PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /05-2/10 s účinností od školního roku 2007/2008

2 OBSAH Úvod Očekávané znalosti a dovednosti (cílové kompetence) Maturitní požadavky (specifické cíle) ke zkoušce z přírodovědně technického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Obecná specifikace maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Příklady testových úloh ÚVOD Účel a obsah katalogu Účelem Katalogu požadavků k maturitní zkoušce přírodovědně technický základ je poskytnout všem jeho uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky vzdělávacích programů v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přírodovědně technický základ je jednou ze čtyř zkoušek (dalšími jsou občanský základ, matematika 1 a informačně technologický základ), z nichž si žák vybírá volitelnou zkoušku ve společné části maturity. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Požadavky zařazené do tohoto katalogu jsou v souladu s platnými pedagogickými dokumenty: (1) Učební dokumenty pro gymnázia. (Schválilo MŠMT ČR s platností od ) Praha, Fortuna 1999 (2) Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (3) Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední odborné školy. Svazek 1. Svazek 2. Praha, Výzkumný ústav odborného školství 1998 (4) Standard středoškolského odborného vzdělávání. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (Složka všeobecného vzdělávání do str. 50) Již z názvu zkoušky vyplývá, že její obsah bude zasahovat do takových oborů, jako je biologie, chemie, fyzika a zčásti také geografie, a zároveň bude obsahovat technické prvky. Cílem zkoušky však není ověřovat znalosti a dovednosti žáků v těchto vzdělávacích oborech do hloubky, jaká by se předpokládala u dílčích zkoušek z jednotlivých předmětů. Zkouška je koncipována na integrovaném pohledu na svět přírody a techniky. Jejím základním cílem je ověřit, nakolik žák dokáže pracovat s dostupnými informacemi z této oblasti a využívat je při řešení problémů. OČEKÁVANÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI (CÍLOVÉ KOMPETENCE) I když se očekává, že žák konající zkoušku z přírodovědně technického základu si osvojil znalosti nejzákladnějších přírodovědných a technických pojmů, jevů, zákonů a principů, zkouška se orientuje na ověření dovedností rozvíjených v rámci přírodovědného a technického vzdělávání. Předmětem zkoušky budou především dovednosti, které jsou nezbytné pro práci s přírodovědnými a technickými informacemi. Důraz je kladen na schopnosti žáka porozumět způsobům vyjadřování, které jsou typické pro přírodní vědy a techniku, a v tomto duchu také formulovat myšlenky a obhajovat závěry plynoucí z řešení různých problémů. Od žáka se očekává, že rozumí významu a dokáže využívat běžně používané symboly a specifické způsoby zápisu typické pro danou oblast přírodovědného vzdělávání, že se orientuje ve schématech, grafech, diagramech a že umí prezentovat získaná data. Požadavky ke zkoušce jsou rozčleněny do tří skupin: - získávání a porozumění informacím, -, - teoretické uvažování a řešení problémů. 2

3 MATURITNÍ POŽADAVKY (SPECIFICKÉ CÍLE) KE ZKOUŠCE Z PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÉHO ZÁKLADU ZADÁVANÉ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Získávání informací a porozumění informacím Žák: - čte s porozuměním text s přírodovědně technickým zaměřením (na úrovni středoškolských učebnic, populárně-vědeckých časopisů), - vyhledá a interpretuje informace z přírodovědné a technické literatury, - vyhledá a interpretuje informace z ilustrací, map, schémat a fotografií, - orientuje se v tabulkách (např. odečte dvojice hodnot na sobě závislých veličin, doplní chybějící údaje v tabulce atd.), - orientuje se v grafech (např. odečte z nich hodnoty na sobě závislých veličin), - interpretuje graficky zaznamenanou závislost. Práce s informacemi Žák: - vybere z poskytnutých informací vše podstatné pro řešení úlohy, - hodnotí informace z různých pohledů a nalézá mezi nimi případné souvislosti, - klasifikuje objekty a jevy podle rozlišovacích znaků, - hodnotí věrohodnost předložených informací, - řeší úlohy kvalitativního i kvantitativního charakteru, - vyjádří získané údaje tabelárně i graficky. Teoretické uvažování a řešení problémů Žák: - zvolí vhodnou strategii řešení úkolu a zdůvodní svůj postup, - vyvozuje specifické závěry z obecnějších zákonů a využívá toho při řešení problémů či při rozhodování v nejrůznějších situacích, - rozpozná problém, zformuluje ho, zhodnotí různé postupy řešení, po jeho vyřešení zhodnotí získané výsledky a prezentuje je, - rozpozná důležitost různých přírodních objektů a procesů pro svůj vlastní život a jeho plnohodnotné naplňování, - rozpozná, resp. poučeně předvídá vlivy různých aktivit člověka na vybrané přírodní systémy či procesy, - posoudí aktivity člověka z hlediska lokálního, oblastního, kontinentálního i globálního, - vyhodnotí dostupné informace z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví ostatních. Maturitní požadavky jsou ve zkoušce z přírodovědně technického základu ověřovány prostřednictvím testových úloh, jejichž obsah je vázán k tematickým okruhům vymezeným pro účely tohoto katalogu na základě platných pedagogických dokumentů. K úspěšnému řešení se předpokládají jen zcela základní znalosti z těchto tematických okruhů, hlavní důraz je kladen na ověřování výše specifikovaných dovedností. Živá příroda, člověk a zdraví Struktura, funkce a životní procesy v lidském těle Orgány a orgánové soustavy lidského těla Imunita, transfúze Vznik a vývoj nového jedince od početí do stáří Lidské zdraví Zdravý životní styl a péče o zdraví Civilizační choroby a zásady prevence Infekce, epidemie, karanténa První pomoc při úrazu a při cévní příhodě Rozmnožování a dědičnost Pohlavní a nepohlavní rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 3

4 Dědičnost a proměnlivost organismů Ekosystémy Potravní pyramidy, potravní diagramy či řetězce Vztahy mezi organismy Neživá příroda, využití přírodních věd v technice Síla a pohyb Popis pohybu tělesa s využitím fyzikálních veličin jako dráha, okamžitá rychlost, průměrná rychlost, zrychlení Příčiny změn pohybového stavu tělesa (Newtonovy pohybové zákony) Jednoduché stroje (páka, pevná a volná kladka, nakloněná rovina) Voda a vzduch Hydrostatický a atmosférický tlak (Pascalův zákon, využití hydraulického zařízení) Archimédův zákon Světlo a zvuk Přímočaré šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí, šíření světla na rozhraní dvou prostředí: zákon odrazu a zákon lomu (zobrazování předmětu pomocí rovinných a kulových zrcadel a čoček, princip optického vlákna, užití optických přístrojů např. mikroskop) Rozklad světla na optickém hranolu, ohybové jevy a interference světla Vznik a šíření zvukového vlnění (vliv prostředí na šíření zvuku, škodlivé účinky hluku a možnosti jeho omezování, využití ultrazvuku) Teplo a teplota Vnitřní energie a její změna, teplo, teplota Změny skupenství látek Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování, teplotní délková roztažnost pevných látek a užití v praxi (měření teploty, stavebnictví atd.) Způsoby přenosu tepla, tepelné ztráty Elektřina a magnetismus Vodiče, izolanty a polovodiče Ohmův zákon (pro část elektrického obvodu i pro uzavřený obvod) a Kirchhoffovy zákony (řešení jednoduchých praktických problémů s elektrickými obvody) Magnetické pole permanentního magnetu, cívky a vodiče s proudem Vznik indukovaného napětí (elektromagnetická indukce) Elektromagnet a jeho využití v technické praxi Základní stroje v energetice (alternátor, asynchronní elektromotor a transformátor) Energie Práce, výkon a účinnost Formy energie a přeměny různých forem energie (např. u padajících těles, u tělesa kmitajícího na pružině, u svítící žárovky) Motory (elektrické, spalovací) Jaderná energetika a jaderné záření, alternativní zdroje energie Bezpečnost práce s chemickými látkami Zásady bezpečné práce s chemickými látkami v běžném životě První pomoc při zasažení roztoky kyselin a hydroxidů Nebezpečné látky a přípravky způsoby jejich označování (grafické symboly, R- a S-věty, označení při přepravě) Chování občanů při mimořádné události za úniku nebezpečných látek Soustavy látek Složení, oddělování jejich složek (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) Voda druhy vod, vlastnosti, význam pro život na Zemi, čistota vody Vzduch složení, čistota, teplotní inverze, smog, skleníkový efekt, ozonová vrstva Roztoky kyselin a zásad ve vodě, ph 4

5 Chemické reakce Výchozí látky a produkty, jednoduché chemické rovnice Neutralizace, reakce exotermní a endotermní, fotosyntéza Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemické prvky a chemické sloučeniny Vlastnosti a použití (v běžném životě) významných kovů, nekovů, anorganických i organických sloučenin Chemický průmysl a udržitelný rozvoj Chemické výroby, suroviny, recyklace surovin a udržitelný rozvoj Průmyslová hnojiva, paliva, plasty, detergenty, pesticidy a udržitelný rozvoj Uplatňování produktů chemického průmyslu v životě člověka a v národním hospodářství Země a životní prostředí Planeta Země Postavení Země ve vesmíru Pohyb Země kolem zemské osy a kolem Slunce Česká republika Přírodní podmínky České republiky Vyšší územně samosprávné celky České republiky Aktuální otázky životního prostředí na území ČR Praktický zeměpis Práce s mapou Posouzení ekonomických aspektů cestování (práce s jízdními řády apod.) OBECNÁ SPECIFIKACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Z PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÉHO ZÁKLADU ZADÁVANÉ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zkouška z přírodovědně technického základu se uskuteční formou písemného testu tvořeného uzavřenými úlohami různého typu a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Maturitní test bude obsahovat z 80 % uzavřené úlohy, u nichž žák odpověď netvoří, ale vybírá z nabízených možností. Zbývajících 20 % testu budou tvořit úlohy otevřené, které vyžadují od žáka aktivní tvorbu odpovědi. Doba trvání testu je stanovena na 90 minut. Test charakterizují následující specifikační tabulky. První tabulka obsahuje procentuální zastoupení tří kategorií maturitních požadavků v testu: Dovednosti % Získávání a porozumění informacím Práce s informacemi Teoretické uvažování a řešení problémů Druhá tabulka obsahuje procentuální zastoupení tematických okruhů: Tematické okruhy % Živá příroda, člověk a zdraví Neživá příroda, využití přírodních věd v technice Země a životní prostředí V průběhu společné části maturitní zkoušky z přírodovědně technického základu nebudou mít žáci možnost využívat žádných pomůcek. Veškeré zdroje informací budou součástí testového sešitu. PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH Obsahem této kapitoly jsou ukázky různých typů testových úloh z přírodovědně technického základu. Jejich zastoupení necharakterizuje strukturu testu a nelze je považovat za příklad kompletně sestaveného testu pro společnou část maturitní zkoušky. Před textem každé testové úlohy je uvedeno její zařazení do struktury tematických okruhů a dovedností. 5

6 Úloha 1 tematický okruh: Živá příroda, člověk a zdraví řešení: A hltan, B žaludek, C játra, D slinivka břišní, E tlusté střevo Doplňte chybějící pojmy do schématu trávicí soustavy člověka. dutina ústní slinné žlázy A jícen C B žlučník tenké střevo D E konečník Úloha 2 získávání a porozumění informacím tematický okruh: Živá příroda, člověk a zdraví řešení: A Na jednom stanovišti byl sledován vývoj dvou populací, které jsou ve vztahu symbiózy, což je stav, kdy vzájemné soužití dvou populací je oboustranně výhodné. V průběhu sledování se podmínky pro jednu populaci zlepšily natolik, že u populace byl zaznamenán růst početnosti. Která z křivek v následujícím grafu ukazuje, jak se ve stejném období změnila početnost druhé populace? A) křivka a B) křivka b C) křivka c D) křivka d početnost populace d a b c čas 6

7 Text a obrázek k úlohám: 3 (Úlohy převzaty z Tomášek, V., Potužníková, E.: Netradiční úlohy. Praha: ÚIV. 2004, str ) V tlakovém hrnci lze uvařit jídlo rychleji než v obyčejném hrnci. Poklice je vybavená těsněním, které brání páře, aby unikala jinudy než otvorem uprostřed poklice. Na otvoru je kovový klobouček, který reguluje tlak. Na víku je ještě pojistka. Středový otvor Pojistka Kovový klobouček umístěný na středovém otvoru umožňuje unikat jen omezenému množství páry. Těsnění bránící páře v úniku. Krok 1: Tlakový hrnec postavíme na sporák. Krok 2: Kapalina se začíná vařit. Pára Kapalina Krok 3: Na poklici umístíme kovový klobouček. Když tlak příliš stoupne, otevře se pojistka! Kovový klobouček ZVYŠOVÁNÍ TLAKU 7

8 Kapalina Tlak (atm) Pára Teplota ( C) Graf zobrazuje skupenství tekutiny v závislosti na teplotě a tlaku. Úloha 3.1 získávání a porozumění informacím tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: NE, ANO, NE, ANO K zodpovězení otázky použijte informace z grafu. U každého tvrzení rozhodněte, je-li pravdivé nebo nepravdivé. Tvrzení Graf vyjadřuje, že při konstantním tlaku má kapalina vyšší teplotu než pára. Teplota, při níž kapalina vře, s rostoucím tlakem roste. Zvýšení tlaku při konstantní teplotě způsobí přeměnu kapaliny v páru. V tlakovém hrnci uvaříme jídlo rychleji, protože v něm má kapalina vyšší teplotu než v obyčejném hrnci. Výběr odpovědi Úloha 3.2 tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: NE, ANO, NE, ANO Janin tlakový hrnec není příliš účinný, jídlo v něm uvaří prakticky za stejnou dobu jako v obyčejném hrnci. Které z následujících tvrzení mohou být pravděpodobnou příčinou, proč tlakový hrnec nefunguje tak, jak má? Tvrzení Pojistka není funkční. Těsnění nedoléhá, takže pára těsněním uniká. Otvor ve středu poklice je částečně ucpaný. Chybí klobouček regulující tlak. Výběr odpovědi 8

9 Úloha 3.3 tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: ANO, NE, ANO, NE V prvním sloupci jsou uvedeny čtyři možné závady tlakového hrnce. Rozhodněte, které z nich mohou způsobit nebezpečné zvýšení tlaku v hrnci. Tvrzení Pojistka není funkční. Těsnění nedoléhá, takže pára těsněním uniká. Otvor ve středu poklice je ucpaný. Chybí klobouček regulující tlak. Výběr odpovědi Text k úlohám 4 7. (Úlohy převzaty z Palečková, J., Mandíková, D.: Netradiční přírodovědné úlohy. Praha: ÚIV. 2003, str ) Haváriemi s únikem nebezpečných látek a přípravků nazýváme takové události, kdy dojde při výrobě, manipulaci, skladování a používání k jejich úniku do okolí. (Patří sem i případy, kdy nebezpečné látky a přípravky unikají do okolí v důsledku teroristických akcí.) K nejnebezpečnějším vlastnostem látek a přípravků při haváriích patří jejich výbušnost, hořlavost, toxicita a dále žíravost a karcinogennost. Pro obyvatele jsou zvláště nebezpečné plynné látky, které mají vyšší molární hmotnost než dusík a kyslík (ve vzduchu). Ty se šíří při zemi a lze je jen obtížně odvětrávat z přízemních a podzemních prostor. K nejrozšířenějším a nejčetněji používaným nebezpečným látkám patří chlor a amoniak. (Chlor se používá jako výchozí látka při velkém počtu chemických výrob, amoniak je též důležitou chemickou surovinou a v menších zásobnících je prakticky v každém provozu, kde se využívá v chladících a mrazících zařízeních.) Při nadýchání chlorem nebo amoniakem dochází k poleptání dýchacích cest, plic a očí. Tyto plyny vyvolávají podráždění kůže až tvorbu puchýřů. Významnou možností ochrany dýchacích cest proti nebezpečným látkám (o nižších koncentracích) je přiložení ve vodě namočeného ručníku, pleny či utěrky na ústa a na nos. U některých látek je možné zlepšit účinnost této improvizované ochrany namočením textilie do roztoku, který snižuje koncentraci nebezpečné látky vnikající do dýchacích cest. Úloha 4 tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: A Při haváriích s únikem všech nebezpečných látek je prvořadou zásadou ochrany: A) nepřibližovat se k místu havárie a vyhledat úkryt v nejbližší uzavřené místnosti B) okamžitě vyhledat výdejnu ochranných masek a dalších ochranných pomůcek C) zdržovat se mimo jakoukoliv budovu, nejlépe se co nejrychleji přemístit na volné prostranství D) vylézt na nejbližší strom 9

10 Úloha 5 tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: D Která z uvedených látek NENÍ (v žádném poměru se vzduchem) výbušná? A) methan B) propan butan C) vodík D) oxid uhličitý Úloha 6 tematický okruh: Neživá příroda, využití přírodních věd v technice řešení: C Která z uvedených látek nás při úniku neotráví? A) oxid uhelnatý B) chlor C) dusík D) amoniak Úloha 7 tematický okruh: Země a životní prostředí řešení: C Proti účinku zásaditě reagujícího amoniaku je nejúčelnější namočit textilii, kterou si přiložíme na ústa a nos, do: A) vody B) roztoku hydrogenuhličitanu sodného C) roztoku kyseliny citronové D) roztoku mýdla 10

11 Úloha 8 získávání a porozumění informacím tematický okruh: Země a životní prostředí řešení: 8.1 A, 8.2 D, 8.3 B Budováním dálnic se zvyšuje atraktivita přilehlých míst pro investice do rozvoje průmyslových zón a zón obchodu a služeb. Přiřaďte ke každé z následujících dálnic město, které by mohlo využívat výhodné polohy blízko příslušné dálnice. 8.1 D1 8.2 D5 8.3 D8 A) Humpolec B) Lovosice C) Otrokovice D) Rokycany Úloha 9 tematický okruh: Země a životní prostředí řešení: 9.1 C, 9.2 B, 9.3 A Přiřaďte k následujícím krajům odpovídající řádek v tabulce: 9.1 Jihomoravský 9.2 Karlovarský 9.3 Středočeský Podíl městského obyvatelstva v roce 1998 [%] Podíl kraje na HDP ČR v roce 1997 [%] Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním [%] Podíl kraje na produkci emisí NO x v ČR v roce 1998 [%] Migrační saldo v roce 1998 A) 56 8,3 5,2 11, B) 82 2,5 4,8 5,7-87 C) 63 10,3 8,4 3,5-551 D) 78 11,7 6,2 14,

12 Úloha 10 tematický okruh: Země a životní prostředí řešení: C Následující graf obsahuje informace o podílech jednotlivých faktorů, které ovlivňují využívání území k zemědělským účelům. Popisované jsou regiony: Evropa, Jihovýchodní Asie, Jižní Amerika, Severní Amerika. Který sloupec v grafu patří Evropě? % A) B) C) D) využitelné půdy pro zemědělství bez závažných omezení sucho nevhodné minerální složení nedostatek podzemních vod nadbytek vody trvale zmrzlá půda 12

1. VLIV ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZADÁNÍ PRO ŽÁKY

1. VLIV ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZADÁNÍ PRO ŽÁKY 1. VLIV LKTRÁRN N ŽIVOTNÍ PROSTŘÍ ZÁNÍ PRO ŽÁKY Přečtěte si pozorně uvedené informace: K jednomu z nejvýznamnějších problémů lidstva v současnosti patří způsob využívání přírodních zdrojů. Hodně se v současnosti

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006 Oddělení mezinárodních výzkumů Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2006 Obsah Úvod...3 Definice zkoumané oblasti...4 Přírodovědná gramotnost...6

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více