Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015"

Transkript

1 Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Okresní agrární komora Třebíč Regionální podmínky pro udělení ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina zpřesňují pravidla, která jsou uvedena v Metodice pro udělování značky Regionální potravina. VÝROBCE Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická, dále jen výrobce, oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Kraje Vysočina. V případě sídla mimo Kraj Vysočina musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Kraji Vysočina. Přihlašovatelem může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba). Termíny: Přijímání přihlášek probíhá od 1. května 2015 a ukončeno bude ve 12,00 hodin dne 26. května Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel v zalepené obálce s označením Regionální potravina na adresu: Okresní agrární komora Třebíč, Kostnická 4, Třebíč, elektronicky na mail: V případě elektronického podání Žádosti mailem, je žadatel povinen předat originál Žádosti podepsaný statutárním zástupcem nejpozději do Zasedání hodnotitelské komise je plánováno na pátek 5. června 2015 v Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč, Sirotčí ulice. Předání přihlášených výrobků bude probíhat na Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč, kde budou potraviny ihned uloženy dle pravidel pro jejich skladování. Množství výrobků musí být přiměřené vzhledem k degustaci komisí a následnému focení pro marketingové účely. Termíny pro předání výrobků pro hodnotitelskou komisi jsou: čtvrtek od 13,00 do 16,00 hodin pátek od 6,00 do 8,00 hodin O termínu a času dodání si rozhoduje sám výrobce. Vždy to však musí ohlásit koordinátorovi soutěže. Výrobky budou dodány v počtu min. 2 ks s ohledem na následné focení vítězných výrobků. Ukončení soutěže bude vyhlášením oceněných výrobků. Všichni soutěžící budou na toto vyhlášení přizváni. Součástí vyhlášení soutěže je i prezentace, formou ochutnávky, oceněných výrobků. Vyhlášení a ochutnávka se pro rok 2014 uskuteční ve Westernovém areálu Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem 49, dne 22. srpna 2015, v době od 12,00 do 16,00 hodin. Výrobci, kteří získají ocenění, jsou na výzvu koordinátora povinni se zúčastnit prezentačních akcí (především slavnostního vyhlášení), a na dalších ochutnávkách v rámci Kraje Vysočina v měsících srpen až prosinec 2015 nebo

2 předat oceněný výrobek k prezentačním akcím. Na ochutnávky a prezentace budou výrobky od výrobců nakupovány za předem dohodnuté ceny. Přihlášky Každá přihláška bude řádně zaregistrována a do 5 pracovních dnů zkontrolována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyzván, aby nedostatky odstranil do 72 hodin od obdržení výzvy. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže i po této lhůtě nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. Dokumentace, poskytnutá k produktům, které nebyly vybrány k ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo. Chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si OAK Třebíč právo skartace dokumentace po třiceti dnech od data ukončení soutěže. Dokumentace oceněných výrobků se v originále předá vyhlašovateli do 14 dnů od zasedání komise a v kopii se archivuje u OAK Třebíč po dobu 4 let od předání ocenění. Přihláška musí obsahovat tyto součásti: 1. Identifikační údaje dle vzoru v části A podepsané statutárním zástupcem, který je uveden ve výpisu OR nebo ŽR 2. Technickou dokumentaci dle vzoru v části B 3. Specifické vlastnosti regionálního výrobku dle vzoru v části C 4. Čestné prohlášení dle vzoru v části D podepsané statutárním zástupcem, který je uveden ve výpisu OR nebo ŽR 5. Fotodokumentaci výrobku 6. Vzor obalu 7. Vzor etikety 8. Kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Body 1, 4 a 8 postačují 1x za výrobce. Body 2, 3, 5, 6 a 7 jsou povinné pro každý výrobek. Výrobek Přihlášený výrobek musí splňovat platné právní předpisy včetně platných předpisů Evropské unie. U výrobců medu je třeba doložit certifikát s označením Český med. Přihlašovatel předloží technickou dokumentaci výrobku podle příloh uvedených v metodice RP. Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100% tzn., že výrobek byl vyroben zcela na území Kraje Vysočina. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením (nevztahuje se na obaly). Je posuzován i název výrobku ve vztahu k místním lokalitám Kraje Vysočina, případně jeho vhodnost pro danou lokalitu.

3 Ocenění Regionální potravina v Kraji Vysočina se neuděluje žádnému nezpracovanému výrobku nebo výrobku zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího opracování. Tento bod neplatí pro výrobce medu. Výrobce v daném roce může do každé kategorie přihlásit maximálně 5 výrobků. Regionalita, specifické podmínky V příloze v části C uveďte v odstavci Specifikace regionálních podmínek stanovených příslušným krajem, zda je splněno předepsané a v jakém rozsahu: procentický podíl regionální práce 100% - podmínka podíl surovin z Kraje Vysočina, případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, tak z tuzemských surovin tvoří minimálně 70% - podmínka hlavní surovina je ze 100% tuzemského původu - podmínka (maso, mléko, slad, mouka, ) obalové materiály (jsou-li) zajišťujete od dodavatelů v procentech region, tuzemsko, jinde systém distribuce či prodeje je vlastní, zprostředkovaný, jiný v procentech systém dopravy je vlastní, zprostředkovaný, Zejména zde zdůrazněte regionální specifika toho každého výrobku, která jej činí opravdu specifickým a regionálním např. tím, že: je podle receptury někoho z předků je podle receptury, která je firemním (rodinným) tajemstvím je podle receptury, kterou někdo do regionu přinesl a ta v určité modifikaci v regionu zdomácněla (cestovatelé, války, přirozená migrace) jejich původ je díky novým technologickým a technickým změnám jsou bez konzervantů podle původních historických technologických receptur výrobek je typický pro danou oblast (např. odlišnost svatebních koláčků, ) výrobek je s použitím specifických (třeba i méně rozšířených regionálních surovin) používání má pozitivní vliv účinky proti některým neduhům či jako prevence některých civilizačních chorob nebo vhodnost při bezlepkové dietě atd. součástí názvů je místo původu, jméno majitele myšlenky či firmy. Základním předpokladem je, že výrobek je prezentován srozumitelným názvem v češtině, případně krajovým nářečím. Přihlašovatel /odpovědnost/: Odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé. V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno. Je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením. Je povinen informovat koordinátora o všech změnách, týkajících se oceněného výrobku, provedené v průběhu platnosti přiznaného ocenění.

4 Předá Komisi vzorek přihlášeného výrobku k hodnocení dle výzvy a těchto pravidel. Podmínky pro předání mohou být upřesněny osobně telefonicky. je povinen oceněný výrobek prezentovat u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. V případě vítězství se zúčastní minimálně 8 prezentací na území Kraje Vysočina za částečnou úhradu nákladů, /úhrada výrobku ve výši výrobních nákladů/. Bude vždy konkrétně dohodnuto před prezentací. V případě vítězství se zúčastní výstavy regionálních výrobků na veletrhu Země živitelka osobně, nebo na tuto krajskou expozici poskytne své výrobky za úhradu. Udělení ocenění Ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina bude uděleno výrobku, splňujícímu podmínky soutěže a navrženému Komisí na udělení ocenění. Oceněné potraviny budou prezentovány v krajském katalogu, na webových stránkách, na propagačních materiálech soutěže a v médiích /tisk, rozhlas/. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nejsou splněny, bude tato skutečnost přihlašovateli písemně sdělena nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Posouzení výrobků Přihlášené výrobky posuzuje hodnotitelská komise. Komise si k hodnocení může přizvat odborníky na danou výrobu. Komise prověří správnost zařazení výrobku do kategorie hodnocených výrobků. Pokud bude do soutěže přihlášeno více jak 100 výrobků, zajistí koordinátor jmenování druhé komise za stejných podmínek. Komise hodnotí přihlášený výrobek především na základě senzorického posouzení, nutriční hodnoty, estetické úrovně a funkčnosti obalu, designérských vjemů a na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku bodováním od 0 do 10. Každý člen Komise provede hodnocení samostatně. Přidělené body se sčítají. Výsledné bodové hodnocení je celkový počet získaných bodů od všech hodnotitelů. Návrh na ocenění získávají výrobky s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii. Na základě tohoto hodnocení navrhuje Komise ocenění jednotlivých výrobků. Při shodnosti dosažených bodů rozhoduje Komise pro stanovení pořadí hlasováním. Pokud i zde dojde k rovnosti, rozhoduje hlas předsedy komise. Předseda také může rozhodnout o úpravě způsobu hodnocení přihlášených výrobků. Hodnotící kriteria: I. Senzorické posouzení I chuť, vůně, barva II. Senzorické posouzení II vzhled, konzistence a textura výrobků

5 III. Použité materiály, suroviny, výroba technologická hlediska, způsob zpracování, využití místních surovin IV. Inovativnost originalita, původ, inovativnost ve zpracování, název výrobku, vazba na danou lokalitu V. Design výrobku označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením. VI. Specifické posouzení vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt Komise přidělí ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina pro rok 2015 jednomu výrobku v každé kategorii. Výrobky, které se umístí na dalších místech, obdrží čestné uznání hejtmana Kraje Vysočina bez práva užívání regionální značky. OAK Třebíč ve spolupráci s Krajem Vysočina budou propagovat oceněné regionální výrobky dle potřeb na svých připravovaných akcích, případně rautech apod. Výklad specifických podmínek provádí koordinátor krajské soutěže - OAK Třebíč. Koordinátor krajské soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2015 Okresní agrární komora Třebíč Kostnická 4, Třebíč, Kontaktní osoba: Ing. Karel Coufal Tel.: Mobil:

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka

Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka Certifikační kritéria pro udělení značky Kvalita z Hlinecka VÝROBKY A PRODUKTY Včetně přílohy č. 1 Obsah 1) Základní informace k udělování značky... 2 a) Cíle a základní principy regionálního značení...

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více