Spolupracující regiony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupracující regiony"

Transkript

1 Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského kraje bude moci v pøíštích letech plynout až šedesát milionù korun z Evropské unie. Projekt, jehož principem je konkrétní podpora spolupráce mezi regiony èlenských zemí EU, má za úkol rozvinout inovaèní procesy mezi malými a støedními podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi a také pøispìt k výmìnì nejlepších produktù a zkušeností v oblasti inovací. Cílem projektu MATEO je intenzivnìji zapojit Jihoèeský a Plzeòský kraj do evropské spolupráce v oblasti efektivního využití celkového výzkumného i podnikatelského potenciálu, využít výstupù z podobných snah v partnerských regionech, ale také pøilákat nové high-tech investory do tìchto krajù. Partnerskými regiony jsou dynamické oblasti, které v relaci svých státù mohou být oznaèeny za ekonomicky progresivní a silné - jsou to: Katalánsko (Španìlsko), Lombardie (Itálie), Severní Brabantsko (Nizozemí). Celý projekt je systematicky koncipován jako základ dlouhodobých odborných vazeb a budoucích kooperací s ekonomicky silnými partnerskými regiony. Program je aktivnì smìøován tak, aby novì vzniklá spolupráce pøinášela zisk nejen v dobì trvání projektu. Podprojekty, financované z MATEO, se soustøedí na rozvoj regionálního inovaèního potenciálu pøedevším podporou komerèního využití výsledkù vìdeckého výzkumu a vývoje. Velký dùraz proto bude kladen na aktivní zapojení vývojových center jednotlivých firem, výzkumných a vìdeckých pracoviš, univerzit a dalších badatelských subjektù. Úèastníkùm projektu MATEO jsou pro každý region k dispozici odborníci na jednotlivé obory, jejichž úkolem je pomoci pøi výbìru vhodné partnerské firmy èi instituce. Jedná se potravináøství, letecký a kosmický prùmysl, medicínu a farmacii, obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, pokroèilé materiály, mechatroniku a procesní a produkèní technologie. Organizace, které mají zájem na spolupráci v rámci MATEO, se mohou obrátit na své zástupce v pøíslušných krajích. Návrhy na podprojekty bude možno pøedkládat v období od 5. prosince 2005 do 10. února 2006 (viz propozice na stranì 3 a pøihláška na stranì 6). Samotná realizace podprojektù odstartuje v kvìtnu 2006 a bude trvat do poloviny roku Nárok na udìlení grantu budou mít ty podprojekty, jejichž tìžištì bude spoèívat zejména v praktickém uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje v high-tech prùmyslu. Také budou muset naplnit dva základní aspekty - prvním z nich je praktická meziregionální spolupráce v rámci výmìny technologií, vedoucí k založení nového podniku, popøípadì vytvoøení nového produktu, uplatnitelného na trhu. Druhým aspektem je pøenos a výmìna znalostí mezi fungujícími podniky a výzkumnou sférou. Pøíjemci dotace mohou být veøejné organizace, zabývající se podporou podnikání v oborech programu MATEO, popøípadì výzkumné a vývojové organizace. V èeském prostøedí jsou to pøedevším vysoké a vyšší odborné školy, výzkumné ústavy, pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, kraje, centra transferu technologií, regionální rozvojové agentury a další veøejné instituce. Podnikatelské subjekty nemohou být pøíjemci dotace, ale mohou být finálními uživateli výsledkù jednotlivých podprojektù. Severní Brabantsko Nizozemsko Jihoèeský a Plzeòský kraj Èeská republika Lombardie Itálie Katalánsko Španìlsko Informace

2 Spolupracující regiony 1. Jihoèeský a Plzeòský kraj (Èeská republika) Jihoèeský a Plzeòský kraj spadají pod NUTS II Jihozápad. Jihoèeský kraj jako vyšší územnì samosprávný celek Èeska byl vytvoøen v roce V kraji žije více než lidí s nejnižší hustotou osídlení v zemi - 62 obyvatel na km 2. V Jihoèeském kraji je 623 obcí, z toho 43 mìst, z nichž nejvìtším jsou Èeské Budìjovice s témìø 100 tisíci obyvateli. Prùmyslová výroba je koncentrována pøedevším v èeskobudìjovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice. Pøevažuje zpracovatelský prùmysl (výroba potravin a nápojù, dopravních prostøedkù, strojù a zaøízení, textilní a odìvní). Zemìdìlství se orientuje na rostlinnou výrobu, pøevažuje pìstování obilovin, olejnin a brambor. V živoèišné výrobì jde o chov skotu a prasat. Dlouholetou tradici má v jižních Èechách rybníkáøství. Chov ryb v hektarech vodních ploch pøedstavuje polovinu produkce v rámci celého Èeska. Jihoèeský kraj se stává významnou turistickou a rekreaèní oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech nejvìtší nárùst podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. Základem pro rozvoj vìdy jsou pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, jejíž ústavy pùsobící na území kraje se zamìøují na obory zejména biologické a ekologické. Vìdecká práce je rovnìž souèástí aktivit Vysoké školy ekonomické, Fakulty managementu Jindøichùv Hradec, spadající pod VŠE Praha. Aèkoli je Plzeòský kraj rozlohou v Èesku tøetí nejvìtší, poètem obyvatel (pùl milionu lidí) je až devátý a hustota zalidnìní je druhá nejnižší v zemi (po Jihoèeském kraji). Na metropolitní Plzeò navazují drobné vesnice, ètyøi pìtiny rozlohy kraje (a 30 procent obyvatelstva) tvoøí katastry obcí do 2000 obyvatel. V souèasnosti je Plzeò se 167 tisíci obyvateli ètvrtým nejvìtším mìstem v Èesku. Plzeòský kraj patøí mezi prùmìrnì ekonomicky rozvinuté kraje, na tvorbì HDP Èeské republiky se podílí zhruba 6 procenty. V podílu jeho tvorby na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to pøedevším díky vysoké ekonomické výkonnosti mìsta Plznì, která dle odhadù vytváøí témìø dvì tøetiny celkového HDP Plzeòského kraje. Mezi nejvýznamnìjší prùmyslová odvìtví, zastoupená v Plzeòském kraji, patøí strojírenství, potravináøství, prùmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií a hutnictví. Spoleènosti s úèastí zahranièního kapitálu pøedstavují zhruba tøíprocentní podíl na celkovém poètu prùmyslových podnikù v kraji, tato hodnota dvojnásobnì pøevyšuje celorepublikový prùmìr. Kraj patøí v rámci Èeska k oblastem s dlouhodobì nižší mírou nezamìstnanosti, která se pohybuje okolo 7 procent. V Plzeòském kraji pùsobí dvì vysoké školy, Západoèeská univerzita a Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obì vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zamìøením vyuèovaných oborù pøitahují studenty nejen z Plzeòska, ale i z jiných èástí Èeska a ze zahranièí. 3. Katalánsko (Španìlsko) Katalánsko (Catalunya) je jedno ze sedmnácti autonomních spoleèenství Španìlska a historické území na severovýchodì zemì pøi pobøeží Støedozemního moøe. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel témìø 7 milionù a hustota pøibližnì 219 obyvatel na km 2. Metropolí Katalánska, které bylo ve støedovìku souèástí Aragonského království, je Barcelona. Od roku 1833 se Katalánsko èlení na ètyøi provincie a v souèasné dobì zde existují dva úøední jazyky - katalánština a španìlština. Celý region je hospodáøsky rozvinutý, v posledních letech zde za podpory centrální vlády vznikla øada nových prùmyslových zón a pøišly i zahranièní investice. Z prùmyslových odvìtví zde má tradiènì silnou pozici výroba elektroniky, telekomunikace i farmaceutický a textilní prùmysl. Ekonomika regionu je zamìøena hlavnì na vývoz. V souèasné dobì má region (pøedevším oblast kolem Barcelony) problémy se zneèiš ováním životního prostøedí a akutním nedostatkem pùdy. 4. Lombardie (Itálie) Lombardie (Lombardia) je region na severu Itálie, který hranièí se Švýcarskem a s dalšími italskými regiony Benátsko, Emilia-Romagna, Piemont a Tridentsko-Horní Adiže. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel pøes 9 milionù a hustota zhruba 380 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem je Miláno s 1,3 miliony obyvatel a jedním z nejvytíženìjších italských letiš Malpensa. Celá oblast Milána pøedstavuje ètvrté nejvìtší evropské mìstské uskupení s více než 6,5 miliony obyvatel. V celé Lombardii žije pøibližnì šestina všech obyvatel Itálie. Region je správnì rozdìlen do 12 provincií, které zahrnují celkem 1562 mìst a obcí. Jde o jeden ze tøí nebohatších regionù v Evropì s hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele pøevyšujícím o 30 procent zbytek Itálie. V souèasné dobì zde sídlí také 10 univerzit, z toho 5 v Milánì. Lombardii si za svoje sídlo zvolila øada renomovaných zahranièních i italských spoleèností a celý region je vedle obchodu a podnikání velmi aktivní i v oblasti kultury a sportu. Lombardie spoleènì s Milánem kandidují na poøadatele XXXI. Letních olympijských her v roce Severní Brabantsko (Nizozemí) Severní Brabantsko (Noord-Brabant) je jedním z dvanácti vyšších územnì správních celkù (provincií) Nizozemského království, které jsou øízeny provinèními stavy a radami v èele s komisaøi jmenovanými královnou. Rozloha regionu je 4919 km 2 (+ dalších 162 km 2 vodních ploch), poèet obyvatel zhruba 2,4 milionu a hustota pøibližnì 490 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem provincie je Den Bosch (`s Hertogenbosch), starobylé mìsto proslavené jako rodištì Hieronyma Bosche. Nejvìtším mìstem a zároveò centrem prùmyslu je moderní Eindhoven, další významná místa regionu jsou napøíklad historická Breda nebo Efteling s rozlehlým zábavním parkem, který navštíví každoroènì zhruba 3 miliony zájemcù. Severní Brabantsko je v souèasné dobì rozdìleno do 69 municipalit, vìtšinou odpovídajících vìtším mìstùm. Vedle prùmyslu (výroba automobilù, elektroniky, textilu a bot) pracují obyvatelé hlavnì v zemìdìlství (obilí, cukrová øepa, chovatelství) a v oblasti veøejných služeb.

3 Podporované obory v rámci MATEO Technologie pro potravináøský prùmysl Jedná se o veškeré technologie zamìøené na produkci potravin, zejména však je v centru zájmu projektových partnerù obsáhnout technologie produkující vysoce kvalitní potraviny vèetnì kontroly kvality, specifické potravní doplòky, které pomáhají øešit civilizaèní choroby a ne vždy ideální stravovací návyky obyvatel v dotèených regionech. Technologie pro medicínu a farmacii Zde je projekt zamìøen pøedevším na technologie, které pomáhají v diagnostice a usnadòují léèbu pacientù. Zásadní oblasti podpory jsou proto pøístrojová technika pro podporu medicínských èinností a optimalizace procesù pøi finanènì i kapacitnì nároèném farmaceutickém vývoji. Technologie pro optimální využití obnovitelných zdrojù energie Tato oblast je dalším reprezentantem oboru s velmi širokým zábìrem pøes technologickou podporu využití alternativnì energetických zdrojù všech druhù a typù - od solárních, fotovoltaických až po technologie podporující využití biomasy a odpadních organických materiálù. Speciálnì tato oblast se jeví pro region Jihozápad jako znaènì zajímavá nejen díky svým pøedpokladùm, ale i výzkumným kapacitám, soustøedìným v regionu. Biotechnologie Pøedstavovat biotechnologie jako extrémnì široké pole pro práci s živými organizmy jistì není tøeba. Izde se projekt MATEO snaží dílèími øešeními podporovat technologické inovace ve všech vhodných oblastech, které povedou k intenzivnìjší výmìnì informací a snazší finalizaci výsledkù v daném oboru s výraznì nadstandardním zázemím zvláštì v Jihoèeském kraji. Pokroèilé materiály Stejnì jako všechna pøedchozí odvìtví i oblast pokroèilých materiálù pokrývá znaènì široké spektrum výrobních, detekèních i analytických krokù, které mohou pro nejrùznìjší materiály nebo kompozitní prvky, využívající špièkových materiálových vlastností, znamenat výraznou pomoc pøi zavádìní do praxe, standardizaci nebo prostém prosazení v praktických podmínkách. Mechatronika Tento sektor mùže pøinést znaèné výhody ve výmìnách zkušeností s nejrùznìjšími øídícími a regulaèními systémy, optimalizací jejich chodu a využití, pøípadnì pøenosy mezi zdánlivì nesoumìøitelnými aplikacemi. Na základì jednání s projektovými partnery a jejich specialisty se zde rýsuje velmi perspektivní kooperace s dopady znaènì pøesahujícími dobu trvání projektu. Rovnìž zde se jeví dispozice regionu jako velmi výhodné, zejména díky zázemí Západoèeské univerzity v Plzni. Procesní a produkèní technologie Tento sektor skrývá významné možnosti blízké výše uvedeným sektorùm. Mùže se dotýkat mechatronické problematiky stejnì jako potravináøských technologií èi biotechnologií. Jde o podpùrný sektor, kde se projekt MATEO snaží otevøít prostor pro jasnou podporu optimalizace procesù zejména u postupù užívaných v menších firmách nebo pøipravených k øešení ve výzkumných organizacích. Výrobní orientace procesù je z definice sektoru zjevná. Závìrem Vzhledem k omezeným finanèním, èasovým a organizaèním možnostem projektu MATEO je nutné intenzivnìjší zamìøení do oblastí dílèích øešení pøi pøenosech technicky provìøených postupù èi technologií mezi regionálními partnery, ale i prosazení spoleèných postupù pøi øešení problémù. MATEO nemá ambice ani zamìøení konkurovat velkým projektùm, podporujícím pøímý vìdecký a výzkumný potenciál. Jeho cílem je podpora intenzivnìjší komunikace o technologických problémech a jejich øešení, pøenosech èi modifikacích dosažených výsledkù. Projekt MATEO by tedy mìl být základem pro další rozvoj smysluplných kooperací a katalyzátorem pro tvorbu nových neotøelých originálních øešení èi postupù, jež budou pøínosem pro všechny zúèastnìné partnery. Propozice k pøihlášce do projektu MATEO - klíèová doporuèení pro pøedkladatele projektù Shrnutí základních dat: Objem fondu - minimálnì Výše dotace až na projekt v jednom regionu (není podmínkou). Trvání podaného projektu - 12 mìsícù, UKONÈENÍ DO ÈERVNA 2007 VÈETNÌ. Financování - prostøedky Evropské unie 75 procent, zbylých 25 procent musí být zajištìno z veøejných zdrojù (vylouèeno privátní spolufinancování). Dle možností pøíslušného regionu a povahy projektu by mohlo být tìchto zbylých 25 procent zajištìno z rozpoètù krajù. Celkem lze tedy dosáhnout stoprocentního finanèního krytí projektu. Žadatel a pøíjemce - subjekt se statutem veøejné instituce. Matching Technologies and Opportunities Matching Technologies and Opportunities

4 Priority Zkontrolujte, zda podávaný projekt øeší minimálnì jeden z cílù projektu MATEO: a) rozvíjení èinností, které podporují regionální inovaci prostøednictvím úzké spolupráce mezi organizacemi z daných ètyø evropských regionù, kterých se projekt týká b) podpora spolupráce zainteresovaných organizací pøi praktické inovaèní práci. Veškeré pøedložené projekty musejí mít tìžištì v jednom nebo nìkolika z následujících tématických okruhù: pokroèilé materiály, letectví a kosmický prùmysl, biotechnologie, potravináøství, mechatronika, medicína a farmacie, procesní a produkèní technologie, obnovitelné zdroje energie. Úplnost Pøihláška se musí skládat z Èásti 1, která bude obsahovat administrativní informace, a Èásti 2, jež obsahuje technický popis projektu. Zkontrolujte, zda projekt obsahuje obì èásti na standardních formuláøích (viz Pøíloha 1 a Pøíloha 2 Žádosti) Minimální poèet úèastníkù Dvì nezávislé právnické osoby se statutem veøejné instituce z nejménì dvou rùzných spolupracujících regionù v projektu MATEO (Katalánsko, Lombardie, Severní Brabantsko a Jihozápadní Èechy). Partnerství Subjekty zpùsobilé k pøedložení projektu musejí mít sídlo v jednom z partnerských regionù MATEO a musejí být veøejnou institucí nebo institucí ekvivalentní instituci veøejné. "Instituce ekvivalentní instituci veøejné" ve významu pøíslušné evropské legislativy o veøejných zakázkách znamená jakoukoli organizaci podle veøejného èi soukromého práva, která je: založena výhradnì za úèelem uspokojování potøeb v obecném zájmu, které nemá prùmyslový ani komerèní charakter právnickou osobou z vìtší èásti financována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva nebo podléhá øídicímu dozoru tìchto orgánù nebo má správní, øídicí nebo dozorèí radu, u níž je více než polovina jejích èlenù jmenována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva. Pro úèast v programu MATEO jsou zpùsobilé také soukromé organizace, které mohou být považovány za malé èi støední podniky (SME - Small/Medium-sized Enterprises), avšak tyto organizace nemohou být pøíjemci grantu. Hodnotící kritéria Všechny návrhy jsou hodnoceny dle pevnì stanoveného souboru kritérií. Hodnotící kritéria jsou zveøejnìna na Otázky týkající se životního prostøedí, pohlaví a etiky. Jasnì uveïte jakékoli potenciální aspekty navrhovaného projektu a vztah k tématùm, které se týkají životního prostøedí, rovných pøíležitostí a etiky, a jakým zpùsobem budou øešeny. Prezentace projektù Projekty by mìly být pøesné a struèné. Mìly by uvádìt cíle a oèekávané výsledky, a také zpùsob jejich dalšího využití. Návrhy by mìly také obsahovat nezbytný rozsah aktivit, odbornosti a zdrojù, kterých bude k dosažení tìchto cílù využito. Termín koneèné uzávìrky pro pøedložení projektù Koneèný termín pro podání dílèích projektù je 10. února 2006 ve 13:00 støedoevropského èasu. Tento termín výzvy je zcela nemìnný. Pøihlášky musejí být doruèeny pøed nebo v èase koneèné uzávìrky, která je uvedena ve výzvì k pøedkládání návrhù. Pøipomínáme navrhovatelùm, že zajištìní vèasného podání jejich návrhu je èistì jejich vlastní odpovìdností. PROJEKTY OBDRŽENÉ PO KONEÈNÉM TERMÍNU UZÁVÌRKY NEBUDOU K HODNOCENÍ PØIPUŠTÌNY. V ÚVAHU NEBUDOU BRÁNY ŽÁDNÉ POLEHÈUJÍCÍ OKOLNOSTI. Vyhotovení projektu Podání projektu Návrhy dílèích projektù MATEO se pøedkládají najednou s tím, že je pøedložen úplný žadatelùv návrh. Návrhy musejí být doruèeny vedoucímu partneru MATEO (podrobnosti viz dále) do data uzávìrky výzvy. Formuláø pøihlášky je možné stáhnout z webové stránky projektu (www.mateoproject.org), kde jsou zároveò k dispozici veškeré potøebné instrukce, nebo jej mùže na žádost poskytnout vaše regionální kontaktní místo. Hodnocení a schválení dílèích projektù øídicím výborem projektu MATEO bude provedeno do 31. bøezna PROJEKTY PØEDLOŽENÉ DO TÉTO VÝZVY, MUSEJÍ BÝT PODÁNY ELEKTRONICKY I V TIŠTÌNÉ PODOBÌ. Tištìná verze musí být vyhotovena na bílém papíru a nesmí být svázána, aby tak bylo usnadnìno kopírování. Musí obsahovat všechny èásti formuláøe žádosti (administrativní i technickou) a podepsaný, datovaný a orazítkovaný dopis pro každého partnera, který se dílèího projektu úèastní. Složení konsorcia projektu Projekty musejí být podány sdružením partnerù (na základì smlouvy o partnerství), které se skládá ze zpùsobilých subjektù, jež patøí do alespoò dvou partnerských regionù projektu MATEO, o maximálním poètu 12 úèastníkù (tøi úèastníci na region). Podoba projektu Projekt se skládá ze dvou èástí (podrobnosti o vyhotovení tìchto èástí jsou uvedeny v pøíloze této Smìrnice pro navrhovatele): 1. ADMINISTRATIVNÍ ÈÁST je souborem dokumentù, které obsahují nezbytné administrativní informace o návrhu a jeho navrhovatelích. Tyto informace budou zapsány do strukturované databáze k dalšímu poèítaèovému zpracování, z nìhož vzejde statistika a hodnotící zpráva. Informace budou urèeny pro øídicí výbor projektu MATEO v prùbìhu hodnotícího procesu. 2. TECHNICKÁ ÈÁST je souborem dokumentù, kterými byste se mìli øídit pøi popisu technického obsahu daného projektu. Mimo jiné popisuje charakter navrhovaných prací, úèastníky a jejich úlohy v navrhovaném projektu, dùvody pro provedení daných prací a pøínos, který by z nich mìl vyplynout. Pro každou z tìchto èástí je specifikována maximální délka.

5 Na jakékoli další materiály zaslané spoleènì s návrhem (brožury o spoleènosti, podpùrné dokumenty a zprávy, atd.) nebude brán zøetel. U návrhù pøedkládaných elektronicky jakékoli vložené materiály, pøipojené soubory èi textové odkazy rovnìž nebudou pøijaty. Základem pro hodnocení budou èernobílé tištìné exempláøe projektu. Jazyk projektu Aèkoli je oficiálním jazykem pro jižní zónu iniciativy INTERREG IIIC francouzština, operaèním jazykem projektu MATEO je angliètina, která je také jazykem, v nìmž je nutno pøedkládat žádosti. Pøedbìžná kontrola projektu Pro pøedbìžnou kontrolu projektu nejsou ustaveny žádné prostøedky. Oznámení zámìru pøedložit projekt Doporuèujeme oznámit zámìr pøedložení projektu vašemu regionálnímu kontaktnímu místu. Informace, které v tomto stádiu poskytnete, pomohou øídicím výborùm projektu MATEO pøi pøípravì hodnocení výzvy. Informace nemusejí být koneèné a nebudou souèástí vašeho projektu. Hodnoceny budou pouze informace, které poskytnete v koneèném návrhu projektu. Formuláø pøedbìžného návrhu je také možné stáhnout z webové stránky projektu (www.mateoproject.org). Regionální kontaktní místa K dispozici jsou regionální kontaktní místa, která udržují kontakt s organizacemi, jež projekty pøipravují a podporují. Doporuèujeme, abyste o vaší úèasti na této výzvì informovali své regionální kontaktní místo. Elektronické podání projektu Pøedložen musí být pouze jeden soubor ve formátu PDF ("Portable Document Format", kompatibilní s verzí Adobe 3 nebo vyšší, s vestavìnými fonty), o velikosti menší než 5 MB, který bude zahrnovat obì èásti návrhu, a to jak vedoucímu partnerovi projektu MATEO za použití elektronické adresy: tak i regionálnímu kontaktnímu místu vedoucího partnera daného dílèího projektu do data uzávìrky výzvy, které je stanoveno na 10. února 2006 ve 13:00 hod støedoevropského èasu. Všechny soubory podléhají virové kontrole: soubory, u kterých bude zjištìno, že obsahují viry, nebudou pøijaty a koordinátor obdrží zprávu žádající o odstranìní viru a další pokus o podání návrhu. Hodnoceny nemohou být ani soubory, které budou následnì shledány jako neèitelné èi netisknutelné. Pokud projekt dojde v poøádku, koordinátor obdrží zprávu, v níž bude uvedeno, že návrh byl pøijat. Chyby v pøedložených projektech Chyby v projektech podaných elektronicky je možné opravit jednoduše pøedložením opravené verze. Nové podání vždy nahradí podání døívìjší až do doby, kdy probìhne uzávìrka výzvy. Po probìhnutí data uzávìrky však øídící výbory projektu MATEO již žádné další dodatky, opravy ani opìtná podání pøijmout nemohou. Poslední verze projektu, jež došla pøed koneèným termínem, je danou verzí, která bude hodnocena, a na jakékoli pozdìjší zmìny nebude reagováno. Uzávìrka pøijetí podání Pøipomínáme navrhovatelùm, že je jejich vlastní zodpovìdností zajistit vèasné podání jejich návrhu. Potvrzení pøijetí podání: Krátce po uzavøení výzvy rozešlou øídící výbory MATEO dopisem potvrzení o pøijetí koordinátorovi (osobì uvedené jako "zodpovìdná osoba" na stranì 1 technických formuláøù). Ze zaslání potvrzení o pøijetí øídícím výborem MATEO nebude vyplývat, že byl návrh pøijat jako zpùsobilý k vyhodnocení. NAVRHOVATELÉ, KTEØÍ POTVRZENÍ O PØIJETÍ NEOBDRŽELI DO 20. ÚNORA 2006, BY MÌLI NEPRODLENÌ KONTAKTOVAT SVÉ REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO. HODNOCENÍ Èasový plán hodnocení Všechny projekty, které splòují kritérium zpùsobilosti, jsou vyhodnocovány za úèelem zjištìní jejich kvality. Zpùsobilé projekty budou vyhodnoceny nezávislými odborníky v souladu s pevnì stanoveným souborem kritérií. Po koneèném rozhodnutí o výsledcích hodnocení budou závìry odborníkù pøezkoumány øídicími výbory MATEO. Všichni žadatelé obdrží Souhrnnou hodnotící zprávu, ve které bude uvedeno stanovisko hodnotitelù k jejich projektu. Tyto zprávy budou rozesílány v prùbìhu bøezna 2006 (pøedbìžný termín). Neúspìšní žadatelé následnì obdrží formální oznámení o rozhodnutí øídících výborù MATEO. Jednání o smluvních podmínkách Bude-li projekt pøi hodnocení úspìšný a bude-li vybrán pro možné financování, bude úøedním dopisem zaslaným vedoucím partnerem MATEO do 31. bøezna 2006 zahájeno vyjednávání smluvních podmínek. Jednání se budou týkat dvou oblastí: finanèní a technické. Osoby, které povedou tato jednání jménem øídících výborù MATEO, budou pracovat s pøedem stanoveným rozpoètovým rámcem pro daný projekt a také v rámci doporuèení, která mohou vydat odborníci ohlednì úprav prací pøedkládaných v projektu. Pøed zaèátkem jednání si øídicí výbory MATEO mohou vyžádat právní a finanèní informace o participujících organizacích (a zvláštì mohou požádat o jakékoli exempláøe dokumentù o právní zpùsobilosti organizace v daném konsorciu). Koordinátor musí jménem konsorcia zajistit, že bude øídicím výborùm MATEO zaslána správná dokumentace. Navrhovatelé by mìli také pamatovat na to, že veškeré dílèí projekty financované v rámci projektu MATEO musejí obsahovat i uzavøení Dohody o konsorciu. Tato Dohoda o konsorciu by mìla být uzavøena co nejdøíve, nejpozdìji pak souèasnì s uzavøením smlouvy mezi vedoucím partnerem projektu MATEO a vedoucím partnerem dílèího projektu. Pokud budou jednání úspìšná, pøedpokládá se, že øídící výbory MATEO vydají rozhodnutí o schválení financování do 30. èervna Daný projekt mùže zaèít s realizací v souladu s ustanoveními smlouvy podepsané vedoucím partnerem projektu MATEO od data realizace daného projektu (pøedpokládá se kvìten/èerven 2006). Matching Technologies and Opportunities

6

7

8

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

2001-2006 zpráva o stavu geoparku

2001-2006 zpráva o stavu geoparku 2001-2006 zpráva o stavu geoparku informace o pøípravách vzniku geoparku na území Støíbrska, Konstantinolázeòska a Plánska jako souèásti Èesko-Bavorského Geoparku geopark geoloci _ kouzlo naší zemì Podoba

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více