ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)"

Transkript

1 ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje, včetně možností řešení problémů současné civilizace. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 2. Vhodnou formou zvyšovat kvalifikaci učitelů pro EVVO. Různé akce pořádané ekologickými subjekty vždy posuzovat vzhledem k zaměření výuky na naší škole. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně vedení školy koordinátor EVVO 3. Prostřednictvím školní nástěnky pravidelně informovat o aktivitách naší školy v oblasti ochrany životního prostředí. Významné aktivity prezentovat na webových stránkách školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 4. Pečovat o životní prostředí v těsném okolí školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale pedagogičtí pracovníci koordinátor EVVO 5. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sestavit Roční prováděcí plán na školní rok 2015/2016. Navrhnout nová témata související s ochranou životního prostředí. Termín: srpen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO 6. Vyhodnotit Roční prováděcí plán EVVO a jeho hodnocení začlenit do výroční zprávy školy. Termín: červen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO

2 Zásady EVVO na BPA 1. Zařízení a okolí školy Úprava a udržování zeleně a pořádku na pozemku školy i v jejím blízkém okolí (pravidelné sekání trávy, zametání chodníků). V areálu školy je zakázáno kouřit. Údržba školních budov a jejích interiéru je zabezpečována, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy. Rozšíření nástěnek v prostorách školy s environmentální tematikou. 2. Ekologické vzdělávání, vyučování Více poukázat na interdisciplinární vazby mezi předměty. Implementovat a zdůraznit ekologický podtext učiva v daných předmětech (např. biologie, zeměpis, výchova k občanství, chemie, tělesná výchova). Vypracovávat ekologické projekty, plakáty, (projektové dny) Podporovat projektové vyučování k významným dnům životního prostředí. Účast na ekologicky zaměřených vycházkách (v okolí školy), exkurzích (ČOV, sběrné dvory, geologické exkurze), vzdělávacích akcích (ZOO). Umožnit pracovníkům školy účast na akcích DVPP v oblasti EVVO. 3. Odpadové hospodářství školy Dlouhodobě podporovat sběr tříděných surovin (papír, plast, baterie, sklo) včetně nárazových akcí tohoto druhu (za určitým účelem). Využívat sběrných dvorů 4. Energie Snižovat provozní náklady (zhasínání světla v učebnách, na chodbě a v dalších prostorách školy, oprava kapajících kohoutků a nevyhovujících WC, vytápění na stanovené limity nepřetápět, topit méně o víkendech, prázdninách a státních svátcích). Důsledně kontrolovat hospodaření v oblasti energií. 5. Propagace, osvěta, spolupráce Propagace akcí školy v oblasti EVVO na internetových stránkách školy, popř. v regionálních médiích. Podpora projektů vycházejících ze školního plánu EVVO. Širší spolupráce s ekologickými odbornými organizacemi.

3 Klíčové kompetence a) kompetence k učení propojovat učivo s reálným životem podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje vést žáky k sebekontrole a sebehodnocení učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce b) kompetence k řešení problémů povzbuzovat žáky ke kladení otázek a zvažování utváření stanovisek k probírané látce a daným ekologickým problémům předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se environmentální problematiky a vést je k jejich kritickému posuzování umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace z oblasti environmentální výchovy pomocí moderních informačních technologií c) kompetence komunikativní u žáků podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti a porozumění d) kompetence sociální a personální zařazováním forem a metod práce vést žáky ke spolupráci - např. skupinová práce, práce ve dvojicích, týmová práce a kooperativní učení aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci vytvářet prostředí, které vzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům ostatních e) kompetence občanské vést žáky k poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, vést je k chápání příčiny a následků jejich poškozování a porozumění jedinečnosti svého regionu pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou vést žáky k orientaci se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučení se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti vést žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, zapojení se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem vést žáky k vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumění zákonitostí biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám vést žáky k projevování pokory, úcty k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňování hodnot přírody a krajiny, vnímání různého postoje a chování k člověka f) kompetence pracovní vést žáky k osvojování si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě vést žáky k odpovědnému a ekonomickému nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, snažit se minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení

4 KALENDÁŘ AKCÍ září listopad Evropský den bez aut (dne 22. září 2014.) Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16.září.Vletošním roce nás čeká již 13. Ročník Evropského týdne mobility ( září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA 16. září- Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy Udržování a obnova květinové výzdoby školy (chodby, třídy) Den stromů 20.října -anketa Adaptační kurzy 1. ročník (poznávání přírody v okolí školy, hry se zaměřením na EVVO) prosinec leden České tradice vánočních svátků (vánoční výstava obec Malé Svatoňovice) rok Mezinárodní rok světla (světlo jako zdroj energie pro život - spolupráce s Klubem ekologické výchovy- KEV) únor duben Jarní úklid v okolí areálu školy Exkurzní činnost s tématikou EVVO dle předchozí dohody s danou organizací (velikonoční výstava obec Malé Svatoňovice) Den Země (22.4.) spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Pořádání projektového dne ke Dni Země květen červen Úvaha na téma Ochrana životního prostředí dle odborného zaměření jednotlivých tříd Vycházky do přírody sportovní dny - světový den životního prostředí (5. červen) V Malých Svatoňovicích dne Vypracoval: Ing. Jiří Mach koordinátor EVVO

5 ROZPRACOVÁNÍ A REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU Zacházení s odpady zodpovědně pokračovat v jejich třídění likvidace vzhledem k ochraně životního prostředí a udržitelný rozvoj. Termín: Odpovídá: trvale všichni zaměstnanci Kontrolovat realizaci EVVO v třídních knihách. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Postupně školu vybavovat učebními pomůckami, metodickými materiály, vhodnými časopisy a literaturou potřebnou k EVVO. Vždy posoudit přínos těchto materiálů vzhledem k zaměření výuky. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Iniciovat soutěže a exkurze s tématikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a spolupracovat v této oblasti s KEV Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Pokračovat v třídění odpadu plasty, papír, použité baterie, sklo Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé Spolupráce: koordinátor EVVO Inovovat a modifikovat vhodná témata pro EVVO v rámci výuky, vytvořit učební pomůcky týkající se těchto témat Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé dle své aprobace Spolupráce: koordinátor EVVO

6 EKOLOGICKÁ HLEDISKA V RÁMCI VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚCH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník Literární pojmy krásná literatura, estetické vnímání světa, Literatura starověku vliv Bible na životní styl křesťansky orientovaných zemí, potopa v dílech starověké literatury, vědomí jednoty člověka, přírody, vesmíru (mytologie, biblické příběhy) Nejstarší středověké literatury popis prostředí v žánrech alba, pastorela, hrdinský epos ; obraz české krajiny v Dalimilově kronice Umění vrcholného středověku vztah k rodné zemi Renesance a humanismus ve světové literatuře návrat k přírodě podle přírodních zákonitostí všestranné poznání (renesance, osvícenství, preromantismus), Renesance a humanismus v Čechách obraz krajiny Baroko vztah k rodné zemi 2. ročník Národní obrození - vlastenectví, vztah k rodné zemi, opěvování české krajiny Romantismus ve světových literaturách vztah člověka k přírodě, Romantismus v české literatuře- obraz přírody ve vědomí člověka Realismus v české literatuře, realismus ve světové literatuře člověk a životní prostředí odraz proměn, přístupů a témat v literatuře, analogie se současností Literární směry 2. poloviny 19. století májovci, ruchovci, lumírovci přírodní lyrika Realistická próza a realistické drama obraz českého venkova, realistické zobrazení prostředí Moderní básnické směry přelomu století ve světové literatuře - symbolismus, expresionismus, impresionismus přesunout ze třetího ročníku 3. ročník Moderní básnické směry přelomu století v české literatuře, česká moderna, impresionismus, symbolismus a dekadence a estetické vnímání těchto uměleckých směrů, vliv průmyslové revoluce a rozvoje průmyslu na změnu životního stylu a na změnu hodnot ve vztahu k životnímu prostředí Světová poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Světová próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza)

7 Česká poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Česká próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) České divadlo první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Reakce na fašismus a II. světovou válku - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Avantgarda kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus a environmentální výchova Česká a světová próza a poezie vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) 4. ročník Česká literatura po roce 1945 krize mezilidských hodnot, příroda vs. člověk, vliv války na životní prostředí Světová próza, poezie a drama 2. poloviny 20.století - technický rozvoj, nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy, let do vesmíru, sci-fi = zánik světa Současná česká literatura - vliv prostředí na psychiku člověka, vyhlídky na přežití v současné společnosti, varování před narušením přírodní rovnováhy, důsledky pro společnost Ekologické pojmy tvorba slov, čtení a vysvětlování neznámých pojmů; větný rozbor náročnějších definic; slohové práce na téma daných pojmů, např. ekosystémy, ochrana životního prostředí, vlastní přičinění žáků, recyklace, odborný styl (odborné texty) a ochrana životního prostředí, umělecký styl a ochrana životního prostředí, úvaha na téma životního prostředí

8 ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník Konverzační témata a články: způsob, jakým žijeme; jídlo, zdravě jíst. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Cestování letadlem a životní prostředí. 2. ročník Konverzační témata a články: cestování; věci, které změnily svět; co by se stalo, kdyby Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Význam sportů pro život, nakupování v lékárně, zvířata a příroda. 3. ročník Konverzační témata a články:vynálezy moderního světa; výhody a nevýhody bydlení ve městě a na vesnici; správné a nesprávné chování v cizích zemích. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky 4. ročník Konverzační témata a články: ideální svět; charitativní organizace; jak dobře známe svůj svět; počasí, roční doby. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Doprava, zdraví a nemoc.. V rámci přípravy na maturitu se probírají témata příroda a její svět, životní prostředí, počasí. NĚMECKÝ JAZYK 1. ročník: Berufe (povolání): vztah člověka k přírodě Gesunde Ernährung (zdravá výživa): biopotraviny Wohnen (bydlení): příroda v okolí bydliště, zeleň ve městě, městské parky Využití překladu z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 2. ročník: Reisen (cestování) und Campingplatz (kempování): pobyt v přírodě, znečištění životního prostředí, agroturistika oblíbená v německy mluvících zemích Gesundheitspflege (péče o zdraví): zdravý životní styl Verkehrsmittel (dopravní prostředky): ekologické problémy ve městě, dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky.

9 3.ročník: Einkaufen (nakupování): konzumní společnost, přebytek x nedostatek, odpady, problematika plastových obalů Straftätigkeit (trestná činnost): vandalismus Leben auf dem Lande x in der Stadt (život na venkově a ve městě): znečištění, doprava, okolí domů, možnosti třídění odpadů, názory: Co můžeme sami udělat pro lepší vzhled okolí, pro přírodu? Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 4. ročník: Menschliche Beziehungen (mezilidské vztahy): člověk a člověk, člověk a životní prostředí, chování lidí Lektüre, Bücher, Zeitschriften (četba, knihy, časopisy): knihy a časopisy o přírodě Neue Sportarten (nové druhy sportu): nové adrenalinové sporty provozované ve volné přírodě mimo označené trasy Im Restaurant (v restauraci): využití přírodních zdrojů, plýtvání potravinami Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Seminář: Samostatné téma: Umweltschutz (ochrana životního prostředí) RUSKÝ JAZYK 1. až 3. ročník Rusko přírodní krásy Ruska, odlišný životní styl v České republice a Ruské federaci Oděv využití přírodních materiálů v textilním průmyslu Jídlo zdravý životní styl, biopotraviny Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 4.ročník Mluvní a gramatická cvičení ničení našeho okolí (skládky, znečištění vodních toků) Diktát na téma: Globální problémy, Ochrana životního prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. DĚJEPIS 1 a 2. ročník Pravěk antropogeneze, přírodní náboženství, význam lesa ve vývoji lidské společnosti, změny klimatu jejich vliv na způsob života lidí

10 Starověk význam řek při vzniku prvních států, vodní zdroje a vodní hospodářství v souvislosti s rozvojem zemědělství, řemesla, dopravy, vytváření lidských sídel a jeho vliv na životní prostředí, hygiena a lékařství ve starověku Středověk vznik států, význam řek; kolonizace zemědělství vliv na změny v přírodě; lékařství zhoršená hygiena jako důsledek nevhodných hygienických podmínek, likvidace lesa v průběhu zakládání vesnic a měst a vliv na životní prostředí, nové způsoby hospodaření a jejich vliv na životní prostředí, zakládání rybníků Vliv válek na životní prostředí válka a její dopad na život lidí a krajinu (především dlouhé válečné konflikty) Novověk důsledky válek na životní prostředí, průmyslová revoluce a její vliv na demografický a ekologický vývoj, zásahy do prostředí budováním dopravních cest, rozvoj dopravy, první a druhá světová válka a cílené ničení životního prostředí např. užíváním bojových plynu atd. Moderní doba - vodní hospodářství (např.zakládání přehrad) a jeho vliv na životní prostředí, rozvoj průmyslu a znečišťování životního prostředí (např.první jaderné elektrárny), ekologické katastrofy 20. a 21. století, dopad cíleného ničení životního prostředí (likvidace zdrojů pitné vody, bojové plyny, zbraně hromadného ničení) Srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii lidstva, u nás i ve světě, ochrana životního prostředí u nás, v EU, ve světě+historie právních kroků sloužících k ochraně životního prostředí Regionální vycházky (s poznávání památných stromů na území města a okolí, pozorování vlivů člověka na životní prostředí na sídlišti pozitivní vlivy: např. rekultivace krajiny, ), Malé Svatoňovice a těžba uhlí a jeho vliv na životní prostředí APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 2. ročník Psychické jevy: vliv životního prostředí na: psychické procesy (např. vnímání, myšlení a paměť), psychické stavy a vlastnosti City: estetické a morální (radost z krásna, láska k vlasti, rodnému kraji, apod.) Vůle: charakteristika volního činu ve vztahu k životnímu prostředí Osobnost: vnější determinanty osobnosti (prostředí, vliv přírodního prostředí na formování osobnosti), vlivy prostředí na vývoj a rozvoj člověka Charakter: charakterové rysy: vztah člověka k hodnotám, práci, k životnímu prostředí regionu. Motivace (motivační činitelé) hodnoty, ideály, zájmy, postoje a místo životního prostředí v nich Učení: interiorizace názorů o životním prostředí Socializace x sociální izolace: člověk jako bytost kulturní a společenská vs. biologická a přírodní (žijící v souladu s přírodou, vlčí děti, přírodní národy ) Rodina: otázka rodiny a výchovy k hodnotám, úctě k ŽP Sociální skupiny: otázka členství ve skupinách a hnutích zaměřených na environmentální tematiku (např. Greenpeace) Zátěžové situace v životě člověka a vyrovnávání se s nimi: mimo jiné např. globální problémy lidstva, ekologické katastrofy, populační exploze, civilizační choroby

11 3. ročník Stres a psychohygiena: vliv životního prostředí na psychické zdraví jedince. Výchova ke zdravému životnímu stylu, zásady správné výživy poruchy příjmu potravy, režim dne, tělesné a duševní zdraví, relaxace a význam přírodního prostředí Sociálně patologické jevy OBČANSKÁ NAUKA/ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 3. ročník Člověk a kultura vs. příroda: přirozené vs. člověkem vytvořené a umělé, přetváření světa člověkem, masová kultura, konzumní společnost Globální problémy současného světa, ekologie a ekologické organizace Integrace aktivity OSN v oblasti environmentální udržitelnosti 4. ročník Přírodní filosofie antického Řecka, Renesanční přírodní filosofie - J. J. Rousseau, F. W. J. Schelling (filozofie identity), H. Bergson (vitalismus). SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. ročník Sociální stát: podmínky vzniku industrializace, urbanizace, změna životního stylu Krize a kritika sociálního státu: blahobyt vyspělého západního světa x bída rozvojových zemí; uvědomění si omezenosti a vyčerpatelnosti zdrojů Vzdělávací politika: nové přístupy ve vzdělávání v souvislosti s CŽV, zařazování environmentální výchovy do výuky Zdravotní politika: vliv životního prostředí na zdraví populace, světová nerovnost v oblasti zdraví, infekční onemocnění, civilizační choroby, zdravotní rizika (faktory životního a pracovního prostředí vyvolávající/přispívající ke vzniku určitých onemocnění); státní péče o zdraví populace 4. ročník Sociální práva: právo na uspokojivé pracovní podmínky a životní úroveň Negativní jevy: chudoba a bída vztah chudoby a životního prostředí, země třetího světa, populační nerovnováha problémy s obživou, rozvojové země, bezdomovství jako způsob života (alternativní způsob přežívání) x vandalismus a devastace

12 Sociálně patologické jevy: různé druhy závislostí a nezdravý životní styl (např. drogy, alkoholismus, nikotinismus, kofeinismus, léková závislost), další sociálně patologické jevy a vliv geografického a životního prostředí na ně (např. sebevražednost, atd.) Analýza sociálních potřeb kraje, obce, regionu: analýza obce, různé rozvojové programy, otázky obnovy vesnic REALITNÍ ČINNOST 3. a 4. ročník Lokality chráněné před stavbou, stavební uzávěry, developerské projekty PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu ekologie v ČR, Královéhradecku. MATEMATIKA 1. ročník Slovní úlohy: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 2. ročník Slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 3. ročník Statistika: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí, spotřeba vody, množství odpadu, spotřeba energie a pohonných hmot pro výpočty statistických prvků a grafické zpracování statistických údajů. FYZIKA 1. ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Gravitace gravitace Země dopady na životní prostředí Termika Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Vlnění, akustika negativní vliv na člověka, využití IČ záření a světla Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem Energie přeměny energie, zdroje energie v přírodě Optika význam světla pro život Jaderná fyzika využití energie atomu v životě, ekologické dopady Atmosférický tlak vliv rozvinuté společnosti na místní i globální klima Molekulární fyzika nové materiály dopady do praxe

13 2.ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Molekulová fyzika a termika- Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem 3.ročník Elektřina a magnetismus - hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. Proudem Elektrické pohony - úspory energie Elektrické a mechanické kmitání a vlnění přírodní zákonitosti, zdokonalování technologií 4.ročník Optika význam světla pro životní prostředí Speciální teorie relativity- chápání prostoru a času BIOLOGIE 3.ročník Tkáně vliv životního prostředí Kostra člověka konverze Ca,P potravní řetězec Svaly vliv životního stylu na rozvoj svalové soustavy Srdce, krev nežádoucí vlivy z životního prostředí Dýchací soustava - rizika vlivu škodlivin v ovzduší na zdraví člověka Trávící soustava - Podstata a příčiny civilizačních chorob, zdravý životní styl a správná životospráva,potravní řetězec, nebezpečí alkoholu a drog, negativní důsledky kouření, civilizační choroby Kůže nemoci ovlivněné životním prostředím Vztahy mezi organismem a prostředím, přírodní ekosystémy (vznik života na Zemi), zdroje znečištění ovzduší; léčivé byliny; narušení ozonové vrstvy (kůže, ochrana před UV zářením). Hormony vliv vnějšího prostředí, zneužívání ve sportu Pohlavní soustava plodnost žen a mužů, negativní vlivy prostředí na plodnost První pomoc při úrazech a bezvědomí Regionální vycházky (poznávání okolí školy, pozorování květeny, běžných živočichů)

14 BIOLOGIE 4.ročník Přehled organismů biodiverzita Jednobuněčné a vícebuněčné organismy ukazatelé kvality životního prostředí Zelené rostliny - fotosyntéza význam produkce kyslíku a sacharidů a spotřeby oxidu uhličitého Genetika dělení buněk při rozmnožování buněk vliv životního prostředí na vznik nádorového bujení Přizpůsobivost - organismy a změny vnějšího prostředí proměnlivost organismů Mutace vliv životního prostředí a člověka Genové manipulace klonování biologické a morální dopady genových manipulací Genofond člověka prognózy vývoje do budoucnosti ZEMĚPIS 1. ročník Mezinárodní organizace: jejich vliv na stav životního prostředí a důsledky Evropská unie: problémy životního prostředí (doprava, odpady, emise) globální problémy lidstva: přírodní a společenské globální oteplování a jeho důsledky narušování ozonové vrstvy atmosféry snižování úrodnosti půd - eroze půdy dezertifikace rozšiřování pouští znečištění moří a oceánů nedostatek pitné vody ve světě kácení deštných pralesů, úbytek lesů populační exploze a její následky na přírodu Ohniska světových nepokojů: jejich vliv na přírodu Krajinná sféra a krajina: typy krajiny podle stupně zásahu člověka Česká republika: ochrana životního prostředí: NP, CHKO, maloplošná chráněná území Doprava: dálnice D11 do Polska ano či ne? Místní region: Trutnovsko životní prostředí, krajina narušená důlní těžbou, rekultivace Regionální vycházky (negativní vlivy vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy, vliv exhalátů blízkých podniků na životní prostředí )

15 CHEMIE V jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního životního prostředí, důraz na příklady z regionů; ovlivňování nových technologií v chemickém průmyslu v souladu s přírodou; možné ekologické katastrofy či zneužívání chemických látek, globální ohrožení, terorismus. Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Regionální vycházky (poznávání okolí školy, negativní vlivy chemických látek z blízkých podniků na životní prostředí ) 1. ročník Prvky periodické soustavy: síra, dusík problematika těchto prvků v ovzduší, překročení jejich limitů a vliv na zdraví člověka; Radioaktivita vliv na znečištění prostředí; Voda ochrana zdrojů pitné vody, znečištění, čističky vod; Kyslík složení atmosféry, čistota ovzduší, skleníkový efekt, ozonová vrstva, freony; Prvky negativní vliv některých prvků na životní prostředí Výroba kovů vliv na životní prostředí Chemické látky vliv na lidské zdraví analýza látek v přírodě potravní řetězec apod. Dusičnany, fosforečnany vliv na kyselost půdy, kyselé deště, kontaminace půdy při nadměrném používání hnojiv. 2. ročník Klasifikace organických látek ve vztahu k životnímu prostředí Organické radikály jejich účinky v životním prostředí a na lidský organismus Uhlovodíky - přírodní zdroje uhlovodíků ropa, zemní plyn, uhlí způsoby zpracování, znečištění prostředí v místě těžby, zpracování a spalování Polychlorované uhlovodíky nebezpečí pro životní prostředí Nebezpečné areny vliv na životní prostředí a zdraví člověka Dusíkaté deriváty uhlovodíků výbušniny důsledky pro životní prostředí Freony jejich vliv na životní prostředí Chemie v denním životě syntetické polymery užití plastů, třídění, likvidace odpadů. 3. ročník Návykové látky vztah k lidskému zdraví Hořlaviny nebezpečí pro životní prostředí Výbušniny důsledky pro životní prostředí Chemické zbraně - důsledky pro životní prostředí Biochemie, pochody v živých organismech zdraví člověka

16 PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi a přírodními zdroji, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu životního prostředí v ČR a na Královehradecku. EKONOMIKA 3. a 4. ročník aktuální informace ze světa o globálních ekologických problémech, které mohou způsobit krizi v ekonomice (dovoz ropy, plynu apod.). Teorie reklamy sociální reklama zaměřená na environmentální problematiku Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. ročník PowerPoint: tvorba prezentací na téma ochrany životního prostřední nebo znečištění životního prostředí 2. ročník Excel: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí pro tvorbu grafů v Excelu Internet: vyhledávání informací o největších znečišťovatelích životního prostředí, o organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí atd. BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 3. ročník Tematický celek Oprávnění policisty v souvislosti s řízením o přestupku. Postup policisty a jeho oprávnění je vysvětlováno na přestupcích na úseku ochrany životního prostředí přestupkového zákona č. 200/90 Sb. Téma - Státní fond životního prostředí České republiky KRIMINALISTIKA 3. ročník Tematický celek ohledání místa činu a fotodokumentace místa činu. Vysvětlení postupu ohledání a fotodokumentace na teoretickém příkladu černé skládky odpadů navezených na naše území z cizího státu. Důraz na bezpečnost při zasílání biologických stop příp. dalších stop z míst ekologických havárií, ale i obecně všech biolog. stop např. za účelem jejich zkoumání na příslušných pracovištích či u znalců. Zajištění a ohledání místa činu u ekologických havárií nebo teroristických útocích.

17 KYNOLOGIE 2.ročník Dějiny domestikace psa; vhodný výběr plemene, podle druhu využití správná péče o psa, prevence onemocnění; Veterinářství základní hodnoty zdravého psa, příznaky onemocnění, nejčastější onemocnění, nemoci přenosné na člověka; Kenneling ubytování psa, údržba kotců; možnosti využití psa; týraní zvířat; zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, pytláctví PRÁVO 1. až 4. ročník zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR čl.7 (dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství) LZPaS z.č. 2/1993 Sb., v návaznosti na čl. 11 odst.3 charakterizující zákaz poškozování lidského zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem v pracovním právu je pozornost zaměřena na Bezpečnost a ochranu při práci. Z hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění rozborujeme 103 a důrazně pak 104 citovaného zákona další odvětví právního řádu ČR specifikující povinnosti odpovědných subjektů jsou aplikována v bezprostředním vztahu dané problematiky Novela trestního zákona- nové skutkové podstaty trestných činů vztahujících se k životnímu prostředí: neoprávněné vypuštění znečisťujících látek odnímání, nebo ničení živočichů a rostlin neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat šíření nakažlivé nemoci zvířat šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin PRŮMYSLOVÝ DESIGN -Tematický celek Životní prostředí 1.ročník Vliv průmyslového designu na životní prostředí Třídění odpadu, vztah k životnímu prostředí z hlediska průmyslového designu Praktická cvičení s předměty, materiálem Praktická cvičení s modely 2.ročník Systém člověk stroj prostředí (nakládáni s odpady vznikajícími při výrobě)

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j. 16745/2008 22.

Školní program EVVO vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) č. j. 16745/2008 22. 1 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Wichterlova gymnázia, Ostrava Poruba, příspěvkové organizace, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava Poruba. Cílem EVVO je dosažení osvojení

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ZŠ Boleslava Hrbka Leština

ZŠ Boleslava Hrbka Leština ZŠ Boleslava Hrbka Leština ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Motto : Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více