ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo vyuţívají (aplikují), a do ţivota školy. Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vyučovací předmět Rodinná výchova usiluje o naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah a očekávané výstupy předmětu významným způsobem přispívají k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Při jejich osvojování se klade důraz na vyváţenost podílů postojů (hodnotových preferencí), dovedností (nezbytných pro praktických ţivot) a znalostí. Předmět reaguje na současné potřeby týkající se podpory a ochrany zdraví u dětí a dospívajících (zvyšující se procento nezletilých zneuţívající alkohol a pravidelně kouřících mladých ţen, vzrůstající agresivita u dětí aj.). Uplatňuje komplexní pohled na širokou problematiku zdraví, proto do svého vzdělávacího obsahu integruje prvky z oblasti medicíny, psychologie, sociologie, etiky, ekologie. Cílové zaměření předmětu Rodinná výchova lze shrnout: - formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a celoţivotní odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě a druhým - utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a v širším společenství zaloţených na úctě, toleranci a empatii - utváření odpovědného chování vůči sobě, ostatním, přírodě a ţivotnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích (sexuální chování, sexuální kriminalita, projevy násilí, zneuţívání drog aj.) - osvojení sociálních dovedností a modelů chování v souvislosti se společensky neţádoucími jevy Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Rodinná výchova Vyučovací předmět Rodinná výchova přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí ţáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické, fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ţáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v kaţdodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnost z hlediska zdravotních potřeb a ţivotních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vyučovací předmět Rodinná výchova velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Výuka je rozdělena do čtyř let ( 6. 9.ročník), po dvou hodinách týdně (v 8. a 9.ročníku je časová dotace posílena celkem o 2 disponibilní hodiny).vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rodinná výchova je rozpracován do jednotlivých ročníků v cyklickém uspořádání. Základní tematické okruhy se v kaţdém ročníku opakují, jejich obsahová náplň je však vţdy širší a hlubší adekvátně věku a potřebám ţáků. Naplnění očekávaných výstupů předpokládá, ţe podporu zdraví bude škola realizovat i prostřednictvím tzv. skrytého kurikula (výchova ke zdraví je součástí ţivota školy, týká se všech pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců). V 6.-9.ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Rodinné výchovy. 1

2 Vzhledem k formativní funkci vyučovacího předmětu by v didaktické práci učitele měly převaţovat aktivizující a komplexní výukové metody ( diskusní, situační, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce ţáků, kritické myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, proţitkové učení aj.), které u ţáků rozvíjejí iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, zodpovědnost, prosociální chování, zvyšují odolnost vůči stresům, přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Rodinná výchova Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Uplatňujeme nové, netradiční formy a metody výuky, aktivizujeme ţáky tak, aby prakticky vyuţívali své znalosti a zkušenosti týkající se ochrany zdraví. Zařazujeme aktuální informace o zdravotním stavu obyvatelstva a o nových moţnostech péče o zdraví a motivujeme ţáky, aby se zajímali o problematiku zdraví. Umoţňujeme ţákům poznat vlastní reţimové potřeby, podmínky vlastní výkonnosti a schopnosti učit se. Učíme ţáky vnímat učební i ţivotní úspěšnost podle jeho individuálních schopností a v souladu se společně přijatými pravidly. Vyhledáváme a třídíme informace týkající se problematiky ochrany a podpory zdraví a předkládáme tyto informace vhodnou formou ţákům. Umoţňujeme ţákům, aby se orientovali v nabídce informací o zdraví, kriticky posuzovali texty a mediální sdělení a preferovali zdroje, poskytující odborně správné, ověřené informace a vedeme ţáky k pouţívání ověřených informací o ochraně zdraví v praktickém ţivotě. S problematikou zdraví seznamujeme ţáky přiměřeně jejich věku, potřebám a zájmům. Obsah jednotlivých pojmů rozvíjíme spirálovitě. Pojmy postupně uvádíme do vzájemných vztahů a širších souvislostí. Vyuţíváme četné mezipředmětové souvislosti. Předkládáním dostatku informací souvisejících s ochranou sexuálního a reprodukčního zdraví vedeme ţáky k jejich uplatňování v intimním ţivotě. Rozvíjíme zájem ţáků o problematiku zdraví zadáváním vhodných úloh a témat, vyzýváme ţáky k záměrnému pozorování svého okolí, k identifikaci nebezpečných míst v jejich okolí a ochrany zdraví, které je moţno uplatnit v konkrétních ţivotních situacích. Vytváříme dostatek příleţitostí k tomu, aby se ţáci přesvědčili, ţe zabývat se problematikou zdraví je pro ně důleţité a uţitečné, neboť získané ucelené znalosti a dovednosti z oblasti péče o zdraví mohou v ţivotě prakticky vyuţít. Utvrzujeme ţáky v přesvědčení, ţe naučit se o své zdraví starat má smysl a přispívá k zajištění bezpečí. Vedeme ţáky k celoţivotní potřebě pečovat o zdraví své i chránit zdraví ostatních. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Předkládáme ţákům otázky a úkoly vybízející k samostatnému uvaţování, k hledání souvislostí mezi způsobem ţivota a zdravím, Umoţňujeme ţákům vyuţívat vlastní zkušenosti, prezentovat své stanovisko, srovnávat své názory s názory ostatních v širších souvislostech. Vedeme ţáky k uplatňování uváţlivých rozhodnutí v souvislosti se zahájením sexuálního ţivota a vyzýváme ţáky k zamyšlení nad problémy ochrany zdraví vlastního i nad moţností podpory zdraví ostatních. Organizujeme výuku tak, aby se ţáci naučili samostatně vyhledávat a shromaţďovat informace potřebné k péči o zdraví a porovnáváním odborných názorů a vlastních praktických zkušeností dokázali posuzovat jejich kvalitu (pravdivost), zvaţovali přínos a rizika určitého způsobu chování a při vlastním rozhodování preferovali zdravý ţivotní styl. Zadáváme zpracování samostatných referátů a projektových úkolů a na základě získaných informací a zkušeností vyţadujeme jejich prezentaci (ústní nebo písemnou). 2

3 Společně s ţáky vyhodnocujeme kvalitu realizovaných projektů a referátů, oceňujeme dobrou práci, zejména kooperaci ţáků při jejich přípravě, povzbuzujeme ţáky k dalším aktivitám zaměřeným na podporu zdraví. Organizujeme diskuse o získaných informacích, vyzýváme ţáky k obhajování různých názorů, diskutujeme o odpovědnosti člověka za zdraví, vybízíme k hodnocení důsledků pozitivních i negativních vlivů na zdravotní stav člověka. Ţáky nezastrašujeme, ale logicky vyvracíme nesprávné názory (kritické myšlení) a vedeme k obhajobě vlastních či týmových názorů. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vyţadujeme souvislé odpovědi na zadané otázky, důsledně pouţíváme odbornou terminologii a kulturní slovník v souvislosti s problematikou sexuality. Vyzýváme ţáky k prezentaci úvah týkajících se ţivotního stylu, zdraví, vztahu člověka a ţivotního prostředí. Úzce spolupracujeme zejména s učiteli jazyků, rozšiřujeme komunikaci o účelové způsoby jednání spojené s ochranou zdraví a o neverbální způsoby komunikace spojené se zajištěním bezpečnosti (hesla, signály), rozvíjením komunikačních dovedností podporujeme kultivované chování k opačnému pohlaví. Organizujeme besedy s odborníky, diskuse v rámci třídy, učí ţáky technikám aktivního naslouchání a ve třídě vytváříme podmínky pro vzájemnou výměnu názorů ţáků na problémy související se zdravím. Vhodnými formami výuky rozvíjíme specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání návykových látek, zvládání krizových situací). Ukazujeme ţákům, jak vyuţívat odborné texty, zprávy z tisku, literární prameny, statistické údaje k argumentaci ve prospěch podpory zdraví, vedeme ţáky k vyjadřování názorů na okolní situaci, na postoje lidí k některým rizikům ohroţujícím zdraví (kouření, alkohol, stresové situace, nezdravá ţivotospráva). Nabízíme ţákům příleţitost vyuţívat informační a komunikační prostředky k zapojení do diskuse o ochraně zdraví, učíme je formulovat vlastní myšlenky a obhajovat názory preferující zdravý ţivotní styl. Vytváříme situace pro navazování kontaktů mezi ţáky různého věku, umoţňujeme ţákům rozvinout diskusi o otázkách zdraví a ţivotního prostředí, vedeme ţáky k uplatňování osvojených modelů specifických komunikativních dovedností při kontaktu se sluţbami odborné pomoci. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Organizujeme práci ţáků ve skupinách a vytváříme tak příleţitost pro rozvíjení komunikačních dovedností, umoţňujeme rozvíjení interakčních vztahových dovedností důleţitých pro ţivot (aktivní naslouchání, obhájení názoru, komunikace, vedení, podřízení se, kooperace). Pozitivně hodnotíme dobrou týmovou spolupráci, zdůrazňujeme rovný přístup všech ţáků k řešení úkolu, oceňujeme snahu, zručnost, pečlivost, podněcujeme zájem všech ţáků o problematiku zdraví a způsoby jeho ochrany. Vytváříme situace vhodné pro vzájemnou diskusi ţáků, podporujeme pozitivní sociální klima ve třídě(dobré vztahy mezi dětmi, prevence agresivity a násilí). Vhodnými technikami posilujeme sebedůvěru a rozvíjíme osobnost kaţdého ţáka, vedeme ţáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním. Pomocí metod aktivního sociálního učení umoţňujeme ţákům osvojit si dovednosti potřebné k rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí 3

4 Kompetence občanské - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Zdůrazňujeme rovnost lidí, potřebu vzájemné spolupráce, ohleduplnost k osobám handicapovaným, ke starším a nemocným lidem, k těhotným ţenám, důleţitost vzájemné lidské pomoci při mimořádných událostech. Vytváříme při výuce příleţitost pro rozvíjení empatie, pro získávání schopnosti vcítit se do situací lidí, kteří potřebují pomoc, vedeme ţáky k odpovědnému přístupu při poskytování pomoci při úrazech a v nemoci, k ochraně malých dětí. Zdůvodňujeme význam ochrany organismu před negativními vlivy okolí, nutnost pečovat o zdraví a přebírání odpovědnosti za zdraví své i ostatních. Upozorňujeme na práva a povinnosti dětí, na právo ţít ve zdravém prostředí, poukazujeme na legislativu, která chrání bezpečí dětí i dospělých a důsledky porušování zákonů. Vedeme ţáky k odpovědnému rozhodování a pohotovému jednání v situacích úrazu, náhlého ohroţení zdraví a prakticky demonstrujeme a procvičujeme poskytování první pomoci při úrazech. Vyzkouší s ţáky jednání v různých krizových situacích (otravy, infekční onemocnění, rizikové situace v rodině a při setkání s neznámým člověkem), vysvětluje příčiny a následky ohroţení zdraví. Zdůrazňujeme propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě, posilujeme pozitivní postoje ţáků k aktivitám organizovaným na podporu zdraví (např.celostátní sbírky) a umoţňujeme jim aktivně se do vybraných akcí zapojit,vytváříme ţákům příleţitost zapojit se v rámci školy a mimoškolních aktivit do činností souvisejících s ochranou zdraví a podporujeme aktivní ţáků do sportovních činností. Učíme ţáky myslet v souvislostech, aby si uvědomovali, jaké faktory mohou ohroţovat zdraví a ţivot, jaké moţnosti ochrany existují, jaké dovednosti, návyky a způsoby chování jim mohou pomoci zdraví ochránit. Kompetence pracovní -pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme ţáky k formování důleţitých pracovních vlastností (vytrvalost, odvaha, odpovědnost, cílevědomost). Důsledně dbáme na dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při všech aktivitách, kterých se ţáci účastní. Praktickými výukovými metodami umoţňujeme ţákům propojovat osvojené poznatky z oblasti ochrany zdraví s praktickými činnostmi ve škole. Vedeme ţáky k přesvědčení, ţe zdraví a zdatnost člověka jsou důleţité faktory při výběru povolání a vytváří příleţitosti, aby ţáci mohli prokázat, jak pečují o své tělesné, duševní a sociální zdraví. Vzdělávací obsah předmětu Rodinná výchova 4

5 Rozvoj osobnosti Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Uvede příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jeho zdraví a způsob ţivota. Duševní a tělesné zdraví zdraví, zdravý ţivotní styl, prevence. Vyrovnání se s problémem konflikt, únik, nedorozumění, problém,psychosomatické onemocnění. Podpora zdravého ţivotního stylu, programy podpory zdraví MPV Př 6.ročník Rodina a širší sociální prostředí Respektuje přijatá pravidla souţití mezi spoluţáky i jinými vrstevníky a k utváření dobrých mezilidských vztahů Rozlišuje uţší i širší příbuzenské vztahy. Popíše základní funkce rodiny. Rodina postavení a role ţeny a muţe. Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte. MPV Ov Zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam. Utváření vědomí vlastní identity. Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Přiměřeně se chová ke starším lidem a mladším dětem. Projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem. U vede konkrétní příklady pravého kamarádství. Komunikace. Utváření vědomí vlastní identity. Komunikace v rodině. Komunikace mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých. Respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky. K opačnému pohlaví se chová kultivovaně Modelové situace zaměřené na osvojení komunikačních dovedností. Dopad vlastního jednání a chování Kamarádství, přátelství a láska. 5

6 Péče o zdraví, osobní hygiena a režim dne Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností Uplatňuje pravidla osobní hygieny o aktivní podporu zdraví. v denním reţimu. Osobní hygiena. 6.ročník Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. Uvede zásady prevence zubního kazu. Předvede správný postup při čištění zubů. Popíše, jak pečovat o hygienu základních oděvních součástí. Rozlišuje, kolik času je potřeba věnovat aktivnímu pohybu. Sestaví vlastní rozvrh činností a diskutuje ho z hlediska zásad zdravého způsobu ţivota. Intimní hygiena chlapců a dívek. Odívání různé příleţitosti a činnosti. Reţim dne vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače a jeho časem věnovaným pohybu. Volný čas rozvrhy činností, diskuse. MPV Př, Pč Zdravá výživa Dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky. Zařazuje do denního reţimu činnosti vhodné z hlediska zdraví (odpočinek, spánek) a aktivity, které jsou pro něj vhodné. Rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými potravinami. Rozlišuje mezi potravinami s vysokým a nízkým obsahem tuku, cukru a soli. Vliv výţivy na zdravotní stav lidí. Pitný reţim. Výţivová hodnota potravy, energetická potřeba organismu. Argumentuje proti nepřiměřené konzumaci sladkých, tučných, slaných pokrmů a některých potravinářských výrobků. 6

7 S pomocí dospělých se rozhoduje ve Způsoby technologie zpracování jednotlivých prospěch zdravých pokrmů. druhů potravin ve vztahu ke zdravé výţivě. 6.ročník Orientuje se v údajích na obalech potravinářských výrobků. Rozlišuje mezi čerstvými, starými a zkaţenými potravinami. Posoudí, do jaké míry se děti stravují zdravě. Projevuje ochotu uplatňovat zásady zdravého stravovacího a pitného reţimu. Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy. Sestavování jídelníčku. Recept na přípravu jednoduchého pohoštění ze studené kuchyně. Přiměřeně se chová u rodinného stolu, ve školní jídelně, v restauraci i při stravování v přírodě. MPV Př, Ov Sexuální výchova Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování. Uvede pohlavní rozdíly mezi muţem a ţenou. Vysvětlí, jak uplatňuje pravidla intimní hygieny v denním reţimu. Popíše změny probíhající v období dospívání(tělesné, fyziologické, citové). Nepouţívá vulgární slova související se sexualitou. Proměny člověka v období dospívání pohlaví, prepuberta, puberta, adolescence, hormony. Vztahy mezi chlapci a děvčaty. Sexualita, primární a sekundární znaky dospívání. Sexuální zneuţívání pedofilie. 7

8 6.ročník Prevence a zneužívání návykových látek MPV Př, Ov, Tv Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, Uvede rizika spojená s kouřením, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého alkoholem, drogami. ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a ţivotní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. Bezpečně manipuluje s mycími a čistícími prostředky pouţívanými v domácnosti. Uvede zdravotní rizika při neodborné manipulaci s lepidly, ředidly a jinými chemickými látkami. Uvede na konkrétních příkladech lţivost reklamních triků souvisejících s propagací cigaret a alkoholu. Pouţívá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích. Je si vědom, ţe je zakázáno prodávat cigarety a alkoholické nápoje dětem. Orientuje se v legislativě omezující kouření. Pozitivní ţivotní cíle a hodnoty hodnota, hodnotový systém, etika, ţivotní cíle, demokracie, lidská práva. Alkoholismus abstinenční příznaky, alkohol, otrava alkoholem, abstinent, konzument, alkoholik. Kouření droga, závislost, nikotin, pasivní kuřáctví. Propagace tabákových výrobků a alkoholu formou reklamy. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání. Centra odborné pomoci. Osobní bezpečí Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Projevuje bezpečné způsoby chování v sociálním kontaktu s vrstevníky. Způsoby chování v krizových situacích šikanování, deviantní osoby. MPV Ov, Tv 8

9 Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Projevuje ochotu respektovat svobodu druhého dítěte. Projevuje účelné způsoby chování v modelových situacích osobního i cizího Způsoby chování při pobytu v různých prostředích. ohroţení. 6.ročník Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. Odmítne dotyky, sliby, laskání a dárky od osob, které nezná. Objasní důvody, proč se nikoho nesmí dotýkat takovým způsobem, aby ho to uvádělo do rozpaků nebo vzbuzovalo odpor. Dětská krizová centra, linky důvěry. Zdokonalování nácviku komunikace s linkou důvěry a jinými specializovanými sluţbami Linka důvěry, Linka dětské pomoci, Centrum protidrogové prevence. Komunikuje se sluţbami poskytujícími anonymní poradenskou pomoc. Přivolá pomoc dospělých, policie v situacích cizího ohroţení. 9

10 Rodina Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Popíše nároky rodiny na zdravé bydlení z hlediska činností provozovaných v bytě. Vysvětlí, proč se potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu času vyvíjejí a mění. Rodina a bydlení estetika kultura tradice architektura Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Objasní hygienické poţadavky na slunění a osvětlení bytu a tepelnou pohodu v bytě. Zhodnotí kaţdodenní obvyklé činnosti jednotlivých členů rodiny z hlediska ochrany zdraví. Ekonomika domácnosti. Navrhne zásady bezpečného provozu v bytě. Vysvětlí, proč je nutno udrţovat v bytě pořádek a čistotu. O zařízení a stolování. Jak sestavit domácí rozpočet. 7.ročník MPV Tv, Ov Pv Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjmenuje zásady hygieny a ochrany zdraví při práci v domácnosti. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Rozpoznává své emoce. Uvědomuje si vhodnost (nevhodnost) své reakce. Práva a povinnosti členů rodiny rodina, práva a povinnosti, rodičovská zodpovědnost. 10

11 Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, Akceptuje pocity druhých. k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého Rodina a domov domov, domácí pohoda, domácí násilí, rozvod. ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a Pouţívá pro sdělování vhodné prostředky verbální i neverbální komunikace. obce (komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Navrhne způsoby, jak zlepšit komunikaci. Komunikace v rodině komunikace verbální, neverbální. 7.ročník Vysvětlí na příkladech, ţe i odmítání je způsob komunikace. Dodrţuje zásady společenského chování při pozdravu, představování i při běţné komunikaci ve škole. Zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Vyjmenuje základní způsoby ovlivňování negativních tělesných i duševních stavů (pravidelný reţim, pohybové činnosti, odpočinek, regenerační a relaxační postupy, nekonfliktní způsoby jednání, odborná pomoc) a snaţí se je vyuţívat ve svém ţivotě. Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. MPV Př, Tv, Ov, Pv - 11

12 Klíče ke zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Uvede příklady pozitivních a negativních vlivů ţivotního prostředí na zdraví člověka. Vyjmenuje a zdůvodní pravidla chování při zhoršeném rozptylu škodlivin v ovzduší. Chrání se podle moţností před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (ultrafialové záření, cigaretový kouř, smog). Objasní význam vody pro ţivot člověka (zdraví, hygiena, rekreace). Zdůvodní nutnost ochrany před slunečním zářením. Objasní škodlivost hluku na zdraví. Člověk ve zdraví a nemoci zdraví - nemoc - dědičnost - způsob ţivota ţivotní a sociální prostředí Hlavní zásady péče o zdraví. Postiţení mezi námi ţivot s handicapem. 7.ročník Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc. Jak posilovat odolnost organismu. Rozpozná příznaky běţných nemocí a včas informuje dospělé. Pojmenuje cesty přenosu nejčastějších infekčních chorob, doporučované způsoby ochrany před nimi a prakticky je uplatňuje. Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota. Infekční choroby stres - hygiena - původci nemocí - význam očkování - prevence přenosu infekčních chorob 12

13 Zdravá výživa MPV Př, Pv Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností Orientuje se ve specifických potřebách Zdravá výţiva potrava, výţiva. o aktivní podporu zdraví. výţivy v období dospívání. Pitný reţim. 7.ročník Dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Zdůvodní nutnost dodrţování stravovacího a pitného reţimu. Vyjmenuje základní sloţky potravy a vysvětlí jejich význam pro zdraví. Objasní pomocí potravinové pyramidy doporučený denní příjem jednotlivých druhů potravin. Vyhodnotí sloţení potravinářských výrobků. Uvede, ţe se potravou dostávají do těla i škodlivé látky, jejichţ obsah ve vodě i potravinách je sledován. Diskutuje o propagaci potravinářských výrobků (reklamy). Zhodnotí rozpory v současném způsobu stravování se zásadami zdravé výţivy. Posoudí vhodnost jednotlivých technologických úprav v souvislosti se zdravím. Látky tvořící naše tělo energie - bílkoviny - cukry - tuky - vitamíny - minerály - denní příjem potravy Alternativní výţiva a poruchy výţivy - výţivová pyramida - obezita - mentální anorexie - bulimie - vegetariánství - veganství - makrobiotika Abeceda zdravé výţivy - hlavní zásady správné výţivy 13

14 Sestaví jídelníček pro rodinné stravování, který bude vyhovovat zásadám zdravé výţivy. Vyjmenuje gastronomická pravidla pro sestavování jídelníčku. Dodrţuje zásady bezpečnosti při přípravě stravy. 7.ročník Zneužívání návykových látek Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Dává do souvislosti rizika zneuţívání návykových látek s ohroţením zdraví člověka. Popíše rizika poškození zdraví člověka v důsledku zneuţívání návykových látek. Uvede důvody, proč je výhodné nekouřit a nepít alkohol. Vysvětlí negativní vliv pasivního kouření na zdraví člověka. Vysvětlí souvislosti mezi zneuţíváním návykových látek a bezpečností silničního provozu. Předvede různé způsoby odmítnutí návykové látky. Drogy léčiva - přírodní látky - chemické látky Nejčastěji uţívané drogy - káva - alkohol - cigarety Drogy a jejich účinky - dělení drog. MPV Př, Tv, Ov 14

15 Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a ţivotní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, Uplatňuje přesvědčivou argumentaci vůči vrstevníkům v souvislosti s odmítáním návykových látek. Pojmenuje cesty přenosu viru HIV/AIDS a způsoby ochrany před infekcí. Doping škodlivost a vedlejší účinky dopingových látek na lidský organismus. Záludnosti drog. v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Vysvětlí, jak se chránit před stykem s cizí sobě nebo druhým. krví. Drogy a legislativa. 7.ročník Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Kriticky přistupuje k mediálním informacím a vlivu reklam na veřejné mínění. Pozná taktiky reklamních agentur propagujících tabákové výrobky a alkoholické nápoje. Vznik závislosti. Volnočasové aktivity. Vysvětlí nepravdivost informací o návykových látkách šířených reklamními kampaněmi. Systém prevence drogové závislosti. Pouţívá způsoby kompenzace jednostranného pracovního zatíţení (např.sezení u počítače). 15

16 Osobní bezpečí Respektuje přijatá pravidla souţití mezi spoluţáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů (v rodině, komunitě). Uplatňuje pravidla bezpečnosti v podmínkách silničního provozu v roli cyklisty, pouţívá ochrannou přilbu. MPV Př, Tv Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Předchází úrazům při aktivitách ve volném čase. Rozpozná situace ohroţující jeho bezpečnost a pouţívá účinné způsoby chování. Orientuje se v nabídce vhodných pohybových činností vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu oslabení, bezpečnosti a vhodný výběr zdůvodní. Zařazuje do svého denního reţimu aktivní pohyb, otuţování a relaxaci. Rozlišuje mezi rekreačním a výkonnostním sportem. Usiluje o správné drţení těla a chápe ho jako znak sebevědomé osobnosti. Uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, týrání a zneuţívání dítěte. Vyuţívá relaxační techniky k překonání únavy a regeneraci organismu. Bezpečnost silničního provozu. dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a ţelezniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) Nebezpečné situace - agrese - adrenalinové sporty - nedodrţování pravidel ve sportu - nedodrţování pravidel v silničním provozu auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky (předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těţké ţivotní situace a jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu) Bezpečné sportování. Skupina vrstevníků a násilí. Agresoři a oběti. Násilí v sexualitě. skryté formy a stupně individuálního násilí a 7.ročník 16

17 zneuţívání, sexuální kriminalita šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání dětí; kriminalita mládeţe; komunikace se sluţbami odborné pomoci bezpečné chování a komunikace komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém, přítomnost nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v Rozlišuje mezi závaţnými a méně závaţnými rizikových situacích a v situacích ohroţení poraněními. Sexuální výchova Předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci. Vhodně reaguje na situaci úrazu, v případě potřeby zavolá záchrannou sluţbu. Zná umístění obvazového materiálu v lékárničce, ošetří lehčí poranění. Nacvičujeme první pomoc - vybavení domácí lékárničky - nácvik ošetření drobných poranění - důleţitá telefonní čísla 7.ročník MPV Př, Tv, Ov Respektuje změny v období dospívání, Popíše muţské a ţenské pohlavní orgány. vhodně na ně reaguje, kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Popíše změny, které probíhají v organismu dívky a chlapce v období dospívání. Charakterizuje vývoj druhotných Lidský ţivot v proměnách času savci, dospívání. Odlišnosti mají svůj význam pohlavní orgány, pohlavní buňky. Pohlavní orgány muţe a ţeny. 17

18 Respektuje význam sexuality. V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními ţivotními cíli chápe význam zdrţenlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. pohlavních znaků. Objasní menstruační cyklus. Stáváme se muţem a ţenou projevy tělesné zralosti. Respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Orientuje se v prostředcích osobní a intimní hygieny a ve způsobech jejich pouţívání. Vysvětlí problémy s pletí v pubertě a navrhne vhodné způsoby péče o pleť v období dospívání. Pouţívá kulturní slovník v souvislosti se sexualitou. Uvede argumenty pro odloţení sexuálního ţivota do doby plné zralosti. Orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců ( homosexuální, bisexuální vztahy). Uvede zdravotní rizika pohlavně přenosných chorob a způsoby, jak se před nimi chránit. Rozmnoţování pohlavní a nepohlavní rozmnoţování. Vývoj plodu embryo, fétus, plod. 7.ročník 18

19 Rodina Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím, zamilovaností, náhodnou známostí a rozvinutou láskou. Na veřejnosti uplatňuje ve svých citových projevech vhodnou míru zdrţenlivosti a studu. Pojmenuje povahové vlastnosti partnerů, které jsou předpokladem pro zaloţení stabilní rodiny. Uvede rizika spojená s neuváţenou volbou ţivotního partnera. Ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých. Faktory ovlivňující stabilitu rodiny. Hledání ideálu jak najít toho pravého, tu pravou - předrodičovská etapa - rodičovská etapa - porodičovská etapa - sourozenecké konstelace Sňatek ano či ne. MPV -Ov 8.ročník Vhodně pouţívá prostředky neverbální komunikace. Neshody v manţelství konflikty v rodině. Respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné odlišnou kulturou a vírou. Člověk ve zdraví a nemoci Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti Rozpozná příznaky běţných nemocí a včas mezi tělesným, duševním a sociálním informuje dospělé. zdravím. Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou Popíše systém poskytování lékařské péče. zdraví. Dovede posoudit různé způsoby chování lidí. Člověk ve zdraví a nemoci stadia chování nemocného člověka. MPV Ch, Př, Tv, Ov, Pv 19

20 z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Pojmenuje cesty přenosu nejčastějších infekčních chorob, doporučované způsoby ochrany před nimi a prakticky je uplatňuje. Rozumět a pomáhat nemocným a péče o nemocné léčebný reţim, rekonvalescence, pacient, bolest, prevence nemocných. 8.ročník Usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbliţším okolí. Samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního stylu. Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Poskytne základní péči při nemoci v rodině (změří teplotu, zavolá lékaře, podá nápoj). Uplatňuje důleţité zásady při podávání a uţívání léků. Vysvětlí význam péče o zdraví a své konkrétní chování (postoje) v souvislosti se zdravím. Pouţívá způsoby kompenzace jednostranného pracovního zatíţení. Předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonávání psychické únavy a stresu. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby Vyjmenuje a objasní zásady prevence rozhodování, chování a jednání v souvislosti v souvislosti s běţnými, přenosnými, s běţnými, přenosnými, civilizačními a civilizačními a jinými chorobami. jinými chorobami. Svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Stravování nemocných dieta. Prevence léčení přírodními prostředky expirační doba léku, alternativní medicína, fytoterapie. Hrozba civilizačních chorob. ochrana před, chronickým onemocněním chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a lékařská léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci 20

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více