Spolupracující regiony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupracující regiony"

Transkript

1 Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského kraje bude moci v pøíštích letech plynout až šedesát milionù korun z Evropské unie. Projekt, jehož principem je konkrétní podpora spolupráce mezi regiony èlenských zemí EU, má za úkol rozvinout inovaèní procesy mezi malými a støedními podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi a také pøispìt k výmìnì nejlepších produktù a zkušeností v oblasti inovací. Cílem projektu MATEO je intenzivnìji zapojit Jihoèeský a Plzeòský kraj do evropské spolupráce v oblasti efektivního využití celkového výzkumného i podnikatelského potenciálu, využít výstupù z podobných snah v partnerských regionech, ale také pøilákat nové high-tech investory do tìchto krajù. Partnerskými regiony jsou dynamické oblasti, které v relaci svých státù mohou být oznaèeny za ekonomicky progresivní a silné - jsou to: Katalánsko (Španìlsko), Lombardie (Itálie), Severní Brabantsko (Nizozemí). Celý projekt je systematicky koncipován jako základ dlouhodobých odborných vazeb a budoucích kooperací s ekonomicky silnými partnerskými regiony. Program je aktivnì smìøován tak, aby novì vzniklá spolupráce pøinášela zisk nejen v dobì trvání projektu. Podprojekty, financované z MATEO, se soustøedí na rozvoj regionálního inovaèního potenciálu pøedevším podporou komerèního využití výsledkù vìdeckého výzkumu a vývoje. Velký dùraz proto bude kladen na aktivní zapojení vývojových center jednotlivých firem, výzkumných a vìdeckých pracoviš, univerzit a dalších badatelských subjektù. Úèastníkùm projektu MATEO jsou pro každý region k dispozici odborníci na jednotlivé obory, jejichž úkolem je pomoci pøi výbìru vhodné partnerské firmy èi instituce. Jedná se potravináøství, letecký a kosmický prùmysl, medicínu a farmacii, obnovitelné zdroje energie, biotechnologie, pokroèilé materiály, mechatroniku a procesní a produkèní technologie. Organizace, které mají zájem na spolupráci v rámci MATEO, se mohou obrátit na své zástupce v pøíslušných krajích. Návrhy na podprojekty bude možno pøedkládat v období od 5. prosince 2005 do 10. února 2006 (viz propozice na stranì 3 a pøihláška na stranì 6). Samotná realizace podprojektù odstartuje v kvìtnu 2006 a bude trvat do poloviny roku Nárok na udìlení grantu budou mít ty podprojekty, jejichž tìžištì bude spoèívat zejména v praktickém uplatnìní výsledkù výzkumu a vývoje v high-tech prùmyslu. Také budou muset naplnit dva základní aspekty - prvním z nich je praktická meziregionální spolupráce v rámci výmìny technologií, vedoucí k založení nového podniku, popøípadì vytvoøení nového produktu, uplatnitelného na trhu. Druhým aspektem je pøenos a výmìna znalostí mezi fungujícími podniky a výzkumnou sférou. Pøíjemci dotace mohou být veøejné organizace, zabývající se podporou podnikání v oborech programu MATEO, popøípadì výzkumné a vývojové organizace. V èeském prostøedí jsou to pøedevším vysoké a vyšší odborné školy, výzkumné ústavy, pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, kraje, centra transferu technologií, regionální rozvojové agentury a další veøejné instituce. Podnikatelské subjekty nemohou být pøíjemci dotace, ale mohou být finálními uživateli výsledkù jednotlivých podprojektù. Severní Brabantsko Nizozemsko Jihoèeský a Plzeòský kraj Èeská republika Lombardie Itálie Katalánsko Španìlsko Informace

2 Spolupracující regiony 1. Jihoèeský a Plzeòský kraj (Èeská republika) Jihoèeský a Plzeòský kraj spadají pod NUTS II Jihozápad. Jihoèeský kraj jako vyšší územnì samosprávný celek Èeska byl vytvoøen v roce V kraji žije více než lidí s nejnižší hustotou osídlení v zemi - 62 obyvatel na km 2. V Jihoèeském kraji je 623 obcí, z toho 43 mìst, z nichž nejvìtším jsou Èeské Budìjovice s témìø 100 tisíci obyvateli. Prùmyslová výroba je koncentrována pøedevším v èeskobudìjovické aglomeraci a v okresech Tábor a Strakonice. Pøevažuje zpracovatelský prùmysl (výroba potravin a nápojù, dopravních prostøedkù, strojù a zaøízení, textilní a odìvní). Zemìdìlství se orientuje na rostlinnou výrobu, pøevažuje pìstování obilovin, olejnin a brambor. V živoèišné výrobì jde o chov skotu a prasat. Dlouholetou tradici má v jižních Èechách rybníkáøství. Chov ryb v hektarech vodních ploch pøedstavuje polovinu produkce v rámci celého Èeska. Jihoèeský kraj se stává významnou turistickou a rekreaèní oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech nejvìtší nárùst podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. Základem pro rozvoj vìdy jsou pracovištì Akademie vìd Èeské republiky, jejíž ústavy pùsobící na území kraje se zamìøují na obory zejména biologické a ekologické. Vìdecká práce je rovnìž souèástí aktivit Vysoké školy ekonomické, Fakulty managementu Jindøichùv Hradec, spadající pod VŠE Praha. Aèkoli je Plzeòský kraj rozlohou v Èesku tøetí nejvìtší, poètem obyvatel (pùl milionu lidí) je až devátý a hustota zalidnìní je druhá nejnižší v zemi (po Jihoèeském kraji). Na metropolitní Plzeò navazují drobné vesnice, ètyøi pìtiny rozlohy kraje (a 30 procent obyvatelstva) tvoøí katastry obcí do 2000 obyvatel. V souèasnosti je Plzeò se 167 tisíci obyvateli ètvrtým nejvìtším mìstem v Èesku. Plzeòský kraj patøí mezi prùmìrnì ekonomicky rozvinuté kraje, na tvorbì HDP Èeské republiky se podílí zhruba 6 procenty. V podílu jeho tvorby na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to pøedevším díky vysoké ekonomické výkonnosti mìsta Plznì, která dle odhadù vytváøí témìø dvì tøetiny celkového HDP Plzeòského kraje. Mezi nejvýznamnìjší prùmyslová odvìtví, zastoupená v Plzeòském kraji, patøí strojírenství, potravináøství, prùmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií a hutnictví. Spoleènosti s úèastí zahranièního kapitálu pøedstavují zhruba tøíprocentní podíl na celkovém poètu prùmyslových podnikù v kraji, tato hodnota dvojnásobnì pøevyšuje celorepublikový prùmìr. Kraj patøí v rámci Èeska k oblastem s dlouhodobì nižší mírou nezamìstnanosti, která se pohybuje okolo 7 procent. V Plzeòském kraji pùsobí dvì vysoké školy, Západoèeská univerzita a Lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obì vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zamìøením vyuèovaných oborù pøitahují studenty nejen z Plzeòska, ale i z jiných èástí Èeska a ze zahranièí. 3. Katalánsko (Španìlsko) Katalánsko (Catalunya) je jedno ze sedmnácti autonomních spoleèenství Španìlska a historické území na severovýchodì zemì pøi pobøeží Støedozemního moøe. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel témìø 7 milionù a hustota pøibližnì 219 obyvatel na km 2. Metropolí Katalánska, které bylo ve støedovìku souèástí Aragonského království, je Barcelona. Od roku 1833 se Katalánsko èlení na ètyøi provincie a v souèasné dobì zde existují dva úøední jazyky - katalánština a španìlština. Celý region je hospodáøsky rozvinutý, v posledních letech zde za podpory centrální vlády vznikla øada nových prùmyslových zón a pøišly i zahranièní investice. Z prùmyslových odvìtví zde má tradiènì silnou pozici výroba elektroniky, telekomunikace i farmaceutický a textilní prùmysl. Ekonomika regionu je zamìøena hlavnì na vývoz. V souèasné dobì má region (pøedevším oblast kolem Barcelony) problémy se zneèiš ováním životního prostøedí a akutním nedostatkem pùdy. 4. Lombardie (Itálie) Lombardie (Lombardia) je region na severu Itálie, který hranièí se Švýcarskem a s dalšími italskými regiony Benátsko, Emilia-Romagna, Piemont a Tridentsko-Horní Adiže. Rozloha regionu je km 2, poèet obyvatel pøes 9 milionù a hustota zhruba 380 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem je Miláno s 1,3 miliony obyvatel a jedním z nejvytíženìjších italských letiš Malpensa. Celá oblast Milána pøedstavuje ètvrté nejvìtší evropské mìstské uskupení s více než 6,5 miliony obyvatel. V celé Lombardii žije pøibližnì šestina všech obyvatel Itálie. Region je správnì rozdìlen do 12 provincií, které zahrnují celkem 1562 mìst a obcí. Jde o jeden ze tøí nebohatších regionù v Evropì s hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele pøevyšujícím o 30 procent zbytek Itálie. V souèasné dobì zde sídlí také 10 univerzit, z toho 5 v Milánì. Lombardii si za svoje sídlo zvolila øada renomovaných zahranièních i italských spoleèností a celý region je vedle obchodu a podnikání velmi aktivní i v oblasti kultury a sportu. Lombardie spoleènì s Milánem kandidují na poøadatele XXXI. Letních olympijských her v roce Severní Brabantsko (Nizozemí) Severní Brabantsko (Noord-Brabant) je jedním z dvanácti vyšších územnì správních celkù (provincií) Nizozemského království, které jsou øízeny provinèními stavy a radami v èele s komisaøi jmenovanými královnou. Rozloha regionu je 4919 km 2 (+ dalších 162 km 2 vodních ploch), poèet obyvatel zhruba 2,4 milionu a hustota pøibližnì 490 obyvatel na km 2. Hlavním mìstem provincie je Den Bosch (`s Hertogenbosch), starobylé mìsto proslavené jako rodištì Hieronyma Bosche. Nejvìtším mìstem a zároveò centrem prùmyslu je moderní Eindhoven, další významná místa regionu jsou napøíklad historická Breda nebo Efteling s rozlehlým zábavním parkem, který navštíví každoroènì zhruba 3 miliony zájemcù. Severní Brabantsko je v souèasné dobì rozdìleno do 69 municipalit, vìtšinou odpovídajících vìtším mìstùm. Vedle prùmyslu (výroba automobilù, elektroniky, textilu a bot) pracují obyvatelé hlavnì v zemìdìlství (obilí, cukrová øepa, chovatelství) a v oblasti veøejných služeb.

3 Podporované obory v rámci MATEO Technologie pro potravináøský prùmysl Jedná se o veškeré technologie zamìøené na produkci potravin, zejména však je v centru zájmu projektových partnerù obsáhnout technologie produkující vysoce kvalitní potraviny vèetnì kontroly kvality, specifické potravní doplòky, které pomáhají øešit civilizaèní choroby a ne vždy ideální stravovací návyky obyvatel v dotèených regionech. Technologie pro medicínu a farmacii Zde je projekt zamìøen pøedevším na technologie, které pomáhají v diagnostice a usnadòují léèbu pacientù. Zásadní oblasti podpory jsou proto pøístrojová technika pro podporu medicínských èinností a optimalizace procesù pøi finanènì i kapacitnì nároèném farmaceutickém vývoji. Technologie pro optimální využití obnovitelných zdrojù energie Tato oblast je dalším reprezentantem oboru s velmi širokým zábìrem pøes technologickou podporu využití alternativnì energetických zdrojù všech druhù a typù - od solárních, fotovoltaických až po technologie podporující využití biomasy a odpadních organických materiálù. Speciálnì tato oblast se jeví pro region Jihozápad jako znaènì zajímavá nejen díky svým pøedpokladùm, ale i výzkumným kapacitám, soustøedìným v regionu. Biotechnologie Pøedstavovat biotechnologie jako extrémnì široké pole pro práci s živými organizmy jistì není tøeba. Izde se projekt MATEO snaží dílèími øešeními podporovat technologické inovace ve všech vhodných oblastech, které povedou k intenzivnìjší výmìnì informací a snazší finalizaci výsledkù v daném oboru s výraznì nadstandardním zázemím zvláštì v Jihoèeském kraji. Pokroèilé materiály Stejnì jako všechna pøedchozí odvìtví i oblast pokroèilých materiálù pokrývá znaènì široké spektrum výrobních, detekèních i analytických krokù, které mohou pro nejrùznìjší materiály nebo kompozitní prvky, využívající špièkových materiálových vlastností, znamenat výraznou pomoc pøi zavádìní do praxe, standardizaci nebo prostém prosazení v praktických podmínkách. Mechatronika Tento sektor mùže pøinést znaèné výhody ve výmìnách zkušeností s nejrùznìjšími øídícími a regulaèními systémy, optimalizací jejich chodu a využití, pøípadnì pøenosy mezi zdánlivì nesoumìøitelnými aplikacemi. Na základì jednání s projektovými partnery a jejich specialisty se zde rýsuje velmi perspektivní kooperace s dopady znaènì pøesahujícími dobu trvání projektu. Rovnìž zde se jeví dispozice regionu jako velmi výhodné, zejména díky zázemí Západoèeské univerzity v Plzni. Procesní a produkèní technologie Tento sektor skrývá významné možnosti blízké výše uvedeným sektorùm. Mùže se dotýkat mechatronické problematiky stejnì jako potravináøských technologií èi biotechnologií. Jde o podpùrný sektor, kde se projekt MATEO snaží otevøít prostor pro jasnou podporu optimalizace procesù zejména u postupù užívaných v menších firmách nebo pøipravených k øešení ve výzkumných organizacích. Výrobní orientace procesù je z definice sektoru zjevná. Závìrem Vzhledem k omezeným finanèním, èasovým a organizaèním možnostem projektu MATEO je nutné intenzivnìjší zamìøení do oblastí dílèích øešení pøi pøenosech technicky provìøených postupù èi technologií mezi regionálními partnery, ale i prosazení spoleèných postupù pøi øešení problémù. MATEO nemá ambice ani zamìøení konkurovat velkým projektùm, podporujícím pøímý vìdecký a výzkumný potenciál. Jeho cílem je podpora intenzivnìjší komunikace o technologických problémech a jejich øešení, pøenosech èi modifikacích dosažených výsledkù. Projekt MATEO by tedy mìl být základem pro další rozvoj smysluplných kooperací a katalyzátorem pro tvorbu nových neotøelých originálních øešení èi postupù, jež budou pøínosem pro všechny zúèastnìné partnery. Propozice k pøihlášce do projektu MATEO - klíèová doporuèení pro pøedkladatele projektù Shrnutí základních dat: Objem fondu - minimálnì Výše dotace až na projekt v jednom regionu (není podmínkou). Trvání podaného projektu - 12 mìsícù, UKONÈENÍ DO ÈERVNA 2007 VÈETNÌ. Financování - prostøedky Evropské unie 75 procent, zbylých 25 procent musí být zajištìno z veøejných zdrojù (vylouèeno privátní spolufinancování). Dle možností pøíslušného regionu a povahy projektu by mohlo být tìchto zbylých 25 procent zajištìno z rozpoètù krajù. Celkem lze tedy dosáhnout stoprocentního finanèního krytí projektu. Žadatel a pøíjemce - subjekt se statutem veøejné instituce. Matching Technologies and Opportunities Matching Technologies and Opportunities

4 Priority Zkontrolujte, zda podávaný projekt øeší minimálnì jeden z cílù projektu MATEO: a) rozvíjení èinností, které podporují regionální inovaci prostøednictvím úzké spolupráce mezi organizacemi z daných ètyø evropských regionù, kterých se projekt týká b) podpora spolupráce zainteresovaných organizací pøi praktické inovaèní práci. Veškeré pøedložené projekty musejí mít tìžištì v jednom nebo nìkolika z následujících tématických okruhù: pokroèilé materiály, letectví a kosmický prùmysl, biotechnologie, potravináøství, mechatronika, medicína a farmacie, procesní a produkèní technologie, obnovitelné zdroje energie. Úplnost Pøihláška se musí skládat z Èásti 1, která bude obsahovat administrativní informace, a Èásti 2, jež obsahuje technický popis projektu. Zkontrolujte, zda projekt obsahuje obì èásti na standardních formuláøích (viz Pøíloha 1 a Pøíloha 2 Žádosti) Minimální poèet úèastníkù Dvì nezávislé právnické osoby se statutem veøejné instituce z nejménì dvou rùzných spolupracujících regionù v projektu MATEO (Katalánsko, Lombardie, Severní Brabantsko a Jihozápadní Èechy). Partnerství Subjekty zpùsobilé k pøedložení projektu musejí mít sídlo v jednom z partnerských regionù MATEO a musejí být veøejnou institucí nebo institucí ekvivalentní instituci veøejné. "Instituce ekvivalentní instituci veøejné" ve významu pøíslušné evropské legislativy o veøejných zakázkách znamená jakoukoli organizaci podle veøejného èi soukromého práva, která je: založena výhradnì za úèelem uspokojování potøeb v obecném zájmu, které nemá prùmyslový ani komerèní charakter právnickou osobou z vìtší èásti financována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva nebo podléhá øídicímu dozoru tìchto orgánù nebo má správní, øídicí nebo dozorèí radu, u níž je více než polovina jejích èlenù jmenována státem, regionálními èi místními úøady nebo jinými orgány dle veøejného práva. Pro úèast v programu MATEO jsou zpùsobilé také soukromé organizace, které mohou být považovány za malé èi støední podniky (SME - Small/Medium-sized Enterprises), avšak tyto organizace nemohou být pøíjemci grantu. Hodnotící kritéria Všechny návrhy jsou hodnoceny dle pevnì stanoveného souboru kritérií. Hodnotící kritéria jsou zveøejnìna na Otázky týkající se životního prostøedí, pohlaví a etiky. Jasnì uveïte jakékoli potenciální aspekty navrhovaného projektu a vztah k tématùm, které se týkají životního prostøedí, rovných pøíležitostí a etiky, a jakým zpùsobem budou øešeny. Prezentace projektù Projekty by mìly být pøesné a struèné. Mìly by uvádìt cíle a oèekávané výsledky, a také zpùsob jejich dalšího využití. Návrhy by mìly také obsahovat nezbytný rozsah aktivit, odbornosti a zdrojù, kterých bude k dosažení tìchto cílù využito. Termín koneèné uzávìrky pro pøedložení projektù Koneèný termín pro podání dílèích projektù je 10. února 2006 ve 13:00 støedoevropského èasu. Tento termín výzvy je zcela nemìnný. Pøihlášky musejí být doruèeny pøed nebo v èase koneèné uzávìrky, která je uvedena ve výzvì k pøedkládání návrhù. Pøipomínáme navrhovatelùm, že zajištìní vèasného podání jejich návrhu je èistì jejich vlastní odpovìdností. PROJEKTY OBDRŽENÉ PO KONEÈNÉM TERMÍNU UZÁVÌRKY NEBUDOU K HODNOCENÍ PØIPUŠTÌNY. V ÚVAHU NEBUDOU BRÁNY ŽÁDNÉ POLEHÈUJÍCÍ OKOLNOSTI. Vyhotovení projektu Podání projektu Návrhy dílèích projektù MATEO se pøedkládají najednou s tím, že je pøedložen úplný žadatelùv návrh. Návrhy musejí být doruèeny vedoucímu partneru MATEO (podrobnosti viz dále) do data uzávìrky výzvy. Formuláø pøihlášky je možné stáhnout z webové stránky projektu (www.mateoproject.org), kde jsou zároveò k dispozici veškeré potøebné instrukce, nebo jej mùže na žádost poskytnout vaše regionální kontaktní místo. Hodnocení a schválení dílèích projektù øídicím výborem projektu MATEO bude provedeno do 31. bøezna PROJEKTY PØEDLOŽENÉ DO TÉTO VÝZVY, MUSEJÍ BÝT PODÁNY ELEKTRONICKY I V TIŠTÌNÉ PODOBÌ. Tištìná verze musí být vyhotovena na bílém papíru a nesmí být svázána, aby tak bylo usnadnìno kopírování. Musí obsahovat všechny èásti formuláøe žádosti (administrativní i technickou) a podepsaný, datovaný a orazítkovaný dopis pro každého partnera, který se dílèího projektu úèastní. Složení konsorcia projektu Projekty musejí být podány sdružením partnerù (na základì smlouvy o partnerství), které se skládá ze zpùsobilých subjektù, jež patøí do alespoò dvou partnerských regionù projektu MATEO, o maximálním poètu 12 úèastníkù (tøi úèastníci na region). Podoba projektu Projekt se skládá ze dvou èástí (podrobnosti o vyhotovení tìchto èástí jsou uvedeny v pøíloze této Smìrnice pro navrhovatele): 1. ADMINISTRATIVNÍ ÈÁST je souborem dokumentù, které obsahují nezbytné administrativní informace o návrhu a jeho navrhovatelích. Tyto informace budou zapsány do strukturované databáze k dalšímu poèítaèovému zpracování, z nìhož vzejde statistika a hodnotící zpráva. Informace budou urèeny pro øídicí výbor projektu MATEO v prùbìhu hodnotícího procesu. 2. TECHNICKÁ ÈÁST je souborem dokumentù, kterými byste se mìli øídit pøi popisu technického obsahu daného projektu. Mimo jiné popisuje charakter navrhovaných prací, úèastníky a jejich úlohy v navrhovaném projektu, dùvody pro provedení daných prací a pøínos, který by z nich mìl vyplynout. Pro každou z tìchto èástí je specifikována maximální délka.

5 Na jakékoli další materiály zaslané spoleènì s návrhem (brožury o spoleènosti, podpùrné dokumenty a zprávy, atd.) nebude brán zøetel. U návrhù pøedkládaných elektronicky jakékoli vložené materiály, pøipojené soubory èi textové odkazy rovnìž nebudou pøijaty. Základem pro hodnocení budou èernobílé tištìné exempláøe projektu. Jazyk projektu Aèkoli je oficiálním jazykem pro jižní zónu iniciativy INTERREG IIIC francouzština, operaèním jazykem projektu MATEO je angliètina, která je také jazykem, v nìmž je nutno pøedkládat žádosti. Pøedbìžná kontrola projektu Pro pøedbìžnou kontrolu projektu nejsou ustaveny žádné prostøedky. Oznámení zámìru pøedložit projekt Doporuèujeme oznámit zámìr pøedložení projektu vašemu regionálnímu kontaktnímu místu. Informace, které v tomto stádiu poskytnete, pomohou øídicím výborùm projektu MATEO pøi pøípravì hodnocení výzvy. Informace nemusejí být koneèné a nebudou souèástí vašeho projektu. Hodnoceny budou pouze informace, které poskytnete v koneèném návrhu projektu. Formuláø pøedbìžného návrhu je také možné stáhnout z webové stránky projektu (www.mateoproject.org). Regionální kontaktní místa K dispozici jsou regionální kontaktní místa, která udržují kontakt s organizacemi, jež projekty pøipravují a podporují. Doporuèujeme, abyste o vaší úèasti na této výzvì informovali své regionální kontaktní místo. Elektronické podání projektu Pøedložen musí být pouze jeden soubor ve formátu PDF ("Portable Document Format", kompatibilní s verzí Adobe 3 nebo vyšší, s vestavìnými fonty), o velikosti menší než 5 MB, který bude zahrnovat obì èásti návrhu, a to jak vedoucímu partnerovi projektu MATEO za použití elektronické adresy: tak i regionálnímu kontaktnímu místu vedoucího partnera daného dílèího projektu do data uzávìrky výzvy, které je stanoveno na 10. února 2006 ve 13:00 hod støedoevropského èasu. Všechny soubory podléhají virové kontrole: soubory, u kterých bude zjištìno, že obsahují viry, nebudou pøijaty a koordinátor obdrží zprávu žádající o odstranìní viru a další pokus o podání návrhu. Hodnoceny nemohou být ani soubory, které budou následnì shledány jako neèitelné èi netisknutelné. Pokud projekt dojde v poøádku, koordinátor obdrží zprávu, v níž bude uvedeno, že návrh byl pøijat. Chyby v pøedložených projektech Chyby v projektech podaných elektronicky je možné opravit jednoduše pøedložením opravené verze. Nové podání vždy nahradí podání døívìjší až do doby, kdy probìhne uzávìrka výzvy. Po probìhnutí data uzávìrky však øídící výbory projektu MATEO již žádné další dodatky, opravy ani opìtná podání pøijmout nemohou. Poslední verze projektu, jež došla pøed koneèným termínem, je danou verzí, která bude hodnocena, a na jakékoli pozdìjší zmìny nebude reagováno. Uzávìrka pøijetí podání Pøipomínáme navrhovatelùm, že je jejich vlastní zodpovìdností zajistit vèasné podání jejich návrhu. Potvrzení pøijetí podání: Krátce po uzavøení výzvy rozešlou øídící výbory MATEO dopisem potvrzení o pøijetí koordinátorovi (osobì uvedené jako "zodpovìdná osoba" na stranì 1 technických formuláøù). Ze zaslání potvrzení o pøijetí øídícím výborem MATEO nebude vyplývat, že byl návrh pøijat jako zpùsobilý k vyhodnocení. NAVRHOVATELÉ, KTEØÍ POTVRZENÍ O PØIJETÍ NEOBDRŽELI DO 20. ÚNORA 2006, BY MÌLI NEPRODLENÌ KONTAKTOVAT SVÉ REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO. HODNOCENÍ Èasový plán hodnocení Všechny projekty, které splòují kritérium zpùsobilosti, jsou vyhodnocovány za úèelem zjištìní jejich kvality. Zpùsobilé projekty budou vyhodnoceny nezávislými odborníky v souladu s pevnì stanoveným souborem kritérií. Po koneèném rozhodnutí o výsledcích hodnocení budou závìry odborníkù pøezkoumány øídicími výbory MATEO. Všichni žadatelé obdrží Souhrnnou hodnotící zprávu, ve které bude uvedeno stanovisko hodnotitelù k jejich projektu. Tyto zprávy budou rozesílány v prùbìhu bøezna 2006 (pøedbìžný termín). Neúspìšní žadatelé následnì obdrží formální oznámení o rozhodnutí øídících výborù MATEO. Jednání o smluvních podmínkách Bude-li projekt pøi hodnocení úspìšný a bude-li vybrán pro možné financování, bude úøedním dopisem zaslaným vedoucím partnerem MATEO do 31. bøezna 2006 zahájeno vyjednávání smluvních podmínek. Jednání se budou týkat dvou oblastí: finanèní a technické. Osoby, které povedou tato jednání jménem øídících výborù MATEO, budou pracovat s pøedem stanoveným rozpoètovým rámcem pro daný projekt a také v rámci doporuèení, která mohou vydat odborníci ohlednì úprav prací pøedkládaných v projektu. Pøed zaèátkem jednání si øídicí výbory MATEO mohou vyžádat právní a finanèní informace o participujících organizacích (a zvláštì mohou požádat o jakékoli exempláøe dokumentù o právní zpùsobilosti organizace v daném konsorciu). Koordinátor musí jménem konsorcia zajistit, že bude øídicím výborùm MATEO zaslána správná dokumentace. Navrhovatelé by mìli také pamatovat na to, že veškeré dílèí projekty financované v rámci projektu MATEO musejí obsahovat i uzavøení Dohody o konsorciu. Tato Dohoda o konsorciu by mìla být uzavøena co nejdøíve, nejpozdìji pak souèasnì s uzavøením smlouvy mezi vedoucím partnerem projektu MATEO a vedoucím partnerem dílèího projektu. Pokud budou jednání úspìšná, pøedpokládá se, že øídící výbory MATEO vydají rozhodnutí o schválení financování do 30. èervna Daný projekt mùže zaèít s realizací v souladu s ustanoveními smlouvy podepsané vedoucím partnerem projektu MATEO od data realizace daného projektu (pøedpokládá se kvìten/èerven 2006). Matching Technologies and Opportunities

6

7

8

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pøedmluva Cílem této publikace je seznámit budoucí žadatele s podmínkami pro pøípravu žádostí dle požadavkù strukturálních fondù EU a Kohezního fondu. Vzhledem k tomu, že obecnì se strukturálním fondùm

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Společnost v přechodu: Obnova partnerství

Společnost v přechodu: Obnova partnerství Strukturální fondy Společnost v přechodu: Obnova partnerství 1. vydání Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 16 2003 Ministerstvo pro místní rozvoj Edice Strukturální fondy svazek 16/2003 Spoleènost v pøechodu:

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Mana erský audit a rozvoj MSP #

Mana erský audit a rozvoj MSP # # Ladislav Rolínek * Úvod Malé a støední podniky (MSP) v ÈR významnì pøispívají k rozvoji a sociální stabilizaci obcí, mìst a regionù. Zajiš ují pomìrnì vysoké procento zamìstnanosti (61 % v roce 2005),

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

(tištná verze) ISBN 978-80-247-6380-4 (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011 ÚVOD: Popis zmìn, které probíhají v dnešním podnikatelském prostøedí 1. KAPITOLA: Vysvìtlení,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY

Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY Ministerstvo životního prostředí ISO NORMY PRAHA 2003 Ministerstvo životního prostøedí Praha, 2003 ISBN 80-7212-231-2 Ing. Květoslava Remtová, CSc. ISO NORMY Obsah 1 Úvod...4 2 Normalizace na mezinárodní

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více