SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012"

Transkript

1 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s Výukový materiál vznikal v letech jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na ŠS, registrační číslo CZ.07/1.1.02/ globálního grantu JmK realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Materiál prošel dvěma ověřovacími cykly výuky předmětu Sociologicko ekologický seminář. 1

2 OBSAH 1. Úvod do semináře Cíle semináře Proč seminář? Struktura semináře Způsob práce v semináři Hodnocení práce v semináři a klasifikace Zdroje a literatura Hlavní příčiny nepříznivé ekologické situace (ekologické krize) na naší planetě Člověk, společnost a příroda Člověk jako biologický nebo společenský tvor? Vztah přírody a společnosti Vliv přírody na člověka a společnost Vliv člověka a společnosti na přírodu Životní prostředí Ekologické problémy a možná řešení Ekologie a politika Životní způsob a trvale udržitelný způsob života Životní způsob jako sociologická kategorie Konzumní způsob života v konzumní společnosti Životní způsob jako naše každodenní realita Trvale udržitelný způsob života Co všechno je možné Seminární práce a obhajoby, případové studie a referáty Náměty seminárních prací Literatura Závěr semináře

3 1. Úvod do semináře 1. 1 Cíle semináře Sociologicko ekologický seminář si klade tyto cíle: 1) Environmentální syntézu přírodovědných poznatků o životním prostředí (ekologie), historie lidské civilizace (dějepis) a společenskovědních poznatků o člověku a společnosti (základy společenských věd). 2) Vzdělávacím cílem je zopakování relevantních poznatků z vyučovaných předmětů a jejich environmentální uspořádání a interpretace. Doplnění o nové poznatky, názory a pohledy odborných, hospodářských i politických kruhů. 3) Výchovným cílem je pochopení a internalizace environmentálního pohledu na budoucí možnosti hospodářského, politického, sociálního a kulturního rozvoje lidské civilizace obecně a naší společnosti zvlášť. 4) Zamyšlení nad perspektivou lidské civilizace. Environmentalismus není jediný a dominující faktor budoucnosti civilizace, je pouze faktorem nepominutelným Proč seminář? a) Už více jak třicet let slýcháme a říkáme: měli bychom se zamyslet, je za pět minut dvanáct či dokonce po dvanácté, měli bychom si přestat řezat větev, na které sedíme, měli bychom konečně začít něco dělat Je na čase další krok: b) Ukázat tři podmínky trvale udržitelného života: zdůvodnit a nalézt alternativu kapitalistického společenského a hospodářského systému, vytvořit dynamický a variabilní model trvale udržitelného života, který by mohl být akceptabilní pro většinu civilizace získat reálnou politickou podporu potřebných změn a dostatečný globální konsenzus c) Aktuální nerealističnost těchto podmínek by neměla bránit našemu dalšímu uvažování tímto směrem Struktura semináře Praktické naplnění těchto tří podmínek je nejspíš nemožné. I přesto má smysl o nich uvažovat, uvědomit si je a hledat alespoň dílčí kroky a řešení. Poznámka: Pokud necháme dosavadnímu vývoji volný průběh spoléhajíce na Klausův volný trh, který všechno vyřeší, dočkáme se nejdříve lokálních konfliktů 3

4 a později konfliktu globálního jako tradičního způsobu řešení ekologické a zdrojové katastrofy, na kterou si vědomě zaděláváme už nejméně třicet let. Výsledkem bude nejspíš postupující devastace planety a vyčerpání zdrojů, dramatické snížení počtu světové populace a snad i zmoudření, které možná založí nový začátek na základě toho, co zbylo. Proto lze strukturu semináře doplnit o cokoli relevantního a inspirujícího. 1) V semináři hned dvakrát prozkoumáme hlavní příčiny ekologické krize, na začátku a v závěru semináře. 2) Budeme analyzovat vztah člověka, společnosti a přírody. Pokusíme se objevit a objasnit ekonomickou nezbytnost využívání přírody jako jediného a jedinečného materiálního zdroje a současně zdroje uspokojujícího lidskou hrabivost a egoismus. Zaměříme se na politické aspekty a roli politiky a politiků v řešení ekologických problémů na regionální, celospolečenské a globální úrovni. Proč to bez politiky a politiků v demokracii nepůjde? 3) Objasníme, co je to životní způsob a představu trvale udržitelného způsobu života. Nejprve se zaměříme na sociologickou kategorii životní způsob a posléze zformulujeme potřebné změny k přechodu na trvale udržitelný způsob života jako protipólu konzumního způsobu života a konzumní společnosti. 4) Budou tyto souvislosti v přístupech a změnách akceptovatelné pro nejširší veřejnost, elity a politickou sféru? Nebo převáží zájem výrobců a společenské vrstvy prestižní spotřeby podporovaný těmi, kteří se chtějí za každou cenu dostat výš? 5) Tyto problémy budou po vstupním výkladu a diskuzi pojednány v seminárních vystoupeních (referátech) a v seminárních pracích. a) Referáty i seminární práce mohou být tematicky výběrem z doporučeného seznamu témat nebo svobodnou (a schválenou) volbou studentů. b) Seminární práce mohou mít podobu popisu řešení lokálního ekologického problému místní samosprávou. c) Seminární práce lze uplatnit v celoškolském programu školních obhajob seminárních prací. 6) Závěr semináře bude spočívat v obhajobě zbývajících vybraných seminárních prací a písemné eseji na jednotné téma, které vyplyne z průběhu semináře Způsob práce v semináři 1) Jednotlivým tématům a základním problémům bude vždy věnován vstupní výklad, na který naváže svobodný diskurs. 2) Názory a stanoviska studentů se budou promítat do seminárních vystoupení a referátů. Každý autor si po svém vystoupení bude řídit diskuzi a na závěr provede shrnutí. 3) Komplexnější pohledy a názory studentů budou zformulovány v seminárních pracích, které mohou být uplatněny i na vyšších úrovních studentské odborné práce. 4

5 4) Důraz budeme klást na: a) zvládnutí a pochopení základních pojmů, vztahů a souvislostí b) kritické myšlení c) invenci 5) Studenti při plnění úkolů a při přípravě na seminář mohou využívat školní počítačovou síť a její napojení na internet, školní či vlastní notebooky a netbooky. Pro vystoupení studentů lze použít PC prezentací a multimediálních učeben školy. Všechny požadované odevzdávané úkoly budou zpracovány písemně na PC. 6) Seminární vystoupení, referáty a seminární práce. a) Seminární vystoupení v podobě referátu by nemělo přesáhnout 8-10 minut a následná diskuze včetně závěrečného shrnutí by měla mít stejný rozsah. Optimální jsou dva referáty v rámci jedné vyučovací hodiny. b) Seminární práce budou po formální stránce zpracovány podle platných norem včetně citací a zdrojů v rozsahu 3-5 stran čistého textu. c) Témata budou studentům nabídnuta tak, aby pokrývala předmětné pole semináře s tím, že po jejich vyčerpání lze dojednat témata další, volná. d) Seminární práce mohou mít podobu popisu či analýzy řešení konkrétního lokálního ekologického problému občany a místní samosprávou. e) Seminární vystoupení, referáty včetně závěrečného shrnutí a obhajoby seminárních prací mohou mít podobu prezentace. f) Termín celoškolských obhajob bude stanoven rozhodnutím vedení školy Hodnocení práce v semináři a klasifikace Student bude hodnocen na základě těchto kriterií: 1) Úroveň seminárních vystoupení, referátů a seminárních prací jak v rovině meritorní, tak i v rovině formální. Plagiáty, zejména internetové jsou nepřípustné. 2) Aktivita a invence na seminářích, které prokážou zvládnutí základních pojmů, vztahů a souvislostí a schopnost kritického myšlení. Kromě toho musí splnit obecné požadavky stanovené školním řádem a nařízeními vedení školy (docházka, kázeň) Zdroje a literatura 1) Průběžně doplňovaný seznam základní doporučené literatury pro seminář. 2) Aktualizovaný seznam základních témat referátů a seminárních prací. 3) Další odborné a populárně naučné publikace. 4) Otevřené zdroje: noviny, časopisy, televizní programy, internet. 5) Odborné a specializované akce. 5

6 2. Hlavní příčiny nepříznivé ekologické situace (ekologické krize) na naší planetě Téměř celá odborná i laická veřejnost se shoduje v tom, že ekologické problémy objektivně existují a většina z ní i na tom, že stejně reálná je i globální ekologická krize. Než se pokusíme odpovědět na tradiční otázku, kdo nebo, co za to může, zkuste se nad tímto problémem zamyslet. Na základě všeho, co o tom víte, zformulujte v bodech či velmi stručných tezích nejdůležitější příčiny ekologické krize a pokuste se je seřadit podle důležitosti, kterou jim přikládáte. Dejte pozor, ať nesmícháte příčiny, projevy a důsledky ekologické krize. Až tento domácí úkol odevzdáte, provedeme sumarizaci výsledků a porovnáme s ostatními seminárními skupinami. Úkoly vám vrátím, abyste si na závěr tohoto semináře mohli porovnat vaše současné, řekněme laické vidění příčin ekologické krize s pohledem podstatně poučenějším. Jak alespoň doufám. 3. Člověk, společnost a příroda Uvažování o lidské společnosti musí nutně začít výkladem a analýzou vztahu lidského společenství a přírody. Proč? 3. 1 Člověk jako biologický nebo společenský tvor? V sociologii XIX. století vznikly dvě krajní představy: 1) člověk je živočich: přírodní bytost, biologický druh, příroda a její podmínky jsou určující pro život člověka 2) člověk je společenský tvor: to znamená, že společnost, její podmínky, pravidla a zákonitosti jsou pro život člověka rozhodující. Dnes už víme a většina sociologů na tuto otázku odpovídá tak, že člověk je jak biologický tvor, protože musí dýchat, jíst, pít vylučovat, rozmnožovat se a taky zemřít, tak i společenská bytost, protože je dělbou práce odkázán na druhé lidi, vyrábí, mluví, komunikuje, má vědomí, vytváří kulturu a věří Vztah přírody a společnosti Představuje složitý propletenec vzájemných vztahů, souvislostí a oboustranného ovlivňování. Teoreticky má tento vztah dvě roviny, které ovšem v praktickém každodenním životě nelze oddělovat. 6

7 Vliv přírody na člověka a společnost se uskutečňuje prostřednictvím tzv. přírodních faktorů, které působí na společnost během jejího vzniku a celého historického vývoje: že: 1) faktory biologické, např. pohlaví, věk, rasa, genetické dispozice 2) faktory demografické, např. struktura obyvatelstva podle věku, pohlaví, rodinného stavu, typů rodiny, hustoty obyvatelstva, tempa přirozeného přírůstku atp. 3) faktory geografické, jako je souhrn přírodních daností: klima, reliéf krajiny, nadmořská výška, surovinové a energetické zdroje atp. Význam (funkce) přírodních faktorů z hlediska vývoje lidské civilizace spočívá v tom, - příroda představuje věčný a nevyhnutelný předpoklad vzniku a rozvoje lidské společnosti, - přírodní faktory podstatně ovlivňují formu, tempo a varianty společenského rozvoje. Z toho plyne, že přírodní faktory jsou současně limitující (omezující) i stimulující (podporující) činitelé historického vývoje lidské civilizace. Protože civilizace tyto faktory v průběhu svého vývoje výrazně mění, vzniká mimořádná odpovědnost lidstva vůči přírodě samotné. Poznámka: Přecenění, příliš velká váha přikládaná přírodním faktorům dala v sociologii XIX. stol. vzniknout tzv. naturalismu, např. v podobě geografického či demografického determinismu Vliv člověka a společnosti na přírodu se uskutečňuje prostřednictvím lidský činností, z nichž nejdůležitější je práce. Práce vedla k vytvoření tzv. druhé přírody, jako výsledku působení člověka na původní přírodu. Tento vliv bývá chápán jak pozitivně, tzn. s konstruktivními důsledky, tak negativně s důsledky destruktivními. Poznámka: Podle V. Klause člověk a společnost přírodu svou činností zhodnocují o přidanou hodnotu. Vztah člověka, společnosti a přírody se v průběhu civilizačního vývoje utvářel v několika kvalitativně odlišných etapách, na jejichž počátku stály významné mezníky lidské historie: 1) Počátek lidské civilizace Primární závislost (prvotní, jednoznačná, rozhodující) člověka na přírodě, boj o přežití. Člověk si neuměl a nemohl brát víc, než potřeboval. Zásahy do přírody jsou minimální (sběr, lov) a příroda je bez problémů uvádí do původního stavu. 7

8 2) První velká dělba práce, tzv. neolitická revoluce Specializace na pastevectví a zemědělství. Závislost člověka na přírodě trvá, ale jeho zásahy do přírody jsou větší: kácení lesů, výstavba obydlí, zavlažování. Dochází k určitému narušení biologické rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Lidská společnost se z přírody postupně vyděluje a její vliv na přírodu sílí. Jde o lokální poškozování přírody, které je příroda stále schopná napravovat. 3) Vznik organizované společnosti Vztah mezi člověkem a přírodou ztrácí bezprostřední, nezprostředkovatelnou podobu předcházejících etap. Mezi člověka a přírodu se postupující dělbou práce staví trh. Lidské výtvory a vztahy začínají mít v životě lidské společnosti větší vliv a význam než příroda, která je jimi stále významněji ovlivňována. Člověk zesiluje svoji vládu nad přírodou, jeho vliv je cílevědomější, rozsáhlejší a hlubší. Prohlubuje se rozpor mezi bezprostředními zejména hospodářskými zájmy a cíli společnosti a jejich dlouhodobými a neočekávanými důsledky pro přírodu. Člověk se přírodě vzdaluje, postupně před ní ztrácí posvátný respekt minulých etap kolébán biblickou představou o pánu tvorstva a nastupujícím antropocentrismem. Poškozování přírody se prohlubuje, ale jeho dopad na život společnosti je pro člověka spíše nepozorovatelný. 4) Průmyslová revoluce Dobývání a ovládání přírody se uskutečňuje prostřednictvím průmyslové výroby, která sice přinesla lidstvu mnoho pozitivního (nové energie, suroviny, materiály, technologie), ale z dlouhodobějšího hlediska devastace přírody dosáhla takového stupně, na který již svou regenerační silou nestačila. Příroda je považována za nevyčerpatelný zdroj existující zde jen pro člověka a kvůli němu. Zdaleka již nejen pro uspokojování bezprostředních existenčních potřeb člověka, ale i jako materiální základna sociálních nerovností a konzumního způsobu života. 5) Vědeckotechnická revoluce Byla založena na epochálních vědeckých objevech typu jaderné energie, výpočetní techniky, nanotechnologií či genetiky. Dala člověku dříve netušené prostředky, jejichž užití způsobuje rozsáhlé a hluboké negativní změny v přírodním prostředí, z nichž mnohé jsou nevratné. Současně ovšem vyzbrojuje člověka a společnost takovými prostředky, že existuje reálná možnost jak zničit, tak i uchovat přírodu a tím i zničit či uchovat sebe sama. Tento stav sociologové pojmenovali jako civilizace na rozcestí. Bohužel, již na něm stojíme příliš dlouho a rýsující se tendence nejsou ani příliš racionální, ani povzbudivé. Docela zajímavou interpretaci vztahu společnosti a přírody nabídl náš přední sociolog Miloslav Petrusek (1936) již v textu Úvod do obecné sociologie (1985): Při uvažování o vztahu společnosti a přírody je třeba mít na paměti tři výchozí okolnosti: 1) Lidé a lidské skupiny v minulosti vždy a dnes většinou téměř nerespektují limitující působení přírody. Chovají se tak, jako by přírodní zdroje, které jsou biologickým a fyzikálním předpokladem lidské existence, byly nevyčerpatelné. 8

9 2) Stimulující působení přírodních faktorů (varování) v procesu překonávání lidské závislosti na přírodních zdrojích si člověk většinou neuvědomoval. Zejména v novodobých společnostech bylo toto varování zprostředkováváno rozvojem vědy a techniky, jejichž vlastní stimulace a motivace byla povýtce ekonomická. Tedy toto varování vypadalo jako kontraproduktivní. V mnohém dodnes člověk tváří v tvář vyčerpané přírodě čeká na zázrak, který přinese věda a technika (nové, na přírodě nezávislé zdroje, možnosti regenerace atp.). Ale co když se zázrak nebude konat? 3) Charakter lidského působení na přírodu měl v neposlední řadě díky sociálním podmínkám, dosti neperspektivní charakter. Nebyly totiž domýšleny budoucí důsledky současného využívání přírodních zdrojů, manipulace s flórou a faunou atp. Nejde jen o např. bezohledné kácení lesů, ale o systémové důsledky takového zásahu do přírody. V historickém vývoji vztahu společnost příroda můžeme identifikovat tři základní etapy v tomto vztahu: 1) Vztah primární závislosti Přírodní faktory v člověku i mimo člověka výrazně převládají, ale člověk postupně a stále programověji přírodu ovládá. Program ovládnutí přírody čteme už v bibli: řekl jim Bůh: ploďtež a rozmnožujte se, a naplňte Zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským, i nad všelijakým živočichem hýbajícím se na zemi. Lidí na Zemi bylo ovšem málo, disponovali nedokonalými prostředky i věděním, a tudíž byli závislými vládci přírody a současně jejími nevědomými ničiteli. 2) Stádium relativní nezávislosti Přináší jej teprve moderní kapitalistická tržní společnost. Příroda se jeví jako nevyčerpatelný zdroj, který je člověk schopen stále aktivněji ovládat. Biblický program nabývá charakter filozofické reflexe (nepřichází jako by od boha, ale je již uvědomělou lidskou volbou): R. Descartes: člověk je povinen ovládnout přírodu a živočichové jsou pouhé stroje, které mají člověku sloužit a nezaslouží si jeho sympatií. I. Kant: člověk je odpovědný jen sám sobě. Romantické volání po návratu k přírodě a rousseauovská vize ušlechtilého divocha, který ostatně nikdy neexistoval, zůstanou bez praktické odezvy. Teprve na začátku XX. století si někteří, dokonce i státníci (Roosewelt 1908) položí elementární otázku: a co potom? Ale ani na ni ještě nebude hledána odpověď. 3) Stádium negativní závislosti Negativní závislost na přírodě začíná v 70. letech XX. století. Přírodní zdroje jsou téměř vyčerpány či zdevastovány. Člověk už méně přírodu ovládá, než je jí ovládán. Toto stádium je důsledkem prohlubující se sociální nerovnosti, třídní diferenciace na bohaté a chudé, mocné a bezmocné, ovládané. Nicméně jeho důsledky jsou všeobecné, nediferencované. Katastrofické vize, které dnes již čteme s neměnnou pravidelností, mohou být dramatickou nadsázkou v jednotlivostech, ale jsou reálným dramatem ve svém celku. Dramatem s otevřeným koncem, jehož autorem i hlavním hercem je člověk. 9

10 3. 3 Životní prostředí Prostředí, v němž lidská civilizace žije, se v průběhu historického vývoje radikálně změnilo. Životní prostředí má tři základní složky: 1) materiální - hmotné prostředí utvářené procesy industrializace a urbanizace 2) duchovní - kterou vytváří dosažený stupeň lidského poznání 3) sociální - souhrn mezilidských vztahů, organizací a institucí na různých úrovních 3. 4 Ekologické problémy a možná řešení Stav životního prostředí jako celku se přibližně od 60. let XX. století považuje za velmi nepříznivý až kritický a neustále se zhoršující. Většinou se hovoří o tzv. ekologické krizi, která je považována za jeden z nejvýznamnějších globálních problémů současnosti. Poznámka: Ekologie je nauka o vztazích organizmů a jejich životního prostředí a vztazích organizmů mezi sebou. Názory na ekologickou situaci, její příčiny a možná řešení se dosti různí. Nicméně je zřejmé, a v tom panuje shoda, že je to problém nejen technický či technologický nebo jen přírodní, ale především problém sociální, související s diferenciací společnosti, základními individuálními a společenskými hodnotami a zájmy, způsobem života atp. 10

11 V nejobecnější rovině má současná globální ekologická krize tři základní příčiny: 1) intenzitu, hloubku a rozsah zásahů společnosti do přírody zejména ve druhé polovině XX. století, 2) kumulaci důsledků předcházejících menších a pozvolnějších negativních změn a 3) z toho vyplývající silně zmenšenou samočistící a regenerační schopnost přírody. Samozřejmě není vůbec od věci začít velmi seriozně a historicky uvažovat o motivaci těchto zásahů člověka a společnosti do přírody. Kdy a proč se mění uspokojování základních potřeb, později zlepšování kvality života v touhu po zisku pro zisk sám. (Zkuste vymyslet a zdůvodnit i jiné souvislosti.) Z tohoto úhlu pohledu jsou možné i tyto příčiny vzniku ekologických problémů a ekologické krize samotné: 1) přelidnění 2) nadměrná exploatace, drancování přírody, planety 3) devastace přírody, planety Tyto okolnosti formovaly neustále se zhoršující podmínky pro život na Zemi s exponenciálním růstem obyvatel. Opět se nabízí otázka proč? Nejspíš proto, že se člověk svou hominizací vymknul z řádu přírodní evoluce. Přestal být organickou součástí přírody, respektive přestal se jako organická součást přírody chovat. Nejprve z touhy po lepším uspokojování potřeb, později z touhy po nejúčinnějším prostředku tohoto uspokojování, tzn. z touhy po majetku a moci. Je vlastnictví přirozenou potřebou člověka? Mezi nejzávažnější ekologické problémy současnosti patří: 1) postupné vyčerpávání přírodních surovinových a energetických zdrojů 2) znečištění základních přírodních složek: půdy, vody a vzduchu 3) vymizení mnoha rostlinných a živočišných druhů 4) množství a kvalita potravin 5) nepřístupnost a ubývání pitné vody 6) odpady 7) klimatické změny, globální oteplování 8) přelidnění Globální oteplování se stalo v posledním desetiletí vděčným mediálním tématem a u nás navíc bitevním polem mezi prezidentem V. Klausem a ekology a klimatology. Rád bych obrátil pozornost k tomu, že je to v současnosti především i zástupný problém efektivně odvádějící pozornost od dalších, neméně závažných projevů a důsledků ekologické krize. Úspěšně se tím zakrývá politický, materiálně existenční a filozoficky existenciální charakter ekologické krize. 11

12 Další významné ekologické problémy můžete pojednat ve svých seminárních vystoupeních nebo v seminárních pracích. Mnoho problémů i v této oblasti vzniká nechtěně a nečekaně, bývají nazývány ekologickým bumerangem, který je obdobou sociologických nechtěných, nezamýšlených důsledků lidského jednání. Například chemická hnojiva v zemědělství vedou sice k vyšší úrodě a větší výrobě potravin, ale také ke kontaminaci zemědělské půdy a takto vypěstovaných a vyrobených potravin. Nemluvě o chemickém prodlužování životnosti a vylepšování atraktivnosti potravin samotných. Důsledkem jsou tzv. civilizační choroby, např. alergie a vymírání rostlinných a živočišných druhů. Odtud historicky vznikla potřeba ekologické politiky, která by postupně omezila, zastavila a posléze odstranila ekologickou zátěž, pokud je to ještě vůbec možné. Nejčastějším prvkem nápravných opatření je představa alternativnosti, tj. hledání něčeho, co by nahradilo minulé i současné ke krizi vedoucí postupy a nahradilo je novými, které by v maximální míře respektovaly přírodu a byly s ní v souladu. Hledá se alternativní zemědělství, doprava, energetika, technologie atp. Vedle toho se v závěru XX. století objevily koncepty nejprve trvale udržitelného rozvoje a později, jako jeho doplnění či dokonce protiváha, koncept trvale udržitelného života (způsobu života). Kritici trvale udržitelného rozvoje tvrdí, že je to eufemismus pro trvalý růst (růst Růstu) a ten nemůže být v uzavřeném systému trvale udržitelný. Trvale udržitelný způsob života implikuje omezení spotřeby a výroby, a tím se dostává do existenciálního i existenční konfliktu s kapitalismem. Proto prý nemá šanci na úspěch Ekologie a politika Aneb proč to bohužel bez politiky a politiků nejde? 1) Protože se na péči o přírodu a životní prostředí nedá bezprostředně vydělat. Příroda a životní prostředí samy o sobě nikomu nic nezaplatí, musí ji zastupovat, tedy platit stát. 2) Aby tak činil, musí být nejen před volbami přesvědčen o smysluplnosti tohoto počínání. Dokonce i s vědomím, že to značná část voličů neocení, neboť nejen stát (establishment) uvažuje maximálně v horizontech jednotlivých volebních období, ale i volič se naučil, že košile je bližší než kabát. 3) Moderní demokratický stát plní (měl by plnit) v tomto ohledu tři základní úkoly: a) vytváří normativní právní rámec, který má devastaci a nadměrné exploataci přírody a přírodních zdrojů zamezit. b) Významně se podílí (měl by a může se podílet) na environmentální výchově obyvatelstva směřující k udržitelnému životu. c) Sanuje závažné škody z minulosti, u nichž nelze dohledat a popohnat k odpovědnosti viníka. 4) Efektivní realizace těchto úkolů naráží na základní a rozhodující cíl kapitalistické tržní ekonomiky, kterým je zisk. 12

13 5) Maximalizaci soukromého zisku bylo podřízeno celé XX. století a XXI. století v tomto úsilí jen dramaticky a úspěšně pokračuje. Ve druhé polovině XX. století postupně vzniká masová konzumní společnost a konzumní způsob života jako nesmírně účinný prostředek maximalizace soukromého zisku účelově ztotožňující společenský pokrok s hospodářským růstem. 6) Od 70. let XX. století je celkem zřejmé, že v podmínkách omezených zdrojů, postupující devastace planety a exponenciálního růstu světové populace je dosavadní vývoj neudržitelný (Římský klub, ekologická hnutí). 7) Řešení lokálních ekologických problémů a prosazování preventivních opatření zpravidla přesahuje místní možnosti. Vyvstává potřeba politického subjektu, který by mohl reálně zasahovat do legislativy, rozpočtu a vládních opatření. S touto vizí od počátku 80. let XX. století vznikají ze stávajících značně diferencovaných a roztříštěných ekologických hnutí a aktivit politické strany, které se obvykle nazývají Zelení. 8) Ekologické problémy se globalizují i díky globalizovanému světovému hospodářství, které přestává rozlišovat hranice jednotlivých států. Potíž je v tom, že globalizovaná světová ekonomika a její hlavní hráči nemají důstojného a dostatečně silného a nezávislého politického partnera, který by byl ochoten a schopen důsledky strategie růstu Růstu (Václav Bělohradský) řešit. Strategie usilující o privatizaci maximalizovaného zisku a socializaci pokud možno veškerých nákladů a ztrát. 9) Pokusíme se prostřednictví vašich referátů a diskuze najít ty správné otázky a možné odpovědi. V rámci poctivosti a spravedlnosti je nutné hned na začátku připomenout, že sice značná většina odborné veřejnosti s tímto pohledem více či méně souhlasí, nicméně existuje ještě jeden extrémní liberální názor, že pokud vůbec nějaké ekologické problémy reálně existují, pak je úspěšně vyřeší tržní mechanismus, pokud do něj státy a vlády nebudou zasahovat (Václav Klaus). 13

14 4. Životní způsob a trvale udržitelný způsob života Domníváme se, že způsob života představuje v obecné rovině jednu z klíčových sociologických kategorií souvisejících s otázkami ekologické krize i jejím řešením. Životní způsob lze totiž považovat za příčinu a současně i možné řešení ekologické krize. 14

15 4. 1 Životní způsob jako sociologická kategorie Velký sociologický slovník vymezuje způsob života jako každodenní, ustálené, soukromé zvyklosti, obyčeje a sklony zakládající typické formy sociální interakce a podmiňující vzorce prostorového chování, výběr sociálního prostředí i strukturu využití času, příjmů a vydání. Tato kategorie (pojem), má obvykle latentní (skrytý) hodnotící aspekt: zdravý, pohodlný, bohémský, příživnický atp. K životnímu způsobu můžeme přistupovat: a) deskriptivně empiricko teoreticky, tzn. popisujeme to, co je b) normativně, tzn. formulujeme to, co by mělo být V české sociologické tradici vycházející z ekonomického determinismu byla analýza způsobu života postavena na čtyřech otázkách: 1) způsob obživy 2) efekt využití diferencovaných schopností, předpokladů a zdrojů (jaký typ člověka je v daném společenském systému úspěšný) 3) do jakých typů vztahů a vazeb se jednotlivec při uplatňování svých schopností, předpokladů a zdrojů dostává 4) jak se tento proces odráží ve vědomí lidí, v jejich volbě strategie a taktiky života Jiří Buriánek ve své gymnaziální Sociologii, kterou mnozí znáte, definuje způsob života jako komplex činností integrovaný určitou hodnotovou orientací. Jana Duffková v Sociologii životního stylu vymezuje způsob života jako to, jak lidé žijí, tzn. bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, vyrábí, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, pečují o děti atp. Duffková formuluje sedm základních rovin způsobu života: 1) subjektivní, kterou představuje nositel životního způsobu a jeho potřeby, vlastnosti, schopnosti, zkušenosti, hodnoty, ambice a limity 2) objektivní, kterou představují životní praktiky a zvyklosti, činnosti a vztahy tzn. sociální jednání a chování 3) kvantitativní, materiální, kterou reprezentuje životní úroveň nebo jinak: náklady, množství prostředků nutných k realizaci životního způsobu 4) kvalitativní, reprezentovanou tzv. kvalitou života, tzn. kam, k čemu člověk směřuje, k jakému smyslu 5) prostorovou, kterou reprezentují místa, kde se životní způsob odehrává, fyzické životní prostředí 15

16 6) časovou, reprezentovanou fází životního cyklu a časem pracovním a mimopracovním, tzn. časem vázaným a volným 7) normativní, reprezentovanou právním řádem, obecnou morálkou a nekodifikovanými pravidly společenského systému, které nemusí být ve vzájemném souladu. Dále zvyky, tradicemi a obyčeji. Znaky způsobu života Jedná se o kategorie či charakteristiky, které utvářejí způsob života každého jednotlivce a současně jsou i mnohé jeho projevem a důsledkem. Připomínám, že se jedná o jeden z mnoha možných pohledů na charakteristické znaky způsobu života, který je veden snahou po dosti vyčerpávající charakteristice z hlediska potřeb našeho semináře. 1) Demografická charakteristika: pohlaví věk rodinný stav počet dětí 2) Vzdělání a další vzdělávání: základní střední bez maturity střední s maturitou, vyšší odborná škola vysokoškolské vysokoškolské vědecké přírodovědné technické humanitní kombinované Další vzdělávání: účast v programu (včetně univerzity třetího věku) individuální žádné 3) Způsob obživy: pracovní poměr pracovní smlouva podnikatel osoba samostatně výdělečně činná žena (muž) v domácnosti, na mateřské (otcovské) dovolené důchodce, starobní, invalidní rentiér nezaměstnaný 16

17 4) Majetek a příjem: průměrný měsíční (roční) příjem (mzda, plat) a benefity průměrný roční kapitálový příjem (výnos) majetek movitý majetek nemovitý majetek celkem 5) Bydlení: nájemní soukromé byt dům město: střed, periferie, atraktivní čtvrt, satelit venkov 6) Domácnost: složení domácnosti (nukleární rodina, širší rodina (prarodiče), tzv. single atp.) vedení domácnosti (dělba práce, využívání placených služeb atp.) stravování (společné, individuální, kombinované) péče o děti a prarodiče 7) Volný čas: Představuje široké spektrum prolínajících se volnočasových aktivit: kulturní sportovní sociální vzdělávací veřejné (veřejně politické) rekreační a cestovatelské hobby a manuální 17

18 8) Péče o zdraví: tzv. zdravý životní styl, např. aktivity v oblastech: práce a rodina (hygiena, stres, rozložení zátěže, odpovědnost) volnočasové aktivity (fyzická a duševní kondice) stravování lékařská péče Poznámka: podle definice WHO zdravím rozumíme stav optimální tělesné a duševní sociální pohody. 9) Angažovanost: zájem o věci veřejné provázený aktivní snahou je změnit, zlepšit nebo využít. členství v politických stranách a hnutích účast v organizovaných zájmových skupinách občanské společnosti 10) Spotřeba: na závěr jsme si ponechali klíčovou kategorii životního způsobu z hlediska trvale udržitelného způsobu života a ekologické krize. Spotřebu můžeme rozlišit na: společenskou, tj. spotřeba částečně nebo celkově hrazená ze společenských zdrojů osobní, tj. spotřeba sloužící k uspokojování hmotných a duchovních potřeb každého člověka prostřednictvím osobních příjmů. Srovnání, včetně mezinárodního umožňuje tzv. spotřební koš, který zahrnuje typizované základní výdaje (potraviny, nealko, bydlení, doprava a spoje, péče o zdraví, kultura, vzdělání atp.) Pro účely našeho semináře vytvoříme tuto typologii spotřeby: 1) existenční spotřeba, představuje existenční minimum na úrovni asi 1/3 průměrné spotřeby pásmo chudoby 2) malá spotřeba, představuje sociální minimum, asi ½ průměrné spotřeby 3) průměrná spotřeba, představuje standardní spotřebu, zajišťující běžné fungování života konzumní způsob života 4) nadprůměrná (nadstandardní až luxusní) spotřeba 5) prestižní (luxusní demonstrativní, okázalá) spotřeba Spotřeba je z hlediska trvale udržitelného života klíčovým jevem a je velmi zajímavá i pro sociologii. Analyzuje spotřební chování, motivace, preference, sestavuje různé typologie spotřebitelů, analyzuje sociální funkce spotřeby, jako např.: 1) funkce existenční, tzn. spotřeba jako prostředek zajištění fyzického přežití, biologického života. 2) funkce imaginativní, spotřeba umožňuje překročit každodennost (suvenýry, umění, starožitnosti, sběratelství, atp. 3) funkce komunikační, tzn. prostřednictvím spotřeby komunikujeme s druhými lidmi. Spotřeba definuje naši sociální příslušnost (referenční skupinu) a odlišnost od jiných skupin. Alvin Toffler (USA): Šok z budoucnosti (1970): balíček životního stylu určuje příslušnost k sociální skupině a jejímu způsobu života, šetří každominutové rozhodování, ale současně omezuje individuální volbu, postoje, preference a vkus. Konzumní společnost vytváří situaci overchoice (převýběr) i v těch nejbanálnějších a nejběžnějších nákupech stojíme před volbou z mnoha možností, které spíše komplikují volbu, místo aby přinášely uspokojení. 18

19 Civilizační vývoj je již dosti dlouho provázen dvěma krajními tendencemi ve spotřebě: 1) neustálé zvyšování spotřeby v podobě konzumního způsobu života a konzumentství 2) minimalizace spotřeby, např. myšlenka tzv. rozumných potřeb. I bez odborných analýz je zřejmé, která z tendencí zvítězila a zvítězit musela, neboť je podmínkou fungování moderní kapitalistické ekonomiky. Skromná spotřeba a racionalizace potřeb je pro většinu chudých pouze z nouze ctnost a pro bohaté hloupost a v nejlepším případě málo pochopitelná extravagance. Navzdory tomu, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude nejspíš klíčovou podmínkou trvale udržitelného života, ne-li pouhého přežití. Spotřeba může mít tři základní podoby a každé z nich odpovídá i základní cíl: 1) Spotřeba jako prostředek je motivována: chci mít, abych použil 2) Konzumentství je motivováno: chci mít, abych vlastnil 3) Prestižní spotřeba je motivována: chci mít, abych ukázal, že vlastním S trvale udržitelným způsobem života může být spojena přirozeně jen první podoba spotřeby sloužící k uspokojování potřeb. Uspokojování potřeb ovšem otevírá dva problémy: 1) Co to jsou potřeby? (viz psychologie) 2) Potřeby reálné (rozumné, racionální) a potřeby umělé (vyvolané). Myšlenka racionálních potřeb a dobrovolné skromnosti není nová a už vůbec její vznik není spojen jen s představou trvale udržitelného života. Má kořeny už v antické filozofii v dílech kyniků (Diogénes ze Sinópé) nebo stoiků (Seneca, Epiktétos). Kynici viděli základ štěstí a ctnosti ve zřeknutí se bohatství a všech smyslových požitků, stoici požadovali život v souladu s přírodou a oproštění se od vášní, v klidu duše. Pojetí rozumných potřeb mělo jeden z vrcholů v osvícenské filozofii XVIII. století. Francouzský filozof Paul Heinrich Dietrich von Holbach nabídl dvě východiska: 1) individuální, spočívající v rozumném sebeomezení potřeb, které by mělo přispívat všeobecnému blahu a svobodě samého člověka. Nejrozumnější je ten, kdo má nejméně potřeb, protože zbytečné potřeby matou duši a odčerpávají energii. 2) společenské, spočívající v zákonem regulovaném a usměrňovaném růstu potřeb. Čím více má národ potřeb, tím více závisí na těch, kteří mohou tyto potřeby uspokojovat, např. suroviny. Vývoj myšlenky rozumných potřeb získal ve XX. století dramatickou podobu např. v Číně v období Velké kulturní revoluce ( ) provázené kasárenským komunismem a asketismem s hesly: Boj proto rozkoši, Co dříve stačilo třem lidem, musí nyní stačit pěti, Deset let odříkání a deset tisíc let blahobytu. Podobně v Kambodži za vlády Rudých Khmerů ( ). Samozřejmě, že tyto tragické excesy myšlenku rozumných potřeb jen zdiskreditovaly. Racionalita a jistá skromnost ve spotřebě navazují na dva velké okruhy problémů: 1) masová spotřeba a společnost masové spotřeby, 2) globální problémy. 19

20 Současně vyvolávají řadu otázek, jejichž zodpovězení může být podmínkou nebo alespoň pomůže našemu dalšímu uvažování. Tak například: - Jsou lidské potřeby neomezené a stále rostoucí? - Pokud ano, může stejně tak růst spotřeba materiálních statků? - Platí: rostoucí spotřeba = rostoucí štěstí? - Je Homo consumens ještě Homo sapiens? Masová spotřeba a její rozšiřování do nejlidnatějších zemí planety (Čína, Indie) prohlubuje stávající globální problémy a vytváří nové: - zrychluje exploataci (využívání) neobnovitelných zdrojů a přibližuje hranici zlomu - devastuje obnovitelné zdroje a podmínky jejich existence (pěstování) - násobí objemy odpadu - pravděpodobně urychluje klimatické změny - pitná voda se stává strategickou surovinou Má tzv. rozvojový svět nárok na standard tzv. vyspělého světa? Na tyto otázky není vůbec jednoduché odpovědět. Nejspíš proto, že na většinu z nich jednoznačná odpověď vůbec neexistuje. To ovšem neznamená, že jim netřeba věnovat pozornost. Právě naopak. Závěrem chci říct, že kromě uvedeného existuje množství více či méně zajímavých a výstižných vymezení a typologií životního způsobu, jimiž člověk vytváří a definuje svoji identitu a přístup k životu Konzumní způsob života v konzumní společnosti Stále rostoucí konzum materiálních statků se stal dominantní kulturní hodnotou a měřítkem sociálního úspěchu. Došlo k dramatickému rozšíření zbožně peněžních vztahů do všech oblastí společenského života. Pojem konzumní společnost není ekonomicky ani politicky neutrální. Ekonomicky slouží firmám, které prostřednictvím marketinku a reklamy vyvolávají nové, umělé potřeby nebo zvyšují intenzitu stávajících, které pak se ziskem uspokojují. Politicky konzumní společnost zajišťuje loajalitu populace (konzumentů) vůči systému a establishmentu za příslib udržení a dalšího růstu konzumu v budoucnosti, a to bez ohledu na cíle systému. Svoboda konzumu činí podružnými jiné druhy svobod. Diskredituje kritické myšlení tím více, čím je nesouhlas se systémem hojnosti (konzumu) považován za neracionální. Ekologická kritika konzumní společnosti upozorňuje na to, že: 1) Rostoucí konzum zrychluje tempo přeměny přírodního bohatství na bohatství umělých věcí a tento proces je nevratný. 2) Schopnost přírodního prostředí absorbovat zplodiny masového konzumu je omezená a hluboko pod úrovní zásob neobnovitelných zdrojů, které ještě mohou být ke konzumu využity. 3) Masový konzum se týká pouze 10 až 20% světové populace na úkor všech zbývajících. 20

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize

- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize Otázka: Kultura - příroda - společnost Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): migodo - pojem kultury a jeho vymezení - kultura materiální, duchovní a normativní - vztah lidské společnosti a přírody

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více