Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke SZZ z biologie Bc."

Transkript

1 Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní osnovou je sylabus Obecná botanika. Pletiva rostlin (dělivá, vodivá, krycí). Kořen, stonek, list, květ, květenství, plod anatomie, morfologie, metamorfózy, význam. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna. Fylogeneze a systém vyšších rostlin Základní charakteristika vybraných čeledí nebo (zpravidla u výtrusných rostlin) vyšších taxonomických jednotek; nejdůležitější zástupci, jejich význam. Vymezení taxonů tradiční (používané ve většině učebnic) nebo moderní (podle APG II). Taxony v závorce jen orientačně. s. l. = sensu lato, v širším pojetí Rhyniophyta Lycopodiophyta: Lycopodiales, Sellaginales, (Lepidodendrales) Equisetophyta: Equisetaceae Polypodiophyta: Polypodiales (Lyginodendrophyta) (Cycadophyta) Pionophyta: Gingkoales; Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae Magnoliophyta Magnoliopsida: Magnoliaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae (podčeledi), Fagaceae, Betulaceae, Caryophyllaceae (významné podčeledi), (Chenopodiaceae, Violaceae), Cucurbitaceae, Brassicaceae, Salicaceae, (Primulaceae), Rosaceae (s. l., podčeledi), Fabaceae, Apiaceae, (Rubiaceae, Loniceraceae s. l.), Boraginaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae (s. l.), Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae (důležité podčeledi) Liliopsida: Liliaceae (s. l.), Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae, (Arecaceae). Stručná charakteristika vývojových větví krytosemenných rostlin (podle APG II): Magnoliidová větev, jednoděložné rostliny, pravé dvouděložné rostliny (Rosidová větev, Asteridová větev). Fyziologie rostlin 1. Vodní režim rostlin a minerální výživa rostlin

2 Vlastnosti vody, osmóza, vodní potenciál, transport látek na úrovni buňky, příjem, vedení a výdej vody rostlinou, adaptace rostlin na extrémní podmínky dostupnosti vody, transpirace, vodní režim a energetická bilance 2. Fotosyntéza - primární pochody Sluneční záření, fotosyntetické struktury - listy, chloroplasty, fotosyntetické pigmenty, stavba fotosyntetického aparátu, pohlcení světla, separace elektrického náboje, transport elektronů, fotofosforylace, fotoinhibice, evoluce fotosyntetické fixace záření. 3. Fotosyntéza - sekundární pochody Calvinův cyklus, fotorespirace, C4-cyklus, fixační cesta CAM, faktory ovlivňující fotosyntézu, metody měření rychlosti fotosyntézy 4. Růst a vývoj rostlin - růstové regulátory, faktory růstu a vývoje rostlin Vývojové a růstové fáze rostlin, růstové procesy na buněčné úrovni, diferenciace, růst pletiv a orgánů rostliny, vnitřní faktory růstu, rostlinné hormony a mechanismy jejich účinku, vliv světla na růst rostliny, fytochromový systém, fotoperiodismus, fotomorfogeneze Molekulární a buněčná biologie 1. Struktura a funkce bílkovin a nukleových kyselin. Struktura bílkovin; modulární struktura proteinů; struktura a funkce nukleových kyselin; párování basí, denaturace, renaturace a hybridizace nukleových kyselin; další sekundární struktury NK; vyšší struktury DNA 2. Replikace a reparace DNA Obecný mechanismus replikace; DNA polymerázy; iniciace replikace; topologické problémy při rozplétání dvoušroubovice DNA; replikační strategie; replikace chromosomu Escherichia coli; přímá oprava poškození nukleotidů; Excisní reparace; Mismatch reparace; Reparace dvojřetězcových zlomů 3. Transkripce u prokaryot. Regulace genové exprese na úrovni transkripce, úpravy primárního transkriptu RNA polymeráza; vazba na promotor a aktivace RNAP; struktura promotoru; iniciace mrna a opuštění promotoru; kontrola exprese genů na úrovni iniciace transkripce; elongace; terminace transkripce; sestřih mrna jaderných genů; alternativní sestřih; 4. Genetický kód, transferová DNA. Základní vlastnosti genetického kódu; čtení genetického kódu, struktura genu a mrna; struktura mrna a okolí startovacího kodonu; transferová RNA; aminoacyl-trna syntetázy; kolísání antikodonu; odchylky v kódování; supresorové mutace; 5. Translace a posttranslační modifikace proteinů Základní schéma translace; mrna a nasedání ribosomů; iniciace translace; elongace; translokace; terminace; struktura ribosomů; ustavení terciární struktury proteinů; transport proteinů v buňce; funkční modifikace proteinů; fosforylace; Obecná zoologie jednooborová Bi Úvod do zoologie: živočišné organismy, zoologie jako věda, taxonomie, biologická hierarchie, společné znaky a vlastnosti živočichů. Chemické složení živé hmoty: makro- a mikroelementy, prvky skcesorické, voda v těle organismů, sušina, popeloviny a plyny, funkce, složení a význam sacharidů. Složení a význam

3 a funkce lipidů, aminokyselin, peptidů a proteinů, nukleové kyseliny (DNA, RNA), složení, funkce a význam enzymů jako biologických katalyzátorů, význam, přehled a charakteristika nejvýznamnějších vitamínů. Přehled a funkce nejvýznamnějších hormonů, feromony, prostaglandiny a pigmenty. Cytologie: buňka, buněčné formy života, Prokaryota (Archebakterie a Eubakterie), prokaryotické organismy, Eukaryota struktura živočišné buňky. Cytosol, základní cytoplazma a funkční buněčné struktury, cytoplazmatická membrána, mechanismy přenosu látek přes membránu, buněčné jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozómy, lysozómy, Golgiho aparát, cytoskelet, buněčné inkluze, peroxizómy, rozmnožování buněk: amitóza, mitóza a její modifikace (endomitóza, polytenie, pseudomitóza atd.), život buňkybuněčný cyklus, buněčná smrt (apoptóza), meióza Histologie: Charakteristika živočichů, tkáně-jejich vznik a původ, zárodečné listy, rozdělení živočišných tkání. Rozdělení, struktura a funkce epitelových tkání (epitelů). Pojivové tkáně (pojiva) jejich struktura, rozdělení a funkce (zárodečné tkáně, vaziva, chrupavky, kost, zubní tkáň, osifikace kostí, tělní tekutiny jako pojiva trofická). Svalové tkáně struktura a funkce myoepitelů, hladké svaloviny, Příčně pruhované svaloviny a myokardu (srdeční svaloviny). Nervové tkáně stavba a funkce neuronu, synapse, buňky gliové, diferenciace nervové tkáně. Pohlavní buňky. Organologie: Soustava krycí a tělní pokryvy, kůže. Oporná soustava, exo- a endoskelet a pohybová soustava. Soustavy výměny a přeměny látek a energií: trávicí a dýchací soustava a orgány. Vylučovací a osmoregulační soustava, soustava tělních tekutin (krev, míza, krvomíza), krevní a mízní soustava a orgány, srdce, oběhová a cévní soustavy. Rozmnožovací soustava, svítivé orgány u živočichů, soustava dráždivá a regulační, smyslová soustava a orgány. Nervová soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí, endokrinní a neurosekreční soustavy Obecná zoologie dvouoborová Bi Na síti KBI UJEP jsou skripta z Obecné zoologie (poslední úprava ) a přednáškové prezentace, Na konci skript jsou uvedeny otázky a náměty k samo-ověření nastudovaných (!!!) znalostí. Nezačínejte však studovat podle otázek, abyste neztratili souvislosti poznatků, na které při ústním zkoušení přichází řeč častěji, než při písemných testech. Cvičte proto i ústní projev vybraných partií. Pokud si u některé z otázek uvedené ve skriptech nebudete jisti, vraťe se k tématu v širším kontextu ve skriptech nebo jiné učebnici. Témata z Obecné zoologie, která vyžadují pozornost. 1.Společné znaky a vlastnosti živočichů. Hierarchie stavby těla živočichů (molekulybuňky tkáně-orgány-orgánové systémy). Taxonomická klasifikace živočichů. Fylogenetický vývoj stavby těla (orgány homologické, analogické, rudimentární, atavistické). Společné funkce živočichů (toky látek, energie a informací, vnitřní prostředí- jeho vlastnosti, význam a mechanizmy udržování homeostázy, rozmnožování, thermoregulace, biorytmy atp.) a jejich molekulární a buněčné.mechamizmy (viz následující odstavec). 2. Stavba a funkce živočišné buňky. Fluidně-mozaikový model biomembrán, funkce lipidů a bílkovin biomembrán, stavba a funkce buněčných membránových organel, vč. transportních váčků a jejich typu (dle bílkovinného pláště), adresních molekul (COP I, COPII, t- a v- SNARES) a jejich obsahu (sekreční dráha, endocytosa a její formy, ENDOZOMY,

4 endozomální-lysozomálni systém, membránový potenciál a jeho význam, cytoskelet a jeho stavba a funkce, molekulové motory, mezibuněčné spoje a adhezní bílkoviny (jejich typy, výskyt a funkce), buněčný cyklus a mechanismy jeho regulace (cykliny a cyklin dependentní kinázy, růstové faktory, kontrolní brzdné geny (p53, RB gen), transport látek do buněk a z buněk, receptorový příjem informaci (signalizace receptory v plazmatické mambráněsekundární posli, cytoplazmě a jádře, exprese genů a její regulace v průběhu diferenciace buněk, přeměna energie v buňce, thermodynamické zákony, kompartmentalizace přeměny energie v buňce glykolýza a oxidativni fosforylace, struktura a funkce jádra, syntéza bílkovin, molekulární architektonika genomu a regulace jeho exprese, mutageneze, kyslíkové oxidativní radikály a jejich význam, reparační procesy (chaperony, proteiny tepelného šoku-hsp), kmenové buňky, buněčné dělení a buněčná smrt, jeji typy a mechanizmy. Viz též sylaby předmětů Dr. J. Ipsera a dr. O. Benady 3. Zakladní typy živočišných tkání vč. složeni a funkce EXTRACELULARNÍ MATRIX. 4. Principy mikroskopických a molekulárně genetických technik (imunocytochemické metody, PCR, microarrays, atd., alespoň v rozsahu uvedeném ve skriptech OZ na síti UJEP). Principy a využiti biotechnologických metod a genetických modifikaci organizmů-gmo. Viz též sylaby mol.biologie. 4. Rozmnožováni. Determinace pohlaví, gametogeneze, oplozeni, blastogeneze (tvorba základních embryonálních listu a jejich derivátů). Viz též předměty speciální zoologie.. Základy genetiky (Mendelovy zákony, mimojaderná dědičnost, prinicpy a význam epigenetiky atd.). Viz též předměty dr. Ipsera a dr. J. Malého. Fyziologie živočichů a člověka. Na síti KBI - kombinované studium, je sylabus, vč. doporučené literatury přednáškových prezentací.. 1. Funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů, a to i s ohledem na jejich fylogenesi a ev. morfologii (viz doporučeni dr. Ipsera). POSTUPUJTE DLE SYLLABU FYZIOLOGIE NA MOODLE UJEP. Funkci organů studujte vždy až na buněčnou a molekulární úroveň. Zapojujte znalosti z Obecné zoologie. 2. Nepodceňte zdánlivě jednoduché kapitoly, např. složeni a funkce krve, činnost srdce a oběhového aparátu, tělni tekutiny, homeostáza vnitřního prostředí, vstřebávání látek ze střeva, především lipidů a jejich transport mízou a krví. Nepřehledněte imunitní reakce organismu, obecný adaptační syndrom vč. jeho příčin, fází a mechanizmů apod., na kterých se často "havaruje". Nepřehlednete srovnávací aspekty morfologie a funkce hlavních orgánových systemů.. Kámenem úrazu bývá LATKOVÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (znát alespoň slovy názvy jednoduchých a složených organických molekul, funkčních skupin, základnich chemických vazeb, definici ph, význam typy enzymů, pufrů atp.). Viz kurz dr. Benady.

5 Systém a evoluce nižších rostlin 1. Obecné zákonitosti ve stavbě řasové stélky (uvést konkrétní příklady řas s jednotlivými typy stélek), rozlišení řasových oddělení, výskyt a význam řas v ekosystémech (sladkovodní a mořská řasová společenstva). 2. Cyanophyta - obecná charakteristika, stavba buňky, rozmnožování, geologické stáří, adaptabilita sinic, výskyt v přírodě, význam. Prochlorophyta - fylogenetický význam. 3. Rhodophyta - obecná charakteristika, stavba buňky a stélky, rozmnožování a rodozměna, vývojové vztahy, výskyt (bioindikační význam sladkovodních ruduch), využití (mikrobiologie - živné půdy aj.), zástupci. 4. Euglenophyta stavba buňky, trofie, výskyt v přírodě. 5. Chlorophyta obecná charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (Chlorophyceae - kolonie, cenobium, Ulvophyceae - aerofyta. Charophyta - stavba stélky, fylogeneze ). 6. Chromophyta (Heterokontophyta) - charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (stavba buňky a stélky, výskyt v přírodě, význam, rozsivky - stavba frustuly, rozmnožování, chaluhy - diferenciace stélky, látky produkované chaluhami, rodozměna, Vaucheria - fylogenetické vztahy). 7. Houby a houbové organismy - obecná charakteristika, rozmnožování, životní cykly, trofie, význam v ekosystémech. 8. Myxomycota vegetativní a generativní část životního cyklu, zástupci (typy plazmódia a sporokarpů), výskyt. Plasmodiophoromycota - stavba stélky (paraplazmódium), životní cyklus, fytopatologický význam. 9. Oomycota (Peronosporomycota) vegetativní stélka, nepohlavní a pohlavní rozmnožování (přechod na souš), fytopatologický význam, fylogenetické vztahy, významní zástupci. Chytridiomycota - vývojové vztahy, fytopatologický význam. 10. Ascomycota - vegetativní stélka, rozmnožování (anamorfa a teleomorfa - vřecka, plodnice), výskyt a význam. Přehled nejvýznamnějších řádů a zástupců (rostlinní parazité, dřevokazné houby). Fungi imperfecti. 11. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam, životní cykly parazitických zástupců (Uredinales, Ustilaginales, Tilletiales). 12. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam. Homobasidiomycetes (Agaricomycetes) - vybraní zástupci (jedlé a jedovaté houby, dřevokazné houby, břichatky). 13. Lišejníky mykobiont a fotobiont, anatomická stavba a morfologie stélky příklady zástupců, rozmnožování, lišejníkové látky, lichenimetrie, bioindikace. 14. Mechorosty rodozměna, fylogeneze, charakteristika 3 oddělení: Hepatophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta, nejběžnější zástupci. 15. Fytopatologicky významné řády hub a jejich zástupci. Genetika, obecná biologie 1. Atributy života (autoreprodukce, autoregulace, metabolizmus, růst, pohyb, vývoj, dráždivost). 2. Komparace prokaryotické a eukaryotické buňky. 3. Základní formy rozmnožování a jejich charakteristika. Struktura a dynamika vývoje velké panmiktické a autogamií populace. Důsledky selekce, mutace, migrace a disperzivního procesu pro strukturu populací. 4. Fotosyntéza, respirace a fotorespirace charakteristika a vzájemné vztahy.

6 5. Aplikace teorie informace, teorie systémů a teorie řízení v biologii. Termodynamika buňky jako základního biologického (otevřeného) systému. Informační biomakromolekuly charakteristika, struktura a funkce. 6. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese v prokaryotické a eukaryotické buňce. Posttranskripční a posttranslační úpravy. Genetický kód. Vertikální a horizontální přenos genetické informace (konjugace, transdukce, transformace, transfekce). 7. Buněčný cyklus, buněčný růst, diferenciace a specializace buněk, apoptóza a nekróza. 8. Princip segregace a kombinace vloh, polyhybridizmus, genové interakce, vazba vloh a genetické mapování. Komparace jaderné a cytoplazmatické (mitochondriální, chloroplastové) dědičnosti. 9. Obecná charakteristika a specifika genetiky kvalitativních a kvantitativních znaků. Metody genetické analýzy (na úrovní molekulární, buněčné, organizmální a populační). 10. Mutace, mutageny, mutageneze. Teratogeny, teratogeneze. Karcinogeny, karcinogeneze. 11. Evoluce biologických systémů s akcentem na mechanizmy mikroevoluce (speciace, přírodní výběr, pohlavní výběr, náhodný genový posun, tok genů, evoluční tahy, mutace a selekce v evoluci, deterministické a stochastické procesy v biologické evoluci). Biologie prokaryot a virů 1. Principy taxonomie bakterií a virů. Obecná charakteristika virů, eubakterií a archebakterií. 2. Složení a struktura virové částice a bakteriální buňky. 3. Struktura a organizace genomu bakterií a virů. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese u bakterií. 4. Strategie a mechanizmy reprodukce virů. 5. Reprodukce bakterií (růst, typy rozmnožování). 6. Konjugace, transdukce a transformace u prokaryot. 7. Plazmidy, fágy, fagmidy, cosmidy charakteristika a jejich využití při genových manipulacích. 8. Základní typy metabolizmu bakterií a jejich charakteristika (fototrofie, chemotrofie, mixotrofie, respirace anaerobní a aerobní, fotosyntéza u prokaryot anoxygenní vs oxygenní). 9. Infekční proces a jeho fáze. Lytická a lyzogenní infekce. 7. Charakteristika mikrobiálních ekosystémů, úloha mikroorganizmů v oběhu látek a energií v biosféře. Biologie a ekologie člověka Základy cytologie- stavba buňky, dělení buněk, organismus jako celek. Základy histologieepitelová, pojivová, kostní, srdeční a nervová tkáň, úvod do anatomie člověka. Kosterní soustava- složení a stavba kosti, spojení, růst a vývoj kostí, kostra trupu, hlavy a končetin, nemoci kostry. Svalová soustava- funkce, stavba a fyziologie svalu, typy svalů, svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad a končetin, nemoci svalstva. Krev a tělní tekutiny- funkce a složení krve, krevní tělíska, krevní skupiny, míza. Oběhová soustava - krevní oběh- srdce, cévy, velký a malý oběh, projevy srdeční činnosti, nemoci krve a OS. Soustava dýchacíhorní a dolní cesty dýchací, plíce, ventilace plic, zevní a vnitřní dýchání, nemoci DS. Trávicí soustava- dutina ústní, zuby, hltan a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slinivka břišní, nemoci TS. Přeměna látek a energií, metabolismus, živiny a vitamíny, zásady správné výživy, její poruchy. Kožní soustava- funkce a stavba kůže, tělesná teplota, choroby kůže, termoregulace. Vylučovací soustava- ledviny a močové cesty, nemoci VS. Pohlavní soustava- pohlavní ústrojí muže a ženy, menstruační cyklus, oplození, antikoncepce, choroby PS. Soustava žláz s vnitřní sekrecí- hormony. Nervová soustava- funkce a stavba, mozek a

7 mícha, mozkové a míšní nervy. Vyšší nervová činnost, paměť, spánek, učení, choroby NS. Smyslová soustava- ústrojí zraku, sluchu, rovnováhy, kožní, chuťové a čichové. Imunita a obrana organismu. Zdraví a životospráva člověka- zdraví a nemoc, její léčení, životospráva člověka, civilizační choroby, toxikománie (alkohol, kouření, drogy), člověk a prostředí, základy první pomoci Ekologie Ekologie jako nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, definice, terminologie, hierarchie, hraniční obory a její rozdělení. Prostředí organismů, ekologické názvosloví, typy adaptací organismů, divergence, konvergence. Ekologické faktory (abiotické x biotické), typy klimatu. Terestrické a akvatické biomy. Prostor jako zdroj, formy výživy organismů. Pedosféra, hydrosféra, atmosféra. Ekologie populací, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, rozmístění, struktura, natalita, migralita, migralita, růst a dynamika), terminologie. Mezidruhové a vnitrodruhové interakce. Ekologie společenstev, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, abundance, produkce, dominance, prezence a absence, frekvence, konstance, fidelita, koordinance). Biodiverzita, její složky, indexy. Ekosystém, jeho struktura a funkce. Biosféra, koloběhy nejvýznamnějších prvků v přírodě. Obecná parazitologie OBECNÁ PARAZITOLOGIE, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos a šíření parazitů, typy hostitelů parazitů, faktory prostředí, životní cyklus, bariéry přenosu obranné mechanismy hostitele, organismus jako prostředí parazita, imunita PROTOZOOLOGIE = PARAZITIČTÍ PRVOCI, charakteristika prvoků, rozmnožování a buněčná stavba prvoků, klasifikace a systém, řád: Kinetoplastida (trypanosomóza, spavá nemoc), řád: Kinetoplastida (leishmanióza), řád: Trichomonadida (trichomonóza + zástupci), řád: Diplomonadida (giardióza + zástupci), řád: Amoebida (měňavky, úplavice), řád: Schizopyrenida kmen: Apicomplexa: obecná charakteristika, klasifikace, životní cyklus a zástupci (kokcidóza, toxoplazmóza), kmen: Apicomplexa: kryptosporidióza, malárie, kmen: Ciliophora (balantidióza), řád: Microsporidia (parazitické Fungi) HELMINTOLOGIE= PARAZITIČTÍ HLÍSTI, charakteristika helmintů, kmen: Plathelminthes, třída: Trematoda = motolice (schistosomóza, dikrocelióza, opistorchióza), fasciolóza, paragonimóza, třída: Cestoda = tasemnice, teniidózy, difylobothrióza, hymenolepiózy, kmen: Nemathelminthes třída: Nematoda = hlístice, trichurióza, třída: Nematoda: trichinelóza, askarióza, larvální toxokaróza, třída: Nematoda: stromgyloidóza, enterobióza, tropické filariózy, terapie střevních helmintů, kmen: Acanthocephala = vrtejši ARACHNOENTOMOLOGIE= PARAZITIČTÍ ČLENOVCI, kmen: Arthropoda = členovci, třída: Arachnida, Řád: Acarina = roztoči, třída: Insecta, řád: Anoplura (vši), řád: Mallophaga (všenky), řád: Heteroptera (ploštice), řád: Diptera, řád: Siphonaptera (blechy), přehled laboratorní diagnostiky parazitů

8 Chemie a fyzika živých soustav Hlavním vodítkem pro přípravu je sylabus ChFZS, který je pro každý kurs dostupný na MOODLE. Hlavní učebnicí pro studium je kniha Biologie (Neil A. Campbell; Jane B. Reece) především vybrané kapitoly (1-6 a 8), které byly probírány v kursu. Další literatura, jak je uvedena v sylabu. Témata, která vyžadují zvláštní pozornost: 1. Atributy živých systémů: Chemické složení živých organismů; anorganické a organické látky; biopolymery; základní princip tvorby polymerních látek v živých systémech. 2. Základy fyziky a chemie živých systémů: Stavba atomů a molekul, principy vytváření chemických vazeb; hmotnost, množství, složení látek; roztoky, koncentrace, ph; fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 3. Biomolekuly jednoduché a polymerní molekuly: Základní funkční skupiny biomolekul; lipidy, nukleové kyseliny, sacharidy, polysacharidy a proteiny; hydrofilní a hydrofóbní interakce; monomery, oligomery a polymery; principy tvorby vyšších molekulárních a makromolekulárních struktur: primární sekundární terciární kvarterní. 4. Základní metody analýzy buněčných molekulárních a makromolekulárních struktur: Centrifugace, elektroforéza, sloupcová chromatografie, spektroskopické stanovení koncentrace látek. 5. Základní principy biokatalýzy: Enzymy, koenzymy, prostetické skupiny; základy enzymové kinetiky; principy regulace enzymové aktivity. 6. Bioenergetika: Princip redukce a oxidace biologických sloučenin; makroergické sloučeniny; základy metabolismu sacharidů; princip glykolýzy; princip cyklu trikarbonových kyselin, typy generace ATP; Pasteurův efekt. 7. Základní znalosti chemických výpočtů užívaných v biologických laboratořích: Roztoky - látková koncentrace, ph, procentuální koncentrace, biologické pufry. Fylogeneze a systém strunatců Položené otázky zahrnují vždy velký taxon a 1) evoluční novinky, které jsou pro tento taxon charakteristické 2) morfologii a anatomii 3) základy systému. Mezi tyto velké taxony patří Tunicata, Cephalochordata, sliznatky a mihule, paryby, paprskoploutvé ryby, Sarcopterigii, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Obzvlášť pečlivě se se naučte charakterizovat skupinu Tetrapoda, charakterizovat skupinu Amniota a Anamnia, vývoj sekundárního čelistního kloubu u savců, vývoj žaberních oblouků, typ šupin. U paryb nezapomínejte na chiméry, u Sarcopterigii na bahníky a jak že je to s latimérií a plicním vakem. U paprskoploutvých ryb nezapomínejte na charakteristiku podtříd, plynový měchýř (jak se dostane plyn do plynového měchýře, jak z měchýře pryč), labyrint a Weberův aparát. Doporučuji se učit podle powerpointových prezentací z přednášek, které jsou k dispozici na moodle v adresáři předmětu až k ptákům. Ptáky se naučte podle Gaislera 2007, prosím nezapomínat na dělení podle báze lebky a na rozdíl v péči o mláďata u paleognátních a neognátních. Návod, jak se učit savce, naleznete na moodle v adresáři předmětu, zdrojem je opět Gaisler Budu chtít slyšet podrobnosti o zubech a zubních vzorcích a základní charakteristiku ptakořitných, vačnatců a placentálů, zejména co se týče urogenitální soustavy. Naučte se zařadit člověka do systému.

9 Důležité je nepanikařit při jednoduchých otázkách typu co je systém, co je fylogeneze, co je kladogram, co je klad, kam zařadíte člověka, vyjmenujte podkmeny kmene strunatci, nadtřídy, třídy atd. Pokud budete mít nejasnosti ohledně fylogenze, nahlédněte do publikace Zrzavý J., Fylogenze živočišné říše Scientia Zkušení kolegové doporučují studentům zopakovat si u savců druhy s utajenou březostí, odloženou březostí, oddálenou dobou oplození, druhy s pravým zimním spánkem (hibernací) a prodlouženým spánkem, taxony s rohy a taxony s parohy a zdůrazňují, že je dobré se učit taxon podle nějakého zástupce a znát způsob života tohoto zástupce. Historický vývoj organismů na Zemi Paleontologie a historická geologie Rozdělení geologické historie Země Pangea, vznik kontinentů, odraz v paleontologii Nejstarší organismy na Zemi Největší rozvoj života na Zemi Výstup organismů z vodního prostředí na souš Typické skupiny zkamenělin (prvohory, druhohory), nejdůležitější mikrofosilie, důležitá rostlinná společenstva (karbon), včetně vymřelých skupin. Geologie Stavba Země, základní poznatky o Zemi Tektonika lito sférických desek Magmatismus a vulkanismus, vyvřelé horniny Vrstvy, zvrstvení, sedimentární horniny Metamorfóza, přeměněné horniny Vrásy, zlomy Zvětrávání, vznik půd Geologická činnost vody Krasové jevy Geologická činnost ledu, větru, člověka Vrstvy a souvrství, stratigrafické korelace Hlavní skupiny minerálů, krystalografické soustavy Rozdělení historie Země od prekambria do recentu Nejdůležitější vrásnění, datování Vznik a vývoj života během geologické historie Charakteristika jednotlivých geologických ér Stavba Českého masívu Karpatská soustava

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Biologie, vznik života a taxonomie

Biologie, vznik života a taxonomie http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?predmet=b1 Biologie I Biologie, vznik života a taxonomie Co je život Vznik a počátky vývoje života na Zemi Současný život z nadhledu a taxonomie Hierarchie organizace biologických

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více