Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovovaný školní vzdělávací program biologie"

Transkript

1 Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi s platností od IČ , IZO řed.: Inovovaný školní vzdělávací program biologie byl vytvořen při realizaci projektu Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Biologie Biologie nižší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, a naplňuje výraznou část průřezového tématu Environmentální výchova. Biologie je určena ţákům primy a sekundy niţšího gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tematickými exkurzemi, případně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř ţivé přírody, nýbrţ i ve vztahu k přírodě neţivé. Pro potřebu kompletace poznatků na úrovni základního vzdělání v případě ţáků, kteří nepokračují ve studiu na vyšším gymnáziu, jsou zařazeny kapitoly z biologie člověka. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody se spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Základní poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se s podstatou proměnlivosti organismů i s nástroji jejího vyuţívání v biotechnologii. Výuka probíhá ve specializované učebně nebo kmenových třídách. Podle moţností a tématu, je snahou nabídnout ţákům vedle výkladu i názornost poskytovanou moderními multimediálními technologiemi. Samostatné kritické myšlení, základy práce s literaturou i vyuţití internetu je rozvíjeno v tematicky vhodných celcích, zpracovaných například formou referátů. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. Poznatky předmětu biologie mohou být rozvíjeny i při exkurzích v rámci projektového týdne, případně občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády a dalších soutěţí s regionální i nadregionální patronací. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence pracovní - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů (případně i prezentací) je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie (kompetence 1)

3 biologie prima Téma Biologie člověka Neţivá příroda Výstup Žák: Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Popíše stavbu Země a metody jejího výzkumu Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty Určí rozdíl mezi sedimentární, magmatickou a metamorfovanou horninou na základě jejich typických znaků, u vybraných vzorků stanoví jejich mineralogické sloţení Objasní geologický cyklus hornin Porovnává mechanismy působení vnitřních a vnějších geologických dějů a jejich vliv na utváření zemského povrchu Objasní půdotvorný proces a rozliší základní půdní druhy a půdní typy v České republice Charakterizuje jednotlivá geologická období Zhodnotí názory na vznik ţivota na Zemi Vyuţívá geologickou mapu České republiky k objasnění geologického vývoje regionu Učivo Anatomie a fyziologie Orgány a orgánové soustavy opěrná, pohybová, řídící, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnoţovací Vznik a stavba Země Nerosty Horniny Vnitřní a vnější geologické děje Půdy Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi Geologický vývoj a stavba území České republiky Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace - Dýchací soustava - Pohybová soustava - Koţní soustava - Tkáně pouţit sešit pro laboratorní práci: - Smysly člověka pouţity interaktivní výukové prezentace - Stavba Země - Sedimentární horniny - Vnější geologické děje - Vnitřní geologické děje pouţity sešity pro laboratorní práce: - Poznávání minerálů - Poznávání hornin

4 biologie sekunda Téma Výstup Žák: Obecná Odliší ţivé soustavy od neţivých na základě jejich biologie charakteristických vlastností Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy Popíše základní rozdíly mezi prokaryontní, rostlinnou a ţivočišnou buňkou, objasní stavbu a funkci základních organel Vysvětlí významné metabolické procesy v buňce Objasní buněčný cyklus a popíše průběh mitózy a meiózy Zhodnotí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnoţování Genetika Pouţívá základní genetické pojmy, objasní podstatu dědičnosti Vysvětlí základní principy Mendlových zákonů Vysvětlí podstatu dědičnosti pohlaví Objasní některé metody výzkumu dědičnosti člověka a uvede příklady dědičných chorob Uvede některé etické problémy, které vyplývají ze současných genetických výzkumů Ekologie Pouţívá správně základní ekologické pojmy Zhodnotí vliv abiotických podmínek na ţivé organismy Uvede příklady vztahů v populacích a společenstvech Rozliší základní sloţky ekosystému a uvede příklady potravních řetězců a jejich význam Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí Učivo Obecné vlastnosti organismů Stavba a funkce virů Prokaryontní organismy Eukaryotní buňka Stavba buňky rostlinná, ţivočišná Metabolismus buňky Buněčný cyklus, dělení buněk Pohlavní a nepohlavní rozmnoţování Molekulární a buněčné základy dědičnosti Dědičnost a proměnlivost Genetika člověka Organismy a prostředí Vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím Vzájemné vztahy mezi organismy Ochrana přírody a ţivotního prostředí Globální problémy Chráněná území Integrované obory průřezová témata poznámky EV Ekosystémy Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţit sešit pro laboratorní práci: - Nálevníci pouţity interaktivní výukové prezentace - Ochrana přírody v ČR Poznámka: tučně vytištěné výstupy jsou převzaté z RVP pro NG

5 Biologie Biologie vyšší gymnázium (inovováno) Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení. Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a zčásti téţ Geologie. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví, zčásti téţ naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a okrajově i Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Biologie je určena ţákům prvního aţ třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Doplněna je příleţitostnými tématickými exkurzemi a podobně i praktickým cvičením. Předmět biologie seznamuje studenty s materiální podstatou forem a projevů ţivé hmoty, umoţňuje pochopit organizaci ţivých struktur, dává obrázek o vývoji ţivé i neţivé přírody a buduje vzájemné souvislosti nejen uvnitř biologie a s ní vyučované geologie, nýbrţ i v širším kontextu zejména přírodních věd. V kapitolách věnovaných vztahům organismů k prostředí a ochraně přírody spoluposiluje odpovědný přístup nové generace k ţivotnímu prostředí. Poznatky z genetiky a molekulární biologie otevírají moţnosti k obeznámení se se základy podstaty proměnlivosti organismů a s moţnostmi cílené manipulace s genomem, jeţ nabízejí současné biotechnologie. Výuka je zajišťována ve specializované učebně s přesahem v učebnách multimediálních. Důraz je kladen na to, aby studentům byla kromě základní frontální výuky nabídnuta i moţnost vyuţití moderních multimediálních technologií. Formou referátů jsou cíleně budovány komunikativní i sociální a personální kompetence. Handicap absence pravidelné praktické výuky je umenšován příleţitostným zařazením dílčích úloh přímo v náplni hodin biologie. Během studia ţáci mohou vyuţívat školní knihovnu (včetně výpočetní techniky) i zdroje příslušné kabinetu biologie. K dispozici jsou i specializované časopisy a archiv seminárních prací absolventů. Poznatky předmětu biologie pak mohou být následně rozvíjeny ve volitelném předmětu Seminář biologie s výukou během 2. pololetí 3. ročníku a ve 4. ročníku, jakoţ i při exkurzích v rámci projektového týdne a občasných jednodenních exkurzích během roku. Během studia je moţné účastnit se biologické olympiády, ekologické olympiády a SOČ. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence občanská 6. Kompetence k podnikavosti - Ţák je veden k samostatnému uvaţování a kritickému myšlení diskusí s vyučujícím i spoluţáky o přesahových či problémových tématech (kompetence 1,2,3,4) - Zpracováním odborných referátů a prezentací je rozvíjena jeho schopnost třídění poznatků, jejich kritického hodnocení, logické souvztaţnosti i schopnost prezentace výsledků na veřejnosti (kompetence 1,2,3,4) - K odpovědi je ţádán slovní komentář (kompetence 3) - Přesahová témata (environmentální, globální) vedou k rozvoji vnímání personální zodpovědnosti (kompetence 5) - Zadáváním otázek vyţadujících logiku a pochopení problematiky učitel ţáka vede k přemýšlivosti a ke kritickému zhodnocení jeho vlastních znalostí (kompetence 1,3) - Účastí v nadstavbových aktivitách (olympiády, SOČ) je rozvíjen růstový i odborný potenciál ţáků (kompetence 1,2,3,4,6) - Diskusí různých způsobů řešení a vnímání problémů ve společnosti (zdravotnictví, ochrana přírody) učitel rozvíjí hodnotovou orientaci ţáků i jejich schopnost samostatné interpretace poznatků (kompetence 2,3,4,5) - Během terénních exkurzí je ţák konfrontován s teorií a praxí občanských postojů společnosti v otázkách ochrany přírody (kompetence 2,5) - Při samostatně nebo skupinově prováděných praktických úlohách vede učitel ţáka k respektování metod vědecké práce, sebekázni a rozvíjí se jeho schopnost interpretační (kompetence 2,3,4) - Ţák je veden k aktivnímu pouţívání odborné terminologie -

6 biologie 1. ročník Téma Obecná biologie Výstup Žák: charakterizuje základní vlastnosti ţivých soustav. Porovná významné hypotézy vzniku a vývoje ţivota. Popíše stavbu a funkci buněčných struktur prokaryontní a eukaryotní buňky. Učivo Vznik a vývoj ţivých soustav Buňka, stavba a funkce Integrované obory průřezová témata poznámky Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ Porovná základní odlišnosti ve stavbě buňky rostlinné a ţivočišné. Popíše průběh mitotického a meiotického dělení buňky Mitotické dělení buňky Meiotické dělení buňky Objasní podstatu přenosu genetické informace do dceřiných buněk Chromozómy a jejich význam Viry Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy a objasní průběh ţivotního cyklu viru. Stavba a funkce virů Lytický a lyzigenní cyklus Biologie bakterií Uvede příklady virových onemocnění, moţnosti prevence a léčby. Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů. Charakterizuje bakterie, archebakterie a sinice, stavbu jejich buňky, jejich význam z hlediska ekologického, zdravotnického a hospodářského. Virové choroby Stavba a funkce bakterií Uvede příklady bakterií a sinic. Zhodnotí způsoby ochrany proti bakteriálním onemocněním a metody jejich léčby. Bakteriální choroby Biologie hub Porovná znaky hub, rostlin a ţivočichů. Charakterizuje stavbu těla, způsob výţivy a rozmnoţování hub. Rozpozná významné zástupce hub a lišejníků podle obrázků. Posoudí jejich význam ekologický, zdravotnický a hospodářský. Rozpozná naše běţné jedovaté houby, příznaky otravy houbami a prokáţe znalost první pomoci při otravě houbami. Stavba a funkce hub Vřeckovýtrusé houby Stopkovýtrusé houby Ţivotní cyklus vyšších hub Stavba a funkce lišejníků pouţita interaktivní výuková prezentace - Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé pouţity sešity pro laboratorní práce: - Lišejníky a vřeckovýtrusé houby - Stopkovýtrusé houby - Mechorosty Vysvětlí symbiózu na příkladu stavby těla lišejníku.

7 Biologie rostlin Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy. Uvede základní typy pletiv a jejich funkce. Popíše stavbu a funkci vegetativních a generativních orgánů rostlin, jejich přeměny. Objasní způsoby výţivy u rostlin. Vysvětlí princip fotosyntézy, její význam. Objasní princip respirace Charakterizuje příjem, vedení a výdej látek rostlinou. Charakterizuje ontogenezi rostlin, její fáze, faktory ovlivňující růst a vývin rostlin. Objasní princip ţivotních cyklů a způsoby rozmnoţování rostlin Porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévnatých rostlin Pozná a pojmenuje (s vyuţitím různých informačních zdrojů) významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Fotosyntéza Respirace Osmóza Transpirační proud Fytohormony Pohyby rostlin Systém a evoluce rostlin Niţší a vyšší rostliny Výtrusné rostliny Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny EV Člověk a ţivotní prostředí Čím jsou významné organismy pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany pouţity sešity pro laboratorní práce: - Kořen morfologie - List morfologie - Stonek morfologie - Vegetativní orgány anatomie kořene - List anatomie - Stonek anatomie - Není tráva jako tráva - Plody a semena - Květní vzorce a diagramy - Pylová zrna pouţity interaktivní výukové prezentace - Rozmnoţování semenných rostlin - Taxonomie jednoděloţných rostlin - Taxonomie dvouděloţných rostlin Zhodnotí hlavní příčiny úbytku rostlinných druhů Geologie Chápe význam rostlin v ochraně přírody Zhodnotí vývoj ţivotních podmínek na Zemi z pohledu geologie Rostliny a prostředí Cíle a metody ochrany přírody Geologická historie Země geologická období vývoje Země, změny polohy kontinentů, evoluce bioty a prostředí.

8 biologie 2. ročník: Zoologie, Ekologie Téma Ţivočišná buňka a tkáně Taxonomie ţivočichů Ekologie Výstup Žák: Dovede popsat ţivočišnou buňku, umí porovnat se stavbou rostlinné buňky Charakterizuje stavbu a funkci jednotlivých typů ţivočišných tkání Charakterizuje hlavní taxony ţivočichů a jejich významné zástupce Charakterizuje protista z ekologického, zdravotního a hospodářského hlediska Vysvětlí funkci jednotlivých orgánových soustav a orgánů vybraných skupin ţivočichů Určí vybrané ţivočichy, a systematicky je zařadí Objasní základní typy rozmnoţování Objasní podstatu ontogeneze Uvědomuje si nebezpečí přenosu některých onemocnění přenosných z ţivočichů na člověka Zná zásady prevence a ochrany zdraví člověka před těmito nemocemi Pouţívá správně základní ekologické pojmy Umí charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Rozumí, jak probíhá tok energie a látek v biosféře a ekosystému Objasní, čím jsou významné organismy pro člověka Uvědomuje si, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany Ví, které vlivy prostředí ohroţují zdraví člověka Učivo Základy cytologie, histologie a anatomie ţivočichů Systém ţivočichů taxonomie: Říše Protista a Chromista Říše Ţivočichové - Houby - Ţahavci - Ploštěnci - Měkkýši - Členovci - Ostnokoţci - Strunatci Organismus a prostředí Ţivotní prostor pro organismy Objasnění základních ekologických pojmů (populace, biocenóza, ekosystém, biosféra) Produkce a konzumace v ekosystému, potravní řetězce Biologické znečištění prostředí Ochrana biologické rozmanitosti Integrované obory průřezová témata poznámky Člověk a zdraví: - rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Environmentální výchova: Problematika vztahů organismů a prostředí - jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm ţijí - které abiotické a biotické faktory působí na organismus - tok energie a látek v biosféře a ekosystému - jak charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj; globální environmentální problémy přírodního a společenského prostředí Člověk a životní prostředí: - význam organismů pro člověka - příčiny vzniku a zániku některých rostlinných a ţivočišných druhů - moţnosti ochrany některých ohroţených druhů - příčiny a důsledky globálních ekologických problémů Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Niţší obratlovci - Vyšší obratlovci plazi pouţit sešit pro laboratorní práci: - Poznávání plţů pouţita interaktivní výuková prezentace: - Základní ekologické pojmy pouţity sešity pro laboratorní práce: - Chráněné krajinné oblasti v ČR - Les

9 biologie 3. ročník Téma Biologie člověka Výstup Žák: Zhodnotí fylogenetický vývoj člověka Popíše stavbu kostí, typy spojení kostí Popíše kostru člověka a její funkce Popíše stavbu kosterní, hladké a srdeční svaloviny, porovná jejich význam a funkci Určí polohu významných kosterních svalů Popíše stavbu a funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav oběhová soustava a imunitní systém; dýchací soustava, trávicí soustava a metabolismus vylučovací soustava a kůţe Vysvětlí vztahy mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí nervové soustavy Popíše stavbu a funkci neuronu Vysvětlí přenos nervového vzruchu na synapsi, charakterizuje typy reflexů Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů a dalších významných receptorů Charakterizuje ţlázy s vnitřní sekrecí a hormony Popíše vzájemnou provázanost nervové a hormonální regulace Popíše stavbu a funkci rozmnoţovací soustavy muţe a ţeny Popíše ovulaci, menstruační cyklus ţeny, proces oplození, průběh těhotenství Charakterizuje stručně jednotlivá období ţivota člověka. Uvede příčiny pohlavně přenosných nemocí a moţnosti jejich prevence Zhodnotí klady a zápory antikoncepčních metod Objasní metody asistované reprodukce Orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách Uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství Učivo Fylogeneze člověka Opěrná a pohybová soustava Soustavy látkové přeměny Soustavy regulační Soustavy rozmnoţovací a ontogeneze Změny v dospívání způsoby sebereflexe a kontroly emocí péče o reprodukční zdraví antikoncepce Partnerský a sexuální ţivot Integrované obory průřezová témata poznámky Výchova ke zdraví - zdravá výţiva specifické potřeby výţivy podle věku, zdravotního stavu a profese. - civilizační choroby, poruchy příjmu potravy, choroby přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy Výchova ke zdraví - metody asistované reprodukce, její biologické, etické, psychosociální a právní aspekty - hygiena pohlavního styku, hygiena v těhotenství - rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Inovace reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/ pouţity interaktivní výukové prezentace: - Vylučovací soustava - Oběhová soustava - Imunita

10 Genetika Popíše stavbu a funkci nukleových kyselin, průběh replikace DNA a proteosyntézy Molekulární podstata dědičnost Objasní základní genetické pojmy Využívá znalosti o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Řeší jednoduché genetické příklady Dědičnost a proměnlivost organismů Vysvětlí Mendelovy zákony Vysvětlí podstatu chromozomového určení pohlaví a dědičnosti znaků pohlavně vázaných Popíše genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci Charakterizuje faktory narušující rovnováhu v populaci Genetika populací Uvede základní laboratorní metody uţívané v molekulární biologii Analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti genetiky v běžném životě Genetika člověka Člověk a ţivotní prostředí Objasní pojem globální změny, globální problémy lidské populace, trvale udržitelný rozvoj. Ekologie globálního ekosystému; člověk, jako klíčový druh Člověk a ţivotní prostředí - jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na ţivotní prostředí - které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka pouţita interaktivní výuková prezentace: - Země lidí

11 Obsah problematiky životního prostředí v jednotlivých interaktivních výukových prezentacích a sešitech pro laboratorní práce Seznam interaktivních výukových prezentací z biologie počet hodin výuky (à 45 min) obsah ekologie 1. Stavba Země 1 h 2. Sedimentární horniny 2 h 3. Vnitřní geologické děje 3 h 4. Vnější geologické děje 2 h 5. Dýchací soustava 2 h 6. Pohybová soustava 1 h 7. Koţní soustava 2 h 8. Tkáně 1 h 9. Rozmnoţování semenných 2 h 10. Imunita 2 h 11. Vylučovací soustava 2 h 12. Oběhová soustava 2 h 13. Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé 4 h 14. Základní ekologické pojmy a vztahy 9 h 405 min 15. Země lidí 4 h 180 min 16. Vyšší obratlovci plazi 4 h 17. Taxonomie jednoděloţných rostlin 2 h 15 min 18. Taxonomie dvouděloţných rostlin 3 h 10 min 19. Niţší obratlovci 2 h 15 min 20. Ochrana přírody v ČR 1 h 45 min Seznam sešitů pro laboratorní práce z biologie 1. Nálevníci 1 h 2. Pylová zrna 1 h 3. Květní vzorce a diagramy 1 h 4. Smysly člověka 1 h 5. Poznávání minerálů 1 h 6. Poznávání hornin 1 h 7. Chráněné krajinné oblasti ČR 1 h 45 min 8. Les 1 h 9. Kořen morfologie 1 h 10. List morfologie 1 h 11. Stonek morfologie 1 h 12. Plody, semena 1 h 13. Vegetativní orgány anatomie kořene 1 h 14. Poznávání plţů 1 h 15. List anatomie 1 h 16. Stonek anatomie 1 h 17. Mechorosty 1 h 18. Lišejníky a vřeckovýtrusé houby 2 h 19. Stopkovýtrusé houby 2 h 20. Není tráva jako tráva 1 h celkem 73 hod 715 min, tj. 15,9 vyuč. hod % ekologických témat: 21,8 %

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Biologie. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2,5 2,5 2 -

Biologie. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2,5 2,5 2 - Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Biologie Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2,5 2,5 2 - Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Biologie RVP G, dále část obsahu

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie.

6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie. 6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie. Obecné cíle výuky Biologie. Předmět Biologie a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimž se řídí

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata:

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata: Seminář z biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 10 Biologie

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 10 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: 5. 10 Biologie Biologie je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje okruhy problémů spojené se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

4.6.4. Zeměpis (vzdělávací obor Zeměpis)

4.6.4. Zeměpis (vzdělávací obor Zeměpis) 4.6.4. Zeměpis (vzdělávací obor Zeměpis) Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, ze vzdělávacího oboru Zeměpis. Zeměpis náleţí

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více