Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova k občanství Osmý 6 vyučovacích hodin Psychohygiena Číslo blízké lekce OSV 4.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci si ověří své současné postoje k problematice stravování 2. Žáci zaujmou stanovisko k vlastním stravovacím návykům 3. Žáci se snaží vytvořit povědomí o odpovědnosti za své zdraví 4. Žáci analyzují vlastní postoje a chování Během šestihodinového projektu se žáci postupně seznámí s významnými složkami stravování a jejich pozitivním a negativním vlivem na zdraví člověka a snaží se k těmto informacím zaujímat postoje. 1. Proč jsme se zabývali problematikou stravování? 2. Proč je důležité vytvořit si správné stravovací návyky? 3. Čím vším mohu pozitivně ovlivnit své zdraví? 4. Co konkrétního mne v projektu zaujalo, oslovilo? 5. Měl(a) bych změnit své stravovací návyky a proč? Autor přípravy, škola I. Brožová, D. Hainall ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY Talíře otázek a očekávání Informační listy civilizačních chorob ( viz kniha Jídlo jako jed, jídlo jako lék) Mapa původu plodin Kartičky ANO - NE Doporučená literatura a další informační zdroje Jídlo jako jed, jídlo jako lék (Abecední průvodce bezpečnou a zdravou výživou) Minutové variace Různé typy kuchařek První vyučovací hodina Oznámení tématu, seznámení s časovým harmonogramem projektového dne a jeho zápis na tabuli ( 5 minut ) Zcitlivění žáků na téma projektu (10 minut ) Předem jsme si nakreslili talířky, které jsme nakopírovali a vystříhali, aby každý žák měl svůj vlastní. Po jejich rozdání zadá učitel instrukce: Na talířek napište, co byste se během projektového dne chtěli dozvědět, co by vás k danému tématu zajímalo, na co byste se chtěli zeptat. Okraj talířku si můžete zajímavě vyzdobit a svůj talířek si nakonec podepište. Jakmile mají žáci hotovo, odcházejí do zadní části třídy na koberec, kde lepí své talířky na předem nadepsaný plakát Víme, co jíme? Zůstávají sedět na koberci a po nalepení všech talířků učitel shrnuje, co žáky zajímá a na co se během dne pokusíme společně najít odpovědi. Výroky ANO NE NĚKDY (15 minut ) Žáci zůstávají na koberci, kde jsme připravili lano, které představuje rozdělení plochy na dvě části. Jedna polovina je odpověď ANO, druhá NE a poblíž lana odpovědi NĚKDY. Žákům jsou následně kladeny otázky( viz příloha 1) a oni se postupně přesunují prostorem podle svých odpovědí. Po každém umístění je možné komukoli položit upřesňující otázku. Cílem této aktivity je evokace k tématu, uvědomění si svých návyků, rozhodování o pravdivosti svých odpovědí. Volné psaní (15 minut ) Žáci se vrací do lavic a jsou seznámeni s další činností. Na tabuli je zapsán výrok Jídlo jako jed, jídlo jako lék. Vaším úkolem je formou volného psaní zaznamenat, jaké myšlenky ve vás tento výrok evokuje. Úkol je limitován třemi minutami. Poté si žáci ve svých skupinách sdělují své myšlenky, nacházejí shody i odlišnosti ve svých úvahách. K tématu se vracíme společně a podle svobodného rozhodnutí. Využíváme osobních zkušeností žáků a rozvíjíme v diskusi téma,

3 kdy jídlo škodí a kdy naopak může léčit, být prospěšné. Tato diskuse nás uvádí do problematiky druhé vyučovací hodiny, na kterou si žáci připravovali referáty na daná témata. Druhá vyučovací hodina Prezentace referátů (60 minut ) V úvodu hodiny si připomeneme, čím předešlá hodina končila a jaký úkol z ní pro nás vyplývá. ( Při výběru témat ( viz příloha 2 ) si mohli žáci vybrat podle dvou kritérií. Zohlednit zájem o téma, nebo členy skupiny, s nimiž chtějí spolupracovat. Byla využita obě hlediska.) Připomeneme si společně vytvořená kritéria pro prezentaci referátů ( viz příloha 3 ) a domluvíme se, podle jakého klíče stanovíme pořadí skupin. Doporučuji, aby ankety byly poslední, protože završují všechny informace. Jakmile se žáci domluví, vystoupí první skupina. Jednotliví členové si předem pojmenují, na které ze zadaných kritérií se soustředí a které bude v závěru hodnoceno jím samým i ostatními spolužáky. Referující si předem připraví 2 3 otázky, které budou klást naslouchajícím spolužákům, aby došlo k zopakování důležitých informací. Stejným způsobem postupujeme u dalších prezentací. Další vyučovací hodiny Žáci získali informace o významných složkách potravy, pitném režimu, stravovacích návycích i nežádoucích vlivech potravy na lidský organismus. Naučili se pracovat s potravní pyramidou, formou brainstormingu si vyvozovali pojem civilizační nemoci a domlouvali se na nemocech, které se vyskytují nejčastěji. S těmito nemocemi ( příčinami jejich vzniku a vlivem stravování) se seznamovali formou skládankového učení, kdy se expertní skupiny seznámili s nemocí a o té následně hovořili ve své domovské skupině. Ve skupině společně vytvářeli jídelníček na celý den, aby splňoval kalorické hodnoty vzhledem k jejich věku a sportovní vytíženosti. Každá skupina svůj jídelníček představí a zdůvodní volbu. Zpestřením je pro žáky mapa světa, do níž mají zapisovat místa původu zadaných plodin a zvířat. Závěrečná reflexe ( 25 minut ) Žáci sedí na koberci v kruhu a dostanou od vyučujících kartičky, na jedné straně je napsáno ANO na opačné NE. Učitel zadá instrukce. Postupně budete dostávat otázky, chvíli budete mít na rozmyšlenou a na můj pokyn zvednete zvolenou odpověď, prohlédnete si odpovědi svých spolužáků a pokud budete mít potřebu, položíte komukoli upřesňující otázku. Platí pravidlo, že ptát se i být tázán je možné v daném kole pouze jednou. Pokud nechcete z jakýchkoli důvodů odpovědět, necháte kartičku ležet před sebou a neúčastníte se daného kola. Zároveň se nemůžete ptát,ani být tázáni. Po této instrukci pátráme po porozumění a necháme jednoho žáka pokyn zopakovat. Následuje realizace. (otázky viz příloha 4 ) Pokud žáci po vyčerpání otázek chtějí zadávat své vlastní, dohodneme se na počtu a určitě jim to umožníme pod podmínkou neodbočení od tématu. Na závěr využijeme hodnotící škály k daným výrokům: Dnešní projektový den mi přinesl důležité informace.

4 Zařazování projektů souvisejících se zdravím považuji za důležité( návaznost na projekt o kouření v 7. ročníku a o drogách v 9. ročníku). Změním své stravovací návyky. Závěr poděkování žákům za odvedenou práci a přístup k ní.

5 Příloha 1 Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY 1. Snídám pravidelně každý den. 2. Jím každý den nějaké mléčné výrobky. 3. Pokud mám příležitost, stravuji se v jídelnách McDonalds. 4. Jím alespoň dvakrát denně syrové ovoce nebo zeleninu. 5. Piji často Coca-Colu. 6. Dávám přednost tmavému a celozrnnému pečivu. 7. Často jím čokoládu, bonbóny, zákusky.sladkosti. 8. Jím rád ryby v různých úpravách. 9. Piji pravidelně v průběhu celého dne. 10. Jím rád(a) luštěniny. 11. Jím pouze některé druhy masa. 12. Chutnají mi různé uzeniny párky, salámy, šunka 13. Nejím maso a uzeniny. 14. Myslím si, že stravovací návyky mohou ovlivnit mé zdraví.

6 Příloha 2 Zadání k projetu Víme, co jíme? Skupina 1 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 25 žáků I. Stupně a 25 žáků II. stupně na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 2 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 30 dospělých osob na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 3 - Tuky Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v potravě. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy čerpat.zajímavosti atd. Skupina 4 - Vitamíny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku vitamínů a uveďte základní typy. Zjistěte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy získat. Zajímavosti atd. Skupina 5 - Sacharidy Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 6 Bílkoviny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy.uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytky v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 7 - Tekutiny Úkol: Zpracujte pojednání o významu tekutin pro lidský organismus a jaký by měl být denní přísun tekutin. Zaměřte se na vysvětlení významu, vhodnosti či nevhodnosti používání různých druhů tekutin ( mléko, pramenitá voda, minerální voda, limonády Cola, Pepsi, Kofola., alkohol apod.) Jaké jsou důsledky nedostatku tekutin v organismu. Ke všem tématům je třeba vytvořit ilustrační plakát!

7 Příloha 3 Kritéria pro prezentaci referátů 1. Obsahová správnost podle zadaných kritérií 2. Hlasitost a zřetelnost projevu 3. Plynulost projevu 4. Kontakt s posluchači 5. Kultivovaný postoj Příloha 4 Otázky ANO - NE 1. Dozvěděl jsem se dnes něco nového? 2. Jím pravidelně alespoň pětkrát denně? 3. Souhlasím se rčením: Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. 4. Myslím si, že si své zdraví dokážu uhlídat. 5. Dokázal bych se vzdát všech svých oblíbených jídel? 6. Myslím si, že vegetariánství je v době růstu, dospívání nezdravé? 7. Kdyby můj sourozenec ze zdravotních důvodů nemohl jíst sladkosti, ani já v jeho přítomnosti je nebudu jíst? 8. Setkal(a) jsem se ve svém blízkém okolí s někým, kdo onemocněl bulimií nebo mentální anorexií? 9. Budu-li mít nějaké zdravotní problémy odstranitelné nebo zmírnitelné dietou, dám jí přednost před léky? 10. Byl v mém příbuzenstvu někdo, kdo zemřel na nějakou civilizační chorobu? 11. Věřím v dědičnost nemocí? 12. Jím často po osmnácté hodině? 13. Jím rád? 14. Myslím, že bych měl(a) změnit své stravovací návyky?

8 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Text A a text B (Příloha 1) Otázky k textům (Příloha 2) Správné odpovědi (Příloha 3) Dotazník - číslovky (Příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje Stručná mluvnice česká První vyučovací hodina Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Oznámíme metody práce a společně s žáky vyvozujeme dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Dovednosti zapisuje učitel na tabuli ( naslouchání, spolupráce, soustředění na práci, půlmetrový hlas, zapojení všech členů skupiny ). Podtrhává soustředění na práci a udržení pozornosti. Zcitlivění žáků na téma Jak se soustředit (5 minut) Zeptáme se žáků: K čemu nám to bude, když se budeme umět soustředit na práci? Jak se projevuje soustředění na práci? Žáci dávají příklady, jak se projevuje soustředění během práce. Skupinová práce metoda výroků (zadání: 5 minut) Každá skupina obdrží od učitele obálku, která obsahuje pro každého člena skupiny list se dvěma různými texty. Dále obsahuje sadu (12) lístků, na nichž jsou napsány různé výroky, vztahující se k textu (viz příloha). Úkolem žáků je rovnoměrně si lístky rozdělit. Jednotlivé výroky žáci postupně čtou a společně hledají řešení. Cílem práce je zjistit, ke kterému textu přiřadíme více platných výroků. Diskuse ve skupině (5 minut) Žáci se domlouvají na efektivní strategii, jak úkol zvládnout v časovém limitu.

9 Vlastní skupinová práce (15 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Vyhodnocení úspěšnosti (5 minut) Jakmile je skupina hotova, obdrží od učitele list se správným řešením a provede si sama zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost, popřípadě se snaží zdůvodnit příčiny neúspěchu a naznačit možná řešení. Připomenutí tématu číslovky (5 minut) Druhá vyučovací hodina Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Který slovní druh byl ve výrocích nejméně zastoupen a proč? Žáci připomínají, že číslovkami jsme v opakování nezabývali detailně. Pokusíme se tuto situaci napravit. Otázky na téma Číslovky (10 minut) Každý žák obdrží list s otázkami, na něž samostatně písemně odpoví. Cílem samostatné práce je uvědomit si vlastní povědomí o tomto slovním druhu. Po vypracování žáci navzájem konzultují své odpovědi ve skupině, hledají argumenty, které podpoří správnost jejich odpovědi, především ve chvíli, kdy v dílčích odpovědích nedochází ke shodě. Zápis informací na flip (5 minut) Učitel zapisuje na flip nejdůležitější informace o číslovkách, které postupně diktují zástupci jednotlivých skupin. Platí pravidlo, že stejné informace se neopakují. Ostatní skupiny kontrolují správnost předávaných a zapisovaných informací. V případě nesouhlasu s prezentovanou informací přinášejí argumenty podporující správnou odpověď. Zápis do sešitu (5minut) Probíhá individuálně podle potřeb žáků. Každý si zapisuje tu část týkající se číslovek, kterou nemá dostatečně zažitou, procvičenou a bude potřeba se ji doučit. Pro žáky, kteří mají toto učivo zažité a upevněné a nedělají si zápis, je připraveno krátké opakování pravopisu formou doplňování y/i do textu. Ostatní žáci dostávají toto cvičení jako domácí úkol. Reflexe oborových cílů (5 minut) Žáci se přesouvají na koberec, sedí v kruhu v pracovních skupinách a hodnotí strategii, kterou zvolili při přiřazování výroků, úspěšnost řešení, své znalosti ohebných slovních druhů. Pojmenovávají dílčí neúspěchy a zamýšlejí se nad možnostmi zlepšení.

10 Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci nejdříve samostatně vypracují písemnou odpověď na reflektující otázky a poté hovoří o svých odpovědích ve skupině. Na závěr odpovídají na některé reflektující otázky společně v plénu (např. formou škál). Některé odpovědi na čtvrtou otázku zapisujeme na tabuli (inspirace pro příští vyučování). Otázky pro reflexi se žáky 1. Jak se vám dařilo udržovat během práce soustředění a pozornost čím jste zajišťovali své soustředění na práci? 2. Co vám bránilo v dostatečném soustředění? 3. Co vám při udržování pozornosti pomáhalo (nebo kdo)? 4. Co byste příště mohli udělat, abyste se během skupinové práce dokázali co nejlépe soustředit? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

11 Příloha 1 Text A B. Ferrero - Kdysi žil jeden dobrý a zbožný brahmín, který se živil jen almužnami věřících. Jednoho dne ho napadlo: Půjdu prosit o almužnu oblečený jako chudý nedotknutelný. Tak si kolem pasu uvázal hadr, jako to dělají párijové, ti nejchudší v Indii. Ten den ho nikdo nepozdravil a nikdo mu nedal almužnu. Vydal se na trh, do chrámu, ale nikdo na něj slovem nepromluvil. Druhý den se brahmín oblékl podle své kasty do bílého oděvu, hedvábného turbanu a vyšívané vesty. Lidé ho zdravili a dávali mu peníze pro jeho potřebu i pro chrám. Když se vrátil domů, svlékl se, položil šaty na židli a hluboce se uklonil. Pak řekl: Blaze vám, šaty! Text B B. Ferrero - Cirkus, který postavili na kraji vesnice, začal při představení hořet. Klaun, už oblečený a nalíčený na své číslo, se rozběhl pro pomoc. Udýchaně dorazil na náves a začal prosit vesničany: Pojďte honem na pomoc! Cirkus hoří! Ale lidé považovali šaškův křik za chytrý trik, kterým se snaží přilákat lidi na představení, a tak tleskali a smáli se až k slzám. Jestli ten oheň nezastavíme, přeskočí přes pole se zralou pšenicí až do vesnice! Klaun marně volal a zapřísahal lidi, aby šli na pomoc, a marně vysvětloval, že to není žádný reklamní výstup ani trik, ale hořká skutečnost. Jeho pláčem jen sílil smích a výkřiky: Bravo! Jsi opravdový herec! Tak se oheň nerušeně šířil dál shořel cirkus i celá vesnice.

12 Příloha 2 Otázky k textům 1. V textu jsou alespoň dvě zpodstatnělá přídavná jména. 2. V textu je více osobních zájmen (nepočítejte zvratná). 3. V textu je zájmeno záporné. 4. V textu je slovo s předponou s, která vyjadřuje pohyb z povrchu pryč. 5. V textu je sloveso v rozkazovacím způsobu. 6. V textu jsou slovesa ve všech slovesných časech. 7. V textu jsou všechny druhy přídavných jmen. 8. V textu jsou podstatná jména ve všech rodech. 9. V textu je pomnožné podstatné jméno. 10. V textu je číslovka. 11. V textu jsou slovesa všech slovesných tříd. 12. Zjistěte a napište, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 13. Napište, co je základní myšlenkou obou textů. 14. Vymyslete názvy oběma textům.

13 Příloha 3 Správné řešení 1. A nevěřících, nedotknutelný 2. A - ho, mu něj, jim, vám 3. A nikdo B - žádný 4. A svlékl se B - shořel 5. B pojďte 6. A minulý žil, přítomný dělají, budoucí - půjde B minulý postavili, přítomný hoří, budoucí - přeskočí 7. B tvrdé oblečený, měkké reklamní, přivlastňvací - šaškův 8. A m brahmín, ž almužna, s slovem B - m kraje, ž vesnice, s - číslo 9. A - šaty 10. A jeden, druhý 11. A 1.tř. půjde, 2.tř. napadne, 3.tř. žije, 4.tř. živí, 5.tř. dělá B - 1.tř. jde, 2.tř. začne, 3.tř. považuje, 4.tř. postaví, 5.tř. - přiláká Více platných výroků je k textu A.

14 Příloha 4 Dotazník - ČÍSLOVKY Napište odpovědi na otázky: 1. Co vyjadřují číslovky? 2. Jaké jsou druhy a jak se na ně ptáme? 3. Ke každému napište příklady. 4. Které číslovky lze zapsat číslem a jak druh v textu rozlišíme? 5. Napište správně tvary sedmého pádu číslovek dvě, tři a čtyři. 6. Jak slovně zapisujeme složené číslovky, např ? 7. Jak skloňujeme číslovky složené? 8. Napište správný tvar třetího pádu číslovky

15 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení dovedností Člověk a jeho svět 3. ročník 5 vyučovacích hodin (projektový den) Rozvoj schopností poznávání Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci se poznávají a rozvíjejí svoji osobnost. 2. Žáci poznávají a rozvíjejí svůj vztah k ostatním spolužákům. 3. Žáci se seznámí s dovednostmi pro život. Žáci se v různých aktivitách seznámí s dovednostmi pro život. Žáci si prožijí situace, kdy jim bude nebo nebude příjemný dotyk, kdy musí naslouchat, jak komunikovat. Žáci si vyzkoušejí komunikační dovednosti. 1. Jak vám byl příjemný vzájemný dotyk? 2. Jak vypadala domluva ve skupině? Co by šlo udělat příště jinak? 3. Překvapil tě někdo svou odpovědí? 4. Jak jsi postupoval při zjišťování informací? 5. S jakou životní dovedností ses dnes seznámil? Autor přípravy, škola Jitka Krausová, Iva Jehličková, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co bych příště udělal/a jinak.

16 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky flip napsané životní dovednosti piktogramy životních dovedností Doporučená literatura a další informační zdroje Susan Kovaliková Integrovaná tematická výuka První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešního dne a zcitlivění žáků na téma Dovednosti pro život ( 10 min). Předcházející den si žáci píší svá očekávání od projektového dne na lístky papíru ve tvaru květu (růžová barva). Svá očekávání čtou a připevní do koruny nakresleného stromu na flipový papír (papír je na stěně s kobercem, aby žáci mohli květy připíchnout špendlíkem). Jaké dovednosti pro život znáte - práce ve skupině (25 minut) Učitel vyzve žáky, aby ve skupině přemýšleli a psali jaké znají životní dovednosti. Učitel buď připevňuje na tabuli již napsané názvy dovedností, nebo rovnou zapisuje na tabuli. PŘÁTELSTVÍ, STAROSTLIVOST, ZODPOVĚDNOST, ZVÍDAVOST, ZDRAVÝ ROZUM, VYTRVALOST, NASLOUCHÁNÍ, SPOLUPRÁCE, TRPĚLIVOST Zdravíme se s podáním ruky (10 minut) Předvést dva různé pozdravy. Jeden nesrozumitelný, bez pohledu do očí, bez podání ruky. Druhý dívám se do očí, oslovím a podám ruku. Aktivita: Zdravíme se s podáním ruky. Žáci se pohybují v prostoru třídy. Podávají si vzájemně ruce. Podívají do očí a pozdraví se. Toho, s kým se zdraví mohou pustit až když mají komu podat druhou ruku. Ve třídě by měla nastat situace, kdy se všichni budou držet za ruce. Reflexe Který pozdrav ti byl příjemný? A proč? Jaký jsi měl pocit, když jste se všichni drželi za ruce? Kterou životní dovednost jsme potřebovali? PŘÁTELSTVÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy.

17 Druhá vyučovací hodina Pozdrav zvířátek (15 minut) Zvířátka se zdraví dotykem. Které části těla se dotknou bude oznámeno vždy, když se přeruší písnička Krávy, krávy, kterou budeme zpívat všichni. Během písničky se žáci procházejí po třídě. Když učitel přestane hrát na klávesy a zpívat, druhý učitel dá pokyn. Zvířátka se pozdraví tak, že se dotknou 2 dlaně. Písnička pokračuje a vždy, když se přeruší učitel dá další pokyn např. 4 chodidla, 2 uši, ucho čelo. Reflexe: Jak ti bylo příjemné pozdravit se dotykem? Komu tento dotyk vadil? škála pomocí polohy těla (dřep, pokrčené tělo, stoj) Komu naopak tento určitý dotyk nevadil a nebo byl příjemný? jednotlivý žáci odpovídají na otázku. KAŽDÉMU NENÍ PŘÍJEMNÁ STEJNÁ VĚC. Setkal se někdo s nepříjemným dotykem? Jak dát najevo, že mi něco není příjemné? ŘEKNU HNED SLUŠNÝM ZPŮSOBEM, PROTOŽE DRUHÉMU NEMUSÍ BÝT STEJNÁ VĚC NEPŘÍJEMNÁ. Kterou dovednost k tomu potřebujeme? ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY reagovat, když je to vhodné. Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Zvídavý reportér (20 minut) Na koberci si s žáky povídáme o profesi reportéra. Co je náplní jeho práce. Jaké dovednosti potřebuje dobrý reportér (komunikovat, naslouchat). Žáci dostanou list papíru na kterém jsou napsány otázky. Mají postupně najít někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách a nechat si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Žáci si vyzkoušejí své komunikační dovednosti. Reflexe (10 minut) Co jsi zajímavého zjistil o spolužácích? Překvapil tě někdo svou odpovědí? A proč? Kterou dovednost jsi potřeboval? ZVÍDAVOST, NASLOUCHÁNÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Pokračování Projektový den byl pět vyučovacích hodin. Na závěr dne žáci přistoupili k nakreslenému stromu vzali své očekávání. Když se jim splnilo dali květ ze stromu pod strom, když se jim nesplnilo nechali květ na stromě. Své rozhodnutí podle potřeby komentovali.

18 Příloha zvídavý reportér Postupně najdi někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách, a nech si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Hraje na hudební nástroj. Kdo se učí jiný než anglický jazyk. Umí hvízdat na prsty. Kdo veřejně vystupoval (flétna, zpěv ). Získal podpis zajímavého člověka. Má doma více druhů domácích mazlíčků. Někomu opravdu podstatně pomohl. Chodí rád na výlety. Zažil nějaké příjemné překvapení. Byl někdy k někomu nespravedlivý. Narodil se v sudém měsíci. Má doma knížku Míček Flíček.

19 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Slovní druhy Český jazyk a literatura 4. ročník 2 vyučovací hodiny Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV 1. žák si procvičí určování jednotlivých slovních druhů 2. žák si procvičí určování kategorií podstatných jmen (rod, číslo, pád) Kooperace Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Číslo blízké lekce OSV 9.2. Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák se při skupinové práci dokáže domluvit na společném postupu. Žák vysvětlí význam spolupráce. Žák vyslechne názor ostatních. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Žáci ve skupinách určují pády podstatných jmen. Přečtou si dva texty a společně odpovídají na mluvnické otázky, týkající se textů. Na závěr zhodnotí správnost a reflektují, jak se jim dařila domluva ve skupině. Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? 3. Čím jsem přispěl při skupinové práci? 4. Proč má pomoc byla důležitá? Autor přípravy, škola Kateřina Haufová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

20 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Spolupráce ve skupinách, ochota pomoci i ve skupinách ostatních. Ne všichni jsou ochotni spolupracovat, znemožňují práci ostatním. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky kartičky s různými slovními druhy (příloha 1) text A,B (příloha 2) otázky k textům (příloha 3) list na lepení správných odpovědí (příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Kroužek na koberci pozdravení, jakou máte náladu (nakresli smajlíka úsměv, zamračení, ) 5 minut Oznámení tématu a cílů vyučování, zápis na tabuli (5 minut) Přečtení cíle a tématu z tabule. Zopakujeme si slovní druhy, u podstatných jmen jejich kategorie. Práce na koberci (15 20 minut) Každý dostane kartičku se třemi slovy. Najde podstatné jméno a podle rodu se hledají do třech skupin. Zopakování pravidla: nesmí se používat žádny zvuk. Ve skupinách kontrola. Jaké další dělení by mohlo nastat? Podle čísla opět pravidlo nemluvit. V nově vzniklých skupinách určete zbytek slov podle slovních druhů. Po každé činnosti kontrola správnosti. Reflektující otázky 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? Metoda výroků vysvětlení (5 7 minut) Co myslíte, že je výrok? Nějaké sdělení, o kterém můžeme říci, jestli je pravdivé či ne. Žáci, dávají příklady. Každá skupina dostane pracovní list s texty A, B (příloha 2), list s otázkami k textům (příloha 3) a list na lepení správných výroků k textům A,B (příloha 4). Úkolem skupiny je rozdělit si jednotlivé otázky a společně na ně najít správné řešení. Jednotlivé úkoly jsou

22 na pracovním listě napsány (příloha 3). Cílem je zjistit, kterému textu přiřadíme více platných výroků. Po vysvětlení práce nechám děti zopakovat zadání práce. Diskuze ve skupině ( 5 minut) Žáci hledají vhodnou strategii pro řešení úkolu. Mají možnost ptát se na nejasnosti. Druhá vyučovací hodina Vlastní skupinová práce (20 25 minut) Žáci společně řeší a plní jednotlivé úkoly v daném čase. Učitel je v roli pozorovatele, konzultanta. Správnost řešení, strategie. (5 10 minut) Na koberci si skupiny sdělí řešení úkolů, ostatní kontrolují, k případným neshodám dávají připomínky. Hodnotí, jak se jim práce dařila, co se jim osvědčilo a naopak, co by příště dělali jinak a proč. Reflektující otázky (10 15 minut) 1.Čím jsem přispěl při skupinové práci? 2. Proč má pomoc byla důležitá? 3. Co by vám příště pomohlo, abyste se při práci nehádali (v případě neshod)? 4. Škála barometr ( zavřete si oči a každý se postavte tak, jak si myslíte, že jste pracovali ve skupině) dřep nedařilo se mi spolupracovat, ještě mi úplně nejde domluvit se s ostatními podřep občas stoj myslím si, že jsem skupině pomohl, dokázal jsem se domluvit s ostatními členy skupiny

23 Příloha 1 kolo vedle spal bych čtyři babičce okolo kéž spánek červeně zelená tento s židlí tatínku! zlaté ale vedle o babičce sto několikrát Petrovi černá venku brrr! bratře! spala Klára večer budu hrát s dětmi krásně budou se učit hurá! ten studna studená studeně uprostřed sestře sestra kolečko kolečkové ať pche! koze kozí budou prát prádlo my

24 Příloha 2 Text A) Posledn Vánoce doma b ly před šesti lety. Tenkrát dostal od rodič nový oblek z tmavě modrého sametu. Vzpom ná na milou vánoční besedu, kdy všichn seděli v největším pokoji u praskajíc ho krbu. Vzduch b l prosycen vůní jehl čí a pečeného cukroví. Text B) V tomto bolestném vzpom nání, když seděl pod kalendářn mi stromy, setrval Robinson drahnou chvíli. Zmocňovala se ho op t beznaděj a zoufalství. Kéž by raději zahynul spolu s ostatními na korábu. Z těžkých úvah ho však v rušilo hlasité mečení kozího stádečka. Kozy měly hlad.

25 Příloha 3 Nejdříve každý sám doplňte chybějící písmena v textu A, B. Jednotlivé výroky rozstříhejte. Společně najděte správné řešení. Nalepte, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 1. V textu je 6 sloves. 2. V textu je alespoň 5 podstatných jmen rodu mužského. 3. V textu je jedno sloveso v čase přítomném. 4. V textu jsou alespoň 3 podstatná jména rodu středního. 5. V textu je jen jedna částice. 6. V textu je alespoň 1 zájmeno. 7. V textu je více než 5 předložek. 8. V textu je alespoň 1 číslovka. 9. V textu je alespoň 5 vět.

26 Příloha 4 Výrok ANO Text A Výrok ANO Text B

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Tělesová síť kvádru a krychle 2 vyučovací hodiny

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Jehličnany Přírodopis Ročník 7. Časový rozsah 2 hodiny Hlavní oborové cíle

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 43 ) Kriticky přistupujeme k mediálním informacím, rozpoznáváme propagandu.

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Kolik vlastně nasněžilo? Stručná anotace V této hodině se žáci zabývají tvořením slovní úlohy. Z vět,

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů Časový rozsah lekce 90 minut/2 vyučovací hodiny Věková

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bajky J. Prévert Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které žáci na základě

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy oblast Člověk a příroda Název lekce (téma) Písemná práce z matematiky Časový rozsah lekce 35 minut Věková skupina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Lidské vlastnosti Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 2. Časový rozsah 2 vyučovací

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV. Pes. Pes. Název učební jednotky (téma) Pes Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pes Stručná anotace učební jednotky V této hodině se budeme zabývat skládáním

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Personal Information Likes and Dislikes Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut)

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Společné kreslení Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. - 9. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Skládání přísloví a práce s textem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Skládání přísloví a práce s textem Stručná anotace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Pipi Dlouhá Punčocha Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pipi Dlouhá Punčocha Stručná anotace učební jednotky Žáci pracují

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s literárním textem, s příběhem s otevřeným koncem

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce)

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Tabulka přípravy učební (lekce) Název učební (téma) Stručná anotace učební Cukr Žáci se ve stručnosti seznámí s rozdíly mezi cukrovou řepou a cukrovou třtinou. Prostřednictvím aktivit se dále zamýšlejí

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Normalizace Časový rozsah lekce dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) kvarta ( 9.ročník)

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více