SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012"

Transkript

1 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s Výukový materiál vznikal v letech jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na ŠS, registrační číslo CZ.07/1.1.02/ globálního grantu JmK realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Materiál prošel dvěma ověřovacími cykly výuky předmětu Sociologicko ekologický seminář. 1

2 OBSAH 1. Úvod do semináře Cíle semináře Proč seminář? Struktura semináře Způsob práce v semináři Hodnocení práce v semináři a klasifikace Zdroje a literatura Hlavní příčiny nepříznivé ekologické situace (ekologické krize) na naší planetě Člověk, společnost a příroda Člověk jako biologický nebo společenský tvor? Vztah přírody a společnosti Vliv přírody na člověka a společnost Vliv člověka a společnosti na přírodu Životní prostředí Ekologické problémy a možná řešení Ekologie a politika Životní způsob a trvale udržitelný způsob života Životní způsob jako sociologická kategorie Konzumní způsob života v konzumní společnosti Životní způsob jako naše každodenní realita Trvale udržitelný způsob života Co všechno je možné Seminární práce a obhajoby, případové studie a referáty Náměty seminárních prací Literatura Závěr semináře

3 1. Úvod do semináře 1. 1 Cíle semináře Sociologicko ekologický seminář si klade tyto cíle: 1) Environmentální syntézu přírodovědných poznatků o životním prostředí (ekologie), historie lidské civilizace (dějepis) a společenskovědních poznatků o člověku a společnosti (základy společenských věd). 2) Vzdělávacím cílem je zopakování relevantních poznatků z vyučovaných předmětů a jejich environmentální uspořádání a interpretace. Doplnění o nové poznatky, názory a pohledy odborných, hospodářských i politických kruhů. 3) Výchovným cílem je pochopení a internalizace environmentálního pohledu na budoucí možnosti hospodářského, politického, sociálního a kulturního rozvoje lidské civilizace obecně a naší společnosti zvlášť. 4) Zamyšlení nad perspektivou lidské civilizace. Environmentalismus není jediný a dominující faktor budoucnosti civilizace, je pouze faktorem nepominutelným Proč seminář? a) Už více jak třicet let slýcháme a říkáme: měli bychom se zamyslet, je za pět minut dvanáct či dokonce po dvanácté, měli bychom si přestat řezat větev, na které sedíme, měli bychom konečně začít něco dělat Je na čase další krok: b) Ukázat tři podmínky trvale udržitelného života: zdůvodnit a nalézt alternativu kapitalistického společenského a hospodářského systému, vytvořit dynamický a variabilní model trvale udržitelného života, který by mohl být akceptabilní pro většinu civilizace získat reálnou politickou podporu potřebných změn a dostatečný globální konsenzus c) Aktuální nerealističnost těchto podmínek by neměla bránit našemu dalšímu uvažování tímto směrem Struktura semináře Praktické naplnění těchto tří podmínek je nejspíš nemožné. I přesto má smysl o nich uvažovat, uvědomit si je a hledat alespoň dílčí kroky a řešení. Poznámka: Pokud necháme dosavadnímu vývoji volný průběh spoléhajíce na Klausův volný trh, který všechno vyřeší, dočkáme se nejdříve lokálních konfliktů 3

4 a později konfliktu globálního jako tradičního způsobu řešení ekologické a zdrojové katastrofy, na kterou si vědomě zaděláváme už nejméně třicet let. Výsledkem bude nejspíš postupující devastace planety a vyčerpání zdrojů, dramatické snížení počtu světové populace a snad i zmoudření, které možná založí nový začátek na základě toho, co zbylo. Proto lze strukturu semináře doplnit o cokoli relevantního a inspirujícího. 1) V semináři hned dvakrát prozkoumáme hlavní příčiny ekologické krize, na začátku a v závěru semináře. 2) Budeme analyzovat vztah člověka, společnosti a přírody. Pokusíme se objevit a objasnit ekonomickou nezbytnost využívání přírody jako jediného a jedinečného materiálního zdroje a současně zdroje uspokojujícího lidskou hrabivost a egoismus. Zaměříme se na politické aspekty a roli politiky a politiků v řešení ekologických problémů na regionální, celospolečenské a globální úrovni. Proč to bez politiky a politiků v demokracii nepůjde? 3) Objasníme, co je to životní způsob a představu trvale udržitelného způsobu života. Nejprve se zaměříme na sociologickou kategorii životní způsob a posléze zformulujeme potřebné změny k přechodu na trvale udržitelný způsob života jako protipólu konzumního způsobu života a konzumní společnosti. 4) Budou tyto souvislosti v přístupech a změnách akceptovatelné pro nejširší veřejnost, elity a politickou sféru? Nebo převáží zájem výrobců a společenské vrstvy prestižní spotřeby podporovaný těmi, kteří se chtějí za každou cenu dostat výš? 5) Tyto problémy budou po vstupním výkladu a diskuzi pojednány v seminárních vystoupeních (referátech) a v seminárních pracích. a) Referáty i seminární práce mohou být tematicky výběrem z doporučeného seznamu témat nebo svobodnou (a schválenou) volbou studentů. b) Seminární práce mohou mít podobu popisu řešení lokálního ekologického problému místní samosprávou. c) Seminární práce lze uplatnit v celoškolském programu školních obhajob seminárních prací. 6) Závěr semináře bude spočívat v obhajobě zbývajících vybraných seminárních prací a písemné eseji na jednotné téma, které vyplyne z průběhu semináře Způsob práce v semináři 1) Jednotlivým tématům a základním problémům bude vždy věnován vstupní výklad, na který naváže svobodný diskurs. 2) Názory a stanoviska studentů se budou promítat do seminárních vystoupení a referátů. Každý autor si po svém vystoupení bude řídit diskuzi a na závěr provede shrnutí. 3) Komplexnější pohledy a názory studentů budou zformulovány v seminárních pracích, které mohou být uplatněny i na vyšších úrovních studentské odborné práce. 4

5 4) Důraz budeme klást na: a) zvládnutí a pochopení základních pojmů, vztahů a souvislostí b) kritické myšlení c) invenci 5) Studenti při plnění úkolů a při přípravě na seminář mohou využívat školní počítačovou síť a její napojení na internet, školní či vlastní notebooky a netbooky. Pro vystoupení studentů lze použít PC prezentací a multimediálních učeben školy. Všechny požadované odevzdávané úkoly budou zpracovány písemně na PC. 6) Seminární vystoupení, referáty a seminární práce. a) Seminární vystoupení v podobě referátu by nemělo přesáhnout 8-10 minut a následná diskuze včetně závěrečného shrnutí by měla mít stejný rozsah. Optimální jsou dva referáty v rámci jedné vyučovací hodiny. b) Seminární práce budou po formální stránce zpracovány podle platných norem včetně citací a zdrojů v rozsahu 3-5 stran čistého textu. c) Témata budou studentům nabídnuta tak, aby pokrývala předmětné pole semináře s tím, že po jejich vyčerpání lze dojednat témata další, volná. d) Seminární práce mohou mít podobu popisu či analýzy řešení konkrétního lokálního ekologického problému občany a místní samosprávou. e) Seminární vystoupení, referáty včetně závěrečného shrnutí a obhajoby seminárních prací mohou mít podobu prezentace. f) Termín celoškolských obhajob bude stanoven rozhodnutím vedení školy Hodnocení práce v semináři a klasifikace Student bude hodnocen na základě těchto kriterií: 1) Úroveň seminárních vystoupení, referátů a seminárních prací jak v rovině meritorní, tak i v rovině formální. Plagiáty, zejména internetové jsou nepřípustné. 2) Aktivita a invence na seminářích, které prokážou zvládnutí základních pojmů, vztahů a souvislostí a schopnost kritického myšlení. Kromě toho musí splnit obecné požadavky stanovené školním řádem a nařízeními vedení školy (docházka, kázeň) Zdroje a literatura 1) Průběžně doplňovaný seznam základní doporučené literatury pro seminář. 2) Aktualizovaný seznam základních témat referátů a seminárních prací. 3) Další odborné a populárně naučné publikace. 4) Otevřené zdroje: noviny, časopisy, televizní programy, internet. 5) Odborné a specializované akce. 5

6 2. Hlavní příčiny nepříznivé ekologické situace (ekologické krize) na naší planetě Téměř celá odborná i laická veřejnost se shoduje v tom, že ekologické problémy objektivně existují a většina z ní i na tom, že stejně reálná je i globální ekologická krize. Než se pokusíme odpovědět na tradiční otázku, kdo nebo, co za to může, zkuste se nad tímto problémem zamyslet. Na základě všeho, co o tom víte, zformulujte v bodech či velmi stručných tezích nejdůležitější příčiny ekologické krize a pokuste se je seřadit podle důležitosti, kterou jim přikládáte. Dejte pozor, ať nesmícháte příčiny, projevy a důsledky ekologické krize. Až tento domácí úkol odevzdáte, provedeme sumarizaci výsledků a porovnáme s ostatními seminárními skupinami. Úkoly vám vrátím, abyste si na závěr tohoto semináře mohli porovnat vaše současné, řekněme laické vidění příčin ekologické krize s pohledem podstatně poučenějším. Jak alespoň doufám. 3. Člověk, společnost a příroda Uvažování o lidské společnosti musí nutně začít výkladem a analýzou vztahu lidského společenství a přírody. Proč? 3. 1 Člověk jako biologický nebo společenský tvor? V sociologii XIX. století vznikly dvě krajní představy: 1) člověk je živočich: přírodní bytost, biologický druh, příroda a její podmínky jsou určující pro život člověka 2) člověk je společenský tvor: to znamená, že společnost, její podmínky, pravidla a zákonitosti jsou pro život člověka rozhodující. Dnes už víme a většina sociologů na tuto otázku odpovídá tak, že člověk je jak biologický tvor, protože musí dýchat, jíst, pít vylučovat, rozmnožovat se a taky zemřít, tak i společenská bytost, protože je dělbou práce odkázán na druhé lidi, vyrábí, mluví, komunikuje, má vědomí, vytváří kulturu a věří Vztah přírody a společnosti Představuje složitý propletenec vzájemných vztahů, souvislostí a oboustranného ovlivňování. Teoreticky má tento vztah dvě roviny, které ovšem v praktickém každodenním životě nelze oddělovat. 6

7 Vliv přírody na člověka a společnost se uskutečňuje prostřednictvím tzv. přírodních faktorů, které působí na společnost během jejího vzniku a celého historického vývoje: že: 1) faktory biologické, např. pohlaví, věk, rasa, genetické dispozice 2) faktory demografické, např. struktura obyvatelstva podle věku, pohlaví, rodinného stavu, typů rodiny, hustoty obyvatelstva, tempa přirozeného přírůstku atp. 3) faktory geografické, jako je souhrn přírodních daností: klima, reliéf krajiny, nadmořská výška, surovinové a energetické zdroje atp. Význam (funkce) přírodních faktorů z hlediska vývoje lidské civilizace spočívá v tom, - příroda představuje věčný a nevyhnutelný předpoklad vzniku a rozvoje lidské společnosti, - přírodní faktory podstatně ovlivňují formu, tempo a varianty společenského rozvoje. Z toho plyne, že přírodní faktory jsou současně limitující (omezující) i stimulující (podporující) činitelé historického vývoje lidské civilizace. Protože civilizace tyto faktory v průběhu svého vývoje výrazně mění, vzniká mimořádná odpovědnost lidstva vůči přírodě samotné. Poznámka: Přecenění, příliš velká váha přikládaná přírodním faktorům dala v sociologii XIX. stol. vzniknout tzv. naturalismu, např. v podobě geografického či demografického determinismu Vliv člověka a společnosti na přírodu se uskutečňuje prostřednictvím lidský činností, z nichž nejdůležitější je práce. Práce vedla k vytvoření tzv. druhé přírody, jako výsledku působení člověka na původní přírodu. Tento vliv bývá chápán jak pozitivně, tzn. s konstruktivními důsledky, tak negativně s důsledky destruktivními. Poznámka: Podle V. Klause člověk a společnost přírodu svou činností zhodnocují o přidanou hodnotu. Vztah člověka, společnosti a přírody se v průběhu civilizačního vývoje utvářel v několika kvalitativně odlišných etapách, na jejichž počátku stály významné mezníky lidské historie: 1) Počátek lidské civilizace Primární závislost (prvotní, jednoznačná, rozhodující) člověka na přírodě, boj o přežití. Člověk si neuměl a nemohl brát víc, než potřeboval. Zásahy do přírody jsou minimální (sběr, lov) a příroda je bez problémů uvádí do původního stavu. 7

8 2) První velká dělba práce, tzv. neolitická revoluce Specializace na pastevectví a zemědělství. Závislost člověka na přírodě trvá, ale jeho zásahy do přírody jsou větší: kácení lesů, výstavba obydlí, zavlažování. Dochází k určitému narušení biologické rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Lidská společnost se z přírody postupně vyděluje a její vliv na přírodu sílí. Jde o lokální poškozování přírody, které je příroda stále schopná napravovat. 3) Vznik organizované společnosti Vztah mezi člověkem a přírodou ztrácí bezprostřední, nezprostředkovatelnou podobu předcházejících etap. Mezi člověka a přírodu se postupující dělbou práce staví trh. Lidské výtvory a vztahy začínají mít v životě lidské společnosti větší vliv a význam než příroda, která je jimi stále významněji ovlivňována. Člověk zesiluje svoji vládu nad přírodou, jeho vliv je cílevědomější, rozsáhlejší a hlubší. Prohlubuje se rozpor mezi bezprostředními zejména hospodářskými zájmy a cíli společnosti a jejich dlouhodobými a neočekávanými důsledky pro přírodu. Člověk se přírodě vzdaluje, postupně před ní ztrácí posvátný respekt minulých etap kolébán biblickou představou o pánu tvorstva a nastupujícím antropocentrismem. Poškozování přírody se prohlubuje, ale jeho dopad na život společnosti je pro člověka spíše nepozorovatelný. 4) Průmyslová revoluce Dobývání a ovládání přírody se uskutečňuje prostřednictvím průmyslové výroby, která sice přinesla lidstvu mnoho pozitivního (nové energie, suroviny, materiály, technologie), ale z dlouhodobějšího hlediska devastace přírody dosáhla takového stupně, na který již svou regenerační silou nestačila. Příroda je považována za nevyčerpatelný zdroj existující zde jen pro člověka a kvůli němu. Zdaleka již nejen pro uspokojování bezprostředních existenčních potřeb člověka, ale i jako materiální základna sociálních nerovností a konzumního způsobu života. 5) Vědeckotechnická revoluce Byla založena na epochálních vědeckých objevech typu jaderné energie, výpočetní techniky, nanotechnologií či genetiky. Dala člověku dříve netušené prostředky, jejichž užití způsobuje rozsáhlé a hluboké negativní změny v přírodním prostředí, z nichž mnohé jsou nevratné. Současně ovšem vyzbrojuje člověka a společnost takovými prostředky, že existuje reálná možnost jak zničit, tak i uchovat přírodu a tím i zničit či uchovat sebe sama. Tento stav sociologové pojmenovali jako civilizace na rozcestí. Bohužel, již na něm stojíme příliš dlouho a rýsující se tendence nejsou ani příliš racionální, ani povzbudivé. Docela zajímavou interpretaci vztahu společnosti a přírody nabídl náš přední sociolog Miloslav Petrusek (1936) již v textu Úvod do obecné sociologie (1985): Při uvažování o vztahu společnosti a přírody je třeba mít na paměti tři výchozí okolnosti: 1) Lidé a lidské skupiny v minulosti vždy a dnes většinou téměř nerespektují limitující působení přírody. Chovají se tak, jako by přírodní zdroje, které jsou biologickým a fyzikálním předpokladem lidské existence, byly nevyčerpatelné. 8

9 2) Stimulující působení přírodních faktorů (varování) v procesu překonávání lidské závislosti na přírodních zdrojích si člověk většinou neuvědomoval. Zejména v novodobých společnostech bylo toto varování zprostředkováváno rozvojem vědy a techniky, jejichž vlastní stimulace a motivace byla povýtce ekonomická. Tedy toto varování vypadalo jako kontraproduktivní. V mnohém dodnes člověk tváří v tvář vyčerpané přírodě čeká na zázrak, který přinese věda a technika (nové, na přírodě nezávislé zdroje, možnosti regenerace atp.). Ale co když se zázrak nebude konat? 3) Charakter lidského působení na přírodu měl v neposlední řadě díky sociálním podmínkám, dosti neperspektivní charakter. Nebyly totiž domýšleny budoucí důsledky současného využívání přírodních zdrojů, manipulace s flórou a faunou atp. Nejde jen o např. bezohledné kácení lesů, ale o systémové důsledky takového zásahu do přírody. V historickém vývoji vztahu společnost příroda můžeme identifikovat tři základní etapy v tomto vztahu: 1) Vztah primární závislosti Přírodní faktory v člověku i mimo člověka výrazně převládají, ale člověk postupně a stále programověji přírodu ovládá. Program ovládnutí přírody čteme už v bibli: řekl jim Bůh: ploďtež a rozmnožujte se, a naplňte Zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským, i nad všelijakým živočichem hýbajícím se na zemi. Lidí na Zemi bylo ovšem málo, disponovali nedokonalými prostředky i věděním, a tudíž byli závislými vládci přírody a současně jejími nevědomými ničiteli. 2) Stádium relativní nezávislosti Přináší jej teprve moderní kapitalistická tržní společnost. Příroda se jeví jako nevyčerpatelný zdroj, který je člověk schopen stále aktivněji ovládat. Biblický program nabývá charakter filozofické reflexe (nepřichází jako by od boha, ale je již uvědomělou lidskou volbou): R. Descartes: člověk je povinen ovládnout přírodu a živočichové jsou pouhé stroje, které mají člověku sloužit a nezaslouží si jeho sympatií. I. Kant: člověk je odpovědný jen sám sobě. Romantické volání po návratu k přírodě a rousseauovská vize ušlechtilého divocha, který ostatně nikdy neexistoval, zůstanou bez praktické odezvy. Teprve na začátku XX. století si někteří, dokonce i státníci (Roosewelt 1908) položí elementární otázku: a co potom? Ale ani na ni ještě nebude hledána odpověď. 3) Stádium negativní závislosti Negativní závislost na přírodě začíná v 70. letech XX. století. Přírodní zdroje jsou téměř vyčerpány či zdevastovány. Člověk už méně přírodu ovládá, než je jí ovládán. Toto stádium je důsledkem prohlubující se sociální nerovnosti, třídní diferenciace na bohaté a chudé, mocné a bezmocné, ovládané. Nicméně jeho důsledky jsou všeobecné, nediferencované. Katastrofické vize, které dnes již čteme s neměnnou pravidelností, mohou být dramatickou nadsázkou v jednotlivostech, ale jsou reálným dramatem ve svém celku. Dramatem s otevřeným koncem, jehož autorem i hlavním hercem je člověk. 9

10 3. 3 Životní prostředí Prostředí, v němž lidská civilizace žije, se v průběhu historického vývoje radikálně změnilo. Životní prostředí má tři základní složky: 1) materiální - hmotné prostředí utvářené procesy industrializace a urbanizace 2) duchovní - kterou vytváří dosažený stupeň lidského poznání 3) sociální - souhrn mezilidských vztahů, organizací a institucí na různých úrovních 3. 4 Ekologické problémy a možná řešení Stav životního prostředí jako celku se přibližně od 60. let XX. století považuje za velmi nepříznivý až kritický a neustále se zhoršující. Většinou se hovoří o tzv. ekologické krizi, která je považována za jeden z nejvýznamnějších globálních problémů současnosti. Poznámka: Ekologie je nauka o vztazích organizmů a jejich životního prostředí a vztazích organizmů mezi sebou. Názory na ekologickou situaci, její příčiny a možná řešení se dosti různí. Nicméně je zřejmé, a v tom panuje shoda, že je to problém nejen technický či technologický nebo jen přírodní, ale především problém sociální, související s diferenciací společnosti, základními individuálními a společenskými hodnotami a zájmy, způsobem života atp. 10

11 V nejobecnější rovině má současná globální ekologická krize tři základní příčiny: 1) intenzitu, hloubku a rozsah zásahů společnosti do přírody zejména ve druhé polovině XX. století, 2) kumulaci důsledků předcházejících menších a pozvolnějších negativních změn a 3) z toho vyplývající silně zmenšenou samočistící a regenerační schopnost přírody. Samozřejmě není vůbec od věci začít velmi seriozně a historicky uvažovat o motivaci těchto zásahů člověka a společnosti do přírody. Kdy a proč se mění uspokojování základních potřeb, později zlepšování kvality života v touhu po zisku pro zisk sám. (Zkuste vymyslet a zdůvodnit i jiné souvislosti.) Z tohoto úhlu pohledu jsou možné i tyto příčiny vzniku ekologických problémů a ekologické krize samotné: 1) přelidnění 2) nadměrná exploatace, drancování přírody, planety 3) devastace přírody, planety Tyto okolnosti formovaly neustále se zhoršující podmínky pro život na Zemi s exponenciálním růstem obyvatel. Opět se nabízí otázka proč? Nejspíš proto, že se člověk svou hominizací vymknul z řádu přírodní evoluce. Přestal být organickou součástí přírody, respektive přestal se jako organická součást přírody chovat. Nejprve z touhy po lepším uspokojování potřeb, později z touhy po nejúčinnějším prostředku tohoto uspokojování, tzn. z touhy po majetku a moci. Je vlastnictví přirozenou potřebou člověka? Mezi nejzávažnější ekologické problémy současnosti patří: 1) postupné vyčerpávání přírodních surovinových a energetických zdrojů 2) znečištění základních přírodních složek: půdy, vody a vzduchu 3) vymizení mnoha rostlinných a živočišných druhů 4) množství a kvalita potravin 5) nepřístupnost a ubývání pitné vody 6) odpady 7) klimatické změny, globální oteplování 8) přelidnění Globální oteplování se stalo v posledním desetiletí vděčným mediálním tématem a u nás navíc bitevním polem mezi prezidentem V. Klausem a ekology a klimatology. Rád bych obrátil pozornost k tomu, že je to v současnosti především i zástupný problém efektivně odvádějící pozornost od dalších, neméně závažných projevů a důsledků ekologické krize. Úspěšně se tím zakrývá politický, materiálně existenční a filozoficky existenciální charakter ekologické krize. 11

12 Další významné ekologické problémy můžete pojednat ve svých seminárních vystoupeních nebo v seminárních pracích. Mnoho problémů i v této oblasti vzniká nechtěně a nečekaně, bývají nazývány ekologickým bumerangem, který je obdobou sociologických nechtěných, nezamýšlených důsledků lidského jednání. Například chemická hnojiva v zemědělství vedou sice k vyšší úrodě a větší výrobě potravin, ale také ke kontaminaci zemědělské půdy a takto vypěstovaných a vyrobených potravin. Nemluvě o chemickém prodlužování životnosti a vylepšování atraktivnosti potravin samotných. Důsledkem jsou tzv. civilizační choroby, např. alergie a vymírání rostlinných a živočišných druhů. Odtud historicky vznikla potřeba ekologické politiky, která by postupně omezila, zastavila a posléze odstranila ekologickou zátěž, pokud je to ještě vůbec možné. Nejčastějším prvkem nápravných opatření je představa alternativnosti, tj. hledání něčeho, co by nahradilo minulé i současné ke krizi vedoucí postupy a nahradilo je novými, které by v maximální míře respektovaly přírodu a byly s ní v souladu. Hledá se alternativní zemědělství, doprava, energetika, technologie atp. Vedle toho se v závěru XX. století objevily koncepty nejprve trvale udržitelného rozvoje a později, jako jeho doplnění či dokonce protiváha, koncept trvale udržitelného života (způsobu života). Kritici trvale udržitelného rozvoje tvrdí, že je to eufemismus pro trvalý růst (růst Růstu) a ten nemůže být v uzavřeném systému trvale udržitelný. Trvale udržitelný způsob života implikuje omezení spotřeby a výroby, a tím se dostává do existenciálního i existenční konfliktu s kapitalismem. Proto prý nemá šanci na úspěch Ekologie a politika Aneb proč to bohužel bez politiky a politiků nejde? 1) Protože se na péči o přírodu a životní prostředí nedá bezprostředně vydělat. Příroda a životní prostředí samy o sobě nikomu nic nezaplatí, musí ji zastupovat, tedy platit stát. 2) Aby tak činil, musí být nejen před volbami přesvědčen o smysluplnosti tohoto počínání. Dokonce i s vědomím, že to značná část voličů neocení, neboť nejen stát (establishment) uvažuje maximálně v horizontech jednotlivých volebních období, ale i volič se naučil, že košile je bližší než kabát. 3) Moderní demokratický stát plní (měl by plnit) v tomto ohledu tři základní úkoly: a) vytváří normativní právní rámec, který má devastaci a nadměrné exploataci přírody a přírodních zdrojů zamezit. b) Významně se podílí (měl by a může se podílet) na environmentální výchově obyvatelstva směřující k udržitelnému životu. c) Sanuje závažné škody z minulosti, u nichž nelze dohledat a popohnat k odpovědnosti viníka. 4) Efektivní realizace těchto úkolů naráží na základní a rozhodující cíl kapitalistické tržní ekonomiky, kterým je zisk. 12

13 5) Maximalizaci soukromého zisku bylo podřízeno celé XX. století a XXI. století v tomto úsilí jen dramaticky a úspěšně pokračuje. Ve druhé polovině XX. století postupně vzniká masová konzumní společnost a konzumní způsob života jako nesmírně účinný prostředek maximalizace soukromého zisku účelově ztotožňující společenský pokrok s hospodářským růstem. 6) Od 70. let XX. století je celkem zřejmé, že v podmínkách omezených zdrojů, postupující devastace planety a exponenciálního růstu světové populace je dosavadní vývoj neudržitelný (Římský klub, ekologická hnutí). 7) Řešení lokálních ekologických problémů a prosazování preventivních opatření zpravidla přesahuje místní možnosti. Vyvstává potřeba politického subjektu, který by mohl reálně zasahovat do legislativy, rozpočtu a vládních opatření. S touto vizí od počátku 80. let XX. století vznikají ze stávajících značně diferencovaných a roztříštěných ekologických hnutí a aktivit politické strany, které se obvykle nazývají Zelení. 8) Ekologické problémy se globalizují i díky globalizovanému světovému hospodářství, které přestává rozlišovat hranice jednotlivých států. Potíž je v tom, že globalizovaná světová ekonomika a její hlavní hráči nemají důstojného a dostatečně silného a nezávislého politického partnera, který by byl ochoten a schopen důsledky strategie růstu Růstu (Václav Bělohradský) řešit. Strategie usilující o privatizaci maximalizovaného zisku a socializaci pokud možno veškerých nákladů a ztrát. 9) Pokusíme se prostřednictví vašich referátů a diskuze najít ty správné otázky a možné odpovědi. V rámci poctivosti a spravedlnosti je nutné hned na začátku připomenout, že sice značná většina odborné veřejnosti s tímto pohledem více či méně souhlasí, nicméně existuje ještě jeden extrémní liberální názor, že pokud vůbec nějaké ekologické problémy reálně existují, pak je úspěšně vyřeší tržní mechanismus, pokud do něj státy a vlády nebudou zasahovat (Václav Klaus). 13

14 4. Životní způsob a trvale udržitelný způsob života Domníváme se, že způsob života představuje v obecné rovině jednu z klíčových sociologických kategorií souvisejících s otázkami ekologické krize i jejím řešením. Životní způsob lze totiž považovat za příčinu a současně i možné řešení ekologické krize. 14

15 4. 1 Životní způsob jako sociologická kategorie Velký sociologický slovník vymezuje způsob života jako každodenní, ustálené, soukromé zvyklosti, obyčeje a sklony zakládající typické formy sociální interakce a podmiňující vzorce prostorového chování, výběr sociálního prostředí i strukturu využití času, příjmů a vydání. Tato kategorie (pojem), má obvykle latentní (skrytý) hodnotící aspekt: zdravý, pohodlný, bohémský, příživnický atp. K životnímu způsobu můžeme přistupovat: a) deskriptivně empiricko teoreticky, tzn. popisujeme to, co je b) normativně, tzn. formulujeme to, co by mělo být V české sociologické tradici vycházející z ekonomického determinismu byla analýza způsobu života postavena na čtyřech otázkách: 1) způsob obživy 2) efekt využití diferencovaných schopností, předpokladů a zdrojů (jaký typ člověka je v daném společenském systému úspěšný) 3) do jakých typů vztahů a vazeb se jednotlivec při uplatňování svých schopností, předpokladů a zdrojů dostává 4) jak se tento proces odráží ve vědomí lidí, v jejich volbě strategie a taktiky života Jiří Buriánek ve své gymnaziální Sociologii, kterou mnozí znáte, definuje způsob života jako komplex činností integrovaný určitou hodnotovou orientací. Jana Duffková v Sociologii životního stylu vymezuje způsob života jako to, jak lidé žijí, tzn. bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, vyrábí, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, pečují o děti atp. Duffková formuluje sedm základních rovin způsobu života: 1) subjektivní, kterou představuje nositel životního způsobu a jeho potřeby, vlastnosti, schopnosti, zkušenosti, hodnoty, ambice a limity 2) objektivní, kterou představují životní praktiky a zvyklosti, činnosti a vztahy tzn. sociální jednání a chování 3) kvantitativní, materiální, kterou reprezentuje životní úroveň nebo jinak: náklady, množství prostředků nutných k realizaci životního způsobu 4) kvalitativní, reprezentovanou tzv. kvalitou života, tzn. kam, k čemu člověk směřuje, k jakému smyslu 5) prostorovou, kterou reprezentují místa, kde se životní způsob odehrává, fyzické životní prostředí 15

16 6) časovou, reprezentovanou fází životního cyklu a časem pracovním a mimopracovním, tzn. časem vázaným a volným 7) normativní, reprezentovanou právním řádem, obecnou morálkou a nekodifikovanými pravidly společenského systému, které nemusí být ve vzájemném souladu. Dále zvyky, tradicemi a obyčeji. Znaky způsobu života Jedná se o kategorie či charakteristiky, které utvářejí způsob života každého jednotlivce a současně jsou i mnohé jeho projevem a důsledkem. Připomínám, že se jedná o jeden z mnoha možných pohledů na charakteristické znaky způsobu života, který je veden snahou po dosti vyčerpávající charakteristice z hlediska potřeb našeho semináře. 1) Demografická charakteristika: pohlaví věk rodinný stav počet dětí 2) Vzdělání a další vzdělávání: základní střední bez maturity střední s maturitou, vyšší odborná škola vysokoškolské vysokoškolské vědecké přírodovědné technické humanitní kombinované Další vzdělávání: účast v programu (včetně univerzity třetího věku) individuální žádné 3) Způsob obživy: pracovní poměr pracovní smlouva podnikatel osoba samostatně výdělečně činná žena (muž) v domácnosti, na mateřské (otcovské) dovolené důchodce, starobní, invalidní rentiér nezaměstnaný 16

17 4) Majetek a příjem: průměrný měsíční (roční) příjem (mzda, plat) a benefity průměrný roční kapitálový příjem (výnos) majetek movitý majetek nemovitý majetek celkem 5) Bydlení: nájemní soukromé byt dům město: střed, periferie, atraktivní čtvrt, satelit venkov 6) Domácnost: složení domácnosti (nukleární rodina, širší rodina (prarodiče), tzv. single atp.) vedení domácnosti (dělba práce, využívání placených služeb atp.) stravování (společné, individuální, kombinované) péče o děti a prarodiče 7) Volný čas: Představuje široké spektrum prolínajících se volnočasových aktivit: kulturní sportovní sociální vzdělávací veřejné (veřejně politické) rekreační a cestovatelské hobby a manuální 17

18 8) Péče o zdraví: tzv. zdravý životní styl, např. aktivity v oblastech: práce a rodina (hygiena, stres, rozložení zátěže, odpovědnost) volnočasové aktivity (fyzická a duševní kondice) stravování lékařská péče Poznámka: podle definice WHO zdravím rozumíme stav optimální tělesné a duševní sociální pohody. 9) Angažovanost: zájem o věci veřejné provázený aktivní snahou je změnit, zlepšit nebo využít. členství v politických stranách a hnutích účast v organizovaných zájmových skupinách občanské společnosti 10) Spotřeba: na závěr jsme si ponechali klíčovou kategorii životního způsobu z hlediska trvale udržitelného způsobu života a ekologické krize. Spotřebu můžeme rozlišit na: společenskou, tj. spotřeba částečně nebo celkově hrazená ze společenských zdrojů osobní, tj. spotřeba sloužící k uspokojování hmotných a duchovních potřeb každého člověka prostřednictvím osobních příjmů. Srovnání, včetně mezinárodního umožňuje tzv. spotřební koš, který zahrnuje typizované základní výdaje (potraviny, nealko, bydlení, doprava a spoje, péče o zdraví, kultura, vzdělání atp.) Pro účely našeho semináře vytvoříme tuto typologii spotřeby: 1) existenční spotřeba, představuje existenční minimum na úrovni asi 1/3 průměrné spotřeby pásmo chudoby 2) malá spotřeba, představuje sociální minimum, asi ½ průměrné spotřeby 3) průměrná spotřeba, představuje standardní spotřebu, zajišťující běžné fungování života konzumní způsob života 4) nadprůměrná (nadstandardní až luxusní) spotřeba 5) prestižní (luxusní demonstrativní, okázalá) spotřeba Spotřeba je z hlediska trvale udržitelného života klíčovým jevem a je velmi zajímavá i pro sociologii. Analyzuje spotřební chování, motivace, preference, sestavuje různé typologie spotřebitelů, analyzuje sociální funkce spotřeby, jako např.: 1) funkce existenční, tzn. spotřeba jako prostředek zajištění fyzického přežití, biologického života. 2) funkce imaginativní, spotřeba umožňuje překročit každodennost (suvenýry, umění, starožitnosti, sběratelství, atp. 3) funkce komunikační, tzn. prostřednictvím spotřeby komunikujeme s druhými lidmi. Spotřeba definuje naši sociální příslušnost (referenční skupinu) a odlišnost od jiných skupin. Alvin Toffler (USA): Šok z budoucnosti (1970): balíček životního stylu určuje příslušnost k sociální skupině a jejímu způsobu života, šetří každominutové rozhodování, ale současně omezuje individuální volbu, postoje, preference a vkus. Konzumní společnost vytváří situaci overchoice (převýběr) i v těch nejbanálnějších a nejběžnějších nákupech stojíme před volbou z mnoha možností, které spíše komplikují volbu, místo aby přinášely uspokojení. 18

19 Civilizační vývoj je již dosti dlouho provázen dvěma krajními tendencemi ve spotřebě: 1) neustálé zvyšování spotřeby v podobě konzumního způsobu života a konzumentství 2) minimalizace spotřeby, např. myšlenka tzv. rozumných potřeb. I bez odborných analýz je zřejmé, která z tendencí zvítězila a zvítězit musela, neboť je podmínkou fungování moderní kapitalistické ekonomiky. Skromná spotřeba a racionalizace potřeb je pro většinu chudých pouze z nouze ctnost a pro bohaté hloupost a v nejlepším případě málo pochopitelná extravagance. Navzdory tomu, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude nejspíš klíčovou podmínkou trvale udržitelného života, ne-li pouhého přežití. Spotřeba může mít tři základní podoby a každé z nich odpovídá i základní cíl: 1) Spotřeba jako prostředek je motivována: chci mít, abych použil 2) Konzumentství je motivováno: chci mít, abych vlastnil 3) Prestižní spotřeba je motivována: chci mít, abych ukázal, že vlastním S trvale udržitelným způsobem života může být spojena přirozeně jen první podoba spotřeby sloužící k uspokojování potřeb. Uspokojování potřeb ovšem otevírá dva problémy: 1) Co to jsou potřeby? (viz psychologie) 2) Potřeby reálné (rozumné, racionální) a potřeby umělé (vyvolané). Myšlenka racionálních potřeb a dobrovolné skromnosti není nová a už vůbec její vznik není spojen jen s představou trvale udržitelného života. Má kořeny už v antické filozofii v dílech kyniků (Diogénes ze Sinópé) nebo stoiků (Seneca, Epiktétos). Kynici viděli základ štěstí a ctnosti ve zřeknutí se bohatství a všech smyslových požitků, stoici požadovali život v souladu s přírodou a oproštění se od vášní, v klidu duše. Pojetí rozumných potřeb mělo jeden z vrcholů v osvícenské filozofii XVIII. století. Francouzský filozof Paul Heinrich Dietrich von Holbach nabídl dvě východiska: 1) individuální, spočívající v rozumném sebeomezení potřeb, které by mělo přispívat všeobecnému blahu a svobodě samého člověka. Nejrozumnější je ten, kdo má nejméně potřeb, protože zbytečné potřeby matou duši a odčerpávají energii. 2) společenské, spočívající v zákonem regulovaném a usměrňovaném růstu potřeb. Čím více má národ potřeb, tím více závisí na těch, kteří mohou tyto potřeby uspokojovat, např. suroviny. Vývoj myšlenky rozumných potřeb získal ve XX. století dramatickou podobu např. v Číně v období Velké kulturní revoluce ( ) provázené kasárenským komunismem a asketismem s hesly: Boj proto rozkoši, Co dříve stačilo třem lidem, musí nyní stačit pěti, Deset let odříkání a deset tisíc let blahobytu. Podobně v Kambodži za vlády Rudých Khmerů ( ). Samozřejmě, že tyto tragické excesy myšlenku rozumných potřeb jen zdiskreditovaly. Racionalita a jistá skromnost ve spotřebě navazují na dva velké okruhy problémů: 1) masová spotřeba a společnost masové spotřeby, 2) globální problémy. 19

20 Současně vyvolávají řadu otázek, jejichž zodpovězení může být podmínkou nebo alespoň pomůže našemu dalšímu uvažování. Tak například: - Jsou lidské potřeby neomezené a stále rostoucí? - Pokud ano, může stejně tak růst spotřeba materiálních statků? - Platí: rostoucí spotřeba = rostoucí štěstí? - Je Homo consumens ještě Homo sapiens? Masová spotřeba a její rozšiřování do nejlidnatějších zemí planety (Čína, Indie) prohlubuje stávající globální problémy a vytváří nové: - zrychluje exploataci (využívání) neobnovitelných zdrojů a přibližuje hranici zlomu - devastuje obnovitelné zdroje a podmínky jejich existence (pěstování) - násobí objemy odpadu - pravděpodobně urychluje klimatické změny - pitná voda se stává strategickou surovinou Má tzv. rozvojový svět nárok na standard tzv. vyspělého světa? Na tyto otázky není vůbec jednoduché odpovědět. Nejspíš proto, že na většinu z nich jednoznačná odpověď vůbec neexistuje. To ovšem neznamená, že jim netřeba věnovat pozornost. Právě naopak. Závěrem chci říct, že kromě uvedeného existuje množství více či méně zajímavých a výstižných vymezení a typologií životního způsobu, jimiž člověk vytváří a definuje svoji identitu a přístup k životu Konzumní způsob života v konzumní společnosti Stále rostoucí konzum materiálních statků se stal dominantní kulturní hodnotou a měřítkem sociálního úspěchu. Došlo k dramatickému rozšíření zbožně peněžních vztahů do všech oblastí společenského života. Pojem konzumní společnost není ekonomicky ani politicky neutrální. Ekonomicky slouží firmám, které prostřednictvím marketinku a reklamy vyvolávají nové, umělé potřeby nebo zvyšují intenzitu stávajících, které pak se ziskem uspokojují. Politicky konzumní společnost zajišťuje loajalitu populace (konzumentů) vůči systému a establishmentu za příslib udržení a dalšího růstu konzumu v budoucnosti, a to bez ohledu na cíle systému. Svoboda konzumu činí podružnými jiné druhy svobod. Diskredituje kritické myšlení tím více, čím je nesouhlas se systémem hojnosti (konzumu) považován za neracionální. Ekologická kritika konzumní společnosti upozorňuje na to, že: 1) Rostoucí konzum zrychluje tempo přeměny přírodního bohatství na bohatství umělých věcí a tento proces je nevratný. 2) Schopnost přírodního prostředí absorbovat zplodiny masového konzumu je omezená a hluboko pod úrovní zásob neobnovitelných zdrojů, které ještě mohou být ke konzumu využity. 3) Masový konzum se týká pouze 10 až 20% světové populace na úkor všech zbývajících. 20

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti

Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti Téma 4: Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti Lidstvo dosáhlo ve svých dějinách bodu, kdy musí přehodnotit, kam jde a jak se tam dostane. Za posledních 350 let lidé budovali

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci)

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002 2016 (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Libor Prudký FHS UK Vznik: Vývoj výzkumu Na základě srovnávací a sekundární

Více

2. Zařazení a význam učiva. 3. Tvorba obsahu učiva. Podstata fungování tržní ekonomiky

2. Zařazení a význam učiva. 3. Tvorba obsahu učiva. Podstata fungování tržní ekonomiky Podstata fungování tržní ekonomiky Základní ekonomické pojmy 1. Předpoklady žáků pro studium předmětu ekonomika včetně prvního tématického celku na SŠ Samostatný předmět ekonomika na základních školách

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize

- vztah lidské společnosti a přírody - životní prostředí a ekologická krize Otázka: Kultura - příroda - společnost Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): migodo - pojem kultury a jeho vymezení - kultura materiální, duchovní a normativní - vztah lidské společnosti a přírody

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika

Lidský potenciál české společnosti a veřejná politika a veřejná politika Slavnostní a pracovní zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 9.10. 2006 Martin Potůček, Karlova Univerzita v Praze a veřejná politika

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology Povinné materiály z prezentací Sociologie jako vědecká disciplína SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 29. září 2015 Sociální a sociologický problém Peter

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Ekologie a environmentalistika

Ekologie a environmentalistika Skripta jsou v tištěné verzi k dispozici ve vědeckých knihovnách ČR a ve vybraných knihovnách vysokých škol a k prodeji na Univerzitě Hradec Královí. Níže je obsah skript a úvod k nim. Ekologie a environmentalistika

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování Ing. Ilona Machatová Problematika udržitelného rozvoje obecně zasahuje do velkého počtu oblasti a vědních disciplin včetně územního plánování. Příspěvek

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více