Tabulace učebního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulace učebního plánu"

Transkript

1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry Minerály-vznik a ložiska, vnitřní stavba krystalů,fyzikální a chemické vlastnosti Geologická historie Zeměgeologická období,polohy kontinentů,vývoj bioty a prostředí Magmatický proces Zvětrávání a sedimentační proces Metamorfní procesy Deformace litosféry,vývoj stavby pevnin a oceánů, desková tektonika,zemětřesení a vulkanismus Žák se orientuje v základních geobiocyklech. Porovná složení a strukturu zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy. Využívá vybrané metody identifikace minerálů. Určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Analyzuje různé druhy poruch v litosféře. Využívá geologickou mapu ČR k objasnění geologického vývoje regionů Analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů Ze Ze

2 Voda Povrchové vody-jejich rozložení a složení, hydrogeologický cyklus Podzemní vody-propustnost hornin,hydrogeologické systémy, chemické složení, ochrana Geologické působení vody Zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v regionu Ze,Che PT Envir.výchova Člověk a anorganická příroda Ekologie Vznik a vývoj půd Environmentální geologiepříroda a společnost, rekultivace,revitalizace Práce v terénu a geologická exkurse Základní ekologické pojmy Podmínky života Biosféra a její členění Určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou Posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí Posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracování v daném regionu Vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v regionu Používá správně základní ekologické pojmy Objasňuje základní ekologické vztahy Ze,Che PT EnvV Obecná biologie Znaky živých soustav Buňka- základy stavby a funkce Odliší živé soustavy od neživých Objasní základní stavbu a životní projevy prokaryotních a eukaryotních buněk i přechod k mnohobuněčnosti Geo

3 Biologie virů Stavba a funkce virů Charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy Zhodnotí způsoby prevence a léčby virových onemocnění Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů Biologie bakterií Stavba a funkce bakterií Charakterizuje bakterie z ekologického,zdravotnického a hospodářského hlediska Hodnotí způsoby prevence a léčby bakteriálních onemocnění Biologie rostlin Morfologie a anatomie rostlin Fyziologie rostlin Systém rostlin Rostliny a prostředí Popíše stavbu a funkce rostlinných orgánů Objasní životní cykly a způsoby rozmnožování rostlin Porovná vlastnosti cévnatých a stélkatých rostlin Určuje významné rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky Zhodnotí význam rostlin v přírodě i pro člověka Posoudí vliv prostředí na stavbu a funkce rostlinného těla Zhodnotí problematiku ohrožených druhů a možnosti ochrany Zhotoví herbář Che, Fy, Ze PT Env.V

4 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: BIOLOGIE Ročník: 2.ročník a sexta Biologie hub Stavba a funkce hub Stavba a funkce lišejníků Určuje významné druhy hub a lišejníků Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub a lišejníků Ch Biologie protist Stavba a funkce protist Charakterizuje protista z ekologického, zdravotnického a hospodářského hlediska Biologie živočichů Morfologie a anatomie živočichů Fyziologie živočichů Systém živočichů Živočichové a prostředí Etologie Charakterizuje hlavní taxony živočichů a významné zástupce Popíše vývoj, adaptace a hlavní typy orgánových soustav Objasní základní způsoby rozmnožování a ontogeneze živočichů Určuje významné druhy a uvede jejich ekologické nároky Posoudí význam živočichů v přírodě a pro člověka Charakterizuje pozitivní a negativní působení živočichů na lidskou populaci Zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany Orientuje se v základních typech chování živočichů Vypracuje powerpointovou prezentaci k vybranému tématu Che, Fy, Ze

5 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 3. ročník a septima Biologie člověka Opěrná a pohybová soustava Soustavy látkové výměny Soustavy regulační Soustavy rozmnožovací Žák porovná společné a rozdílné znaky savců a člověka Využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí pozitivní a negativní faktory, které jej ovlivňují Che, Fy Zdravý způsob života a péče o zdraví Vliv životních a pracovních podmínek a životního stylu na zdraví Zdravá výživa Hygiena duševní, tělesná,pohlavní První pomoc Usiluje ve svém životě dodržovat zásady zdravého životního stylu a brát ohled na zdraví ostatních Sestaví jídelníček se zřetelem na specifické potřeby výživy podle věku, zdravotního stavu a profese Zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace V zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace Zvládá zásady první pomoci při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Uplatňuje zásady tělesné a pohlavní hygieny, orientuje se v hygieně těhotenství TV, ZSV

6 Změny v životě člověka Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Péče o reprodukční zdraví Metody asistované reprodukce, její biologické a etické aspekty Pomoc nemocným a handicapovaným lidem Základy paliativní péče Civilizační choroby, poruchy příjmu potravy Sexuálně přenosné choroby Zátěžové situace, stres a způsoby jeho zvládání Rizika v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví Orientuje se ve vývojových změnách věkových etap lidského života a zásadách péče o děti, nemocné, handicapované a umírající lidi Uplatňuje odpovědný přístup k sexualitě, uvědomuje si možné důsledky Orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství, uvede faktory ovlivňující plodnost Projevuje odolnost vůči rizikovému životnímu stylu a sebepoškozování Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování, např. přejídání, nevhodné redukční diety, přetěžování, sedavý způsob života, zneužívání návykových látek, promiskuita, interrupce Obhájí ročníkovou práci na vybrané zdravotní téma

7 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 4.ročník a oktáva Genetika Obecná biologie II. Molekulární a buněčné základy dědičnosti Dědičnost a proměnlivost Genetika člověka Genetika populací Vznik a vývoj živých soustav Evoluce Fyziologie buňky Vysvětlí a správně používá základní genetické pojmy Orientuje se v molekulární podstatě dědičnosti Využívá znalostí o genetických zákonitostech pro pochopení rozmanitosti organismů Analyzuje možnosti využití znalostí z oblastí genetiky v běžném životě Porovná možnosti prevence genetických chorob u člověka Porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi Odvodí hierarchii taxonů recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci Popíše evoluci a adaptaci rostlinných orgánů a orgánových soustav živočichů Vysvětlí evoluci člověka Objasní funkce strukturních složek a životní projevy prokaryotní a eukaryotní buňky Vysvětlí význam diferenciace a specializace buněk pro mnohobuněčné organismy Che Che, Fy, Ge, Ná

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář

Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář Příloha Vzdělávací obsah předmětu Přírodovědný seminář Ročník 2 Antroposomatometrie... 2 Astronomie... 3 Biologické a zeměpisné exkurze... 4 Etologie... 5 Fyziologie... 6 Hydrobiologie... 7 Chemie životního

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více