Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke SZZ z biologie Bc."

Transkript

1 Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní osnovou je sylabus Obecná botanika. Pletiva rostlin (dělivá, vodivá, krycí). Kořen, stonek, list, květ, květenství, plod anatomie, morfologie, metamorfózy, význam. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna. Fylogeneze a systém vyšších rostlin Základní charakteristika vybraných čeledí nebo (zpravidla u výtrusných rostlin) vyšších taxonomických jednotek; nejdůležitější zástupci, jejich význam. Vymezení taxonů tradiční (používané ve většině učebnic) nebo moderní (podle APG II). Taxony v závorce jen orientačně. s. l. = sensu lato, v širším pojetí Rhyniophyta Lycopodiophyta: Lycopodiales, Sellaginales, (Lepidodendrales) Equisetophyta: Equisetaceae Polypodiophyta: Polypodiales (Lyginodendrophyta) (Cycadophyta) Pionophyta: Gingkoales; Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae Magnoliophyta Magnoliopsida: Magnoliaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae (podčeledi), Fagaceae, Betulaceae, Caryophyllaceae (významné podčeledi), (Chenopodiaceae, Violaceae), Cucurbitaceae, Brassicaceae, Salicaceae, (Primulaceae), Rosaceae (s. l., podčeledi), Fabaceae, Apiaceae, (Rubiaceae, Loniceraceae s. l.), Boraginaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae (s. l.), Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae (důležité podčeledi) Liliopsida: Liliaceae (s. l.), Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae, (Arecaceae). Stručná charakteristika vývojových větví krytosemenných rostlin (podle APG II): Magnoliidová větev, jednoděložné rostliny, pravé dvouděložné rostliny (Rosidová větev, Asteridová větev). Fyziologie rostlin 1. Vodní režim rostlin a minerální výživa rostlin

2 Vlastnosti vody, osmóza, vodní potenciál, transport látek na úrovni buňky, příjem, vedení a výdej vody rostlinou, adaptace rostlin na extrémní podmínky dostupnosti vody, transpirace, vodní režim a energetická bilance 2. Fotosyntéza - primární pochody Sluneční záření, fotosyntetické struktury - listy, chloroplasty, fotosyntetické pigmenty, stavba fotosyntetického aparátu, pohlcení světla, separace elektrického náboje, transport elektronů, fotofosforylace, fotoinhibice, evoluce fotosyntetické fixace záření. 3. Fotosyntéza - sekundární pochody Calvinův cyklus, fotorespirace, C4-cyklus, fixační cesta CAM, faktory ovlivňující fotosyntézu, metody měření rychlosti fotosyntézy 4. Růst a vývoj rostlin - růstové regulátory, faktory růstu a vývoje rostlin Vývojové a růstové fáze rostlin, růstové procesy na buněčné úrovni, diferenciace, růst pletiv a orgánů rostliny, vnitřní faktory růstu, rostlinné hormony a mechanismy jejich účinku, vliv světla na růst rostliny, fytochromový systém, fotoperiodismus, fotomorfogeneze Molekulární a buněčná biologie 1. Struktura a funkce bílkovin a nukleových kyselin. Struktura bílkovin; modulární struktura proteinů; struktura a funkce nukleových kyselin; párování basí, denaturace, renaturace a hybridizace nukleových kyselin; další sekundární struktury NK; vyšší struktury DNA 2. Replikace a reparace DNA Obecný mechanismus replikace; DNA polymerázy; iniciace replikace; topologické problémy při rozplétání dvoušroubovice DNA; replikační strategie; replikace chromosomu Escherichia coli; přímá oprava poškození nukleotidů; Excisní reparace; Mismatch reparace; Reparace dvojřetězcových zlomů 3. Transkripce u prokaryot. Regulace genové exprese na úrovni transkripce, úpravy primárního transkriptu RNA polymeráza; vazba na promotor a aktivace RNAP; struktura promotoru; iniciace mrna a opuštění promotoru; kontrola exprese genů na úrovni iniciace transkripce; elongace; terminace transkripce; sestřih mrna jaderných genů; alternativní sestřih; 4. Genetický kód, transferová DNA. Základní vlastnosti genetického kódu; čtení genetického kódu, struktura genu a mrna; struktura mrna a okolí startovacího kodonu; transferová RNA; aminoacyl-trna syntetázy; kolísání antikodonu; odchylky v kódování; supresorové mutace; 5. Translace a posttranslační modifikace proteinů Základní schéma translace; mrna a nasedání ribosomů; iniciace translace; elongace; translokace; terminace; struktura ribosomů; ustavení terciární struktury proteinů; transport proteinů v buňce; funkční modifikace proteinů; fosforylace; Obecná zoologie jednooborová Bi Úvod do zoologie: živočišné organismy, zoologie jako věda, taxonomie, biologická hierarchie, společné znaky a vlastnosti živočichů. Chemické složení živé hmoty: makro- a mikroelementy, prvky skcesorické, voda v těle organismů, sušina, popeloviny a plyny, funkce, složení a význam sacharidů. Složení a význam

3 a funkce lipidů, aminokyselin, peptidů a proteinů, nukleové kyseliny (DNA, RNA), složení, funkce a význam enzymů jako biologických katalyzátorů, význam, přehled a charakteristika nejvýznamnějších vitamínů. Přehled a funkce nejvýznamnějších hormonů, feromony, prostaglandiny a pigmenty. Cytologie: buňka, buněčné formy života, Prokaryota (Archebakterie a Eubakterie), prokaryotické organismy, Eukaryota struktura živočišné buňky. Cytosol, základní cytoplazma a funkční buněčné struktury, cytoplazmatická membrána, mechanismy přenosu látek přes membránu, buněčné jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozómy, lysozómy, Golgiho aparát, cytoskelet, buněčné inkluze, peroxizómy, rozmnožování buněk: amitóza, mitóza a její modifikace (endomitóza, polytenie, pseudomitóza atd.), život buňkybuněčný cyklus, buněčná smrt (apoptóza), meióza Histologie: Charakteristika živočichů, tkáně-jejich vznik a původ, zárodečné listy, rozdělení živočišných tkání. Rozdělení, struktura a funkce epitelových tkání (epitelů). Pojivové tkáně (pojiva) jejich struktura, rozdělení a funkce (zárodečné tkáně, vaziva, chrupavky, kost, zubní tkáň, osifikace kostí, tělní tekutiny jako pojiva trofická). Svalové tkáně struktura a funkce myoepitelů, hladké svaloviny, Příčně pruhované svaloviny a myokardu (srdeční svaloviny). Nervové tkáně stavba a funkce neuronu, synapse, buňky gliové, diferenciace nervové tkáně. Pohlavní buňky. Organologie: Soustava krycí a tělní pokryvy, kůže. Oporná soustava, exo- a endoskelet a pohybová soustava. Soustavy výměny a přeměny látek a energií: trávicí a dýchací soustava a orgány. Vylučovací a osmoregulační soustava, soustava tělních tekutin (krev, míza, krvomíza), krevní a mízní soustava a orgány, srdce, oběhová a cévní soustavy. Rozmnožovací soustava, svítivé orgány u živočichů, soustava dráždivá a regulační, smyslová soustava a orgány. Nervová soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí, endokrinní a neurosekreční soustavy Obecná zoologie dvouoborová Bi Na síti KBI UJEP jsou skripta z Obecné zoologie (poslední úprava ) a přednáškové prezentace, Na konci skript jsou uvedeny otázky a náměty k samo-ověření nastudovaných (!!!) znalostí. Nezačínejte však studovat podle otázek, abyste neztratili souvislosti poznatků, na které při ústním zkoušení přichází řeč častěji, než při písemných testech. Cvičte proto i ústní projev vybraných partií. Pokud si u některé z otázek uvedené ve skriptech nebudete jisti, vraťe se k tématu v širším kontextu ve skriptech nebo jiné učebnici. Témata z Obecné zoologie, která vyžadují pozornost. 1.Společné znaky a vlastnosti živočichů. Hierarchie stavby těla živočichů (molekulybuňky tkáně-orgány-orgánové systémy). Taxonomická klasifikace živočichů. Fylogenetický vývoj stavby těla (orgány homologické, analogické, rudimentární, atavistické). Společné funkce živočichů (toky látek, energie a informací, vnitřní prostředí- jeho vlastnosti, význam a mechanizmy udržování homeostázy, rozmnožování, thermoregulace, biorytmy atp.) a jejich molekulární a buněčné.mechamizmy (viz následující odstavec). 2. Stavba a funkce živočišné buňky. Fluidně-mozaikový model biomembrán, funkce lipidů a bílkovin biomembrán, stavba a funkce buněčných membránových organel, vč. transportních váčků a jejich typu (dle bílkovinného pláště), adresních molekul (COP I, COPII, t- a v- SNARES) a jejich obsahu (sekreční dráha, endocytosa a její formy, ENDOZOMY,

4 endozomální-lysozomálni systém, membránový potenciál a jeho význam, cytoskelet a jeho stavba a funkce, molekulové motory, mezibuněčné spoje a adhezní bílkoviny (jejich typy, výskyt a funkce), buněčný cyklus a mechanismy jeho regulace (cykliny a cyklin dependentní kinázy, růstové faktory, kontrolní brzdné geny (p53, RB gen), transport látek do buněk a z buněk, receptorový příjem informaci (signalizace receptory v plazmatické mambráněsekundární posli, cytoplazmě a jádře, exprese genů a její regulace v průběhu diferenciace buněk, přeměna energie v buňce, thermodynamické zákony, kompartmentalizace přeměny energie v buňce glykolýza a oxidativni fosforylace, struktura a funkce jádra, syntéza bílkovin, molekulární architektonika genomu a regulace jeho exprese, mutageneze, kyslíkové oxidativní radikály a jejich význam, reparační procesy (chaperony, proteiny tepelného šoku-hsp), kmenové buňky, buněčné dělení a buněčná smrt, jeji typy a mechanizmy. Viz též sylaby předmětů Dr. J. Ipsera a dr. O. Benady 3. Zakladní typy živočišných tkání vč. složeni a funkce EXTRACELULARNÍ MATRIX. 4. Principy mikroskopických a molekulárně genetických technik (imunocytochemické metody, PCR, microarrays, atd., alespoň v rozsahu uvedeném ve skriptech OZ na síti UJEP). Principy a využiti biotechnologických metod a genetických modifikaci organizmů-gmo. Viz též sylaby mol.biologie. 4. Rozmnožováni. Determinace pohlaví, gametogeneze, oplozeni, blastogeneze (tvorba základních embryonálních listu a jejich derivátů). Viz též předměty speciální zoologie.. Základy genetiky (Mendelovy zákony, mimojaderná dědičnost, prinicpy a význam epigenetiky atd.). Viz též předměty dr. Ipsera a dr. J. Malého. Fyziologie živočichů a člověka. Na síti KBI - kombinované studium, je sylabus, vč. doporučené literatury přednáškových prezentací.. 1. Funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů, a to i s ohledem na jejich fylogenesi a ev. morfologii (viz doporučeni dr. Ipsera). POSTUPUJTE DLE SYLLABU FYZIOLOGIE NA MOODLE UJEP. Funkci organů studujte vždy až na buněčnou a molekulární úroveň. Zapojujte znalosti z Obecné zoologie. 2. Nepodceňte zdánlivě jednoduché kapitoly, např. složeni a funkce krve, činnost srdce a oběhového aparátu, tělni tekutiny, homeostáza vnitřního prostředí, vstřebávání látek ze střeva, především lipidů a jejich transport mízou a krví. Nepřehledněte imunitní reakce organismu, obecný adaptační syndrom vč. jeho příčin, fází a mechanizmů apod., na kterých se často "havaruje". Nepřehlednete srovnávací aspekty morfologie a funkce hlavních orgánových systemů.. Kámenem úrazu bývá LATKOVÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (znát alespoň slovy názvy jednoduchých a složených organických molekul, funkčních skupin, základnich chemických vazeb, definici ph, význam typy enzymů, pufrů atp.). Viz kurz dr. Benady.

5 Systém a evoluce nižších rostlin 1. Obecné zákonitosti ve stavbě řasové stélky (uvést konkrétní příklady řas s jednotlivými typy stélek), rozlišení řasových oddělení, výskyt a význam řas v ekosystémech (sladkovodní a mořská řasová společenstva). 2. Cyanophyta - obecná charakteristika, stavba buňky, rozmnožování, geologické stáří, adaptabilita sinic, výskyt v přírodě, význam. Prochlorophyta - fylogenetický význam. 3. Rhodophyta - obecná charakteristika, stavba buňky a stélky, rozmnožování a rodozměna, vývojové vztahy, výskyt (bioindikační význam sladkovodních ruduch), využití (mikrobiologie - živné půdy aj.), zástupci. 4. Euglenophyta stavba buňky, trofie, výskyt v přírodě. 5. Chlorophyta obecná charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (Chlorophyceae - kolonie, cenobium, Ulvophyceae - aerofyta. Charophyta - stavba stélky, fylogeneze ). 6. Chromophyta (Heterokontophyta) - charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (stavba buňky a stélky, výskyt v přírodě, význam, rozsivky - stavba frustuly, rozmnožování, chaluhy - diferenciace stélky, látky produkované chaluhami, rodozměna, Vaucheria - fylogenetické vztahy). 7. Houby a houbové organismy - obecná charakteristika, rozmnožování, životní cykly, trofie, význam v ekosystémech. 8. Myxomycota vegetativní a generativní část životního cyklu, zástupci (typy plazmódia a sporokarpů), výskyt. Plasmodiophoromycota - stavba stélky (paraplazmódium), životní cyklus, fytopatologický význam. 9. Oomycota (Peronosporomycota) vegetativní stélka, nepohlavní a pohlavní rozmnožování (přechod na souš), fytopatologický význam, fylogenetické vztahy, významní zástupci. Chytridiomycota - vývojové vztahy, fytopatologický význam. 10. Ascomycota - vegetativní stélka, rozmnožování (anamorfa a teleomorfa - vřecka, plodnice), výskyt a význam. Přehled nejvýznamnějších řádů a zástupců (rostlinní parazité, dřevokazné houby). Fungi imperfecti. 11. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam, životní cykly parazitických zástupců (Uredinales, Ustilaginales, Tilletiales). 12. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam. Homobasidiomycetes (Agaricomycetes) - vybraní zástupci (jedlé a jedovaté houby, dřevokazné houby, břichatky). 13. Lišejníky mykobiont a fotobiont, anatomická stavba a morfologie stélky příklady zástupců, rozmnožování, lišejníkové látky, lichenimetrie, bioindikace. 14. Mechorosty rodozměna, fylogeneze, charakteristika 3 oddělení: Hepatophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta, nejběžnější zástupci. 15. Fytopatologicky významné řády hub a jejich zástupci. Genetika, obecná biologie 1. Atributy života (autoreprodukce, autoregulace, metabolizmus, růst, pohyb, vývoj, dráždivost). 2. Komparace prokaryotické a eukaryotické buňky. 3. Základní formy rozmnožování a jejich charakteristika. Struktura a dynamika vývoje velké panmiktické a autogamií populace. Důsledky selekce, mutace, migrace a disperzivního procesu pro strukturu populací. 4. Fotosyntéza, respirace a fotorespirace charakteristika a vzájemné vztahy.

6 5. Aplikace teorie informace, teorie systémů a teorie řízení v biologii. Termodynamika buňky jako základního biologického (otevřeného) systému. Informační biomakromolekuly charakteristika, struktura a funkce. 6. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese v prokaryotické a eukaryotické buňce. Posttranskripční a posttranslační úpravy. Genetický kód. Vertikální a horizontální přenos genetické informace (konjugace, transdukce, transformace, transfekce). 7. Buněčný cyklus, buněčný růst, diferenciace a specializace buněk, apoptóza a nekróza. 8. Princip segregace a kombinace vloh, polyhybridizmus, genové interakce, vazba vloh a genetické mapování. Komparace jaderné a cytoplazmatické (mitochondriální, chloroplastové) dědičnosti. 9. Obecná charakteristika a specifika genetiky kvalitativních a kvantitativních znaků. Metody genetické analýzy (na úrovní molekulární, buněčné, organizmální a populační). 10. Mutace, mutageny, mutageneze. Teratogeny, teratogeneze. Karcinogeny, karcinogeneze. 11. Evoluce biologických systémů s akcentem na mechanizmy mikroevoluce (speciace, přírodní výběr, pohlavní výběr, náhodný genový posun, tok genů, evoluční tahy, mutace a selekce v evoluci, deterministické a stochastické procesy v biologické evoluci). Biologie prokaryot a virů 1. Principy taxonomie bakterií a virů. Obecná charakteristika virů, eubakterií a archebakterií. 2. Složení a struktura virové částice a bakteriální buňky. 3. Struktura a organizace genomu bakterií a virů. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese u bakterií. 4. Strategie a mechanizmy reprodukce virů. 5. Reprodukce bakterií (růst, typy rozmnožování). 6. Konjugace, transdukce a transformace u prokaryot. 7. Plazmidy, fágy, fagmidy, cosmidy charakteristika a jejich využití při genových manipulacích. 8. Základní typy metabolizmu bakterií a jejich charakteristika (fototrofie, chemotrofie, mixotrofie, respirace anaerobní a aerobní, fotosyntéza u prokaryot anoxygenní vs oxygenní). 9. Infekční proces a jeho fáze. Lytická a lyzogenní infekce. 7. Charakteristika mikrobiálních ekosystémů, úloha mikroorganizmů v oběhu látek a energií v biosféře. Biologie a ekologie člověka Základy cytologie- stavba buňky, dělení buněk, organismus jako celek. Základy histologieepitelová, pojivová, kostní, srdeční a nervová tkáň, úvod do anatomie člověka. Kosterní soustava- složení a stavba kosti, spojení, růst a vývoj kostí, kostra trupu, hlavy a končetin, nemoci kostry. Svalová soustava- funkce, stavba a fyziologie svalu, typy svalů, svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad a končetin, nemoci svalstva. Krev a tělní tekutiny- funkce a složení krve, krevní tělíska, krevní skupiny, míza. Oběhová soustava - krevní oběh- srdce, cévy, velký a malý oběh, projevy srdeční činnosti, nemoci krve a OS. Soustava dýchacíhorní a dolní cesty dýchací, plíce, ventilace plic, zevní a vnitřní dýchání, nemoci DS. Trávicí soustava- dutina ústní, zuby, hltan a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slinivka břišní, nemoci TS. Přeměna látek a energií, metabolismus, živiny a vitamíny, zásady správné výživy, její poruchy. Kožní soustava- funkce a stavba kůže, tělesná teplota, choroby kůže, termoregulace. Vylučovací soustava- ledviny a močové cesty, nemoci VS. Pohlavní soustava- pohlavní ústrojí muže a ženy, menstruační cyklus, oplození, antikoncepce, choroby PS. Soustava žláz s vnitřní sekrecí- hormony. Nervová soustava- funkce a stavba, mozek a

7 mícha, mozkové a míšní nervy. Vyšší nervová činnost, paměť, spánek, učení, choroby NS. Smyslová soustava- ústrojí zraku, sluchu, rovnováhy, kožní, chuťové a čichové. Imunita a obrana organismu. Zdraví a životospráva člověka- zdraví a nemoc, její léčení, životospráva člověka, civilizační choroby, toxikománie (alkohol, kouření, drogy), člověk a prostředí, základy první pomoci Ekologie Ekologie jako nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, definice, terminologie, hierarchie, hraniční obory a její rozdělení. Prostředí organismů, ekologické názvosloví, typy adaptací organismů, divergence, konvergence. Ekologické faktory (abiotické x biotické), typy klimatu. Terestrické a akvatické biomy. Prostor jako zdroj, formy výživy organismů. Pedosféra, hydrosféra, atmosféra. Ekologie populací, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, rozmístění, struktura, natalita, migralita, migralita, růst a dynamika), terminologie. Mezidruhové a vnitrodruhové interakce. Ekologie společenstev, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, abundance, produkce, dominance, prezence a absence, frekvence, konstance, fidelita, koordinance). Biodiverzita, její složky, indexy. Ekosystém, jeho struktura a funkce. Biosféra, koloběhy nejvýznamnějších prvků v přírodě. Obecná parazitologie OBECNÁ PARAZITOLOGIE, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos a šíření parazitů, typy hostitelů parazitů, faktory prostředí, životní cyklus, bariéry přenosu obranné mechanismy hostitele, organismus jako prostředí parazita, imunita PROTOZOOLOGIE = PARAZITIČTÍ PRVOCI, charakteristika prvoků, rozmnožování a buněčná stavba prvoků, klasifikace a systém, řád: Kinetoplastida (trypanosomóza, spavá nemoc), řád: Kinetoplastida (leishmanióza), řád: Trichomonadida (trichomonóza + zástupci), řád: Diplomonadida (giardióza + zástupci), řád: Amoebida (měňavky, úplavice), řád: Schizopyrenida kmen: Apicomplexa: obecná charakteristika, klasifikace, životní cyklus a zástupci (kokcidóza, toxoplazmóza), kmen: Apicomplexa: kryptosporidióza, malárie, kmen: Ciliophora (balantidióza), řád: Microsporidia (parazitické Fungi) HELMINTOLOGIE= PARAZITIČTÍ HLÍSTI, charakteristika helmintů, kmen: Plathelminthes, třída: Trematoda = motolice (schistosomóza, dikrocelióza, opistorchióza), fasciolóza, paragonimóza, třída: Cestoda = tasemnice, teniidózy, difylobothrióza, hymenolepiózy, kmen: Nemathelminthes třída: Nematoda = hlístice, trichurióza, třída: Nematoda: trichinelóza, askarióza, larvální toxokaróza, třída: Nematoda: stromgyloidóza, enterobióza, tropické filariózy, terapie střevních helmintů, kmen: Acanthocephala = vrtejši ARACHNOENTOMOLOGIE= PARAZITIČTÍ ČLENOVCI, kmen: Arthropoda = členovci, třída: Arachnida, Řád: Acarina = roztoči, třída: Insecta, řád: Anoplura (vši), řád: Mallophaga (všenky), řád: Heteroptera (ploštice), řád: Diptera, řád: Siphonaptera (blechy), přehled laboratorní diagnostiky parazitů

8 Chemie a fyzika živých soustav Hlavním vodítkem pro přípravu je sylabus ChFZS, který je pro každý kurs dostupný na MOODLE. Hlavní učebnicí pro studium je kniha Biologie (Neil A. Campbell; Jane B. Reece) především vybrané kapitoly (1-6 a 8), které byly probírány v kursu. Další literatura, jak je uvedena v sylabu. Témata, která vyžadují zvláštní pozornost: 1. Atributy živých systémů: Chemické složení živých organismů; anorganické a organické látky; biopolymery; základní princip tvorby polymerních látek v živých systémech. 2. Základy fyziky a chemie živých systémů: Stavba atomů a molekul, principy vytváření chemických vazeb; hmotnost, množství, složení látek; roztoky, koncentrace, ph; fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 3. Biomolekuly jednoduché a polymerní molekuly: Základní funkční skupiny biomolekul; lipidy, nukleové kyseliny, sacharidy, polysacharidy a proteiny; hydrofilní a hydrofóbní interakce; monomery, oligomery a polymery; principy tvorby vyšších molekulárních a makromolekulárních struktur: primární sekundární terciární kvarterní. 4. Základní metody analýzy buněčných molekulárních a makromolekulárních struktur: Centrifugace, elektroforéza, sloupcová chromatografie, spektroskopické stanovení koncentrace látek. 5. Základní principy biokatalýzy: Enzymy, koenzymy, prostetické skupiny; základy enzymové kinetiky; principy regulace enzymové aktivity. 6. Bioenergetika: Princip redukce a oxidace biologických sloučenin; makroergické sloučeniny; základy metabolismu sacharidů; princip glykolýzy; princip cyklu trikarbonových kyselin, typy generace ATP; Pasteurův efekt. 7. Základní znalosti chemických výpočtů užívaných v biologických laboratořích: Roztoky - látková koncentrace, ph, procentuální koncentrace, biologické pufry. Fylogeneze a systém strunatců Položené otázky zahrnují vždy velký taxon a 1) evoluční novinky, které jsou pro tento taxon charakteristické 2) morfologii a anatomii 3) základy systému. Mezi tyto velké taxony patří Tunicata, Cephalochordata, sliznatky a mihule, paryby, paprskoploutvé ryby, Sarcopterigii, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Obzvlášť pečlivě se se naučte charakterizovat skupinu Tetrapoda, charakterizovat skupinu Amniota a Anamnia, vývoj sekundárního čelistního kloubu u savců, vývoj žaberních oblouků, typ šupin. U paryb nezapomínejte na chiméry, u Sarcopterigii na bahníky a jak že je to s latimérií a plicním vakem. U paprskoploutvých ryb nezapomínejte na charakteristiku podtříd, plynový měchýř (jak se dostane plyn do plynového měchýře, jak z měchýře pryč), labyrint a Weberův aparát. Doporučuji se učit podle powerpointových prezentací z přednášek, které jsou k dispozici na moodle v adresáři předmětu až k ptákům. Ptáky se naučte podle Gaislera 2007, prosím nezapomínat na dělení podle báze lebky a na rozdíl v péči o mláďata u paleognátních a neognátních. Návod, jak se učit savce, naleznete na moodle v adresáři předmětu, zdrojem je opět Gaisler Budu chtít slyšet podrobnosti o zubech a zubních vzorcích a základní charakteristiku ptakořitných, vačnatců a placentálů, zejména co se týče urogenitální soustavy. Naučte se zařadit člověka do systému.

9 Důležité je nepanikařit při jednoduchých otázkách typu co je systém, co je fylogeneze, co je kladogram, co je klad, kam zařadíte člověka, vyjmenujte podkmeny kmene strunatci, nadtřídy, třídy atd. Pokud budete mít nejasnosti ohledně fylogenze, nahlédněte do publikace Zrzavý J., Fylogenze živočišné říše Scientia Zkušení kolegové doporučují studentům zopakovat si u savců druhy s utajenou březostí, odloženou březostí, oddálenou dobou oplození, druhy s pravým zimním spánkem (hibernací) a prodlouženým spánkem, taxony s rohy a taxony s parohy a zdůrazňují, že je dobré se učit taxon podle nějakého zástupce a znát způsob života tohoto zástupce. Historický vývoj organismů na Zemi Paleontologie a historická geologie Rozdělení geologické historie Země Pangea, vznik kontinentů, odraz v paleontologii Nejstarší organismy na Zemi Největší rozvoj života na Zemi Výstup organismů z vodního prostředí na souš Typické skupiny zkamenělin (prvohory, druhohory), nejdůležitější mikrofosilie, důležitá rostlinná společenstva (karbon), včetně vymřelých skupin. Geologie Stavba Země, základní poznatky o Zemi Tektonika lito sférických desek Magmatismus a vulkanismus, vyvřelé horniny Vrstvy, zvrstvení, sedimentární horniny Metamorfóza, přeměněné horniny Vrásy, zlomy Zvětrávání, vznik půd Geologická činnost vody Krasové jevy Geologická činnost ledu, větru, člověka Vrstvy a souvrství, stratigrafické korelace Hlavní skupiny minerálů, krystalografické soustavy Rozdělení historie Země od prekambria do recentu Nejdůležitější vrásnění, datování Vznik a vývoj života během geologické historie Charakteristika jednotlivých geologických ér Stavba Českého masívu Karpatská soustava

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Buňka základy buněčné teorie (R. Hooke, M. J. Schleiden, T. Schwann, J. E. Purkyně), chemické složení buňky, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, funkce buněčných organel, rozdíly ve stavbě buňky

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník - Kvinta, 1. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice 1. Buňka a. Podobnosti a rozdíly rostlinné a živočišné buňky b. Jednobuněčné organismy 2. Viry, sinice, bakterie a. Virové a bakteriální choroby b. Hospodářský význam bakterií 3. Prvoci a. Charakteristika

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Sylabus kurzu: Biologie

Sylabus kurzu: Biologie Sylabus kurzu: Biologie Výchozí úroveň studentů: Vědomosti z biologie na gymnaziální úrovni Cílová úroveň studentů: Cílem je zopakovat a prohloubit vědomosti v oblasti biologie nabyté na gymnáziu, případně

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Maturitní okruhy z biologie

Maturitní okruhy z biologie Maturitní okruhy z biologie Botanika 1. Nebuněčné formy živých soustav Viry základní charakteristika, rozmnožování, průběh virové infekce, význam virů. 2. Prokaryotické organismy Hlavní součásti prokaryotické

Více

Obecná biologie Obecné vlastnosti živých soustav Uspořádání živých soustav

Obecná biologie Obecné vlastnosti živých soustav Uspořádání živých soustav Vyučovací předmět Biologie Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák popíše vnitřní složitosti a funkční uspořádání

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 BIOLOGIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

obecné vlastnosti živých soustav soustav teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník prokaryotní a eukaryotní buňka buňka - stavba a funkce

obecné vlastnosti živých soustav soustav teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník prokaryotní a eukaryotní buňka buňka - stavba a funkce odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností zkoumá formy, vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav, jejich vzájemné a k neživému prostředí OBECNÁ BIOLOGIE vznik

Více

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům Karlova univerzita, Lékařská fakulta Hradec Králové Obor: všeobecné lékařství - test z biologie Vyberte tu z nabídnutých odpovědí (1-5), která je nejúplnější. Otázka Odpověď 1. Mezi organely membránového

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci,

Více

Předmět: B I O L O G I E

Předmět: B I O L O G I E 09-ŠVP-Biologie-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1..9.2014 Předmět: B I O L O G I E Charakteristika předmětu: Tento předmět má komplexní charakter a cílem je navázat a rozvíjet znalosti o přírodě z nižšího

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Maturitní otázky z předmětu BIOLOGIE

Maturitní otázky z předmětu BIOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu BIOLOGIE 1. Život a jeho poznávání 2. Buňka biologie, biologické vědy, významní biologové; jedinec, ontogeneze,

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Přírodopis - 6. ročník (Standard)

Přírodopis - 6. ročník (Standard) Přírodopis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy objasní obsah studia biologie a jejího významu pro život člověka vyjmenuje a porovná jednotlivé biologické disciplíny orientuje se v systému

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009 Opakování Prokarytotické organismy Opakování Prokaryotické organismy Nemají jádro, ale jen 1 chromozóm neoddělený od cytoplazmy membránou Patří sem archea, bakterie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2016/2017. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala Mgr. Milada Bilíková Časová dotace Nižší gymnázium:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta 2 hodiny týdně ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více