Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady"

Transkript

1 Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři a uživatelé jsou povinni je chránit a nesmí je poškozovat. Služby Městská knihovna poskytuje uživatelům své služby na pracovištích uvedených v ceníku Bezplatné a placené služby Placené služby včetně výše plateb jsou uvedeny v ceníku Přístupnost prostorů Uživatelé mají volný přístup do půjčoven a čtenářských katalogů, do čítárny a do studovny. Ve všech prostorách je zákaz kouření. Uživatelé mají přístup k počítačům, které jsou pro ně vyhrazeny a to jen v rozsahu programů jim určeným. Do knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata s výjimkou asistenčních psů u osob se zdravotním znevýhodněním. Uživatelé Uživatelem se stává jednotlivec nebo instituce zaregistrováním, na jehož základě je mu vydán průkaz uživatele. Uživatelé jsou povinni se řídit knihovním řádem, směrnicemi knihovny a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením. Ve všech prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovat klid, čistotu a pořádek. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zabaven práva používat služeb MěK. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů

2 Podávání stížností Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně odborným pracovníkům MěK. Podmínky přijetí za uživatele knihovny Uživatelem knihovny se může stát: a) každý občan ČR (děti a mládež do patnácti let se souhlasem zákonného zástupce), který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě sídla knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat. b) Veřejná instituce v místě knihovny a obvodu MěK c) Příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu v ČR za stejných podmínek jako občan ČR d) Příslušník jiného státu nebo občan bez státní příslušnosti s povoleným přechodným pobytem v ČR za zvláštních podmínek, o kterých rozhoduje zodpovědný pracovník. Průkazy uživatele Průkaz uživatele se vystavuje: a) občanům ČR po vyplnění a podpisu přihlášky, seznámení s knihovním řádem, po předložení platného občanského průkazu, pasu, služebního průkazu a zaplacení poplatku b) veřejným institucím po vyplnění přihlášky opatřené podpisem ředitele, razítkem instituce, po seznámení s knihovním řádem a po předložení OP pracovníka pověřeného stykem s knihovnou c) příslušníkům jiných států a občanům bez státní příslušnosti po vyplnění a podpisu přihlášky, seznámení s knihovním řádem a po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu v ČR. d) Dětem do patnácti let po vyplnění přihlášky a písemného potvrzení jednoho z rodičů o převzetí hmotné odpovědnosti. Průkaz uživatele je dokladem pro styk s knihovnou. Jeho platnost se každoročně obnovuje. Uživatel ručí za nezneužití průkazu, ztrátu je povinen ihned knihovně nahlásit. Při ztrátě průkazu je uživatel povinen zaplatit stanovený manipulační poplatek za vystavení nového průkazu. Uživatel je povinen ihned hlásit knihovně změnu jména, bydliště, zaměstnavatele, školy. Změní-li zaměstnání pracovník instituce, který byl ustaven stykem s MěK je ředitel instituce povinen ohlásit tuto změnu knihovně.

3 Způsob půjčování Knihovna zpřístupňuje a půjčuje uživateli dokumenty ze svých fondů po předložení průkazu uživatele. Výjimečně (k prezenčnímu studiu a při jednorázové výpůjčce) po předložení občanského, služebního průkazu, či pasu. Uživatel je povinen ohlásit při půjčování všechny závady na přebíraném dokumentu. Rozhodnutí o půjčování O způsobu zapůjčení dokumentu formou výpůjčky rozhodne knihovna. Výpůjčky se uskuteční v souladu s posláním a charakterem knihovny a požadavky nutné ochrany knihovních fondů. Z těchto důvodů se omezuje půjčování některých typů dokumentů a částí knihovního fondu. Zásady vyloučení z půjčování Knihovna je oprávněna odmítnout služby uživateli, který hrubě porušuje výpůjční řád (poškozování vypůjčených dokumentů, soustavné nedodržování výpůjční lhůty, neoprávněný vstup do počítačové sítě, nevhodné chování v prostorách knihovny). Postupy při půjčování Knihovna půjčí uživateli žádané dílo po předložení čtenářského průkazu. Dokumenty, které jsou v době požadavku zapůjčeny jinému uživateli, má právo uživatel žádat prostřednictvím rezervační služby. O rezervování dokumentu obdrží uživatel oznámení poštou. Obvyklá lhůta rezervace je sedm dní. Výpůjční lhůty Knihovna je oprávněna stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky dokumentů, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentů před uplynutím výpůjční doby. Výpůjční doba může být dvakrát prodloužena, požádá-li o to uživatel před uplynutím výpůjční doby (možno i telefonicky či em), pokud nežádá dokument další uživatel. Pokud má čtenář knihu půjčenou více jak 100 dní a nevrátí ji (nebo nepředloží), není možné mu jiné dílo půjčit. Jestliže dílo zapůjčené mimo budovu knihovny uživatel nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po ukončení výpůjční lhůty bez písemného upozornění b) Knihovna vymáhá vrácení dokumentů písemnými upomínkami při 2. a 3. upomínce, dále prostřednictvím pořádkové komise MÚ.

4 Vrácení půjčeného díla. Ručení za půjčené dílo Uživatel nesmí půjčovat půjčené dílo dalším osobám, ručí za ně od doby půjčení. Uživatel je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu, v jakém ho převzal. Nese odpovědnost za jeho poškození a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu. Ztráty a náhrady Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného díla, případně zaplacení ceny kopie pořízené knihovnou. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době ztráty, nebo poškození. Speciální služby Výpůjční služba půjčovna Knihovna nepůjčuje mimo prostory budovy: a) dokumenty nenahraditelné hodnoty, kterým by hrozilo nebezpečí ztráty nebo poškození b) dokumenty potřebné k dennímu provozu knihovny (ojedinělé exempláře, encyklopedie, dokumenty zařazené do příruční knihovny) c) dokumenty zařazené do studovny d) poslední čísla novin a časopisů Výpůjční služby studovna Přístup je povolen jen s platným průkazem uživatele(výjimečně jen s občanským průkazem). Za odložené věci knihovna neručí. Návštěvníci knihovny nesmějí psát, podtrhávat a vpisovat do dokumentů. Do prostoru studovny nesmějí vnášet tekutiny a potraviny. Návštěvníci studovny jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a řídit se pokyny pracovníků studovny. Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně díla z knihovních fondů MěK i volně nevyložených, které si vyžádá u službu konajícího pracovníka.

5 Meziknihovní služby Jestliže dílo, potřebné k vědecké, odborné nebo umělecké práci není ve fondech Městské knihovny, zprostředkuje MěK uživateli výpůjčku díla vnitrostátní meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle vyhlášky. Knihovna, která žádala o výpůjčku díla prostřednictvím MVS a uživatel, kterému bylo dílo půjčeno, jsou povinni zachovávat všechny všeobecné i individuální podmínky, stanovené knihovnou, která dílo půjčila. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, pokud zprostředkující knihovna neurčila jinak. Do výpůjčních lhůt se nezapočítává doba poštovní přepravy. O prodloužení výpůjční lhůty žádá na požádání uživatele knihovna. O prodloužení výpůjční lhůty je potřeba požádat alespoň týden před jejím uplynutím. Půjčování čteček elektronických knih 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny k absenčnímu půjčování. 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz. 3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky 1 000,- Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel půjčování čtečky elektronických knih. 4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení činí 10,- Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty. 5. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel. 6. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení. 7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky. 8. Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením. 9. V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící komponenty, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.

6 Bibliograficko-informační služby Uživatel může požádat o různé informace. Knihovna poskytuje svým uživatelům ústní i písemné informace o domácí i zahraniční literatuře, nejrůznější informace z počítačových programů, metodickou pomoc při vyhledávání všech druhů dokumentů. Zpřístupňuje rovněž katalogy, soustavu informačních kartoték, audio i video přehrávač, multimediální dokumenty v počítačích a další sekundární programy. Jiné služby Výstavy, kulturně vzdělávací akce, kopírování, faxování, exkurze, konzultace k problematice knihovnické a informační práce. Kopírování Z knihovního fondu i z vlastních materiálů lze čtenáři okopírovat materiály za poplatek podle ceníku. Kopie se zhotovují na počkání. Informační služby Poplatky za informační službu se řídí ceníkem. Závěrečná ustanovení Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel, nebo jím pověřený pracovník. Knihovní řád Městské knihovny se vztahuje na všechna oddělení Městské knihovny v Poděbradech. Přílohou knihovního řádu je ceník Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Badatelský řád. Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s.

Badatelský řád. Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Badatelský řád Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Vydal: K - Systém řízení jakosti a ekologie Datum: 1. ledna 2013 Badatelský řád Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava a.s. Obsah

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více