Tříkrálová sbírka 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tříkrálová sbírka 2015"

Transkript

1 Tříkrálová sbírka 2015 Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. J.W. Goethe Výše uvedený citát je pro mne, a troufám si tvrdit, že i pro ostatní mé spolupracovníky a koledníky, každoročně hnacím motorem při pořádání Tříkrálové sbírky. Nejinak tomu bylo i v le tošním roce, kdy vyšli první Tříkráloví kolednicí do valtických ulic ve dvou skupinkách již v sobotu 3. ledna. Vzhledem k tomu, že většina našich koledníků se v tuto dobu vracela z vánočních prázdnin, byl pro nás hlavním termínem provedení sbírky nadcházející víkend 10. a 11. ledna. Z iniciativy Mgr. Petry Piharové z Centra volnočasových aktivit 4All, které v sobotu 10. ledna otevíralo na zámku své prostory, sešli se všichni Vážené čtenářky, vážení čtenáři Valtického zpravodaje asi se neobešlo bez Vašeho povšimnutí, že od začátku tohoto roku došlo ke změně redakční rady měsíčníku Valtický zpravodaj. K poslednímu dni loňského roku ukončil svoji roční činnost redak tora pan Jaroslav Sobotka. Touto cestou mu za jeho odvedenou práci velmi děkujeme a jsme rádi, že posunul čtenost a úroveň Val tického zpravodaje zase o něco výše. Nová redakce Od začátku tohoto roku pracuje redakční rada Valtického zpravodaje ve složení: pan Adam Kurdík, paní Pavlína Vková a pan Pavel Crhonek. Sazbu zajišťuje pan Adam Kurdík a tisk pak osvěd čená tiskárna Tisk Pálka, s. r. o. v Břeclavi. 3. února 2015 koledníci na zámeckém nádvoří, kde jim k jejich misi požehnal valtický kněz Mons. Karel Janoušek. Po té se skupinky rozešly do ulic města za svým posláním. Počasí, které nám každoročně dělá velké starosti, bylo letos shovívavé a tak koledování proběhlo bez újmy na zdraví koledníků. Všechny tyto pozitivní okolnosti a také skutečnost, že se letos podařilo navštívit více domácností, se beze sporu promítly do letošního rekordního výtěžku, který činil Kč a 31,03 EUR a tak o deset tisíc překonal výsledek před cházejícího roku. Za tento počin je potřeba všem srdečně podě kovat. Velké poděkování patří především všem ochotným dárcům, obětavým koledníkům a vedoucím jednotlivých skupinek. A v ja kém složení jsme letos koledovali: Petr Zelinka se svými dcerkami Sabinkou a Rozárkou a trojici doplnila Klárka Vozárová, Pavlína Kuklišová se svými syny Luboškem a Pavlíkem s při spěním Dominika Jíchy, Petra Piharová se svým synem Borkem a s nimi tradičně Markétka Pálková a nově Simonka Štěpánková, Petra Machálková se svojí dcerou Adélou a jejími kamarád kami Janičkou Štěpánkovou a Klárkou Vozárovou a Anna Režňá ková první sobotu a neděli s nejmladšími koledníky, ještě školčátky, vnoučaty Karolinkou a Matýskem a Šárkou Bartošovou a druhou sobotu s Kryštofem Režňákem, Tomáškem Hyčkou a Emičkou Bartošovou. Poměrně dramatické bylo letos koledování v Úvalech. Obě tavá paní Jana Rudolfová a její dcera Karolína se zhostily or ganizování sbírky v Úvalech s tím, že se k ním přidají další dva koledníci. Vše bylo dohodnuto, ale s nemocí se nějak nepočítá a ta je tentokrát zaskočila. pokračování na straně 4 Věříme, že i nadále budete spokojeni s úrovní našeho mě síčníku a v případě jakýchkoliv připomínek a námětů na zlepšení nám můžete psát na naši e mailovou adresu. Ptáme se za Vás Určitě každý z Vás sleduje pozorně dění ve Valticích. Při tom Vás zajisté napadají otázky, na které není jednoduché získat tu správnou odpověď. Do budoucna bychom Vám v tom chtěli být nápomocni a rozhodli jsme se zavést novou rubriku s názvem Ptáme se za Vás. Na Vaše otázky týkající se dění našeho města se Vám budeme snažit najít odpovědi u kompetentních osob a v naší rubrice odpovědi následně zveřejníme. Otázky směřujte buď do schránky Valtický zpravodaj, Nám. Svobody 4 v přízemí, nebo na e mail Vaše redakční rada Uvnitř najdete: Poplatky odpad a psi Valtické detaily Historie Valtic Kalendář akcí Slovo starosty Školy a školka Florbal

2 strana 2 Město Valtice a Městský úřad Slovo starosty Začátek roku bývá spojován s pří pravou a finalizací projektů, které se město v daném roce rozhodlo realizovat. Nejinak tomu je i letos, kdy základní směr investic stanovilo zastupitelstvo již v prosinci loň ského roku schválením rozpočtu pro rok Jako jedna z priorit je zahájení obnovy budovy č. 4 na náměstí (Městské muzeum, TIC). Obnova spočívá v sanování vlhkého zdiva, v obnově podlah, omítek a kanalizace v přízemí a dále v obnově krovu a střechy. Nyní probíhá závěrečná fáze projekčních prací, s orgány památkové pé če je konzultován bezbariérový přístup do ordinace dětské lékařky a do Turistického infocentra. Souběžně s tím je řešena otázka dočasného přemístění infocentra a ordina ce dětské lékařky po dobu realizace stavby do jiných prostor. Vstoupil jsem proto v té to záležitosti do jednání se zástupci Země dělského muzea, kam by se dočasně umístil TIC a společnosti Nemocnice Valti ce, s. r. o., kde by po dobu výstavby působi la dětská lékařka MUDr. Markéta Kraková. V plné přípravě je i projekt výstavby in frastruktury pro pět rodinných domů na ulici Sluneční. Jedná se o plánovanou para lelní ulici se stávající ulicí Sluneční. V této lokalitě město loni prodalo pozemky pro stavbu 5 RD. Cena 1000 Kč za metr již v sobě zahrnovala náklady na vybudování sítí a komunikace a město se ve smlouvě k této investici zavázalo. Nyní na pří slušném stavebním úřadě probíhá řízení o udělení územního souhlasu a poté se bu de pokračovat v dalších krocích. Jak již bylo zmíněno v některém z předchozích zpravodajů, byla v měsíci lednu podána žádost o dotaci na Fond do pravní infrastruktury na vybudování bez bariérových chodníků v horní části ulice Břeclavská a dvou autobusových zálivů. O tom, jak budeme v této žádosti úspěšní, budu občany informovat. Je pozitivní, že letos plánujeme obnovit i malou sakrální památku Boží muka na ulici Dlážděná. Byl vyhotoven re staurátorský průzkum této památky a činí me další potřebné kroky k její opravě. Z místa jsme před nedávnem odstranili ne vzhledné betonové silo, které sloužilo spíše jako skládka odpadů. Technické služ by města celé prostranství zvelebily. Je dvojnásob potěšující, že na obnovu této Novinky z technických služeb Čištění alejí a ochrana stromů před zvěří Počátek roku je obdobím, kdy mohou pracovníci technických služeb dělat práce, na které během roku není příliš času. Protože pé če o město je od jara do podzimu časově poměrně náročná, máme právě v zimních měsících prostor například pro úpravu alejí. V lednových dnech jsme odstranili nálety v Modřínové aleji, v aleji směrem na Boří Dvůr a v aleji za kynologickým klubem. Prostor jsme vysekli a trávu odvezli ke zpracování na kompost. Tam kde u mladých stromů chyběla ochrana proti okusu zvěří, jsme ji doplni li. Opatření proti okusu jsme provedli i u mladých třešní ve směru na Úvaly, které nakonec nebyly pokáceny v souvislosti s rekonstrukcí silnice do této místní části. Bohužel ve Valticích žije asi hodně chovatelů králíků, protože pletivo od stromků mizí někde stejně rychle, jak je tam doplňováno. Na ulici 21. dubna dojde k postupné obnově bývalé aleje, která vedla až k někdejší vojenské rotě. Akce by měla být částečně finan cována ze Státního fondu životního prostředí. Většinu prací zrea lizuje odborná firma, ale o vyčištění prostoru a posečení staré přerostlé trávy se postarají technické služby. Během uplynulých dní jsme z místa odvezli více než dvacet plných pytlů odpadků, které skončily roztříděné na sběrném dvoru, následně začneme s vyží náním staré přerostlé trávy. Černých skládek ubývá, ale přesto jsou Když už jsme u odpadků, tak v zimě vysoká tráva nepřekryje počínání některých lidí, kteří se nerozpakují vyhodit domovní nebo stavební odpad k silnici nebo k remízku. Zarážející je také počínání některých lidí, kteří pracují ve vinohradech na řezu révy. U vinic se válejí odpadky po svačinách, láhve od pití a podobně. Je škoda, že majitelé vinohradů na situaci nedohlédnou. Pravidelně organizuje památky přispěl valtický občan, podnikatel MUDr. Ivo Marek částkou 50 tis. Kč, kte rému bych rád touto cestou poděkoval za jeho dar a ocenil jeho zájem o věci veřejné v našem městě. Vážení občané, v lednu se naše město, tak jako každým rokem, prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Valtice se představily jako součást Lednicko valtického areálu spolu s dalšími městy a obcemi v rámci samostatného stánku. Byla dána možnost valtickým podnikatelům v cestovním ruchu, aby zde rovněž prezentovali své záměry a nabídky. Myslím si, že celá expozice byla úspěšná. Strávil jsem zde spolu s dalšími starosty LVA dva dny, spojené s rozhovory a kontakty se zástupci z ostatních regionů. Rád bych také poděkoval valtickým výrob cům vína, kteří přispěli svými produkty k prezentaci našeho města, ale i celého LVA. Velký dík patří vinaři Martinu Štěpánkovi, který Valtice, jakožto město vína představoval návštěvníkům a věnoval se hostům, kteří navštívili náš stánek Lednicko valtického areálu. Pavel Trojan, starosta me sběr odpadků podél silnic na Břeclav, Lednici, Hlohovec a Mikulov. I když pozemky sousedící se silnicemi městu nepatří, radě ji je pravidelně čistíme za pomoci pracovníků vykonávající veřejně prospěšné práce. Jen na úseku směrem do Sedlece jsme v minulých dnech nasbírali osmnáct pytlů odpadu. Klasickou černou skládku (stavební materiál, lahve, zavařeniny, pytle se směsným odpadem apod.) jsme likvidovali v remízku mezi vinohrady a broskvoňovým sadem u celnice na Schrattenberg. Několik pneumatik jsme po Černá skládka u celnice sbírali na cyklostezce k Reistně. Obecně ale mohu rád konstatovat, že za poslední čtyři roky se situace s černými skládkami zlepšila. Snad k tomu přispívá i pravidelné čištění okolí města technickými službami a lidem je možná hloupé odpadky vyhodit. A nesporně po zitivní roli hraje sběrný dvůr, kam mohou občané kromě suti odložit veškerý tříděný odpad.

3 Vánoční stromky Valtičanů skončily v kompostu Technické služby organizovaly v několika předem stanovených lednových dnech také svoz vánočních stromků. Občany jsme o svo zových dnech informovali přes Valtický zpravodaj a také na webu města. I když termíny byly jasně stanovené, řada z občanů se neroz pakovala použitý stromek vyhodit před dům i po svozu. Evidentně Štěpkování vánočních stromků jim bylo jedno, že stromeček, který dokázali ne za malé peníze kou pit a přivést třeba z Břeclavi, se válí na ulici a je všem sousedům na očích několik dní. Svoz stromků technickými službami není po vinnost, ale služba navíc a zdarma, proto by někteří alespoň mohli respektovat stanovená pravidla. Samotné stromky jsme podrtili a tato dřevitá hmota bude základem pro založení kompostu. Zasypané město postupně čistíme od písku a drtě Zatímco pár centimetrů sněhu, které napadlo na Nový rok, mnoho komplikací nezpůsobilo, jiná situace byla při náledí z osmé Parkovací karta Na základě Nařízení Města Valtice č. 2/2011, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání si lničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu vydává Město Valtice na žádost fyzickým a právnickým osobám parkovací kartu, která se váže ke konkrétní RZ/SPZ. Prodej parkovacích karet a jejich evidenci zajišťuje pokladna Městského úřadu Valtice. Cena parkovací karty je 100 Kč/rok. Parkovací kartu lze využít ve Valticích na Náměstí Svobody, kde je vytvořena zóna placeného stání a na obecním parkovišti v Lednici. Městská policie Telefon: Mobil: E mail: strana 3 ho na devátého ledna. Náledí, které pokrylo prakticky celé město, sice ještě týž den roztálo, ale většina chodníků a komunikací už byla zasypána pískem a drtí. Pracovníci technických služeb nastoupili do práce už ve čtyři ráno, kdy přestalo pršet, ale práce na ošetřování po dešti namrzlých komunikací ukončilo až teplé počasí okolo poledne 9. ledna. Postupně jsme začali posyp zase uklízet, silnice pomocí za metacího vozu, chodníky vesměs ručně. Někteří občané pou kazovali na to, že takto brzké odklizení posypu je zbytečné, že posyp může sloužit dál. Opak je ale pravdou. Pokud na posypem ošetřený povrch napadne sníh nebo jej pokryje náledí, tak je prakticky ne funkční. Proto silnice postupně čistíme zametacím vozem, abychom na jaře měli méně práce. Totéž děláme i s chodníky, které zametáme převážně ručně. Tady využíváme pracovníků na veřejně prospěšné práce, na jejichž plat přispívá břeclavský úřad práce. Úprava komunikace, likvidace starých plotů Město Valtice využilo teplých lednových dnů a objednalo u Správy a údržby silnic práce s grejdrem na hospodářské komu nikaci na Boří dvůr, která zároveň slouží i jako cyklotrasa. Za řadu let se u krajnice nahromadila splavená ornice, prach a nečistoty, takže se zúžil průjezdný profil silnice a na některých místech po deš tích stála voda. Stroj celkem bez větších problémů krajnici strhl, tak se snad většina problémů s kalužemi a s úzkou silnicí zlepší. Tech nické služby na některých místech také zlikvidovaly staré poničené oplocení. Byla odstraněna část oplocení, které ohrožovalo pěší v uličce spojující ulice Petra Bezruče a Modřínovou. Vlastník nebyl jasný (pozemky byly předmětem církevní restituce), tak jsme na po pud stavebního úřadu i v důsledku stížností občanů práce provedli. Staré nefunkční oplocení vinohradů bylo rovněž zlikvidováno na ulici 21. dubna. Tyto ploty okolo zemědělských pozemků, kde je řa da vlastníků, jsou v mnoha případech v dezolátním stavu, neplní svoji funkci a v některých případech dokonce ohrožují svým stavem okolí. Proto, pokud se s majiteli dohodneme, oplocení likvidujeme. Volná krajina bez nevzhledných zničených rezavých plotů pak na okolí působí daleko lépe. Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice Technické služby Odměna pro Valtice z motivačního programu ELEKTROVINU, a. s. O tom, že třídit od pady se vyplatí, svědčí skutečnost, že město Val tice obdrželo odměnu za 2. a 3. čtvrtletí 2014 z Motivačního programu 2014 společnosti ELEK TROWIN, a. s., a to ve výši Kč. ELEKTROVINU, a. s. bylo za 2. čtvrtletí 2014 odevzdáno kg elektrozařízení a za 3. čtvrtletí 2014 bylo ode vzdáno kg elektro zařízení. Protože se podařilo splnit požadovaná kritéria, tj. množství elektroza řízení v kg/obyvatele, za výše uvedenou cenu byl pořízen uzamykatelný shromaž ďovací prostředek na elektrozařízení, který je umístěn na Sběrném dvoře města Valtice. Město Valtice děkuje především Vám občanům za to, že vysloužilé elektrospotře biče donesete na Sběrný dvůr města Valtice. Věříme, že budete i nadále třídit odpady a město Valtice i v příštím roce dosáhne na nějaké zajímavé odměny, kterých využije pro zvelebení sběrného dvora. Vlasta Burská, OVŽP MÚ Valtice, Ing. Pavel Trojan, starosta města

4 strana 4 Informace k místním poplatkům v roce 2015 Komunální odpad Místní poplatek za komunální odpad je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místním poplatku za provoz sys tému shromažďování, sběru, přepravy, třídě ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo Města Valtice 19. listopadu 2012 usnesením číslo 18 s účinností od 1. ledna V této nové vyhlášce je rovněž zahrnuta i změna na novelizované znění zákona o místních poplatcích, neboť se zde rozšířil okruh poplatníků. Poplatníkem se stává: fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (týká se i občanů s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Valtice, Náměstí Svobody 21), fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, fyzická osoba, které byl, podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR, povo len trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzická osoba, která, podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR po bývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana, podle zákona upravu jící azyl, nebo dočasná ochrana, podle záko na upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Sazba poplatku pro rok 2015 činí 500 Kč/osoba. Od poplatku se osvobozují: osoby ve výkonu trestu (po dobu vý konu trestu), osoby pobývající po dobu minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce mi mo území ČR, a to za dobu tohoto pobytu (na základě formuláře čestného prohlášení poplatníka). Poplatek je splatný nejpozději do 31. května Poplatek lze uhradit: v hotovosti na pokladně MěÚ Valtice dle pokladních hodin pro veřejnost, převodním příkazem na účet č /0800, v. s (ve zprávě pro příjemce uveďte jména členů domácnosti, pro které je platba určena). Psi Místní poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013 o místních poplatcích. Poplatník Poplatek ze psů platí držitel psa. Držite lem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Valtice. Ohlašovací povinnost Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do dokončení ze strany 1 Dva koledníci onemocněli. Díky velké obětavosti Rudolfových se sbírka v Úvalech uskutečnila, byť pouze se dvěma králi, přesto s krásným výnosem v částce Kč a 10 EUR. Jak se za posledních pět let zvyšovala úspěšnost sbírky ukazuje následující přehled: rok Valtice celkem průměr na okres Břeclav 1 ob. Valtic , , , , , Letošní výtěžek sbírky v našem okrese bude využit na rea lizaci následujících projektů: Charitní ošetřovatelská služba zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí, Charitní pečovatelská služba služba poskytovaná seniorům a 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří mě síců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové po vinnosti (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem) Sazba poplatku pro rok 2015 činí: a) za prvního psa 500 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, c) za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, plně invalidního důchodu, a nebo poživatel sirotčího důchodu 150 Kč, d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 300 Kč. Osvobození Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovo du těchto osob a osoba, které stanoví po vinnost držení a používání psa (zákon o myslivosti). Poplatek je splatný nejpozději do 31. května Poplatek lze uhradit: v hotovosti na pokladně MěÚ Valtice dle pokladních hodin pro veřejnost, převodním příkazem na účet č /0800, v. s zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby, Domov sv. Agáty pro matky s dětmi pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích, Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav koordinuje a meto dicky vede dobrovolnickou pomoc, Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje, Farní charity dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi, V případě nenadálé události na humanitární pomoc u nás i v zahraničí, Podpora vzniku a rozvoje aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Více informací můžete získat na webových stránkách Věřím, že jsme tímto počinem úspěšně a šťastně vkročili do nového roku 2015 a všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přeji, aby to byl pro ně rok prožitý ve zdraví, lásce, pohodě a naději. AR TAXI LEV Mikulovská 175, Valtice mobil: mobil: hanke.cz hanke.cz řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba

5 KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR Diskotéka Každý pátek a sobota od 21:00 Disco Club Kinopolis Den otevřených dveří SOŠ vinařské Středa od od 8:00 do 17:00 Přednáška Daniela Lyčky Lednicko valtický areál v archivních pramenech Čtvrtek :00 Galerie Reistna Květinový ples Sobota od 20:00 Valtická vinárna, Nám. Svobody 22 strana 5 Valtický vinařský fašank Sobota začátek ve 13:00 u Domova seniorů u radnice požádáme starostu o povolení, navštívíme hospodáře, vinaře a obchůzku zakončíme ve víceúčelové hale na ul. Střelecká, kde aj basu pochováme, k tanci i do kroku hraje DH Svárovanka občerstvení fašankové dobroty vstupné: 50 Kč (slosovatelné vstupenky) masky jsou vítány valtice.cz Na obou stranách východní fronty Přednáška vojenského historika Jozefa Bystrického Recitační soutěž Čtvrtek :00 Galerie Reistna, Břeclavská Pondělí ZŠ Valtice kulturní místnost 7. mažoretkový ples Bláznivá teta a já Listování za účasti autorky Sylvie Heinlein Pátek :00 Galerie Reistna Ples vinařské školy Pátek :00 Sokolovna, Charvátská Nová Ves MuVa tanec tvého těla Sobota :00 Galerie Reistna SUSHI víkend :00 21:00 Galerie Reistna Sobota Hotel Hubertus, Zámek 1 valtice.cz Otevření nového ročníku expozice Salonu vín ČR pro veřejnost Sobota od 10:30 do 18:00 Expozice Salonu vín ČR, Zámek 1 Výstavy Když dozrávaj bobule... Výstava kresleného humoru Sobota neděle Čtvrtek a pátek: h, sobota a neděle: h Galerie Reistna Ceník inzerce v roce 2015 Inzeráty a PR články (cena za 1 vydání) celá strana Kč 1/2 strany Kč 1/3 strany 835 Kč 1/4 strany 625 Kč 1/8 strany a menší 310 Kč řádková inzerce 150 Kč Logo (cena za 1 rok 12 vydání) plocha do 15 cm Kč plocha nad 15 cm2 dle dohody Vinaři Valtice 2000 zvou vystavovatele a výrobce vína na 16. ročník Valtického koštu Hodnocení v 9:00 hod., jídelna ZŠ Valtice. Výdej lahví od 16:00 19:00 ulice Josefská, sklep bude vždy označen. Sběr vzorků , 16:00 19:00 hod. Vinotéka v Zámecké bráně náměstí, případně na tel.: a Počítače Internet

6 strana 6 Valtické detaily První letošní detail byl vyfocený na ulici Petra Bezruče, na hostinci U Dolečků. Hospoda je starším Valtičanům známá pod názvem Décevka. Toto pojmenování vzniklo podle zkratky DCV, což znamená Družstvo cestující veřejnosti. Takto poj menované byly v padesátých letech minulého století některé hos pody u železničních nádraží a zastávek. Původně, za první republiky a snad ještě dřív, se hospoda jmenovala U tří děvčátek. Zřejmě proto, že majitel měl 3 dcery. Součástí objektu bývala i cukrárna se samostatným vchodem. Ozdobný štukový prvek ve tvaru vázy (někdy také šišky), kte rému architekti říkají čuček, je vrcholová ozdoba nárožní štítové atiky. Až půjdete kolem, tak si všimněte jaký je na ploše štítu krásný plastický květinový vzor. Bylo zřejmě dost těžké tento detail nalézt, protože teprve koncem ledna se přihlásily se správným řešení čtyři věrné čtená řky Zpravodaje. Únorový detail Řešení z ledna 2015 Únorový detail snad nebude tak obtížný, ale přece jen malá nápověda: rozeta je z kamene. Své odpovědi na otázku kam náleží tento detail posílejte formou SMS na tel. č , nebo e mailem na adresu Kdo chcete řešení odevzdat písemně, pro sím vhoďte lístek do schránky Muzejního spolku v průjezdu na proti vstupu do Turistického informačního centra. KRMS Zelenina po celý rok na dosah a zdarma ptačinec prostřední zvaný též ptačinec žabinec (Stellaria media) Na ptačinec žabinec narazíte ve Valti cích velmi často a najdete ho i v zimě na zahrádkách, na polích (hlavně po okopani nách), ve vinohradech. Je nesmírně vytrva lý a houževnatý. Tam, kde má příhodné podmínky, vytváří bohaté porosty, rostliny v průměru 80 cm nejsou výjimkou. Nejenže je celý rok zelený, ale také celý rok kvete, vytváří tisíce semen a jeho kolonie se roz růstají do hustých koberců. Kdo nechá trs ptačince ve skleníku, má o zeleninu posta ráno i v době, kdy je vše pod sněhem (pokud víte, kde roste, najdete ho pod sně hem a nemusíte mít ani skleník). Není těžké si ho oblíbit, je šťavnatý a chutná po mladém hrášku. Škála obsahových látek je velmi pestrá a bylo by škoda nechat je v zi mě bez užitku: třísloviny, saponiny, hořči ny, rutin, tanin, karotin, minerální látky (vápník, železo, zinek, mangan, draslík, fosfor, selen), vitamín C (stejně jako citro ny), B1, B2, E. Pro léčebnou terapii je vhodnější šťáva nebo studený výluh (mace rát) než klasický bylinkový čaj, protože ob sahové látky se teplem ztrácejí. Působí regeneračně a výživně a posiluje celý or ganismus, upravuje metabolismus, lze vy užít při zácpě, pomůže při potížích s ledvinami, s revmatickými bolestmi a dnou (vodní lázeň nebo kašovité obklady), je močopudný, využívá se při léčbě plicních potíží uvolňuje hleny a zabere i na prů duškové nemoci. Šťáva z ptačince má také blahodárný vliv na pokožku, čistí pleť, zklidňuje při svědění, pomáhá proti záně tům, hojí poranění, mírní ekzémy (zlepšuje stavy při úporném atopickém ekzému potírat šťávou). V kuchyni můžete ptačinec žabinec použít rozmanitě přidávat do salátů, po mazánek, nádivek, polévek, brambor a ta ké jako špenát, či do špenátu jen přidat nebo jako sypání na chleba. Aby neztratil svoji výživnou hodnotu a hlavně abyste ne přišli o vitamín C, tak je lépe ho nezpra covávat dlouze tepelně, do teplých jídel přidáváme před koncem varu. Chcete si připravit čistící a vitalizující nápoj? Roz mixujte čerstvou nať s vodou, pro chuť při dejte lžičku medu a třeba kapku zázvorové či citronové šťávy a nemoci spojené s chladným obdobím se vám vyhnou. Co nezkonzumujete vy, dáte domácím zvířatům andulkám nebo jinému ptactvu, nepohrdne pes ani kočka. Věra Žďárská Účetní firma Ing. Alexandra Ekrtová nabízí Břeclavská 1034, Valtice vedení daňové evidence, účetnictví, DPH, mezd, skladů a podpůrných evidencí dle požadavků zákazníka Tel.: , e mail:

7 strana 7 Základní škola Rekordmanka Klárka Jednou ze soutěží, které naše škola kaž dým rokem svým žákům nabízí, je školní přebor ve šplhu. Soutěžíme v různých vě kových kategoriích chlapci i děvčata. Nej více žáků se zúčastní šplhu na tyči s přírazem do výšky 4,5m. Nejlepším žákům však nabízíme i sou těž, Kdo výš, která má tato pravidla: Závodník nešplhá na čas, ale má za úkol našplhat co nejvíce metrů. Počítají se mu jen metry směrem nahoru k závěsu tyče u stropu 1 tyč = 5 m. Po slezení dolů má závodník 5 sekund na zahájení dalšího pokusu. Vyšpl hané metry se sčítají. Dosavadní rekord školy držel od loňské ho roku Jirka Černý, žák 8. třídy. Jeho výkon 205 m se mi jevil tak kvalitní, že jsem vůbec nepředpokládal, že budu ještě svědkem jeho překonání. Jen Klárka Vozarová, žákyně 6. třídy se tomuto výkonu v loňském roce dokázala přiblížit výkonem 150 m. Tento rok však přinesl změnu. Jirka Černý pro nemoc do soutěže nemohl vůbec Přebor ve šplhu Ve čtvrtek 15. ledna proběhl v naší tě locvičně školní přebor ve šplhu. Výsledky jsou následující: 1. třída do výše 3 metrů dívky: 1. Barbora Šťastná 8,5 sec., 2. Lucie Rubecká, 3. Anežka Doskočilová chlapci: 1. Jan Míček 11,2 sec., 2. David Krčka, 3. Marek Hyčka. 2. a 3. třída do výše 4,5 metrů (stejně jako další kategorie) dívky: 1. Lucie Jankovičová 10,7 sec., 2. Jana Sokolová, 3. Klára Kružíková chlapci: 1. Tomáš Smoček 8,2 sec., 2. Ši mon Havel, 3. Kryštof Režňák. 4. a 5. třída dívky: 1. Simona Blažková 6,7, sec., 2. Sa manta Kuřilová, 3. Gabriela Syrovátková chlapci: 1. Matouš Pavlis 4,7 sec., 2. To máš Hyčka, 3. Adam Gajdušek. 6. a 7. třída dívky: 1. Natálie Hladíková 5,3 sec., 2. Klára Vozarová, 3. Lucie Pálková chlapci: NEJLEVNĚJŠÍ PNEUMATIKY nastoupit, takže se rozhodovalo mezi deseti statečnými. Většina ukončila soutěž do 20 metrů. Na 2. místě skončil Dominik Jícha výkonem 40 metrů. Všichni skončili, jen Klárka pokračovala a přidávala další metry. Od loňského roku víme, že Klárka je veliká bojovnice a dovede všechny překvapit. Takže jsme jí drželi palce, aby překonala svůj dívčí 1. Filip Pálka, 2. Dominik Jícha, 3. Šimon Pavlis. 8. a 9. třída chlapci: 1. Ondřej Tréšek 3,4 sec, 2. Zdeněk Vaculík, 3. Jan Lubal. Mgr. Miroslav Štěpaňuk, učitel TV Soutěž v anglické konverzaci Pravidelně každý rok v lednu organizuje me školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Tato dobrovolná soutěž probíhá v odpoledních hodinách v jazykové učebně. Soutěžící nejdří ve splní úkoly spojené s poslechem a poté jednotlivě předstupují před porotu složenou z vyučujících angličtiny. Na krátké úvodní po vídání o sobě, které většinou žáky zbaví stresu, navazuje konverzace většinou na téma, které je žákům nejbližší. Dozvídáme se velmi zají mavé věci o jejich zálibách. Takže letos porota byla zasvěcena do tajů geocachingu, se stavování modelů vesmírných raket, počíta čové dvourozměrné grafiky. Ocitli jsme se na tanečním parketu, v depu Formule 1, na stránkách sci fi i historické literatury či doma na podlaze s legem. Bylo příjemné sledovat nadšení až vášeň chlapců i děvčat, s jakou dokáží anglicky mluvit o tom, co je baví nejvíc. Stejně jako vloni byla úroveň komunikačních dovedností žáků velmi dobrá a bodové rozdíly ve výkonech minimální. Výsledky: starší kategorie (8. a 9. ročník) 1. Kryštof Knap 2. Vojtěch Vaculík 3. Athanasios Barmpakas 3. Pavel Bistrý mladší kategorie (7. ročník) 1. Michaela Slaninová 2. Tomáš Hřebačka 3. Luboš Kukliš Děkujeme všem soutěžícím, mezi kterými kromě výše uvedených byli: Jan Machálek, Ja na Procházková, Kateřina Syrovátková, Do minik Prokeš, Viktor Ekrt, Karel K. Kratochvíl, Jan Lubal, Radim Dovrtěl, Stanislav Kouba, Tomáš Tůma a Vojtěch Hromada. Yveta Rylichová Advokátní kancelář JUDr. Ivana Lorenzová STAVEBNINY VALTICE I n g. J o s ef V L K zastupování před soudy a jinými orgány, právní konzultace, a to po předchozí telefonické dohodě v čase dle Vašeho požadavku Pobočka Valtice, Náměstí Svobody 3 e mail: tel.: prodej a výkup starých cihel na hale Molčík na Mikulovské Tel.: Prodej pneu za internetové ceny. Levné pneu obrovský výběr rychlé dodání! Poskytuji právní služby v oblasti občanského, Nabízíme kvalitní a levné pneu, ocelová a alu kola, motopneu, nákladní, průmyslové rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, nabízím sepis všech druhů smluv, a zemědělské pneu. Prodejna Valtice, Mikulovská 387 Alexander Březina Tel školní rekord 150 m. To se podařilo a Klárka přidávala další metry. Nakonec jí nestačilo, že překoná Jirku alespoň o metr přidala 45 metrů. Dnes má absolutní rekord školy fa ntastickou hodnotu 250 metrů (50x naho ru a dolů). Opět si nedokážu představit, že tento rekord za mého života ještě někdo překoná. Ale kdo ví vždyť Klárka chodí teprve do 6. třídy. Připomínám také, že Klárka již byla za psána do Knihy rekordů ČR v jiné disciplíně Výdrž na tyči bez dotyku země 1 hodinu 30 minut a 18 sekund neskutečné!!! Naše škola může být hrdá na svou novou rekordmanku. Klárko, gratuluji ti k vynikajícímu výko nu a děkuji ti také, že jsi ostatním (pře devším starším žákům) ukázala, jak se má bojovat. Je jasné, že překonávání školních i ji ných rekordů není běžnou záležitostí. Každý by však v sobě měl mít chuť překonat alespoň sám sebe. Mgr. Michal Hyčka, učitel TV Stavební projekce

8 strana 8 Mateřská škola Leden v Mateřské škole Měsíc leden je povánoční svátek, děti si nosí do školky ježí šovské dárky a toužebně z okna vyhlíží sníh. Vždyť přece sně hulák a sáňky k tomuto měsíci patří! A také je to měsíc předškoláků, chystají se k zápisu do ZŠ. Aby děti věděly, do které třídy budou chodit a kde budou obědvat, navštívili jsme s nimi budovu základní školy a všechno si s nimi prošli. Třídu, chodby, podívali jsme se, jak se děti učí, také jsme ve velké jídelně poobědvali. Takže teď ještě zvládnout zápis a hurá školko, od cházíme! V lednu byla ve školce 2 divadelní představení, napadl sníh, tak se jdeme rychle klouzat a stavět sněhuláky, ať si tu zimu trošku užijem! Irena Maroušová ředitelka MŠ Vinařská škola Valtice Nový projekt naší školy ve spolupráci s Městem Valtice Studenti Střední odborné školy vinař ské a Středního odborného učiliště za hradnického ve Valticích uspěli se svým projektem s názvem Bridging the gap between the young and the old a získali finanční dar od Americké obchodní komo ry. Z programu One World, Many Voices získali finanční prostředky, díky kterým navázali spolupráci s klienty Domova Se niorů ve Valticích. Uspořádají pro ně vý stavu fotografií s názvem Valtice očima mladých. Výstava bude slavnostně zahá jena v červnu. Fotografie zůstanou trvale umístěny v prostorách Domova a budou zvelebovat jeho prostory. Cílem projektu je zvýšení občanské participace studentů, zlepšení jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce a uplatnění klíčových kompetencí v reálných situacích. Mgr. Ing. Jana Riegerová Opět za kulturou Dne padesátimístný auto bus odjel ze školního parkoviště opět do Národního divadla Brno, tentokrát shlé dnout divadelní představení Lakomec slavného francouzského klasika Moliéra. V povánočním období byl celkem problém naplnit bus, a tak zafungovala kooperace se základní školou a 4 žáci devátého ročníku se se svojí třídní učitelkou Mgr. Michaelou Bistrou přidali ke studentům naší školy. Starý dobrý Harpagon i jeho děti Eliš ka a Kleant byli, stejně jako ostatní herci, Jak na Nový rok, tak po celý rok V prosinci jsem Vás informovala o fi nanční sbírce pro Šimonka Chodura, kte rou jsme v rámci naší školy uspořádali. Leden jsme opět odstartovali dobrým skutkem. Celý kalendářní rok jsme ve škole pořádali sbírku víček, abychom udělali ra dost Dominičce Palkechové. Téměř dvanác tiletá Dominička má dětskou mozkovou obrnu těžkou spastickou diparézu neuro logický kvadrupyramidový syndrom. Víčka, která její rodiče prodají a ze získaných peněz chtějí Dominčce zaplatit terapii v kosmooblečku v Sanatoriu Klimkovice. Tuhle léčbu pojišťovna neproplácí. Na při ložené fotografii je Dominička i se všemi víčky, které jsme jí zaslali. Paní Palkechová nám vzápětí zaslala děkovný dopis. ELEKTRIKÁŘ Vítězslav Krčka , Nám. Svobody 12 Valtice navlečeni do vtipných kostýmů odporují cích tehdejší době. O moderním zpra cování vypovídal mnohokrát i text zúčastněných, prokládaný mohutně gegy ze současnosti. V tomto školním roce to bylo poslední divadelní představení, na které jsme se jeli podívat do našeho krajského města. Začínají vrcholit přípravy na maturitní zkoušky, a tak v kulturním vzdělávání se budeme pokračovat hned od září následujícího školního roku. PhDr. Petra Manišová E mail: ELEKTROINSLALACE HROMOSVODY Dobrý den, děkujeme za víčka pro moji dceru Dominiku, moc si toho vážím, zasílám fotku Domči s víčky a děkuji moc všem, kdo se zapojil do sbírky. Přejeme krásný den Palkechovi PhDr. Petra Manišová

9 Začátek roku 2015 v hektickém stylu 5. ledna 2015 jsme se ve škole všichni sešli příjemně zrelaxovaní právě prožitými vánočními prázdninami. Studenti čtvrtých ročníků seděli v lavicích s vážnými výrazy, jakoby je ten přelom roku donutil zpytovat jejich svědomí, uvědomit si, že k maturitě neboli zkoušce dospělosti už zbývá jen krůček a je tedy zapotřebí k učivu a docház ce do školy přistoupit konečně svědomitě. 4. B třída oboru Agropodnikání zahájila rok 2015 pasováním se do řad maturantů. Slavnostní stužkování všech spolužáků proběhlo v Genobance v Lednici. Třetí ročníky oboru Vinohradnictví a oboru Agropodnikání se se svými třídními učiteli tedy Ing. Miroslavem Jíchou a mojí maličkostí vrhly ve velkém do příprav na nadcházející školní ples. Kolotoč shánění darů do tomboly a vzorků vín do Koštu ro dičovských vín, který každoročně probíhá v rámci celého plesu naší školy, se rozjel jak Pendolíno. Děkujeme moc Vám všem, kteří jste přispěli, ať už vzorkem vína nebo da rem do tomboly. Ve víru radostných příprav se ocitly ta ké první ročníky, jež po čtyřleté pauze za čátkem března vyrazí na týdenní lyžařský výcvik. Chvíli oddechu nemá ani mistrová od borného výcviku paní Božena Fialová, kte rá se v současné době intenzivně věnuje přípravě našich žákyní oboru Prodavač strana 9 ka/aranžérka květin na zahraniční soutěž Malinovský Valentýn. Žákyně také pomá hají dotvořit dary do tomboly. Od mého dědečka pana Bohumila Vrbňáka jsme dostali darem cca 20 dřevěných rámečků, napadlo mě, že by do nich naše žákyně mohly vytvořit nějaké pěkné květinové aranžmá, abychom obohatili tombolu na plese. Dědečku, moc děkujeme. PhDr. Petra Manišová Valtická historie Vzpomínka na knížete Jana II. z Liechtensteinu zvaného Dobrotivého Zima v roce byla pro Val tice velmi krutá. Teploty na teploměru se pohybovaly běžně kolem 20 až 26 C. Tak krutou zimu si nepamatovali ani ti nejstarší pamětníci. Nejnižší teploty 32 C byly zaznamenány 11. února 1929 a té noci zemřel ve Valticích kníže Jan II. z Liechtensteinu (nar. 1840, vládl v letech ). Na všech liechtensteinských budovách tenkrát zavlály černé prapory. Tělo knížete Jana II. bylo uloženo v zá mecké kapli, kde proběhlo také rodinné rozloučení s vladařem rodu. Ve středu 13. února se pak vydal pohřební průvod ze zámecké kaple do farního kostela, kde ná sledovalo rozloučení se zaměstnanci a ostatními obyvateli Valtic. Následujícího dne 14. února pak pohřební průvod do provodil svého pána z farního kostela na nádraží, kde jeho ostatky byly přeloženy na vlak a převezeny do rodinné hrobky na Vranově u Brna. Vládu po zemřelém knížeti Janovi II. převzal jeho mladší bratr František I. Vedení města, milosrdní brat Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil: ři i obyčejný občan přemýšleli o tom, jaký bude nový vládce rodu. Na Jana II. měli všichni totiž jen hezké vzpomínky. Ještě v listopadu vlály ve Valticích a na dalších panstvích rodu lichtenštejnské prapory, protože se oslavovalo 70. výročí vlády knížete Jana II. Valtičané jej nazývali svým velikým dobrodincem. A není divu. Velká část obyvatel Valtic byla tenkrát existenčně závislá na aktivitách knížete a činnosti jeho velkostatku. Velmi vý znamně ovlivňoval život města, dával práci řemeslníkům, úředníkům i rolní kům. Kromě oprav zámeckých staveb podpořil Jan II. modernizaci Valtic při bu dování městského vodovodu a kanalizace, telegrafu, telefonního spojení, městských lázní a elektrárny. V roce 1873 podpořil založení rolnicko ovocnářsko vinařské školy, nové radnice, později pak vybu dování nové obecné školy, školky a měst ského hřbitova. Nechal zvýšit věže obou valtických kostelů, opatřil je barokními helmicemi a opravil kostely uvnitř i vně. V roce 1909 nechal postavit v Modřínové aleji tzv. Jubilejní nemocnici a izolační dům (dnes Dům seniorů) a také novou Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779, Valtice Mgr. Petra Bártková pobočka Valtice Nám. Svobody 15, Valtice gsm: porady dle telefonické dohody Mobil: Tel.:

10 strana 10 část nemocnice milosrdných bratří vyba venou ústředním topením a operačními sály. Byl také významným mecenášem v oblasti školství a muzejnictví. Např. Akademické galerii ve Vídni daroval více jak 40 obrazů, do sbírek Vídně věnoval 50 obrazů, daroval obrazy, tapiserie, pří rodniny, knihy, keramiku Vlastivědnému muzeu v Praze a Slezskému zemskému muzeu v Opavě. Podporoval řadu vě deckých institucí jako např. Farmakolo gický ústav a Akademii věd ve Vídni. 15 let podporoval výzkum rakoviny, arche ologický výzkum v Malé Asii, podporoval vydání knih o historii a umění atd. Svými dary podpořil stavbu mateřských škol, O divadelní činnosti na dvoře liechtensteinském (3) Když mluvíme o divadelní činnosti na liechtensteinském dvoře, nemůžeme opo menout rodové letní sídlo zámek v Lednici. Údajně již v roce 1795 bylo uvažováno o vybudování letního divadla v zámeckém parku, ale k jeho realizaci asi nedošlo, pro tože se zatím nenašly žádné doklady o jeho existenci. Když se vlády rodu ujal vojevůd ce rakouské armády Jan Josef I. z Liechtensteinu, nechal valtické divadlo zavřít. Psal se totiž rok 1805 a již několik let probíhaly války rakouské armády s Na poleonem Bonapartem. Nemůžeme se Janu Josefu I. tedy divit, protože se musel věnovat vojenským a politickým úkolům cí sařství. Kníže měl ale spoustu plánů, roz množoval své pozemky, zajímal se o zemědělství a chov dobytka, rozšiřoval i své obrazové galerie a nakonec se stal z vojevůdce a diplomata jedním z nejvý znamnějších stavebníků na přelomu 18. a 19. století v Evropě. Valtické divadlo kníže opět uvedl do provozu a dokonce se v roce 1812 pustil do stavby divadelního sálu v Lednici na vý chodní straně zámku. Stavbu navrhl kníže cí architekt Josef Kornhäuser a o jeho realizaci se postaral stavitel Franz Engel. Divadlo bylo laděno do barvy zelené a pře krývala jej šedá kopule. Valtické divadlo dostalo konkurenta, ale ne na dlouho. Ná stupce Jana Josefa I., jeho nejstarší syn Alois II. Josef inspirován romantikou doby a svým pobytem v Anglii, nechal v letech přestavět lednický zámek v novogotickém slohu. Při této přestavbě dochází k zboření lednického zámeckého divadla. Veškerá divadelní činnost se tedy Onemocnění tularemií v letech V letech 1935, ale hlavně v roce 1936 a 1937 propukalo na Jižní Moravě záhadné infekční onemocnění. Do valtické nemocni ce se dostalo několik osob s tímto onemocněním a bližším zkoumáním se při šlo na to, že jde o tularémii. Toto akutní či chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců se nazývalo lidově zaječí nemocí nebo také zaječím morem. Poprvé bylo to to onemocnění zaregistrováno v roce 1911 v okolí města Tularé v Kalifornii. Na Jižní Moravu se dostalo v roce 1935 z Rakouska. A jak k rozšíření této nemoci došlo? Ná sledkem bídy a nouze v zimních měsících, li dé odchytávali na polích za účelem obživy nejen malátné, nakažené zajíce, ale dokonce sbírali jejich mrtvoly. Varem se prý infekce onemocnění ničí, ale k nakažení osob přišlo hlavně při stahování nemocných zajíců. Přes drobné poranění na kůži rukou došlo k přenesení infekce na lidi. Po inkubační do bě u nich propukla horečka, zimnice, malátnost, zvracení či průjem. Mysleli si te dy, že mají chřipku. Teprve až při zduření mízních uzlin a krku vyhledávali lékařskou pomoc a tak se dostali do nemocnice Milo srdných bratří ve Valticích. V lékařské ročen ce nemocnice z r jsou tito nemocní evidovaní mezi infekčním onemocněním, ale v roce 1936 je již uvedena přímo u tularémie 12 případů a v roce 1937 dokonce 31 případů. obecních a vyšších škol na celém svém panství. Jan II. z Liechtensteinu po roce 1920 trvale sídlil ve Valticích a měl zde zbu dovanou i kabinetní kancelář. Stavby, které Jan II. z Liechtensteina během své ho života vybudoval, opravil či podpořil, stojí ve Valticích dodnes a my je plně vyu žíváme. Myslím, že by si zasloužil za svoji činnost pro město Valtice aspoň pamětní desku. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice vrací do Valtic. V roce 1876 se chystá celé město i divadlo na vzácnou návštěvu. Při jede císař František Josef I. s korunním princem Rudolfem. Do Valtic je na několik dní pozvána divadelní společnost a hu dební orchestr vídeňského dvorního diva dla. Přijíždí i přední vídeňští sólisté. Valtické divadlo je naplněno k prasknutí. Nenajde se snad nikdo, kdo by netoužil aspoň jeden večer být v divadle, vidět císaře a jeho rodinu na vlastní oči. My můžeme jen doufat, že se časem někde v archivu objeví podrobnější zprávy či fotografie po řízené z této události. O další činnosti divadla zatím nemáme žádné zprávy. Možná, že právě probíhající rekonstrukce divadla bude podnětem k vy hledání nových informací v zahraničních archívech. Lada Rakovská a Jan Polák, Muzejní spolek Valtice Když se o výskytu této nemoci dověděla z lékařských zpráv milosrdných bratří od borná veřejnost, do Valtic zavítalo mnoho významných osobností. Přijel z Prahy vl. ra da zemského úřadu MUDr. Václav Vraný, univer. profesor MUDr. Vanýsek se svými asistenty, univer. prof. MUDr. Roček se svý mi asistenty, vrchní zdravotní rada MUDr. Tobiáš pro Moravu, vrchní zdravotní komi sař MUDr. Arnošt Nesňal, docent. Bakter. ústavu v Praze MUDr. Drbohlav a další. Mi losrdní bratři jim umožnili zařídit si v nemocnici laboratoř, kde pak očkovali bílé myši a vizitovali nemocné v okolí. Výzkumné práce na onemocnění tularémií trvaly až do 20. února 1937, kdy se všichni badatelé vrá tili na svá trvalá pracoviště. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Projekční a inženýrská činnost Statika staveb Technický dozor

11 FBC Valtice bojuje i v novém roce 2015 První turnaj v roce 2015 jsme sehráli v Lužicích, dne 17. ledna. Do cesty se nám postavil favorizovaný tým Ratiškovic a ne populární Pohořelice. Úderem třinácté hodiny jsme nastoupili na první zápas proti Ratiškovicím, které momentálně okupují úspěšně první příčku tabulky. Věděli jsme, že se nebude jednat o jednoduchý zápas, ale rozhodně nebylo našim úmyslem se soupeři odevzdat jen tak! Naopak jsme utkání odstartovali v dobrém tempu, dařilo se nám mařit soupeřovi útočné akce po zornou obranou. Bohužel ve 4. minutě jsme udělali chybu, kterou soupeř okamži tě potrestal. Nic však nebylo ztraceno, do konce třetiny jsme měli i my několik šancí. První třetina, až na jeden gól v naší síti, by la velmi vyrovnaná a napínavá. To bohužel nemohu říci o dalších dvou třetinách. Vi nou nekoncentrace, a drobných zaváhání jednotlivců nás soupeř rozebral a jenom díky jeho pohodové hře jsme neodešli s ab solutním debaklem. Podařilo se nám vstře lit jednu branku za stavu 3:1, bohužel nás Ratiškovice rozstřílely vysoko 9:1 a jediné, pozitivum, co jsme si mohli odnést, byl vel mi dobrý výkon v první třetině a k tomu ještě konec třetí třetiny. Za stavu 7:1 něko lik minut před koncem se velmi těžko obra cí zápas s tak kvalitním soupeřem. Čestný úspěch zaznamenal Ondra Bukovský. Mezi zápasy jsme si vyříkali určité věci v šatně a opět jsme nastoupili s vírou do dalšího zápasu, tentokrát s Pohořelicemi, jejichž nečestná hra nám dělá potíže. Ze začátku zápasu to však vypadá, že vyřčená slova zůstala v šatně. Hned v první minutě dostáváme z nepozornosti obránce branku. Nezlomilo nás to však a začali jsme hrát svoji hru. Šance se střídaly na obou stranách. Přišla však 6. minuta a v ní dostáváme dvě branky z ničeho. Opět se ale potvrdilo, že florbal je sport plný zvratů. Po oddechovém času jsme se srovnali a za 33 vteřin bylo srovnáno. V 11 minutě po skvě lé přihrávce Martina Lišovského vsítí Dali bor Bukovský střelou od půlky krásný gól. Další gól střílí nová posila Petr Balga po přihrávce od Tomáše Krchňáčka a ihned po vystřídání a buly vyrovnává Michal Papiernik. Druhá třetina byla bez gólu, spí še taktická a opatrná od obou družstev. Divadelní šplechty a brebty pokračování Entrée, čili první vstup herce na jeviště si každý hlídá a připravuje, protože usiluje o první dojem u obecenstva, od kte rého závisí i další rozvíjení. No, a proto opět přeskakuji několik let dopředu, kdy už jsem dostával od režiséra závažnější, ba hlavní role. Chci vám tady popsat jedno z mých nejzdařilejších ent rée. Stalo se to v Charleyově tetě, kde jsem se pro kamaráda převlékl do ženských šatů, abych mu usnadnil cestu k jeho vytoužené. V Brně tuto hru zrovna dávali, tak, abychom se přiučili od profesionálů, jeli jsme shlédnout představení. Hlavní hrdina (moje role) vjel na jeviště na kolečkových bruslích a panu Ja koubkovi se to tak zalíbilo, že mě nutil k to mutéž. Kde však brusle sehnat? Ve Valticích byly v té době dvoje. Patřily dětem MUDr. Klouparové a já tajně doufal, že mi budou malé. Marně. Pavlovy mi padly jako ulité. Víte, jet na normálních bruslích po le dě a na kolečkových po podlaze, to je ná ramný rozdíl! Ani ne tak rozjet, jako potom zastavit Jako syn lorda jsem měl také osobního sluhu kolegu, učitele Laďu Mareše. Za kulisami jsem ty zatrachtilé ko lečkáče rozjel, na jeviště vjel vertikálně a až u rampy (aby mne bylo slyšet a vidět) jsem v jeho náručí zastavil. Tak to probíhalo na všech zkouškách, ba i na generálce jako obvykle pro děti. Nevím, co pana Jakoubka přivedlo k nápadu vylepšit náš mládenecký pokoj při premiéře kobercem. Nevěděl jsem o tom, ostatní nenapadlo mi to říci, a tak jako desetkrát předtím jsem tedy na jeviště parádně vjel. Leč jen po okraj koberce. Sluha aby mne zachytil daleko, takže strana 11 Třetí část zápasu tedy startovala za stavu 3:3. Zvyšující se tempo zápasu způsobilo i hrubší a vyhrocenější hru, musím podotknout, že převážně na straně Poho řelic, jejichž agresivní způsob hry rozhodčí příliš nepohlídali. Soupeři se podařilo od skočit na dvoubrankové vedení. V druhé půlce jsme se nevzdali a podařilo se nám v 7. minutě dvakrát skórovat a opět vy rovnat stav utkání, tentokrát na 5:5, který vydržel až do konce. V tomto zápase jsme sahali na vítězství, ale některé zákroky brankaře Pohořelic by se neztratili ani v te levizním přehledu. Závěrem chci za FBC Valtice podě kovat Městu Valtice a společnostem Bri col M, s. r. o., Alcaplast, s. r. o., a Disco Clubu Kinopolis Valtice za podporu, bez kterých by naše snažení bylo o mnoho těžší! V únoru sehrajeme hned tři turnaje a to 1., 15. a 28. února. Všechny turnaje bu dou ve Valticích. Tímto chci všechny fa noušky a sportovní nadšence, aby nás došli v těchto důležitých turnajích podpořit. Sportu zdar! Za FBC Valtice Dalibor Bukovský jsem k němu přijel po loktech, břiše a ko lenou a koberec byl pěkně dlouhý a drsný. Chechot obecenstva, které si navíc myslelo, že jsem si ten vstup či vjezd vymyslel pro jejich pobavení, poskytl dost času ke vzpa matování a pokračování ve hře. Příležitostí jak rozesmát obecenstvo tam byla spousta. Stačilo trochu pohodit dlouhou sukní, napravit sklouznutou pa ruku cvikrem Nejvíce, pochopitelně, za brala úprava bujného poprsí made Gumotex Břeclav molitan. S těmito projevy, už zkušenější, jsem to tentokrát nepřeháněl. Měl jsem co dělat s rozsáhlým textem. To už, naštěstí, napovídala moje žena Anička, která znala moje slabiny a vě děla, kdy je její nápovědy nejvíce třeba. I její otec, pan Jakoubek, si ji velmi vá žil, a jeho místo na jeviště bylo většinou blízko místa, odkud napovídala. Milan Kolář

12 strana 12 Cvičení ve Valticích Málokdo si uvědomuje, že pohyb není jenom o hubnutí. Pohyb hlavně udržuje naše tělo v té nejlepší funkci tak, jak bylo postupem času vyvinuto. Moderní doba tomuto vývinu však příliš nenahrává. Základní fyziologické funkce těla jsou utlumeny a jen málokdo si může říct mně nic není, nic mě nebolí, nebývám nemocný, nestresuji se, je mi fajn. Druhou polovinu trápí ne li jedna civilizační choroba jako je vysoký krevní tlak, stres, cukrovka, obezita (nadváha), špatné zažívání, slabá imunita, vysoký cholesterol a můžeme tu být snad do večera, než by se všechno vyjmenovalo. Snad každý ví, že velký podíl na tom má náš způsob stravování a je jen na každém z nás, co si v obchodě hodí do košíku. Pro to, aby lidé začali sportovat, už musí vydat podstatně více energie, musí udělat ten první krok, který bývá mnohdy těžký a většinou je i posledním krokem, protože přiznejme si to slova typu nemám čas jsou už trochu ohraným klišé, které se skrývá nad lidskou leností. Ano, zlenivěli jsme. Lidé málo chodí pěšky, koupili si auta, nejezdí už tolik hromadnou dopravou jako dříve, protože je to pohodlnější a celkově si svůj život ulehčujeme, jak jen to jde. Moderní doba nás ale tak trochu žene do záhuby. Díky ní získáváme špatné návyky, nezatěžujeme organismus fyzickou aktivitou a náhle nás pak překvapí přechodná nemoc či úraz (angína, chřipka, zlomenina) nebo dokonce vážnější onemocnění, které se skrývá za již zmiňovanými civilizačními chorobami, kterých se jen obtížně zbavujeme, někdy vůbec. Takový člověk pak první, co udělá, tak zajde k doktorovi a nechá si předepsat prášky, které vyléčí nebo utlumí následky, ale nikdy nevyléčí příčinu vaší choroby. Doktor také potřebuje z něčeho žít, tak je pro něj jednodušší vám ty tabletky předepsat, ale už vám neřekne, nepromluví k vám a nezačne vás přesvědčovat o tom, že chyba nastala někde jinde a vy máte začít právě tam. vychází 1x měsíčně, XXXVI. ročník ev. č. MK ČR E číslo 2/2015, vyšlo 3. února 2015 náklad: 500 výtisků cena 8 Kč Od té doby, co jsem začala pravidelně (3 a vícekrát do týdne) cvičit, nevím, co to je chřipka, angína, horečka, bolesti zad, kloubů, bolest hlavy, únava, stresové situace řeším víceméně s chladnou hlavou a celkově se mi změnil pohled na svět. Zlepšila se mi o 100 % nálada jdu třeba po ulici a usmívám se a to ne kvůli tomu, že by se mi momentálně něco vybavilo, ale proto, že se tak celkově cítím cítím se v pohodě a zdravá! Sportuju od svých 11 let, ale poslední 2 roky jsem se sportu začala věnovat intenzivněji, minulý rok jsem si udělala trenérský kurz a rozhodla jsem své poznatky šířit dál. Studuji na vysoké škole v Brně a dřív jsem se zúčastňovala různých sportovních lekcí v rámci Centra sportovních aktivit (CSA) či dříve Tělesné výchovy na Mendelově univerzitě, a když vidím, jak studenti ve volných chvílích navštěvují tyto sporty a jak tyto hodiny bývají zaplněné, říkám si, že ve Valticích těch pohybových aktivit, které by se mohli líbit mládeži, moc není. Nyní vedu v CSA lekce kruhového tréninku a v dalších hodinách (bosu, bodyform aj.) působím jako záskok. Říká se, že ve Valticích skapal pes většina akcí ve Valticích konaných jsou víceméně turistické atrakce, a když si chce člověk trochu zasportovat, tak musí sednout do auta a zajet do nedaleké Lednice, Břeclavi, Hlohovce či Mikulova. Rozhodla jsem se tedy vnést něco nového i do mého rodného městečka. Začala jsem vést lekce Intenzivního cvičení v tělocvičně základní školy a myslela jsem, kdo ví, kolik mladých se nechytne. Když to shrnu, tak za 13 lekcí, které již proběhly, nepřišel ani jeden student, nikdo nebyl zvědavý, co to asi bude, a ani nízké vstupné, které jsem nasadila, aby bylo přístupné pro všechny, nezvedlo nikoho ze židlí, aby se přišli alespoň podívat. Podobné tréninky konané například v Lednici stojí až o čtyřicet korun více a v Brně dokonce až o sto víc. Říkám si, čím to, že v Brně téměř každý cvičí, ať to stojí, kolik to stojí a ve Valticích nikoho ze studentů pohyb nebere. Někdo může říci, že je to špatný čas neděle od 16 h, ale jsou lidi, kteří si ten čas udělají, jsou to matky od dětí, vedou domácnost, a přesto jsou schopné se nějak uzpůsobit. Celkově jsem velmi zklamaná z přístupu mladých, nejspíš mají jiné zájmy. Za co jsem ale velmi ráda a čeho si moc cením, jsou ženy, které chodí pravidelně a chtějí dělat něco pro sebe, nebojí se něčeho nového a hlavně vytrvají! Na závěr bych ráda pozvala všechny, kteří intenzivní cvičení ještě nevyzkoušeli a nepatří mezi ty líné typy, jen nemají odvahu přijít, aby se ničeho nebáli. Nějakým způsobem sice navyšujeme laťku, ale ta není vždy stejně vysoká a pokaždé se snažím vysvětlit verzi i pro začátečníky. I když se jedná o intenzivní trénink, tak si každý volí svou vlastní intenzitu nikdo nejede tempo podle nějakého předepsaného vzoru. Na mých hodinách se nemusíte bát, že každá hodina bude o tom stejném. Nemám ráda stereotyp a hlavně stereotyp při cvičení. Na co ale hodně dbám je správná technika cviku a posilování středu těla, které je důležité ať už cvičíte cokoliv. Tak proč nezačít dělat i něco pro sebe? Markéta Wimmerová, valtice.webnode.cz Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČ: , U vodojemu 949, Valtice Redakce: Pavel Crhonek, Adam Kurdík, Pavlína Vlková, sazba: Adam Kurdík, tisk: TISK PÁLKA, s.r.o. adresa pro zasílání příspěvků: Nám. Svobody 4, Valtice, uzávěrka příštího čísla: 25. února 2015 Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, textů externích autorů a dopisů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací. Příspěvky mohou být kráceny nebo redakčně upraveny. Neprošlo jazykovou úpravou.

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OBEC STŘEMOŠICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC STŘEMOŠICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC STŘEMOŠICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střemošice se na svém zasedání dne 17.12. 2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC VÍTONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VÍTONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VÍTONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vítonice se na svém zasedání dne 16.12.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dešná se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením Č. 7/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 2/2016 o místních poplatcích

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 2/2016 o místních poplatcích Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 2/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kvasice se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením č.115 usneslo vydat

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů MĚSTO TŘINEC 2016 Obecně závazná vyhláška č. 10/2016 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Třince se na svém zasedání dne 13.12.2016 usnesením č. 16/450/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I.

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I. Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích č. 3/2014, Zastupitelstvo Města Prachatice se na svém zasedání dne 16.12.2014 usnesením č.26/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usnesením č. 9/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina

Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 1/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 2. května 2016 usnesením č. 10 usneslo

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce STAŘÍČ se na svém zasedání dne 11.11.2013 usnesením č. 991/49 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC Štáblovice, IČO 635448 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Štáblovice se na svém zasedání dne 15. prosince 2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 6. zasedání dne 14.06.2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ ,

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ , Obec B o h u s l a v i c e Zastupitelstvo obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 8.A. bod

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Stránka 1 z 7 Obecně závazná vyhláška městyse Nový Rychnov č.2/2012 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo městyse Nový Rychnov se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usneslo vydat na základě ustanovení 14

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Holštejn schválilo na svém zasedání dne 18.12.2014 na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Žampach č. 2/2013, o místních poplatcích O b e c Ž a m p a c h o k r e s Ú s t í n a d O r l i c í, P a r d u b i c k ý k r a j I Č : 0 0 2 7 9 8 5 4 ; Ž a m p a c h 11 ; p o š t a 5 6 4 0 1 Ž a m b e r k Obecně závazná vyhláška obce Žampach

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016,

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, Obec Hůry Na Sadech 155, 37371 Hůry IČ: 00581381 Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec Plenkovice. Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích

Obec Plenkovice. Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích Obec Plenkovice Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plenkovice se na svém zasedání dne 16.11.2015 usnesením č. U107/2015Z8 usneslo vydat na základě

Více

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Frahelž se na svém zasedání dne 26.12.2010 usnesením č.1/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů O b e c n ě z á v a z n á Vy h l á š k a č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Pečky se

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích OBEC RUSAVA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 8.12.2014 usnesením č. 1/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KOČÍ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KOČÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání dne 21.9.2011, usnesením č. 3/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1 Zastupitelstvo

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina se

Více

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. Město Milovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Poplatek ze psů Zastupitelstvo města Milovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2012 usnesením č. 54/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku MĚSTO BRTNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Brtnice se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 Usnesením č. 24/10 ZM usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Řásná se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usnesením č. 12/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více