ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)"

Transkript

1 ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje, včetně možností řešení problémů současné civilizace. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 2. Vhodnou formou zvyšovat kvalifikaci učitelů pro EVVO. Různé akce pořádané ekologickými subjekty vždy posuzovat vzhledem k zaměření výuky na naší škole. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně vedení školy koordinátor EVVO 3. Prostřednictvím školní nástěnky pravidelně informovat o aktivitách naší školy v oblasti ochrany životního prostředí. Významné aktivity prezentovat na webových stránkách školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 4. Pečovat o životní prostředí v těsném okolí školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale pedagogičtí pracovníci koordinátor EVVO 5. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sestavit Roční prováděcí plán na školní rok 2015/2016. Navrhnout nová témata související s ochranou životního prostředí. Termín: srpen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO 6. Vyhodnotit Roční prováděcí plán EVVO a jeho hodnocení začlenit do výroční zprávy školy. Termín: červen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO

2 Zásady EVVO na BPA 1. Zařízení a okolí školy Úprava a udržování zeleně a pořádku na pozemku školy i v jejím blízkém okolí (pravidelné sekání trávy, zametání chodníků). V areálu školy je zakázáno kouřit. Údržba školních budov a jejích interiéru je zabezpečována, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy. Rozšíření nástěnek v prostorách školy s environmentální tematikou. 2. Ekologické vzdělávání, vyučování Více poukázat na interdisciplinární vazby mezi předměty. Implementovat a zdůraznit ekologický podtext učiva v daných předmětech (např. biologie, zeměpis, výchova k občanství, chemie, tělesná výchova). Vypracovávat ekologické projekty, plakáty, (projektové dny) Podporovat projektové vyučování k významným dnům životního prostředí. Účast na ekologicky zaměřených vycházkách (v okolí školy), exkurzích (ČOV, sběrné dvory, geologické exkurze), vzdělávacích akcích (ZOO). Umožnit pracovníkům školy účast na akcích DVPP v oblasti EVVO. 3. Odpadové hospodářství školy Dlouhodobě podporovat sběr tříděných surovin (papír, plast, baterie, sklo) včetně nárazových akcí tohoto druhu (za určitým účelem). Využívat sběrných dvorů 4. Energie Snižovat provozní náklady (zhasínání světla v učebnách, na chodbě a v dalších prostorách školy, oprava kapajících kohoutků a nevyhovujících WC, vytápění na stanovené limity nepřetápět, topit méně o víkendech, prázdninách a státních svátcích). Důsledně kontrolovat hospodaření v oblasti energií. 5. Propagace, osvěta, spolupráce Propagace akcí školy v oblasti EVVO na internetových stránkách školy, popř. v regionálních médiích. Podpora projektů vycházejících ze školního plánu EVVO. Širší spolupráce s ekologickými odbornými organizacemi.

3 Klíčové kompetence a) kompetence k učení propojovat učivo s reálným životem podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje vést žáky k sebekontrole a sebehodnocení učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce b) kompetence k řešení problémů povzbuzovat žáky ke kladení otázek a zvažování utváření stanovisek k probírané látce a daným ekologickým problémům předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se environmentální problematiky a vést je k jejich kritickému posuzování umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace z oblasti environmentální výchovy pomocí moderních informačních technologií c) kompetence komunikativní u žáků podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti a porozumění d) kompetence sociální a personální zařazováním forem a metod práce vést žáky ke spolupráci - např. skupinová práce, práce ve dvojicích, týmová práce a kooperativní učení aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci vytvářet prostředí, které vzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům ostatních e) kompetence občanské vést žáky k poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, vést je k chápání příčiny a následků jejich poškozování a porozumění jedinečnosti svého regionu pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou vést žáky k orientaci se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučení se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti vést žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, zapojení se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem vést žáky k vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumění zákonitostí biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám vést žáky k projevování pokory, úcty k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňování hodnot přírody a krajiny, vnímání různého postoje a chování k člověka f) kompetence pracovní vést žáky k osvojování si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě vést žáky k odpovědnému a ekonomickému nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, snažit se minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení

4 KALENDÁŘ AKCÍ září listopad Evropský den bez aut (dne 22. září 2014.) Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16.září.Vletošním roce nás čeká již 13. Ročník Evropského týdne mobility ( září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA 16. září- Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy Udržování a obnova květinové výzdoby školy (chodby, třídy) Den stromů 20.října -anketa Adaptační kurzy 1. ročník (poznávání přírody v okolí školy, hry se zaměřením na EVVO) prosinec leden České tradice vánočních svátků (vánoční výstava obec Malé Svatoňovice) rok Mezinárodní rok světla (světlo jako zdroj energie pro život - spolupráce s Klubem ekologické výchovy- KEV) únor duben Jarní úklid v okolí areálu školy Exkurzní činnost s tématikou EVVO dle předchozí dohody s danou organizací (velikonoční výstava obec Malé Svatoňovice) Den Země (22.4.) spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Pořádání projektového dne ke Dni Země květen červen Úvaha na téma Ochrana životního prostředí dle odborného zaměření jednotlivých tříd Vycházky do přírody sportovní dny - světový den životního prostředí (5. červen) V Malých Svatoňovicích dne Vypracoval: Ing. Jiří Mach koordinátor EVVO

5 ROZPRACOVÁNÍ A REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU Zacházení s odpady zodpovědně pokračovat v jejich třídění likvidace vzhledem k ochraně životního prostředí a udržitelný rozvoj. Termín: Odpovídá: trvale všichni zaměstnanci Kontrolovat realizaci EVVO v třídních knihách. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Postupně školu vybavovat učebními pomůckami, metodickými materiály, vhodnými časopisy a literaturou potřebnou k EVVO. Vždy posoudit přínos těchto materiálů vzhledem k zaměření výuky. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Iniciovat soutěže a exkurze s tématikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a spolupracovat v této oblasti s KEV Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Pokračovat v třídění odpadu plasty, papír, použité baterie, sklo Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé Spolupráce: koordinátor EVVO Inovovat a modifikovat vhodná témata pro EVVO v rámci výuky, vytvořit učební pomůcky týkající se těchto témat Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé dle své aprobace Spolupráce: koordinátor EVVO

6 EKOLOGICKÁ HLEDISKA V RÁMCI VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚCH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník Literární pojmy krásná literatura, estetické vnímání světa, Literatura starověku vliv Bible na životní styl křesťansky orientovaných zemí, potopa v dílech starověké literatury, vědomí jednoty člověka, přírody, vesmíru (mytologie, biblické příběhy) Nejstarší středověké literatury popis prostředí v žánrech alba, pastorela, hrdinský epos ; obraz české krajiny v Dalimilově kronice Umění vrcholného středověku vztah k rodné zemi Renesance a humanismus ve světové literatuře návrat k přírodě podle přírodních zákonitostí všestranné poznání (renesance, osvícenství, preromantismus), Renesance a humanismus v Čechách obraz krajiny Baroko vztah k rodné zemi 2. ročník Národní obrození - vlastenectví, vztah k rodné zemi, opěvování české krajiny Romantismus ve světových literaturách vztah člověka k přírodě, Romantismus v české literatuře- obraz přírody ve vědomí člověka Realismus v české literatuře, realismus ve světové literatuře člověk a životní prostředí odraz proměn, přístupů a témat v literatuře, analogie se současností Literární směry 2. poloviny 19. století májovci, ruchovci, lumírovci přírodní lyrika Realistická próza a realistické drama obraz českého venkova, realistické zobrazení prostředí Moderní básnické směry přelomu století ve světové literatuře - symbolismus, expresionismus, impresionismus přesunout ze třetího ročníku 3. ročník Moderní básnické směry přelomu století v české literatuře, česká moderna, impresionismus, symbolismus a dekadence a estetické vnímání těchto uměleckých směrů, vliv průmyslové revoluce a rozvoje průmyslu na změnu životního stylu a na změnu hodnot ve vztahu k životnímu prostředí Světová poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Světová próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza)

7 Česká poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Česká próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) České divadlo první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Reakce na fašismus a II. světovou válku - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Avantgarda kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus a environmentální výchova Česká a světová próza a poezie vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) 4. ročník Česká literatura po roce 1945 krize mezilidských hodnot, příroda vs. člověk, vliv války na životní prostředí Světová próza, poezie a drama 2. poloviny 20.století - technický rozvoj, nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy, let do vesmíru, sci-fi = zánik světa Současná česká literatura - vliv prostředí na psychiku člověka, vyhlídky na přežití v současné společnosti, varování před narušením přírodní rovnováhy, důsledky pro společnost Ekologické pojmy tvorba slov, čtení a vysvětlování neznámých pojmů; větný rozbor náročnějších definic; slohové práce na téma daných pojmů, např. ekosystémy, ochrana životního prostředí, vlastní přičinění žáků, recyklace, odborný styl (odborné texty) a ochrana životního prostředí, umělecký styl a ochrana životního prostředí, úvaha na téma životního prostředí

8 ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník Konverzační témata a články: způsob, jakým žijeme; jídlo, zdravě jíst. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Cestování letadlem a životní prostředí. 2. ročník Konverzační témata a články: cestování; věci, které změnily svět; co by se stalo, kdyby Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Význam sportů pro život, nakupování v lékárně, zvířata a příroda. 3. ročník Konverzační témata a články:vynálezy moderního světa; výhody a nevýhody bydlení ve městě a na vesnici; správné a nesprávné chování v cizích zemích. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky 4. ročník Konverzační témata a články: ideální svět; charitativní organizace; jak dobře známe svůj svět; počasí, roční doby. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Doprava, zdraví a nemoc.. V rámci přípravy na maturitu se probírají témata příroda a její svět, životní prostředí, počasí. NĚMECKÝ JAZYK 1. ročník: Berufe (povolání): vztah člověka k přírodě Gesunde Ernährung (zdravá výživa): biopotraviny Wohnen (bydlení): příroda v okolí bydliště, zeleň ve městě, městské parky Využití překladu z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 2. ročník: Reisen (cestování) und Campingplatz (kempování): pobyt v přírodě, znečištění životního prostředí, agroturistika oblíbená v německy mluvících zemích Gesundheitspflege (péče o zdraví): zdravý životní styl Verkehrsmittel (dopravní prostředky): ekologické problémy ve městě, dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky.

9 3.ročník: Einkaufen (nakupování): konzumní společnost, přebytek x nedostatek, odpady, problematika plastových obalů Straftätigkeit (trestná činnost): vandalismus Leben auf dem Lande x in der Stadt (život na venkově a ve městě): znečištění, doprava, okolí domů, možnosti třídění odpadů, názory: Co můžeme sami udělat pro lepší vzhled okolí, pro přírodu? Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 4. ročník: Menschliche Beziehungen (mezilidské vztahy): člověk a člověk, člověk a životní prostředí, chování lidí Lektüre, Bücher, Zeitschriften (četba, knihy, časopisy): knihy a časopisy o přírodě Neue Sportarten (nové druhy sportu): nové adrenalinové sporty provozované ve volné přírodě mimo označené trasy Im Restaurant (v restauraci): využití přírodních zdrojů, plýtvání potravinami Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Seminář: Samostatné téma: Umweltschutz (ochrana životního prostředí) RUSKÝ JAZYK 1. až 3. ročník Rusko přírodní krásy Ruska, odlišný životní styl v České republice a Ruské federaci Oděv využití přírodních materiálů v textilním průmyslu Jídlo zdravý životní styl, biopotraviny Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 4.ročník Mluvní a gramatická cvičení ničení našeho okolí (skládky, znečištění vodních toků) Diktát na téma: Globální problémy, Ochrana životního prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. DĚJEPIS 1 a 2. ročník Pravěk antropogeneze, přírodní náboženství, význam lesa ve vývoji lidské společnosti, změny klimatu jejich vliv na způsob života lidí

10 Starověk význam řek při vzniku prvních států, vodní zdroje a vodní hospodářství v souvislosti s rozvojem zemědělství, řemesla, dopravy, vytváření lidských sídel a jeho vliv na životní prostředí, hygiena a lékařství ve starověku Středověk vznik států, význam řek; kolonizace zemědělství vliv na změny v přírodě; lékařství zhoršená hygiena jako důsledek nevhodných hygienických podmínek, likvidace lesa v průběhu zakládání vesnic a měst a vliv na životní prostředí, nové způsoby hospodaření a jejich vliv na životní prostředí, zakládání rybníků Vliv válek na životní prostředí válka a její dopad na život lidí a krajinu (především dlouhé válečné konflikty) Novověk důsledky válek na životní prostředí, průmyslová revoluce a její vliv na demografický a ekologický vývoj, zásahy do prostředí budováním dopravních cest, rozvoj dopravy, první a druhá světová válka a cílené ničení životního prostředí např. užíváním bojových plynu atd. Moderní doba - vodní hospodářství (např.zakládání přehrad) a jeho vliv na životní prostředí, rozvoj průmyslu a znečišťování životního prostředí (např.první jaderné elektrárny), ekologické katastrofy 20. a 21. století, dopad cíleného ničení životního prostředí (likvidace zdrojů pitné vody, bojové plyny, zbraně hromadného ničení) Srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii lidstva, u nás i ve světě, ochrana životního prostředí u nás, v EU, ve světě+historie právních kroků sloužících k ochraně životního prostředí Regionální vycházky (s poznávání památných stromů na území města a okolí, pozorování vlivů člověka na životní prostředí na sídlišti pozitivní vlivy: např. rekultivace krajiny, ), Malé Svatoňovice a těžba uhlí a jeho vliv na životní prostředí APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 2. ročník Psychické jevy: vliv životního prostředí na: psychické procesy (např. vnímání, myšlení a paměť), psychické stavy a vlastnosti City: estetické a morální (radost z krásna, láska k vlasti, rodnému kraji, apod.) Vůle: charakteristika volního činu ve vztahu k životnímu prostředí Osobnost: vnější determinanty osobnosti (prostředí, vliv přírodního prostředí na formování osobnosti), vlivy prostředí na vývoj a rozvoj člověka Charakter: charakterové rysy: vztah člověka k hodnotám, práci, k životnímu prostředí regionu. Motivace (motivační činitelé) hodnoty, ideály, zájmy, postoje a místo životního prostředí v nich Učení: interiorizace názorů o životním prostředí Socializace x sociální izolace: člověk jako bytost kulturní a společenská vs. biologická a přírodní (žijící v souladu s přírodou, vlčí děti, přírodní národy ) Rodina: otázka rodiny a výchovy k hodnotám, úctě k ŽP Sociální skupiny: otázka členství ve skupinách a hnutích zaměřených na environmentální tematiku (např. Greenpeace) Zátěžové situace v životě člověka a vyrovnávání se s nimi: mimo jiné např. globální problémy lidstva, ekologické katastrofy, populační exploze, civilizační choroby

11 3. ročník Stres a psychohygiena: vliv životního prostředí na psychické zdraví jedince. Výchova ke zdravému životnímu stylu, zásady správné výživy poruchy příjmu potravy, režim dne, tělesné a duševní zdraví, relaxace a význam přírodního prostředí Sociálně patologické jevy OBČANSKÁ NAUKA/ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 3. ročník Člověk a kultura vs. příroda: přirozené vs. člověkem vytvořené a umělé, přetváření světa člověkem, masová kultura, konzumní společnost Globální problémy současného světa, ekologie a ekologické organizace Integrace aktivity OSN v oblasti environmentální udržitelnosti 4. ročník Přírodní filosofie antického Řecka, Renesanční přírodní filosofie - J. J. Rousseau, F. W. J. Schelling (filozofie identity), H. Bergson (vitalismus). SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. ročník Sociální stát: podmínky vzniku industrializace, urbanizace, změna životního stylu Krize a kritika sociálního státu: blahobyt vyspělého západního světa x bída rozvojových zemí; uvědomění si omezenosti a vyčerpatelnosti zdrojů Vzdělávací politika: nové přístupy ve vzdělávání v souvislosti s CŽV, zařazování environmentální výchovy do výuky Zdravotní politika: vliv životního prostředí na zdraví populace, světová nerovnost v oblasti zdraví, infekční onemocnění, civilizační choroby, zdravotní rizika (faktory životního a pracovního prostředí vyvolávající/přispívající ke vzniku určitých onemocnění); státní péče o zdraví populace 4. ročník Sociální práva: právo na uspokojivé pracovní podmínky a životní úroveň Negativní jevy: chudoba a bída vztah chudoby a životního prostředí, země třetího světa, populační nerovnováha problémy s obživou, rozvojové země, bezdomovství jako způsob života (alternativní způsob přežívání) x vandalismus a devastace

12 Sociálně patologické jevy: různé druhy závislostí a nezdravý životní styl (např. drogy, alkoholismus, nikotinismus, kofeinismus, léková závislost), další sociálně patologické jevy a vliv geografického a životního prostředí na ně (např. sebevražednost, atd.) Analýza sociálních potřeb kraje, obce, regionu: analýza obce, různé rozvojové programy, otázky obnovy vesnic REALITNÍ ČINNOST 3. a 4. ročník Lokality chráněné před stavbou, stavební uzávěry, developerské projekty PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu ekologie v ČR, Královéhradecku. MATEMATIKA 1. ročník Slovní úlohy: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 2. ročník Slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 3. ročník Statistika: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí, spotřeba vody, množství odpadu, spotřeba energie a pohonných hmot pro výpočty statistických prvků a grafické zpracování statistických údajů. FYZIKA 1. ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Gravitace gravitace Země dopady na životní prostředí Termika Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Vlnění, akustika negativní vliv na člověka, využití IČ záření a světla Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem Energie přeměny energie, zdroje energie v přírodě Optika význam světla pro život Jaderná fyzika využití energie atomu v životě, ekologické dopady Atmosférický tlak vliv rozvinuté společnosti na místní i globální klima Molekulární fyzika nové materiály dopady do praxe

13 2.ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Molekulová fyzika a termika- Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem 3.ročník Elektřina a magnetismus - hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. Proudem Elektrické pohony - úspory energie Elektrické a mechanické kmitání a vlnění přírodní zákonitosti, zdokonalování technologií 4.ročník Optika význam světla pro životní prostředí Speciální teorie relativity- chápání prostoru a času BIOLOGIE 3.ročník Tkáně vliv životního prostředí Kostra člověka konverze Ca,P potravní řetězec Svaly vliv životního stylu na rozvoj svalové soustavy Srdce, krev nežádoucí vlivy z životního prostředí Dýchací soustava - rizika vlivu škodlivin v ovzduší na zdraví člověka Trávící soustava - Podstata a příčiny civilizačních chorob, zdravý životní styl a správná životospráva,potravní řetězec, nebezpečí alkoholu a drog, negativní důsledky kouření, civilizační choroby Kůže nemoci ovlivněné životním prostředím Vztahy mezi organismem a prostředím, přírodní ekosystémy (vznik života na Zemi), zdroje znečištění ovzduší; léčivé byliny; narušení ozonové vrstvy (kůže, ochrana před UV zářením). Hormony vliv vnějšího prostředí, zneužívání ve sportu Pohlavní soustava plodnost žen a mužů, negativní vlivy prostředí na plodnost První pomoc při úrazech a bezvědomí Regionální vycházky (poznávání okolí školy, pozorování květeny, běžných živočichů)

14 BIOLOGIE 4.ročník Přehled organismů biodiverzita Jednobuněčné a vícebuněčné organismy ukazatelé kvality životního prostředí Zelené rostliny - fotosyntéza význam produkce kyslíku a sacharidů a spotřeby oxidu uhličitého Genetika dělení buněk při rozmnožování buněk vliv životního prostředí na vznik nádorového bujení Přizpůsobivost - organismy a změny vnějšího prostředí proměnlivost organismů Mutace vliv životního prostředí a člověka Genové manipulace klonování biologické a morální dopady genových manipulací Genofond člověka prognózy vývoje do budoucnosti ZEMĚPIS 1. ročník Mezinárodní organizace: jejich vliv na stav životního prostředí a důsledky Evropská unie: problémy životního prostředí (doprava, odpady, emise) globální problémy lidstva: přírodní a společenské globální oteplování a jeho důsledky narušování ozonové vrstvy atmosféry snižování úrodnosti půd - eroze půdy dezertifikace rozšiřování pouští znečištění moří a oceánů nedostatek pitné vody ve světě kácení deštných pralesů, úbytek lesů populační exploze a její následky na přírodu Ohniska světových nepokojů: jejich vliv na přírodu Krajinná sféra a krajina: typy krajiny podle stupně zásahu člověka Česká republika: ochrana životního prostředí: NP, CHKO, maloplošná chráněná území Doprava: dálnice D11 do Polska ano či ne? Místní region: Trutnovsko životní prostředí, krajina narušená důlní těžbou, rekultivace Regionální vycházky (negativní vlivy vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy, vliv exhalátů blízkých podniků na životní prostředí )

15 CHEMIE V jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního životního prostředí, důraz na příklady z regionů; ovlivňování nových technologií v chemickém průmyslu v souladu s přírodou; možné ekologické katastrofy či zneužívání chemických látek, globální ohrožení, terorismus. Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Regionální vycházky (poznávání okolí školy, negativní vlivy chemických látek z blízkých podniků na životní prostředí ) 1. ročník Prvky periodické soustavy: síra, dusík problematika těchto prvků v ovzduší, překročení jejich limitů a vliv na zdraví člověka; Radioaktivita vliv na znečištění prostředí; Voda ochrana zdrojů pitné vody, znečištění, čističky vod; Kyslík složení atmosféry, čistota ovzduší, skleníkový efekt, ozonová vrstva, freony; Prvky negativní vliv některých prvků na životní prostředí Výroba kovů vliv na životní prostředí Chemické látky vliv na lidské zdraví analýza látek v přírodě potravní řetězec apod. Dusičnany, fosforečnany vliv na kyselost půdy, kyselé deště, kontaminace půdy při nadměrném používání hnojiv. 2. ročník Klasifikace organických látek ve vztahu k životnímu prostředí Organické radikály jejich účinky v životním prostředí a na lidský organismus Uhlovodíky - přírodní zdroje uhlovodíků ropa, zemní plyn, uhlí způsoby zpracování, znečištění prostředí v místě těžby, zpracování a spalování Polychlorované uhlovodíky nebezpečí pro životní prostředí Nebezpečné areny vliv na životní prostředí a zdraví člověka Dusíkaté deriváty uhlovodíků výbušniny důsledky pro životní prostředí Freony jejich vliv na životní prostředí Chemie v denním životě syntetické polymery užití plastů, třídění, likvidace odpadů. 3. ročník Návykové látky vztah k lidskému zdraví Hořlaviny nebezpečí pro životní prostředí Výbušniny důsledky pro životní prostředí Chemické zbraně - důsledky pro životní prostředí Biochemie, pochody v živých organismech zdraví člověka

16 PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi a přírodními zdroji, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu životního prostředí v ČR a na Královehradecku. EKONOMIKA 3. a 4. ročník aktuální informace ze světa o globálních ekologických problémech, které mohou způsobit krizi v ekonomice (dovoz ropy, plynu apod.). Teorie reklamy sociální reklama zaměřená na environmentální problematiku Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. ročník PowerPoint: tvorba prezentací na téma ochrany životního prostřední nebo znečištění životního prostředí 2. ročník Excel: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí pro tvorbu grafů v Excelu Internet: vyhledávání informací o největších znečišťovatelích životního prostředí, o organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí atd. BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 3. ročník Tematický celek Oprávnění policisty v souvislosti s řízením o přestupku. Postup policisty a jeho oprávnění je vysvětlováno na přestupcích na úseku ochrany životního prostředí přestupkového zákona č. 200/90 Sb. Téma - Státní fond životního prostředí České republiky KRIMINALISTIKA 3. ročník Tematický celek ohledání místa činu a fotodokumentace místa činu. Vysvětlení postupu ohledání a fotodokumentace na teoretickém příkladu černé skládky odpadů navezených na naše území z cizího státu. Důraz na bezpečnost při zasílání biologických stop příp. dalších stop z míst ekologických havárií, ale i obecně všech biolog. stop např. za účelem jejich zkoumání na příslušných pracovištích či u znalců. Zajištění a ohledání místa činu u ekologických havárií nebo teroristických útocích.

17 KYNOLOGIE 2.ročník Dějiny domestikace psa; vhodný výběr plemene, podle druhu využití správná péče o psa, prevence onemocnění; Veterinářství základní hodnoty zdravého psa, příznaky onemocnění, nejčastější onemocnění, nemoci přenosné na člověka; Kenneling ubytování psa, údržba kotců; možnosti využití psa; týraní zvířat; zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, pytláctví PRÁVO 1. až 4. ročník zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR čl.7 (dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství) LZPaS z.č. 2/1993 Sb., v návaznosti na čl. 11 odst.3 charakterizující zákaz poškozování lidského zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem v pracovním právu je pozornost zaměřena na Bezpečnost a ochranu při práci. Z hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění rozborujeme 103 a důrazně pak 104 citovaného zákona další odvětví právního řádu ČR specifikující povinnosti odpovědných subjektů jsou aplikována v bezprostředním vztahu dané problematiky Novela trestního zákona- nové skutkové podstaty trestných činů vztahujících se k životnímu prostředí: neoprávněné vypuštění znečisťujících látek odnímání, nebo ničení živočichů a rostlin neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat šíření nakažlivé nemoci zvířat šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin PRŮMYSLOVÝ DESIGN -Tematický celek Životní prostředí 1.ročník Vliv průmyslového designu na životní prostředí Třídění odpadu, vztah k životnímu prostředí z hlediska průmyslového designu Praktická cvičení s předměty, materiálem Praktická cvičení s modely 2.ročník Systém člověk stroj prostředí (nakládáni s odpady vznikajícími při výrobě)

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více