Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství vymezeného v RVP ZV. Integruje rovněž část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Osobnostní a sociální rozvoj) a vzdělávacího oboru Člověk a svět práce ( tematický okruh Svět práce). Do vzdělávacího obsahu jsou začleněná průřezová témata RVP ZV : Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. Společně s Dějepisem a Českým jazykem je realizováno průřezové téma Mediální výchova. Výchova k občanství se vyučuje od šestého do devátého ročníku. Časová dotace je od ročníku 1 hodina týdně ( třída se nedělí na skupiny).součástí výuky jsou návštěvy státních a kulturních institucí, úřadů, jednoduché projekty a terénní práce. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: nabízí žákům k výběru společenskovědní témata, která žáci zpracovávají formou referátů, portfolií, posterů s využitím různých zdrojů informací, jejich zpracování konzultují s učitelem a prezentují před spolužáky.(kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní) prostřednictvím skupinové práce, hraní rolí, diskusí apod. vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli a vyhodnocovali různé životní situace (kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní) navozuje situace, kdy žáci si žáci stanovují osobní cíle a strategie k jejich dosažení, svůj pokrok vhodným a přehledným způsobem zaznamenávají, případně navrhují další postup(kompetence sociální a personální) připravuje modelové situace, pomocí nichž seznamuje žáky s různými formami mezilidského styku(jednání na úřadech, soudní řízení, volby atd.) (kompetence komunikativní, kompetence občanské) 66

2 6.ročník VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Popíše rodinu, dokáže její přínos Rodina OSV-poznávání lidí, mezilidské vztahy Popíše přínos školy, vzdělání škola VDO- občanská společnost a škola Řeší případné konflikty nenásilným způsobem OSV-komunikace, mezilidské vztahy MV- lidské vztahy, princip Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory sociální smíru a solidarity, OSV-mezilidské vztahy MV multikulturalita Rozpozná a odsoudí netolerantní chování Škola, lidská práva OSV- mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, MV- kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita Objasní účel důležitých symbolů státu a způsoby jejich používání Navrhne program kulturního vyžití pro různé věkové i zájmové skupiny v okolí bydliště i v ČR Porovná mediální informace z různých zdrojů s vlastní zkušeností Navrhne způsoby pomoci lidem v nouzi Rozezná poškozování lidských práv z vlastních zkušeností, na modelových scénách Sestaví a dodržuje pravidla soužití mezi vrstevníky, rodinou V modelových situacích a hrách zaujímá role, aktivně se zapojuje Vyzdvihne pozitivní vliv party, odsoudí negativní vliv party Sestaví režim dne podle zásad zdravého životního stylu V krizových situacích si umí najít pomoc, zná osoby, dětská krizová centra, čísla linek důvěry Sestaví jídelníček podle zásad zdravé výživy Objasní vliv složení stravy a způsoby stravování na zdraví vytvoří leták proti užívání návykových látek Zdůvodní jejich negativní vliv Naše vlast Obec, region, naše vlast Reklama, tisk pro mládež Adopce na dálku Humanitární organizace, sbírky Šikana diskriminace Rodina, komunikace Rodina, škola, komunikace Komunikace, šikana, psychologie skupiny Režim dne, zdravý životní styl Krizová centra (kouření alkoholismus) VDO-občanská společnost a škola, stát OSV-kooperace a kompetice MV- kulturní diference MedV-tvorba mediálního sdělení MedV- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace MV-lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity OSV-hodnoty, postoje, OSV-kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, OSV- kooperace a kompetice, řešení problémů, rozhodovací dovednosti OSV seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena 67

3 7. ročník VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ Objasní význam právních úprav, vztahy Zjistí historii evropské integrace, vytvoří prezentaci členských států Vytvoří informační plakáty některých mezinárodních organizací a zdůrazní jejich přínos k řešení problémů Duševní vlastnictví Majetek- osobní, státní EU UE, OSN, UNICEF TÉMATA VDO-občanská společnosti a stát VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané VMEGS- objevuje Evropu a svět, Jsme Evropané ENV- lidské aktivity a problémy životního prostředí Zdůvodní své způsoby komunikace Lidské soužití OSV- komunikace Rozliší způsoby manipulativního a nezáměrného Média působení Stanoví práva a povinnosti členů rodiny Rodina Sestaví vyvážený rodinný rozpočet Rodina médíí Roztřídí státy podle typu a formy vlády uvede Formy vlády znaky a příklady Demokratické způsoby volby Zjistí přírodní a kulturní bohatství ČR, navrhne Naše vlast exkurzi Objasní důležitost prevence, navrhne způsoby pomoci handicapovaných osob navrhne jídelníček podle zásad alternativních způsobů výživy- Vytvoří propagační letáky podporující zdravý životní sty antiplakát odsuzující nezdravý životní styl Rozdělí návykové látky, rozpozná účinky užívání Odhalí příčiny užívání náv. látek a navrhne náplň volného času Porovná trávení svého volného času s modelovými situacemi Odsuzuje chování ohrožující zdraví Poskytne první pomoc Správně pojmenuje lidské pohlavní orgány a projevy sexuality Prevence Volný čas Volný čas, dokumentární filmy s lidmi se závislostí Sexuální výchova MeV- kritické čtení a vnímání med. Sdělení, interpretace vztahu a reality, fungování a vliv VDO-občanská společnost a stát, principy demokracie, způsoby rozhodování, formy participace občanů v politickém životě OSV-řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, OSV-rozvoj schopností poznávání, sebepoznáví a sebe pojetí Kriticky posuzuje časopisy pro mládež Kritické čtení MedV-kritické čtení a vnímání, interpretace vztahu a reality, fungování a vliv médií ve společnosti Sestaví modelové rozhovory s rodiči, kamarádem o svých problémech s dospíváním Komunikace OSV- sebepoznání a sebepojetí 68

4 8. ročník VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozliší záporné a kladné charakterové vlastnosti Osobnost OSV-rozvoj schopností poznání, sebepoznání a Zhodnotí co nejrealističtěji sou osobnost Kriticky hodností chování a jednání své i druhých V modelových situacích volí nejvhodnější způsoby chování Analyzuje rizika ohrožující zdraví (stres, civilizační choroby,..) a navrhuje účinná opatření Rozliší výrobní a nevýrobní činnosti Zná funkci peněz Sestaví vyrovnaný rozpočet rodiny Vymyslí podnikatelský plán Sestaví soubor pravidel pro chování v kolektivu, v různých přestřeních Navrhne sankce při porušování pravidel Rozliší a porovná úkoly jednotlivých složek státní moci ČR Prosazuje demokratické rozhodování v každodenním život+ V modelových situacích sehraje soudní řízení Vytvoří informační plakáty na téma EU orgány Rozpozná faktory ovlivňující stabilitu rodiny Vytvoří informační letáky k běžným nemocem Osobnost Psychické procesy a stavy Psychické procesy a stavy Sociální vztahy Asertivita Stres, civilizační choroby Výrobní a nevýrobní činnost Funkce peněz Funkce peněz Principy tržního hospodářství Právní minimum Právní minimum Ústava, zákony Zákony, volby Právo EU Rodina Rodinné vztahy Nemoci(příznaky-léčbaprevence) sebepojetí OSV- sebepoznání a sebepojetí OSV-seberegulace a sebeorganizace OSV-mezilidské vztahy OSV psychohygiena,řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO-občan, občanská společnost a stát VDO-principy demokracie, formy participace občanů VDO-občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů VMEGS-jsme Evropané V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc Rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne Anorexie, bulimie OSV-psychohygiena možné příčiny, navrhne prevenci Navrhne jídelníček pro vybranou skupinu lidí podle zátěže, věku, popř. nemoci Vyhledá a porozumí informacím o cizorodých látkách v potravinovém řetězci, hledá souvislosti se zdravou výživou Vytvoří informační letáky o negativních vlivech návykových látek Vytvoří informační leták o zásadách bezpečnosti BESIP na ulici, v parku, tělocvičně Zná způsoby bezpečného sexuálního chování Sexuální výchova OSV-hodnoty, postoje, Diskutuje o rozdílech v sexualitě Sexuální výchova OSV-komunikace, hodnoty, postoje, 69

5 9. ročník VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Vyloží smysl voleb Volby VDO- participace občanů v polickém životě Sepíše úřední žádost, vyplňuje formuláře Úřední korespondence Vytvoří informační leták EU- práva Evropanů EU VMEGS-jsme Evropané Popíše jak probíhá přestupkové řízení, soudního řízení Soudy, přestupkové komise Zaujme role v inscenovaných situacích, kdy došlo k porušení zákona Soudy, trestná činnost Dodržuje právní ustanovení, uvědomuje si rizika porušení, zná sankce Soudy, právní minimum Analyzuje příčiny trestné činnosti mládeže, navrhne preventivní opatření Trestná činnost mládeže Odsuzuje domácí násilí, uvádí možnost Domácí násilí prevence Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy Státní rozpočet státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané Státní rozpočet Sociální politika státu Uvede příklady některých projevů globalizace, Globalizace VMEGS-objevujeme Evropu a svět, porovná jejich klady a zápory Uvede některé globální problémy současnosti, popíše příčina i možné důsledky Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj Zpracuje formou skupinového projektu soubor zásad pro péči o dušení zdraví Analyzuje společenská rizika užívání návykových látek Vyhledá a zprostředkuje informace o protidrogových institucích a odbornících Dokáže rozpoznat varovné signály patologického hráčství Vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí, uplatňuje obrannou komunikaci proti manipulaci a agresi modelové situace, dokumentární filmy Globální problémy lidstva Terorismus Duševní zdraví Protidrogová politika Gamblerství Manipulace, agrese Jsme Evropané VMEGS- objevuje Evropu a svět, Jsme Evropané OSV- kooperace a kompetice, psychohygiena OSV-hodnoty, postoje, praktická etika praktická etika 70

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty

PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty PŘÍLOHA Č. 2 - Školní projekty 1.1 Jeden svět Projekt Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární

Více