Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání"

Transkript

1 Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr. Jitka Jirsáková Eva Marádová Technická spolupráce: Renata Skálová Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP. 2

3 Obsah Implementace výchovy pro udržitelný rozvoj do ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Životní prostředí a zdraví člověka Faktory vnějšího prostředí Faktory vnitřního prostředí Vliv obytného prostředí na zdraví.. 19 Literatura

4 4

5 IMPLEMENTACE VÝCHOVY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ DO ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele 1 Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší do vzdělávacího programu základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která předkládá mnoho významných podnětů pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 1.1 Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Vzdělávání v oboru výchova ke zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají tím potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 1.2 Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Vzhledem k tomu, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Problematika zdraví prolíná celým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Při tvorbě školního programu je třeba si uvědomovat vymezené úrovně zařazení problematiky zdraví, vyhledávat vzájemné vazby mezi jednotlivými rovinami a konkretizovat je. Naplnění záměrů výchovy ke zdraví je třeba postavit na účinné motivaci a na činnostech, situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a tématem Environmentální výchova. Environmentální výchova ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví se bezprostředně dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Učí žáky aktivně 5

6 rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) 1 a být za ně odpovědný. Učí rozumět biologickým zákonitostem lidského zdraví a využívat je pro ochranu zdraví a života. Utváří a rozvíjí vědomí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, podílí se na vytváření návyků a postojů vedoucích k ochraně životního prostředí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci sportovních akcí. 1.3 Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v RVP doporučeno rozpracovat ve školním vzdělávacím programu do samostatného předmětu s názvem Výchova ke zdraví nebo jej zpracovat jako součást předmětu integrovaného s adekvátní hodinovou dotací. V každém případě by měla být výchova ke zdraví předmětem, jehož integrované pojetí vytváří (na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií) prostor pro široké formativní působení na dospívající žáky. Nejdůležitějšími obsahovými prvky jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad pro utváření zdravého životního stylu každého jedince. Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých úhlů pohledu a naplňovat je učivem podle potřeb a zájmů žáků jednotlivých věkových kategorií. Výchova ke zdraví sleduje především aspekt zdravotně preventivní a přináší návody pro každodenní život i v oblasti ochrany životního prostředí. Má výrazně činnostní pojetí. Předpokládá využívání netradičních aktivizujících forem a metod (skupinová práce žáků, praktické úkoly, psychosociální didaktické hry). To umožňuje učiteli navazovat užší kontakt s žáky, vnášet do školy více vzájemného lidského pochopení, přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny. Výchova ke zdraví je stěžejním oborem a v učebním plánu i předmětem, od jehož obsahu může škola odvíjet projekty podpory zdraví. Komplexnost těchto projektů bude záviset na tom, jak škola dokáže implementovat do svého programu prvky environmentální výchovy v návaznosti na cíle a obsah oboru výchova ke zdraví. Každý projekt by měl vycházet z holistického chápání pojmu zdraví, tj. zohledňovat vzájemně se prolínající a ovlivňující aspekty zdraví fyzického, psychického a sociálního, podtržené sférou zdraví duchovního, všímat si nejen fyziologického stavu organismu a vlivů životního prostředí na fyzické zdraví člověka, ale věnovat také pozornost zdraví psychickému, sledovat, jak se na celkovém zdravotním stavu odrážejí vazby člověka s užším i širším sociálním prostředím. Společným jmenovatelem, od něhož se odvíjejí způsoby chování člověka, jsou oblast etická, vztah k hodnotám, odpovědi na otázky související se smyslem života. Respektování této koncepce zcela koresponduje s úsilím o udržitelný rozvoj, které je nosným záměrem průřezového tématu environmentální výchova. 1.4 Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života by výuka měla směřovat k tomu, aby žáci uměli zaujímat vlastní postoje k uplatňování zdravého životního stylu, 1 Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů i kvalita životního prostředí. 6

7 kultivovali svá chování, rozhodování v situacích souvisejících s aktivním zdravím, chápali souvislosti mezi zdravím člověka a zdravím prostředí, v němž žijí, uměli využívat poznatky týkající se vlivu ekologických a klimatických podmínek na zdravotní stav k ochraně a upevňování svého zdraví. 2 Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Důležitým krokem při rozpracování Rámcového vzdělávacího programu pokud jde o průřezové téma je hledání vhodných možností pro začlenění prvků environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu v návaznosti na jednotlivé tematické celky učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V následujícím přehledu jsou uvedena témata, která vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. U každého celku jsou dále rozpracovány ty okruhy, které nabízejí přirozenou vazbu na environmentální výchovu. Další konkretizací obsahu naznačených okruhů je možno nenásilně implementovat daná průřezová témata do výuky předmětu, jehož hlavním záměrem je výchova ke zdraví. 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity v rodině, škole, mezi vrstevníky, v obci Prostředí domova, hygienické a estetické požadavky na zdravé bydlení: - využívání materiálů přírodních, ekologicky nezávadných, - preferování nákupu předmětů z materiálů ekologicky odbouratelných, - používání nátěrových hmot s ohledem na životní prostředí (barvy ředitelné vodou aj.) Provoz domácnosti péče o prostředí domova: - kvalita vody a její spotřeba, elektrická energie, plyn, - mycí a čisticí prostředky, - odpad třídění odpadu, ukládání, recyklace, odpadní vody. 2.2 Změny v životě člověka a jejich reflexe Dětství, puberta, dospívání a reprodukční zdraví Vliv životního prostředí na reprodukční zdraví jedince (teratogeny, karcinogeny zdroje, ochrana zdraví). 2.3 Zdravý způsob života a péče o zdraví Výživa a zdraví zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví. Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví: - cesty vstupu cizorodých látek do živočišných a rostlinných produktů (ohrožení potravin a vody); - cizorodé látky v potravním řetězci (mykotoxiny, PCB, těžké kovy apod.), způsoby jejich minimalizace; - reklama vers. výživová doporučení odborníků; 7

8 - výběr, nákup a skladování poživatin v domácnosti s ohledem na jejich hygienickou jakost a zdravotní nezávadnost. Tělesná a duševní hygiena zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví, režim dne. Vliv životního prostředí na zdraví: - životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví, - biorytmy a negativní vlivy prostředí; - hygiena odívání při různých činnostech - způsoby ošetřování textilií, prací a čistící prostředky; - ochrana před klimatickými vlivy (smog, inverze, nadměrné sluneční záření aj.). Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní preventivní a lékařská péče. Zdroje a příčiny nemocí, faktory vzniku onemocnění, prevence vliv životního prostředí na vznik chorob, alergická onemocnění, zplodiny spalování a nádorová onemocnění apod. Odpovědné chování v situacích stavů ohrožujících zdraví a život (v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě aj.). 2.4 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti. Pohybová aktivita a zdraví Způsoby chování při pobytu v různých prostředích - zdravotně zaměřená a rekreační pohybová činnost - sport pro všechny, ozdravné pobyty v přírodě. Civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče. Civilizační choroby jako důsledek stavu životního prostředí a životního stylu. Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky vliv na (bezpečnost v dopravě, trestnou činnost, dopink ve sportu). Dopad kouření na zdraví jedince, osobní realizaci, rodinné soužití, těhotenství: - propagace tabákových výrobků formou reklamy taktiky reklamních agentur, odolnost vůči reklamním trikům; - první pomoc při problémech s návykovými látkami. Bezpečné chování, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu. Ohrožení nadměrným hlukem, vliv osvětlení na zrak, prevence poškození zraku a sluchu. 8

9 Poskytnutí první pomoci v situacích ohrožujících lidský život (otrava toxickými látkami, jedovatými zplodinami spalování apod.). Manipulativní reklama a informace reklamní vlivy Nebezpečí širšího využívání výrobků, které poškozují životní prostředí, v důsledku jejich propagace reklamou. Manipulace reklamou vedoucí ke konzumnímu životnímu stylu. Ovlivňování spotřebitele výběr potravin, propagace kouření, alkoholu apod. Ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus Ohrožení člověka v důsledku mimořádných událostí, možnosti předcházení těmto událostem péčí o životní prostředí, ochrana zdraví v globálních souvislostech. 2.5 Hodnota a podpora zdraví Podpora zdraví a její formy, podpora zdraví v komunitě, programy podpory zdraví. Pozitivní a negativní vlivy životního prostředí na člověka a jeho zdraví Udržitelný rozvoj, prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, příspěvek jedince i komunity k environmentálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí Charakteristika a hodnocení okolního prostředí, aktuální environmentální problémy v regionu, v ČR i ve světě. 2.6 Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení. Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. Morální rozvoj cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování. Rámcový vzdělávací program předpokládá, že rozvíjení osobnosti každého žáka, zejména pak formování žádoucích sociálních kompetencí bude realizováno průběžně, jako nedílná součást výchovy ke zdraví. Volbou vhodných forem a metod k tomuto záměru přispějí i témata 9

10 průřezová, tj. učivo vztahující se k problematice ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. 3 Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Náměty k výuce zahrnují především úlohy pro žáky, které mohou řešit buď samostatně nebo ve skupinách, s různou podporou (pod vedením) učitele. Text je doplněn u vybraných témat i složkou informativní (poznatky, které by měly být v rámci programu osvojovány a upevňovány). Předložené náměty umožňují učitelům zabývat se jednotlivými tématy ve výuce z různých úhlů pohledu a respektovat přitom potřeby a zájmy žáků jednotlivých věkových kategorií. S využitím uvedených námětů je možno vytvářet i celoškolní projekty k tématu zdraví, např. Zdravý a bezpečný domov, Malá domácí ekologie apod., v nichž je patrný aspekt enviromentální výchovy. Předpokládá se, že žákům bude poskytnut prostor pro vzájemnou prezentaci dílčích úkolů projektu, že výsledky činností žáků v projektech budou shromážděny a vyhodnoceny. 3.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ ČLOVĚKA Popište nebo nakreslete prostředí v okolí vašeho bydliště a v okolí vaší školy. Žijete ve městě nebo na vesnici? Jsou zde vysoké domy, hustý dopravní provoz, rybník nebo les? Jaký vliv má toto prostředí na váš způsob života, např. využívání volného času? Uveďte příklady. Vyjádřete formou koláže, jaký vliv má prostředí, ve kterém žijete, na váš životní styl. Náš život je ovlivňován prostředím, ve kterém žijeme. Životní prostředí tvoří jednak složky přírodní (voda, vzduch, půda, rostliny, živočichové), jednak všechno to, co lidé svou prací vytvořili (domy, silnice, stroje aj.). Součástí našeho životního prostředí jsou samozřejmě také ostatní lidé (rodiče, známí i ti, které potkáváme na ulici). Nakreslete obrázek člověka, který se cítí zdráv, protože žije ve zdravém prostředí. Do obrázku doplňte, výpovědi o jeho pocitech. Besedujte o tom, co všechno ovlivňuje jeho zdraví a spokojený život. Životní prostředí může na nás působit příznivě, ale i nepříznivě, a tím výrazně ovlivňovat náš zdravotní stav. Pokuste se prostředí, ve kterém žijete, popsat z hlediska jeho vlivu na zdraví obyvatel. Vypište do jednoho sloupce vlivy příznivé a do druhého zdroje ohrožující zdraví. 10

11 Zamyslete se nad stavem životního prostředí i v různých lokalitách (např. v centru velkého města, v malé obci uprostřed lesnaté krajiny, ve velkém sídlišti na okraji průmyslového města apod.). Rozdělte si úlohu do skupin - s využitím odborné literatury a obrazového materiálu zpracujte materiál (příp. velký plakát) k jednotlivých tématům, např. Jak se žije v centru města. Život v hájovně na konci světa... Při obhajobě úkolů diskutujte nejen vliv životního prostředí na zdraví obyvatel, ale i chování obyvatel vzhledem k ochraně životního prostředí. Děti z průmyslových měst jezdí na ozdravné pobyty (školy v přírodě) do hor nebo jiných rekreačních oblastí. Proč jsou tyto pobyty v přírodě důležité zvláště pro děti? Chceme-li umět zdravě žít, měli bychom se naučit sledovat proměnlivý stav životního prostředí v místě našeho bydliště i případného přechodného pobytu, abychom na vzniklé situace uměli správně reagovat. Je dobré vědět: jakým způsobem využívat ve prospěch zdraví to, co nám příroda nabízí, jak přizpůsobovat naše chování současným podmínkám, aby se působení škodlivých vlivů co nejvíce omezilo. Vlivy vnějšího prostředí nepůsobí nikdy izolovaně, ale vždy ve vzájemných vztazích. Dálnice vybudovaná v blízkosti sídliště vás může ohrožovat hlukem, výfukovými plyny automobilů. Velký provoz na silnici ohrožuje bezpečnost chodců apod. Nakreslete obrázek, který by vyjadřoval životní situaci, kdy naše zdraví ohrožuje více činitelů najednou. Diskutujte o tom, jak by bylo možné působení alespoň některých nepříznivých vlivů omezit, případně vyloučit. 3.2 FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Z důležitých faktorů vnějšího prostředí, které působí na organismus a mohou ovlivnit zdravotní stav se soustředíme na: ovzduší, vodu, sluneční záření, hlučnost. Ovzduší Plynný obal Země (atmosféra), tvořený vzduchem, je základní podmínkou života. V atmosféře probíhá řada dějů, při nichž jednotlivé složky ovzduší působí na živé organismy. Život na Zemi chrání ozonosféra. Ozón vzniká při elektrických výbojích v ovzduší. Jeho vrstva obalující Zemi zachycuje převážnou část slunečního (ultrafialového) záření. Tento ochranný obal se však vlivem některých látek narušuje a na některých místech se jeho tloušťka zmenšuje. S pomocí odborné literatury objasněte, co znamená ozonová díra. - Jak nás může ohrozit? - Které výrobky způsobují narušování ozonosféry? Nakreslete plakáty, které by působily na spotřebitele tak, aby se snížil jejich zájem o výrobky, uvolňující do ovzduší látky poškozující ozonosféru. 11

12 Nečistoty obsažené v ovzduší mají nejrůznější původ. Ve sdělovacích prostředcích se dovídáme údaje o koncentraci škodlivin v ovzduší v mg na m 3 (tj. jaké množství škodlivin se nachází v objemu 1 m 3 vzduchu). Škodliviny, které se dostávají do ovzduší z průmyslové výroby, z výfukových plynů automobilů (emise) obsahují oxidy síry, dusíku, částečky těžkých kovů, oxid uhelnatý a další nebezpečné látky. Prach, popílek, saze (pevné částice) se uchycují na sliznici dýchacích cest a dráždí ji. Na oslabené sliznici se uchycují choroboplodné zárodky. Za určitých podmínek (při tzv. špatných rozptylových podmínkách) nastává v důsledku znečištění situace, kdy pobyt ve městech a v údolích může výrazně poškodit naše zdraví. Blízko Země je teplota nižší než ve výšce (spodní vrstva vzduchu se ochlazuje v předjaří od sněhu). Nad zemí se vytváří nepropustná vrstva teplého vzduchu, která zabrání promíchávání vzduchu a úniku škodlivin vzhůru. Inverze, často společně s mlhou, zabrání rozptylu kouřových zplodin, které se hromadí ve spodních vrstvách. Smog je směs prachu, mlhy a kouřových zplodin. Ve městech vzniká působením výfukových plynů. Sluneční záření a zvýšený obsah výfukových plynů stav ovzduší stále zhoršují. Vzniklá směs dráždí oči a sliznici dýchacích cest, zhoršuje průběh onemocnění dýchacích cest a vyvolává alergické stavy. Ochrana posilováním celkové odolnosti organismu: zdravou výživou s vyšším obsahem vitamínů, přiměřeným denním režimem s dostatkem spánku, vyvarovat se pobytu v zakouřených místnostech (Kouření je významnější zátěž než znečištění ovzduší a při současném působení na organismus se tyto vlivy sčítají.) posilovat svou fyzickou zdatnost. Ke zlepšení celkové kvality ovzduší v regionu lze přispět i přechodem na čistší způsob vytápění domu a tím, že domácí odpad, který obsahuje plasty, nebude spalován běžně v kamnech. Uvádějte konkrétní příklady, jak budete zvyšovat odolnost organismu - např. jaké stravě dáte přednost, jak bude vypadat váš denní režim apod. Vypracujte ve skupinách plakát, na kterém znázorníte, jaké činnosti jsou vhodné a jaké zcela nevhodné, chcete-li posílit svou celkovou kondici. Proveďte malý průzkum způsobu stravování ve vaší rodině. Zapisujte v průběhu jednoho týdne do připravené tabulky, co jste měli k snídani, přesnídávce, obědu... a v kolik hodin jste jedli. Nezapomeňte na různé sladkosti, hamburgery aj. Porovnejte výsledky vašeho šetření. - Měl by se stravovací režim ve vaší rodině nějak změnit? - Je vhodné v rodinném stravování dodržovat určitá pravidla týkající se podávání stravy během dne? S využitím pyramidy zdravé výživy (porovnáním s doporučením odborníků) vyhodnoťte zaznamenaný jídelníček. Barevně vyznačte, v čem by bylo vhodné jídelníček změnit. Doporučení, jak se chovat, při pobytu ve znečištěném prostředí. Omezit pobyt venku, zejména v době mezi a hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet nadměrnou tělesnou činnost, která by vedla k hlubokému dýchání. 12

13 Neprovozovat sportovní aktivity na venkovních sportovištích. Místnosti, kde se právě zdržujeme, větrat krátkodobě (3-5 minut) otevřením oken ne více než 3x denně. Nezdržovat se v zakouřených místnostech (nekouřit). Nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (nátěrové barvy, lepidla). Nepoužívat krby, otevřená ohniště, nespalovat v kamnech nebo na domácích ohništích odpad obsahující plastické hmoty. (Spalováním některých látek, zejména plastů, se uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.) Omezit jízdy autem. Nepřetápět obytné místnosti (nejlépe snížit teplotu vytápění v obytných místnostech o 2 C) Zachovat klid, zamezit vzniku zbytečných přehnaných obav. Vymyslete si vlastní zákazové značky, kterými byste upozornili, co všechno by se nemělo v případě vyhlášení smogové situace dělat. Jak se týká vyhlášení tzv. regulačních (omezujících) opatření při smogové situaci řidičů? Rostlinné pyly v ovzduší - režim dne u alergika v pylové sezóně omezit větrání, větrat přes vlhké prostěradlo nebo alespoň přes sousední místnost, využívat čističe vzduchu, omezit vycházky z domu, zvláště ve slunečných a větrných dnech (maximum pylů bývá v ovzduší kolem poledne, nejvhodnější dobou pro pohyb mimo domov je časné ráno), pro vycházky využít déšť nebo dobu těsně po dešti, kdy je v ovzduší minimální množství pylu, při jízdě autem nevětrat oknem, ale pořídit si vzduchový filtr, - vyhýbat se zatravněným plochám a dle možnosti těm stromům a keřům, které u konkrétního pacienta vyvolávají potíže, vyhýbat se kraji lesa, který funguje jako filtr, ve kterém se pyl koncentruje, naopak uvnitř lesa je pylu málo, vhodný je pobyt u vodních ploch s písečnými nebo kamenitými břehy, pro alergické děti jsou zcela nevhodné školní brigády na poli nebo sběr léčivých rostlin, v kritickém období dle možnosti vycestovat do klimaticky výhodnějšího prostředí - do hor, k moři, sledovat charakter potíží a konzultovat opatření s lékařem. Vypracujte soubor opatření, která pomohou alergickým dětem ve vaší škole překonávat potíže způsobené výskytem alergenů v škole a jejím okolí. Lze u vás realizovat nějaká preventivní opatření? Voda v přírodě i doma Přečtěte si následující příběh a vypište, jak svým chováním jednotliví členové naší povedené rodinky poškodili přírodu. Příběh dovyprávějte. Povedená rodinka jede na výlet Je sobota a rodina Novákových se právě chystá k odjezdu do přírody. Je sice vyhlášena smogová situace, ale tatínek tvrdí, že za městem už to bude lepší. A skutečně. Po ujetí několika kilometrů je tu sluníčko. Kolem poledne už auto projíždí lesní cestou až na velkou louku 13

14 u rybníka. Tatínek se pouští do mytí auta, maminka si láme větvičky do vázy. Děti zatím snědly svačinu. Odpadky i láhev od limonády zahodily do křoví... Ve skupinách připravte plakáty (koláže), jimiž byste chtěli ostatní upozornit, co všechno by mohli udělat, aby chránili čistotu vody v přírodě. Voda pro domácnost Nakreslete velký plakát, na kterém znázorníte, jak bychom mohli v domácnosti snížit spotřebu vody. Z jakého zdroje používáte v domácnosti pitnou vodu? Vodní filtry Z hlediska ceny za upravený litr vody a náročnosti na obsluhu představují tzv. vodní filtry (správně: zařízení na doúpravu pitné vody v domácnosti) nejlevnější a nejpohodlnější variantu z nevodárenských způsobů zásobování vodou. Přesto jejich využití vyvolává řadu problémů. Lze přiznat, že většina filtrů po určitou dobu skutečně vodu v některém z parametrů může zlepšovat. Zkušenosti však ukazují, že riziko často převyšuje možný kladný výsledek. Informujte se v prodejně o filtrech na pitnou vodu určených pro použití v domácnosti. Porovnejte jejich účinnost nabízenou výrobcem. Balené vody - jak vodu vybírat Rozlišovat mezi jednotlivými druhy vod. Ke stálému pití používat jen vody s obsahem 250 mg rozpuštěných látek na litr vody. Minerální vody pít jen občas, střídat je. Kojencům minerální vody nepodávat vůbec. Dát přednost vodám s kratší záruční lhůtou, nakupovat v obchodech, kde jsou zajištěny vhodné podmínky pro skladování (chlad, temno). Dávat přednost výrobkům domácím z důvodů větší jistoty o kvalitě. Většina dovážených vod neručí (dle předpisů EU) za mikrobiální kvalitu po celou dobu trvanlivosti, ale jen do 12 hodin od výroby. V prodeji se objevují i neschválené výrobky. Přestože přítomnost většího množství CO 2 příznivě ovlivňuje chuť a působí konzervačně, není přílišná konzumace sycených vod vhodná. Tyto vody jsou jednak kyselejší, jednak volný CO 2 může u dětí mechanicky rušit proces zažívání. Při úpravě vody kojencům je třeba odstranit CO 2 varem. K přípravě adaptovaného mléka pro umělou kojeneckou výživu volíme vodu co nejméně mineralizovanou, s obsahem dusičnanů menším než 15 mg/l. Pro kojence vodu vždy převáříme (kromě čerstvé kojenecké vody). Je-li láhev s vodou delší dobu otevřena, nemělo by se pít přímo z láhve, voda by měla být uchována v chladu a spotřebována do 3 dnů. Vybírat jen ty vody, kde je na etiketě vyznačeno alespoň základní minerálové složení. Zabývejte se (pomocí etiket na obalech) složením výše uvedených druhů balených vod. Zpracujte nabídku konkrétního použití jednotlivých vod. Zařaďte do svých aktivit sběr plastových obalů. 14

15 Sluneční záření Sluneční záření zahrnuje záření různých vlnových délek s různým vlivem na lidský organismus. K nejdůležitějším patří viditelné světlo, záření infračervené a ultrafialové. Vyměňte si své zkušenosti s tepelnými účinky slunečního záření. Jak mohou být využity tepelné účinky slunečního záření pro vytápění? Jak lze tento způsob vytápění hodnotit z ekologického hlediska? Uveďte příklady domácích spotřebičů, v nichž se využívá účinků infračerveného záření. Za jakých okolností můžete bez obav pobývat na sluníčku? a) S pomocí tabulky se pokuste určit typ své pokožky a maximální dobu, po kterou ji můžete ponechat na slunci v našich běžných klimatických (podnebných) podmínkách bez ochranného přípravku. Pokožka Charakteristika Doba přirozené ochrany světlá a citlivá vždy zčervená, neopálí se, objeví se puchýře max minut světlá opálí se jen zřídka, zčervená max minut normální většinou se opálí, zčervená a brzy hnědne max minut snědá ztmavne bez předchozího zrudnutí max. 40 minut b) podle typu pokožky volte způsob její ochrany před nadměrným slunečným zářením, zejména při pobytu u moře nebo na horách c) seznamte se s výrobky ochranné opalovací kosmetiky a způsobem jejich použití. Jak dlouhou dobu by se mohl bez obav opalovat zdravý člověk světlé pleti, použije-li přípravek s ochranným filtrem 12? Čísla ochranných faktorů přibližně vyjadřují, kolikrát je možné (oproti údajům uvedeným v tabulce) prodloužit pobyt na plném slunci bez škodlivých účinků. Jak se chránit před nadměrným slunečním zářením: Pečlivě vyberte ochranný prostředek podle typu pleti. Opalovací přípravky nanášejte alespoň půl hodiny před sluněním, v závislosti na podmínkách slunění (koupání, pocení) je opakujte. Vyvarujte se slunění v době mezi 12. a 14. hodinou. Použijte pokrývku hlavy. Před prudkým sluncem i nadměrným oslněním chraňte oči brýlemi s UV filtrem. Pijte hodně tekutin, jezte potraviny bohaté na vodu, minerální látky a vitamíny (ovoce, zeleninu). Po opalování ošetřete pokožku přípravky s hydratačními účinky (zabraňují vysoušení pokožky) a zklidňujícími účinky. Vypracujte tabulku: Jaké mohou být účinky slunečního záření (příznivé x nepříznivé) Co by nemělo chybět v našem zavazadle (vzhledem k ochraně před UV paprsky) při cestě na dovolenou k moři? 15

16 Hluk a naše zdraví Rozehrajte situační hru: Členové rodiny v jedné místnosti provozují činnosti provázené hlukem (dle možností: matka mixuje, dcera si suší vlasy, otec poslouchá sportovní přenos, syn by se rád učil... - se sluchátky na uších nahlas přeříkává text... Matka se snaží si s dcerou povídat. Jaké pocity jste z toho zmatku měli? Pokuste se navodit ve třídě příjemnou zvukovou pohodu. Napište, jak byste to udělali doma. Působení hluku na naše zdraví vyvolává poruchu spánku (hudba z rozhlasu) - od 42 db, způsobuje poruchy v učení, soustředění (hlučnost běžné mluvy) - od 55 db, zvyšuje krevní tlak, vyvolává stres, bolení hlavy, únavu (dopravní provoz) - od 70 db, poškozuje sluchové ústrojí (silný pouliční hluk) - od 85 db, trvale poškozuje sluch, může ohrozit i život (letadlo nízko nad zemí, disco, hardrock) od 100 db. činkem hluku mohou být sluchové smyslové buňky vnitřního ucha zčásti nebo zcela zničeny. Projevem tohoto poškození je hučení v uších, ztráta slyšitelnosti pro určité výšky tónů. Záliba pro hlučnou hudbu v posledních letech stále vzrůstá. Síla zvuku na diskotékách je často blízká hranici bolesti. Nebezpečné jsou i překvapivé náhlé silné zvuky. 3.3 FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ O zdravém bydlení rozhodují vlastnosti širšího obytného prostředí (typ domu, jeho poloha, zeleň v okolí našeho bydliště, zdroje hluku, ekologická situace regionu apod.) velikost bytu a jeho prostorové řešení, (počet a velikost místností, umístění oken a dveří), technické vybavení bytu (způsob vytápění, osvětlení, domácí spotřebiče) a jeho zařízení nábytkem, způsob, jakým je byt využíván (provoz v bytě). Představte si, že stojíte na velké rozhledně postavené poblíž vaší školy a pozorujete život tam dole. Jak lidé bydlí? Formou práce ve skupinách zapište, v jakých typech domů mohou lidé bydlet? Čím se liší jejich způsob života? Má odlišný způsob bydlení vliv na jejich zdraví? Charakterizujte jednotlivé typy bydlení z různých hledisek, např. návaznost na přírodu, stav ovzduší (průmyslová oblast, doprava), možnosti zaměstnání, nakupování, školy v místě bydliště, byty v jednom nebo dvou podlažích rodinného domu, vysokopodlažní byty v domech s výtahem, způsob vytápění, oslunění, zásobování vodou, kanalizace opravy a úpravy v bytě, sousedské vztahy, soužití více rodin v jednom domě péče o dům, trávení volného času, kultura, sport, zájmová činnost. 16

17 Starší lidé se přestěhovali z malého domku na samotě do nového sídliště v blízkém městě. Nemusí už topit v kamnech, nosit vodu ze studny, chodit daleko nakupovat... Přesto se necítí zcela spokojeně. Příběh dokončete. Rodiče dvou malých dětí, které bývají často nemocné, uvažují (na základě doporučení lékaře) o přestěhování z centra velkého města do oblasti hor. Jak tato změna může ovlivnit způsob života rodiny? Napište na dané téma krátkou povídku. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení Jmenujte a zapište na tabuli do sloupce, co všechno doma děláte vy (např. spíte, myjete se, učíte se aj.). U každé ze zapsaných činností se zamýšlejte nad tím, jaké základní vybavení bytu k těmto činnostem využíváte (lůžko, umyvadlo...) Činnosti provozované v bytě lze zhruba rozdělit do tří skupin: a) biologické - osobní hygiena, konzumace stravy, spánek, individuální odpočinek aj. b) hospodářské - příprava stravy, praní, úklid, odkládání a ukládání věcí aj. c) společenské - setkávání se s ostatními členy rodiny, přijímání návštěv, hry dětí, společná zájmová činnost aj. Pokuste se načrtnout plánek vašeho bytu. Barevně v něm vyznačte, které části v něm využíváte jako společné a kde mohou najít členové vaší rodiny své soukromí. Základem pohodlného bydlení je takové zařízení bytu, které plně zohledňuje potřeby jednotlivých členů rodiny a zároveň každému umožňuje věnovat se svým zálibám. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení nejsou neměnné. Rodina se v průběhu času vyvíjí a mění - narodí se děti, odrůstají, členové rodiny stárnou. Popište, jak se mění nároky dítěte na bydlení od jeho narození po období dospívání. Nakreslete nebo pomocí obrázků vystříhaných z katalogů a časopisů zhotovte přehled vhodného spaní pro děti různého věku. Provoz v bytě Zařízení bytu by mělo umožňovat, aby veškeré činnosti vykonávané v bytě probíhaly plynule, nenásilně a nerušeně. K zajištění účelného, pohodlného a zároveň i bezpečného provozu v bytě může například přispět: vhodně řešená sestava kuchyňského nábytku (návaznost centra pracovního, mycího a varného), návaznost kuchyňského pracoviště na místo určené pro stolování (jídelní stůl je umístěn v kuchyni nebo ve vedlejší místnosti), spaní dětí mimo společný obývací prostor, oddělené spaní dětí starších tří let od ložnice rodičů, 17

18 místo určené pro hry a pohyb dětí předškolního věku v blízkosti častého pobytu matky, zabezpečení volného pohybu po bytě - ponechat volné prostory pro procházení, větší volné plochy vhodné pro hry dětí, příp. tělesná cvičení, vytvoření klidové zóny v bytě - míst vhodných pro odpočinek, stolování, studium apod. soustředění úložných prostor do větších celků prostorově úsporných, ukládání předmětů v návaznosti na jejich nejčastější použití. V bytě dochází velmi často k úrazům popáleninového charakteru, a to zejména u dětí. Uveďte příklady situací, které mohou být pro děti v tomto ohledu velmi rizikové (šálek horkého čaje postavený na nízkém stolku aj.). Vyhledejte v odborné literatuře, na pohlednicích, v prospektech apod. obrázky historického nábytku. Z jakých materiálů byl zhotovován? Jak vyhovoval životnímu stylu lidí v době, z níž pochází? Máte doma nějaký starožitný nábytek? Napište povídku o tom, co by nám mohl asi povědět tento předmět o době, kdy byl jako nový poprvé používán? Jaký byl v té době asi stav životního prostředí? S využitím katalogů a prospektů nabízejících bytová zařízení se seznamte s nábytkem, který je v současné době na trhu. Můžete společně navštívit i prodejnu nábytku. Porovnávejte jednotlivé zařizovací předměty (např. různé typy židlí, stolů, lůžek) z hlediska zdravého bydlení. Všímejte si funkčního, estetického, ekonomického i z hlediska ekologického (z jakých materiálů jsou zhotoveny). Jaké výhody má využití tzv. skladebného (stavebnicového) nábytku? Představte si, že máte k dispozici malý pokojík o rozměrech 3 x 4 metry. Nakreslete si plánek této místnosti v měřítku 1:50, vyznačte okno a dveře. Zakreslete, jak byste pokoj vybavili nábytkem, aby sloužil vašim současným potřebám. Květiny a pokojové rostliny Zelené i kvetoucí rostliny vnášejí do našich domovů kouzlo živé přírody. Často se diskutuje o vlivu přítomnosti rostlin v interiéru na zdraví. Lze odmítnout tvrzení, že jedovaté rostliny (a není jich mezi běžně pěstovanými rostlinami málo) mohou své toxiny vylučovat při transpiraci do ovzduší a tím škodit zdraví. Je však třeba připustit, že příliš aromatické květiny mohou přivodit obtíže, často charakteru migrénových bolestí hlavy. Nebezpečí skryté v pokojových rostlinách spočívá v obsahu toxických látek v rostlině (v tekutině, která vytéká při poranění rostliny) nebo obsahu alergenů, které po vdechnutí, dotyku či požití mohou vyvolat nepříjemné alergické reakce. Zpracujte dokumentaci k rostlinám, které pěstujete ve škole (doma). S využitím odborné literatury zjistěte i jejich možnou rizikovost. Se zjištěnými skutečnostmi seznamte mladší kamarády. 18

19 Umíte pečovat o pokojové rostliny? V odborné literatuře vyhledejte poučení o zásadách pro pěstování rostlin, které máte v bytě, příp. ve škole. Zkontrolujte, zdali jsou z hlediska svých světelných a tepelných nároků správně umístěny. Vypracujte pro jednotlivé druhy návod, jak o ně pečovat v průběhu týdne (zálivka) a v průběhu roku (přihnojování, přesazování). Shromážděte potřebný rostlinný materiál a upravte jej do vázy nebo misky. Pro aranžování použijte hmotu Florex, která má vysokou schopnost nasávat a udržet vodu. 3.4 VLIV OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ NA ZDRAVÍ Pohodu bydlení dotváří řada faktorů, které mají bezprostřední souvislost s ekologickými a klimatickými vlivy vnějšího prostředí. Naše zdraví může být ohroženo porušením požadavků na: a) oslunění a osvětlení bytového interiéru, b) vytápění a větrání bytu, c) udržování čistoty a pořádku v bytě. Světlo a osvětlení Světlo značnou měrou ovlivňuje fyzický i psychický stav organismu. Nevhodné osvětlení (nízká intenzita světla, blikání, přesvětlení, vysoké jasy a kontrasty aj.) může vést ke zrakové únavě, bolestem hlavy a očí, k přechodným poruchám vidění. Chceme-li zdravě bydlet, měli bychom umět vytvořit v bytě (pomocí denního a umělého osvětlení) zrakovou pohodu. Zrakovou pohodu zajistíme - výběrem vhodných světelných zdrojů a svítidel (stropních, stolních, nástěnných aj.), - správnou intenzitou osvětlení, - rovnoměrností osvětlení, - správným směrem světla, - vyloučením oslnění přímého i odrazem, - vhodným barevným řešením bytu. Vysvětlete, proč je vhodné umístit nad jídelní stůl svítidlo stahovací. Jaký druh osvětlení je optimální pro pracovní místo školáka? Jak bychom řešili osvětlení místnosti s nižším stropem? Jaké osvětlení můžeme použít pro čtení před spaním? Teplota a způsoby vytápění Tepelnou pohodou rozumíme stav rovnováhy mezi subjektem a interiérem bez zatěžování termoregulačního systému. Subjektivní pocit tepelné pohody je stav, při němž je zachována rovnováha metabolického tepelného toku a toku tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Na tepelnou pohodu v bytě má vliv výsledná teplota vzduchu (ovlivněná ochlazujícími nebo tepelnými účinky stěn, oken, topidel, ventilátorů aj.), relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. 19

20 V současné době se z důvodů ekonomických úspor provádí dodatečné utěsňování oken. Zamezíme-li přirozenému větrání spárami oken a dveří, je nutné dostatečné větrání místností. Vysvětlete. Kvalita ovzduší v bytě Všechny škodliviny vznikající ve venkovním prostředí mohou pronikat do místností a zde poškozovat zdravotní stav přítomných lidí. Pobyt v uzavřeném prostředí může být ochranou před znečištěným venkovním ovzduším. Na úpravě a vybavení vnitřních prostor pak závisí, kolik škodlivin člověk skutečně vdechne. V souvislosti s pronikáním znečištěného ovzduší do místností bývá často podceňováno kouření. Nedobrovolné vystavení tabákovému kouři (tzv. pasivní kouření) však vždy ohrožuje zdraví všech skupin populace. Vysvětlete. K ozdravění prostředí bytu přispívá: správně prováděné větrání, udržování čistoty pravidelným úklidem, nepřetápění, nepřeplňování místností nábytkem a dalšími předměty, instalování klimatizačního systému (přístrojů zlepšujících kvalitu vzduchu v uzavřeném interiéru). Vezměte si světlou prachovku a otřete usazený prach. Na témže místě nábytku svůj pokus opakujte denně a pozorujte, jak rychle se prach usazuje. Přes kužel slunečního nebo umělého světla pozorujte ve vzduchu rozptýlené prachové částice. Prach má nežádoucí vliv na naše zdraví, neboť: částečky prachu pronikají do dýchacích cest, dráždí oči, vyvolávají záněty, prach může obsahovat i látky jedovaté, vyvolává onemocnění horních cest dýchacích, některé částice mohou způsobit nádorové bujení, choroboplodné zárodky zachycené na prachu jsou příčinou infekčních chorob. Obsah organických látek, pyly, kvasinky, roztoči, prach sena, obilí vyvolává přecitlivělost (alergické reakce) dýchacích cest (senná rýma, astmatické záchvaty). Co myslíte, stojí za to se v bytě zabývat likvidací prachu? Jak by měl probíhat úklid, jaké pomůcky nabízí současný trh? Diskutujte problém vysokých koberců či jiných podlahových krytin. Proč se při alergologickém vyšetření zjišťuje, zdali je v domácnosti chováno nějaké zvíře? 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více