Školní preventivní strategie 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie 2007/2008"

Transkript

1 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark Metodik prevence: Preventivní tým: Mgr. Simona Sudacká Ing. Josef Říman, ředitel SŠ Mgr. Simona Sudacká, metodik prevence, ZŘ TV Mgr. Vladimíra Holešová, výchovný poradce Ing. Petr Bouchala, učitel Ing. Šárka Dytková, učitelka Ing. Pavel Chmiel, Ph.D., učitel Ing. Tomáš Kostka, učitel Mgr. Ivo Novák, učitel Mgr. Darina Šuhajová, učitelka

2 Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů II. Zdůvodnění potřeby III. Cíle školní preventivní strategie 1. Dlouhodobé cíle 2. Střednědobé a krátkodobé cíle IV. Vymezení cílové populace 1. Práce s žáky A) Přímá vzdělávací činnost B) Školní akce C) Preventivní akce D) Volnočasové aktivity 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým B) Vzdělávání pedagogických pracovníků 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy B) Webové stránky školy C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků D) Partnerské třídní schůzky V. Měření efektivity školní preventivní strategie VI. Supervize programu VII. Kontakty na jiné organizace

3 I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy Naše střední škola má v letošním školním roce 616 žáků, z toho 355 studentů ve čtyřletých studijních oborech řádného denního studia, 53 studentů v denní formě nástavbového studia a 208 učňů v tříletých učebních oborech řádného denního studia, všichni jsou rozděleni do 25 tříd a 64 učebně výrobních skupin. Z celkového počtu žáků je pouze 1 dívka, ostatní jsou chlapci, čili můžeme říci, že jsme střední škola chlapecká. Škola se nachází v Havířově-Šumbarku, nejvíce našich žáků pochází tedy právě z okresu Karviná (551 žáků), tj. 89%, ostatní z okresu Frýdek-Místek (57 žáků), Ostrava (4 žáci) a 4 žáci z okresů jiných. Naše škola je velmi dobře vybavena pro potřeby výuky, samostudia i využívání volného času našich žáků máme 18 učeben pro teoretické vyučování, 4 učebny výpočetní techniky napojené na internet, 3 laboratoře elektrických měření, 3 speciální jazykové učebny, 2 tělocvičny, z nichž jedna je využívána jako herna stolního tenisu, posilovnu, 2 venkovní volejbalová hřiště, 1 tenisový kurt, 22 dílen pro odborný výcvik a kolem 90 pracovišť, která taktéž slouží k výuce odborného výcviku, svářečskou školu, knihovnu a studovnu. Výuku ve škole zajišťuje 32 pedagogů teoretického vyučování a 23 pedagogů pro odborný výcvik. 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy Problematika sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejích cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a 6 členy z řad učitelů.

4 Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský a sportovně turistický kurz. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci, jedenkrát ročně organizuje vzdělávací akci metodik prevence nebo výchovný poradce, ostatní z vlastní iniciativy pedagogů. Metodik prevence absolvuje komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web a nově partnerské třídní schůzky. 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů Při monitorování současného stavu jsme vycházeli: a) z projektu Mapa školy b) z vlastního dotazníkového šetření c) z výsledků vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2006/2007 Ad a) Mapa školy Jedná se o dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy, rodiče a samotné žáky. Vzhledem k tomu, že je tento projekt velmi nákladný, zvolili jsme pouze vzorek žáků a jejich rodičů, konkrétně z každého ročníku jsme vybrali jednu třídu ME 1. B, ME 2. C, ME 3. B, ME 4. B (školní rok 2006/2007). Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili všichni. Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu. Počet respondentů a) studenti 101, tj. 99% přihlášených b) rodiče 94, tj. 92 % přihlášených c) pedagogové 60, tj. 100% přihlášených Ad b) Vlastní dotazníkové šetření Dotazníky byly zaměřeny na všechny pedagogické pracovníky školy, jejich vyplnění bylo dobrovolné. Dotazník se skládal ze 2 částí povinné a nepovinné. Byl celý zaměřen na sociálně patologické jevy v naší škole.

5 Počet respondentů a) učitelé teoretického vyučování 28 b) učitelé odborného výcviku 19 Vyhodnocení dotazníků Pedagogičtí pracovníci se domnívají, že mezi nejožehavější sociálně patologické jevy na naší škole patří záškoláctví a s tím související fluktuace našich žáků, drzé a vulgární chování, násilí a šikanování a zneužívání návykových látek. V menší míře je to pak kriminalita a vandalismus, rasismus a xenofobie, zcela zanedbatelné procento pedagogů se domnívá, že je to gambling. Učitelé teoretického vyučování jsou o projevech sociálně patologických jevů na naší škole informováni průměrně, rozhodně by přivítali více informací, nejlépe na úsekových poradách, učitelé odborného výcviku mají pocit, že jim informace chybí, uvítali by pravidelné vstupy na úsekových poradách, popř. mimořádných schůzkách. Projevy sociálně patologického chování jsou na obou úsecích řešeny, někteří se domnívají, že ne zcela dostatečně řeší je jen někteří, popř. řeší se jen ty nejnutnější. Drtivá většina pedagogických pracovníků přesně ví, jak při zjištění sociálně patologického chování postupovat, popř. ví, jak a kde to zjistí (98%). Preventivní akce organizované školou pro žáky jsou podle učitelů teoretického vyučování dostačující, podle učitelů odborného výcviku by jich mělo být více. Stejný výsledek se týká i vzdělávání pedagogů, 70% dotázaných se domnívá, že by škola měla pořádat vzdělávací akce i pro rodiče. Pedagogičtí pracovníci obou úseků projevili zájem především o tato témata (bylo možné zatrhnout více témat): Exkurze 1. léčebna pro drogově závislé 47% 2. vazební věznice 30% 3. výchovný ústav 30% Besedy či přednášky 1. agresivita 68% 2. komunikace 64% 3. klima třídy a školy 57% 4. látkové závislosti 57%

6 5. rodina a dysfunkce rodiny 51% 6. zdravotní problematika 38% 7. sexuální zneužívání a domácí násilí 28% 8. rasismus, xenofobie a intolerance 21% 9. patologické hráčství 20% 10. sekty a náboženská hnutí 15% Problematičtějším se jeví komunikace mezi úseky teoretického vyučování a odborného výcviku, chybí informovanost, v některých případech i úzká spolupráce. 45% dotázaných si myslí, že společně úseky řeší jen ty nejzávažnější případy. Poslední část dotazníku se týkala klimatu školy, tak, jej vidí pedagogové. Drtivá většina si všímá především vzhledu školy, v odpovědích pedagogů převažují slova jako nemoderní, chladný, nezajímavý, stísněný apod. Mnohem lépe vyznívá hodnocení vztahů a spolupráce mezi pedagogy, pedagogy a rodiči a pedagogy a žáky. Tyto vztahy jsou většinou respondentů hodnoceny jako velmi dobré, popř. dobré. Ad c) Výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2006/2007 Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu II. Zdůvodnění potřeby Naše školní preventivní strategie vychází jednak ze současného stavu prevence sociálně patologických jevů na naší škole, jednak z důvodů nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu, v tomto případě především následující: a. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / b. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / c. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j / d. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99-22 e. Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

7 f. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání g. Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona h. Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů i. Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků j. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období k / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané l / pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu m. Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí n. Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, též na základě metodických pokynů týkajících se sociálně patologických jevů je sestavena značná část školního řádu. III. Cíle projektu 1. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Této oblasti se snažíme systematicky věnovat již několik let. Společenský vývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: a) zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem b) vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

8 c) vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor d) jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu 2. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující: a) rozšířit preventivní tým o další dobrovolníky b) nové webové stránky školy, poradna, elektronická schránka důvěry c) nový informační web pro rodiče d) systém sledování omluvené a neomluvené absence e) snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup f) nové třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků g) partnerské třídní schůzky h) okénko preventivního týmu na úsekových poradách i) vytvoření manuálů pro pedagogické pracovníky j) zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod. k) zapojení žáků do Dnů otevřených dveří v prosinci a lednu tohoto školního roku l) pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky m) kroužková činnost pro žáky IV. Vymezení cílové populace 1. Práce se žáky A) Přímá vzdělávací činnost Témata sociálně patologických jevů jsou začleňována přímo do výuky. Nejčastěji do následujících vyučovaných předmětů: Občanská nauka 1. ročník Alkoholismus a jeho důsledky Drogová závislost, návykové látky, anabolika Kouření a jeho důsledky Odolnost proti stresu

9 Šikana Zdravé klima třídy Zázemí, rodina Rodina a její dysfunkce Pomoc v krizových situacích 2. ročník Teroristické akce Ochrana před pohlavními chorobami, bezpečný sex Kriminalita Vandalismus Agresivita Rasismus, xenofobie, intolerance Vliv reklamy, konzumní styl života, morální slepota 3. ročník Biologické zbraně Chemické zbraně Civilizační choroby 4. ročník Plánované rodičovství Náboženský extremismus Český jazyk a literatura, cizí jazyky Sloh témata slohových prací Literatura témata sociálně patologických jevů v literárních dílech Základy ekologie Základy ekologie a chemie Základy práva Tělesná výchova B) Školní akce Lyžařský kurz pořádá naše škola pro žáky 1. ročníků, v letošním školním roce plánujeme přibrat i žáky 2. ročníků, jelikož sněhová situace v loňském školním roce byla lyžařům více než nepříznivá, únor 2008

10 Sportovně turistický kurz pořádá naše škola pro žáky 3. ročníků, květen 2008 Exkurze odborné přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, jaderná elektrárna Dukovany, vlakové depo Bohumín, rozvodna Albrechtice, tepelná elektrárna Dětmarovice, vodní nádrž Šance, vodní nádrž Žermanice, výpočetní středisko Mittal Steel Ostrava, železárny Vítkovice, strojírenský veletrh, INVEX, výstava Elektrotechnika Ostrava a další dle nabídky Exkurze jiné azylový dům, dětský domov a další dle nabídky Školní výlety pořádají třídní učitelé, jsou zaměřeny především na sport a turistiku, červen 2008 Dny otevřených dveří studenti se aktivně účastní, provádějí rodiče školou, jsou přítomní na stanovištích, odpovídají rodičům na případné dotazy, prosinec a leden 2008 Soutěže soutěže v cizích jazycích, literární soutěže, matematická soutěž Klokan, soutěže v rámci odborného výcviku, sportovní soutěže Charitativní akce Červená stužka, Emil Darování krve v letošním školním roce bychom se chtěli pokusit o hromadné darování krve např. v rámci jedné třídy žáků 4. ročníků Sponzoring žáci a pedagogové naší školy sponzorují pštrosa Ignáce v ostravské ZOO Slavnostní vyřazení absolventů na návrh školské rady plánujeme v tomto školním roce uspořádat slavnostní vyřazení absolventů v sále naší školy. Vzhledem ke skutečnosti, že sál již není nejnovější, chceme jej do dubna roku 2008 zvelebit (nátěr oken, oprava podlahy a obložení, nové židle apod.). Tuto akci bude organizovat tým vybraných pedagogických pracovníků školy. Akce se zúčastní i rodiče absolventů. Webové stránky školy v rámci vytvoření nových webových stránek školy jsme pro studenty zavedli nové sekce jsou rozděleny podle předmětových komisí, studenti si zde mohou stáhnout veškeré materiály potřebné do výuky, mohou využít elektronické schránky důvěry či poradny.

11 C) Preventivní akce Vztahy zdravá třída zážitkový program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu, pořádá Centrum prevence Havířov Šikana!? beseda, pořádá Z.I.P. Rasismus a tolerance beseda, pořádá Z.I.P. Filmy a divadelní představení týkající se problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky Drogy-smrtelné nebezpečí beseda spojená s využitím CD, pořádá preventivní tým Kouření a tabákový průmysl vzdělávací program, pořádá preventivní tým Rakovina prsu a varlat beseda, pořádá preventivní tým Další dle momentální nabídky D) Volnočasové aktivity Pro žáky organizuje naše škola v odpoledních hodinách následující kroužky: Sportovní Sálová kopaná Florbal Basketbal Sportovní hry se zaměřením na odbíjenou Posilovací cvičení Mimosportovní Aplikovaná matematika Matematika v technické praxi Alles Gute I., II. Sprechen Sie Deutsch? Čtenářský kroužek Tvorba dynamických webových stránek Fotografický kroužek

12 Pracujeme s internetem Turnaje Turnaj prvních ročníků v sálové kopané Školní liga v sálové kopané Sportovní utkání mezi žáky a pedagogy 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým Složení týmu - preventivní tým byl založen v roce V jeho čele stojí ředitel školy Ing. Josef Říman a školní metodik prevence a zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Simona Sudacká. Dalšími členy jsou výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Holešová a učitelé teoretického vyučování Ing. Petr Bouchala, Ing. Šárka Dytková, Ing. Pavel Chmiel, Ing. Tomáš Kostka, Mgr. Ivo Novák, Mgr. Darina Šuhajová. Kromě těchto členů má preventivní tým i externí spolupracovníky, což jsou pedagogové, kteří mají specifické úkoly, např. organizaci evaluačních programů pro žáky, pedagogy a rodiče, práce spojené s estetizací školy apod. Úkoly týmu - preventivní tým se schází pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a údržba webových stránek školy a informačního systému, tvorba školního řádu, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích programů apod. Schránka důvěry - úkolem preventivního týmu je taktéž podílet se na řešení problémů spojených se schránkou důvěry. Tato má na naší škole 2 podoby elektronickou a dřevěnou. Schránku vybírá metodik prevence. Konzultace a prezentace - všichni členové preventivního týmu mají vypsány konzultační hodiny, nicméně po domluvě je s nimi možná konzultace prakticky denně, metodik prevence a výchovný poradce mají k dispozici samostatnou kancelář. Preventivní tým má taktéž k dispozici část nástěnky ve vestibulu nové školy, zde jsou vypsány důležité kontakty, složení preventivního týmu s konzultačními hodinami, seznam literatury s problematikou sociálně patologických jevů a zajímavosti dle aktuální situace.

13 B) Vzdělávání pedagogických pracovníků Na prvních úsekových poradách v září školního roku 2007/2008 jsou všichni pedagogičtí pracovníci prokazatelně seznámeni s novým školním řádem. Úpravy školního řádu, ke kterým došlo během prázdnin na základě požadavků pedagogů, se týkají především podrobného popisu omlouvání absence žáků, abychom předešli narůstajícímu záškoláctví a následné problematice školní neúspěšnosti a předčasného ukončování studia žáků na naší škole. Další podstatnou změnou je úprava zvonění, vyučování bylo doplněno o třicetiminutovou polední přestávku na oběd a desetiminutovou pauzu po 1. vyučovací hodině viz školní řád. Do příloh školního řádu byl přidán dokument Postup školy při podezření na užití alkoholu žákem. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření plánujeme v tomto školním roce exkurzi do vazební věznice v Ostravě a jednu besedu dle poptávky pedagogů viz výše. Termíny budou upřesněny v průběhu roku na základě domluvy s pořádajícími organizacemi, taktéž téma besedy. Metodik prevence nastupuje do 2. ročníku studia na Ostravské univerzitě obor Prevence sociálně patologických jevů, do 1. ročníku téhož studia nastupuje i jeden člen preventivního týmu. Problematice sociálně patologických jevů jsou věnovány také některé sekce na webových stránkách školy či na informačním webu školy. Zde se mohou pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde kontakty na pomocná zařízení PPP, centra drogové pomoci atd. odkazy na zajímavé webové stránky kouření atd. K dispozici je jim také knihovnička s odbornou literaturou týkající se problematiky sociálně patologických jevů, seznam literatury je k dispozici taktéž na informačním webu školy. Pro upevnění a prohloubení vztahů v kolektivu jsou pro všechny pedagogické pracovníky školy pořádány 2x za školní rok společné kulturně-sportovní akce první z nich se koná u příležitosti konce kalendářního roku a druhá u příležitosti konce školního roku. Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku je rozšíření preventivního týmu o další pedagogické pracovníky a stále větší zapojování pedagogů do prevence sociálně patologických jevů na naší škole.

14 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy Informační systém školy je určen pro zákonné zástupce žáků naší školy. Jeho účelem je informovat o klasifikaci žáka v jednotlivých předmětech, jeho absenci na teoretickém vyučovaní a odborném výcviku a v neposlední řadě také o odběrech obědů a aktuálním dění ve třídě i škole. Naším záměrem je zavést do praxe nový, moderní, interaktivní komunikační prostředek založený na ICT k utužení vztahů mezi školou a zákonnými zástupci našich žáků. Snahou je kooperativně působit na žáka ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího procesu, motivovat jej a podnítit pozitivní rozvoj jeho osobnosti. Informační systém je navržen jako interaktivní webová aplikace, k jejímuž užívání postačí běžný počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Výhodou tedy je snadná přístupnost bez nutnosti vlastnit a instalovat speciální hardware či software. Zákonní zástupci mají po úspěšné autorizaci pomocí přihlašovacího jména a hesla přístup do zabezpečené části informačního systému, tzv. karty žáka. Zde získají aktuální přehled o klasifikaci, absenci a odběrech obědů žáka a mohou tak v případě potřeby pružně reagovat. Cílem informačního systému je tedy především: - motivovat žáky a jejich rodiče - působit na žáka v oblasti emocionální - aktivizovat rodiče k partnerskému vztahu ke škole - využívat schopností a zájmů rodiny v přímé výchovné spolupráci - zvyšovat informovanost rodičů o stavu výchovně-vzdělávacího procesu jejich dítěte - poskytovat rodičům aktuální informace o dění ve třídě a škole B) Webové stránky školy Pro letošní školní rok byly vytvořeny zcela nové webové stránky. Kromě sekcí, které byly součástí našeho webu i v minulých letech, jsme stránky rozšířili o sekce zcela nové. Jedná se především o zvláštní oddíl týkající se prevence sociálně patologických jevů. Byla zprovozněna elektronická schránka důvěry, ke které bude mít přístup pouze metodik prevence. Kromě toho vznikla nová

15 poradna, kam mohou žáci, rodiče i pedagogové vepisovat své dotazy, přístup do ní budou mít výchovný poradce a metodik prevence, kteří by měli umět na většinu dotazů sami reagovat. Součástí této sekce je také: - seznam důležitých zákonů, vyhlášek a metodických pokynů - odkazy a kontakty na důležitá zařízení či webové stránky (PPP apod.) - školní řád - školní preventivní strategie - složení a práce preventivního týmu Nově zde chceme umístit jakési manuály pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? a Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? Tyto dokumenty, které zpracoval na základě odborné literatury metodik prevence, předáváme rodičům žáků 1. ročníků v rámci informačních třídních schůzek. C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků Tyto třídní schůzky pořádá naše škola pravidelně každým rokem. Letos jsme zvolili jiné, nové pojetí. První část schůzky proběhne ve společenském sále naší školy a bude pro všechny rodiče společná. Organizace bude zcela v rukou preventivního týmu. Vše bude probíhat podle stanoveného programu: 1. Přivítání rodičů 2. Seznámení s programem 3. Představení ředitele školy a jeho zástupců, výchovného poradce a metodika prevence 4. Úvodní slovo ředitele školy 5. Představení pedagogických pracovníků, kteří budou vyučovat v prvních ročnících 6. Prezentace webových stránek školy 7. Seznámení s organizací školního roku 8. Seznámení se školním řádem 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Upozornění na sociálně patologické jevy a specifické poruchy učení 11. Prezentace informačního systému školy Po skončení společné části si pak každý třídní učitel odvede své rodiče do přidělené učebny a povede si třídní schůzku ve vlastní režii.

16 Pro každého rodiče bude připravena složka s důležitými materiály: 1. Minimum pro rodiče výtah ze školního řádu 2. Veškeré důležité kontakty pracovníků školy 3. Rozvrh hodin 4. Seznam vyučujících 5. Seznam učebnic a jejich cena 6. Organizace školního roku 7. Seznam kroužků 8. Informace o stravování 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Kontakty na důležité instituce (PPP apod.) 11. Manuál pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? 12. Manuál pro rodiče Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? 13. Přístupové heslo na informační web 14. Informace o maturitní zkoušce jen studijní obory D) Partnerské třídní schůzky Tento typ třídních schůzek pořádá naše škola pro vybrané ročníky, jelikož ne vždy je to vhodné. Za účelem tohoto typu třídních schůzek vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Schůzky začínají v hod. a končí kolem hod. Třídní učitel vytvoří po konzultaci s rodiči časový harmonogram, ve které si vyhradí na každého cca 15 min. Třídní schůzky se účastní nejen třídní učitel a rodič, ale i samotný žák. Tímto chceme docílit většího zájmu rodičů o třídní schůzku a s tím související výsledky chování a vzdělávání žáků a v samotných žácích posílit vědomí, že se vzdělávají především sami pro sebe a za své výsledky jsou zcela odpovědni jen oni sami. Třídní učitelé jsou na třídní schůzku pečlivě připraveni, výsledky žáků své třídy mají zkonzultovány s ostatními vyučujícími, aby pak mohli zhodnotit výkony a pracovní návyky žáků ve všech předmětech, popřípadě upozornili na konkrétní nedostatky. Přitom máme na paměti, že každý žák je v něčem dobrý, tudíž jej máme za co pochválit. Tento typ třídních schůzek se nám osvědčil v loňském školním roce, kdy jsme jej zkoušeli u vybraných tříd prvních ročníků. Z dotazníkového šetření vyplynulo,že třídní učitelé i rodiče byli velmi spokojeni a nové pojetí třídních schůzek se jim líbilo. Jen někteří žáci příliš nadšeni nebyli, jelikož doba, po kterou rodiče cestou domů vychladli, byla zkrácena na nulu. Nicméně nás to přesvědčilo, že budeme v tomto trendu třídních schůzek i nadále pokračovat.

17 V. Měření efektivity školní preventivní strategie K měření efektivity využijeme následující: 1. projekt Mapa školy 2. vlastní dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy 3. dotazníková šetření týkající se konkrétních akcí zaměřená na žáky a pedagogy 4. četnost návštěv rodičů, žáků a pedagogů na webových stránkách a informačním systému školy 5. výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008, které srovnáme s loňským školním rokem VI. Supervize programu Do supervizí jednotlivých programů budou zapojováni třídní učitelé jednotlivých tříd namátkově s některým z členů preventivního týmu. Supervize bude taktéž realizovat metodik prevence či výchovný poradce. Po ukončení každého programu bude hodnotit práci lektora vyučující, který vykonával ve třídě nebo skupině pedagogický dozor. Třídní učitel zajistí hodnocení programu i lektora ze strany žáků své třídy. VII. Kontakty na jiné organizace Centrum primární prevence Havířov Karviná Centrum drogové pomoci Havířov Karviná Orlová Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín Havířov Karviná , 96 Orlová Centrum nové naděje Frýdek-Místek ,

18 Středisko výchovné péče Karviná Poradna AIDS a drogy Karviná Ostrava AT ambulance Havířov Karviná Linky důvěry Havířov Karviná Ostrava Služba lidem s psychosociální krizí Havířov Okresní hygienická stanice Karviná Policie problematika drog Havířov-Šumbark V Havířově 10. září 2007 Zpracovala: Mgr. Simona Sudacká Schválil: Ing. Josef Říman, ředitel SŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více