnosti se objevují zprávy o peroperační kontrole kvality resekční linie pomocí elastografie nebo pomocí molekulární analýzy. Chirurgové vkládají velkou naději do peroperačního monitorování resekční linie pomocí sondy margin probe. Sonda pracuje na principu radiofrekvenční spektrometrie a je schopna detekce nádorové buňky do hloubky 1 mm tkáně v časové hranici do 7 minut. 53,54 Mnohokrát se osvědčila rtg kontrola resekátu (specimen radiography). Recidiva karcinomu prsu Recidiva KP je noční můrou onkologických pacientek i jejich lékařů. Lokální recidiva je výrazem selhání lokální léčebné metody. Bývá předzvěstí diseminace, lze ji též považovat za mar- 20 fiíjen 2010

5 Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu ker prognózy. Výskyt lokální recidivy ovlivňuje velikost T, nádorový fenotyp, radikalita původního operačního výkonu (rozsah výkonu, stav resekčních linií), operační postup. Stále diskutovanou otázkou je možnost BCS u lokální recidivy KP. Některé studie uvádějí vlastní zkušenosti s BCS v takových případech. 45,46 Indikace musí být velice uvážlivá. Je nutné respektovat výsledek restagingu, časový odstup od primární operace (pozdní recidiva, nikoliv časná), velikost recidivy, fenotyp nádoru, věk a stav pacientky. Závûr Léčba karcinomu prsu je složitý proces. Zahrnuje celý komplex diagnosticko-léčebných opatření kroků, které na sebe musí kontinuálně navazovat. Vyžaduje vysokou odbornost a profesionalitu zdravotníků a celého zdravotnického zařízení. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že správná a včasná diagnóza je pouze předpokladem úspěchu, a neznamená ještě, že léčba kdekoli a řízená kýmkoli dopadne dobře. Literatura 1 Mužík J, Dušek L, Abrahámová J. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Klin Onkol 2009;3: Webový portál SVOD epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. 3 Halsted WS. The results of operations for the cure of cancer of breast performed at Johns Hopkins Hospital from June 1889 to January Am J Surg 1894;20: Abrahámová J a kol. Atlas nádorů prsu. Praha: Grada Avicenum, 2000: Urban JA. Radical excision of the chest wall for mammary cancer. Cancer 1951;4: Margottini M. Arguments in favor of supraradical operations for cancer of the breast. Cancer 1958;10: Becker HD, Hohenberger W, Junginger T, et al. Chirurgická onkologie. Praha: Grada Avicenum, 2005: Pafko P a kol. Základy speciální chirurgie. Praha: Galén, 2008: Lin PP, Allison DC, Wainstock J, et al. Impact of axillary lymf node dissection on therapy of breast cancer patients. J Clin Oncol 1993;11: Fisher B, Dignam J, Wolmark N, et al. Lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal breast cancer. J Clin Oncol 1998;16: Fisher B, Brown A, Mamounas E, et al. Effect of preoperative chemotherapy on local regional disease in women with operable breast cancer findings from the NSABP-B18. J Clin Oncol 1997;15: Singletary SE. Surgical margins in patients with early-stage breast cancer with breast conservation surgery. Am J Surg 2002;184: Benson JR, della Rovere G. Management of the axilla in women with breast cancer. Lancet Oncol 2007;8: Veronesi V, Viale G, Paganelli G, et al. Sentinel lyph node biopsy in breast cancer. Ten years results of a randomised controlled study. Ann Surg 2010;251: Fisher B, Anderson S, Bryant J. Twenty year follow up of randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, lumpectomy plus irradiation for he treatment of invase breast cancer. N Eng J Med 2002;347: Moffat FL, Senofsky GM, Davis K, et al. Axillary node dissection for early breast cancer: some is good but all is better. J Surg Oncol 1992;51: Orr RK. The impact of prophylactic axillary node dissection on breast cacer survival a Bayesian metaanalysis. Ann Surg Oncol 1999;6: Bland KI, Scott-Conner CE, Menck H. Axillary disection in breast-conserving surgery for stage I and II breast cancer: A national cancer data base study of patterns of ommition and implications for survival. J Am Coll Surg 1999;188: Giuliano AE, Kirgan DM, Guenher IM. Lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for breast cancer. Ann Surg 1994;220: Cox CE, Pendas S, Cox JM, et al. Guidelines for sentinel node biopsy and lymhatic mapping of patiens with breast cancer. Ann Surg 1998;227: Krag DN, Weaver DL, Alex JC. Surgical resection and radiolocalisation of the sentinel lymph node in breast cancer using a gama-probe. Surg Oncol 1993;2: Veronesi U, Paganelli G, Viale G, et al. A randomized comparisone of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Eng J Med 2003;349: Cserni G, Amendoeira I, Apostolikas N. Discrepancies in current practice of pathological evaluation of sentinel lymph nodes in breast cancer. Results of a questionnaire based survey by he European Working Group for Breast Screening Pathology. J Clin Pathol 2004;57: Cserni G. Metastases in axillary sentinel lymph nodes in breast cancer as detected by intensive histopathological work-up. J Clin Pathol 1999;52: Saidi FR, Dudrick PS, Remine SG, et al. Non-sentinel lymph node status after positive sentinel lymph node biopsy in early breast cancer. Am Surg 2004;70: Cox EC, Kiluk JV, Riker AI, et al. Significance of sentinel lymph node micrometastases in human breast cancer. J Am Coll Surg 2008;206: Silberman AW, McVay C, Cohen JS, et al. Comparative morbidity of axillary lymph node dissection and sentinel lymph node technique: implications for patients with breast cancer. Ann Surg 2004;240: Schrenk P, Rieger R, Shamiyeh A, et al. Morbidity following lymf node biopsy versus axillary lymph node dissection for patients with breast carcinoma. Cancer 2000;88: Burton A. Low breast reconstruction rate owed to few referrals? Lancet Oncol 2007;8: Růžičková J, Coufal O. Okamžitá rekonstrukce prsu a radioterapie. Klin Onkol 2008;4: Silverstein M. The University of Southern California/Van Nuys Prognostic Index for ductal carcinoma in situ of the breast. Am J Surg 2003;186: Silver S, Tavassoli F. Mammary ductal carcinoma in situ with microinvasion. Cancer 1998;82: Blodgood JC. Comedo carcinoma (or comedoadenoma) of the female breast. Am J Cancer 1934;22: Holland R, Hendrinks J, Verbenek A, et al. Extent, distribution and mammographic-histological correlations of breast ductal carcinoma in situ. Lancet 1990;335: Boland G, Chan K, Roberts S. Value of the Van Nuys Prognostic Index in prediction of recurrence of ductal carcinoma in situ after breast-conserving surgery. Br J Surg 2003;90: Silverstein MJ. The Van Nuys/USC experience by treatment-ductal carcinoma in situ of the breast. J Clin Oncol 2002;16: Cox CE, Gray RJ, Nguyen K, et al. Importance of lymphatic mapping in ductal carcinoma in situ (DCIS): Why map DCIS? Am Surg 2001;67; Schwartz G, Veronesi V. Proceedings of the Concensus Conference on Breast Conservation April 28 May 1, Milan, Italy. Cancer 2006;15: Fait V, Chrenko V, et al. Změny ve spektru operací prsu po zavedení mamárního skríningu. Klin Onkol 2007;20: Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002;347: Petera J, Jandík P. Současný pohled na postavení radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu. Klin Onkol 2001;14: Soumarová R, Horová H, Růžičková J, et al. Lokální recidivy a vzdálené diseminace u pacientek s karcinomy prsu I. a II. klinického stadia, léčených konzervativním chirurgickým výkonem a radioterapií. Rad Onkol 2003;19: Rutgers EJT. Quality control in the locoregional treatment of breast cancer EUSOMA Guidelines. Eur J Cancer 2001;37: Van der Hage JA, van de Velde CJH, Julien JP, et al. Preoperative chemotherapy in primary operable breast cancer: results from the European Organization for Research and Treatment of Cancer trial J Clin Oncol 2001;19: Dalberg K, Mattson A, Sandelin K, et al. Outcome of treatment for ipsilateral breast tumor reccurence in early stage breast cancer. Breast Cancer Res Treatment 1998;49: Gentilini O, Botteri E, Veronesi V. When can a second conservative approach be considered for ipsilateral breast tumor reccurence? Am Surg 2007;18: Guarneri V, Broglio K, Kau SW, et al. Prognostic value of pathologic complete response after primary chemotherapy in relation to hormone receptor status and other factors. J Clin Oncol 2006;24: Mauri D, Pavlis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant versus adjuvant systemic treatment in breast cancer: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2005; 97: Jones RL, Smith IE. Neodjuvant treatment for early-stage breast cancer: opportunities to assess tumour response. Lancet Oncol 2006;7: Chicken DW, Kocjan G, Falzon M, et al. Intraoperative touch sprint cytology for the diagnosis of SLN in breast cancer. Br J Surg 2006;93: Chagpar A, Yen T, Sahin A. Intraoperative margin assessment reduces reexcision rates in patients with ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery. Am J Surg 2003;186: Sakr R. Ductal carcinoma in situ: value of sentinel lymf node biopsy. J Surg Oncol 2006;5: Blumencranz P. Sentinel node staging for breast cancer: intraoperative molecular patology overcomes conventional histologic sampling errors. Am J Surg 2007;194: Karni T, Pappo I, Sandbank J, et al. A device for real-time, intraoperative margin assessment in breast-conservation surgery. Am J Surg 2007;194: Mansel RE, Goyal A, Fallowfield L, et al. Sentinel node biopsy versus standard axillary treatment: results of randomized multicenter UK ALMANAC trial. Breast Cancer Res Treat 2004;88:13. 21

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu

Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu Vybrané kapitoly z chirurgie karcinomu prsu Kurz-Onkochirurgie ILF Praha 1. 10. 2016 Doc. MUDr. Jiří Gatěk Ph.D 1995 Resekční okraj několik cm Resekční okraje onkologická radikalita versus kosmetický efekt

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í reast cancer Ročník 1 Číslo 1 Duben 2011 N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Karcinom prsu jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření Dušan Kolařík 1, Jelena Vitalijevna Levá 1, Petr Křepelka 1, Miroslav Verner 1, Markéta Trnková 2, Hana Kolářová

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál?

Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál? Včasně zachycený karcinom prsu nemusí být ještě výhra - co dál? MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika přednosta: prof. MUDr. A.Ferko, CSc. KOC prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. FN Hradec Králové /PČR,

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v sériových řezech

Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v sériových řezech PŮVODNÍ PRÁCE Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v sériových řezech Vážan P. 1, Velecký J. 1, Gatěk J. 2 1 Bioptická a cytologická laboratoř,

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Změna pohledu na nutnost axilární disekce po pozitivní sentinelové biopsii Co vyplývá ze studií ACOSOG Z0011 a IBCSG 23-01?

Změna pohledu na nutnost axilární disekce po pozitivní sentinelové biopsii Co vyplývá ze studií ACOSOG Z0011 a IBCSG 23-01? Změna pohledu na nutnost axilární disekce po pozitivní sentinelové biopsii Co vyplývá ze studií ACOSOG Z0011 a IBCSG 23-01? Oldřich Coufal Masarykův onkologický ústav Podle tradičního konceptu chirurgické

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

MUDR. Miroslava Skovajsová, PhD. BREAST UNIT PRAGUE Mamma centrum Háje

MUDR. Miroslava Skovajsová, PhD. BREAST UNIT PRAGUE Mamma centrum Háje Ú AST SCREENINGOVÉHO PRACOVI!T V MAMÁRNÍM T"MU MUDR. Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE Mamma centrum Háje Aktuální sí! center V sou#asnosti je k provád$ní mamografického screeningu doporu#eno

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové VÝZNAM SUBKLASIFIKACE POSTIŽENÍ SENTINELOVÝCH UZLIN U KARCINOMU PRSU PRO DALŠÍ CHIRURGICKOU LÉČBU MUDr. Vladimír Červinka Autoreferát disertační

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii

Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii původní práce Viditelnost na ultrasonografii jako nejsilnější prediktor invazivity u duktálních karcinomů in situ v retrospektivní studii Visibility in Ultrasonography as the Strongest Invasion Predictor

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Karcinom rekta pohledem klinika

Karcinom rekta pohledem klinika Karcinom rekta pohledem klinika Jiří Hoch Chirurgická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha C 18 C 20 C 21 Gabriel WB, Dukes CE, Bussy HJR: Lymphatic spread in cancer of the rectum. Br. J. Surg. 1935; 23 ;

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Biopsie sentinelové uzliny u žen s časným karcinomem prsu

Biopsie sentinelové uzliny u žen s časným karcinomem prsu 16 Biopsie sentinelové uzliny u žen s časným karcinomem prsu Václav Pecha, Dušan Kolařík, Erika Menzlová, Monika Dvorská, Markéta Trnková Mamma centrum MEDICON, Praha Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Sporné otázky v radioterapii karcinomu prsu

Sporné otázky v radioterapii karcinomu prsu Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan, s. r. o. Terapie karcinomu prsu je založena na multidisciplinárním přístupu, který zahrnuje chirurgickou, radiační

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu

pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Společnost českých patologů Verze 2013 Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu Rudolf Nenutil, Aleš Ryška Úvod Bioptické vzorky prsu odebírané k určení či potvrzení diagnózy

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav MUDr., Ph.D. Kolorektální

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak

Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy. Dušan Žiak Intraduktální proliferující léze mléčné žlázy Dušan Žiak Bioptický seminář FN a CGB Ostrava 5.2.2014 2013 Definice Intraduktální proliferujíce léze jsou skupinou cytologicky a architektonicky rozmanitých

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Robová H. 1, Rob L. 1, Svoboda B. 2, Stankušová H. 3, Cwiertka K. 4, Neumannová

Více

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 09 Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen 1999 diagnostikováno na světě 796 000 nových

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

CYBERKNIFE DAVID FELTL

CYBERKNIFE DAVID FELTL CYBERKNIFE DAVID FELTL Obsah Smysl projektu Sliby a realita Vliv zavedení nové technologie na trh zdravotních služeb Medicína Ekonomika Věda a výzkum Budoucnost Smysl projektu Vznik myšlenky: 2007 Idea:

Více