Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke SZZ z biologie Bc."

Transkript

1 Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní osnovou je sylabus Obecná botanika. Pletiva rostlin (dělivá, vodivá, krycí). Kořen, stonek, list, květ, květenství, plod anatomie, morfologie, metamorfózy, význam. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna. Fylogeneze a systém vyšších rostlin Základní charakteristika vybraných čeledí nebo (zpravidla u výtrusných rostlin) vyšších taxonomických jednotek; nejdůležitější zástupci, jejich význam. Vymezení taxonů tradiční (používané ve většině učebnic) nebo moderní (podle APG II). Taxony v závorce jen orientačně. s. l. = sensu lato, v širším pojetí Rhyniophyta Lycopodiophyta: Lycopodiales, Sellaginales, (Lepidodendrales) Equisetophyta: Equisetaceae Polypodiophyta: Polypodiales (Lyginodendrophyta) (Cycadophyta) Pionophyta: Gingkoales; Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae Magnoliophyta Magnoliopsida: Magnoliaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae (podčeledi), Fagaceae, Betulaceae, Caryophyllaceae (významné podčeledi), (Chenopodiaceae, Violaceae), Cucurbitaceae, Brassicaceae, Salicaceae, (Primulaceae), Rosaceae (s. l., podčeledi), Fabaceae, Apiaceae, (Rubiaceae, Loniceraceae s. l.), Boraginaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae (s. l.), Lamiaceae, Campanulaceae, Asteraceae (důležité podčeledi) Liliopsida: Liliaceae (s. l.), Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae, (Arecaceae). Stručná charakteristika vývojových větví krytosemenných rostlin (podle APG II): Magnoliidová větev, jednoděložné rostliny, pravé dvouděložné rostliny (Rosidová větev, Asteridová větev). Fyziologie rostlin 1. Vodní režim rostlin a minerální výživa rostlin

2 Vlastnosti vody, osmóza, vodní potenciál, transport látek na úrovni buňky, příjem, vedení a výdej vody rostlinou, adaptace rostlin na extrémní podmínky dostupnosti vody, transpirace, vodní režim a energetická bilance 2. Fotosyntéza - primární pochody Sluneční záření, fotosyntetické struktury - listy, chloroplasty, fotosyntetické pigmenty, stavba fotosyntetického aparátu, pohlcení světla, separace elektrického náboje, transport elektronů, fotofosforylace, fotoinhibice, evoluce fotosyntetické fixace záření. 3. Fotosyntéza - sekundární pochody Calvinův cyklus, fotorespirace, C4-cyklus, fixační cesta CAM, faktory ovlivňující fotosyntézu, metody měření rychlosti fotosyntézy 4. Růst a vývoj rostlin - růstové regulátory, faktory růstu a vývoje rostlin Vývojové a růstové fáze rostlin, růstové procesy na buněčné úrovni, diferenciace, růst pletiv a orgánů rostliny, vnitřní faktory růstu, rostlinné hormony a mechanismy jejich účinku, vliv světla na růst rostliny, fytochromový systém, fotoperiodismus, fotomorfogeneze Molekulární a buněčná biologie 1. Struktura a funkce bílkovin a nukleových kyselin. Struktura bílkovin; modulární struktura proteinů; struktura a funkce nukleových kyselin; párování basí, denaturace, renaturace a hybridizace nukleových kyselin; další sekundární struktury NK; vyšší struktury DNA 2. Replikace a reparace DNA Obecný mechanismus replikace; DNA polymerázy; iniciace replikace; topologické problémy při rozplétání dvoušroubovice DNA; replikační strategie; replikace chromosomu Escherichia coli; přímá oprava poškození nukleotidů; Excisní reparace; Mismatch reparace; Reparace dvojřetězcových zlomů 3. Transkripce u prokaryot. Regulace genové exprese na úrovni transkripce, úpravy primárního transkriptu RNA polymeráza; vazba na promotor a aktivace RNAP; struktura promotoru; iniciace mrna a opuštění promotoru; kontrola exprese genů na úrovni iniciace transkripce; elongace; terminace transkripce; sestřih mrna jaderných genů; alternativní sestřih; 4. Genetický kód, transferová DNA. Základní vlastnosti genetického kódu; čtení genetického kódu, struktura genu a mrna; struktura mrna a okolí startovacího kodonu; transferová RNA; aminoacyl-trna syntetázy; kolísání antikodonu; odchylky v kódování; supresorové mutace; 5. Translace a posttranslační modifikace proteinů Základní schéma translace; mrna a nasedání ribosomů; iniciace translace; elongace; translokace; terminace; struktura ribosomů; ustavení terciární struktury proteinů; transport proteinů v buňce; funkční modifikace proteinů; fosforylace; Obecná zoologie jednooborová Bi Úvod do zoologie: živočišné organismy, zoologie jako věda, taxonomie, biologická hierarchie, společné znaky a vlastnosti živočichů. Chemické složení živé hmoty: makro- a mikroelementy, prvky skcesorické, voda v těle organismů, sušina, popeloviny a plyny, funkce, složení a význam sacharidů. Složení a význam

3 a funkce lipidů, aminokyselin, peptidů a proteinů, nukleové kyseliny (DNA, RNA), složení, funkce a význam enzymů jako biologických katalyzátorů, význam, přehled a charakteristika nejvýznamnějších vitamínů. Přehled a funkce nejvýznamnějších hormonů, feromony, prostaglandiny a pigmenty. Cytologie: buňka, buněčné formy života, Prokaryota (Archebakterie a Eubakterie), prokaryotické organismy, Eukaryota struktura živočišné buňky. Cytosol, základní cytoplazma a funkční buněčné struktury, cytoplazmatická membrána, mechanismy přenosu látek přes membránu, buněčné jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozómy, lysozómy, Golgiho aparát, cytoskelet, buněčné inkluze, peroxizómy, rozmnožování buněk: amitóza, mitóza a její modifikace (endomitóza, polytenie, pseudomitóza atd.), život buňkybuněčný cyklus, buněčná smrt (apoptóza), meióza Histologie: Charakteristika živočichů, tkáně-jejich vznik a původ, zárodečné listy, rozdělení živočišných tkání. Rozdělení, struktura a funkce epitelových tkání (epitelů). Pojivové tkáně (pojiva) jejich struktura, rozdělení a funkce (zárodečné tkáně, vaziva, chrupavky, kost, zubní tkáň, osifikace kostí, tělní tekutiny jako pojiva trofická). Svalové tkáně struktura a funkce myoepitelů, hladké svaloviny, Příčně pruhované svaloviny a myokardu (srdeční svaloviny). Nervové tkáně stavba a funkce neuronu, synapse, buňky gliové, diferenciace nervové tkáně. Pohlavní buňky. Organologie: Soustava krycí a tělní pokryvy, kůže. Oporná soustava, exo- a endoskelet a pohybová soustava. Soustavy výměny a přeměny látek a energií: trávicí a dýchací soustava a orgány. Vylučovací a osmoregulační soustava, soustava tělních tekutin (krev, míza, krvomíza), krevní a mízní soustava a orgány, srdce, oběhová a cévní soustavy. Rozmnožovací soustava, svítivé orgány u živočichů, soustava dráždivá a regulační, smyslová soustava a orgány. Nervová soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí, endokrinní a neurosekreční soustavy Obecná zoologie dvouoborová Bi Na síti KBI UJEP jsou skripta z Obecné zoologie (poslední úprava ) a přednáškové prezentace, Na konci skript jsou uvedeny otázky a náměty k samo-ověření nastudovaných (!!!) znalostí. Nezačínejte však studovat podle otázek, abyste neztratili souvislosti poznatků, na které při ústním zkoušení přichází řeč častěji, než při písemných testech. Cvičte proto i ústní projev vybraných partií. Pokud si u některé z otázek uvedené ve skriptech nebudete jisti, vraťe se k tématu v širším kontextu ve skriptech nebo jiné učebnici. Témata z Obecné zoologie, která vyžadují pozornost. 1.Společné znaky a vlastnosti živočichů. Hierarchie stavby těla živočichů (molekulybuňky tkáně-orgány-orgánové systémy). Taxonomická klasifikace živočichů. Fylogenetický vývoj stavby těla (orgány homologické, analogické, rudimentární, atavistické). Společné funkce živočichů (toky látek, energie a informací, vnitřní prostředí- jeho vlastnosti, význam a mechanizmy udržování homeostázy, rozmnožování, thermoregulace, biorytmy atp.) a jejich molekulární a buněčné.mechamizmy (viz následující odstavec). 2. Stavba a funkce živočišné buňky. Fluidně-mozaikový model biomembrán, funkce lipidů a bílkovin biomembrán, stavba a funkce buněčných membránových organel, vč. transportních váčků a jejich typu (dle bílkovinného pláště), adresních molekul (COP I, COPII, t- a v- SNARES) a jejich obsahu (sekreční dráha, endocytosa a její formy, ENDOZOMY,

4 endozomální-lysozomálni systém, membránový potenciál a jeho význam, cytoskelet a jeho stavba a funkce, molekulové motory, mezibuněčné spoje a adhezní bílkoviny (jejich typy, výskyt a funkce), buněčný cyklus a mechanismy jeho regulace (cykliny a cyklin dependentní kinázy, růstové faktory, kontrolní brzdné geny (p53, RB gen), transport látek do buněk a z buněk, receptorový příjem informaci (signalizace receptory v plazmatické mambráněsekundární posli, cytoplazmě a jádře, exprese genů a její regulace v průběhu diferenciace buněk, přeměna energie v buňce, thermodynamické zákony, kompartmentalizace přeměny energie v buňce glykolýza a oxidativni fosforylace, struktura a funkce jádra, syntéza bílkovin, molekulární architektonika genomu a regulace jeho exprese, mutageneze, kyslíkové oxidativní radikály a jejich význam, reparační procesy (chaperony, proteiny tepelného šoku-hsp), kmenové buňky, buněčné dělení a buněčná smrt, jeji typy a mechanizmy. Viz též sylaby předmětů Dr. J. Ipsera a dr. O. Benady 3. Zakladní typy živočišných tkání vč. složeni a funkce EXTRACELULARNÍ MATRIX. 4. Principy mikroskopických a molekulárně genetických technik (imunocytochemické metody, PCR, microarrays, atd., alespoň v rozsahu uvedeném ve skriptech OZ na síti UJEP). Principy a využiti biotechnologických metod a genetických modifikaci organizmů-gmo. Viz též sylaby mol.biologie. 4. Rozmnožováni. Determinace pohlaví, gametogeneze, oplozeni, blastogeneze (tvorba základních embryonálních listu a jejich derivátů). Viz též předměty speciální zoologie.. Základy genetiky (Mendelovy zákony, mimojaderná dědičnost, prinicpy a význam epigenetiky atd.). Viz též předměty dr. Ipsera a dr. J. Malého. Fyziologie živočichů a člověka. Na síti KBI - kombinované studium, je sylabus, vč. doporučené literatury přednáškových prezentací.. 1. Funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů, a to i s ohledem na jejich fylogenesi a ev. morfologii (viz doporučeni dr. Ipsera). POSTUPUJTE DLE SYLLABU FYZIOLOGIE NA MOODLE UJEP. Funkci organů studujte vždy až na buněčnou a molekulární úroveň. Zapojujte znalosti z Obecné zoologie. 2. Nepodceňte zdánlivě jednoduché kapitoly, např. složeni a funkce krve, činnost srdce a oběhového aparátu, tělni tekutiny, homeostáza vnitřního prostředí, vstřebávání látek ze střeva, především lipidů a jejich transport mízou a krví. Nepřehledněte imunitní reakce organismu, obecný adaptační syndrom vč. jeho příčin, fází a mechanizmů apod., na kterých se často "havaruje". Nepřehlednete srovnávací aspekty morfologie a funkce hlavních orgánových systemů.. Kámenem úrazu bývá LATKOVÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY (znát alespoň slovy názvy jednoduchých a složených organických molekul, funkčních skupin, základnich chemických vazeb, definici ph, význam typy enzymů, pufrů atp.). Viz kurz dr. Benady.

5 Systém a evoluce nižších rostlin 1. Obecné zákonitosti ve stavbě řasové stélky (uvést konkrétní příklady řas s jednotlivými typy stélek), rozlišení řasových oddělení, výskyt a význam řas v ekosystémech (sladkovodní a mořská řasová společenstva). 2. Cyanophyta - obecná charakteristika, stavba buňky, rozmnožování, geologické stáří, adaptabilita sinic, výskyt v přírodě, význam. Prochlorophyta - fylogenetický význam. 3. Rhodophyta - obecná charakteristika, stavba buňky a stélky, rozmnožování a rodozměna, vývojové vztahy, výskyt (bioindikační význam sladkovodních ruduch), využití (mikrobiologie - živné půdy aj.), zástupci. 4. Euglenophyta stavba buňky, trofie, výskyt v přírodě. 5. Chlorophyta obecná charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (Chlorophyceae - kolonie, cenobium, Ulvophyceae - aerofyta. Charophyta - stavba stélky, fylogeneze ). 6. Chromophyta (Heterokontophyta) - charakteristika oddělení, nejvýznamnější třídy a zástupci (stavba buňky a stélky, výskyt v přírodě, význam, rozsivky - stavba frustuly, rozmnožování, chaluhy - diferenciace stélky, látky produkované chaluhami, rodozměna, Vaucheria - fylogenetické vztahy). 7. Houby a houbové organismy - obecná charakteristika, rozmnožování, životní cykly, trofie, význam v ekosystémech. 8. Myxomycota vegetativní a generativní část životního cyklu, zástupci (typy plazmódia a sporokarpů), výskyt. Plasmodiophoromycota - stavba stélky (paraplazmódium), životní cyklus, fytopatologický význam. 9. Oomycota (Peronosporomycota) vegetativní stélka, nepohlavní a pohlavní rozmnožování (přechod na souš), fytopatologický význam, fylogenetické vztahy, významní zástupci. Chytridiomycota - vývojové vztahy, fytopatologický význam. 10. Ascomycota - vegetativní stélka, rozmnožování (anamorfa a teleomorfa - vřecka, plodnice), výskyt a význam. Přehled nejvýznamnějších řádů a zástupců (rostlinní parazité, dřevokazné houby). Fungi imperfecti. 11. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam, životní cykly parazitických zástupců (Uredinales, Ustilaginales, Tilletiales). 12. Basidiomycota - vegetativní stélka (primární, sekundární a terciální mycelium), rozmnožování, plodnice, výskyt a význam. Homobasidiomycetes (Agaricomycetes) - vybraní zástupci (jedlé a jedovaté houby, dřevokazné houby, břichatky). 13. Lišejníky mykobiont a fotobiont, anatomická stavba a morfologie stélky příklady zástupců, rozmnožování, lišejníkové látky, lichenimetrie, bioindikace. 14. Mechorosty rodozměna, fylogeneze, charakteristika 3 oddělení: Hepatophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta, nejběžnější zástupci. 15. Fytopatologicky významné řády hub a jejich zástupci. Genetika, obecná biologie 1. Atributy života (autoreprodukce, autoregulace, metabolizmus, růst, pohyb, vývoj, dráždivost). 2. Komparace prokaryotické a eukaryotické buňky. 3. Základní formy rozmnožování a jejich charakteristika. Struktura a dynamika vývoje velké panmiktické a autogamií populace. Důsledky selekce, mutace, migrace a disperzivního procesu pro strukturu populací. 4. Fotosyntéza, respirace a fotorespirace charakteristika a vzájemné vztahy.

6 5. Aplikace teorie informace, teorie systémů a teorie řízení v biologii. Termodynamika buňky jako základního biologického (otevřeného) systému. Informační biomakromolekuly charakteristika, struktura a funkce. 6. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese v prokaryotické a eukaryotické buňce. Posttranskripční a posttranslační úpravy. Genetický kód. Vertikální a horizontální přenos genetické informace (konjugace, transdukce, transformace, transfekce). 7. Buněčný cyklus, buněčný růst, diferenciace a specializace buněk, apoptóza a nekróza. 8. Princip segregace a kombinace vloh, polyhybridizmus, genové interakce, vazba vloh a genetické mapování. Komparace jaderné a cytoplazmatické (mitochondriální, chloroplastové) dědičnosti. 9. Obecná charakteristika a specifika genetiky kvalitativních a kvantitativních znaků. Metody genetické analýzy (na úrovní molekulární, buněčné, organizmální a populační). 10. Mutace, mutageny, mutageneze. Teratogeny, teratogeneze. Karcinogeny, karcinogeneze. 11. Evoluce biologických systémů s akcentem na mechanizmy mikroevoluce (speciace, přírodní výběr, pohlavní výběr, náhodný genový posun, tok genů, evoluční tahy, mutace a selekce v evoluci, deterministické a stochastické procesy v biologické evoluci). Biologie prokaryot a virů 1. Principy taxonomie bakterií a virů. Obecná charakteristika virů, eubakterií a archebakterií. 2. Složení a struktura virové částice a bakteriální buňky. 3. Struktura a organizace genomu bakterií a virů. Replikace, transkripce, translace a regulace genové exprese u bakterií. 4. Strategie a mechanizmy reprodukce virů. 5. Reprodukce bakterií (růst, typy rozmnožování). 6. Konjugace, transdukce a transformace u prokaryot. 7. Plazmidy, fágy, fagmidy, cosmidy charakteristika a jejich využití při genových manipulacích. 8. Základní typy metabolizmu bakterií a jejich charakteristika (fototrofie, chemotrofie, mixotrofie, respirace anaerobní a aerobní, fotosyntéza u prokaryot anoxygenní vs oxygenní). 9. Infekční proces a jeho fáze. Lytická a lyzogenní infekce. 7. Charakteristika mikrobiálních ekosystémů, úloha mikroorganizmů v oběhu látek a energií v biosféře. Biologie a ekologie člověka Základy cytologie- stavba buňky, dělení buněk, organismus jako celek. Základy histologieepitelová, pojivová, kostní, srdeční a nervová tkáň, úvod do anatomie člověka. Kosterní soustava- složení a stavba kosti, spojení, růst a vývoj kostí, kostra trupu, hlavy a končetin, nemoci kostry. Svalová soustava- funkce, stavba a fyziologie svalu, typy svalů, svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad a končetin, nemoci svalstva. Krev a tělní tekutiny- funkce a složení krve, krevní tělíska, krevní skupiny, míza. Oběhová soustava - krevní oběh- srdce, cévy, velký a malý oběh, projevy srdeční činnosti, nemoci krve a OS. Soustava dýchacíhorní a dolní cesty dýchací, plíce, ventilace plic, zevní a vnitřní dýchání, nemoci DS. Trávicí soustava- dutina ústní, zuby, hltan a jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slinivka břišní, nemoci TS. Přeměna látek a energií, metabolismus, živiny a vitamíny, zásady správné výživy, její poruchy. Kožní soustava- funkce a stavba kůže, tělesná teplota, choroby kůže, termoregulace. Vylučovací soustava- ledviny a močové cesty, nemoci VS. Pohlavní soustava- pohlavní ústrojí muže a ženy, menstruační cyklus, oplození, antikoncepce, choroby PS. Soustava žláz s vnitřní sekrecí- hormony. Nervová soustava- funkce a stavba, mozek a

7 mícha, mozkové a míšní nervy. Vyšší nervová činnost, paměť, spánek, učení, choroby NS. Smyslová soustava- ústrojí zraku, sluchu, rovnováhy, kožní, chuťové a čichové. Imunita a obrana organismu. Zdraví a životospráva člověka- zdraví a nemoc, její léčení, životospráva člověka, civilizační choroby, toxikománie (alkohol, kouření, drogy), člověk a prostředí, základy první pomoci Ekologie Ekologie jako nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, definice, terminologie, hierarchie, hraniční obory a její rozdělení. Prostředí organismů, ekologické názvosloví, typy adaptací organismů, divergence, konvergence. Ekologické faktory (abiotické x biotické), typy klimatu. Terestrické a akvatické biomy. Prostor jako zdroj, formy výživy organismů. Pedosféra, hydrosféra, atmosféra. Ekologie populací, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, rozmístění, struktura, natalita, migralita, migralita, růst a dynamika), terminologie. Mezidruhové a vnitrodruhové interakce. Ekologie společenstev, jejich charakteristiky a vlastnosti (hustota, abundance, produkce, dominance, prezence a absence, frekvence, konstance, fidelita, koordinance). Biodiverzita, její složky, indexy. Ekosystém, jeho struktura a funkce. Biosféra, koloběhy nejvýznamnějších prvků v přírodě. Obecná parazitologie OBECNÁ PARAZITOLOGIE, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos a šíření parazitů, typy hostitelů parazitů, faktory prostředí, životní cyklus, bariéry přenosu obranné mechanismy hostitele, organismus jako prostředí parazita, imunita PROTOZOOLOGIE = PARAZITIČTÍ PRVOCI, charakteristika prvoků, rozmnožování a buněčná stavba prvoků, klasifikace a systém, řád: Kinetoplastida (trypanosomóza, spavá nemoc), řád: Kinetoplastida (leishmanióza), řád: Trichomonadida (trichomonóza + zástupci), řád: Diplomonadida (giardióza + zástupci), řád: Amoebida (měňavky, úplavice), řád: Schizopyrenida kmen: Apicomplexa: obecná charakteristika, klasifikace, životní cyklus a zástupci (kokcidóza, toxoplazmóza), kmen: Apicomplexa: kryptosporidióza, malárie, kmen: Ciliophora (balantidióza), řád: Microsporidia (parazitické Fungi) HELMINTOLOGIE= PARAZITIČTÍ HLÍSTI, charakteristika helmintů, kmen: Plathelminthes, třída: Trematoda = motolice (schistosomóza, dikrocelióza, opistorchióza), fasciolóza, paragonimóza, třída: Cestoda = tasemnice, teniidózy, difylobothrióza, hymenolepiózy, kmen: Nemathelminthes třída: Nematoda = hlístice, trichurióza, třída: Nematoda: trichinelóza, askarióza, larvální toxokaróza, třída: Nematoda: stromgyloidóza, enterobióza, tropické filariózy, terapie střevních helmintů, kmen: Acanthocephala = vrtejši ARACHNOENTOMOLOGIE= PARAZITIČTÍ ČLENOVCI, kmen: Arthropoda = členovci, třída: Arachnida, Řád: Acarina = roztoči, třída: Insecta, řád: Anoplura (vši), řád: Mallophaga (všenky), řád: Heteroptera (ploštice), řád: Diptera, řád: Siphonaptera (blechy), přehled laboratorní diagnostiky parazitů

8 Chemie a fyzika živých soustav Hlavním vodítkem pro přípravu je sylabus ChFZS, který je pro každý kurs dostupný na MOODLE. Hlavní učebnicí pro studium je kniha Biologie (Neil A. Campbell; Jane B. Reece) především vybrané kapitoly (1-6 a 8), které byly probírány v kursu. Další literatura, jak je uvedena v sylabu. Témata, která vyžadují zvláštní pozornost: 1. Atributy živých systémů: Chemické složení živých organismů; anorganické a organické látky; biopolymery; základní princip tvorby polymerních látek v živých systémech. 2. Základy fyziky a chemie živých systémů: Stavba atomů a molekul, principy vytváření chemických vazeb; hmotnost, množství, složení látek; roztoky, koncentrace, ph; fyzikálně-chemické vlastnosti vody. 3. Biomolekuly jednoduché a polymerní molekuly: Základní funkční skupiny biomolekul; lipidy, nukleové kyseliny, sacharidy, polysacharidy a proteiny; hydrofilní a hydrofóbní interakce; monomery, oligomery a polymery; principy tvorby vyšších molekulárních a makromolekulárních struktur: primární sekundární terciární kvarterní. 4. Základní metody analýzy buněčných molekulárních a makromolekulárních struktur: Centrifugace, elektroforéza, sloupcová chromatografie, spektroskopické stanovení koncentrace látek. 5. Základní principy biokatalýzy: Enzymy, koenzymy, prostetické skupiny; základy enzymové kinetiky; principy regulace enzymové aktivity. 6. Bioenergetika: Princip redukce a oxidace biologických sloučenin; makroergické sloučeniny; základy metabolismu sacharidů; princip glykolýzy; princip cyklu trikarbonových kyselin, typy generace ATP; Pasteurův efekt. 7. Základní znalosti chemických výpočtů užívaných v biologických laboratořích: Roztoky - látková koncentrace, ph, procentuální koncentrace, biologické pufry. Fylogeneze a systém strunatců Položené otázky zahrnují vždy velký taxon a 1) evoluční novinky, které jsou pro tento taxon charakteristické 2) morfologii a anatomii 3) základy systému. Mezi tyto velké taxony patří Tunicata, Cephalochordata, sliznatky a mihule, paryby, paprskoploutvé ryby, Sarcopterigii, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Obzvlášť pečlivě se se naučte charakterizovat skupinu Tetrapoda, charakterizovat skupinu Amniota a Anamnia, vývoj sekundárního čelistního kloubu u savců, vývoj žaberních oblouků, typ šupin. U paryb nezapomínejte na chiméry, u Sarcopterigii na bahníky a jak že je to s latimérií a plicním vakem. U paprskoploutvých ryb nezapomínejte na charakteristiku podtříd, plynový měchýř (jak se dostane plyn do plynového měchýře, jak z měchýře pryč), labyrint a Weberův aparát. Doporučuji se učit podle powerpointových prezentací z přednášek, které jsou k dispozici na moodle v adresáři předmětu až k ptákům. Ptáky se naučte podle Gaislera 2007, prosím nezapomínat na dělení podle báze lebky a na rozdíl v péči o mláďata u paleognátních a neognátních. Návod, jak se učit savce, naleznete na moodle v adresáři předmětu, zdrojem je opět Gaisler Budu chtít slyšet podrobnosti o zubech a zubních vzorcích a základní charakteristiku ptakořitných, vačnatců a placentálů, zejména co se týče urogenitální soustavy. Naučte se zařadit člověka do systému.

9 Důležité je nepanikařit při jednoduchých otázkách typu co je systém, co je fylogeneze, co je kladogram, co je klad, kam zařadíte člověka, vyjmenujte podkmeny kmene strunatci, nadtřídy, třídy atd. Pokud budete mít nejasnosti ohledně fylogenze, nahlédněte do publikace Zrzavý J., Fylogenze živočišné říše Scientia Zkušení kolegové doporučují studentům zopakovat si u savců druhy s utajenou březostí, odloženou březostí, oddálenou dobou oplození, druhy s pravým zimním spánkem (hibernací) a prodlouženým spánkem, taxony s rohy a taxony s parohy a zdůrazňují, že je dobré se učit taxon podle nějakého zástupce a znát způsob života tohoto zástupce. Historický vývoj organismů na Zemi Paleontologie a historická geologie Rozdělení geologické historie Země Pangea, vznik kontinentů, odraz v paleontologii Nejstarší organismy na Zemi Největší rozvoj života na Zemi Výstup organismů z vodního prostředí na souš Typické skupiny zkamenělin (prvohory, druhohory), nejdůležitější mikrofosilie, důležitá rostlinná společenstva (karbon), včetně vymřelých skupin. Geologie Stavba Země, základní poznatky o Zemi Tektonika lito sférických desek Magmatismus a vulkanismus, vyvřelé horniny Vrstvy, zvrstvení, sedimentární horniny Metamorfóza, přeměněné horniny Vrásy, zlomy Zvětrávání, vznik půd Geologická činnost vody Krasové jevy Geologická činnost ledu, větru, člověka Vrstvy a souvrství, stratigrafické korelace Hlavní skupiny minerálů, krystalografické soustavy Rozdělení historie Země od prekambria do recentu Nejdůležitější vrásnění, datování Vznik a vývoj života během geologické historie Charakteristika jednotlivých geologických ér Stavba Českého masívu Karpatská soustava

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie.

6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie. 6.13 Pojetí vyučovacího předmětu Biologie. Obecné cíle výuky Biologie. Předmět Biologie a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimž se řídí

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ

Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Celkem bodů Vzorový přijímací test z biologie pro Mgr. studia SŠ Příjmení Jméno Datum Číslo Na listu A zakroužkujte jedinou, dle Vašeho uvážení správnou odpověď u příslušného čísla otázky. V textové části

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata:

V rámci předmětu Seminář z biologie jsou rozvíjena tato průřezová témata: Seminář z biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza) Plastidy semiautonomní organely charakteristické pro zelené rostliny 1. Bezbarvé leukoplasty

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více