O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů"

Transkript

1

2 O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr XVI. Příloha: Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 2

3 Část I. Základní údaje o škole a) Název školy, adresa: Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Zřizovatel školy: Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ Ředitel školy: PhDr. Jarmila Smetanová Škola byla zařazena do sítě dne Celková kapacita školy a jejích součástí je následující: ZŠ kapacita 720 IZO školní družina kapacita 125 IZO školní klub kapacita 500 IZO školní jídelna kapacita 600 IZO telefon: (ředitelka), (sekretariát) fax: Počty tříd a žáků počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,7 2.stupeň ,5 celkem ,9 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 48 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 1,92 Rada školy (školská rada) - byla ustanovena v roce 2008 a má 9 členů: Na jednání dne byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/201 a bylo projednáno čerpání rozpočtu školy,úpravy Školního vzdělávacího programu č.j. 706/ /

4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2010/2011 v 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 706/ /2010 a v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96 2 (79-01-C/001). Ve škole se vyučovaly čtyři cizí jazyky angličtina, němčina, ruština a francouzština. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V sedmém až devátém ročníku mohli zájemci navštěvovat volitelný předmět Seminář a praktikum ze zeměpisu, Sportovní výchovu, Seminář a praktikum z přírodopisu a Informatiku, Užité výtvarné činnosti. Obohacením nabídky školy byla výuka dalších tří cizích jazyků jako volitelných předmětů od 7. ročníku ruštiny, němčiny a francouzštiny. Povinná výuka informatiky probíhala od ročníku podle Školního vzdělávacího programu, v 7. ročníku a 9. ročníku došlo k rozšíření znalostí žáků ve volitelném předmětu informatika. Zařízení školního stravování typ jídelny- dle výkazu Z počet počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel (firmy), Počet pracovníků školního stravování k fyzické osoby 5 přepočtení na plně zaměstnané 4,44 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz./2,1 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz část VIII., oddíl A Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,64 přepoč. Z činnosti školní družiny : viz.část VIII., oddíl A 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V průběhu školního roku pracovalo ve škole 30 pedagogických pracovníků (25 učitelů a učitelek a 5 vychovatelek školní družiny), 1 učitelka a 2 vychovatelky čerpaly mateřskou dovolenou. Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní zaměstnanci mzdová účetní, ekonomka, školník - topič - údržbář, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 30 /27,95 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 29/26,95 97/96 563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení pedagogů Věk učitelé (vychovatelky) muži ženy do 35 let let 0 19 nad 50 let 3 5 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 celkem 3 27 rodičovská dovolená 0 3 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2010/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu se dostavilo 55 dětí, z toho 10 dětem byl povolen odklad školní docházky již v minulém roce. Zákonným zástupcům 38 dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. 7 dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 5

6 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ročník počet prospělo s prospělo neprospěl opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) celkem za I. stupeň **** 1**** *** 2**** celkem za II. stupeň *** 3 celkem za školu **** 8 3 *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2010 **) žák měl odloženou klasifikaci, neprospěl ***) žák konal opravnou zkoušku ****)žák neprospěl a přestoupil na jinou školu 2.Snížený stupeň z chování: stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 2-hý stupeň % 3-tí stupeň 2 0,53% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 4 průměr na jednoho žáka: 0,01 Údaje o přijímacím řízení na střední školu školní rok 2010/11 počty přijatých žáků gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium Počet absolventů ZŠ ročník počet žáků 9. ročník 56 nižší ročník 2 Celkem 58 6

7 Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována zejména realizaci Školního vzdělávacího programu v a ročníku s ohledem na utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení. Škola se rovněž zapojila do celostátního testování žáků formou testů Scio ve 3.,7. a 9. ročníku. Ve 3. ročníku se jednalo o testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetenci a oblasti Člověk a jeho svět. Výsledek má sloužit pro porovnání s jinými školami. Výsledek byl kromě testu z českého jazyka srovnatelný s celorepublikovým výsledkem. Žáci 7. ročníku se zúčastnili celostátního testování Stonožka VII. Důvodem testování bylo porovnat výsledky školy s celostátním výsledkem a dále porovnat posun v předmětech testování, či u jednotlivých žáků. Testy proběhly z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že ve škole je studijní potenciál žáků z českého jazyka využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním předpokladům. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledkem OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál matematice je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni než odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Výsledky žáků v 6. ročníku budou následně porovnány s dosaženými výsledky týchž žáků za dva roky. Proběhlo také testování žáků 9. ročníku z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka s testem obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a výsledky v testech odpovídají studijním předpokladům žáků. V testu z matematiky při porovnání výsledků testu s výsledky testu z obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální zprávu včetně grafů a textových informací s doporučením pro další osobní rozvoj. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli. Analýza výsledků všech testovaných žáků umožnila škole uvědomit si řadu podnětu ke zkvalitnění vzdělávání a byla předmětem jednání v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí 2. stupně, či individuálních rozhovorů s vyučujícími a následné sebereflexe jednotlivých vyučujících a měřítkem srovnání celého pedagogického sboru vůči základním školám v ČR. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence. V rámci své činnosti využívá poznatků, které získává v rámci specializačního studia prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, preventivní programy pro žáky školy. 7

8 V rámci práce školního metodika prevence byly realizovány tyto akce: Září (srpen) Hodnocení MPP 2009/2010 Zpracování MPP pro školní rok 2010/2011 Aktualizace - Program proti šikaně a Krizový plán I., II. Dotazník ke školnímu klimatu třídy ročník Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy Zavedení konzultačních hodin ŠMP Říjen Vyhodnocení dotazníku ke klimatu provozní porada ped. pracovníků, konzultace s TU Pracovní setkání ŠMP Boskovice Konzultace studia ŠMP na PdF MU Brno Konzultační hodiny ŠMP Listopad Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Konzultační hodiny ŠMP Prosinec Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Dotazník proti šikaně ročníky Leden Beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníku - 5. ledna Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Konzultace ŠMP Vyhodnocení dotazníku proti šikaně - pedagogická rada, konzultace s TU Únor Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Výtvarná soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku Jsme chytří, nekouříme (6 vyhodnocených prací) Konzultace ŠMP Den bezpečnějšího internetu 8. února (týden akcí ŠD, ŠK, 5. ročníky, 2. stupeň) Březen Účast na výzkumném projektu CEPROS Agresivita školní mládeže (učitelé a 7. ročník) Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Konzultace ŠMP Duben Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno Konzultace ŠMP Pracovní setkání ŠMP Boskovice dubna 8

9 Květen Beseda s Policií ČR pro žáky 9. ročníku - 4. května XIII. ODM 1. ročníků Konzultace ŠMP Konzultace studia ŠMP PdF MU Brno SWOT analýza tříd Komentované promítání filmu Katka pro 8. a 9. ročník (do června) Červen Hodnocení MPP, programu proti šikaně a krizových plánů, SWOT analýzy Hodnocení plánu práce ŠMP Konzultace k závěrečné práci studia ŠMP PdF MU Brno Dotazníky ke klimatu třídy ve vybraných třídách Hodnocení práce žáků 3. ročníku v programu Normální je nekouřit Průběžně: Řešení výskytů sociálně patologických jevů, účast na výchovných komisích Spolupráce s institucemi (PPP Boskovice, PPP Blansko, Policie, OSPOD, Podané ruce) Konzultace problémů souvisejících s patologickými jevy s TU, VP a vedením školy Aktualizace preventivní nástěnky chodba C2 Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT. Hodnocení Minimálního preventivního programu a/ vzdělávání, výchova Hlavní cíle: vytváření zdravého životního stylu, prevence zneužívání návykových látek, vytvoření pozitivního klimatu školy. V preventivním programu byl kladen důraz na výukovou a naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Vyučující dodržovali cíle stanovené v ŠVP a MPP v září Ve druhém pololetí proběhl ve 3. A proběhl program Normální je nekouřit. Prvky z tohoto programu zařadily i ostatní třídy. V příštím školním roce je naše škola zařazena jako pilotní škola pro ověřování tohoto programu v 4. a 5. třídách. Ve třídách ročníku proběhlo během 1. pololetí dotazníkové měření klimatu tříd k šikaně. S výsledky byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na provozních poradách a TU obdrželi podrobné vyhodnocení. ŠMP poskytla případné konzultace. Na 1. stupni se vyskytly jevy: alkohol, agresivita, nevhodné chování, počátek slovní šikany Na 2. stupni se vyskytly jevy: alkohol, krádež, poškození hasicích přístrojů (obecné ohrožení), nevhodné chování, agresivita s prvky počáteční šikany. Jednalo se o případy, které byly řešeny okamžitě (výchovné komise) a to dle potřeby i s jinými institucemi (OSPOD, kurátor, Policie ČR). b/ plnění plánovaných akcí 1. Ve výuce a v ŠK/ŠD byla výrazněji nastolena tato témata: - práva dětí, lidská práva - kontaktní místa, krizové linky - prevence vlastní tvorba - pomoc záchranáři, vlastní pomoc 9

10 - zdravý životní styl - právní minimum 2. významné dny (využití ve výuce, prezentace prací) Světový den bezpečnějšího internetu, Světový den bez tabáku, Světový den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, Světový den obětí automobilových nehod, Světový den lidských práv atd. 3. přednášky, besedy, projekty 1. stupeň: Rovná záda program dlouhodobé prevence vadného držení těla Zdravé zuby prevence zubního kazu celoročně Ovoce a zelenina do škol Školní mléko protikuřácký program Normální je nekouřit (třída 3.A) výtvarná soutěž Normální je nekouřit pro žáky 4. a 5. tříd (vyhodnoceno 6 prací) 2. stupeň: 6. ročník zpracovával téma Úvod do lidských práv, Legální drogy (alkohol, tabák, doping) 7. ročník zpracovával téma Státy EU a menšiny 8. ročník Ústava ČR, Civilizační choroby, Závislosti 9. ročník Právo a Finanční gramotnost V 8. a 9. ročníku žáci zhlédli komentovanou projekci filmu Katka režisérky Heleny Třeštíkové o životním příběhu narkomanky Besedy: 6. ročník se starostou města, děvčata 6. roč. Hygiena v dospívání, Trestní odpovědnost s Policií ČR pro žáky 9. roč., beseda s kurátorem (9. roč.) Žáci druhého stupně v rámci výuky dějepisu a poznání lidských práv navštívili filmové představení Nickyho rodina o životě Nicholase Wintona. 7. ročník a vybraní učitelé se zúčastnili výzkumného projektu CEPROS Agresivita školní mládeže. c/ využití volného času dětí Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní družinu a 11 zájmových útvarů. Žáci 2. stupně navštěvovali také školní klub v době polední přestávky mezi odpoledním vyučováním ( jako prevence sociálně patologických jevů ). d/ spolupráce s rodinou Rodiče byli seznámeni s MPP a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a ŠMP, možnostmi vzájemné spolupráce při řešení sociálně patologických jevů na 1.schůzce ve školním roce a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována stávající sekce Prevence. S rodiči žáků, u kterých se objevily závažnější přestupky proti školnímu řádu, jsme jednali ve výchovných komisích a učinili závěry vůči žákům a ve vztahu k zákonným zástupcům žáků. Některých výchovných komisí se zúčastnil také kurátor. e/ DVPP v oblasti sociálně patologických jevů - specializační studium ŠMP Prevence sociálně patologických jevů PdF MU Brno (zahájeno leden 2010, pokračování 2. a 3. semestr) - školení pedagogického sboru ke kyberšikaně ŠMP (srpen 2010) - setkání školních metodiků prevence (PPP Boskovice, a ) problematika práva v oblasti prevence, kyberšikana, Charita Blansko, práce s menšinami 10

11 f/ připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů - schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko, Boskovice) - pokračování studia pro ŠMP PdF MU Brno (září 2011) - školení pedagogických pracovníků školy (šikana, klima třídy, drogy) - ŠMP A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších sociálně patologických jevů ve škole Tabulka č. 1 Návykové látky alkohol Věk řešeno ve spolupráci s Policií ČR ano ne 1x10, 3x12 x 0 Tabulka č. 2 Návykové látky věk marihuana heroin pervitin Jiné - tabák řešeno ve spolupráci s Policií ČR ano ne Tabulka č. 3 Projevy klasické šikany (omezování, násilí) Věk řešeno ve spolupráci s Policií ČR ano ne 1x13 0 X Tabulka č. 4 Jiné sociálně patologické jevy věk vypište které (krádež,vandalismus, projevy řešeno ve spolupráci s Policií ČR rasismu, gambling, kyberšikana apod.) ano ne 1x15 2x14, 2x15 Krádež Poškození hasicích přístrojů (pojistky) X (vše) 0 Tabulka č. 5 Záškoláctví věk počet neomluvených hodin řešeno ve spolupráci s Policií ČR řešeno s OSPOD* ano ne ano ne 1x *) Orgán sociálně právní ochrany dětí B. Dlouhodobé programy a projekty primární prevence ve škole: - Zdravé zuby ročník - Rovná záda 3. ročník - Normální je nekouřit 1. stupeň (1. 5. ročník) - projekty v rámci VO Úvod do lidských práv 6. ročník Státy EU a menšiny 7. ročník Ústava, Závislosti, Civilizační choroby 8. ročník Právo 9. ročník C. Má škola vytvořen vlastní scénář postup v rámci legislativních a metodických kroků v případě výskytu závažného problému sociálně patologického jevu ve škole? ANO 11

12 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 kvalifikační studium VP VŠ, Bi-Ped studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc, studium kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. školní metodik prevence 1 studium Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno VŠ, Čj-Ov úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc Prevence sociálně patologických jevů na PdF MU Brno Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování mládeže v období Seminář pro metodiky prevence - Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí Pravidelná setkání školních metodiků prevence Pravidelná setkání výchovných poradců 12

13 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání vedoucích pracovníků Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě 1 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 1 Pedagogická konference Svět kolem nás a my v něm 1 Platné předpisy Postavení ředitele ve školských systémech zemí EU 1 Tvoříme školní řád na základní škole 1 Veřejnoprávní kontrola v praxi škol, ředitel školy, školský zákon, vnitřní kontrolní systém z pohledu ČŠI 1 Psychohygiena v práci 1 Rozšiřující studium dějepisu 1 Studium doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace Studium pro asistenty pedagoga 1 Specializační studium pro výchovné poradce 1 Specializační studium pro školní metodiky prevence 1 Studium Kompetence výchovných poradců pro žáky se sociálním znevýhodněním I 1 Studium učitelství pro1. stupeň 1 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů RJ na ZŠ a SŠ 1 Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Metoda CLIL 1 Konference pro vyučující AJ 1 Čtenářské strategie v cizích jazycích 1 Vzdělávání RVP, ŠVP,projekty EU EU- peníze školám, seminář pro příjemce 2 Projekt EU- peníze školám 2 Seminář Jarní Roadshow - DUM 2 Vzdělávání výchovné poradenství, prevence sociálně-patologických jevů Setkání pedagogů a asistentek pedagoga 1 Setkání školních metodiků prevence 1 Školení dyslektických asistentek 1 Studium pro výchovné poradce 1 Pracovní setkání výchovných poradců 1 Další vzdělávací akce Finanční gramotnost 1 Matematika a její aplikace 1 Motivační náměty ve výuce zeměpisu 1 Gymnastika v TV 1 Doškolovací kurz Instruktor školního lyžování 1 Školení učitelek zdravotnic 1 13

14 A/ Mimoškolní aktivity Část VIII. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti Školní družina a školní klub Ve školním roce 2009/2010 byla v provozu 4 oddělení školní družiny, zapsáno bylo 113 žáků a 4 žáci do zájmových útvarů ŠD. 1. oddělení: zapsáno 29 dětí, provoz oddělení: zapsáno 30 dětí, provoz oddělení: zapsáno 30 dětí, provoz oddělení : zapsáno 24 dětí, provoz Ranní provoz: Školní klub navštěvovali žáci druhého stupně, přihlášeno bylo 168 žáků. Aktivně tu trávili volné hodiny v době mezi vyučováním a to dle rozvrhu. Provoz zajišťovaly dvě vychovatelky s úvazkem 0,21 a s úvazkem 0,29. Při ŠD a ŠK pracovalo 11 zájmových útvarů. ŠD: florbal, 2 taneční kroužky, 2 kroužky všeumílek, zahradník, 2 kroužky angličtiny a 1 kroužek sportovky ŠK: florbal a dívčí klub Do zájmových útvarů bylo přihlášeno 169 žáků. Výchovně vzdělávací činnost: Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, část II. ŠD a část III: - ŠK. Měsíční náměty spadaly do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a jeho tematických okruhů. Září Já a moji kamarádi, Jsme jedna parta Říjen Putování naší školou Listopad Chutě, barvy a vůně podzimu Prosinec Adventní čas Leden Pohádková zima Únor Tak jde čas Březen Jak se budí semínko, Cestou necestou Duben Slavnosti jara, Svátky Země Květen Zachránci Červen Příroda naše tělocvična, Ve zdravém těle zdravý duch Všechny činnosti v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu byly přizpůsobeny věkové skladbě a délce provozu. K pohybovým činnostem bylo využíváno přírodní okolí školy, sportovní areál školy, hřiště školní družiny, školní tělocvična a bazén. Své dovednosti a zájmy děti rozvíjely v kroužcích školní družiny a v jednotlivých činnostech v rámci ŠD a ŠK. Výsledky práce dětí byly prezentovány na nástěnkách, ve školním časopisu CIK-CAK a Družináček, vystoupeními tanečních kroužků. Na městské vývěsce a v kronikách byly umísťovány prezentace s fotografiemi. Pravidelně také byla prezentována činnost ŠD a ŠK na www stránkách školy. Články o činnosti byly umístěny také do městského Zpravodaje. 14

15 Akce školní družiny: Spontánní aktivity konané ve školní družině a ve školním klubu: Září: Člověče, nezlob se! soutěž družinové album leporelo Říjen: beseda s p. Pospíšilem o V.Opatovicích v Moravském kartografickém centru kvíz o našem městě Listopad: příprava vánočních balíčků pro městský úřad na stromeček u kostela nácvik vystoupení na vánoční besídku ŠD zahájení turnaje FLORBAL-CUP Talentmánie soutěž ŠD Prosinec: Mikulášská besídka společné zpívání koled u ván. stromu ve vestibulu s následnou besídkou ve školní družině společná akce s rodiči dětí beseda s myslivcem Leden: výroba dárečků k zápisu dětí do prvních tříd Pohádkový kvíz šachový turnaj a turnaj v dámě Malujeme pohádku výtvarná soutěž pyžamková párty kravatový den pro deváťáky zakončení turnaje FLORBAL-CUP Únor: stavby ze sněhu a nejdelší jízda den s internetem + výtvarná soutěž o nejhezčí zavináč puzzliáda soutěž turnaj ve stolním fotbalu návštěva MŠ II. v ŠD Březen: masopustní karneval mistrovství školy v tanci na taneční podložce přírodovědný kvíz kouzelná květina výtvarná soutěž Duben: aprílový den ve školní družině s módní přehlídkou zahájení Fotbalového poháru vtipnější vyhrává noc s Andersenem beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou vystoupení tanečního kroužku na akci rodinného centra Motýlek Pálení čarodějnic Květen: Malování na chodníku před olympiádou 1. tříd návštěva MŠ I. turnaj ve stolním tenisu účast v okresní soutěži - kroužek Mladý zahradník - Blansko Hry bez hranic celoměsíční námětová hra Červen: Golemova ruka soutěž v síle a obratnosti vystoupení tanečního kroužku na Dětském dni města odpoledne s netradičními disciplínami sportovní odpoledne finále ve stolním fotbalu a ve stolním tenisu závěrečné vystoupení deváťáků se slavnostním předáváním vysvědčením V prvním pololetí proběhla praxe studentky MU. V průběhu druhého pololetí byla ŠD prostorem pro účast na praxi 2 studentek SPgŠ Boskovice a studentky VOŠ Litomyšl. Aktivity ŠD a ŠK jsou 15

16 průběžně zařazovány na www stránky školy, fotografie jsou umísťovány na městskou vývěsku a zařazovány do kronik ŠD a ŠK. Činnost ŠD byla popsána do městského zpravodaje. B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách Kulturní akce, besedy název akce Slavnost 1. zvonění Kulturní představení Římani Beseda v knihovně spojená se soutěží nakladatelství TOFT Filmové představení Kuky se vrací Beseda s ilustrátorem A. Dudkem Divadelní muzikál Když šlo kůzle otevřít Burza středních škol na ZŠ V. O. Zahájení projektu Předškoláček Vánoční besídka v MŠ I Koncert Vánoční Kombo Vánoční besídka v MŠ II Beseda s kurátorem pro žáky 9. roč. 2. setkání projektu Předškoláček Beseda s rodiči předškoláků Návštěva dětí z MS II v ŠD Vystoupení skupiny MARBO Zápis žáků do 1. ročníku Beseda s knihovnicí v 1.A, 1.B Beseda žáků 6. ročníku s tajemníkem města Návštěva žáků 1. roč. v MŠ II a v knihovně Noc s Andersenem ve spolupráci s městskou knihovnou Vítání jara v MŠ II Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Beseda pro děvčata 6. ročníku 3. setkání projektu Předškoláček Beseda s Policií ČR Výstava k 220. výročí kostela Výstava k 220. výročí kostela Výstava k 220. výročí kostela Výstava k 220. výročí kostela Filmové představení Nickyho rodina Svátek slabikáře spojený s pasováním na čtenáře Dětský den program Dravci Návštěva předškoláků z MŠ II v 1.B Závěrečné setkání v rámci projektu Předškoláček Nabídka ekologických programů Ekocentrum Bělá u Jevíčka Den otevřených dveří Vystoupení ZUŠ pro žáky naší školy Soutěže O putovní pohár Heyrovského Okresní přebor ve stolním tenise Okresní přebor ve florbalu 16

17 Okresní přebor ve florbalu, starší žáci Školní kolo recitační soutěže, 2. st. Školní kolo recitační soutěže, 1. st. Školní kolo olympiády z D Zahájení školního turnaje ve florbalu Okresní přebor ve florbalu, ml. žákyně, Orion Florbal Cup Okresní přebor ve florbalu, st. žákyně, Orion Florbal Cup Školní kolo olympiády z CH Vánoční turnaj ve vybíjené na ZŠ V. O. Školní kolo Pythagoriády 5. ročník Školní kolo Pythagoriády 5. ročník Školní kolo olympiády z ČJ Čtvrtfinále školního turnaje Florbal Cup Školní kolo olympiády v AJ Okresní kolo Pythagoriády, 5. roč. Okresní kolo olympiády z D Školní kolo Pythagoriáda, 8. roč. Školní kolo Pythagoriáda, 7. roč. Školní kolo Pythagoriáda, 6. roč. Okresní kolo olympiády AJ Školní kolo olympiády z Př Okresní přebor v halovém fotbalu Kunštátská laťka Okresní kolo ZO Okresní kolo olympiády z ČJ Okresní kolo Pythagoriády 8. roč. Okresní kolo Pythagoriády 7. roč. Setkání s poezií v Adamově 1. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní kolo matem. olympiády Krajské kolo zeměpisné olympiády Okresní přebor ve vybíjené Okresní přebor přehazované 2. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Soutěž ve vybíjené Adamov Krajské kolo Pythagoriády 3. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Okresní přebor McDonalds Cup Pohár rozhlasu, ml. žáci 4. kolo školního turnaje Fotbalový pohár Mladý zahradník Finále školního turnaje Fotbalový pohár Výuka v přírodě, exkurze, vycházky název akce Výstava Ovoce a zelenina DDH - Blansko Burza středních škol Boskovice Vánoční výstava ročník 2.-5.roč. 4.roč. 9.roč roč. 17

18 LVK Čenkovice 7.roč. Návštěva úřadu práce Blansko 8. roč. Výstava cibulovin DDH Blansko 4. roč. ŠV Kutná Hora 9.B ŠV Boskovice, Rudka 2.AB ŠV - Telč 8.B, 9.A ŠV Bouzov, Javoříčko 3.AB ŠV ZOO Lešná 4. AB, 5. B Exkurze Muzeum Blansko 6. A ŠV - Brno 8. A ŠV okolí školy 1. B ŠV - Baldovec ŠV a exkurze SPPř okolí školy 5. A ŠV 1. A okolí V. O. 1. A Exkurze Muzeum Blansko 9.A, 6.B ŠV Boskovice, 6. A 6. A Exkurze Muzeum Blansko 7. A Exkurze Muzeum Blansko 8.A,9.B Umístění žáků v soutěžích Olympijská výprava XIII.ODM 1.ročníků 2.místo výtvarná soutěž k ODM 4. místo běh na 50 m Naukové, sportovní a výtvarné soutěže 1. místo - oblastní chemická soutěž O putovní pohár Jaroslava Heyrovského 2. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády, účast v krajském kole soutěže literární a výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí okresní kolo Pythagoriády, účast v krajském kole soutěže 3. místo - oblastní chemická soutěž O putovní pohár Jaroslava Heyrovského okresní kolo zeměpisné olympiády okresní soutěž ve stolním tenisu 7. místo - celorepubliková korespondenční soutěž KOKOS Environmentální výchova - naše škola je nadále zapojena do celorepublikové sítě škol zabývajících se environmentální tématikou = M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické výchovy). Proto je nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je zaměřeno na jiné téma, např. Město, Obchod, Hluk, ) a jiné praktické náměty - od října roku 2010 do května 2011 se 8. ročník Vp Spz zapojil do projektu Globe. - v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník, hřiště, naučná stezka) - se žáky 9. roč. jsme pracovali na vlastním projektu Globální problémy Země, Plánujeme dovolenou. Žáci si vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro své blízké zajímavou dovolenou nebo se učí pojmenovávat globální problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat 18

19 -naše škola se opět zapojila do programů Zdravá záda (3.A) a Zdravé zuby, v projektu Normální je nekouřit byly zapojeny třídy 3.A a 5.B, souběžně probíhala výtvarná soutěž Jsme chytří a nekouříme - v měsících březen a duben jsme vystavovali materiály ke Dni vody, Země a Meteorologickému dni - jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď vlastivědných výletů nebo přírodovědných vycházek. V červnu proběhlo vystoupení Dravci. - mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádal buď školní klub nebo školní družina: Vycházka za Hanýskem, Beseda s myslivcem, Přírodovědný a ekologický kvíz, Malý zahradník (1. 4. ročník ŠD) - ŠD po celý rok třídí papír a plasty, nevyhazují jej do koše, pečují o květiny ve třídách, využívají školní bazén při plavání, využívají některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádají sběr léčivých bylin - dle možností jsme využívali prostory MKC a IC Velké Opatovice (1.stupeň, Vp SPZ) - žáci ročníku Vp SPZ a SPPP se zúčastnili exkurze Vánoční výstava Rajhrad. C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s Úřadem práce Blansko - návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníků v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a počítačových programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků - během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu povolání zaslalo Atlasy školství 2011/2012 pro Jihomoravský kraj určený pro žáky 9. ročníků Spolupráce se SŠ a SOU okresu - ve škole proběhla Burza středních škol našeho regionu pro žáky a rodiče 8. a 9. ročníků, zúčastnilo se celkem 15 zástupců středních škol - jednání s náboráři jiných regionů - individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení - Burza středních škol v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU Spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice - zástupci školy informovali rodiče žáků 8. a 9. ročníků na Burze SŠ na naší škole o nabídce učebních a maturitních oborů na jejich škole - zájemci z řad žáků společně s rodiči navštívili Dny otevřených dveří Spolupráce s PPP Vyškov, pracoviště Boskovice a PPP Blansko - individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice integrovaný žák ve 4. a 8. ročníku, individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce - vyšetření žáků v PPP zprávy, zařazení dětí do dyslektického kroužku Spolupráce s SPC Moravská Třebová a SPC Brno - konzultace pracovnic SPC s ředitelkou školy, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a s výchovnou poradkyní, která se týkala individuální integrace žáka 4. ročníku s tělesným postižením a žáka 1. ročníku s autismem Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí - beseda s kurátorem Mgr. Kvapilem pro žáky 9. ročníků Kriminalita mládeže a trestně právní odpovědnost mladistvých - individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu 19

20 Spolupráce s Policií ČR - posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR Spolupráce školy se SRPDŠ Činnost SRPDŠ vycházela z potřeb školy a jejího plánu práce. Výborové schůze byly svolány tři. Uskutečnila se jedna plenární schůze a čtyři třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče. Výborových schůzí se účastnila ředitelka školy. Činnost SRPDŠ se zaměřila na jednání s ředitelstvím školy a třídními učiteli. Podněty k práci organizace byly přijímány z řad rodičů zástupců jednotlivých tříd, kteří tvoří výbor SRPDŠ. SRPDŠ se podle svých možností zaměřilo na finanční podporu zájmové i vzdělávací činnosti žáků školy. Přispělo na zápis dětí do 1.tříd, lyžařský výcvikový kurz žáků 7.ročníku, na školní družinu, turnaj v kopané a florbalu, na žákovskou knihovnu, ODM I. Ročníků, na projekt Předškoláček, odměny a dopravné na soutěže, testování SCIO, spolupráci s mateřskými školami. Podílelo se na konání celoměstského Dne dětí. Uspořádalo přátelský ples. Spolupráce s mateřskými školami Spolupráce s MŠ I a MŠ II probíhala podle daného plánu. V průběhu roku se uskutečnily návštěvy žáků 1. tříd v mateřských školách (vánoční besídka, vítání jara). V měsíci červnu navštívili předškoláci z MŠ I třídu 1. B, v zimních měsících probíhala společná cvičení dětí z MŠ II a 1. A. Neuskutečnilo se podle plánu sportovní dopoledne. Spolupráce 1. tříd s Městskou knihovnou Velké Opatovice V měsíci říjnu jsme poprvé s prvňáky navštívili knihovnu. Zde byl pro děti připravený pěkný program seznámení s knihovnou, řazení knih, oddělení dětské literatury a hlavně zábavné kvízy se známými postavičkami z pohádek. Hned na první schůzce jsme se domluvili na další spolupráci a zapojili se do celostátní akce pro čtenáře. Obě paní knihovnice nás navštívili ještě ve škole, kde jsme opět zažili hezké chvilky s pohádkovými soutěžemi (puzzle, kvíz, tajenka). Tajemně pro nás znělo pozvání na Noc s Andersenem celostátní akci s přespáním a pohádkou. 1. dubna se tak sešlo 7 dětí z 1. A a 22 dětí z 1. B na tajuplné přespání ve škole. Před samotným čtením pohádek a usínáním s nimi nás čekalo sportovně pohádkové odpoledne, luštění s pohádkou, tanec a povídání. Vyvrcholením spolupráce bylo pasování prvňáků na čtenáře v rámci Svátku Slabikáře, kde p. knihovnice předala každému dítěti knížku a registraci do městské knihovny. Hodnocení ICT plánu školy Investice - obnova poškozeného serveru do učebny PC - zakoupen nový počítač s příslušenstvím, nainstalován dataprojektor a interaktivní tabule do učebny 1.A - zprovozněn počítač ve třídě 4.B (pro práci žáka) - provoz počítačových učeben, správa VT na škole (firma JakaCom) - provoz internetu 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více