Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovovaný školní vzdělávací program biologie"

Transkript

1 Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi s platností od IČ , IZO řed.: Inovovaný školní vzdělávací program biologie byl vytvořen při realizaci projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Biologie Biologie nižší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, a naplňuje výraznou část průřezového tématu Environmentální výchova. Biologie je určena ţákům primy a sekundy niţšího gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tematickými exkurzemi, případně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř ţivé přírody, nýbrţ i ve vztahu k přírodě neţivé. Pro potřebu kompletace poznatků na úrovni základního vzdělání v případě ţáků, kteří nepokračují ve studiu na vyšším gymnáziu, jsou zařazeny kapitoly z biologie člověka. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody se spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Základní poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se s podstatou proměnlivosti organismů i s nástroji jejího vyuţívání v biotechnologii. Výuka probíhá ve specializované učebně nebo kmenových třídách. Podle moţností a tématu, je snahou nabídnout ţákům vedle výkladu i názornost poskytovanou moderními multimediálními technologiemi. Samostatné kritické myšlení, základy práce s literaturou i vyuţití internetu je rozvíjeno v tematicky vhodných celcích, zpracovaných například formou referátů. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. Poznatky předmětu biologie mohou být rozvíjeny i při exkurzích v rámci projektového týdne, případně občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády a dalších soutěţí s regionální i nadregionální patronací. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence pracovní - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů (případně i prezentací) je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie (kompetence 1)

3 biologie prima Téma Biologie člověka Neţivá příroda Výstup Žák: Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Popíše stavbu Země a metody jejího výzkumu Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty Určí rozdíl mezi sedimentární, magmatickou a metamorfovanou horninou na základě jejich typických znaků, u vybraných vzorků stanoví jejich mineralogické sloţení Objasní geologický cyklus hornin Porovnává mechanismy působení vnitřních a vnějších geologických dějů a jejich vliv na utváření zemského povrchu Objasní půdotvorný proces a rozliší základní půdní druhy a půdní typy v České republice Charakterizuje jednotlivá geologická období Zhodnotí názory na vznik ţivota na Zemi Vyuţívá geologickou mapu České republiky k objasnění geologického vývoje regionu Učivo Anatomie a fyziologie Orgány a orgánové soustavy opěrná, pohybová, řídící, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnoţovací Vznik a stavba Země Nerosty Horniny Vnitřní a vnější geologické děje Půdy Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi Geologický vývoj a stavba území České republiky Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace - Dýchací soustava - Pohybová soustava - Koţní soustava - Tkáně pouţit sešit pro laboratorní práci: - Smysly člověka pouţity interaktivní výukové prezentace - Stavba Země - Sedimentární horniny - Vnější geologické děje - Vnitřní geologické děje pouţity sešity pro laboratorní práce: - Poznávání minerálů - Poznávání hornin

4 biologie sekunda Téma Výstup Žák: Obecná Odliší ţivé soustavy od neţivých na základě jejich biologie charakteristických vlastností Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy Popíše základní rozdíly mezi prokaryontní, rostlinnou a ţivočišnou buňkou, objasní stavbu a funkci základních organel Vysvětlí významné metabolické procesy v buňce Objasní buněčný cyklus a popíše průběh mitózy a meiózy Zhodnotí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnoţování Genetika Pouţívá základní genetické pojmy, objasní podstatu dědičnosti Vysvětlí základní principy Mendlových zákonů Vysvětlí podstatu dědičnosti pohlaví Objasní některé metody výzkumu dědičnosti člověka a uvede příklady dědičných chorob Uvede některé etické problémy, které vyplývají ze současných genetických výzkumů Ekologie Pouţívá správně základní ekologické pojmy Zhodnotí vliv abiotických podmínek na ţivé organismy Uvede příklady vztahů v populacích a společenstvech Rozliší základní sloţky ekosystému a uvede příklady potravních řetězců a jejich význam Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí Učivo Obecné vlastnosti organismů Stavba a funkce virů Prokaryontní organismy Eukaryotní buňka Stavba buňky rostlinná, ţivočišná Metabolismus buňky Buněčný cyklus, dělení buněk Pohlavní a nepohlavní rozmnoţování Molekulární a buněčné základy dědičnosti Dědičnost a proměnlivost Genetika člověka Organismy a prostředí Vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím Vzájemné vztahy mezi organismy Ochrana přírody a ţivotního prostředí Globální problémy Chráněná území Integrované obory průřezová témata poznámky EV Ekosystémy Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţit sešit pro laboratorní práci: - Nálevníci pouţity interaktivní výukové prezentace - Ochrana přírody v ČR Poznámka: tučně vytištěné výstupy jsou převzaté z RVP pro NG

5 Biologie Biologie vyšší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a zčásti téţ Geologie. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, zčásti téţ naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a okrajově i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Biologie je určena ţákům prvního aţ třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tématickými exkurzemi a podobně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř biologie a s ní vyučované geologie, nýbrţ i v širším kontextu zejména přírodních věd. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se se základy podstaty proměnlivosti organismů a s moţnostmi cílené manipulace s genomem, jeţ nabízejí současné biotechnologie. Výuka je zajišťována ve specializované učebně s přesahem v učebnách multimediálních. Důraz je kladen na to, aby studentům byla kromě základní frontální výuky nabídnuta i moţnost vyuţití moderních multimediálních technologií. Formou referátů jsou cíleně budovány komunikativní i sociální a personální kompetence. Handicap absence pravidelné praktické výuky je umenšován příleţitostným zařazením dílčích úloh přímo v náplni hodin biologie. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. K dispozici jsou i specializované časopisy a archiv seminárních prací absolventů. Poznatky předmětu biologie pak mohou být následně rozvíjeny ve volitelném předmětu Seminář biologie s výukou během 2. pololetí 3. ročníku a ve 4. ročníku, jakoţ i při exkurzích v rámci projektového týdne a občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády, ekologické olympiády a SOČ. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence k podnikavosti - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů a prezentací je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády, SOČ) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4,6) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie -

6 biologie 1. ročník Téma Obecná biologie Výstup Žák: charakterizuje základní vlastnosti ţivých soustav. Porovná významné hypotézy vzniku a vývoje ţivota. Popíše stavbu a funkci buněčných struktur prokaryontní a eukaryotní buňky. Učivo Vznik a vývoj ţivých soustav Buňka, stavba a funkce Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ Porovná základní odlišnosti ve stavbě buňky rostlinné a ţivočišné. Popíše průběh mitotického a meiotického dělení buňky Mitotické dělení buňky Meiotické dělení buňky Objasní podstatu přenosu genetické informace do dceřiných buněk Chromozómy a jejich význam Viry Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy a objasní průběh ţivotního cyklu viru. Stavba a funkce virů Lytický a lyzigenní cyklus Biologie bakterií Uvede příklady virových onemocnění, moţnosti prevence a léčby. Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů. Charakterizuje bakterie, archebakterie a sinice, stavbu jejich buňky, jejich význam z hlediska ekologického, zdravotnického a hospodářského. Virové choroby Stavba a funkce bakterií Uvede příklady bakterií a sinic. Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby. Bakteriální choroby Biologie hub Porovná znaky hub, rostlin a ţivočichů. Charakterizuje stavbu těla, způsob výţivy a rozmnoţování hub. Rozpozná významné zástupce hub a lišejníků podle obrázků. Posoudí jejich význam ekologický, zdravotnický a hospodářský. Rozpozná naše běţné jedovaté houby, příznaky otravy houbami a prokáţe znalost první pomoci při otravě houbami. Stavba a funkce hub Vřeckovýtrusé houby Stopkovýtrusé houby Ţivotní cyklus vyšších hub Stavba a funkce lišejníků pouţita interaktivní výuková prezentace - Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé pouţity sešity pro laboratorní práce: - Lišejníky a vřeckovýtrusé houby - Stopkovýtrusé houby - Mechorosty Vysvětlí symbiózu na příkladu stavby těla lišejníku.

7 Biologie rostlin Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy. Uvede základní typy pletiv a jejich funkce. Popíše stavbu a funkci vegetativních a generativních orgánů rostlin, jejich přeměny. Objasní způsoby výţivy u rostlin. Vysvětlí princip fotosyntézy, její význam. Objasní princip respirace Charakterizuje příjem, vedení a výdej látek rostlinou. Charakterizuje ontogenezi rostlin, její fáze, faktory ovlivňující růst a vývin rostlin. Objasní princip ţivotních cyklů a způsoby rozmnoţování rostlin Porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin Pozná a pojmenuje (s vyuţitím různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Fotosyntéza Respirace Osmóza Transpirační proud Fytohormony Pohyby rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší a vyšší rostliny Výtrusné rostliny Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny EV Člověk a ţivotní prostředí Čím jsou významné organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany pouţity sešity pro laboratorní práce: - Kořen morfologie - List morfologie - Stonek morfologie - Vegetativní orgány anatomie kořene - List anatomie - Stonek anatomie - Není tráva jako tráva - Plody a semena - Květní vzorce a diagramy - Pylová zrna pouţity interaktivní výukové prezentace - Rozmnoţování semenných rostlin - Taxonomie jednoděloţných rostlin - Taxonomie dvouděloţných rostlin Zhodnotí hlavní příčiny úbytku rostlinných druhů Geologie Chápe význam rostlin v ochraně přírody Zhodnotí vývoj ţivotních podmínek na Zemi z pohledu geologie Rostliny a prostředí Cíle a metody ochrany přírody Geologická historie Země geologická období vývoje Země, změny polohy kontinentů, evoluce bioty a prostředí.

8 biologie 2. ročník: Zoologie, Ekologie Téma Ţivočišná buňka a tkáně Taxonomie ţivočichů Ekologie Výstup Žák: Dovede popsat ţivočišnou buňku, umí porovnat se stavbou rostlinné buňky Charakterizuje stavbu a funkci jednotlivých typů ţivočišných tkání Charakterizuje hlavní taxony ţivočichů a jejich významné zástupce Charakterizuje protista z ekologického, zdravotního a hospodářského hlediska Vysvětlí funkci jednotlivých orgánových soustav a orgánů vybraných skupin ţivočichů Určí vybrané ţivočichy, a systematicky je zařadí Objasní základní typy rozmnoţování Objasní podstatu ontogeneze Uvědomuje si nebezpečí přenosu některých onemocnění přenosných z ţivočichů na člověka Zná zásady prevence a ochrany zdraví člověka před těmito nemocemi Pouţívá správně základní ekologické pojmy Umí charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Rozumí, jak probíhá tok energie a látek v biosféře a ekosystému Objasní, čím jsou významné organismy pro člověka Uvědomuje si, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany Ví, které vlivy prostředí ohroţují zdraví člověka Učivo Základy cytologie, histologie a anatomie ţivočichů Systém ţivočichů taxonomie: Říše Protista a Chromista Říše Ţivočichové - Houby - Ţahavci - Ploštěnci - Měkkýši - Členovci - Ostnokoţci - Strunatci Organismus a prostředí Ţivotní prostor pro organismy Objasnění základních ekologických pojmů (populace, biocenóza, ekosystém, biosféra) Produkce a konzumace v ekosystému, potravní řetězce Biologické znečištění prostředí Ochrana biologické rozmanitosti Integrované obory průřezová témata poznámky Člověk a zdraví: - rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Environmentální výchova: Problematika vztahů organismů a prostředí - jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm ţijí - které abiotické a biotické faktory působí na organismus - tok energie a látek v biosféře a ekosystému - jak charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj; globální environmentální problémy přírodního a společenského prostředí Člověk a životní prostředí: - význam organismů pro člověka - příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů - moţnosti ochrany některých ohroţených druhů - příčiny a důsledky globálních ekologických problémů Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Niţší obratlovci - Vyšší obratlovci plazi pouţit sešit pro laboratorní práci: - Poznávání plţů pouţita interaktivní výuková prezentace: - Základní ekologické pojmy pouţity sešity pro laboratorní práce: - Chráněné krajinné oblasti v ČR - Les

9 biologie 3. ročník Téma Biologie člověka Výstup Žák: Zhodnotí fylogenetický vývoj člověka Popíše stavbu kostí, typy spojení kostí Popíše kostru člověka a její funkce Popíše stavbu kosterní, hladké a srdeční svaloviny, porovná jejich význam a funkci Určí polohu významných kosterních svalů Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav oběhová soustava a imunitní systém; dýchací soustava, trávicí soustava a metabolismus vylučovací soustava a kůţe Vysvětlí vztahy mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí nervové soustavy Popíše stavbu a funkci neuronu Vysvětlí přenos nervového vzruchu na synapsi, charakterizuje typy reflexů Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů a dalších významných receptorů Charakterizuje ţlázy s vnitřní sekrecí a hormony Popíše vzájemnou provázanost nervové a hormonální regulace Popíše stavbu a funkci rozmnoţovací soustavy muţe a ţeny Popíše ovulaci, menstruační cyklus ţeny, proces oplození, průběh těhotenství Charakterizuje stručně jednotlivá období ţivota člověka. Uvede příčiny pohlavně přenosných nemocí a moţnosti jejich prevence Zhodnotí klady a zápory antikoncepčních metod Objasní metody asistované reprodukce Orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství Učivo Fylogeneze člověka Opěrná a pohybová soustava Soustavy látkové přeměny Soustavy regulační Soustavy rozmnoţovací a ontogeneze Změny v dospívání způsoby sebereflexe a kontroly emocí péče o reprodukční zdraví antikoncepce Partnerský a sexuální ţivot Integrované obory průřezová témata poznámky Výchova ke zdraví - zdravá výţiva specifické potřeby výţivy podle věku, zdravotního stavu a profese. - civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy Výchova ke zdraví - metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty - hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství - rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Vylučovací soustava - Oběhová soustava - Imunita

10 Genetika Popíše stavbu a funkci nukleových kyselin, průběh replikace DNA a proteosyntézy Molekulární podstata dědičnost Objasní základní genetické pojmy Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Řeší jednoduché genetické příklady Dědičnost a proměnlivost organismů Vysvětlí Mendelovy zákony Vysvětlí podstatu chromozomového určení pohlaví a dědičnosti znaků pohlavně vázaných Popíše genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci Charakterizuje faktory narušující rovnováhu v populaci Genetika populací Uvede základní laboratorní metody uţívané v molekulární biologii Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě Genetika člověka Člověk a ţivotní prostředí Objasní pojem globální změny, globální problémy lidské populace, trvale udržitelný rozvoj. Ekologie globálního ekosystému; člověk, jako klíčový druh Člověk a ţivotní prostředí - jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na ţivotní prostředí - které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka pouţita interaktivní výuková prezentace: - Země lidí

11 Obsah problematiky životního prostředí v jednotlivých interaktivních výukových prezentacích a sešitech pro laboratorní práce Seznam interaktivních výukových prezentací z biologie počet hodin výuky (à 45 min) obsah ekologie 1. Stavba Země 1 h 2. Sedimentární horniny 2 h 3. Vnitřní geologické děje 3 h 4. Vnější geologické děje 2 h 5. Dýchací soustava 2 h 6. Pohybová soustava 1 h 7. Koţní soustava 2 h 8. Tkáně 1 h 9. Rozmnoţování semenných 2 h 10. Imunita 2 h 11. Vylučovací soustava 2 h 12. Oběhová soustava 2 h 13. Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé 4 h 14. Základní ekologické pojmy a vztahy 9 h 405 min 15. Země lidí 4 h 180 min 16. Vyšší obratlovci plazi 4 h 17. Taxonomie jednoděloţných rostlin 2 h 15 min 18. Taxonomie dvouděloţných rostlin 3 h 10 min 19. Niţší obratlovci 2 h 15 min 20. Ochrana přírody v ČR 1 h 45 min Seznam sešitů pro laboratorní práce z biologie 1. Nálevníci 1 h 2. Pylová zrna 1 h 3. Květní vzorce a diagramy 1 h 4. Smysly člověka 1 h 5. Poznávání minerálů 1 h 6. Poznávání hornin 1 h 7. Chráněné krajinné oblasti ČR 1 h 45 min 8. Les 1 h 9. Kořen morfologie 1 h 10. List morfologie 1 h 11. Stonek morfologie 1 h 12. Plody, semena 1 h 13. Vegetativní orgány anatomie kořene 1 h 14. Poznávání plţů 1 h 15. List anatomie 1 h 16. Stonek anatomie 1 h 17. Mechorosty 1 h 18. Lišejníky a vřeckovýtrusé houby 2 h 19. Stopkovýtrusé houby 2 h 20. Není tráva jako tráva 1 h celkem 73 hod 715 min, tj. 15,9 vyuč. hod % ekologických témat: 21,8 %

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2016/2017. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala Mgr. Milada Bilíková Časová dotace Nižší gymnázium:

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

obecné vlastnosti živých soustav soustav teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník prokaryotní a eukaryotní buňka buňka - stavba a funkce

obecné vlastnosti živých soustav soustav teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník prokaryotní a eukaryotní buňka buňka - stavba a funkce odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností zkoumá formy, vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav, jejich vzájemné a k neživému prostředí OBECNÁ BIOLOGIE vznik

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Systematická biologie B51 volitelný předmět pro 4. ročník

Systematická biologie B51 volitelný předmět pro 4. ročník Systematická biologie B51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Existují zde

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené

Biologie - Sekunda. porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené - Sekunda Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio M 1/1-7 Délka modulu 132 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Obecná biologie Obecné vlastnosti živých soustav Uspořádání živých soustav

Obecná biologie Obecné vlastnosti živých soustav Uspořádání živých soustav Vyučovací předmět Biologie Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák popíše vnitřní složitosti a funkční uspořádání

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

PŘÍRODOPIS. Osmileté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu:

PŘÍRODOPIS. Osmileté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 14 Osmileté gymnázium PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět přírodopis zahrnuje kromě tematického okruhu Neživá příroda (integrován do ŠVP osmiletého studia vzdělávacího

Více

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět přírodopis zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Přírodopis (RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda), tematické okruhy Ekosystémy

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

BIOLOGIE. Čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu:

BIOLOGIE. Čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 15 Čtyřleté gymnázium BIOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět biologie zahrnuje kompletní vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP GV, vzdělávací oblast Člověk

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie živočichů 16 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta 2 hodiny týdně ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Kompetence komunikativní modul vede žáky k umění vyjadřovat se přiměřeně situaci

Kompetence komunikativní modul vede žáky k umění vyjadřovat se přiměřeně situaci Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio-M-2/1-7 Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Přírodopis - 6. ročník (Standard)

Přírodopis - 6. ročník (Standard) Přírodopis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy objasní obsah studia biologie a jejího významu pro život člověka vyjmenuje a porovná jednotlivé biologické disciplíny orientuje se v systému

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více