Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008"

Transkript

1 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním jednotkám Junáka, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy v rámci Program státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO na léta 2007 až (2) Pokyn se týká pouze tch dotací, které rozdluje pímo Junák (opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdlávání inovník Junáka, mezinárodní aktivity). Informace o dotacích rozdlovaných v rámci krajských dotací je teba hledat ve vyhláškách jednotlivých junáckých kraj (Mimo jiné jsou také umístnny ve spisovn Junáka). (3) Pokyn se liší oproti pokynu k dotacím na rok 2007 zejména v tchto bodech: a) ústedí Junáka upouští od používání písemných píkazních smluv a bude rozesílat píjemcm dotace rozhodnutí o pidlení dotace elektronickou formou, které musí být ze strany OJ zptn potvrzeno (viz bod (12)); b) MŠMT vyhlásilo dodatené termíny v beznu pro dotace na projekty mezinárodní spolupráce a projekty zamené na práci s neorganizovanou mládeží. Termín uzávrky pro tyto projekty je c) v pokynu je uvedena výše dotací na jednotlivé typy vzdlávacích akcí. 2. Dotaní kapitoly (4) Náelnictvo Junáka schválilo rozdlení dotací v rámci dotací na zabezpeení innosti s organizovanými dtmi a mládeží následujícím zpsobem. Dotaní kapitola ástka dotace (v tis. K) provozní náklady Junáka dotace junáckých kraj opravy a údržba kluboven a základen celostátní akce 800 vzdlávání inovník Junáka mezinárodní aktivity (5) Projekty zamené na podporu vybraných forem práce s neorganizovanými dtmi a mládeží jsou pedkládány v íjnovém a beznovém termínu na MŠMT. Po jejich vyhodnocení jednotlivé žadatele vyrozumí KÚJ. Projekty se zvláštním pínosem mže nad rámec rozhodnutí MŠMT podpoit hospodáský zpravodaj Junáka. (6) Projekty zamené na investiní rozvoj materiáln technické základny (stavby a investiní vybavení) jsou pedkládány v íjnovém termínu na MŠMT. Po jejich vyhodnocení jednotlivé žadatele vyrozumí KÚJ. 3. Obecná dotaní pravidla (7) Dotace musí být použita na náklady (výdaje) roku 2008, které jsou ve stejném roce zaplaceny. Dotace musí být do konce roku 2008 pevedena konenému píjemci. (8) Dotace musí být využita hospodárn a v souladu s jejím úelem. Pokyn k dotacím OJ pro rok /8

2 (9) Pi použití dotace nemže výsledek hospodaení projektu i akce skonit ziskem. (10) Píjemce dotace je povinen skutenost o podpoe své innosti z prostedk Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy prezentovat ve vhodných materiálech urených pro veejnost. (11) Poskytovatel dotace musí písemn stanovit pravidla jejího využití a vyútování. Forma takového rozhodnutí záleží na poskytovateli, mže napíklad využít vzorových píkazních smluv nebo vzorového rozhodnutí o dotaci umístnných na webových stránkách Junáka. (12) Ústedí Junáka bude od roku 2008 zasílat místo píkazních smluv na dotace rozhodnutí o pidlení dotace a to elektronickou formou na kontaktní adresu OJ. Pijetí rozhodnutí musí být potvrzeno statutárním orgánem OJ a to bu elektronickou nebo písemnou formou. Potvrzení pijetí je podmínkou pro zaslání finanních prostedk z dotace. (13) Jednotky, které mají nevyízeny závazky vi poskytovateli (Junák, vyšší organizaní jednotky) a MŠMT, nemusí dotaci obdržet. Zálohu na dotaci nemusí obdržet ty jednotky, u nichž není záruka vasného a ádného vyútování. (14) Dotace jsou poskytovány a vyútovávány zaokrouhlen na celé koruny. (15) Výše dotace je zpravidla omezena procentem celkových náklad, ást náklad tak musí být hrazena z jiných zdroj jejího píjemce. Tato skutenost musí být uvedena v píkazní smlouv nebo rozhodnutí. (16) Píjemce dotace je povinen oznait v úetnictví všechny položky, které byly hrazeny z dotací a odlišit je od prostedk nedotaních. (17) Dotace nelze v žádném pípad použít na a) úhradu pohoštní a dar; b) úhradu poízení investiního majetku (s výjimkou dotace investiní); c) výrobu, tisk a distribuci asopis, brožur a tiskovin veejn distribuovaných za úplatu komerními prodejci; d) nákup pedplatných jízdenek mstské hromadné dopravy; e) nákup vcí osobní poteby, které nesouvisejí s vlastním posláním organizace; f) leasing; g) financování podnikatelských aktivit a výdlenou innost organizace; h) náklady zahraniních služebních cest a stáží (s výjimkou projekt v oblasti mezinárodní spolupráce); i) úhradu mzdových prostedk a souvisejícího pojištní (s výjimkou dotací pro junácké kraje stanovené v rozhodnutí). 4. Dotace na vzdlávací akce (18) Dotace je urena na podporu vzdlávacích akcí len Junáka, jak je definuje ád pro vzdlávaní inovnic a inovník. (19) Žádost o dotaci mohou podat všechny organizaní jednotky dle pravidel stanovených v Pokynu 2008/02 ke vzdlávacím akcím v roce Žádost se zasílá nejpozdji dva týdny ped konáním akce nebo dva týdny ped termínem zaslání zálohy. Všechny vzdlávací akce musí být nahlášeny nejpozdji do ! (20) Výše dotace je stanovena v rzné výši pro jednotlivé typy vzdlávacích akcí a to ástkou na osoboden. Pokyn k dotacím OJ pro rok 2008 strana 2/8

3 Typ akce Dotace v K na pobytový den Vdcovský lesní kurz 155 ekatelský lesní kurz 150 Manažerský lesní kurz 130 Instruktorská lesní škola 130 ekatelský kurz a zkouška 100 Vdcovský kurz a zkouška 100 Lesní škola 90 Lesní kurz 90 Zdravotnický kurzy a zkouška 90 Manažerský kurz a zkouška 90 Akce k získání OK 90 Metodický seminá* 80 až 120 Regionální výmna zkušeností o vedení oddílu* 80 až 120 Seminá o vedení stedisek* 80 až 120 Další akce 40 až 120 (21) Dotace je poskytována maximáln ve výši 70 % celkových náklad akce. (22) Píjemce dotace mže obdržet zálohu dva týdny ped jejím zaátkem ve výši 80 % dotace. (23) Vyútování dotace zašle její píjemce do 1 msíce po skonení vzdlávací akce. Akce konané na jae a o prázdninách musí být vyútovány nejpozdji do Akce (i jejich ásti) konané na podzim musí být vyútovány samostatn a nejpozdji do (24) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Vyútování dotace na vzdlávací akci (for_vyuctovani_vzdelavaci_akce), výdaje a Seznam úastník (for_seznam_ucastniku). 5. Dotace na opravu a údržbu kluboven a základen (25) Dotace je urena na neinvestiní opravy staveb, které jsou v majetku Junáka. Ve zvláš výjimených pípadech je možné financovat nejnutnjší opravy staveb v dlouhodobém nájmu (minimáln 15 let). (26) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizaní jednotky do dle pravidel stanovených Pokynem k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 a pípadn dalších termínech stanovených hospodáským zpravodajem. (27) Projekty projednává Komise pro posuzování stavebních projekt. O výsledku informuje KÚJ pedkladatele nejpozdji do (28) Dotace je poskytována maximáln ve výši 70 % celkových náklad projektu. Objekty získané z Fondu dtí a mládeže mohou využít zvýšení podílu dotace až na 85 %. (29) Píjemce dotace obdrží zálohu ve výši 50 % dotace do Druhá polovina dotace bude rozeslána do (30) Vyútování dotace zašle její píjemce do 1 msíce po skonení projektu, nejpozdji však do /8

4 (31) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1), výdaje a Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu). 6. Dotace na projekty v oblasti mezinárodní spolupráce (32) Dotace je urena na podporu projekt mezinárodní spolupráce dtí a mládeže. Dotace není urena na výjezdy do zahranií i tábory v zahranií, kde nedochází ke spolupráci s jinou dtskou organizací. (33) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizaní jednotky do 10. íjna 2007 dle pravidel stanovených v Pokynu k žádostem o vybrané dotace na rok Podle stejných pravidel je možné požádat o dotaci ješt v druhém termín do (34) Po schválení projekt ze strany MŠMT je s ohledem na výši rozpotu upravená dotace na jednotlivé projekty oznámena OJ. Pedpokládaný termín je na pelomu února a bezna. (35) Dotace je poskytována a) nejvýše 50 % náklad na dopravu eských úastník výmn a tábor, seminá a dalších akcí v zahranií, b) nejvýše 70 % náklad na ubytování, stravování, místní dopravu a programové zabezpeení akcí max. do výše 250 K na osobu a den pro zahraniního i eského úastníka akce v R. Maximální délka dotovaného pobytu v R je 14 dn vetn dne píjezdu a odjezdu (u projekt v R je reálné oekávat dotaci ve výši nejvýše 100,- K na osobu a den). (36) Píjemce dotace obdrží zálohu ve výši 50 % dotace 1 msíc ped konáním akce. Doplatek dotace bude zaslán po jejím vyútování. (37) Vyútování dotace zašle její píjemce do 1 msíce po skonení akce, nejpozdji do (38) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1), výdaje, Vyútování programu Zahranií (for_dot_v4) a Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu). 7. Dotace na celostátní akce (39) Dotace je urena na podporu celostátních akcí a projekt schválených zpravodajem pro program dle Pokynu k celostátním akcím Junáka na rok Po schválení výše dotace informuje poadatele KÚJ. (40) Dotace je poskytována maximáln ve výši 70 % celkových náklad akce. (41) Píjemce dotace mže obdržet zálohu ve výši 80 % dotace. (42) Vyútování dotace zašle její píjemce do 1 msíce po skonení projektu, nejpozdji však do (43) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1), výdaje, Vyútování projektu (for_vyuctovani_projekt) a Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu). 8. Dotace na projekty zamené na práci s neorganizovanou mládeží (44) Dotace je urena na podporu projekt zamených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. dtmi a mladými lidmi mimo junácké oddíly. Pokyn k dotacím OJ pro rok 2008 strana 4/8

5 (45) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizaní jednotky do 10. íjna 2007 dle pravidel stanovených v Pokynu k žádostem o vybrané dotace na rok Podle stejných pravidel je možné požádat o dotaci ješt v druhém termín do Žádosti jsou schvalovány pímo MŠMT. (46) Dotace je poskytována do výše 70 % celkových náklad projektu. (47) Píjemce dotace obdrží zálohu ve výši 80 % dotace 1 msíc ped konáním akce. Doplatek dotace bude zaslán po jejím vyútování. (48) Vyútování dotace zašle její píjemce do 1 msíce po skonení akce, nejpozdji do (49) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1), výdaje, Vyútování projektu (for_vyuctovani_projekt) a Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu). 9. Dotace na investiní projekty (50) Dotace je urena na stavební úpravy investiního charakteru nemovitostí, které jsou v majetku Junáka. Ve zvláš výjimených pípadech také budov, které jsou v dlouhodobém nájmu (minimáln 15 let). Dále je možné dotaci použít na nákup pozemk a investiního vybavení. (51) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizaní jednotky do dle pravidel stanovených v Pokynu k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce (52) Projekty jsou schvalovány pímo Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. (53) Píjemce obdrží dotaní prostedky v plné výši po jejich uvolnní ze strany MŠMT. Pedpokládáme, že se tak stane na pelomu msíc kvtna a ervna. (54) Vyútování dotace zašle její píjemce nejpozdji do Formuláe budou píjemci dotace zaslány ústedím Junáka. 10. Dotace pro junácké kraje (55) Dotace je urena na podporu innosti junáckých kraj a jim podízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu pidlena na základ níže stanovených pravidel. (56) Výše dotace bude stanovena následovn a) základ dotace v ástce 240,- K na lena (tj. pibližn dv tetiny dotace); b) nadstavba dotace vypoítaná na základ hodnotících kritérií stanovených v lánku (57). (57) Kritéria pro nadstavby dotace jsou a) zmna potu mladších len v bžném roce proti roku minulému, význam 40 %; b) prmrná délka lenství mladších len v Junáku, význam 20 %; c) podíl potu vdc oddíl mladších len a jejich zástupc s vdcovskou zkouškou na celkovém potu vdc oddíl mladších len a jejich zástupc, význam 20 %; d) poet dtodn na letních táborech pipadajících na jednoho mladšího lena, význam 10 %; e) podíl potu oddíl mladších len s nejmén 18 mladšími leny na celkovém potu oddíl mladších len, význam 10 %. (58) Výpoet nadstavby dotace je založen na porovnání hodnot jednotlivých kritérií, která dosáhly junácké kraje. Zohlednn bude význam jednotlivých kritérií a poet registrovaných len junáckých kraj. Podrobný zpsob výpotu stanoví hospodáský zpravodaj a bude o nm informovat junácké kraje. 5/8

6 (59) Za mladšího lena se považuje len do dovršení 18 let vku. Rozhodujícím datem pro poteby tohoto pokynu je stav registrace k (60) Organizaní jednotky mohou dotace využít na a) provozní náklady, b) náklady akcí v trvání 1 6 dn. (61) Dotace na provozní náklady mže init nejvýše 70 % provozních náklad u každé organizaní jednotky. Za provozní náklady se považují a) spoteba el. energie, vytápní, vodné a stoné; b) materiál (nap. kanceláský materiál, istící prostedky, materiál k provozu kluboven, materiál pro innost dtí); c) neinvestiní vybavení (nap. vybavení kluboven, základen, táborové, sportovní vybavení); d) cestovné, služby související s provozem organizaní jednotky (nap. kopírování, poštovné, komunikaní poplatky, doprava, úklid, odvoz odpadk, informaní, technické, úetní, daové, právní, poradenské, pekladatelské, archiváské služby, inzerce, revize); e) pedplatné skautského periodického tisku; nedotované materiály, brožury a publikace (v dotovaných publikacích je tato skutenost zmínna); f) drobné opravy a údržba majetku. (62) Dotace na náklady akce mže init nejvýše 70 % jejích náklad. Za akce se považují pravidelné i jednorázové aktivity dtí, pomr úastník mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u poadatele uložen seznam úastník. (63) Hospodáský zpravodaj mže rozhodnout o poskytnutí dotace na ešení mimoádné situace organizaní jednotky. O poskytnutí pomoci mže organizaní jednotka požádat (spolu se zdvodnním) nejpozdji do (64) Junácké kraje mohou do požádat hospodáského zpravodaje o možnost financování ásti mzdových náklad z pidlené dotace. Takto využitá ástka mže init až 20,- K na registrovaného lena v daném kraji. (65) Junácký kraj obdrží finanní prostedky následovn a) zálohu ve výši 20,- K na lena po zveejnní své dotaní vyhlášky; b) do doplatek do výše základu dotace (za podmínky splnní registraních povinností); c) do doplatek ve výši nadstavby dotace. (66) Vyútování dotace zašle junácký kraj nejpozdji do (67) Vyútování vi poskytovateli se skládá z formulá Sumá vyútování dotace pro kraj na rok 2008 (for_krajske vyuctovani_sumar), Pehled dotací pro kraj na provozní náklady (for_krajske vyuctovani_prehled provoz), Pehled dotací pro kraj na akce (for_krajske vyuctovani_prehled akce) všechny od kraj povinn elektronicky) a dále výdaje a za každou OJ samostatn), Vyútování dotace na akci (for_vyuctovani_dotace_na_akci a za každou akci samostatn). (68) Junácký kraj využije dotaci v souladu se svou dotaní vyhláškou. Vyhláška kraje je vnitním pedpisem vydaným KRJ podle bodu 279 Organizaního ádu a systemizace Junáka. Je závazná pro všechny nižší organizaní jednotky registrované v rámci daného kraje a pro kraj jako takový. Zárove slouží jako základní informaní zdroj pro inovníky o dotacích, které bude píslušný kraj v roce 2008 poskytovat. Pokyn k dotacím OJ pro rok 2008 strana 6/8

7 (69) Krajská dotaní vyhláška podléhá souhlasu hospodáského zpravodaje Junáka. Po jejím odsouhlasení ji junácký kraj zveejní na svých webových stránkách a zárove ve Spisovn Junáka. Ke zveejnní dojde nejpozdji (70) Krajská dotaní vyhláška obsahuje v pehledné form zejména a) popis druh dotací poskytovaných junáckým krajem b) zpsob využití dotací c) zpsob a termíny podávání žádostí o dotaci d) zpsob a termíny vyútování dotace e) obecná dotaní pravidla využívání dotací f) zpsob urení výše dotací na jednotlivé dotaní druhy g) zpsob rozhodování o výši podpory na jednotlivé žádosti 11. Vyútování dotací (71) Formuláe zmínné v tomto pokynu je možné nalézt ve spisovn Junáka ( Dotaní formuláe je možné vyhledat zadáním názvu nebo zaškrtnutím kombinace DOTACE a FORMULÁE. Junácké kraje mohou ze zvláštních dvod dané formuláe vlastním zpsobem upravit. Tyto formuláe pak vhodn distribuují svým podízeným OJ. Dotace (íslo dotace) Vzdlávací akce (9200) Opravy a údržba staveb (9300) Zahranií (9400) Celostátní akce (9500) Neorganizovaná mládež (9800) Investiní projekty (9900) Dotace pro junácké kraje (9100) Formulá Vyútování dotace na vzdlávací akci (for_vyuctovani_vzdelavaci_akce) Seznam úastník (for_seznam_ucastniku) Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1) Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu) Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1) Vyútování programu Zahranií (for_dot_v4) Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu) Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1) Vyútování projektu (for_vyuctovani_projektu) Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu) Vyútování úelové dotace na rok 2008 (for_dot_v1) Vyútování projektu (for_vyuctovani_projektu) Slovní zhodnocení projektu (for_zhodnoceni_projektu) Termín do 1 msíce po skonení akce; jaro+léto ; podzim Ústedí Junáka formuláe píjemcm dotace zašle Sumá vyútování dotace pro kraj na rok 2008 (for_krajske vyuctovani_sumar)* Pehled dotací pro kraj na provozní náklady (for_krajske vyuctovani_prehled provoz)* Pehled dotací pro kraj na akce (for_krajske vyuctovani_prehled akce)* výdaje (za každou OJ samostatn) Vyútování dotace na akci (for_vyuctovani_dotace_na_akci), za každou akci samostatn do 1 msíce po skonení akce, nejpozdji do do 1 msíce po skonení akce, nejpozdji do do 1 msíce po skonení akce, nejpozdji do * kraj zašle povinn v el. podob 7/8

8 (72) Ke korespondenci využívejte oficiální ovou adresu a poštovní adresu Junák svaz skaut a skautek R, Senovážné nám. 24, Praha 1. Doporuujeme využívat také elektronické podatelny Kanceláe ústedí Junáka, kterou naleznete na adrese (73) Hlášení a podkladové dokumenty mohou být zasílány elektronicky. Vyútování dotací musí být zasláno písemn v originále s podpisy statutárního orgánu a potvrzené revizní komisí. Pivítáme však jejich zaslání i v elektronické podob. 12. Závrená ustanovení (74) Termíny pro zasílání záloh uvedené v textu pokynu jsou podmínny vasným zasláním dotaních prostedk od MŠMT. V pípad naléhavé poteby mohou OJ požádat o odlišný termín i výši zálohy. (75) Výjimku z pokynu mže povolit hospodáský zpravodaj. (76) Pokyn nabývá úinnosti dne Nabytím úinnosti tohoto pokynu se zrušuje Pokyn 2007/02 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2007 a Pokyn 2006/09 ke zmn zpsobu poskytování dotací organizaním jednotkám od roku V Praze dne Boek Slunéko hospodáský zpravodaj Pokyn k dotacím OJ pro rok 2008 strana 8/8

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Hodonín Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání dotace pro junácké

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014

Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Vyhláška 2014/01 k dotacím organizačních jednotek pro rok 2014 Obecná ustanovení Dle ustanovení bodu 7. Hospodářského řádu Junáka svazu skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a dále dle Pokynu Junáka k dotacím

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek

3. Dotace na provozní náklady organizačních jednotek Strana/Celkem 1/6 Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ústecký kraj Přemysla Oráče 1. Úvodní ustanovení 1.1. V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování,

Více

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015

Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM Vyhláška 1/2015, o dotacích Jihomoravského kraje TGM pro rok 2015 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování a využívání

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více