Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova k občanství Osmý 6 vyučovacích hodin Psychohygiena Číslo blízké lekce OSV 4.3 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci si ověří své současné postoje k problematice stravování 2. Žáci zaujmou stanovisko k vlastním stravovacím návykům 3. Žáci se snaží vytvořit povědomí o odpovědnosti za své zdraví 4. Žáci analyzují vlastní postoje a chování Během šestihodinového projektu se žáci postupně seznámí s významnými složkami stravování a jejich pozitivním a negativním vlivem na zdraví člověka a snaží se k těmto informacím zaujímat postoje. 1. Proč jsme se zabývali problematikou stravování? 2. Proč je důležité vytvořit si správné stravovací návyky? 3. Čím vším mohu pozitivně ovlivnit své zdraví? 4. Co konkrétního mne v projektu zaujalo, oslovilo? 5. Měl(a) bych změnit své stravovací návyky a proč? Autor přípravy, škola I. Brožová, D. Hainall ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

2 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY Talíře otázek a očekávání Informační listy civilizačních chorob ( viz kniha Jídlo jako jed, jídlo jako lék) Mapa původu plodin Kartičky ANO - NE Doporučená literatura a další informační zdroje Jídlo jako jed, jídlo jako lék (Abecední průvodce bezpečnou a zdravou výživou) Minutové variace Různé typy kuchařek První vyučovací hodina Oznámení tématu, seznámení s časovým harmonogramem projektového dne a jeho zápis na tabuli ( 5 minut ) Zcitlivění žáků na téma projektu (10 minut ) Předem jsme si nakreslili talířky, které jsme nakopírovali a vystříhali, aby každý žák měl svůj vlastní. Po jejich rozdání zadá učitel instrukce: Na talířek napište, co byste se během projektového dne chtěli dozvědět, co by vás k danému tématu zajímalo, na co byste se chtěli zeptat. Okraj talířku si můžete zajímavě vyzdobit a svůj talířek si nakonec podepište. Jakmile mají žáci hotovo, odcházejí do zadní části třídy na koberec, kde lepí své talířky na předem nadepsaný plakát Víme, co jíme? Zůstávají sedět na koberci a po nalepení všech talířků učitel shrnuje, co žáky zajímá a na co se během dne pokusíme společně najít odpovědi. Výroky ANO NE NĚKDY (15 minut ) Žáci zůstávají na koberci, kde jsme připravili lano, které představuje rozdělení plochy na dvě části. Jedna polovina je odpověď ANO, druhá NE a poblíž lana odpovědi NĚKDY. Žákům jsou následně kladeny otázky( viz příloha 1) a oni se postupně přesunují prostorem podle svých odpovědí. Po každém umístění je možné komukoli položit upřesňující otázku. Cílem této aktivity je evokace k tématu, uvědomění si svých návyků, rozhodování o pravdivosti svých odpovědí. Volné psaní (15 minut ) Žáci se vrací do lavic a jsou seznámeni s další činností. Na tabuli je zapsán výrok Jídlo jako jed, jídlo jako lék. Vaším úkolem je formou volného psaní zaznamenat, jaké myšlenky ve vás tento výrok evokuje. Úkol je limitován třemi minutami. Poté si žáci ve svých skupinách sdělují své myšlenky, nacházejí shody i odlišnosti ve svých úvahách. K tématu se vracíme společně a podle svobodného rozhodnutí. Využíváme osobních zkušeností žáků a rozvíjíme v diskusi téma,

3 kdy jídlo škodí a kdy naopak může léčit, být prospěšné. Tato diskuse nás uvádí do problematiky druhé vyučovací hodiny, na kterou si žáci připravovali referáty na daná témata. Druhá vyučovací hodina Prezentace referátů (60 minut ) V úvodu hodiny si připomeneme, čím předešlá hodina končila a jaký úkol z ní pro nás vyplývá. ( Při výběru témat ( viz příloha 2 ) si mohli žáci vybrat podle dvou kritérií. Zohlednit zájem o téma, nebo členy skupiny, s nimiž chtějí spolupracovat. Byla využita obě hlediska.) Připomeneme si společně vytvořená kritéria pro prezentaci referátů ( viz příloha 3 ) a domluvíme se, podle jakého klíče stanovíme pořadí skupin. Doporučuji, aby ankety byly poslední, protože završují všechny informace. Jakmile se žáci domluví, vystoupí první skupina. Jednotliví členové si předem pojmenují, na které ze zadaných kritérií se soustředí a které bude v závěru hodnoceno jím samým i ostatními spolužáky. Referující si předem připraví 2 3 otázky, které budou klást naslouchajícím spolužákům, aby došlo k zopakování důležitých informací. Stejným způsobem postupujeme u dalších prezentací. Další vyučovací hodiny Žáci získali informace o významných složkách potravy, pitném režimu, stravovacích návycích i nežádoucích vlivech potravy na lidský organismus. Naučili se pracovat s potravní pyramidou, formou brainstormingu si vyvozovali pojem civilizační nemoci a domlouvali se na nemocech, které se vyskytují nejčastěji. S těmito nemocemi ( příčinami jejich vzniku a vlivem stravování) se seznamovali formou skládankového učení, kdy se expertní skupiny seznámili s nemocí a o té následně hovořili ve své domovské skupině. Ve skupině společně vytvářeli jídelníček na celý den, aby splňoval kalorické hodnoty vzhledem k jejich věku a sportovní vytíženosti. Každá skupina svůj jídelníček představí a zdůvodní volbu. Zpestřením je pro žáky mapa světa, do níž mají zapisovat místa původu zadaných plodin a zvířat. Závěrečná reflexe ( 25 minut ) Žáci sedí na koberci v kruhu a dostanou od vyučujících kartičky, na jedné straně je napsáno ANO na opačné NE. Učitel zadá instrukce. Postupně budete dostávat otázky, chvíli budete mít na rozmyšlenou a na můj pokyn zvednete zvolenou odpověď, prohlédnete si odpovědi svých spolužáků a pokud budete mít potřebu, položíte komukoli upřesňující otázku. Platí pravidlo, že ptát se i být tázán je možné v daném kole pouze jednou. Pokud nechcete z jakýchkoli důvodů odpovědět, necháte kartičku ležet před sebou a neúčastníte se daného kola. Zároveň se nemůžete ptát,ani být tázáni. Po této instrukci pátráme po porozumění a necháme jednoho žáka pokyn zopakovat. Následuje realizace. (otázky viz příloha 4 ) Pokud žáci po vyčerpání otázek chtějí zadávat své vlastní, dohodneme se na počtu a určitě jim to umožníme pod podmínkou neodbočení od tématu. Na závěr využijeme hodnotící škály k daným výrokům: Dnešní projektový den mi přinesl důležité informace.

4 Zařazování projektů souvisejících se zdravím považuji za důležité( návaznost na projekt o kouření v 7. ročníku a o drogách v 9. ročníku). Změním své stravovací návyky. Závěr poděkování žákům za odvedenou práci a přístup k ní.

5 Příloha 1 Výroky rozhodování ANO NE NĚKDY 1. Snídám pravidelně každý den. 2. Jím každý den nějaké mléčné výrobky. 3. Pokud mám příležitost, stravuji se v jídelnách McDonalds. 4. Jím alespoň dvakrát denně syrové ovoce nebo zeleninu. 5. Piji často Coca-Colu. 6. Dávám přednost tmavému a celozrnnému pečivu. 7. Často jím čokoládu, bonbóny, zákusky.sladkosti. 8. Jím rád ryby v různých úpravách. 9. Piji pravidelně v průběhu celého dne. 10. Jím rád(a) luštěniny. 11. Jím pouze některé druhy masa. 12. Chutnají mi různé uzeniny párky, salámy, šunka 13. Nejím maso a uzeniny. 14. Myslím si, že stravovací návyky mohou ovlivnit mé zdraví.

6 Příloha 2 Zadání k projetu Víme, co jíme? Skupina 1 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 25 žáků I. Stupně a 25 žáků II. stupně na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 2 - Anketa Úkol: Sestavte dotazník zjišťující oblíbené jídlo, pití, stravovací návyky apod. Zeptejte se nejméně 30 dospělých osob na vámi vytvořené otázky a výsledky statisticky vyhodnoťte v podobě grafů. Připravte prezentaci výsledků s jejich komentáři. Skupina 3 - Tuky Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v potravě. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy čerpat.zajímavosti atd. Skupina 4 - Vitamíny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku vitamínů a uveďte základní typy. Zjistěte jejich význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je v ideálním případě možné danou složku potravy získat. Zajímavosti atd. Skupina 5 - Sacharidy Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy. Uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytku v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 6 Bílkoviny Úkol: Zpracujte obecnou charakteristiku dané složky potravy.uveďte význam pro tělo a rizika nedostatku a naopak přebytky v těle. Uveďte zdroje, ze kterých je možné danou složku získat. Zajímavosti atd. Skupina 7 - Tekutiny Úkol: Zpracujte pojednání o významu tekutin pro lidský organismus a jaký by měl být denní přísun tekutin. Zaměřte se na vysvětlení významu, vhodnosti či nevhodnosti používání různých druhů tekutin ( mléko, pramenitá voda, minerální voda, limonády Cola, Pepsi, Kofola., alkohol apod.) Jaké jsou důsledky nedostatku tekutin v organismu. Ke všem tématům je třeba vytvořit ilustrační plakát!

7 Příloha 3 Kritéria pro prezentaci referátů 1. Obsahová správnost podle zadaných kritérií 2. Hlasitost a zřetelnost projevu 3. Plynulost projevu 4. Kontakt s posluchači 5. Kultivovaný postoj Příloha 4 Otázky ANO - NE 1. Dozvěděl jsem se dnes něco nového? 2. Jím pravidelně alespoň pětkrát denně? 3. Souhlasím se rčením: Jíme proto, abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli. 4. Myslím si, že si své zdraví dokážu uhlídat. 5. Dokázal bych se vzdát všech svých oblíbených jídel? 6. Myslím si, že vegetariánství je v době růstu, dospívání nezdravé? 7. Kdyby můj sourozenec ze zdravotních důvodů nemohl jíst sladkosti, ani já v jeho přítomnosti je nebudu jíst? 8. Setkal(a) jsem se ve svém blízkém okolí s někým, kdo onemocněl bulimií nebo mentální anorexií? 9. Budu-li mít nějaké zdravotní problémy odstranitelné nebo zmírnitelné dietou, dám jí přednost před léky? 10. Byl v mém příbuzenstvu někdo, kdo zemřel na nějakou civilizační chorobu? 11. Věřím v dědičnost nemocí? 12. Jím často po osmnácté hodině? 13. Jím rád? 14. Myslím, že bych měl(a) změnit své stravovací návyky?

8 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Text A a text B (Příloha 1) Otázky k textům (Příloha 2) Správné odpovědi (Příloha 3) Dotazník - číslovky (Příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje Stručná mluvnice česká První vyučovací hodina Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (5 minut) Oznámíme téma vyučování. Oznámíme metody práce a společně s žáky vyvozujeme dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů (dovednosti pro spolupráci ve skupině). Dovednosti zapisuje učitel na tabuli ( naslouchání, spolupráce, soustředění na práci, půlmetrový hlas, zapojení všech členů skupiny ). Podtrhává soustředění na práci a udržení pozornosti. Zcitlivění žáků na téma Jak se soustředit (5 minut) Zeptáme se žáků: K čemu nám to bude, když se budeme umět soustředit na práci? Jak se projevuje soustředění na práci? Žáci dávají příklady, jak se projevuje soustředění během práce. Skupinová práce metoda výroků (zadání: 5 minut) Každá skupina obdrží od učitele obálku, která obsahuje pro každého člena skupiny list se dvěma různými texty. Dále obsahuje sadu (12) lístků, na nichž jsou napsány různé výroky, vztahující se k textu (viz příloha). Úkolem žáků je rovnoměrně si lístky rozdělit. Jednotlivé výroky žáci postupně čtou a společně hledají řešení. Cílem práce je zjistit, ke kterému textu přiřadíme více platných výroků. Diskuse ve skupině (5 minut) Žáci se domlouvají na efektivní strategii, jak úkol zvládnout v časovém limitu.

9 Vlastní skupinová práce (15 minut) Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta, či kouče. Vyhodnocení úspěšnosti (5 minut) Jakmile je skupina hotova, obdrží od učitele list se správným řešením a provede si sama zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost, popřípadě se snaží zdůvodnit příčiny neúspěchu a naznačit možná řešení. Připomenutí tématu číslovky (5 minut) Druhá vyučovací hodina Připomenutí si práce z minulé hodiny. Čím jsme se zabývali? Který slovní druh byl ve výrocích nejméně zastoupen a proč? Žáci připomínají, že číslovkami jsme v opakování nezabývali detailně. Pokusíme se tuto situaci napravit. Otázky na téma Číslovky (10 minut) Každý žák obdrží list s otázkami, na něž samostatně písemně odpoví. Cílem samostatné práce je uvědomit si vlastní povědomí o tomto slovním druhu. Po vypracování žáci navzájem konzultují své odpovědi ve skupině, hledají argumenty, které podpoří správnost jejich odpovědi, především ve chvíli, kdy v dílčích odpovědích nedochází ke shodě. Zápis informací na flip (5 minut) Učitel zapisuje na flip nejdůležitější informace o číslovkách, které postupně diktují zástupci jednotlivých skupin. Platí pravidlo, že stejné informace se neopakují. Ostatní skupiny kontrolují správnost předávaných a zapisovaných informací. V případě nesouhlasu s prezentovanou informací přinášejí argumenty podporující správnou odpověď. Zápis do sešitu (5minut) Probíhá individuálně podle potřeb žáků. Každý si zapisuje tu část týkající se číslovek, kterou nemá dostatečně zažitou, procvičenou a bude potřeba se ji doučit. Pro žáky, kteří mají toto učivo zažité a upevněné a nedělají si zápis, je připraveno krátké opakování pravopisu formou doplňování y/i do textu. Ostatní žáci dostávají toto cvičení jako domácí úkol. Reflexe oborových cílů (5 minut) Žáci se přesouvají na koberec, sedí v kruhu v pracovních skupinách a hodnotí strategii, kterou zvolili při přiřazování výroků, úspěšnost řešení, své znalosti ohebných slovních druhů. Pojmenovávají dílčí neúspěchy a zamýšlejí se nad možnostmi zlepšení.

10 Reflexe cílů OSV (15 minut) Žáci nejdříve samostatně vypracují písemnou odpověď na reflektující otázky a poté hovoří o svých odpovědích ve skupině. Na závěr odpovídají na některé reflektující otázky společně v plénu (např. formou škál). Některé odpovědi na čtvrtou otázku zapisujeme na tabuli (inspirace pro příští vyučování). Otázky pro reflexi se žáky 1. Jak se vám dařilo udržovat během práce soustředění a pozornost čím jste zajišťovali své soustředění na práci? 2. Co vám bránilo v dostatečném soustředění? 3. Co vám při udržování pozornosti pomáhalo (nebo kdo)? 4. Co byste příště mohli udělat, abyste se během skupinové práce dokázali co nejlépe soustředit? Závěr Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

11 Příloha 1 Text A B. Ferrero - Kdysi žil jeden dobrý a zbožný brahmín, který se živil jen almužnami věřících. Jednoho dne ho napadlo: Půjdu prosit o almužnu oblečený jako chudý nedotknutelný. Tak si kolem pasu uvázal hadr, jako to dělají párijové, ti nejchudší v Indii. Ten den ho nikdo nepozdravil a nikdo mu nedal almužnu. Vydal se na trh, do chrámu, ale nikdo na něj slovem nepromluvil. Druhý den se brahmín oblékl podle své kasty do bílého oděvu, hedvábného turbanu a vyšívané vesty. Lidé ho zdravili a dávali mu peníze pro jeho potřebu i pro chrám. Když se vrátil domů, svlékl se, položil šaty na židli a hluboce se uklonil. Pak řekl: Blaze vám, šaty! Text B B. Ferrero - Cirkus, který postavili na kraji vesnice, začal při představení hořet. Klaun, už oblečený a nalíčený na své číslo, se rozběhl pro pomoc. Udýchaně dorazil na náves a začal prosit vesničany: Pojďte honem na pomoc! Cirkus hoří! Ale lidé považovali šaškův křik za chytrý trik, kterým se snaží přilákat lidi na představení, a tak tleskali a smáli se až k slzám. Jestli ten oheň nezastavíme, přeskočí přes pole se zralou pšenicí až do vesnice! Klaun marně volal a zapřísahal lidi, aby šli na pomoc, a marně vysvětloval, že to není žádný reklamní výstup ani trik, ale hořká skutečnost. Jeho pláčem jen sílil smích a výkřiky: Bravo! Jsi opravdový herec! Tak se oheň nerušeně šířil dál shořel cirkus i celá vesnice.

12 Příloha 2 Otázky k textům 1. V textu jsou alespoň dvě zpodstatnělá přídavná jména. 2. V textu je více osobních zájmen (nepočítejte zvratná). 3. V textu je zájmeno záporné. 4. V textu je slovo s předponou s, která vyjadřuje pohyb z povrchu pryč. 5. V textu je sloveso v rozkazovacím způsobu. 6. V textu jsou slovesa ve všech slovesných časech. 7. V textu jsou všechny druhy přídavných jmen. 8. V textu jsou podstatná jména ve všech rodech. 9. V textu je pomnožné podstatné jméno. 10. V textu je číslovka. 11. V textu jsou slovesa všech slovesných tříd. 12. Zjistěte a napište, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 13. Napište, co je základní myšlenkou obou textů. 14. Vymyslete názvy oběma textům.

13 Příloha 3 Správné řešení 1. A nevěřících, nedotknutelný 2. A - ho, mu něj, jim, vám 3. A nikdo B - žádný 4. A svlékl se B - shořel 5. B pojďte 6. A minulý žil, přítomný dělají, budoucí - půjde B minulý postavili, přítomný hoří, budoucí - přeskočí 7. B tvrdé oblečený, měkké reklamní, přivlastňvací - šaškův 8. A m brahmín, ž almužna, s slovem B - m kraje, ž vesnice, s - číslo 9. A - šaty 10. A jeden, druhý 11. A 1.tř. půjde, 2.tř. napadne, 3.tř. žije, 4.tř. živí, 5.tř. dělá B - 1.tř. jde, 2.tř. začne, 3.tř. považuje, 4.tř. postaví, 5.tř. - přiláká Více platných výroků je k textu A.

14 Příloha 4 Dotazník - ČÍSLOVKY Napište odpovědi na otázky: 1. Co vyjadřují číslovky? 2. Jaké jsou druhy a jak se na ně ptáme? 3. Ke každému napište příklady. 4. Které číslovky lze zapsat číslem a jak druh v textu rozlišíme? 5. Napište správně tvary sedmého pádu číslovek dvě, tři a čtyři. 6. Jak slovně zapisujeme složené číslovky, např ? 7. Jak skloňujeme číslovky složené? 8. Napište správný tvar třetího pádu číslovky

15 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Cvičení dovedností Člověk a jeho svět 3. ročník 5 vyučovacích hodin (projektový den) Rozvoj schopností poznávání Číslo blízké lekce OSV Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Žáci se poznávají a rozvíjejí svoji osobnost. 2. Žáci poznávají a rozvíjejí svůj vztah k ostatním spolužákům. 3. Žáci se seznámí s dovednostmi pro život. Žáci se v různých aktivitách seznámí s dovednostmi pro život. Žáci si prožijí situace, kdy jim bude nebo nebude příjemný dotyk, kdy musí naslouchat, jak komunikovat. Žáci si vyzkoušejí komunikační dovednosti. 1. Jak vám byl příjemný vzájemný dotyk? 2. Jak vypadala domluva ve skupině? Co by šlo udělat příště jinak? 3. Překvapil tě někdo svou odpovědí? 4. Jak jsi postupoval při zjišťování informací? 5. S jakou životní dovedností ses dnes seznámil? Autor přípravy, škola Jitka Krausová, Iva Jehličková, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a, a jak jsem na ně reagoval/a. Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co bych příště udělal/a jinak.

16 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky flip napsané životní dovednosti piktogramy životních dovedností Doporučená literatura a další informační zdroje Susan Kovaliková Integrovaná tematická výuka První vyučovací hodina Seznámení s tématem dnešního dne a zcitlivění žáků na téma Dovednosti pro život ( 10 min). Předcházející den si žáci píší svá očekávání od projektového dne na lístky papíru ve tvaru květu (růžová barva). Svá očekávání čtou a připevní do koruny nakresleného stromu na flipový papír (papír je na stěně s kobercem, aby žáci mohli květy připíchnout špendlíkem). Jaké dovednosti pro život znáte - práce ve skupině (25 minut) Učitel vyzve žáky, aby ve skupině přemýšleli a psali jaké znají životní dovednosti. Učitel buď připevňuje na tabuli již napsané názvy dovedností, nebo rovnou zapisuje na tabuli. PŘÁTELSTVÍ, STAROSTLIVOST, ZODPOVĚDNOST, ZVÍDAVOST, ZDRAVÝ ROZUM, VYTRVALOST, NASLOUCHÁNÍ, SPOLUPRÁCE, TRPĚLIVOST Zdravíme se s podáním ruky (10 minut) Předvést dva různé pozdravy. Jeden nesrozumitelný, bez pohledu do očí, bez podání ruky. Druhý dívám se do očí, oslovím a podám ruku. Aktivita: Zdravíme se s podáním ruky. Žáci se pohybují v prostoru třídy. Podávají si vzájemně ruce. Podívají do očí a pozdraví se. Toho, s kým se zdraví mohou pustit až když mají komu podat druhou ruku. Ve třídě by měla nastat situace, kdy se všichni budou držet za ruce. Reflexe Který pozdrav ti byl příjemný? A proč? Jaký jsi měl pocit, když jste se všichni drželi za ruce? Kterou životní dovednost jsme potřebovali? PŘÁTELSTVÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy.

17 Druhá vyučovací hodina Pozdrav zvířátek (15 minut) Zvířátka se zdraví dotykem. Které části těla se dotknou bude oznámeno vždy, když se přeruší písnička Krávy, krávy, kterou budeme zpívat všichni. Během písničky se žáci procházejí po třídě. Když učitel přestane hrát na klávesy a zpívat, druhý učitel dá pokyn. Zvířátka se pozdraví tak, že se dotknou 2 dlaně. Písnička pokračuje a vždy, když se přeruší učitel dá další pokyn např. 4 chodidla, 2 uši, ucho čelo. Reflexe: Jak ti bylo příjemné pozdravit se dotykem? Komu tento dotyk vadil? škála pomocí polohy těla (dřep, pokrčené tělo, stoj) Komu naopak tento určitý dotyk nevadil a nebo byl příjemný? jednotlivý žáci odpovídají na otázku. KAŽDÉMU NENÍ PŘÍJEMNÁ STEJNÁ VĚC. Setkal se někdo s nepříjemným dotykem? Jak dát najevo, že mi něco není příjemné? ŘEKNU HNED SLUŠNÝM ZPŮSOBEM, PROTOŽE DRUHÉMU NEMUSÍ BÝT STEJNÁ VĚC NEPŘÍJEMNÁ. Kterou dovednost k tomu potřebujeme? ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY reagovat, když je to vhodné. Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Zvídavý reportér (20 minut) Na koberci si s žáky povídáme o profesi reportéra. Co je náplní jeho práce. Jaké dovednosti potřebuje dobrý reportér (komunikovat, naslouchat). Žáci dostanou list papíru na kterém jsou napsány otázky. Mají postupně najít někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách a nechat si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Žáci si vyzkoušejí své komunikační dovednosti. Reflexe (10 minut) Co jsi zajímavého zjistil o spolužácích? Překvapil tě někdo svou odpovědí? A proč? Kterou dovednost jsi potřeboval? ZVÍDAVOST, NASLOUCHÁNÍ Učitel vezme napsanou životní dovednost z tabule a připevní ji na zadní stěnu třídy. Pokračování Projektový den byl pět vyučovacích hodin. Na závěr dne žáci přistoupili k nakreslenému stromu vzali své očekávání. Když se jim splnilo dali květ ze stromu pod strom, když se jim nesplnilo nechali květ na stromě. Své rozhodnutí podle potřeby komentovali.

18 Příloha zvídavý reportér Postupně najdi někoho, kdo splňuje podmínky uvedené v jednotlivých kolonkách, a nech si ho podepsat. V každé kolonce musí být uvedeno jiné jméno. Hraje na hudební nástroj. Kdo se učí jiný než anglický jazyk. Umí hvízdat na prsty. Kdo veřejně vystupoval (flétna, zpěv ). Získal podpis zajímavého člověka. Má doma více druhů domácích mazlíčků. Někomu opravdu podstatně pomohl. Chodí rád na výlety. Zažil nějaké příjemné překvapení. Byl někdy k někomu nespravedlivý. Narodil se v sudém měsíci. Má doma knížku Míček Flíček.

19 Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Slovní druhy Český jazyk a literatura 4. ročník 2 vyučovací hodiny Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV 1. žák si procvičí určování jednotlivých slovních druhů 2. žák si procvičí určování kategorií podstatných jmen (rod, číslo, pád) Kooperace Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Číslo blízké lekce OSV 9.2. Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Žák se při skupinové práci dokáže domluvit na společném postupu. Žák vysvětlí význam spolupráce. Žák vyslechne názor ostatních. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Žáci ve skupinách určují pády podstatných jmen. Přečtou si dva texty a společně odpovídají na mluvnické otázky, týkající se textů. Na závěr zhodnotí správnost a reflektují, jak se jim dařila domluva ve skupině. Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? 3. Čím jsem přispěl při skupinové práci? 4. Proč má pomoc byla důležitá? Autor přípravy, škola Kateřina Haufová, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

20 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Spolupráce ve skupinách, ochota pomoci i ve skupinách ostatních. Ne všichni jsou ochotni spolupracovat, znemožňují práci ostatním. Co bych příště udělal/a jinak.

21 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky kartičky s různými slovními druhy (příloha 1) text A,B (příloha 2) otázky k textům (příloha 3) list na lepení správných odpovědí (příloha 4) Doporučená literatura a další informační zdroje První vyučovací hodina Kroužek na koberci pozdravení, jakou máte náladu (nakresli smajlíka úsměv, zamračení, ) 5 minut Oznámení tématu a cílů vyučování, zápis na tabuli (5 minut) Přečtení cíle a tématu z tabule. Zopakujeme si slovní druhy, u podstatných jmen jejich kategorie. Práce na koberci (15 20 minut) Každý dostane kartičku se třemi slovy. Najde podstatné jméno a podle rodu se hledají do třech skupin. Zopakování pravidla: nesmí se používat žádny zvuk. Ve skupinách kontrola. Jaké další dělení by mohlo nastat? Podle čísla opět pravidlo nemluvit. V nově vzniklých skupinách určete zbytek slov podle slovních druhů. Po každé činnosti kontrola správnosti. Reflektující otázky 1. Jak se vám dařilo rozdělit se do skupin bez mluvení? 2. Jak se vám pracuje lépe? Když můžete mluvit, nebo když nesmíte řeč používat? A proč? Metoda výroků vysvětlení (5 7 minut) Co myslíte, že je výrok? Nějaké sdělení, o kterém můžeme říci, jestli je pravdivé či ne. Žáci, dávají příklady. Každá skupina dostane pracovní list s texty A, B (příloha 2), list s otázkami k textům (příloha 3) a list na lepení správných výroků k textům A,B (příloha 4). Úkolem skupiny je rozdělit si jednotlivé otázky a společně na ně najít správné řešení. Jednotlivé úkoly jsou

22 na pracovním listě napsány (příloha 3). Cílem je zjistit, kterému textu přiřadíme více platných výroků. Po vysvětlení práce nechám děti zopakovat zadání práce. Diskuze ve skupině ( 5 minut) Žáci hledají vhodnou strategii pro řešení úkolu. Mají možnost ptát se na nejasnosti. Druhá vyučovací hodina Vlastní skupinová práce (20 25 minut) Žáci společně řeší a plní jednotlivé úkoly v daném čase. Učitel je v roli pozorovatele, konzultanta. Správnost řešení, strategie. (5 10 minut) Na koberci si skupiny sdělí řešení úkolů, ostatní kontrolují, k případným neshodám dávají připomínky. Hodnotí, jak se jim práce dařila, co se jim osvědčilo a naopak, co by příště dělali jinak a proč. Reflektující otázky (10 15 minut) 1.Čím jsem přispěl při skupinové práci? 2. Proč má pomoc byla důležitá? 3. Co by vám příště pomohlo, abyste se při práci nehádali (v případě neshod)? 4. Škála barometr ( zavřete si oči a každý se postavte tak, jak si myslíte, že jste pracovali ve skupině) dřep nedařilo se mi spolupracovat, ještě mi úplně nejde domluvit se s ostatními podřep občas stoj myslím si, že jsem skupině pomohl, dokázal jsem se domluvit s ostatními členy skupiny

23 Příloha 1 kolo vedle spal bych čtyři babičce okolo kéž spánek červeně zelená tento s židlí tatínku! zlaté ale vedle o babičce sto několikrát Petrovi černá venku brrr! bratře! spala Klára večer budu hrát s dětmi krásně budou se učit hurá! ten studna studená studeně uprostřed sestře sestra kolečko kolečkové ať pche! koze kozí budou prát prádlo my

24 Příloha 2 Text A) Posledn Vánoce doma b ly před šesti lety. Tenkrát dostal od rodič nový oblek z tmavě modrého sametu. Vzpom ná na milou vánoční besedu, kdy všichn seděli v největším pokoji u praskajíc ho krbu. Vzduch b l prosycen vůní jehl čí a pečeného cukroví. Text B) V tomto bolestném vzpom nání, když seděl pod kalendářn mi stromy, setrval Robinson drahnou chvíli. Zmocňovala se ho op t beznaděj a zoufalství. Kéž by raději zahynul spolu s ostatními na korábu. Z těžkých úvah ho však v rušilo hlasité mečení kozího stádečka. Kozy měly hlad.

25 Příloha 3 Nejdříve každý sám doplňte chybějící písmena v textu A, B. Jednotlivé výroky rozstříhejte. Společně najděte správné řešení. Nalepte, ke kterému textu přiřadíte více platných výroků. 1. V textu je 6 sloves. 2. V textu je alespoň 5 podstatných jmen rodu mužského. 3. V textu je jedno sloveso v čase přítomném. 4. V textu jsou alespoň 3 podstatná jména rodu středního. 5. V textu je jen jedna částice. 6. V textu je alespoň 1 zájmeno. 7. V textu je více než 5 předložek. 8. V textu je alespoň 1 číslovka. 9. V textu je alespoň 5 vět.

26 Příloha 4 Výrok ANO Text A Výrok ANO Text B

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více