Spolupracující regiony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupracující regiony"

Transkript

1 Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského kraje bude moci v pøíštích letech plynout až šedesát milionù korun z Evropské unie. Projekt, jehož principem je konkrétní podpora spolupráce mezi regiony èlenských zemí EU, má za úkol rozvinout inovaèní procesy mezi malými a støedními podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi a také pøispìt k výmìnì nejlepších produktù a zkušeností v oblasti inovací. Cílem projektu MATEO je intenzivnìji zapojit Jihoèeský a Plzeòský kraj do evropské spolupráce v oblasti efektivního využití celkového výzkumného i podnikatelského potenciálu, využít výstupù z podobných snah v partnerských regionech, ale také pøilákat nové high-tech investory do tìchto krajù. Partnerskými regiony jsou dynamické oblasti, které v relaci svých státù mohou být oznaèeny za ekonomicky progresivní a silné - jsou to: Katalánsko (Španìlsko), Lombardie (Itálie), Severní Brabantsko (Nizozemí). Celý projekt je systematicky koncipován jako základ dlouhodobých odborných vazeb a budoucích kooperací s ekonomicky silnými partnerskými regiony. Program je aktivnì smìøován tak, aby novì vzniklá spolupráce pøinášela zisk nejen v dobì trvání projektu. Podprojekty, financované z MATEO, se soustøedí na rozvoj regionálního inovaèního potenciálu pøedevším podporou komerèního využití výsledkù vìdeckého výzkumu a vývoje. Velký dùraz proto bude kladen na aktivní zapojení vývojových center jednotlivých firem, výzkumných a vìdeckých pracoviš, univerzit a dalších badatelských subjektù. Úèastníkùm projektu MATEO jsou pro každý region k dispozici odborníci na jednotlivé obory, jejichž úkolem je pomoci pøi výbìru vhodné partnerské firmy èi instituce. Jedná se potravináøství, letecký a kosmický prùmysl, medicínu a farmacii, obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, pokroèilé materiály, mechatroniku a procesní a produkèní technologie. Organizace, které mají zájem na spolupráci v rámci MATEO, se mohou obrátit na své zástupce v pøíslušných krajích. Návrhy na podprojekty bude možno pøedkládat v období od 5. prosince 2005 do 10. února 2006 (viz propozice na stranì 3 a pøihláška na stranì 6). Samotná realizace podprojektù odstartuje v kvìtnu 2006 a bude trvat do poloviny roku Nárok na udìlení grantu budou mít ty podprojekty, jejichž tìžištì bude spoèívat zejména v praktickém uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje v high-tech prùmyslu. Také budou muset naplnit dva základní aspekty - prvním z nich je praktická meziregionální spolupráce v rámci výmìny technologií, vedoucí k založení nového podniku, popøípadì vytvoøení nového produktu, uplatnitelného na trhu. Druhým aspektem je pøenos a výmìna znalostí mezi fungujícími podniky a výzkumnou sférou. Pøíjemci dotace mohou být veøejné organizace, zabývající se podporou podnikání v oborech programu MATEO, popøípadì výzkumné a vývojové organizace. V èeském prostøedí jsou to pøedevším vysoké a vyšší odborné školy, výzkumné ústavy, pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, kraje, centra transferu technologií, regionální rozvojové agentury a další veøejné instituce. Podnikatelské subjekty nemohou být pøíjemci dotace, ale mohou být finálními uživateli výsledkù jednotlivých podprojektù. Severní Brabantsko Nizozemsko Jihoèeský a Plzeòský kraj Èeská republika Lombardie Itálie Katalánsko Španìlsko Informace

2 Spolupracující regiony 1. Jihoèeský a Plzeòský kraj (Èeská republika) Jihoèeský a Plzeòský kraj spadají pod NUTS II Jihozápad. Jihoèeský kraj jako vyšší územnì samosprávný celek Èeska byl vytvoøen v roce V kraji žije více než lidí s nejnižší hustotou osídlení v zemi - 62 obyvatel na km 2. V Jihoèeském kraji je 623 obcí, z toho 43 mìst, z nichž nejvìtším jsou Èeské Budìjovice s témìø 100 tisíci obyvateli. Prùmyslová výroba je koncentrována pøedevším v èeskobudìjovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice. Pøevažuje zpracovatelský prùmysl (výroba potravin a nápojù, dopravních prostøedkù, strojù a zaøízení, textilní a odìvní). Zemìdìlství se orientuje na rostlinnou výrobu, pøevažuje pìstování obilovin, olejnin a brambor. V živoèišné výrobì jde o chov skotu a prasat. Dlouholetou tradici má v jižních Èechách rybníkáøství. Chov ryb v hektarech vodních ploch pøedstavuje polovinu produkce v rámci celého Èeska. Jihoèeský kraj se stává významnou turistickou a rekreaèní oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech nejvìtší nárùst podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. Základem pro rozvoj vìdy jsou pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, jejíž ústavy pùsobící na území kraje se zamìøují na obory zejména biologické a ekologické. Vìdecká práce je rovnìž souèástí aktivit Vysoké školy ekonomické, Fakulty managementu Jindøichùv Hradec, spadající pod VŠE Praha. Aèkoli je Plzeòský kraj rozlohou v Èesku tøetí nejvìtší, poètem obyvatel (pùl milionu lidí) je až devátý a hustota zalidnìní je druhá nejnižší v zemi (po Jihoèeském kraji). Na metropolitní Plzeò navazují drobné vesnice, ètyøi pìtiny rozlohy kraje (a 30 procent obyvatelstva) tvoøí katastry obcí do 2000 obyvatel. V souèasnosti je Plzeò se 167 tisíci obyvateli ètvrtým nejvìtším mìstem v Èesku. Plzeòský kraj patøí mezi prùmìrnì ekonomicky rozvinuté kraje, na tvorbì HDP Èeské republiky se podílí zhruba 6 procenty. V podílu jeho tvorby na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to pøedevším díky vysoké ekonomické výkonnosti mìsta Plznì, která dle odhadù vytváøí témìø dvì tøetiny celkového HDP Plzeòského kraje. Mezi nejvýznamnìjší prùmyslová odvìtví, zastoupená v Plzeòském kraji, patøí strojírenství, potravináøství, prùmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií a hutnictví. Spoleènosti s úèastí zahranièního kapitálu pøedstavují zhruba tøíprocentní podíl na celkovém poètu prùmyslových podnikù v kraji, tato hodnota dvojnásobnì pøevyšuje celorepublikový prùmìr. Kraj patøí v rámci Èeska k oblastem s dlouhodobì nižší mírou nezamìstnanosti, která se pohybuje okolo 7 procent. V Plzeòském kraji pùsobí dvì vysoké školy, Západoèeská univerzita a Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obì vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zamìøením vyuèovaných oborù pøitahují studenty nejen z Plzeòska, ale i z jiných èástí Èeska a ze zahranièí. 3. Katalánsko (Španìlsko) Katalánsko (Catalunya) je jedno ze sedmnácti autonomních spoleèenství Španìlska a historické území na severovýchodì zemì pøi pobøeží Støedozemního moøe. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel témìø 7 milionù a hustota pøibližnì 219 obyvatel na km 2. Metropolí Katalánska, které bylo ve støedovìku souèástí Aragonského království, je Barcelona. Od roku 1833 se Katalánsko èlení na ètyøi provincie a v souèasné dobì zde existují dva úøední jazyky - katalánština a španìlština. Celý region je hospodáøsky rozvinutý, v posledních letech zde za podpory centrální vlády vznikla øada nových prùmyslových zón a pøišly i zahranièní investice. Z prùmyslových odvìtví zde má tradiènì silnou pozici výroba elektroniky, telekomunikace i farmaceutický a textilní prùmysl. Ekonomika regionu je zamìøena hlavnì na vývoz. V souèasné dobì má region (pøedevším oblast kolem Barcelony) problémy se zneèiš ováním životního prostøedí a akutním nedostatkem pùdy. 4. Lombardie (Itálie) Lombardie (Lombardia) je region na severu Itálie, který hranièí se Švýcarskem a s dalšími italskými regiony Benátsko, Emilia-Romagna, Piemont a Tridentsko-Horní Adiže. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel pøes 9 milionù a hustota zhruba 380 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem je Miláno s 1,3 miliony obyvatel a jedním z nejvytíženìjších italských letiš Malpensa. Celá oblast Milána pøedstavuje ètvrté nejvìtší evropské mìstské uskupení s více než 6,5 miliony obyvatel. V celé Lombardii žije pøibližnì šestina všech obyvatel Itálie. Region je správnì rozdìlen do 12 provincií, které zahrnují celkem 1562 mìst a obcí. Jde o jeden ze tøí nebohatších regionù v Evropì s hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele pøevyšujícím o 30 procent zbytek Itálie. V souèasné dobì zde sídlí také 10 univerzit, z toho 5 v Milánì. Lombardii si za svoje sídlo zvolila øada renomovaných zahranièních i italských spoleèností a celý region je vedle obchodu a podnikání velmi aktivní i v oblasti kultury a sportu. Lombardie spoleènì s Milánem kandidují na poøadatele XXXI. Letních olympijských her v roce Severní Brabantsko (Nizozemí) Severní Brabantsko (Noord-Brabant) je jedním z dvanácti vyšších územnì správních celkù (provincií) Nizozemského království, které jsou øízeny provinèními stavy a radami v èele s komisaøi jmenovanými královnou. Rozloha regionu je 4919 km 2 (+ dalších 162 km 2 vodních ploch), poèet obyvatel zhruba 2,4 milionu a hustota pøibližnì 490 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem provincie je Den Bosch (`s Hertogenbosch), starobylé mìsto proslavené jako rodištì Hieronyma Bosche. Nejvìtším mìstem a zároveò centrem prùmyslu je moderní Eindhoven, další významná místa regionu jsou napøíklad historická Breda nebo Efteling s rozlehlým zábavním parkem, který navštíví každoroènì zhruba 3 miliony zájemcù. Severní Brabantsko je v souèasné dobì rozdìleno do 69 municipalit, vìtšinou odpovídajících vìtším mìstùm. Vedle prùmyslu (výroba automobilù, elektroniky, textilu a bot) pracují obyvatelé hlavnì v zemìdìlství (obilí, cukrová øepa, chovatelství) a v oblasti veøejných služeb.

3 Podporované obory v rámci MATEO Technologie pro potravináøský prùmysl Jedná se o veškeré technologie zamìøené na produkci potravin, zejména však je v centru zájmu projektových partnerù obsáhnout technologie produkující vysoce kvalitní potraviny vèetnì kontroly kvality, specifické potravní doplòky, které pomáhají øešit civilizaèní choroby a ne vždy ideální stravovací návyky obyvatel v dotèených regionech. Technologie pro medicínu a farmacii Zde je projekt zamìøen pøedevším na technologie, které pomáhají v diagnostice a usnadòují léèbu pacientù. Zásadní oblasti podpory jsou proto pøístrojová technika pro podporu medicínských èinností a optimalizace procesù pøi finanènì i kapacitnì nároèném farmaceutickém vývoji. Technologie pro optimální využití obnovitelných zdrojù energie Tato oblast je dalším reprezentantem oboru s velmi širokým zábìrem pøes technologickou podporu využití alternativnì energetických zdrojù všech druhù a typù - od solárních, fotovoltaických až po technologie podporující využití biomasy a odpadních organických materiálù. Speciálnì tato oblast se jeví pro region Jihozápad jako znaènì zajímavá nejen díky svým pøedpokladùm, ale i výzkumným kapacitám, soustøedìným v regionu. Biotechnologie Pøedstavovat biotechnologie jako extrémnì široké pole pro práci s živými organizmy jistì není tøeba. Izde se projekt MATEO snaží dílèími øešeními podporovat technologické inovace ve všech vhodných oblastech, které povedou k intenzivnìjší výmìnì informací a snazší finalizaci výsledkù v daném oboru s výraznì nadstandardním zázemím zvláštì v Jihoèeském kraji. Pokroèilé materiály Stejnì jako všechna pøedchozí odvìtví i oblast pokroèilých materiálù pokrývá znaènì široké spektrum výrobních, detekèních i analytických krokù, které mohou pro nejrùznìjší materiály nebo kompozitní prvky, využívající špièkových materiálových vlastností, znamenat výraznou pomoc pøi zavádìní do praxe, standardizaci nebo prostém prosazení v praktických podmínkách. Mechatronika Tento sektor mùže pøinést znaèné výhody ve výmìnách zkušeností s nejrùznìjšími øídícími a regulaèními systémy, optimalizací jejich chodu a využití, pøípadnì pøenosy mezi zdánlivì nesoumìøitelnými aplikacemi. Na základì jednání s projektovými partnery a jejich specialisty se zde rýsuje velmi perspektivní kooperace s dopady znaènì pøesahujícími dobu trvání projektu. Rovnìž zde se jeví dispozice regionu jako velmi výhodné, zejména díky zázemí Západoèeské univerzity v Plzni. Procesní a produkèní technologie Tento sektor skrývá významné možnosti blízké výše uvedeným sektorùm. Mùže se dotýkat mechatronické problematiky stejnì jako potravináøských technologií èi biotechnologií. Jde o podpùrný sektor, kde se projekt MATEO snaží otevøít prostor pro jasnou podporu optimalizace procesù zejména u postupù užívaných v menších firmách nebo pøipravených k øešení ve výzkumných organizacích. Výrobní orientace procesù je z definice sektoru zjevná. Závìrem Vzhledem k omezeným finanèním, èasovým a organizaèním možnostem projektu MATEO je nutné intenzivnìjší zamìøení do oblastí dílèích øešení pøi pøenosech technicky provìøených postupù èi technologií mezi regionálními partnery, ale i prosazení spoleèných postupù pøi øešení problémù. MATEO nemá ambice ani zamìøení konkurovat velkým projektùm, podporujícím pøímý vìdecký a výzkumný potenciál. Jeho cílem je podpora intenzivnìjší komunikace o technologických problémech a jejich øešení, pøenosech èi modifikacích dosažených výsledkù. Projekt MATEO by tedy mìl být základem pro další rozvoj smysluplných kooperací a katalyzátorem pro tvorbu nových neotøelých originálních øešení èi postupù, jež budou pøínosem pro všechny zúèastnìné partnery. Propozice k pøihlášce do projektu MATEO - klíèová doporuèení pro pøedkladatele projektù Shrnutí základních dat: Objem fondu - minimálnì Výše dotace až na projekt v jednom regionu (není podmínkou). Trvání podaného projektu - 12 mìsícù, UKONÈENÍ DO ÈERVNA 2007 VÈETNÌ. Financování - prostøedky Evropské unie 75 procent, zbylých 25 procent musí být zajištìno z veøejných zdrojù (vylouèeno privátní spolufinancování). Dle možností pøíslušného regionu a povahy projektu by mohlo být tìchto zbylých 25 procent zajištìno z rozpoètù krajù. Celkem lze tedy dosáhnout stoprocentního finanèního krytí projektu. Žadatel a pøíjemce - subjekt se statutem veøejné instituce. Matching Technologies and Opportunities Matching Technologies and Opportunities

4 Priority Zkontrolujte, zda podávaný projekt øeší minimálnì jeden z cílù projektu MATEO: a) rozvíjení èinností, které podporují regionální inovaci prostøednictvím úzké spolupráce mezi organizacemi z daných ètyø evropských regionù, kterých se projekt týká b) podpora spolupráce zainteresovaných organizací pøi praktické inovaèní práci. Veškeré pøedložené projekty musejí mít tìžištì v jednom nebo nìkolika z následujících tématických okruhù: pokroèilé materiály, letectví a kosmický prùmysl, biotechnologie, potravináøství, mechatronika, medicína a farmacie, procesní a produkèní technologie, obnovitelné zdroje energie. Úplnost Pøihláška se musí skládat z Èásti 1, která bude obsahovat administrativní informace, a Èásti 2, jež obsahuje technický popis projektu. Zkontrolujte, zda projekt obsahuje obì èásti na standardních formuláøích (viz Pøíloha 1 a Pøíloha 2 Žádosti) Minimální poèet úèastníkù Dvì nezávislé právnické osoby se statutem veøejné instituce z nejménì dvou rùzných spolupracujících regionù v projektu MATEO (Katalánsko, Lombardie, Severní Brabantsko a Jihozápadní Èechy). Partnerství Subjekty zpùsobilé k pøedložení projektu musejí mít sídlo v jednom z partnerských regionù MATEO a musejí být veøejnou institucí nebo institucí ekvivalentní instituci veøejné. "Instituce ekvivalentní instituci veøejné" ve významu pøíslušné evropské legislativy o veøejných zakázkách znamená jakoukoli organizaci podle veøejného èi soukromého práva, která je: založena výhradnì za úèelem uspokojování potøeb v obecném zájmu, které nemá prùmyslový ani komerèní charakter právnickou osobou z vìtší èásti financována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva nebo podléhá øídicímu dozoru tìchto orgánù nebo má správní, øídicí nebo dozorèí radu, u níž je více než polovina jejích èlenù jmenována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva. Pro úèast v programu MATEO jsou zpùsobilé také soukromé organizace, které mohou být považovány za malé èi støední podniky (SME - Small/Medium-sized Enterprises), avšak tyto organizace nemohou být pøíjemci grantu. Hodnotící kritéria Všechny návrhy jsou hodnoceny dle pevnì stanoveného souboru kritérií. Hodnotící kritéria jsou zveøejnìna na Otázky týkající se životního prostøedí, pohlaví a etiky. Jasnì uveïte jakékoli potenciální aspekty navrhovaného projektu a vztah k tématùm, které se týkají životního prostøedí, rovných pøíležitostí a etiky, a jakým zpùsobem budou øešeny. Prezentace projektù Projekty by mìly být pøesné a struèné. Mìly by uvádìt cíle a oèekávané výsledky, a také zpùsob jejich dalšího využití. Návrhy by mìly také obsahovat nezbytný rozsah aktivit, odbornosti a zdrojù, kterých bude k dosažení tìchto cílù využito. Termín koneèné uzávìrky pro pøedložení projektù Koneèný termín pro podání dílèích projektù je 10. února 2006 ve 13:00 støedoevropského èasu. Tento termín výzvy je zcela nemìnný. Pøihlášky musejí být doruèeny pøed nebo v èase koneèné uzávìrky, která je uvedena ve výzvì k pøedkládání návrhù. Pøipomínáme navrhovatelùm, že zajištìní vèasného podání jejich návrhu je èistì jejich vlastní odpovìdností. PROJEKTY OBDRŽENÉ PO KONEÈNÉM TERMÍNU UZÁVÌRKY NEBUDOU K HODNOCENÍ PØIPUŠTÌNY. V ÚVAHU NEBUDOU BRÁNY ŽÁDNÉ POLEHÈUJÍCÍ OKOLNOSTI. Vyhotovení projektu Podání projektu Návrhy dílèích projektù MATEO se pøedkládají najednou s tím, že je pøedložen úplný žadatelùv návrh. Návrhy musejí být doruèeny vedoucímu partneru MATEO (podrobnosti viz dále) do data uzávìrky výzvy. Formuláø pøihlášky je možné stáhnout z webové stránky projektu ( kde jsou zároveò k dispozici veškeré potøebné instrukce, nebo jej mùže na žádost poskytnout vaše regionální kontaktní místo. Hodnocení a schválení dílèích projektù øídicím výborem projektu MATEO bude provedeno do 31. bøezna PROJEKTY PØEDLOŽENÉ DO TÉTO VÝZVY, MUSEJÍ BÝT PODÁNY ELEKTRONICKY I V TIŠTÌNÉ PODOBÌ. Tištìná verze musí být vyhotovena na bílém papíru a nesmí být svázána, aby tak bylo usnadnìno kopírování. Musí obsahovat všechny èásti formuláøe žádosti (administrativní i technickou) a podepsaný, datovaný a orazítkovaný dopis pro každého partnera, který se dílèího projektu úèastní. Složení konsorcia projektu Projekty musejí být podány sdružením partnerù (na základì smlouvy o partnerství), které se skládá ze zpùsobilých subjektù, jež patøí do alespoò dvou partnerských regionù projektu MATEO, o maximálním poètu 12 úèastníkù (tøi úèastníci na region). Podoba projektu Projekt se skládá ze dvou èástí (podrobnosti o vyhotovení tìchto èástí jsou uvedeny v pøíloze této Smìrnice pro navrhovatele): 1. ADMINISTRATIVNÍ ÈÁST je souborem dokumentù, které obsahují nezbytné administrativní informace o návrhu a jeho navrhovatelích. Tyto informace budou zapsány do strukturované databáze k dalšímu poèítaèovému zpracování, z nìhož vzejde statistika a hodnotící zpráva. Informace budou urèeny pro øídicí výbor projektu MATEO v prùbìhu hodnotícího procesu. 2. TECHNICKÁ ÈÁST je souborem dokumentù, kterými byste se mìli øídit pøi popisu technického obsahu daného projektu. Mimo jiné popisuje charakter navrhovaných prací, úèastníky a jejich úlohy v navrhovaném projektu, dùvody pro provedení daných prací a pøínos, který by z nich mìl vyplynout. Pro každou z tìchto èástí je specifikována maximální délka.

5 Na jakékoli další materiály zaslané spoleènì s návrhem (brožury o spoleènosti, podpùrné dokumenty a zprávy, atd.) nebude brán zøetel. U návrhù pøedkládaných elektronicky jakékoli vložené materiály, pøipojené soubory èi textové odkazy rovnìž nebudou pøijaty. Základem pro hodnocení budou èernobílé tištìné exempláøe projektu. Jazyk projektu Aèkoli je oficiálním jazykem pro jižní zónu iniciativy INTERREG IIIC francouzština, operaèním jazykem projektu MATEO je angliètina, která je také jazykem, v nìmž je nutno pøedkládat žádosti. Pøedbìžná kontrola projektu Pro pøedbìžnou kontrolu projektu nejsou ustaveny žádné prostøedky. Oznámení zámìru pøedložit projekt Doporuèujeme oznámit zámìr pøedložení projektu vašemu regionálnímu kontaktnímu místu. Informace, které v tomto stádiu poskytnete, pomohou øídicím výborùm projektu MATEO pøi pøípravì hodnocení výzvy. Informace nemusejí být koneèné a nebudou souèástí vašeho projektu. Hodnoceny budou pouze informace, které poskytnete v koneèném návrhu projektu. Formuláø pøedbìžného návrhu je také možné stáhnout z webové stránky projektu ( Regionální kontaktní místa K dispozici jsou regionální kontaktní místa, která udržují kontakt s organizacemi, jež projekty pøipravují a podporují. Doporuèujeme, abyste o vaší úèasti na této výzvì informovali své regionální kontaktní místo. Elektronické podání projektu Pøedložen musí být pouze jeden soubor ve formátu PDF ("Portable Document Format", kompatibilní s verzí Adobe 3 nebo vyšší, s vestavìnými fonty), o velikosti menší než 5 MB, který bude zahrnovat obì èásti návrhu, a to jak vedoucímu partnerovi projektu MATEO za použití elektronické adresy: tak i regionálnímu kontaktnímu místu vedoucího partnera daného dílèího projektu do data uzávìrky výzvy, které je stanoveno na 10. února 2006 ve 13:00 hod støedoevropského èasu. Všechny soubory podléhají virové kontrole: soubory, u kterých bude zjištìno, že obsahují viry, nebudou pøijaty a koordinátor obdrží zprávu žádající o odstranìní viru a další pokus o podání návrhu. Hodnoceny nemohou být ani soubory, které budou následnì shledány jako neèitelné èi netisknutelné. Pokud projekt dojde v poøádku, koordinátor obdrží zprávu, v níž bude uvedeno, že návrh byl pøijat. Chyby v pøedložených projektech Chyby v projektech podaných elektronicky je možné opravit jednoduše pøedložením opravené verze. Nové podání vždy nahradí podání døívìjší až do doby, kdy probìhne uzávìrka výzvy. Po probìhnutí data uzávìrky však øídící výbory projektu MATEO již žádné další dodatky, opravy ani opìtná podání pøijmout nemohou. Poslední verze projektu, jež došla pøed koneèným termínem, je danou verzí, která bude hodnocena, a na jakékoli pozdìjší zmìny nebude reagováno. Uzávìrka pøijetí podání Pøipomínáme navrhovatelùm, že je jejich vlastní zodpovìdností zajistit vèasné podání jejich návrhu. Potvrzení pøijetí podání: Krátce po uzavøení výzvy rozešlou øídící výbory MATEO dopisem potvrzení o pøijetí koordinátorovi (osobì uvedené jako "zodpovìdná osoba" na stranì 1 technických formuláøù). Ze zaslání potvrzení o pøijetí øídícím výborem MATEO nebude vyplývat, že byl návrh pøijat jako zpùsobilý k vyhodnocení. NAVRHOVATELÉ, KTEØÍ POTVRZENÍ O PØIJETÍ NEOBDRŽELI DO 20. ÚNORA 2006, BY MÌLI NEPRODLENÌ KONTAKTOVAT SVÉ REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO. HODNOCENÍ Èasový plán hodnocení Všechny projekty, které splòují kritérium zpùsobilosti, jsou vyhodnocovány za úèelem zjištìní jejich kvality. Zpùsobilé projekty budou vyhodnoceny nezávislými odborníky v souladu s pevnì stanoveným souborem kritérií. Po koneèném rozhodnutí o výsledcích hodnocení budou závìry odborníkù pøezkoumány øídicími výbory MATEO. Všichni žadatelé obdrží Souhrnnou hodnotící zprávu, ve které bude uvedeno stanovisko hodnotitelù k jejich projektu. Tyto zprávy budou rozesílány v prùbìhu bøezna 2006 (pøedbìžný termín). Neúspìšní žadatelé následnì obdrží formální oznámení o rozhodnutí øídících výborù MATEO. Jednání o smluvních podmínkách Bude-li projekt pøi hodnocení úspìšný a bude-li vybrán pro možné financování, bude úøedním dopisem zaslaným vedoucím partnerem MATEO do 31. bøezna 2006 zahájeno vyjednávání smluvních podmínek. Jednání se budou týkat dvou oblastí: finanèní a technické. Osoby, které povedou tato jednání jménem øídících výborù MATEO, budou pracovat s pøedem stanoveným rozpoètovým rámcem pro daný projekt a také v rámci doporuèení, která mohou vydat odborníci ohlednì úprav prací pøedkládaných v projektu. Pøed zaèátkem jednání si øídicí výbory MATEO mohou vyžádat právní a finanèní informace o participujících organizacích (a zvláštì mohou požádat o jakékoli exempláøe dokumentù o právní zpùsobilosti organizace v daném konsorciu). Koordinátor musí jménem konsorcia zajistit, že bude øídicím výborùm MATEO zaslána správná dokumentace. Navrhovatelé by mìli také pamatovat na to, že veškeré dílèí projekty financované v rámci projektu MATEO musejí obsahovat i uzavøení Dohody o konsorciu. Tato Dohoda o konsorciu by mìla být uzavøena co nejdøíve, nejpozdìji pak souèasnì s uzavøením smlouvy mezi vedoucím partnerem projektu MATEO a vedoucím partnerem dílèího projektu. Pokud budou jednání úspìšná, pøedpokládá se, že øídící výbory MATEO vydají rozhodnutí o schválení financování do 30. èervna Daný projekt mùže zaèít s realizací v souladu s ustanoveními smlouvy podepsané vedoucím partnerem projektu MATEO od data realizace daného projektu (pøedpokládá se kvìten/èerven 2006). Matching Technologies and Opportunities

6

7

8

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

III. øada. Inovace v Evropské unii

III. øada. Inovace v Evropské unii Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj v Èeské republice - Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií - Èeská spoleènost pro nové materiály

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Obory laboratorní medicíny se v celé široké lékaøské vìdì vyznaèují pomìrnì vysokým stupnìm exaktnosti.

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU Výzva è. 7 / v1 25. 5. 2009 OBSAH 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informacních a propagacních opatrení 5 2.2 Informacní banner 5 2.3 Cizojazycné

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více