Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovovaný školní vzdělávací program biologie"

Transkript

1 Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi s platností od IČ , IZO řed.: Inovovaný školní vzdělávací program biologie byl vytvořen při realizaci projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Biologie Biologie nižší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, a naplňuje výraznou část průřezového tématu Environmentální výchova. Biologie je určena ţákům primy a sekundy niţšího gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tematickými exkurzemi, případně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř ţivé přírody, nýbrţ i ve vztahu k přírodě neţivé. Pro potřebu kompletace poznatků na úrovni základního vzdělání v případě ţáků, kteří nepokračují ve studiu na vyšším gymnáziu, jsou zařazeny kapitoly z biologie člověka. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody se spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Základní poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se s podstatou proměnlivosti organismů i s nástroji jejího vyuţívání v biotechnologii. Výuka probíhá ve specializované učebně nebo kmenových třídách. Podle moţností a tématu, je snahou nabídnout ţákům vedle výkladu i názornost poskytovanou moderními multimediálními technologiemi. Samostatné kritické myšlení, základy práce s literaturou i vyuţití internetu je rozvíjeno v tematicky vhodných celcích, zpracovaných například formou referátů. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. Poznatky předmětu biologie mohou být rozvíjeny i při exkurzích v rámci projektového týdne, případně občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády a dalších soutěţí s regionální i nadregionální patronací. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence pracovní - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů (případně i prezentací) je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie (kompetence 1)

3 biologie prima Téma Biologie člověka Neţivá příroda Výstup Žák: Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Popíše stavbu Země a metody jejího výzkumu Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty Určí rozdíl mezi sedimentární, magmatickou a metamorfovanou horninou na základě jejich typických znaků, u vybraných vzorků stanoví jejich mineralogické sloţení Objasní geologický cyklus hornin Porovnává mechanismy působení vnitřních a vnějších geologických dějů a jejich vliv na utváření zemského povrchu Objasní půdotvorný proces a rozliší základní půdní druhy a půdní typy v České republice Charakterizuje jednotlivá geologická období Zhodnotí názory na vznik ţivota na Zemi Vyuţívá geologickou mapu České republiky k objasnění geologického vývoje regionu Učivo Anatomie a fyziologie Orgány a orgánové soustavy opěrná, pohybová, řídící, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnoţovací Vznik a stavba Země Nerosty Horniny Vnitřní a vnější geologické děje Půdy Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi Geologický vývoj a stavba území České republiky Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace - Dýchací soustava - Pohybová soustava - Koţní soustava - Tkáně pouţit sešit pro laboratorní práci: - Smysly člověka pouţity interaktivní výukové prezentace - Stavba Země - Sedimentární horniny - Vnější geologické děje - Vnitřní geologické děje pouţity sešity pro laboratorní práce: - Poznávání minerálů - Poznávání hornin

4 biologie sekunda Téma Výstup Žák: Obecná Odliší ţivé soustavy od neţivých na základě jejich biologie charakteristických vlastností Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy Popíše základní rozdíly mezi prokaryontní, rostlinnou a ţivočišnou buňkou, objasní stavbu a funkci základních organel Vysvětlí významné metabolické procesy v buňce Objasní buněčný cyklus a popíše průběh mitózy a meiózy Zhodnotí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnoţování Genetika Pouţívá základní genetické pojmy, objasní podstatu dědičnosti Vysvětlí základní principy Mendlových zákonů Vysvětlí podstatu dědičnosti pohlaví Objasní některé metody výzkumu dědičnosti člověka a uvede příklady dědičných chorob Uvede některé etické problémy, které vyplývají ze současných genetických výzkumů Ekologie Pouţívá správně základní ekologické pojmy Zhodnotí vliv abiotických podmínek na ţivé organismy Uvede příklady vztahů v populacích a společenstvech Rozliší základní sloţky ekosystému a uvede příklady potravních řetězců a jejich význam Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí Učivo Obecné vlastnosti organismů Stavba a funkce virů Prokaryontní organismy Eukaryotní buňka Stavba buňky rostlinná, ţivočišná Metabolismus buňky Buněčný cyklus, dělení buněk Pohlavní a nepohlavní rozmnoţování Molekulární a buněčné základy dědičnosti Dědičnost a proměnlivost Genetika člověka Organismy a prostředí Vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím Vzájemné vztahy mezi organismy Ochrana přírody a ţivotního prostředí Globální problémy Chráněná území Integrované obory průřezová témata poznámky EV Ekosystémy Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţit sešit pro laboratorní práci: - Nálevníci pouţity interaktivní výukové prezentace - Ochrana přírody v ČR Poznámka: tučně vytištěné výstupy jsou převzaté z RVP pro NG

5 Biologie Biologie vyšší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a zčásti téţ Geologie. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, zčásti téţ naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a okrajově i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Biologie je určena ţákům prvního aţ třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tématickými exkurzemi a podobně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř biologie a s ní vyučované geologie, nýbrţ i v širším kontextu zejména přírodních věd. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se se základy podstaty proměnlivosti organismů a s moţnostmi cílené manipulace s genomem, jeţ nabízejí současné biotechnologie. Výuka je zajišťována ve specializované učebně s přesahem v učebnách multimediálních. Důraz je kladen na to, aby studentům byla kromě základní frontální výuky nabídnuta i moţnost vyuţití moderních multimediálních technologií. Formou referátů jsou cíleně budovány komunikativní i sociální a personální kompetence. Handicap absence pravidelné praktické výuky je umenšován příleţitostným zařazením dílčích úloh přímo v náplni hodin biologie. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. K dispozici jsou i specializované časopisy a archiv seminárních prací absolventů. Poznatky předmětu biologie pak mohou být následně rozvíjeny ve volitelném předmětu Seminář biologie s výukou během 2. pololetí 3. ročníku a ve 4. ročníku, jakoţ i při exkurzích v rámci projektového týdne a občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády, ekologické olympiády a SOČ. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence k podnikavosti - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů a prezentací je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády, SOČ) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4,6) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie -

6 biologie 1. ročník Téma Obecná biologie Výstup Žák: charakterizuje základní vlastnosti ţivých soustav. Porovná významné hypotézy vzniku a vývoje ţivota. Popíše stavbu a funkci buněčných struktur prokaryontní a eukaryotní buňky. Učivo Vznik a vývoj ţivých soustav Buňka, stavba a funkce Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ Porovná základní odlišnosti ve stavbě buňky rostlinné a ţivočišné. Popíše průběh mitotického a meiotického dělení buňky Mitotické dělení buňky Meiotické dělení buňky Objasní podstatu přenosu genetické informace do dceřiných buněk Chromozómy a jejich význam Viry Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy a objasní průběh ţivotního cyklu viru. Stavba a funkce virů Lytický a lyzigenní cyklus Biologie bakterií Uvede příklady virových onemocnění, moţnosti prevence a léčby. Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů. Charakterizuje bakterie, archebakterie a sinice, stavbu jejich buňky, jejich význam z hlediska ekologického, zdravotnického a hospodářského. Virové choroby Stavba a funkce bakterií Uvede příklady bakterií a sinic. Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby. Bakteriální choroby Biologie hub Porovná znaky hub, rostlin a ţivočichů. Charakterizuje stavbu těla, způsob výţivy a rozmnoţování hub. Rozpozná významné zástupce hub a lišejníků podle obrázků. Posoudí jejich význam ekologický, zdravotnický a hospodářský. Rozpozná naše běţné jedovaté houby, příznaky otravy houbami a prokáţe znalost první pomoci při otravě houbami. Stavba a funkce hub Vřeckovýtrusé houby Stopkovýtrusé houby Ţivotní cyklus vyšších hub Stavba a funkce lišejníků pouţita interaktivní výuková prezentace - Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé pouţity sešity pro laboratorní práce: - Lišejníky a vřeckovýtrusé houby - Stopkovýtrusé houby - Mechorosty Vysvětlí symbiózu na příkladu stavby těla lišejníku.

7 Biologie rostlin Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy. Uvede základní typy pletiv a jejich funkce. Popíše stavbu a funkci vegetativních a generativních orgánů rostlin, jejich přeměny. Objasní způsoby výţivy u rostlin. Vysvětlí princip fotosyntézy, její význam. Objasní princip respirace Charakterizuje příjem, vedení a výdej látek rostlinou. Charakterizuje ontogenezi rostlin, její fáze, faktory ovlivňující růst a vývin rostlin. Objasní princip ţivotních cyklů a způsoby rozmnoţování rostlin Porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin Pozná a pojmenuje (s vyuţitím různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Fotosyntéza Respirace Osmóza Transpirační proud Fytohormony Pohyby rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší a vyšší rostliny Výtrusné rostliny Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny EV Člověk a ţivotní prostředí Čím jsou významné organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany pouţity sešity pro laboratorní práce: - Kořen morfologie - List morfologie - Stonek morfologie - Vegetativní orgány anatomie kořene - List anatomie - Stonek anatomie - Není tráva jako tráva - Plody a semena - Květní vzorce a diagramy - Pylová zrna pouţity interaktivní výukové prezentace - Rozmnoţování semenných rostlin - Taxonomie jednoděloţných rostlin - Taxonomie dvouděloţných rostlin Zhodnotí hlavní příčiny úbytku rostlinných druhů Geologie Chápe význam rostlin v ochraně přírody Zhodnotí vývoj ţivotních podmínek na Zemi z pohledu geologie Rostliny a prostředí Cíle a metody ochrany přírody Geologická historie Země geologická období vývoje Země, změny polohy kontinentů, evoluce bioty a prostředí.

8 biologie 2. ročník: Zoologie, Ekologie Téma Ţivočišná buňka a tkáně Taxonomie ţivočichů Ekologie Výstup Žák: Dovede popsat ţivočišnou buňku, umí porovnat se stavbou rostlinné buňky Charakterizuje stavbu a funkci jednotlivých typů ţivočišných tkání Charakterizuje hlavní taxony ţivočichů a jejich významné zástupce Charakterizuje protista z ekologického, zdravotního a hospodářského hlediska Vysvětlí funkci jednotlivých orgánových soustav a orgánů vybraných skupin ţivočichů Určí vybrané ţivočichy, a systematicky je zařadí Objasní základní typy rozmnoţování Objasní podstatu ontogeneze Uvědomuje si nebezpečí přenosu některých onemocnění přenosných z ţivočichů na člověka Zná zásady prevence a ochrany zdraví člověka před těmito nemocemi Pouţívá správně základní ekologické pojmy Umí charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Rozumí, jak probíhá tok energie a látek v biosféře a ekosystému Objasní, čím jsou významné organismy pro člověka Uvědomuje si, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany Ví, které vlivy prostředí ohroţují zdraví člověka Učivo Základy cytologie, histologie a anatomie ţivočichů Systém ţivočichů taxonomie: Říše Protista a Chromista Říše Ţivočichové - Houby - Ţahavci - Ploštěnci - Měkkýši - Členovci - Ostnokoţci - Strunatci Organismus a prostředí Ţivotní prostor pro organismy Objasnění základních ekologických pojmů (populace, biocenóza, ekosystém, biosféra) Produkce a konzumace v ekosystému, potravní řetězce Biologické znečištění prostředí Ochrana biologické rozmanitosti Integrované obory průřezová témata poznámky Člověk a zdraví: - rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Environmentální výchova: Problematika vztahů organismů a prostředí - jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm ţijí - které abiotické a biotické faktory působí na organismus - tok energie a látek v biosféře a ekosystému - jak charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj; globální environmentální problémy přírodního a společenského prostředí Člověk a životní prostředí: - význam organismů pro člověka - příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů - moţnosti ochrany některých ohroţených druhů - příčiny a důsledky globálních ekologických problémů Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Niţší obratlovci - Vyšší obratlovci plazi pouţit sešit pro laboratorní práci: - Poznávání plţů pouţita interaktivní výuková prezentace: - Základní ekologické pojmy pouţity sešity pro laboratorní práce: - Chráněné krajinné oblasti v ČR - Les

9 biologie 3. ročník Téma Biologie člověka Výstup Žák: Zhodnotí fylogenetický vývoj člověka Popíše stavbu kostí, typy spojení kostí Popíše kostru člověka a její funkce Popíše stavbu kosterní, hladké a srdeční svaloviny, porovná jejich význam a funkci Určí polohu významných kosterních svalů Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav oběhová soustava a imunitní systém; dýchací soustava, trávicí soustava a metabolismus vylučovací soustava a kůţe Vysvětlí vztahy mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí nervové soustavy Popíše stavbu a funkci neuronu Vysvětlí přenos nervového vzruchu na synapsi, charakterizuje typy reflexů Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů a dalších významných receptorů Charakterizuje ţlázy s vnitřní sekrecí a hormony Popíše vzájemnou provázanost nervové a hormonální regulace Popíše stavbu a funkci rozmnoţovací soustavy muţe a ţeny Popíše ovulaci, menstruační cyklus ţeny, proces oplození, průběh těhotenství Charakterizuje stručně jednotlivá období ţivota člověka. Uvede příčiny pohlavně přenosných nemocí a moţnosti jejich prevence Zhodnotí klady a zápory antikoncepčních metod Objasní metody asistované reprodukce Orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství Učivo Fylogeneze člověka Opěrná a pohybová soustava Soustavy látkové přeměny Soustavy regulační Soustavy rozmnoţovací a ontogeneze Změny v dospívání způsoby sebereflexe a kontroly emocí péče o reprodukční zdraví antikoncepce Partnerský a sexuální ţivot Integrované obory průřezová témata poznámky Výchova ke zdraví - zdravá výţiva specifické potřeby výţivy podle věku, zdravotního stavu a profese. - civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy Výchova ke zdraví - metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty - hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství - rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Vylučovací soustava - Oběhová soustava - Imunita

10 Genetika Popíše stavbu a funkci nukleových kyselin, průběh replikace DNA a proteosyntézy Molekulární podstata dědičnost Objasní základní genetické pojmy Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Řeší jednoduché genetické příklady Dědičnost a proměnlivost organismů Vysvětlí Mendelovy zákony Vysvětlí podstatu chromozomového určení pohlaví a dědičnosti znaků pohlavně vázaných Popíše genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci Charakterizuje faktory narušující rovnováhu v populaci Genetika populací Uvede základní laboratorní metody uţívané v molekulární biologii Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě Genetika člověka Člověk a ţivotní prostředí Objasní pojem globální změny, globální problémy lidské populace, trvale udržitelný rozvoj. Ekologie globálního ekosystému; člověk, jako klíčový druh Člověk a ţivotní prostředí - jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na ţivotní prostředí - které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka pouţita interaktivní výuková prezentace: - Země lidí

11 Obsah problematiky životního prostředí v jednotlivých interaktivních výukových prezentacích a sešitech pro laboratorní práce Seznam interaktivních výukových prezentací z biologie počet hodin výuky (à 45 min) obsah ekologie 1. Stavba Země 1 h 2. Sedimentární horniny 2 h 3. Vnitřní geologické děje 3 h 4. Vnější geologické děje 2 h 5. Dýchací soustava 2 h 6. Pohybová soustava 1 h 7. Koţní soustava 2 h 8. Tkáně 1 h 9. Rozmnoţování semenných 2 h 10. Imunita 2 h 11. Vylučovací soustava 2 h 12. Oběhová soustava 2 h 13. Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé 4 h 14. Základní ekologické pojmy a vztahy 9 h 405 min 15. Země lidí 4 h 180 min 16. Vyšší obratlovci plazi 4 h 17. Taxonomie jednoděloţných rostlin 2 h 15 min 18. Taxonomie dvouděloţných rostlin 3 h 10 min 19. Niţší obratlovci 2 h 15 min 20. Ochrana přírody v ČR 1 h 45 min Seznam sešitů pro laboratorní práce z biologie 1. Nálevníci 1 h 2. Pylová zrna 1 h 3. Květní vzorce a diagramy 1 h 4. Smysly člověka 1 h 5. Poznávání minerálů 1 h 6. Poznávání hornin 1 h 7. Chráněné krajinné oblasti ČR 1 h 45 min 8. Les 1 h 9. Kořen morfologie 1 h 10. List morfologie 1 h 11. Stonek morfologie 1 h 12. Plody, semena 1 h 13. Vegetativní orgány anatomie kořene 1 h 14. Poznávání plţů 1 h 15. List anatomie 1 h 16. Stonek anatomie 1 h 17. Mechorosty 1 h 18. Lišejníky a vřeckovýtrusé houby 2 h 19. Stopkovýtrusé houby 2 h 20. Není tráva jako tráva 1 h celkem 73 hod 715 min, tj. 15,9 vyuč. hod % ekologických témat: 21,8 %

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více