Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání"

Transkript

1 Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr. Jitka Jirsáková Eva Marádová Technická spolupráce: Renata Skálová Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP. 2

3 Obsah Implementace výchovy pro udržitelný rozvoj do ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Životní prostředí a zdraví člověka Faktory vnějšího prostředí Faktory vnitřního prostředí Vliv obytného prostředí na zdraví.. 19 Literatura

4 4

5 IMPLEMENTACE VÝCHOVY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ DO ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele 1 Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší do vzdělávacího programu základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která předkládá mnoho významných podnětů pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 1.1 Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Vzdělávání v oboru výchova ke zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají tím potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 1.2 Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Vzhledem k tomu, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Problematika zdraví prolíná celým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Při tvorbě školního programu je třeba si uvědomovat vymezené úrovně zařazení problematiky zdraví, vyhledávat vzájemné vazby mezi jednotlivými rovinami a konkretizovat je. Naplnění záměrů výchovy ke zdraví je třeba postavit na účinné motivaci a na činnostech, situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a tématem Environmentální výchova. Environmentální výchova ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví se bezprostředně dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Učí žáky aktivně 5

6 rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) 1 a být za ně odpovědný. Učí rozumět biologickým zákonitostem lidského zdraví a využívat je pro ochranu zdraví a života. Utváří a rozvíjí vědomí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, podílí se na vytváření návyků a postojů vedoucích k ochraně životního prostředí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci sportovních akcí. 1.3 Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v RVP doporučeno rozpracovat ve školním vzdělávacím programu do samostatného předmětu s názvem Výchova ke zdraví nebo jej zpracovat jako součást předmětu integrovaného s adekvátní hodinovou dotací. V každém případě by měla být výchova ke zdraví předmětem, jehož integrované pojetí vytváří (na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií) prostor pro široké formativní působení na dospívající žáky. Nejdůležitějšími obsahovými prvky jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad pro utváření zdravého životního stylu každého jedince. Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých úhlů pohledu a naplňovat je učivem podle potřeb a zájmů žáků jednotlivých věkových kategorií. Výchova ke zdraví sleduje především aspekt zdravotně preventivní a přináší návody pro každodenní život i v oblasti ochrany životního prostředí. Má výrazně činnostní pojetí. Předpokládá využívání netradičních aktivizujících forem a metod (skupinová práce žáků, praktické úkoly, psychosociální didaktické hry). To umožňuje učiteli navazovat užší kontakt s žáky, vnášet do školy více vzájemného lidského pochopení, přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny. Výchova ke zdraví je stěžejním oborem a v učebním plánu i předmětem, od jehož obsahu může škola odvíjet projekty podpory zdraví. Komplexnost těchto projektů bude záviset na tom, jak škola dokáže implementovat do svého programu prvky environmentální výchovy v návaznosti na cíle a obsah oboru výchova ke zdraví. Každý projekt by měl vycházet z holistického chápání pojmu zdraví, tj. zohledňovat vzájemně se prolínající a ovlivňující aspekty zdraví fyzického, psychického a sociálního, podtržené sférou zdraví duchovního, všímat si nejen fyziologického stavu organismu a vlivů životního prostředí na fyzické zdraví člověka, ale věnovat také pozornost zdraví psychickému, sledovat, jak se na celkovém zdravotním stavu odrážejí vazby člověka s užším i širším sociálním prostředím. Společným jmenovatelem, od něhož se odvíjejí způsoby chování člověka, jsou oblast etická, vztah k hodnotám, odpovědi na otázky související se smyslem života. Respektování této koncepce zcela koresponduje s úsilím o udržitelný rozvoj, které je nosným záměrem průřezového tématu environmentální výchova. 1.4 Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života by výuka měla směřovat k tomu, aby žáci uměli zaujímat vlastní postoje k uplatňování zdravého životního stylu, 1 Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů i kvalita životního prostředí. 6

7 kultivovali svá chování, rozhodování v situacích souvisejících s aktivním zdravím, chápali souvislosti mezi zdravím člověka a zdravím prostředí, v němž žijí, uměli využívat poznatky týkající se vlivu ekologických a klimatických podmínek na zdravotní stav k ochraně a upevňování svého zdraví. 2 Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Důležitým krokem při rozpracování Rámcového vzdělávacího programu pokud jde o průřezové téma je hledání vhodných možností pro začlenění prvků environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu v návaznosti na jednotlivé tematické celky učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V následujícím přehledu jsou uvedena témata, která vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. U každého celku jsou dále rozpracovány ty okruhy, které nabízejí přirozenou vazbu na environmentální výchovu. Další konkretizací obsahu naznačených okruhů je možno nenásilně implementovat daná průřezová témata do výuky předmětu, jehož hlavním záměrem je výchova ke zdraví. 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity v rodině, škole, mezi vrstevníky, v obci Prostředí domova, hygienické a estetické požadavky na zdravé bydlení: - využívání materiálů přírodních, ekologicky nezávadných, - preferování nákupu předmětů z materiálů ekologicky odbouratelných, - používání nátěrových hmot s ohledem na životní prostředí (barvy ředitelné vodou aj.) Provoz domácnosti péče o prostředí domova: - kvalita vody a její spotřeba, elektrická energie, plyn, - mycí a čisticí prostředky, - odpad třídění odpadu, ukládání, recyklace, odpadní vody. 2.2 Změny v životě člověka a jejich reflexe Dětství, puberta, dospívání a reprodukční zdraví Vliv životního prostředí na reprodukční zdraví jedince (teratogeny, karcinogeny zdroje, ochrana zdraví). 2.3 Zdravý způsob života a péče o zdraví Výživa a zdraví zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví. Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví: - cesty vstupu cizorodých látek do živočišných a rostlinných produktů (ohrožení potravin a vody); - cizorodé látky v potravním řetězci (mykotoxiny, PCB, těžké kovy apod.), způsoby jejich minimalizace; - reklama vers. výživová doporučení odborníků; 7

8 - výběr, nákup a skladování poživatin v domácnosti s ohledem na jejich hygienickou jakost a zdravotní nezávadnost. Tělesná a duševní hygiena zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví, režim dne. Vliv životního prostředí na zdraví: - životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví, - biorytmy a negativní vlivy prostředí; - hygiena odívání při různých činnostech - způsoby ošetřování textilií, prací a čistící prostředky; - ochrana před klimatickými vlivy (smog, inverze, nadměrné sluneční záření aj.). Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní preventivní a lékařská péče. Zdroje a příčiny nemocí, faktory vzniku onemocnění, prevence vliv životního prostředí na vznik chorob, alergická onemocnění, zplodiny spalování a nádorová onemocnění apod. Odpovědné chování v situacích stavů ohrožujících zdraví a život (v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě aj.). 2.4 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti. Pohybová aktivita a zdraví Způsoby chování při pobytu v různých prostředích - zdravotně zaměřená a rekreační pohybová činnost - sport pro všechny, ozdravné pobyty v přírodě. Civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče. Civilizační choroby jako důsledek stavu životního prostředí a životního stylu. Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky vliv na (bezpečnost v dopravě, trestnou činnost, dopink ve sportu). Dopad kouření na zdraví jedince, osobní realizaci, rodinné soužití, těhotenství: - propagace tabákových výrobků formou reklamy taktiky reklamních agentur, odolnost vůči reklamním trikům; - první pomoc při problémech s návykovými látkami. Bezpečné chování, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu. Ohrožení nadměrným hlukem, vliv osvětlení na zrak, prevence poškození zraku a sluchu. 8

9 Poskytnutí první pomoci v situacích ohrožujících lidský život (otrava toxickými látkami, jedovatými zplodinami spalování apod.). Manipulativní reklama a informace reklamní vlivy Nebezpečí širšího využívání výrobků, které poškozují životní prostředí, v důsledku jejich propagace reklamou. Manipulace reklamou vedoucí ke konzumnímu životnímu stylu. Ovlivňování spotřebitele výběr potravin, propagace kouření, alkoholu apod. Ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus Ohrožení člověka v důsledku mimořádných událostí, možnosti předcházení těmto událostem péčí o životní prostředí, ochrana zdraví v globálních souvislostech. 2.5 Hodnota a podpora zdraví Podpora zdraví a její formy, podpora zdraví v komunitě, programy podpory zdraví. Pozitivní a negativní vlivy životního prostředí na člověka a jeho zdraví Udržitelný rozvoj, prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, příspěvek jedince i komunity k environmentálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí Charakteristika a hodnocení okolního prostředí, aktuální environmentální problémy v regionu, v ČR i ve světě. 2.6 Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení. Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. Morální rozvoj cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování. Rámcový vzdělávací program předpokládá, že rozvíjení osobnosti každého žáka, zejména pak formování žádoucích sociálních kompetencí bude realizováno průběžně, jako nedílná součást výchovy ke zdraví. Volbou vhodných forem a metod k tomuto záměru přispějí i témata 9

10 průřezová, tj. učivo vztahující se k problematice ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. 3 Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Náměty k výuce zahrnují především úlohy pro žáky, které mohou řešit buď samostatně nebo ve skupinách, s různou podporou (pod vedením) učitele. Text je doplněn u vybraných témat i složkou informativní (poznatky, které by měly být v rámci programu osvojovány a upevňovány). Předložené náměty umožňují učitelům zabývat se jednotlivými tématy ve výuce z různých úhlů pohledu a respektovat přitom potřeby a zájmy žáků jednotlivých věkových kategorií. S využitím uvedených námětů je možno vytvářet i celoškolní projekty k tématu zdraví, např. Zdravý a bezpečný domov, Malá domácí ekologie apod., v nichž je patrný aspekt enviromentální výchovy. Předpokládá se, že žákům bude poskytnut prostor pro vzájemnou prezentaci dílčích úkolů projektu, že výsledky činností žáků v projektech budou shromážděny a vyhodnoceny. 3.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ ČLOVĚKA Popište nebo nakreslete prostředí v okolí vašeho bydliště a v okolí vaší školy. Žijete ve městě nebo na vesnici? Jsou zde vysoké domy, hustý dopravní provoz, rybník nebo les? Jaký vliv má toto prostředí na váš způsob života, např. využívání volného času? Uveďte příklady. Vyjádřete formou koláže, jaký vliv má prostředí, ve kterém žijete, na váš životní styl. Náš život je ovlivňován prostředím, ve kterém žijeme. Životní prostředí tvoří jednak složky přírodní (voda, vzduch, půda, rostliny, živočichové), jednak všechno to, co lidé svou prací vytvořili (domy, silnice, stroje aj.). Součástí našeho životního prostředí jsou samozřejmě také ostatní lidé (rodiče, známí i ti, které potkáváme na ulici). Nakreslete obrázek člověka, který se cítí zdráv, protože žije ve zdravém prostředí. Do obrázku doplňte, výpovědi o jeho pocitech. Besedujte o tom, co všechno ovlivňuje jeho zdraví a spokojený život. Životní prostředí může na nás působit příznivě, ale i nepříznivě, a tím výrazně ovlivňovat náš zdravotní stav. Pokuste se prostředí, ve kterém žijete, popsat z hlediska jeho vlivu na zdraví obyvatel. Vypište do jednoho sloupce vlivy příznivé a do druhého zdroje ohrožující zdraví. 10

11 Zamyslete se nad stavem životního prostředí i v různých lokalitách (např. v centru velkého města, v malé obci uprostřed lesnaté krajiny, ve velkém sídlišti na okraji průmyslového města apod.). Rozdělte si úlohu do skupin - s využitím odborné literatury a obrazového materiálu zpracujte materiál (příp. velký plakát) k jednotlivých tématům, např. Jak se žije v centru města. Život v hájovně na konci světa... Při obhajobě úkolů diskutujte nejen vliv životního prostředí na zdraví obyvatel, ale i chování obyvatel vzhledem k ochraně životního prostředí. Děti z průmyslových měst jezdí na ozdravné pobyty (školy v přírodě) do hor nebo jiných rekreačních oblastí. Proč jsou tyto pobyty v přírodě důležité zvláště pro děti? Chceme-li umět zdravě žít, měli bychom se naučit sledovat proměnlivý stav životního prostředí v místě našeho bydliště i případného přechodného pobytu, abychom na vzniklé situace uměli správně reagovat. Je dobré vědět: jakým způsobem využívat ve prospěch zdraví to, co nám příroda nabízí, jak přizpůsobovat naše chování současným podmínkám, aby se působení škodlivých vlivů co nejvíce omezilo. Vlivy vnějšího prostředí nepůsobí nikdy izolovaně, ale vždy ve vzájemných vztazích. Dálnice vybudovaná v blízkosti sídliště vás může ohrožovat hlukem, výfukovými plyny automobilů. Velký provoz na silnici ohrožuje bezpečnost chodců apod. Nakreslete obrázek, který by vyjadřoval životní situaci, kdy naše zdraví ohrožuje více činitelů najednou. Diskutujte o tom, jak by bylo možné působení alespoň některých nepříznivých vlivů omezit, případně vyloučit. 3.2 FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Z důležitých faktorů vnějšího prostředí, které působí na organismus a mohou ovlivnit zdravotní stav se soustředíme na: ovzduší, vodu, sluneční záření, hlučnost. Ovzduší Plynný obal Země (atmosféra), tvořený vzduchem, je základní podmínkou života. V atmosféře probíhá řada dějů, při nichž jednotlivé složky ovzduší působí na živé organismy. Život na Zemi chrání ozonosféra. Ozón vzniká při elektrických výbojích v ovzduší. Jeho vrstva obalující Zemi zachycuje převážnou část slunečního (ultrafialového) záření. Tento ochranný obal se však vlivem některých látek narušuje a na některých místech se jeho tloušťka zmenšuje. S pomocí odborné literatury objasněte, co znamená ozonová díra. - Jak nás může ohrozit? - Které výrobky způsobují narušování ozonosféry? Nakreslete plakáty, které by působily na spotřebitele tak, aby se snížil jejich zájem o výrobky, uvolňující do ovzduší látky poškozující ozonosféru. 11

12 Nečistoty obsažené v ovzduší mají nejrůznější původ. Ve sdělovacích prostředcích se dovídáme údaje o koncentraci škodlivin v ovzduší v mg na m 3 (tj. jaké množství škodlivin se nachází v objemu 1 m 3 vzduchu). Škodliviny, které se dostávají do ovzduší z průmyslové výroby, z výfukových plynů automobilů (emise) obsahují oxidy síry, dusíku, částečky těžkých kovů, oxid uhelnatý a další nebezpečné látky. Prach, popílek, saze (pevné částice) se uchycují na sliznici dýchacích cest a dráždí ji. Na oslabené sliznici se uchycují choroboplodné zárodky. Za určitých podmínek (při tzv. špatných rozptylových podmínkách) nastává v důsledku znečištění situace, kdy pobyt ve městech a v údolích může výrazně poškodit naše zdraví. Blízko Země je teplota nižší než ve výšce (spodní vrstva vzduchu se ochlazuje v předjaří od sněhu). Nad zemí se vytváří nepropustná vrstva teplého vzduchu, která zabrání promíchávání vzduchu a úniku škodlivin vzhůru. Inverze, často společně s mlhou, zabrání rozptylu kouřových zplodin, které se hromadí ve spodních vrstvách. Smog je směs prachu, mlhy a kouřových zplodin. Ve městech vzniká působením výfukových plynů. Sluneční záření a zvýšený obsah výfukových plynů stav ovzduší stále zhoršují. Vzniklá směs dráždí oči a sliznici dýchacích cest, zhoršuje průběh onemocnění dýchacích cest a vyvolává alergické stavy. Ochrana posilováním celkové odolnosti organismu: zdravou výživou s vyšším obsahem vitamínů, přiměřeným denním režimem s dostatkem spánku, vyvarovat se pobytu v zakouřených místnostech (Kouření je významnější zátěž než znečištění ovzduší a při současném působení na organismus se tyto vlivy sčítají.) posilovat svou fyzickou zdatnost. Ke zlepšení celkové kvality ovzduší v regionu lze přispět i přechodem na čistší způsob vytápění domu a tím, že domácí odpad, který obsahuje plasty, nebude spalován běžně v kamnech. Uvádějte konkrétní příklady, jak budete zvyšovat odolnost organismu - např. jaké stravě dáte přednost, jak bude vypadat váš denní režim apod. Vypracujte ve skupinách plakát, na kterém znázorníte, jaké činnosti jsou vhodné a jaké zcela nevhodné, chcete-li posílit svou celkovou kondici. Proveďte malý průzkum způsobu stravování ve vaší rodině. Zapisujte v průběhu jednoho týdne do připravené tabulky, co jste měli k snídani, přesnídávce, obědu... a v kolik hodin jste jedli. Nezapomeňte na různé sladkosti, hamburgery aj. Porovnejte výsledky vašeho šetření. - Měl by se stravovací režim ve vaší rodině nějak změnit? - Je vhodné v rodinném stravování dodržovat určitá pravidla týkající se podávání stravy během dne? S využitím pyramidy zdravé výživy (porovnáním s doporučením odborníků) vyhodnoťte zaznamenaný jídelníček. Barevně vyznačte, v čem by bylo vhodné jídelníček změnit. Doporučení, jak se chovat, při pobytu ve znečištěném prostředí. Omezit pobyt venku, zejména v době mezi a hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet nadměrnou tělesnou činnost, která by vedla k hlubokému dýchání. 12

13 Neprovozovat sportovní aktivity na venkovních sportovištích. Místnosti, kde se právě zdržujeme, větrat krátkodobě (3-5 minut) otevřením oken ne více než 3x denně. Nezdržovat se v zakouřených místnostech (nekouřit). Nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (nátěrové barvy, lepidla). Nepoužívat krby, otevřená ohniště, nespalovat v kamnech nebo na domácích ohništích odpad obsahující plastické hmoty. (Spalováním některých látek, zejména plastů, se uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.) Omezit jízdy autem. Nepřetápět obytné místnosti (nejlépe snížit teplotu vytápění v obytných místnostech o 2 C) Zachovat klid, zamezit vzniku zbytečných přehnaných obav. Vymyslete si vlastní zákazové značky, kterými byste upozornili, co všechno by se nemělo v případě vyhlášení smogové situace dělat. Jak se týká vyhlášení tzv. regulačních (omezujících) opatření při smogové situaci řidičů? Rostlinné pyly v ovzduší - režim dne u alergika v pylové sezóně omezit větrání, větrat přes vlhké prostěradlo nebo alespoň přes sousední místnost, využívat čističe vzduchu, omezit vycházky z domu, zvláště ve slunečných a větrných dnech (maximum pylů bývá v ovzduší kolem poledne, nejvhodnější dobou pro pohyb mimo domov je časné ráno), pro vycházky využít déšť nebo dobu těsně po dešti, kdy je v ovzduší minimální množství pylu, při jízdě autem nevětrat oknem, ale pořídit si vzduchový filtr, - vyhýbat se zatravněným plochám a dle možnosti těm stromům a keřům, které u konkrétního pacienta vyvolávají potíže, vyhýbat se kraji lesa, který funguje jako filtr, ve kterém se pyl koncentruje, naopak uvnitř lesa je pylu málo, vhodný je pobyt u vodních ploch s písečnými nebo kamenitými břehy, pro alergické děti jsou zcela nevhodné školní brigády na poli nebo sběr léčivých rostlin, v kritickém období dle možnosti vycestovat do klimaticky výhodnějšího prostředí - do hor, k moři, sledovat charakter potíží a konzultovat opatření s lékařem. Vypracujte soubor opatření, která pomohou alergickým dětem ve vaší škole překonávat potíže způsobené výskytem alergenů v škole a jejím okolí. Lze u vás realizovat nějaká preventivní opatření? Voda v přírodě i doma Přečtěte si následující příběh a vypište, jak svým chováním jednotliví členové naší povedené rodinky poškodili přírodu. Příběh dovyprávějte. Povedená rodinka jede na výlet Je sobota a rodina Novákových se právě chystá k odjezdu do přírody. Je sice vyhlášena smogová situace, ale tatínek tvrdí, že za městem už to bude lepší. A skutečně. Po ujetí několika kilometrů je tu sluníčko. Kolem poledne už auto projíždí lesní cestou až na velkou louku 13

14 u rybníka. Tatínek se pouští do mytí auta, maminka si láme větvičky do vázy. Děti zatím snědly svačinu. Odpadky i láhev od limonády zahodily do křoví... Ve skupinách připravte plakáty (koláže), jimiž byste chtěli ostatní upozornit, co všechno by mohli udělat, aby chránili čistotu vody v přírodě. Voda pro domácnost Nakreslete velký plakát, na kterém znázorníte, jak bychom mohli v domácnosti snížit spotřebu vody. Z jakého zdroje používáte v domácnosti pitnou vodu? Vodní filtry Z hlediska ceny za upravený litr vody a náročnosti na obsluhu představují tzv. vodní filtry (správně: zařízení na doúpravu pitné vody v domácnosti) nejlevnější a nejpohodlnější variantu z nevodárenských způsobů zásobování vodou. Přesto jejich využití vyvolává řadu problémů. Lze přiznat, že většina filtrů po určitou dobu skutečně vodu v některém z parametrů může zlepšovat. Zkušenosti však ukazují, že riziko často převyšuje možný kladný výsledek. Informujte se v prodejně o filtrech na pitnou vodu určených pro použití v domácnosti. Porovnejte jejich účinnost nabízenou výrobcem. Balené vody - jak vodu vybírat Rozlišovat mezi jednotlivými druhy vod. Ke stálému pití používat jen vody s obsahem 250 mg rozpuštěných látek na litr vody. Minerální vody pít jen občas, střídat je. Kojencům minerální vody nepodávat vůbec. Dát přednost vodám s kratší záruční lhůtou, nakupovat v obchodech, kde jsou zajištěny vhodné podmínky pro skladování (chlad, temno). Dávat přednost výrobkům domácím z důvodů větší jistoty o kvalitě. Většina dovážených vod neručí (dle předpisů EU) za mikrobiální kvalitu po celou dobu trvanlivosti, ale jen do 12 hodin od výroby. V prodeji se objevují i neschválené výrobky. Přestože přítomnost většího množství CO 2 příznivě ovlivňuje chuť a působí konzervačně, není přílišná konzumace sycených vod vhodná. Tyto vody jsou jednak kyselejší, jednak volný CO 2 může u dětí mechanicky rušit proces zažívání. Při úpravě vody kojencům je třeba odstranit CO 2 varem. K přípravě adaptovaného mléka pro umělou kojeneckou výživu volíme vodu co nejméně mineralizovanou, s obsahem dusičnanů menším než 15 mg/l. Pro kojence vodu vždy převáříme (kromě čerstvé kojenecké vody). Je-li láhev s vodou delší dobu otevřena, nemělo by se pít přímo z láhve, voda by měla být uchována v chladu a spotřebována do 3 dnů. Vybírat jen ty vody, kde je na etiketě vyznačeno alespoň základní minerálové složení. Zabývejte se (pomocí etiket na obalech) složením výše uvedených druhů balených vod. Zpracujte nabídku konkrétního použití jednotlivých vod. Zařaďte do svých aktivit sběr plastových obalů. 14

15 Sluneční záření Sluneční záření zahrnuje záření různých vlnových délek s různým vlivem na lidský organismus. K nejdůležitějším patří viditelné světlo, záření infračervené a ultrafialové. Vyměňte si své zkušenosti s tepelnými účinky slunečního záření. Jak mohou být využity tepelné účinky slunečního záření pro vytápění? Jak lze tento způsob vytápění hodnotit z ekologického hlediska? Uveďte příklady domácích spotřebičů, v nichž se využívá účinků infračerveného záření. Za jakých okolností můžete bez obav pobývat na sluníčku? a) S pomocí tabulky se pokuste určit typ své pokožky a maximální dobu, po kterou ji můžete ponechat na slunci v našich běžných klimatických (podnebných) podmínkách bez ochranného přípravku. Pokožka Charakteristika Doba přirozené ochrany světlá a citlivá vždy zčervená, neopálí se, objeví se puchýře max minut světlá opálí se jen zřídka, zčervená max minut normální většinou se opálí, zčervená a brzy hnědne max minut snědá ztmavne bez předchozího zrudnutí max. 40 minut b) podle typu pokožky volte způsob její ochrany před nadměrným slunečným zářením, zejména při pobytu u moře nebo na horách c) seznamte se s výrobky ochranné opalovací kosmetiky a způsobem jejich použití. Jak dlouhou dobu by se mohl bez obav opalovat zdravý člověk světlé pleti, použije-li přípravek s ochranným filtrem 12? Čísla ochranných faktorů přibližně vyjadřují, kolikrát je možné (oproti údajům uvedeným v tabulce) prodloužit pobyt na plném slunci bez škodlivých účinků. Jak se chránit před nadměrným slunečním zářením: Pečlivě vyberte ochranný prostředek podle typu pleti. Opalovací přípravky nanášejte alespoň půl hodiny před sluněním, v závislosti na podmínkách slunění (koupání, pocení) je opakujte. Vyvarujte se slunění v době mezi 12. a 14. hodinou. Použijte pokrývku hlavy. Před prudkým sluncem i nadměrným oslněním chraňte oči brýlemi s UV filtrem. Pijte hodně tekutin, jezte potraviny bohaté na vodu, minerální látky a vitamíny (ovoce, zeleninu). Po opalování ošetřete pokožku přípravky s hydratačními účinky (zabraňují vysoušení pokožky) a zklidňujícími účinky. Vypracujte tabulku: Jaké mohou být účinky slunečního záření (příznivé x nepříznivé) Co by nemělo chybět v našem zavazadle (vzhledem k ochraně před UV paprsky) při cestě na dovolenou k moři? 15

16 Hluk a naše zdraví Rozehrajte situační hru: Členové rodiny v jedné místnosti provozují činnosti provázené hlukem (dle možností: matka mixuje, dcera si suší vlasy, otec poslouchá sportovní přenos, syn by se rád učil... - se sluchátky na uších nahlas přeříkává text... Matka se snaží si s dcerou povídat. Jaké pocity jste z toho zmatku měli? Pokuste se navodit ve třídě příjemnou zvukovou pohodu. Napište, jak byste to udělali doma. Působení hluku na naše zdraví vyvolává poruchu spánku (hudba z rozhlasu) - od 42 db, způsobuje poruchy v učení, soustředění (hlučnost běžné mluvy) - od 55 db, zvyšuje krevní tlak, vyvolává stres, bolení hlavy, únavu (dopravní provoz) - od 70 db, poškozuje sluchové ústrojí (silný pouliční hluk) - od 85 db, trvale poškozuje sluch, může ohrozit i život (letadlo nízko nad zemí, disco, hardrock) od 100 db. činkem hluku mohou být sluchové smyslové buňky vnitřního ucha zčásti nebo zcela zničeny. Projevem tohoto poškození je hučení v uších, ztráta slyšitelnosti pro určité výšky tónů. Záliba pro hlučnou hudbu v posledních letech stále vzrůstá. Síla zvuku na diskotékách je často blízká hranici bolesti. Nebezpečné jsou i překvapivé náhlé silné zvuky. 3.3 FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ O zdravém bydlení rozhodují vlastnosti širšího obytného prostředí (typ domu, jeho poloha, zeleň v okolí našeho bydliště, zdroje hluku, ekologická situace regionu apod.) velikost bytu a jeho prostorové řešení, (počet a velikost místností, umístění oken a dveří), technické vybavení bytu (způsob vytápění, osvětlení, domácí spotřebiče) a jeho zařízení nábytkem, způsob, jakým je byt využíván (provoz v bytě). Představte si, že stojíte na velké rozhledně postavené poblíž vaší školy a pozorujete život tam dole. Jak lidé bydlí? Formou práce ve skupinách zapište, v jakých typech domů mohou lidé bydlet? Čím se liší jejich způsob života? Má odlišný způsob bydlení vliv na jejich zdraví? Charakterizujte jednotlivé typy bydlení z různých hledisek, např. návaznost na přírodu, stav ovzduší (průmyslová oblast, doprava), možnosti zaměstnání, nakupování, školy v místě bydliště, byty v jednom nebo dvou podlažích rodinného domu, vysokopodlažní byty v domech s výtahem, způsob vytápění, oslunění, zásobování vodou, kanalizace opravy a úpravy v bytě, sousedské vztahy, soužití více rodin v jednom domě péče o dům, trávení volného času, kultura, sport, zájmová činnost. 16

17 Starší lidé se přestěhovali z malého domku na samotě do nového sídliště v blízkém městě. Nemusí už topit v kamnech, nosit vodu ze studny, chodit daleko nakupovat... Přesto se necítí zcela spokojeně. Příběh dokončete. Rodiče dvou malých dětí, které bývají často nemocné, uvažují (na základě doporučení lékaře) o přestěhování z centra velkého města do oblasti hor. Jak tato změna může ovlivnit způsob života rodiny? Napište na dané téma krátkou povídku. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení Jmenujte a zapište na tabuli do sloupce, co všechno doma děláte vy (např. spíte, myjete se, učíte se aj.). U každé ze zapsaných činností se zamýšlejte nad tím, jaké základní vybavení bytu k těmto činnostem využíváte (lůžko, umyvadlo...) Činnosti provozované v bytě lze zhruba rozdělit do tří skupin: a) biologické - osobní hygiena, konzumace stravy, spánek, individuální odpočinek aj. b) hospodářské - příprava stravy, praní, úklid, odkládání a ukládání věcí aj. c) společenské - setkávání se s ostatními členy rodiny, přijímání návštěv, hry dětí, společná zájmová činnost aj. Pokuste se načrtnout plánek vašeho bytu. Barevně v něm vyznačte, které části v něm využíváte jako společné a kde mohou najít členové vaší rodiny své soukromí. Základem pohodlného bydlení je takové zařízení bytu, které plně zohledňuje potřeby jednotlivých členů rodiny a zároveň každému umožňuje věnovat se svým zálibám. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení nejsou neměnné. Rodina se v průběhu času vyvíjí a mění - narodí se děti, odrůstají, členové rodiny stárnou. Popište, jak se mění nároky dítěte na bydlení od jeho narození po období dospívání. Nakreslete nebo pomocí obrázků vystříhaných z katalogů a časopisů zhotovte přehled vhodného spaní pro děti různého věku. Provoz v bytě Zařízení bytu by mělo umožňovat, aby veškeré činnosti vykonávané v bytě probíhaly plynule, nenásilně a nerušeně. K zajištění účelného, pohodlného a zároveň i bezpečného provozu v bytě může například přispět: vhodně řešená sestava kuchyňského nábytku (návaznost centra pracovního, mycího a varného), návaznost kuchyňského pracoviště na místo určené pro stolování (jídelní stůl je umístěn v kuchyni nebo ve vedlejší místnosti), spaní dětí mimo společný obývací prostor, oddělené spaní dětí starších tří let od ložnice rodičů, 17

18 místo určené pro hry a pohyb dětí předškolního věku v blízkosti častého pobytu matky, zabezpečení volného pohybu po bytě - ponechat volné prostory pro procházení, větší volné plochy vhodné pro hry dětí, příp. tělesná cvičení, vytvoření klidové zóny v bytě - míst vhodných pro odpočinek, stolování, studium apod. soustředění úložných prostor do větších celků prostorově úsporných, ukládání předmětů v návaznosti na jejich nejčastější použití. V bytě dochází velmi často k úrazům popáleninového charakteru, a to zejména u dětí. Uveďte příklady situací, které mohou být pro děti v tomto ohledu velmi rizikové (šálek horkého čaje postavený na nízkém stolku aj.). Vyhledejte v odborné literatuře, na pohlednicích, v prospektech apod. obrázky historického nábytku. Z jakých materiálů byl zhotovován? Jak vyhovoval životnímu stylu lidí v době, z níž pochází? Máte doma nějaký starožitný nábytek? Napište povídku o tom, co by nám mohl asi povědět tento předmět o době, kdy byl jako nový poprvé používán? Jaký byl v té době asi stav životního prostředí? S využitím katalogů a prospektů nabízejících bytová zařízení se seznamte s nábytkem, který je v současné době na trhu. Můžete společně navštívit i prodejnu nábytku. Porovnávejte jednotlivé zařizovací předměty (např. různé typy židlí, stolů, lůžek) z hlediska zdravého bydlení. Všímejte si funkčního, estetického, ekonomického i z hlediska ekologického (z jakých materiálů jsou zhotoveny). Jaké výhody má využití tzv. skladebného (stavebnicového) nábytku? Představte si, že máte k dispozici malý pokojík o rozměrech 3 x 4 metry. Nakreslete si plánek této místnosti v měřítku 1:50, vyznačte okno a dveře. Zakreslete, jak byste pokoj vybavili nábytkem, aby sloužil vašim současným potřebám. Květiny a pokojové rostliny Zelené i kvetoucí rostliny vnášejí do našich domovů kouzlo živé přírody. Často se diskutuje o vlivu přítomnosti rostlin v interiéru na zdraví. Lze odmítnout tvrzení, že jedovaté rostliny (a není jich mezi běžně pěstovanými rostlinami málo) mohou své toxiny vylučovat při transpiraci do ovzduší a tím škodit zdraví. Je však třeba připustit, že příliš aromatické květiny mohou přivodit obtíže, často charakteru migrénových bolestí hlavy. Nebezpečí skryté v pokojových rostlinách spočívá v obsahu toxických látek v rostlině (v tekutině, která vytéká při poranění rostliny) nebo obsahu alergenů, které po vdechnutí, dotyku či požití mohou vyvolat nepříjemné alergické reakce. Zpracujte dokumentaci k rostlinám, které pěstujete ve škole (doma). S využitím odborné literatury zjistěte i jejich možnou rizikovost. Se zjištěnými skutečnostmi seznamte mladší kamarády. 18

19 Umíte pečovat o pokojové rostliny? V odborné literatuře vyhledejte poučení o zásadách pro pěstování rostlin, které máte v bytě, příp. ve škole. Zkontrolujte, zdali jsou z hlediska svých světelných a tepelných nároků správně umístěny. Vypracujte pro jednotlivé druhy návod, jak o ně pečovat v průběhu týdne (zálivka) a v průběhu roku (přihnojování, přesazování). Shromážděte potřebný rostlinný materiál a upravte jej do vázy nebo misky. Pro aranžování použijte hmotu Florex, která má vysokou schopnost nasávat a udržet vodu. 3.4 VLIV OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ NA ZDRAVÍ Pohodu bydlení dotváří řada faktorů, které mají bezprostřední souvislost s ekologickými a klimatickými vlivy vnějšího prostředí. Naše zdraví může být ohroženo porušením požadavků na: a) oslunění a osvětlení bytového interiéru, b) vytápění a větrání bytu, c) udržování čistoty a pořádku v bytě. Světlo a osvětlení Světlo značnou měrou ovlivňuje fyzický i psychický stav organismu. Nevhodné osvětlení (nízká intenzita světla, blikání, přesvětlení, vysoké jasy a kontrasty aj.) může vést ke zrakové únavě, bolestem hlavy a očí, k přechodným poruchám vidění. Chceme-li zdravě bydlet, měli bychom umět vytvořit v bytě (pomocí denního a umělého osvětlení) zrakovou pohodu. Zrakovou pohodu zajistíme - výběrem vhodných světelných zdrojů a svítidel (stropních, stolních, nástěnných aj.), - správnou intenzitou osvětlení, - rovnoměrností osvětlení, - správným směrem světla, - vyloučením oslnění přímého i odrazem, - vhodným barevným řešením bytu. Vysvětlete, proč je vhodné umístit nad jídelní stůl svítidlo stahovací. Jaký druh osvětlení je optimální pro pracovní místo školáka? Jak bychom řešili osvětlení místnosti s nižším stropem? Jaké osvětlení můžeme použít pro čtení před spaním? Teplota a způsoby vytápění Tepelnou pohodou rozumíme stav rovnováhy mezi subjektem a interiérem bez zatěžování termoregulačního systému. Subjektivní pocit tepelné pohody je stav, při němž je zachována rovnováha metabolického tepelného toku a toku tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Na tepelnou pohodu v bytě má vliv výsledná teplota vzduchu (ovlivněná ochlazujícími nebo tepelnými účinky stěn, oken, topidel, ventilátorů aj.), relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. 19

20 V současné době se z důvodů ekonomických úspor provádí dodatečné utěsňování oken. Zamezíme-li přirozenému větrání spárami oken a dveří, je nutné dostatečné větrání místností. Vysvětlete. Kvalita ovzduší v bytě Všechny škodliviny vznikající ve venkovním prostředí mohou pronikat do místností a zde poškozovat zdravotní stav přítomných lidí. Pobyt v uzavřeném prostředí může být ochranou před znečištěným venkovním ovzduším. Na úpravě a vybavení vnitřních prostor pak závisí, kolik škodlivin člověk skutečně vdechne. V souvislosti s pronikáním znečištěného ovzduší do místností bývá často podceňováno kouření. Nedobrovolné vystavení tabákovému kouři (tzv. pasivní kouření) však vždy ohrožuje zdraví všech skupin populace. Vysvětlete. K ozdravění prostředí bytu přispívá: správně prováděné větrání, udržování čistoty pravidelným úklidem, nepřetápění, nepřeplňování místností nábytkem a dalšími předměty, instalování klimatizačního systému (přístrojů zlepšujících kvalitu vzduchu v uzavřeném interiéru). Vezměte si světlou prachovku a otřete usazený prach. Na témže místě nábytku svůj pokus opakujte denně a pozorujte, jak rychle se prach usazuje. Přes kužel slunečního nebo umělého světla pozorujte ve vzduchu rozptýlené prachové částice. Prach má nežádoucí vliv na naše zdraví, neboť: částečky prachu pronikají do dýchacích cest, dráždí oči, vyvolávají záněty, prach může obsahovat i látky jedovaté, vyvolává onemocnění horních cest dýchacích, některé částice mohou způsobit nádorové bujení, choroboplodné zárodky zachycené na prachu jsou příčinou infekčních chorob. Obsah organických látek, pyly, kvasinky, roztoči, prach sena, obilí vyvolává přecitlivělost (alergické reakce) dýchacích cest (senná rýma, astmatické záchvaty). Co myslíte, stojí za to se v bytě zabývat likvidací prachu? Jak by měl probíhat úklid, jaké pomůcky nabízí současný trh? Diskutujte problém vysokých koberců či jiných podlahových krytin. Proč se při alergologickém vyšetření zjišťuje, zdali je v domácnosti chováno nějaké zvíře? 20

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část)

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část) Výchova ke zdraví B 2014/15 Mgr. Jana Hejdová - požadavky na studenty: seznámení se s ŠVP Šalamoun - část o VZ dodržování témat. plánu Poklady pro praxi vytvoření přípravy na danou vyučovací jednotku,

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah Výchova ke zdraví 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více