ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo vyuţívají (aplikují), a do ţivota školy. Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vyučovací předmět Rodinná výchova usiluje o naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah a očekávané výstupy předmětu významným způsobem přispívají k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Při jejich osvojování se klade důraz na vyváţenost podílů postojů (hodnotových preferencí), dovedností (nezbytných pro praktických ţivot) a znalostí. Předmět reaguje na současné potřeby týkající se podpory a ochrany zdraví u dětí a dospívajících (zvyšující se procento nezletilých zneuţívající alkohol a pravidelně kouřících mladých ţen, vzrůstající agresivita u dětí aj.). Uplatňuje komplexní pohled na širokou problematiku zdraví, proto do svého vzdělávacího obsahu integruje prvky z oblasti medicíny, psychologie, sociologie, etiky, ekologie. Cílové zaměření předmětu Rodinná výchova lze shrnout: - formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a celoţivotní odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě a druhým - utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a v širším společenství zaloţených na úctě, toleranci a empatii - utváření odpovědného chování vůči sobě, ostatním, přírodě a ţivotnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích (sexuální chování, sexuální kriminalita, projevy násilí, zneuţívání drog aj.) - osvojení sociálních dovedností a modelů chování v souvislosti se společensky neţádoucími jevy Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Rodinná výchova Vyučovací předmět Rodinná výchova přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí ţáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické, fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ţáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v kaţdodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnost z hlediska zdravotních potřeb a ţivotních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vyučovací předmět Rodinná výchova velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Výuka je rozdělena do čtyř let ( 6. 9.ročník), po dvou hodinách týdně (v 8. a 9.ročníku je časová dotace posílena celkem o 2 disponibilní hodiny).vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rodinná výchova je rozpracován do jednotlivých ročníků v cyklickém uspořádání. Základní tematické okruhy se v kaţdém ročníku opakují, jejich obsahová náplň je však vţdy širší a hlubší adekvátně věku a potřebám ţáků. Naplnění očekávaných výstupů předpokládá, ţe podporu zdraví bude škola realizovat i prostřednictvím tzv. skrytého kurikula (výchova ke zdraví je součástí ţivota školy, týká se všech pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců). V 6.-9.ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Rodinné výchovy. 1

2 Vzhledem k formativní funkci vyučovacího předmětu by v didaktické práci učitele měly převaţovat aktivizující a komplexní výukové metody ( diskusní, situační, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce ţáků, kritické myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, proţitkové učení aj.), které u ţáků rozvíjejí iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, zodpovědnost, prosociální chování, zvyšují odolnost vůči stresům, přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Rodinná výchova Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Uplatňujeme nové, netradiční formy a metody výuky, aktivizujeme ţáky tak, aby prakticky vyuţívali své znalosti a zkušenosti týkající se ochrany zdraví. Zařazujeme aktuální informace o zdravotním stavu obyvatelstva a o nových moţnostech péče o zdraví a motivujeme ţáky, aby se zajímali o problematiku zdraví. Umoţňujeme ţákům poznat vlastní reţimové potřeby, podmínky vlastní výkonnosti a schopnosti učit se. Učíme ţáky vnímat učební i ţivotní úspěšnost podle jeho individuálních schopností a v souladu se společně přijatými pravidly. Vyhledáváme a třídíme informace týkající se problematiky ochrany a podpory zdraví a předkládáme tyto informace vhodnou formou ţákům. Umoţňujeme ţákům, aby se orientovali v nabídce informací o zdraví, kriticky posuzovali texty a mediální sdělení a preferovali zdroje, poskytující odborně správné, ověřené informace a vedeme ţáky k pouţívání ověřených informací o ochraně zdraví v praktickém ţivotě. S problematikou zdraví seznamujeme ţáky přiměřeně jejich věku, potřebám a zájmům. Obsah jednotlivých pojmů rozvíjíme spirálovitě. Pojmy postupně uvádíme do vzájemných vztahů a širších souvislostí. Vyuţíváme četné mezipředmětové souvislosti. Předkládáním dostatku informací souvisejících s ochranou sexuálního a reprodukčního zdraví vedeme ţáky k jejich uplatňování v intimním ţivotě. Rozvíjíme zájem ţáků o problematiku zdraví zadáváním vhodných úloh a témat, vyzýváme ţáky k záměrnému pozorování svého okolí, k identifikaci nebezpečných míst v jejich okolí a ochrany zdraví, které je moţno uplatnit v konkrétních ţivotních situacích. Vytváříme dostatek příleţitostí k tomu, aby se ţáci přesvědčili, ţe zabývat se problematikou zdraví je pro ně důleţité a uţitečné, neboť získané ucelené znalosti a dovednosti z oblasti péče o zdraví mohou v ţivotě prakticky vyuţít. Utvrzujeme ţáky v přesvědčení, ţe naučit se o své zdraví starat má smysl a přispívá k zajištění bezpečí. Vedeme ţáky k celoţivotní potřebě pečovat o zdraví své i chránit zdraví ostatních. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Předkládáme ţákům otázky a úkoly vybízející k samostatnému uvaţování, k hledání souvislostí mezi způsobem ţivota a zdravím, Umoţňujeme ţákům vyuţívat vlastní zkušenosti, prezentovat své stanovisko, srovnávat své názory s názory ostatních v širších souvislostech. Vedeme ţáky k uplatňování uváţlivých rozhodnutí v souvislosti se zahájením sexuálního ţivota a vyzýváme ţáky k zamyšlení nad problémy ochrany zdraví vlastního i nad moţností podpory zdraví ostatních. Organizujeme výuku tak, aby se ţáci naučili samostatně vyhledávat a shromaţďovat informace potřebné k péči o zdraví a porovnáváním odborných názorů a vlastních praktických zkušeností dokázali posuzovat jejich kvalitu (pravdivost), zvaţovali přínos a rizika určitého způsobu chování a při vlastním rozhodování preferovali zdravý ţivotní styl. Zadáváme zpracování samostatných referátů a projektových úkolů a na základě získaných informací a zkušeností vyţadujeme jejich prezentaci (ústní nebo písemnou). 2

3 Společně s ţáky vyhodnocujeme kvalitu realizovaných projektů a referátů, oceňujeme dobrou práci, zejména kooperaci ţáků při jejich přípravě, povzbuzujeme ţáky k dalším aktivitám zaměřeným na podporu zdraví. Organizujeme diskuse o získaných informacích, vyzýváme ţáky k obhajování různých názorů, diskutujeme o odpovědnosti člověka za zdraví, vybízíme k hodnocení důsledků pozitivních i negativních vlivů na zdravotní stav člověka. Ţáky nezastrašujeme, ale logicky vyvracíme nesprávné názory (kritické myšlení) a vedeme k obhajobě vlastních či týmových názorů. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vyţadujeme souvislé odpovědi na zadané otázky, důsledně pouţíváme odbornou terminologii a kulturní slovník v souvislosti s problematikou sexuality. Vyzýváme ţáky k prezentaci úvah týkajících se ţivotního stylu, zdraví, vztahu člověka a ţivotního prostředí. Úzce spolupracujeme zejména s učiteli jazyků, rozšiřujeme komunikaci o účelové způsoby jednání spojené s ochranou zdraví a o neverbální způsoby komunikace spojené se zajištěním bezpečnosti (hesla, signály), rozvíjením komunikačních dovedností podporujeme kultivované chování k opačnému pohlaví. Organizujeme besedy s odborníky, diskuse v rámci třídy, učí ţáky technikám aktivního naslouchání a ve třídě vytváříme podmínky pro vzájemnou výměnu názorů ţáků na problémy související se zdravím. Vhodnými formami výuky rozvíjíme specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání návykových látek, zvládání krizových situací). Ukazujeme ţákům, jak vyuţívat odborné texty, zprávy z tisku, literární prameny, statistické údaje k argumentaci ve prospěch podpory zdraví, vedeme ţáky k vyjadřování názorů na okolní situaci, na postoje lidí k některým rizikům ohroţujícím zdraví (kouření, alkohol, stresové situace, nezdravá ţivotospráva). Nabízíme ţákům příleţitost vyuţívat informační a komunikační prostředky k zapojení do diskuse o ochraně zdraví, učíme je formulovat vlastní myšlenky a obhajovat názory preferující zdravý ţivotní styl. Vytváříme situace pro navazování kontaktů mezi ţáky různého věku, umoţňujeme ţákům rozvinout diskusi o otázkách zdraví a ţivotního prostředí, vedeme ţáky k uplatňování osvojených modelů specifických komunikativních dovedností při kontaktu se sluţbami odborné pomoci. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Organizujeme práci ţáků ve skupinách a vytváříme tak příleţitost pro rozvíjení komunikačních dovedností, umoţňujeme rozvíjení interakčních vztahových dovedností důleţitých pro ţivot (aktivní naslouchání, obhájení názoru, komunikace, vedení, podřízení se, kooperace). Pozitivně hodnotíme dobrou týmovou spolupráci, zdůrazňujeme rovný přístup všech ţáků k řešení úkolu, oceňujeme snahu, zručnost, pečlivost, podněcujeme zájem všech ţáků o problematiku zdraví a způsoby jeho ochrany. Vytváříme situace vhodné pro vzájemnou diskusi ţáků, podporujeme pozitivní sociální klima ve třídě(dobré vztahy mezi dětmi, prevence agresivity a násilí). Vhodnými technikami posilujeme sebedůvěru a rozvíjíme osobnost kaţdého ţáka, vedeme ţáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním. Pomocí metod aktivního sociálního učení umoţňujeme ţákům osvojit si dovednosti potřebné k rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí 3

4 Kompetence občanské - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Zdůrazňujeme rovnost lidí, potřebu vzájemné spolupráce, ohleduplnost k osobám handicapovaným, ke starším a nemocným lidem, k těhotným ţenám, důleţitost vzájemné lidské pomoci při mimořádných událostech. Vytváříme při výuce příleţitost pro rozvíjení empatie, pro získávání schopnosti vcítit se do situací lidí, kteří potřebují pomoc, vedeme ţáky k odpovědnému přístupu při poskytování pomoci při úrazech a v nemoci, k ochraně malých dětí. Zdůvodňujeme význam ochrany organismu před negativními vlivy okolí, nutnost pečovat o zdraví a přebírání odpovědnosti za zdraví své i ostatních. Upozorňujeme na práva a povinnosti dětí, na právo ţít ve zdravém prostředí, poukazujeme na legislativu, která chrání bezpečí dětí i dospělých a důsledky porušování zákonů. Vedeme ţáky k odpovědnému rozhodování a pohotovému jednání v situacích úrazu, náhlého ohroţení zdraví a prakticky demonstrujeme a procvičujeme poskytování první pomoci při úrazech. Vyzkouší s ţáky jednání v různých krizových situacích (otravy, infekční onemocnění, rizikové situace v rodině a při setkání s neznámým člověkem), vysvětluje příčiny a následky ohroţení zdraví. Zdůrazňujeme propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě, posilujeme pozitivní postoje ţáků k aktivitám organizovaným na podporu zdraví (např.celostátní sbírky) a umoţňujeme jim aktivně se do vybraných akcí zapojit,vytváříme ţákům příleţitost zapojit se v rámci školy a mimoškolních aktivit do činností souvisejících s ochranou zdraví a podporujeme aktivní ţáků do sportovních činností. Učíme ţáky myslet v souvislostech, aby si uvědomovali, jaké faktory mohou ohroţovat zdraví a ţivot, jaké moţnosti ochrany existují, jaké dovednosti, návyky a způsoby chování jim mohou pomoci zdraví ochránit. Kompetence pracovní -pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky k formování důleţitých pracovních vlastností (vytrvalost, odvaha, odpovědnost, cílevědomost). Důsledně dbáme na dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při všech aktivitách, kterých se ţáci účastní. Praktickými výukovými metodami umoţňujeme ţákům propojovat osvojené poznatky z oblasti ochrany zdraví s praktickými činnostmi ve škole. Vedeme ţáky k přesvědčení, ţe zdraví a zdatnost člověka jsou důleţité faktory při výběru povolání a vytváří příleţitosti, aby ţáci mohli prokázat, jak pečují o své tělesné, duševní a sociální zdraví. Vzdělávací obsah předmětu Rodinná výchova 4

5 Rozvoj osobnosti Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob ţivota. Duševní a tělesné zdraví zdraví, zdravý ţivotní styl, prevence. Vyrovnání se s problémem konflikt, únik, nedorozumění, problém,psychosomatické onemocnění. Podpora zdravého ţivotního stylu, programy podpory zdraví MPV Př 6.ročník Rodina a širší sociální prostředí Respektuje přijatá pravidla souţití mezi spoluţáky i jinými vrstevníky a k utváření dobrých mezilidských vztahů Rozlišuje uţší i širší příbuzenské vztahy. Popíše základní funkce rodiny. Rodina postavení a role ţeny a muţe. Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte. MPV Ov Zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam. Utváření vědomí vlastní identity. Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Přiměřeně se chová ke starším lidem a mladším dětem. Projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem. U vede konkrétní příklady pravého kamarádství. Komunikace. Utváření vědomí vlastní identity. Komunikace v rodině. Komunikace mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých. Respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky. K opačnému pohlaví se chová kultivovaně Modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností. Dopad vlastního jednání a chování Kamarádství, přátelství a láska. 5

6 Péče o zdraví, osobní hygiena a režim dne Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností Uplatňuje pravidla osobní hygieny o aktivní podporu zdraví. v denním reţimu. Osobní hygiena. 6.ročník Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. Uvede zásady prevence zubního kazu. Předvede správný postup při čištění zubů. Popíše, jak pečovat o hygienu základních oděvních součástí. Rozlišuje, kolik času je potřeba věnovat aktivnímu pohybu. Sestaví vlastní rozvrh činností a diskutuje ho z hlediska zásad zdravého způsobu ţivota. Intimní hygiena chlapců a dívek. Odívání různé příleţitosti a činnosti. Reţim dne vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače a jeho časem věnovaným pohybu. Volný čas rozvrhy činností, diskuse. MPV Př, Pč Zdravá výživa Dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky. Zařazuje do denního reţimu činnosti vhodné z hlediska zdraví (odpočinek, spánek) a aktivity, které jsou pro něj vhodné. Rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými potravinami. Rozlišuje mezi potravinami s vysokým a nízkým obsahem tuku, cukru a soli. Vliv výţivy na zdravotní stav lidí. Pitný reţim. Výţivová hodnota potravy, energetická potřeba organismu. Argumentuje proti nepřiměřené konzumaci sladkých, tučných, slaných pokrmů a některých potravinářských výrobků. 6

7 S pomocí dospělých se rozhoduje ve Způsoby technologie zpracování jednotlivých prospěch zdravých pokrmů. druhů potravin ve vztahu ke zdravé výţivě. 6.ročník Orientuje se v údajích na obalech potravinářských výrobků. Rozlišuje mezi čerstvými, starými a zkaţenými potravinami. Posoudí, do jaké míry se děti stravují zdravě. Projevuje ochotu uplatňovat zásady zdravého stravovacího a pitného reţimu. Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy. Sestavování jídelníčku. Recept na přípravu jednoduchého pohoštění ze studené kuchyně. Přiměřeně se chová u rodinného stolu, ve školní jídelně, v restauraci i při stravování v přírodě. MPV Př, Ov Sexuální výchova Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování. Uvede pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou. Vysvětlí, jak uplatňuje pravidla intimní hygieny v denním reţimu. Popíše změny probíhající v období dospívání(tělesné, fyziologické, citové). Nepouţívá vulgární slova související se sexualitou. Proměny člověka v období dospívání pohlaví, prepuberta, puberta, adolescence, hormony. Vztahy mezi chlapci a děvčaty. Sexualita, primární a sekundární znaky dospívání. Sexuální zneuţívání pedofilie. 7

8 6.ročník Prevence a zneužívání návykových látek MPV Př, Ov, Tv Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, Uvede rizika spojená s kouřením, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého alkoholem, drogami. ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a ţivotní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. Bezpečně manipuluje s mycími a čistícími prostředky pouţívanými v domácnosti. Uvede zdravotní rizika při neodborné manipulaci s lepidly, ředidly a jinými chemickými látkami. Uvede na konkrétních příkladech lţivost reklamních triků souvisejících s propagací cigaret a alkoholu. Pouţívá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích. Je si vědom, ţe je zakázáno prodávat cigarety a alkoholické nápoje dětem. Orientuje se v legislativě omezující kouření. Pozitivní ţivotní cíle a hodnoty hodnota, hodnotový systém, etika, ţivotní cíle, demokracie, lidská práva. Alkoholismus abstinenční příznaky, alkohol, otrava alkoholem, abstinent, konzument, alkoholik. Kouření droga, závislost, nikotin, pasivní kuřáctví. Propagace tabákových výrobků a alkoholu formou reklamy. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání. Centra odborné pomoci. Osobní bezpečí Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Projevuje bezpečné způsoby chování v sociálním kontaktu s vrstevníky. Způsoby chování v krizových situacích šikanování, deviantní osoby. MPV Ov, Tv 8

9 Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Projevuje ochotu respektovat svobodu druhého dítěte. Projevuje účelné způsoby chování v modelových situacích osobního i cizího Způsoby chování při pobytu v různých prostředích. ohroţení. 6.ročník Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. Odmítne dotyky, sliby, laskání a dárky od osob, které nezná. Objasní důvody, proč se nikoho nesmí dotýkat takovým způsobem, aby ho to uvádělo do rozpaků nebo vzbuzovalo odpor. Dětská krizová centra, linky důvěry. Zdokonalování nácviku komunikace s linkou důvěry a jinými specializovanými sluţbami Linka důvěry, Linka dětské pomoci, Centrum protidrogové prevence. Komunikuje se sluţbami poskytujícími anonymní poradenskou pomoc. Přivolá pomoc dospělých, policie v situacích cizího ohroţení. 9

10 Rodina Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Popíše nároky rodiny na zdravé bydlení z hlediska činností provozovaných v bytě. Vysvětlí, proč se potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu času vyvíjejí a mění. Rodina a bydlení estetika kultura tradice architektura Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Objasní hygienické poţadavky na slunění a osvětlení bytu a tepelnou pohodu v bytě. Zhodnotí kaţdodenní obvyklé činnosti jednotlivých členů rodiny z hlediska ochrany zdraví. Ekonomika domácnosti. Navrhne zásady bezpečného provozu v bytě. Vysvětlí, proč je nutno udrţovat v bytě pořádek a čistotu. O zařízení a stolování. Jak sestavit domácí rozpočet. 7.ročník MPV Tv, Ov Pv Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjmenuje zásady hygieny a ochrany zdraví při práci v domácnosti. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Rozpoznává své emoce. Uvědomuje si vhodnost (nevhodnost) své reakce. Práva a povinnosti členů rodiny rodina, práva a povinnosti, rodičovská zodpovědnost. 10

11 Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, Akceptuje pocity druhých. k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého Rodina a domov domov, domácí pohoda, domácí násilí, rozvod. ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a Pouţívá pro sdělování vhodné prostředky verbální i neverbální komunikace. obce (komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Navrhne způsoby, jak zlepšit komunikaci. Komunikace v rodině komunikace verbální, neverbální. 7.ročník Vysvětlí na příkladech, ţe i odmítání je způsob komunikace. Dodrţuje zásady společenského chování při pozdravu, představování i při běţné komunikaci ve škole. Zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Vyjmenuje základní způsoby ovlivňování negativních tělesných i duševních stavů (pravidelný reţim, pohybové činnosti, odpočinek, regenerační a relaxační postupy, nekonfliktní způsoby jednání, odborná pomoc) a snaţí se je vyuţívat ve svém ţivotě. Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. MPV Př, Tv, Ov, Pv - 11

12 Klíče ke zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Uvede příklady pozitivních a negativních vlivů ţivotního prostředí na zdraví člověka. Vyjmenuje a zdůvodní pravidla chování při zhoršeném rozptylu škodlivin v ovzduší. Chrání se podle moţností před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (ultrafialové záření, cigaretový kouř, smog). Objasní význam vody pro ţivot člověka (zdraví, hygiena, rekreace). Zdůvodní nutnost ochrany před slunečním zářením. Objasní škodlivost hluku na zdraví. Člověk ve zdraví a nemoci zdraví - nemoc - dědičnost - způsob ţivota ţivotní a sociální prostředí Hlavní zásady péče o zdraví. Postiţení mezi námi ţivot s handicapem. 7.ročník Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. Jak posilovat odolnost organismu. Rozpozná příznaky běţných nemocí a včas informuje dospělé. Pojmenuje cesty přenosu nejčastějších infekčních chorob, doporučované způsoby ochrany před nimi a prakticky je uplatňuje. Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota. Infekční choroby stres - hygiena - původci nemocí - význam očkování - prevence přenosu infekčních chorob 12

13 Zdravá výživa MPV Př, Pv Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností Orientuje se ve specifických potřebách Zdravá výţiva potrava, výţiva. o aktivní podporu zdraví. výţivy v období dospívání. Pitný reţim. 7.ročník Dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Zdůvodní nutnost dodrţování stravovacího a pitného reţimu. Vyjmenuje základní sloţky potravy a vysvětlí jejich význam pro zdraví. Objasní pomocí potravinové pyramidy doporučený denní příjem jednotlivých druhů potravin. Vyhodnotí sloţení potravinářských výrobků. Uvede, ţe se potravou dostávají do těla i škodlivé látky, jejichţ obsah ve vodě i potravinách je sledován. Diskutuje o propagaci potravinářských výrobků (reklamy). Zhodnotí rozpory v současném způsobu stravování se zásadami zdravé výţivy. Posoudí vhodnost jednotlivých technologických úprav v souvislosti se zdravím. Látky tvořící naše tělo energie - bílkoviny - cukry - tuky - vitamíny - minerály - denní příjem potravy Alternativní výţiva a poruchy výţivy - výţivová pyramida - obezita - mentální anorexie - bulimie - vegetariánství - veganství - makrobiotika Abeceda zdravé výţivy - hlavní zásady správné výţivy 13

14 Sestaví jídelníček pro rodinné stravování, který bude vyhovovat zásadám zdravé výţivy. Vyjmenuje gastronomická pravidla pro sestavování jídelníčku. Dodrţuje zásady bezpečnosti při přípravě stravy. 7.ročník Zneužívání návykových látek Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Dává do souvislosti rizika zneuţívání návykových látek s ohroţením zdraví člověka. Popíše rizika poškození zdraví člověka v důsledku zneuţívání návykových látek. Uvede důvody, proč je výhodné nekouřit a nepít alkohol. Vysvětlí negativní vliv pasivního kouření na zdraví člověka. Vysvětlí souvislosti mezi zneuţíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu. Předvede různé způsoby odmítnutí návykové látky. Drogy léčiva - přírodní látky - chemické látky Nejčastěji uţívané drogy - káva - alkohol - cigarety Drogy a jejich účinky - dělení drog. MPV Př, Tv, Ov 14

15 Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a ţivotní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, Uplatňuje přesvědčivou argumentaci vůči vrstevníkům v souvislosti s odmítáním návykových látek. Pojmenuje cesty přenosu viru HIV/AIDS a způsoby ochrany před infekcí. Doping škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek na lidský organismus. Záludnosti drog. v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Vysvětlí, jak se chránit před stykem s cizí sobě nebo druhým. krví. Drogy a legislativa. 7.ročník Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Kriticky přistupuje k mediálním informacím a vlivu reklam na veřejné mínění. Pozná taktiky reklamních agentur propagujících tabákové výrobky a alkoholické nápoje. Vznik závislosti. Volnočasové aktivity. Vysvětlí nepravdivost informací o návykových látkách šířených reklamními kampaněmi. Systém prevence drogové závislosti. Pouţívá způsoby kompenzace jednostranného pracovního zatíţení (např.sezení u počítače). 15

16 Osobní bezpečí Respektuje přijatá pravidla souţití mezi spoluţáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů (v rodině, komunitě). Uplatňuje pravidla bezpečnosti v podmínkách silničního provozu v roli cyklisty, pouţívá ochrannou přilbu. MPV Př, Tv Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Předchází úrazům při aktivitách ve volném čase. Rozpozná situace ohroţující jeho bezpečnost a pouţívá účinné způsoby chování. Orientuje se v nabídce vhodných pohybových činností vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu oslabení, bezpečnosti a vhodný výběr zdůvodní. Zařazuje do svého denního reţimu aktivní pohyb, otuţování a relaxaci. Rozlišuje mezi rekreačním a výkonnostním sportem. Usiluje o správné drţení těla a chápe ho jako znak sebevědomé osobnosti. Uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání a zneuţívání dítěte. Vyuţívá relaxační techniky k překonání únavy a regeneraci organismu. Bezpečnost silničního provozu. dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a ţelezniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) Nebezpečné situace - agrese - adrenalinové sporty - nedodrţování pravidel ve sportu - nedodrţování pravidel v silničním provozu auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky (předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těţké ţivotní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu) Bezpečné sportování. Skupina vrstevníků a násilí. Agresoři a oběti. Násilí v sexualitě. skryté formy a stupně individuálního násilí a 7.ročník 16

17 zneuţívání, sexuální kriminalita šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání dětí; kriminalita mládeţe; komunikace se sluţbami odborné pomoci bezpečné chování a komunikace komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém, přítomnost nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v Rozlišuje mezi závaţnými a méně závaţnými rizikových situacích a v situacích ohroţení poraněními. Sexuální výchova Předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci. Vhodně reaguje na situaci úrazu, v případě potřeby zavolá záchrannou sluţbu. Zná umístění obvazového materiálu v lékárničce, ošetří lehčí poranění. Nacvičujeme první pomoc - vybavení domácí lékárničky - nácvik ošetření drobných poranění - důleţitá telefonní čísla 7.ročník MPV Př, Tv, Ov Respektuje změny v období dospívání, Popíše muţské a ţenské pohlavní orgány. vhodně na ně reaguje, kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Popíše změny, které probíhají v organismu dívky a chlapce v období dospívání. Charakterizuje vývoj druhotných Lidský ţivot v proměnách času savci, dospívání. Odlišnosti mají svůj význam pohlavní orgány, pohlavní buňky. Pohlavní orgány muţe a ţeny. 17

18 Respektuje význam sexuality. V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními ţivotními cíli chápe význam zdrţenlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. pohlavních znaků. Objasní menstruační cyklus. Stáváme se muţem a ţenou projevy tělesné zralosti. Respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Orientuje se v prostředcích osobní a intimní hygieny a ve způsobech jejich pouţívání. Vysvětlí problémy s pletí v pubertě a navrhne vhodné způsoby péče o pleť v období dospívání. Pouţívá kulturní slovník v souvislosti se sexualitou. Uvede argumenty pro odloţení sexuálního ţivota do doby plné zralosti. Orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců ( homosexuální, bisexuální vztahy). Uvede zdravotní rizika pohlavně přenosných chorob a způsoby, jak se před nimi chránit. Rozmnoţování pohlavní a nepohlavní rozmnoţování. Vývoj plodu embryo, fétus, plod. 7.ročník 18

19 Rodina Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím, zamilovaností, náhodnou známostí a rozvinutou láskou. Na veřejnosti uplatňuje ve svých citových projevech vhodnou míru zdrţenlivosti a studu. Pojmenuje povahové vlastnosti partnerů, které jsou předpokladem pro zaloţení stabilní rodiny. Uvede rizika spojená s neuváţenou volbou ţivotního partnera. Ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých. Faktory ovlivňující stabilitu rodiny. Hledání ideálu jak najít toho pravého, tu pravou - předrodičovská etapa - rodičovská etapa - porodičovská etapa - sourozenecké konstelace Sňatek ano či ne. MPV -Ov 8.ročník Vhodně pouţívá prostředky neverbální komunikace. Neshody v manţelství konflikty v rodině. Respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné odlišnou kulturou a vírou. Člověk ve zdraví a nemoci Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti Rozpozná příznaky běţných nemocí a včas mezi tělesným, duševním a sociálním informuje dospělé. zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou Popíše systém poskytování lékařské péče. zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí. Člověk ve zdraví a nemoci stadia chování nemocného člověka. MPV Ch, Př, Tv, Ov, Pv 19

20 z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Pojmenuje cesty přenosu nejčastějších infekčních chorob, doporučované způsoby ochrany před nimi a prakticky je uplatňuje. Rozumět a pomáhat nemocným a péče o nemocné léčebný reţim, rekonvalescence, pacient, bolest, prevence nemocných. 8.ročník Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Poskytne základní péči při nemoci v rodině (změří teplotu, zavolá lékaře, podá nápoj). Uplatňuje důleţité zásady při podávání a uţívání léků. Vysvětlí význam péče o zdraví a své konkrétní chování (postoje) v souvislosti se zdravím. Pouţívá způsoby kompenzace jednostranného pracovního zatíţení. Předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonávání psychické únavy a stresu. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby Vyjmenuje a objasní zásady prevence rozhodování, chování a jednání v souvislosti v souvislosti s běţnými, přenosnými, s běţnými, přenosnými, civilizačními a civilizačními a jinými chorobami. jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Stravování nemocných dieta. Prevence léčení přírodními prostředky expirační doba léku, alternativní medicína, fytoterapie. Hrozba civilizačních chorob. ochrana před, chronickým onemocněním chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a lékařská léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 20

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života Ročník: 6. - rozlišuje užší i širší příbuzenské vztahy - popíše základní funkce rodiny - zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam - přiměřeně se chová ke starším lidem a k mladším dětem - projevuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6.ROČNÍK Žák: Dílčí výstupy uvede příklady, pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob života Učivo Průřezová témata Přesahy, vazby v RVP Co víme o zdraví? zdraví,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Vzdělávací oblast předmětu - na účinné

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Vkz - 2. stupeň 1 / 5

Vkz - 2. stupeň 1 / 5 chovat se ohleduplně k opačnému pohlaví dodržovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky dodržovat vytvořená pravidla soužití ve třídě projevovat bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky respektovat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 1 Rodinná výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Rodinná výchova motivuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 1 Rodinná výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Rodinná výchova motivuje

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie živočichů 16 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 Člověk a zdraví 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a zdraví 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

Více

Výchova ke zdraví. Předmět je realizován v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách.

Výchova ke zdraví. Předmět je realizován v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách. Výchova ke zdraví Předmět výchova ke zdraví rozvíjí všechny kompetence. Mezi převládající patří komunikace, spolupráce, řešení problémů a občanské kompetence. Po obsahové stránce výuka zahrnuje témata,

Více

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je koncipován na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více