Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání"

Transkript

1 Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr. Jitka Jirsáková Eva Marádová Technická spolupráce: Renata Skálová Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP. 2

3 Obsah Implementace výchovy pro udržitelný rozvoj do ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Životní prostředí a zdraví člověka Faktory vnějšího prostředí Faktory vnitřního prostředí Vliv obytného prostředí na zdraví.. 19 Literatura

4 4

5 IMPLEMENTACE VÝCHOVY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ DO ŠVP v oblasti výchova ke zdraví metodické pokyny pro učitele 1 Cíle environmentální výchovy ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší do vzdělávacího programu základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která předkládá mnoho významných podnětů pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 1.1 Charakteristika vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Vzdělávání v oboru výchova ke zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají tím potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 1.2 Environmentální výchova a vzdělávací obor Výchova ke zdraví Vzhledem k tomu, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. Problematika zdraví prolíná celým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Při tvorbě školního programu je třeba si uvědomovat vymezené úrovně zařazení problematiky zdraví, vyhledávat vzájemné vazby mezi jednotlivými rovinami a konkretizovat je. Naplnění záměrů výchovy ke zdraví je třeba postavit na účinné motivaci a na činnostech, situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a tématem Environmentální výchova. Environmentální výchova ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví se bezprostředně dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Učí žáky aktivně 5

6 rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) 1 a být za ně odpovědný. Učí rozumět biologickým zákonitostem lidského zdraví a využívat je pro ochranu zdraví a života. Utváří a rozvíjí vědomí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, podílí se na vytváření návyků a postojů vedoucích k ochraně životního prostředí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci sportovních akcí. 1.3 Předmět výchova ke zdraví jako prostor pro environmentální výchovu Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v RVP doporučeno rozpracovat ve školním vzdělávacím programu do samostatného předmětu s názvem Výchova ke zdraví nebo jej zpracovat jako součást předmětu integrovaného s adekvátní hodinovou dotací. V každém případě by měla být výchova ke zdraví předmětem, jehož integrované pojetí vytváří (na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií) prostor pro široké formativní působení na dospívající žáky. Nejdůležitějšími obsahovými prvky jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad pro utváření zdravého životního stylu každého jedince. Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých úhlů pohledu a naplňovat je učivem podle potřeb a zájmů žáků jednotlivých věkových kategorií. Výchova ke zdraví sleduje především aspekt zdravotně preventivní a přináší návody pro každodenní život i v oblasti ochrany životního prostředí. Má výrazně činnostní pojetí. Předpokládá využívání netradičních aktivizujících forem a metod (skupinová práce žáků, praktické úkoly, psychosociální didaktické hry). To umožňuje učiteli navazovat užší kontakt s žáky, vnášet do školy více vzájemného lidského pochopení, přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny. Výchova ke zdraví je stěžejním oborem a v učebním plánu i předmětem, od jehož obsahu může škola odvíjet projekty podpory zdraví. Komplexnost těchto projektů bude záviset na tom, jak škola dokáže implementovat do svého programu prvky environmentální výchovy v návaznosti na cíle a obsah oboru výchova ke zdraví. Každý projekt by měl vycházet z holistického chápání pojmu zdraví, tj. zohledňovat vzájemně se prolínající a ovlivňující aspekty zdraví fyzického, psychického a sociálního, podtržené sférou zdraví duchovního, všímat si nejen fyziologického stavu organismu a vlivů životního prostředí na fyzické zdraví člověka, ale věnovat také pozornost zdraví psychickému, sledovat, jak se na celkovém zdravotním stavu odrážejí vazby člověka s užším i širším sociálním prostředím. Společným jmenovatelem, od něhož se odvíjejí způsoby chování člověka, jsou oblast etická, vztah k hodnotám, odpovědi na otázky související se smyslem života. Respektování této koncepce zcela koresponduje s úsilím o udržitelný rozvoj, které je nosným záměrem průřezového tématu environmentální výchova. 1.4 Cíle environmentální výchovy vzhledem ke specifikům předmětu výchova ke zdraví V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života by výuka měla směřovat k tomu, aby žáci uměli zaujímat vlastní postoje k uplatňování zdravého životního stylu, 1 Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů i kvalita životního prostředí. 6

7 kultivovali svá chování, rozhodování v situacích souvisejících s aktivním zdravím, chápali souvislosti mezi zdravím člověka a zdravím prostředí, v němž žijí, uměli využívat poznatky týkající se vlivu ekologických a klimatických podmínek na zdravotní stav k ochraně a upevňování svého zdraví. 2 Učivo výchovy ke zdraví a environmentální výchova Důležitým krokem při rozpracování Rámcového vzdělávacího programu pokud jde o průřezové téma je hledání vhodných možností pro začlenění prvků environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu v návaznosti na jednotlivé tematické celky učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V následujícím přehledu jsou uvedena témata, která vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. U každého celku jsou dále rozpracovány ty okruhy, které nabízejí přirozenou vazbu na environmentální výchovu. Další konkretizací obsahu naznačených okruhů je možno nenásilně implementovat daná průřezová témata do výuky předmětu, jehož hlavním záměrem je výchova ke zdraví. 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity v rodině, škole, mezi vrstevníky, v obci Prostředí domova, hygienické a estetické požadavky na zdravé bydlení: - využívání materiálů přírodních, ekologicky nezávadných, - preferování nákupu předmětů z materiálů ekologicky odbouratelných, - používání nátěrových hmot s ohledem na životní prostředí (barvy ředitelné vodou aj.) Provoz domácnosti péče o prostředí domova: - kvalita vody a její spotřeba, elektrická energie, plyn, - mycí a čisticí prostředky, - odpad třídění odpadu, ukládání, recyklace, odpadní vody. 2.2 Změny v životě člověka a jejich reflexe Dětství, puberta, dospívání a reprodukční zdraví Vliv životního prostředí na reprodukční zdraví jedince (teratogeny, karcinogeny zdroje, ochrana zdraví). 2.3 Zdravý způsob života a péče o zdraví Výživa a zdraví zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví. Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví: - cesty vstupu cizorodých látek do živočišných a rostlinných produktů (ohrožení potravin a vody); - cizorodé látky v potravním řetězci (mykotoxiny, PCB, těžké kovy apod.), způsoby jejich minimalizace; - reklama vers. výživová doporučení odborníků; 7

8 - výběr, nákup a skladování poživatin v domácnosti s ohledem na jejich hygienickou jakost a zdravotní nezávadnost. Tělesná a duševní hygiena zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví, režim dne. Vliv životního prostředí na zdraví: - životní rytmy a zdraví, prostředí a zdraví, - biorytmy a negativní vlivy prostředí; - hygiena odívání při různých činnostech - způsoby ošetřování textilií, prací a čistící prostředky; - ochrana před klimatickými vlivy (smog, inverze, nadměrné sluneční záření aj.). Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní preventivní a lékařská péče. Zdroje a příčiny nemocí, faktory vzniku onemocnění, prevence vliv životního prostředí na vznik chorob, alergická onemocnění, zplodiny spalování a nádorová onemocnění apod. Odpovědné chování v situacích stavů ohrožujících zdraví a život (v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě aj.). 2.4 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti. Pohybová aktivita a zdraví Způsoby chování při pobytu v různých prostředích - zdravotně zaměřená a rekreační pohybová činnost - sport pro všechny, ozdravné pobyty v přírodě. Civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče. Civilizační choroby jako důsledek stavu životního prostředí a životního stylu. Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky vliv na (bezpečnost v dopravě, trestnou činnost, dopink ve sportu). Dopad kouření na zdraví jedince, osobní realizaci, rodinné soužití, těhotenství: - propagace tabákových výrobků formou reklamy taktiky reklamních agentur, odolnost vůči reklamním trikům; - první pomoc při problémech s návykovými látkami. Bezpečné chování, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu. Ohrožení nadměrným hlukem, vliv osvětlení na zrak, prevence poškození zraku a sluchu. 8

9 Poskytnutí první pomoci v situacích ohrožujících lidský život (otrava toxickými látkami, jedovatými zplodinami spalování apod.). Manipulativní reklama a informace reklamní vlivy Nebezpečí širšího využívání výrobků, které poškozují životní prostředí, v důsledku jejich propagace reklamou. Manipulace reklamou vedoucí ke konzumnímu životnímu stylu. Ovlivňování spotřebitele výběr potravin, propagace kouření, alkoholu apod. Ochrana člověka za mimořádných událostí živelní pohromy, terorismus Ohrožení člověka v důsledku mimořádných událostí, možnosti předcházení těmto událostem péčí o životní prostředí, ochrana zdraví v globálních souvislostech. 2.5 Hodnota a podpora zdraví Podpora zdraví a její formy, podpora zdraví v komunitě, programy podpory zdraví. Pozitivní a negativní vlivy životního prostředí na člověka a jeho zdraví Udržitelný rozvoj, prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, příspěvek jedince i komunity k environmentálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí Charakteristika a hodnocení okolního prostředí, aktuální environmentální problémy v regionu, v ČR i ve světě. 2.6 Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí. Seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení. Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech. Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích. Morální rozvoj cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování. Rámcový vzdělávací program předpokládá, že rozvíjení osobnosti každého žáka, zejména pak formování žádoucích sociálních kompetencí bude realizováno průběžně, jako nedílná součást výchovy ke zdraví. Volbou vhodných forem a metod k tomuto záměru přispějí i témata 9

10 průřezová, tj. učivo vztahující se k problematice ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. 3 Náměty pro aktivity žáků ve výchově ke zdraví zaměřené k environmentální výchově Náměty k výuce zahrnují především úlohy pro žáky, které mohou řešit buď samostatně nebo ve skupinách, s různou podporou (pod vedením) učitele. Text je doplněn u vybraných témat i složkou informativní (poznatky, které by měly být v rámci programu osvojovány a upevňovány). Předložené náměty umožňují učitelům zabývat se jednotlivými tématy ve výuce z různých úhlů pohledu a respektovat přitom potřeby a zájmy žáků jednotlivých věkových kategorií. S využitím uvedených námětů je možno vytvářet i celoškolní projekty k tématu zdraví, např. Zdravý a bezpečný domov, Malá domácí ekologie apod., v nichž je patrný aspekt enviromentální výchovy. Předpokládá se, že žákům bude poskytnut prostor pro vzájemnou prezentaci dílčích úkolů projektu, že výsledky činností žáků v projektech budou shromážděny a vyhodnoceny. 3.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ ČLOVĚKA Popište nebo nakreslete prostředí v okolí vašeho bydliště a v okolí vaší školy. Žijete ve městě nebo na vesnici? Jsou zde vysoké domy, hustý dopravní provoz, rybník nebo les? Jaký vliv má toto prostředí na váš způsob života, např. využívání volného času? Uveďte příklady. Vyjádřete formou koláže, jaký vliv má prostředí, ve kterém žijete, na váš životní styl. Náš život je ovlivňován prostředím, ve kterém žijeme. Životní prostředí tvoří jednak složky přírodní (voda, vzduch, půda, rostliny, živočichové), jednak všechno to, co lidé svou prací vytvořili (domy, silnice, stroje aj.). Součástí našeho životního prostředí jsou samozřejmě také ostatní lidé (rodiče, známí i ti, které potkáváme na ulici). Nakreslete obrázek člověka, který se cítí zdráv, protože žije ve zdravém prostředí. Do obrázku doplňte, výpovědi o jeho pocitech. Besedujte o tom, co všechno ovlivňuje jeho zdraví a spokojený život. Životní prostředí může na nás působit příznivě, ale i nepříznivě, a tím výrazně ovlivňovat náš zdravotní stav. Pokuste se prostředí, ve kterém žijete, popsat z hlediska jeho vlivu na zdraví obyvatel. Vypište do jednoho sloupce vlivy příznivé a do druhého zdroje ohrožující zdraví. 10

11 Zamyslete se nad stavem životního prostředí i v různých lokalitách (např. v centru velkého města, v malé obci uprostřed lesnaté krajiny, ve velkém sídlišti na okraji průmyslového města apod.). Rozdělte si úlohu do skupin - s využitím odborné literatury a obrazového materiálu zpracujte materiál (příp. velký plakát) k jednotlivých tématům, např. Jak se žije v centru města. Život v hájovně na konci světa... Při obhajobě úkolů diskutujte nejen vliv životního prostředí na zdraví obyvatel, ale i chování obyvatel vzhledem k ochraně životního prostředí. Děti z průmyslových měst jezdí na ozdravné pobyty (školy v přírodě) do hor nebo jiných rekreačních oblastí. Proč jsou tyto pobyty v přírodě důležité zvláště pro děti? Chceme-li umět zdravě žít, měli bychom se naučit sledovat proměnlivý stav životního prostředí v místě našeho bydliště i případného přechodného pobytu, abychom na vzniklé situace uměli správně reagovat. Je dobré vědět: jakým způsobem využívat ve prospěch zdraví to, co nám příroda nabízí, jak přizpůsobovat naše chování současným podmínkám, aby se působení škodlivých vlivů co nejvíce omezilo. Vlivy vnějšího prostředí nepůsobí nikdy izolovaně, ale vždy ve vzájemných vztazích. Dálnice vybudovaná v blízkosti sídliště vás může ohrožovat hlukem, výfukovými plyny automobilů. Velký provoz na silnici ohrožuje bezpečnost chodců apod. Nakreslete obrázek, který by vyjadřoval životní situaci, kdy naše zdraví ohrožuje více činitelů najednou. Diskutujte o tom, jak by bylo možné působení alespoň některých nepříznivých vlivů omezit, případně vyloučit. 3.2 FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Z důležitých faktorů vnějšího prostředí, které působí na organismus a mohou ovlivnit zdravotní stav se soustředíme na: ovzduší, vodu, sluneční záření, hlučnost. Ovzduší Plynný obal Země (atmosféra), tvořený vzduchem, je základní podmínkou života. V atmosféře probíhá řada dějů, při nichž jednotlivé složky ovzduší působí na živé organismy. Život na Zemi chrání ozonosféra. Ozón vzniká při elektrických výbojích v ovzduší. Jeho vrstva obalující Zemi zachycuje převážnou část slunečního (ultrafialového) záření. Tento ochranný obal se však vlivem některých látek narušuje a na některých místech se jeho tloušťka zmenšuje. S pomocí odborné literatury objasněte, co znamená ozonová díra. - Jak nás může ohrozit? - Které výrobky způsobují narušování ozonosféry? Nakreslete plakáty, které by působily na spotřebitele tak, aby se snížil jejich zájem o výrobky, uvolňující do ovzduší látky poškozující ozonosféru. 11

12 Nečistoty obsažené v ovzduší mají nejrůznější původ. Ve sdělovacích prostředcích se dovídáme údaje o koncentraci škodlivin v ovzduší v mg na m 3 (tj. jaké množství škodlivin se nachází v objemu 1 m 3 vzduchu). Škodliviny, které se dostávají do ovzduší z průmyslové výroby, z výfukových plynů automobilů (emise) obsahují oxidy síry, dusíku, částečky těžkých kovů, oxid uhelnatý a další nebezpečné látky. Prach, popílek, saze (pevné částice) se uchycují na sliznici dýchacích cest a dráždí ji. Na oslabené sliznici se uchycují choroboplodné zárodky. Za určitých podmínek (při tzv. špatných rozptylových podmínkách) nastává v důsledku znečištění situace, kdy pobyt ve městech a v údolích může výrazně poškodit naše zdraví. Blízko Země je teplota nižší než ve výšce (spodní vrstva vzduchu se ochlazuje v předjaří od sněhu). Nad zemí se vytváří nepropustná vrstva teplého vzduchu, která zabrání promíchávání vzduchu a úniku škodlivin vzhůru. Inverze, často společně s mlhou, zabrání rozptylu kouřových zplodin, které se hromadí ve spodních vrstvách. Smog je směs prachu, mlhy a kouřových zplodin. Ve městech vzniká působením výfukových plynů. Sluneční záření a zvýšený obsah výfukových plynů stav ovzduší stále zhoršují. Vzniklá směs dráždí oči a sliznici dýchacích cest, zhoršuje průběh onemocnění dýchacích cest a vyvolává alergické stavy. Ochrana posilováním celkové odolnosti organismu: zdravou výživou s vyšším obsahem vitamínů, přiměřeným denním režimem s dostatkem spánku, vyvarovat se pobytu v zakouřených místnostech (Kouření je významnější zátěž než znečištění ovzduší a při současném působení na organismus se tyto vlivy sčítají.) posilovat svou fyzickou zdatnost. Ke zlepšení celkové kvality ovzduší v regionu lze přispět i přechodem na čistší způsob vytápění domu a tím, že domácí odpad, který obsahuje plasty, nebude spalován běžně v kamnech. Uvádějte konkrétní příklady, jak budete zvyšovat odolnost organismu - např. jaké stravě dáte přednost, jak bude vypadat váš denní režim apod. Vypracujte ve skupinách plakát, na kterém znázorníte, jaké činnosti jsou vhodné a jaké zcela nevhodné, chcete-li posílit svou celkovou kondici. Proveďte malý průzkum způsobu stravování ve vaší rodině. Zapisujte v průběhu jednoho týdne do připravené tabulky, co jste měli k snídani, přesnídávce, obědu... a v kolik hodin jste jedli. Nezapomeňte na různé sladkosti, hamburgery aj. Porovnejte výsledky vašeho šetření. - Měl by se stravovací režim ve vaší rodině nějak změnit? - Je vhodné v rodinném stravování dodržovat určitá pravidla týkající se podávání stravy během dne? S využitím pyramidy zdravé výživy (porovnáním s doporučením odborníků) vyhodnoťte zaznamenaný jídelníček. Barevně vyznačte, v čem by bylo vhodné jídelníček změnit. Doporučení, jak se chovat, při pobytu ve znečištěném prostředí. Omezit pobyt venku, zejména v době mezi a hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet nadměrnou tělesnou činnost, která by vedla k hlubokému dýchání. 12

13 Neprovozovat sportovní aktivity na venkovních sportovištích. Místnosti, kde se právě zdržujeme, větrat krátkodobě (3-5 minut) otevřením oken ne více než 3x denně. Nezdržovat se v zakouřených místnostech (nekouřit). Nepoužívat přípravky s organickými rozpouštědly (nátěrové barvy, lepidla). Nepoužívat krby, otevřená ohniště, nespalovat v kamnech nebo na domácích ohništích odpad obsahující plastické hmoty. (Spalováním některých látek, zejména plastů, se uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.) Omezit jízdy autem. Nepřetápět obytné místnosti (nejlépe snížit teplotu vytápění v obytných místnostech o 2 C) Zachovat klid, zamezit vzniku zbytečných přehnaných obav. Vymyslete si vlastní zákazové značky, kterými byste upozornili, co všechno by se nemělo v případě vyhlášení smogové situace dělat. Jak se týká vyhlášení tzv. regulačních (omezujících) opatření při smogové situaci řidičů? Rostlinné pyly v ovzduší - režim dne u alergika v pylové sezóně omezit větrání, větrat přes vlhké prostěradlo nebo alespoň přes sousední místnost, využívat čističe vzduchu, omezit vycházky z domu, zvláště ve slunečných a větrných dnech (maximum pylů bývá v ovzduší kolem poledne, nejvhodnější dobou pro pohyb mimo domov je časné ráno), pro vycházky využít déšť nebo dobu těsně po dešti, kdy je v ovzduší minimální množství pylu, při jízdě autem nevětrat oknem, ale pořídit si vzduchový filtr, - vyhýbat se zatravněným plochám a dle možnosti těm stromům a keřům, které u konkrétního pacienta vyvolávají potíže, vyhýbat se kraji lesa, který funguje jako filtr, ve kterém se pyl koncentruje, naopak uvnitř lesa je pylu málo, vhodný je pobyt u vodních ploch s písečnými nebo kamenitými břehy, pro alergické děti jsou zcela nevhodné školní brigády na poli nebo sběr léčivých rostlin, v kritickém období dle možnosti vycestovat do klimaticky výhodnějšího prostředí - do hor, k moři, sledovat charakter potíží a konzultovat opatření s lékařem. Vypracujte soubor opatření, která pomohou alergickým dětem ve vaší škole překonávat potíže způsobené výskytem alergenů v škole a jejím okolí. Lze u vás realizovat nějaká preventivní opatření? Voda v přírodě i doma Přečtěte si následující příběh a vypište, jak svým chováním jednotliví členové naší povedené rodinky poškodili přírodu. Příběh dovyprávějte. Povedená rodinka jede na výlet Je sobota a rodina Novákových se právě chystá k odjezdu do přírody. Je sice vyhlášena smogová situace, ale tatínek tvrdí, že za městem už to bude lepší. A skutečně. Po ujetí několika kilometrů je tu sluníčko. Kolem poledne už auto projíždí lesní cestou až na velkou louku 13

14 u rybníka. Tatínek se pouští do mytí auta, maminka si láme větvičky do vázy. Děti zatím snědly svačinu. Odpadky i láhev od limonády zahodily do křoví... Ve skupinách připravte plakáty (koláže), jimiž byste chtěli ostatní upozornit, co všechno by mohli udělat, aby chránili čistotu vody v přírodě. Voda pro domácnost Nakreslete velký plakát, na kterém znázorníte, jak bychom mohli v domácnosti snížit spotřebu vody. Z jakého zdroje používáte v domácnosti pitnou vodu? Vodní filtry Z hlediska ceny za upravený litr vody a náročnosti na obsluhu představují tzv. vodní filtry (správně: zařízení na doúpravu pitné vody v domácnosti) nejlevnější a nejpohodlnější variantu z nevodárenských způsobů zásobování vodou. Přesto jejich využití vyvolává řadu problémů. Lze přiznat, že většina filtrů po určitou dobu skutečně vodu v některém z parametrů může zlepšovat. Zkušenosti však ukazují, že riziko často převyšuje možný kladný výsledek. Informujte se v prodejně o filtrech na pitnou vodu určených pro použití v domácnosti. Porovnejte jejich účinnost nabízenou výrobcem. Balené vody - jak vodu vybírat Rozlišovat mezi jednotlivými druhy vod. Ke stálému pití používat jen vody s obsahem 250 mg rozpuštěných látek na litr vody. Minerální vody pít jen občas, střídat je. Kojencům minerální vody nepodávat vůbec. Dát přednost vodám s kratší záruční lhůtou, nakupovat v obchodech, kde jsou zajištěny vhodné podmínky pro skladování (chlad, temno). Dávat přednost výrobkům domácím z důvodů větší jistoty o kvalitě. Většina dovážených vod neručí (dle předpisů EU) za mikrobiální kvalitu po celou dobu trvanlivosti, ale jen do 12 hodin od výroby. V prodeji se objevují i neschválené výrobky. Přestože přítomnost většího množství CO 2 příznivě ovlivňuje chuť a působí konzervačně, není přílišná konzumace sycených vod vhodná. Tyto vody jsou jednak kyselejší, jednak volný CO 2 může u dětí mechanicky rušit proces zažívání. Při úpravě vody kojencům je třeba odstranit CO 2 varem. K přípravě adaptovaného mléka pro umělou kojeneckou výživu volíme vodu co nejméně mineralizovanou, s obsahem dusičnanů menším než 15 mg/l. Pro kojence vodu vždy převáříme (kromě čerstvé kojenecké vody). Je-li láhev s vodou delší dobu otevřena, nemělo by se pít přímo z láhve, voda by měla být uchována v chladu a spotřebována do 3 dnů. Vybírat jen ty vody, kde je na etiketě vyznačeno alespoň základní minerálové složení. Zabývejte se (pomocí etiket na obalech) složením výše uvedených druhů balených vod. Zpracujte nabídku konkrétního použití jednotlivých vod. Zařaďte do svých aktivit sběr plastových obalů. 14

15 Sluneční záření Sluneční záření zahrnuje záření různých vlnových délek s různým vlivem na lidský organismus. K nejdůležitějším patří viditelné světlo, záření infračervené a ultrafialové. Vyměňte si své zkušenosti s tepelnými účinky slunečního záření. Jak mohou být využity tepelné účinky slunečního záření pro vytápění? Jak lze tento způsob vytápění hodnotit z ekologického hlediska? Uveďte příklady domácích spotřebičů, v nichž se využívá účinků infračerveného záření. Za jakých okolností můžete bez obav pobývat na sluníčku? a) S pomocí tabulky se pokuste určit typ své pokožky a maximální dobu, po kterou ji můžete ponechat na slunci v našich běžných klimatických (podnebných) podmínkách bez ochranného přípravku. Pokožka Charakteristika Doba přirozené ochrany světlá a citlivá vždy zčervená, neopálí se, objeví se puchýře max minut světlá opálí se jen zřídka, zčervená max minut normální většinou se opálí, zčervená a brzy hnědne max minut snědá ztmavne bez předchozího zrudnutí max. 40 minut b) podle typu pokožky volte způsob její ochrany před nadměrným slunečným zářením, zejména při pobytu u moře nebo na horách c) seznamte se s výrobky ochranné opalovací kosmetiky a způsobem jejich použití. Jak dlouhou dobu by se mohl bez obav opalovat zdravý člověk světlé pleti, použije-li přípravek s ochranným filtrem 12? Čísla ochranných faktorů přibližně vyjadřují, kolikrát je možné (oproti údajům uvedeným v tabulce) prodloužit pobyt na plném slunci bez škodlivých účinků. Jak se chránit před nadměrným slunečním zářením: Pečlivě vyberte ochranný prostředek podle typu pleti. Opalovací přípravky nanášejte alespoň půl hodiny před sluněním, v závislosti na podmínkách slunění (koupání, pocení) je opakujte. Vyvarujte se slunění v době mezi 12. a 14. hodinou. Použijte pokrývku hlavy. Před prudkým sluncem i nadměrným oslněním chraňte oči brýlemi s UV filtrem. Pijte hodně tekutin, jezte potraviny bohaté na vodu, minerální látky a vitamíny (ovoce, zeleninu). Po opalování ošetřete pokožku přípravky s hydratačními účinky (zabraňují vysoušení pokožky) a zklidňujícími účinky. Vypracujte tabulku: Jaké mohou být účinky slunečního záření (příznivé x nepříznivé) Co by nemělo chybět v našem zavazadle (vzhledem k ochraně před UV paprsky) při cestě na dovolenou k moři? 15

16 Hluk a naše zdraví Rozehrajte situační hru: Členové rodiny v jedné místnosti provozují činnosti provázené hlukem (dle možností: matka mixuje, dcera si suší vlasy, otec poslouchá sportovní přenos, syn by se rád učil... - se sluchátky na uších nahlas přeříkává text... Matka se snaží si s dcerou povídat. Jaké pocity jste z toho zmatku měli? Pokuste se navodit ve třídě příjemnou zvukovou pohodu. Napište, jak byste to udělali doma. Působení hluku na naše zdraví vyvolává poruchu spánku (hudba z rozhlasu) - od 42 db, způsobuje poruchy v učení, soustředění (hlučnost běžné mluvy) - od 55 db, zvyšuje krevní tlak, vyvolává stres, bolení hlavy, únavu (dopravní provoz) - od 70 db, poškozuje sluchové ústrojí (silný pouliční hluk) - od 85 db, trvale poškozuje sluch, může ohrozit i život (letadlo nízko nad zemí, disco, hardrock) od 100 db. činkem hluku mohou být sluchové smyslové buňky vnitřního ucha zčásti nebo zcela zničeny. Projevem tohoto poškození je hučení v uších, ztráta slyšitelnosti pro určité výšky tónů. Záliba pro hlučnou hudbu v posledních letech stále vzrůstá. Síla zvuku na diskotékách je často blízká hranici bolesti. Nebezpečné jsou i překvapivé náhlé silné zvuky. 3.3 FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ O zdravém bydlení rozhodují vlastnosti širšího obytného prostředí (typ domu, jeho poloha, zeleň v okolí našeho bydliště, zdroje hluku, ekologická situace regionu apod.) velikost bytu a jeho prostorové řešení, (počet a velikost místností, umístění oken a dveří), technické vybavení bytu (způsob vytápění, osvětlení, domácí spotřebiče) a jeho zařízení nábytkem, způsob, jakým je byt využíván (provoz v bytě). Představte si, že stojíte na velké rozhledně postavené poblíž vaší školy a pozorujete život tam dole. Jak lidé bydlí? Formou práce ve skupinách zapište, v jakých typech domů mohou lidé bydlet? Čím se liší jejich způsob života? Má odlišný způsob bydlení vliv na jejich zdraví? Charakterizujte jednotlivé typy bydlení z různých hledisek, např. návaznost na přírodu, stav ovzduší (průmyslová oblast, doprava), možnosti zaměstnání, nakupování, školy v místě bydliště, byty v jednom nebo dvou podlažích rodinného domu, vysokopodlažní byty v domech s výtahem, způsob vytápění, oslunění, zásobování vodou, kanalizace opravy a úpravy v bytě, sousedské vztahy, soužití více rodin v jednom domě péče o dům, trávení volného času, kultura, sport, zájmová činnost. 16

17 Starší lidé se přestěhovali z malého domku na samotě do nového sídliště v blízkém městě. Nemusí už topit v kamnech, nosit vodu ze studny, chodit daleko nakupovat... Přesto se necítí zcela spokojeně. Příběh dokončete. Rodiče dvou malých dětí, které bývají často nemocné, uvažují (na základě doporučení lékaře) o přestěhování z centra velkého města do oblasti hor. Jak tato změna může ovlivnit způsob života rodiny? Napište na dané téma krátkou povídku. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení Jmenujte a zapište na tabuli do sloupce, co všechno doma děláte vy (např. spíte, myjete se, učíte se aj.). U každé ze zapsaných činností se zamýšlejte nad tím, jaké základní vybavení bytu k těmto činnostem využíváte (lůžko, umyvadlo...) Činnosti provozované v bytě lze zhruba rozdělit do tří skupin: a) biologické - osobní hygiena, konzumace stravy, spánek, individuální odpočinek aj. b) hospodářské - příprava stravy, praní, úklid, odkládání a ukládání věcí aj. c) společenské - setkávání se s ostatními členy rodiny, přijímání návštěv, hry dětí, společná zájmová činnost aj. Pokuste se načrtnout plánek vašeho bytu. Barevně v něm vyznačte, které části v něm využíváte jako společné a kde mohou najít členové vaší rodiny své soukromí. Základem pohodlného bydlení je takové zařízení bytu, které plně zohledňuje potřeby jednotlivých členů rodiny a zároveň každému umožňuje věnovat se svým zálibám. Potřeby rodiny vzhledem k bydlení nejsou neměnné. Rodina se v průběhu času vyvíjí a mění - narodí se děti, odrůstají, členové rodiny stárnou. Popište, jak se mění nároky dítěte na bydlení od jeho narození po období dospívání. Nakreslete nebo pomocí obrázků vystříhaných z katalogů a časopisů zhotovte přehled vhodného spaní pro děti různého věku. Provoz v bytě Zařízení bytu by mělo umožňovat, aby veškeré činnosti vykonávané v bytě probíhaly plynule, nenásilně a nerušeně. K zajištění účelného, pohodlného a zároveň i bezpečného provozu v bytě může například přispět: vhodně řešená sestava kuchyňského nábytku (návaznost centra pracovního, mycího a varného), návaznost kuchyňského pracoviště na místo určené pro stolování (jídelní stůl je umístěn v kuchyni nebo ve vedlejší místnosti), spaní dětí mimo společný obývací prostor, oddělené spaní dětí starších tří let od ložnice rodičů, 17

18 místo určené pro hry a pohyb dětí předškolního věku v blízkosti častého pobytu matky, zabezpečení volného pohybu po bytě - ponechat volné prostory pro procházení, větší volné plochy vhodné pro hry dětí, příp. tělesná cvičení, vytvoření klidové zóny v bytě - míst vhodných pro odpočinek, stolování, studium apod. soustředění úložných prostor do větších celků prostorově úsporných, ukládání předmětů v návaznosti na jejich nejčastější použití. V bytě dochází velmi často k úrazům popáleninového charakteru, a to zejména u dětí. Uveďte příklady situací, které mohou být pro děti v tomto ohledu velmi rizikové (šálek horkého čaje postavený na nízkém stolku aj.). Vyhledejte v odborné literatuře, na pohlednicích, v prospektech apod. obrázky historického nábytku. Z jakých materiálů byl zhotovován? Jak vyhovoval životnímu stylu lidí v době, z níž pochází? Máte doma nějaký starožitný nábytek? Napište povídku o tom, co by nám mohl asi povědět tento předmět o době, kdy byl jako nový poprvé používán? Jaký byl v té době asi stav životního prostředí? S využitím katalogů a prospektů nabízejících bytová zařízení se seznamte s nábytkem, který je v současné době na trhu. Můžete společně navštívit i prodejnu nábytku. Porovnávejte jednotlivé zařizovací předměty (např. různé typy židlí, stolů, lůžek) z hlediska zdravého bydlení. Všímejte si funkčního, estetického, ekonomického i z hlediska ekologického (z jakých materiálů jsou zhotoveny). Jaké výhody má využití tzv. skladebného (stavebnicového) nábytku? Představte si, že máte k dispozici malý pokojík o rozměrech 3 x 4 metry. Nakreslete si plánek této místnosti v měřítku 1:50, vyznačte okno a dveře. Zakreslete, jak byste pokoj vybavili nábytkem, aby sloužil vašim současným potřebám. Květiny a pokojové rostliny Zelené i kvetoucí rostliny vnášejí do našich domovů kouzlo živé přírody. Často se diskutuje o vlivu přítomnosti rostlin v interiéru na zdraví. Lze odmítnout tvrzení, že jedovaté rostliny (a není jich mezi běžně pěstovanými rostlinami málo) mohou své toxiny vylučovat při transpiraci do ovzduší a tím škodit zdraví. Je však třeba připustit, že příliš aromatické květiny mohou přivodit obtíže, často charakteru migrénových bolestí hlavy. Nebezpečí skryté v pokojových rostlinách spočívá v obsahu toxických látek v rostlině (v tekutině, která vytéká při poranění rostliny) nebo obsahu alergenů, které po vdechnutí, dotyku či požití mohou vyvolat nepříjemné alergické reakce. Zpracujte dokumentaci k rostlinám, které pěstujete ve škole (doma). S využitím odborné literatury zjistěte i jejich možnou rizikovost. Se zjištěnými skutečnostmi seznamte mladší kamarády. 18

19 Umíte pečovat o pokojové rostliny? V odborné literatuře vyhledejte poučení o zásadách pro pěstování rostlin, které máte v bytě, příp. ve škole. Zkontrolujte, zdali jsou z hlediska svých světelných a tepelných nároků správně umístěny. Vypracujte pro jednotlivé druhy návod, jak o ně pečovat v průběhu týdne (zálivka) a v průběhu roku (přihnojování, přesazování). Shromážděte potřebný rostlinný materiál a upravte jej do vázy nebo misky. Pro aranžování použijte hmotu Florex, která má vysokou schopnost nasávat a udržet vodu. 3.4 VLIV OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ NA ZDRAVÍ Pohodu bydlení dotváří řada faktorů, které mají bezprostřední souvislost s ekologickými a klimatickými vlivy vnějšího prostředí. Naše zdraví může být ohroženo porušením požadavků na: a) oslunění a osvětlení bytového interiéru, b) vytápění a větrání bytu, c) udržování čistoty a pořádku v bytě. Světlo a osvětlení Světlo značnou měrou ovlivňuje fyzický i psychický stav organismu. Nevhodné osvětlení (nízká intenzita světla, blikání, přesvětlení, vysoké jasy a kontrasty aj.) může vést ke zrakové únavě, bolestem hlavy a očí, k přechodným poruchám vidění. Chceme-li zdravě bydlet, měli bychom umět vytvořit v bytě (pomocí denního a umělého osvětlení) zrakovou pohodu. Zrakovou pohodu zajistíme - výběrem vhodných světelných zdrojů a svítidel (stropních, stolních, nástěnných aj.), - správnou intenzitou osvětlení, - rovnoměrností osvětlení, - správným směrem světla, - vyloučením oslnění přímého i odrazem, - vhodným barevným řešením bytu. Vysvětlete, proč je vhodné umístit nad jídelní stůl svítidlo stahovací. Jaký druh osvětlení je optimální pro pracovní místo školáka? Jak bychom řešili osvětlení místnosti s nižším stropem? Jaké osvětlení můžeme použít pro čtení před spaním? Teplota a způsoby vytápění Tepelnou pohodou rozumíme stav rovnováhy mezi subjektem a interiérem bez zatěžování termoregulačního systému. Subjektivní pocit tepelné pohody je stav, při němž je zachována rovnováha metabolického tepelného toku a toku tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Na tepelnou pohodu v bytě má vliv výsledná teplota vzduchu (ovlivněná ochlazujícími nebo tepelnými účinky stěn, oken, topidel, ventilátorů aj.), relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. 19

20 V současné době se z důvodů ekonomických úspor provádí dodatečné utěsňování oken. Zamezíme-li přirozenému větrání spárami oken a dveří, je nutné dostatečné větrání místností. Vysvětlete. Kvalita ovzduší v bytě Všechny škodliviny vznikající ve venkovním prostředí mohou pronikat do místností a zde poškozovat zdravotní stav přítomných lidí. Pobyt v uzavřeném prostředí může být ochranou před znečištěným venkovním ovzduším. Na úpravě a vybavení vnitřních prostor pak závisí, kolik škodlivin člověk skutečně vdechne. V souvislosti s pronikáním znečištěného ovzduší do místností bývá často podceňováno kouření. Nedobrovolné vystavení tabákovému kouři (tzv. pasivní kouření) však vždy ohrožuje zdraví všech skupin populace. Vysvětlete. K ozdravění prostředí bytu přispívá: správně prováděné větrání, udržování čistoty pravidelným úklidem, nepřetápění, nepřeplňování místností nábytkem a dalšími předměty, instalování klimatizačního systému (přístrojů zlepšujících kvalitu vzduchu v uzavřeném interiéru). Vezměte si světlou prachovku a otřete usazený prach. Na témže místě nábytku svůj pokus opakujte denně a pozorujte, jak rychle se prach usazuje. Přes kužel slunečního nebo umělého světla pozorujte ve vzduchu rozptýlené prachové částice. Prach má nežádoucí vliv na naše zdraví, neboť: částečky prachu pronikají do dýchacích cest, dráždí oči, vyvolávají záněty, prach může obsahovat i látky jedovaté, vyvolává onemocnění horních cest dýchacích, některé částice mohou způsobit nádorové bujení, choroboplodné zárodky zachycené na prachu jsou příčinou infekčních chorob. Obsah organických látek, pyly, kvasinky, roztoči, prach sena, obilí vyvolává přecitlivělost (alergické reakce) dýchacích cest (senná rýma, astmatické záchvaty). Co myslíte, stojí za to se v bytě zabývat likvidací prachu? Jak by měl probíhat úklid, jaké pomůcky nabízí současný trh? Diskutujte problém vysokých koberců či jiných podlahových krytin. Proč se při alergologickém vyšetření zjišťuje, zdali je v domácnosti chováno nějaké zvíře? 20

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Vzdělávací oblast předmětu - na účinné

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA - propojení Zdravé školní jídelny a školy Z ČEHO VYCHÁZÍME? školní stravování má mimo jiné, také výchovnou složku může nenásilně a postupně ovlivňovat výživové chování dětí

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vkz - 2. stupeň 1 / 5

Vkz - 2. stupeň 1 / 5 chovat se ohleduplně k opačnému pohlaví dodržovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky dodržovat vytvořená pravidla soužití ve třídě projevovat bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky respektovat

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více