ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)"

Transkript

1 ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje, včetně možností řešení problémů současné civilizace. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 2. Vhodnou formou zvyšovat kvalifikaci učitelů pro EVVO. Různé akce pořádané ekologickými subjekty vždy posuzovat vzhledem k zaměření výuky na naší škole. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně vedení školy koordinátor EVVO 3. Prostřednictvím školní nástěnky pravidelně informovat o aktivitách naší školy v oblasti ochrany životního prostředí. Významné aktivity prezentovat na webových stránkách školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: průběžně koordinátor EVVO pedagogičtí pracovníci 4. Pečovat o životní prostředí v těsném okolí školy. Termín: Odpovídá: Spolupráce: trvale pedagogičtí pracovníci koordinátor EVVO 5. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky sestavit Roční prováděcí plán na školní rok 2015/2016. Navrhnout nová témata související s ochranou životního prostředí. Termín: srpen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO 6. Vyhodnotit Roční prováděcí plán EVVO a jeho hodnocení začlenit do výroční zprávy školy. Termín: červen 2015 Odpovídá: koordinátor EVVO

2 Zásady EVVO na BPA 1. Zařízení a okolí školy Úprava a udržování zeleně a pořádku na pozemku školy i v jejím blízkém okolí (pravidelné sekání trávy, zametání chodníků). V areálu školy je zakázáno kouřit. Údržba školních budov a jejích interiéru je zabezpečována, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy. Rozšíření nástěnek v prostorách školy s environmentální tematikou. 2. Ekologické vzdělávání, vyučování Více poukázat na interdisciplinární vazby mezi předměty. Implementovat a zdůraznit ekologický podtext učiva v daných předmětech (např. biologie, zeměpis, výchova k občanství, chemie, tělesná výchova). Vypracovávat ekologické projekty, plakáty, (projektové dny) Podporovat projektové vyučování k významným dnům životního prostředí. Účast na ekologicky zaměřených vycházkách (v okolí školy), exkurzích (ČOV, sběrné dvory, geologické exkurze), vzdělávacích akcích (ZOO). Umožnit pracovníkům školy účast na akcích DVPP v oblasti EVVO. 3. Odpadové hospodářství školy Dlouhodobě podporovat sběr tříděných surovin (papír, plast, baterie, sklo) včetně nárazových akcí tohoto druhu (za určitým účelem). Využívat sběrných dvorů 4. Energie Snižovat provozní náklady (zhasínání světla v učebnách, na chodbě a v dalších prostorách školy, oprava kapajících kohoutků a nevyhovujících WC, vytápění na stanovené limity nepřetápět, topit méně o víkendech, prázdninách a státních svátcích). Důsledně kontrolovat hospodaření v oblasti energií. 5. Propagace, osvěta, spolupráce Propagace akcí školy v oblasti EVVO na internetových stránkách školy, popř. v regionálních médiích. Podpora projektů vycházejících ze školního plánu EVVO. Širší spolupráce s ekologickými odbornými organizacemi.

3 Klíčové kompetence a) kompetence k učení propojovat učivo s reálným životem podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje vést žáky k sebekontrole a sebehodnocení učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce b) kompetence k řešení problémů povzbuzovat žáky ke kladení otázek a zvažování utváření stanovisek k probírané látce a daným ekologickým problémům předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se environmentální problematiky a vést je k jejich kritickému posuzování umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace z oblasti environmentální výchovy pomocí moderních informačních technologií c) kompetence komunikativní u žáků podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti a porozumění d) kompetence sociální a personální zařazováním forem a metod práce vést žáky ke spolupráci - např. skupinová práce, práce ve dvojicích, týmová práce a kooperativní učení aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci vytvářet prostředí, které vzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům ostatních e) kompetence občanské vést žáky k poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, vést je k chápání příčiny a následků jejich poškozování a porozumění jedinečnosti svého regionu pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou vést žáky k orientaci se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučení se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti vést žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, zapojení se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem vést žáky k vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumění zákonitostí biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám vést žáky k projevování pokory, úcty k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňování hodnot přírody a krajiny, vnímání různého postoje a chování k člověka f) kompetence pracovní vést žáky k osvojování si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě vést žáky k odpovědnému a ekonomickému nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, snažit se minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení

4 KALENDÁŘ AKCÍ září listopad Evropský den bez aut (dne 22. září 2014.) Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16.září.Vletošním roce nás čeká již 13. Ročník Evropského týdne mobility ( září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA 16. září- Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy Udržování a obnova květinové výzdoby školy (chodby, třídy) Den stromů 20.října -anketa Adaptační kurzy 1. ročník (poznávání přírody v okolí školy, hry se zaměřením na EVVO) prosinec leden České tradice vánočních svátků (vánoční výstava obec Malé Svatoňovice) rok Mezinárodní rok světla (světlo jako zdroj energie pro život - spolupráce s Klubem ekologické výchovy- KEV) únor duben Jarní úklid v okolí areálu školy Exkurzní činnost s tématikou EVVO dle předchozí dohody s danou organizací (velikonoční výstava obec Malé Svatoňovice) Den Země (22.4.) spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Pořádání projektového dne ke Dni Země květen červen Úvaha na téma Ochrana životního prostředí dle odborného zaměření jednotlivých tříd Vycházky do přírody sportovní dny - světový den životního prostředí (5. červen) V Malých Svatoňovicích dne Vypracoval: Ing. Jiří Mach koordinátor EVVO

5 ROZPRACOVÁNÍ A REALIZACE DLOUHODOBÉHO PLÁNU Zacházení s odpady zodpovědně pokračovat v jejich třídění likvidace vzhledem k ochraně životního prostředí a udržitelný rozvoj. Termín: Odpovídá: trvale všichni zaměstnanci Kontrolovat realizaci EVVO v třídních knihách. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Postupně školu vybavovat učebními pomůckami, metodickými materiály, vhodnými časopisy a literaturou potřebnou k EVVO. Vždy posoudit přínos těchto materiálů vzhledem k zaměření výuky. Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Iniciovat soutěže a exkurze s tématikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a spolupracovat v této oblasti s KEV Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: koordinátor EVVO Spolupráce: učitelé Pokračovat v třídění odpadu plasty, papír, použité baterie, sklo Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé Spolupráce: koordinátor EVVO Inovovat a modifikovat vhodná témata pro EVVO v rámci výuky, vytvořit učební pomůcky týkající se těchto témat Termín: průběžně ve školním roce 2014/15 Odpovídá: učitelé dle své aprobace Spolupráce: koordinátor EVVO

6 EKOLOGICKÁ HLEDISKA V RÁMCI VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚCH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ročník Literární pojmy krásná literatura, estetické vnímání světa, Literatura starověku vliv Bible na životní styl křesťansky orientovaných zemí, potopa v dílech starověké literatury, vědomí jednoty člověka, přírody, vesmíru (mytologie, biblické příběhy) Nejstarší středověké literatury popis prostředí v žánrech alba, pastorela, hrdinský epos ; obraz české krajiny v Dalimilově kronice Umění vrcholného středověku vztah k rodné zemi Renesance a humanismus ve světové literatuře návrat k přírodě podle přírodních zákonitostí všestranné poznání (renesance, osvícenství, preromantismus), Renesance a humanismus v Čechách obraz krajiny Baroko vztah k rodné zemi 2. ročník Národní obrození - vlastenectví, vztah k rodné zemi, opěvování české krajiny Romantismus ve světových literaturách vztah člověka k přírodě, Romantismus v české literatuře- obraz přírody ve vědomí člověka Realismus v české literatuře, realismus ve světové literatuře člověk a životní prostředí odraz proměn, přístupů a témat v literatuře, analogie se současností Literární směry 2. poloviny 19. století májovci, ruchovci, lumírovci přírodní lyrika Realistická próza a realistické drama obraz českého venkova, realistické zobrazení prostředí Moderní básnické směry přelomu století ve světové literatuře - symbolismus, expresionismus, impresionismus přesunout ze třetího ročníku 3. ročník Moderní básnické směry přelomu století v české literatuře, česká moderna, impresionismus, symbolismus a dekadence a estetické vnímání těchto uměleckých směrů, vliv průmyslové revoluce a rozvoje průmyslu na změnu životního stylu a na změnu hodnot ve vztahu k životnímu prostředí Světová poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Světová próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza)

7 Česká poezie první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Česká próza první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) České divadlo první poloviny 20. století - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Reakce na fašismus a II. světovou válku - vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) Avantgarda kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus a environmentální výchova Česká a světová próza a poezie vliv války na životní prostředí, příčiny a důsledky globálních ekologických problémů nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy (předválečná próza) 4. ročník Česká literatura po roce 1945 krize mezilidských hodnot, příroda vs. člověk, vliv války na životní prostředí Světová próza, poezie a drama 2. poloviny 20.století - technický rozvoj, nezodpovědnost vědců, zneužití techniky, varování před narušením přírodní rovnováhy, let do vesmíru, sci-fi = zánik světa Současná česká literatura - vliv prostředí na psychiku člověka, vyhlídky na přežití v současné společnosti, varování před narušením přírodní rovnováhy, důsledky pro společnost Ekologické pojmy tvorba slov, čtení a vysvětlování neznámých pojmů; větný rozbor náročnějších definic; slohové práce na téma daných pojmů, např. ekosystémy, ochrana životního prostředí, vlastní přičinění žáků, recyklace, odborný styl (odborné texty) a ochrana životního prostředí, umělecký styl a ochrana životního prostředí, úvaha na téma životního prostředí

8 ANGLICKÝ JAZYK 1. ročník Konverzační témata a články: způsob, jakým žijeme; jídlo, zdravě jíst. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Cestování letadlem a životní prostředí. 2. ročník Konverzační témata a články: cestování; věci, které změnily svět; co by se stalo, kdyby Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Význam sportů pro život, nakupování v lékárně, zvířata a příroda. 3. ročník Konverzační témata a články:vynálezy moderního světa; výhody a nevýhody bydlení ve městě a na vesnici; správné a nesprávné chování v cizích zemích. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky 4. ročník Konverzační témata a články: ideální svět; charitativní organizace; jak dobře známe svůj svět; počasí, roční doby. Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Doprava, zdraví a nemoc.. V rámci přípravy na maturitu se probírají témata příroda a její svět, životní prostředí, počasí. NĚMECKÝ JAZYK 1. ročník: Berufe (povolání): vztah člověka k přírodě Gesunde Ernährung (zdravá výživa): biopotraviny Wohnen (bydlení): příroda v okolí bydliště, zeleň ve městě, městské parky Využití překladu z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 2. ročník: Reisen (cestování) und Campingplatz (kempování): pobyt v přírodě, znečištění životního prostředí, agroturistika oblíbená v německy mluvících zemích Gesundheitspflege (péče o zdraví): zdravý životní styl Verkehrsmittel (dopravní prostředky): ekologické problémy ve městě, dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky.

9 3.ročník: Einkaufen (nakupování): konzumní společnost, přebytek x nedostatek, odpady, problematika plastových obalů Straftätigkeit (trestná činnost): vandalismus Leben auf dem Lande x in der Stadt (život na venkově a ve městě): znečištění, doprava, okolí domů, možnosti třídění odpadů, názory: Co můžeme sami udělat pro lepší vzhled okolí, pro přírodu? Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. 4. ročník: Menschliche Beziehungen (mezilidské vztahy): člověk a člověk, člověk a životní prostředí, chování lidí Lektüre, Bücher, Zeitschriften (četba, knihy, časopisy): knihy a časopisy o přírodě Neue Sportarten (nové druhy sportu): nové adrenalinové sporty provozované ve volné přírodě mimo označené trasy Im Restaurant (v restauraci): využití přírodních zdrojů, plýtvání potravinami Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. Seminář: Samostatné téma: Umweltschutz (ochrana životního prostředí) RUSKÝ JAZYK 1. až 3. ročník Rusko přírodní krásy Ruska, odlišný životní styl v České republice a Ruské federaci Oděv využití přírodních materiálů v textilním průmyslu Jídlo zdravý životní styl, biopotraviny Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 4.ročník Mluvní a gramatická cvičení ničení našeho okolí (skládky, znečištění vodních toků) Diktát na téma: Globální problémy, Ochrana životního prostředí Využití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky. DĚJEPIS 1 a 2. ročník Pravěk antropogeneze, přírodní náboženství, význam lesa ve vývoji lidské společnosti, změny klimatu jejich vliv na způsob života lidí

10 Starověk význam řek při vzniku prvních států, vodní zdroje a vodní hospodářství v souvislosti s rozvojem zemědělství, řemesla, dopravy, vytváření lidských sídel a jeho vliv na životní prostředí, hygiena a lékařství ve starověku Středověk vznik států, význam řek; kolonizace zemědělství vliv na změny v přírodě; lékařství zhoršená hygiena jako důsledek nevhodných hygienických podmínek, likvidace lesa v průběhu zakládání vesnic a měst a vliv na životní prostředí, nové způsoby hospodaření a jejich vliv na životní prostředí, zakládání rybníků Vliv válek na životní prostředí válka a její dopad na život lidí a krajinu (především dlouhé válečné konflikty) Novověk důsledky válek na životní prostředí, průmyslová revoluce a její vliv na demografický a ekologický vývoj, zásahy do prostředí budováním dopravních cest, rozvoj dopravy, první a druhá světová válka a cílené ničení životního prostředí např. užíváním bojových plynu atd. Moderní doba - vodní hospodářství (např.zakládání přehrad) a jeho vliv na životní prostředí, rozvoj průmyslu a znečišťování životního prostředí (např.první jaderné elektrárny), ekologické katastrofy 20. a 21. století, dopad cíleného ničení životního prostředí (likvidace zdrojů pitné vody, bojové plyny, zbraně hromadného ničení) Srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii lidstva, u nás i ve světě, ochrana životního prostředí u nás, v EU, ve světě+historie právních kroků sloužících k ochraně životního prostředí Regionální vycházky (s poznávání památných stromů na území města a okolí, pozorování vlivů člověka na životní prostředí na sídlišti pozitivní vlivy: např. rekultivace krajiny, ), Malé Svatoňovice a těžba uhlí a jeho vliv na životní prostředí APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 2. ročník Psychické jevy: vliv životního prostředí na: psychické procesy (např. vnímání, myšlení a paměť), psychické stavy a vlastnosti City: estetické a morální (radost z krásna, láska k vlasti, rodnému kraji, apod.) Vůle: charakteristika volního činu ve vztahu k životnímu prostředí Osobnost: vnější determinanty osobnosti (prostředí, vliv přírodního prostředí na formování osobnosti), vlivy prostředí na vývoj a rozvoj člověka Charakter: charakterové rysy: vztah člověka k hodnotám, práci, k životnímu prostředí regionu. Motivace (motivační činitelé) hodnoty, ideály, zájmy, postoje a místo životního prostředí v nich Učení: interiorizace názorů o životním prostředí Socializace x sociální izolace: člověk jako bytost kulturní a společenská vs. biologická a přírodní (žijící v souladu s přírodou, vlčí děti, přírodní národy ) Rodina: otázka rodiny a výchovy k hodnotám, úctě k ŽP Sociální skupiny: otázka členství ve skupinách a hnutích zaměřených na environmentální tematiku (např. Greenpeace) Zátěžové situace v životě člověka a vyrovnávání se s nimi: mimo jiné např. globální problémy lidstva, ekologické katastrofy, populační exploze, civilizační choroby

11 3. ročník Stres a psychohygiena: vliv životního prostředí na psychické zdraví jedince. Výchova ke zdravému životnímu stylu, zásady správné výživy poruchy příjmu potravy, režim dne, tělesné a duševní zdraví, relaxace a význam přírodního prostředí Sociálně patologické jevy OBČANSKÁ NAUKA/ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 3. ročník Člověk a kultura vs. příroda: přirozené vs. člověkem vytvořené a umělé, přetváření světa člověkem, masová kultura, konzumní společnost Globální problémy současného světa, ekologie a ekologické organizace Integrace aktivity OSN v oblasti environmentální udržitelnosti 4. ročník Přírodní filosofie antického Řecka, Renesanční přírodní filosofie - J. J. Rousseau, F. W. J. Schelling (filozofie identity), H. Bergson (vitalismus). SOCIÁLNÍ POLITIKA 3. ročník Sociální stát: podmínky vzniku industrializace, urbanizace, změna životního stylu Krize a kritika sociálního státu: blahobyt vyspělého západního světa x bída rozvojových zemí; uvědomění si omezenosti a vyčerpatelnosti zdrojů Vzdělávací politika: nové přístupy ve vzdělávání v souvislosti s CŽV, zařazování environmentální výchovy do výuky Zdravotní politika: vliv životního prostředí na zdraví populace, světová nerovnost v oblasti zdraví, infekční onemocnění, civilizační choroby, zdravotní rizika (faktory životního a pracovního prostředí vyvolávající/přispívající ke vzniku určitých onemocnění); státní péče o zdraví populace 4. ročník Sociální práva: právo na uspokojivé pracovní podmínky a životní úroveň Negativní jevy: chudoba a bída vztah chudoby a životního prostředí, země třetího světa, populační nerovnováha problémy s obživou, rozvojové země, bezdomovství jako způsob života (alternativní způsob přežívání) x vandalismus a devastace

12 Sociálně patologické jevy: různé druhy závislostí a nezdravý životní styl (např. drogy, alkoholismus, nikotinismus, kofeinismus, léková závislost), další sociálně patologické jevy a vliv geografického a životního prostředí na ně (např. sebevražednost, atd.) Analýza sociálních potřeb kraje, obce, regionu: analýza obce, různé rozvojové programy, otázky obnovy vesnic REALITNÍ ČINNOST 3. a 4. ročník Lokality chráněné před stavbou, stavební uzávěry, developerské projekty PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu ekologie v ČR, Královéhradecku. MATEMATIKA 1. ročník Slovní úlohy: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 2. ročník Slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici: řešení slovních úloh s tématikou ochrany životního prostředí a znečišťování životního prostředí 3. ročník Statistika: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí, spotřeba vody, množství odpadu, spotřeba energie a pohonných hmot pro výpočty statistických prvků a grafické zpracování statistických údajů. FYZIKA 1. ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Gravitace gravitace Země dopady na životní prostředí Termika Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Vlnění, akustika negativní vliv na člověka, využití IČ záření a světla Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem Energie přeměny energie, zdroje energie v přírodě Optika význam světla pro život Jaderná fyzika využití energie atomu v životě, ekologické dopady Atmosférický tlak vliv rozvinuté společnosti na místní i globální klima Molekulární fyzika nové materiály dopady do praxe

13 2.ročník Mechanika zákonitosti v přírodě Molekulová fyzika a termika- Slunce zdroj energie, tepelné stroje znečištění ovzduší Elektřina a magnetismus hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. proudem 3.ročník Elektřina a magnetismus - hospodaření s elektrickou energií, alternativní zdroje vliv na životní prostředí, přeměny energie, elektrické jevy v přírodě, pp při zasažení el. Proudem Elektrické pohony - úspory energie Elektrické a mechanické kmitání a vlnění přírodní zákonitosti, zdokonalování technologií 4.ročník Optika význam světla pro životní prostředí Speciální teorie relativity- chápání prostoru a času BIOLOGIE 3.ročník Tkáně vliv životního prostředí Kostra člověka konverze Ca,P potravní řetězec Svaly vliv životního stylu na rozvoj svalové soustavy Srdce, krev nežádoucí vlivy z životního prostředí Dýchací soustava - rizika vlivu škodlivin v ovzduší na zdraví člověka Trávící soustava - Podstata a příčiny civilizačních chorob, zdravý životní styl a správná životospráva,potravní řetězec, nebezpečí alkoholu a drog, negativní důsledky kouření, civilizační choroby Kůže nemoci ovlivněné životním prostředím Vztahy mezi organismem a prostředím, přírodní ekosystémy (vznik života na Zemi), zdroje znečištění ovzduší; léčivé byliny; narušení ozonové vrstvy (kůže, ochrana před UV zářením). Hormony vliv vnějšího prostředí, zneužívání ve sportu Pohlavní soustava plodnost žen a mužů, negativní vlivy prostředí na plodnost První pomoc při úrazech a bezvědomí Regionální vycházky (poznávání okolí školy, pozorování květeny, běžných živočichů)

14 BIOLOGIE 4.ročník Přehled organismů biodiverzita Jednobuněčné a vícebuněčné organismy ukazatelé kvality životního prostředí Zelené rostliny - fotosyntéza význam produkce kyslíku a sacharidů a spotřeby oxidu uhličitého Genetika dělení buněk při rozmnožování buněk vliv životního prostředí na vznik nádorového bujení Přizpůsobivost - organismy a změny vnějšího prostředí proměnlivost organismů Mutace vliv životního prostředí a člověka Genové manipulace klonování biologické a morální dopady genových manipulací Genofond člověka prognózy vývoje do budoucnosti ZEMĚPIS 1. ročník Mezinárodní organizace: jejich vliv na stav životního prostředí a důsledky Evropská unie: problémy životního prostředí (doprava, odpady, emise) globální problémy lidstva: přírodní a společenské globální oteplování a jeho důsledky narušování ozonové vrstvy atmosféry snižování úrodnosti půd - eroze půdy dezertifikace rozšiřování pouští znečištění moří a oceánů nedostatek pitné vody ve světě kácení deštných pralesů, úbytek lesů populační exploze a její následky na přírodu Ohniska světových nepokojů: jejich vliv na přírodu Krajinná sféra a krajina: typy krajiny podle stupně zásahu člověka Česká republika: ochrana životního prostředí: NP, CHKO, maloplošná chráněná území Doprava: dálnice D11 do Polska ano či ne? Místní region: Trutnovsko životní prostředí, krajina narušená důlní těžbou, rekultivace Regionální vycházky (negativní vlivy vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy, vliv exhalátů blízkých podniků na životní prostředí )

15 CHEMIE V jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního životního prostředí, důraz na příklady z regionů; ovlivňování nových technologií v chemickém průmyslu v souladu s přírodou; možné ekologické katastrofy či zneužívání chemických látek, globální ohrožení, terorismus. Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje a minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Regionální vycházky (poznávání okolí školy, negativní vlivy chemických látek z blízkých podniků na životní prostředí ) 1. ročník Prvky periodické soustavy: síra, dusík problematika těchto prvků v ovzduší, překročení jejich limitů a vliv na zdraví člověka; Radioaktivita vliv na znečištění prostředí; Voda ochrana zdrojů pitné vody, znečištění, čističky vod; Kyslík složení atmosféry, čistota ovzduší, skleníkový efekt, ozonová vrstva, freony; Prvky negativní vliv některých prvků na životní prostředí Výroba kovů vliv na životní prostředí Chemické látky vliv na lidské zdraví analýza látek v přírodě potravní řetězec apod. Dusičnany, fosforečnany vliv na kyselost půdy, kyselé deště, kontaminace půdy při nadměrném používání hnojiv. 2. ročník Klasifikace organických látek ve vztahu k životnímu prostředí Organické radikály jejich účinky v životním prostředí a na lidský organismus Uhlovodíky - přírodní zdroje uhlovodíků ropa, zemní plyn, uhlí způsoby zpracování, znečištění prostředí v místě těžby, zpracování a spalování Polychlorované uhlovodíky nebezpečí pro životní prostředí Nebezpečné areny vliv na životní prostředí a zdraví člověka Dusíkaté deriváty uhlovodíků výbušniny důsledky pro životní prostředí Freony jejich vliv na životní prostředí Chemie v denním životě syntetické polymery užití plastů, třídění, likvidace odpadů. 3. ročník Návykové látky vztah k lidskému zdraví Hořlaviny nebezpečí pro životní prostředí Výbušniny důsledky pro životní prostředí Chemické zbraně - důsledky pro životní prostředí Biochemie, pochody v živých organismech zdraví člověka

16 PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA + TECHNIKA ADMINISTRATIVY 1. až 4. ročník zařazování textů na zvyšování rychlosti a přesnosti psaní se zaměřením na tématiku důležitosti třídění odpadů, poukazujících na vandalství v přírodě, šetření vodou a energiemi a přírodními zdroji, ekologické problémy apod. vypracování přehledů a tabulek týkajících se stavu životního prostředí v ČR a na Královehradecku. EKONOMIKA 3. a 4. ročník aktuální informace ze světa o globálních ekologických problémech, které mohou způsobit krizi v ekonomice (dovoz ropy, plynu apod.). Teorie reklamy sociální reklama zaměřená na environmentální problematiku Odpovědně a ekonomicky nakládat a přírodními zdroji a odpady INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. ročník PowerPoint: tvorba prezentací na téma ochrany životního prostřední nebo znečištění životního prostředí 2. ročník Excel: užití statistických údajů o znečištění životného prostředí pro tvorbu grafů v Excelu Internet: vyhledávání informací o největších znečišťovatelích životního prostředí, o organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí atd. BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 3. ročník Tematický celek Oprávnění policisty v souvislosti s řízením o přestupku. Postup policisty a jeho oprávnění je vysvětlováno na přestupcích na úseku ochrany životního prostředí přestupkového zákona č. 200/90 Sb. Téma - Státní fond životního prostředí České republiky KRIMINALISTIKA 3. ročník Tematický celek ohledání místa činu a fotodokumentace místa činu. Vysvětlení postupu ohledání a fotodokumentace na teoretickém příkladu černé skládky odpadů navezených na naše území z cizího státu. Důraz na bezpečnost při zasílání biologických stop příp. dalších stop z míst ekologických havárií, ale i obecně všech biolog. stop např. za účelem jejich zkoumání na příslušných pracovištích či u znalců. Zajištění a ohledání místa činu u ekologických havárií nebo teroristických útocích.

17 KYNOLOGIE 2.ročník Dějiny domestikace psa; vhodný výběr plemene, podle druhu využití správná péče o psa, prevence onemocnění; Veterinářství základní hodnoty zdravého psa, příznaky onemocnění, nejčastější onemocnění, nemoci přenosné na člověka; Kenneling ubytování psa, údržba kotců; možnosti využití psa; týraní zvířat; zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, pytláctví PRÁVO 1. až 4. ročník zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR čl.7 (dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství) LZPaS z.č. 2/1993 Sb., v návaznosti na čl. 11 odst.3 charakterizující zákaz poškozování lidského zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem v pracovním právu je pozornost zaměřena na Bezpečnost a ochranu při práci. Z hlavy II zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění rozborujeme 103 a důrazně pak 104 citovaného zákona další odvětví právního řádu ČR specifikující povinnosti odpovědných subjektů jsou aplikována v bezprostředním vztahu dané problematiky Novela trestního zákona- nové skutkové podstaty trestných činů vztahujících se k životnímu prostředí: neoprávněné vypuštění znečisťujících látek odnímání, nebo ničení živočichů a rostlin neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat šíření nakažlivé nemoci zvířat šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin PRŮMYSLOVÝ DESIGN -Tematický celek Životní prostředí 1.ročník Vliv průmyslového designu na životní prostředí Třídění odpadu, vztah k životnímu prostředí z hlediska průmyslového designu Praktická cvičení s předměty, materiálem Praktická cvičení s modely 2.ročník Systém člověk stroj prostředí (nakládáni s odpady vznikajícími při výrobě)

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, 542 34 Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, s.r.o.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, 542 34 Malé Svatoňovice, 17. listopadu 177, s.r.o. ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Šk. rok 2011/2012 Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 2013-2018 Vypracovala: Ing. Irena Prášková 1 1. Úvod Při tvorbě Školního programu environmentálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace. Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Obsah: 1. Předmět 2. Vzdělávací a výchovné cíle 3. Rozvojové cíle školy 4. Klíčové

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY CHARAKTERISTIKA Obor environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není samostatným vyučovacím předmětem. Tato výchova je převážně začleněna do oblasti Člověk a příroda, ale čerpá také z jiných oblastí.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník)

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědný seminář je realizován jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět je založen na funkční

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více