Školní preventivní strategie 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní preventivní strategie 2007/2008"

Transkript

1 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark Metodik prevence: Preventivní tým: Mgr. Simona Sudacká Ing. Josef Říman, ředitel SŠ Mgr. Simona Sudacká, metodik prevence, ZŘ TV Mgr. Vladimíra Holešová, výchovný poradce Ing. Petr Bouchala, učitel Ing. Šárka Dytková, učitelka Ing. Pavel Chmiel, Ph.D., učitel Ing. Tomáš Kostka, učitel Mgr. Ivo Novák, učitel Mgr. Darina Šuhajová, učitelka

2 Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů II. Zdůvodnění potřeby III. Cíle školní preventivní strategie 1. Dlouhodobé cíle 2. Střednědobé a krátkodobé cíle IV. Vymezení cílové populace 1. Práce s žáky A) Přímá vzdělávací činnost B) Školní akce C) Preventivní akce D) Volnočasové aktivity 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým B) Vzdělávání pedagogických pracovníků 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy B) Webové stránky školy C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků D) Partnerské třídní schůzky V. Měření efektivity školní preventivní strategie VI. Supervize programu VII. Kontakty na jiné organizace

3 I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy Naše střední škola má v letošním školním roce 616 žáků, z toho 355 studentů ve čtyřletých studijních oborech řádného denního studia, 53 studentů v denní formě nástavbového studia a 208 učňů v tříletých učebních oborech řádného denního studia, všichni jsou rozděleni do 25 tříd a 64 učebně výrobních skupin. Z celkového počtu žáků je pouze 1 dívka, ostatní jsou chlapci, čili můžeme říci, že jsme střední škola chlapecká. Škola se nachází v Havířově-Šumbarku, nejvíce našich žáků pochází tedy právě z okresu Karviná (551 žáků), tj. 89%, ostatní z okresu Frýdek-Místek (57 žáků), Ostrava (4 žáci) a 4 žáci z okresů jiných. Naše škola je velmi dobře vybavena pro potřeby výuky, samostudia i využívání volného času našich žáků máme 18 učeben pro teoretické vyučování, 4 učebny výpočetní techniky napojené na internet, 3 laboratoře elektrických měření, 3 speciální jazykové učebny, 2 tělocvičny, z nichž jedna je využívána jako herna stolního tenisu, posilovnu, 2 venkovní volejbalová hřiště, 1 tenisový kurt, 22 dílen pro odborný výcvik a kolem 90 pracovišť, která taktéž slouží k výuce odborného výcviku, svářečskou školu, knihovnu a studovnu. Výuku ve škole zajišťuje 32 pedagogů teoretického vyučování a 23 pedagogů pro odborný výcvik. 2. Začleňování problematiky prevence sociálně patologických jevů do práce školy Problematika sociálně patologických jevů je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní strategii a aktivně se účastní plnění jejích cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a 6 členy z řad učitelů.

4 Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský a sportovně turistický kurz. Problematika sociálně patologických jevů je začleňována do výuky. V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci, jedenkrát ročně organizuje vzdělávací akci metodik prevence nebo výchovný poradce, ostatní z vlastní iniciativy pedagogů. Metodik prevence absolvuje komplexní vzdělávací program a získané informace předává pedagogickým pracovníkům. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web a nově partnerské třídní schůzky. 3. Stav školy z hlediska sociálně patologických jevů Při monitorování současného stavu jsme vycházeli: a) z projektu Mapa školy b) z vlastního dotazníkového šetření c) z výsledků vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2006/2007 Ad a) Mapa školy Jedná se o dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy, rodiče a samotné žáky. Vzhledem k tomu, že je tento projekt velmi nákladný, zvolili jsme pouze vzorek žáků a jejich rodičů, konkrétně z každého ročníku jsme vybrali jednu třídu ME 1. B, ME 2. C, ME 3. B, ME 4. B (školní rok 2006/2007). Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili všichni. Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu. Počet respondentů a) studenti 101, tj. 99% přihlášených b) rodiče 94, tj. 92 % přihlášených c) pedagogové 60, tj. 100% přihlášených Ad b) Vlastní dotazníkové šetření Dotazníky byly zaměřeny na všechny pedagogické pracovníky školy, jejich vyplnění bylo dobrovolné. Dotazník se skládal ze 2 částí povinné a nepovinné. Byl celý zaměřen na sociálně patologické jevy v naší škole.

5 Počet respondentů a) učitelé teoretického vyučování 28 b) učitelé odborného výcviku 19 Vyhodnocení dotazníků Pedagogičtí pracovníci se domnívají, že mezi nejožehavější sociálně patologické jevy na naší škole patří záškoláctví a s tím související fluktuace našich žáků, drzé a vulgární chování, násilí a šikanování a zneužívání návykových látek. V menší míře je to pak kriminalita a vandalismus, rasismus a xenofobie, zcela zanedbatelné procento pedagogů se domnívá, že je to gambling. Učitelé teoretického vyučování jsou o projevech sociálně patologických jevů na naší škole informováni průměrně, rozhodně by přivítali více informací, nejlépe na úsekových poradách, učitelé odborného výcviku mají pocit, že jim informace chybí, uvítali by pravidelné vstupy na úsekových poradách, popř. mimořádných schůzkách. Projevy sociálně patologického chování jsou na obou úsecích řešeny, někteří se domnívají, že ne zcela dostatečně řeší je jen někteří, popř. řeší se jen ty nejnutnější. Drtivá většina pedagogických pracovníků přesně ví, jak při zjištění sociálně patologického chování postupovat, popř. ví, jak a kde to zjistí (98%). Preventivní akce organizované školou pro žáky jsou podle učitelů teoretického vyučování dostačující, podle učitelů odborného výcviku by jich mělo být více. Stejný výsledek se týká i vzdělávání pedagogů, 70% dotázaných se domnívá, že by škola měla pořádat vzdělávací akce i pro rodiče. Pedagogičtí pracovníci obou úseků projevili zájem především o tato témata (bylo možné zatrhnout více témat): Exkurze 1. léčebna pro drogově závislé 47% 2. vazební věznice 30% 3. výchovný ústav 30% Besedy či přednášky 1. agresivita 68% 2. komunikace 64% 3. klima třídy a školy 57% 4. látkové závislosti 57%

6 5. rodina a dysfunkce rodiny 51% 6. zdravotní problematika 38% 7. sexuální zneužívání a domácí násilí 28% 8. rasismus, xenofobie a intolerance 21% 9. patologické hráčství 20% 10. sekty a náboženská hnutí 15% Problematičtějším se jeví komunikace mezi úseky teoretického vyučování a odborného výcviku, chybí informovanost, v některých případech i úzká spolupráce. 45% dotázaných si myslí, že společně úseky řeší jen ty nejzávažnější případy. Poslední část dotazníku se týkala klimatu školy, tak, jej vidí pedagogové. Drtivá většina si všímá především vzhledu školy, v odpovědích pedagogů převažují slova jako nemoderní, chladný, nezajímavý, stísněný apod. Mnohem lépe vyznívá hodnocení vztahů a spolupráce mezi pedagogy, pedagogy a rodiči a pedagogy a žáky. Tyto vztahy jsou většinou respondentů hodnoceny jako velmi dobré, popř. dobré. Ad c) Výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2006/2007 Vyhodnocení je přílohou tohoto dokumentu II. Zdůvodnění potřeby Naše školní preventivní strategie vychází jednak ze současného stavu prevence sociálně patologických jevů na naší škole, jednak z důvodů nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu, v tomto případě především následující: a. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / b. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / c. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j / d. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99-22 e. Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

7 f. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání g. Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona h. Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů i. Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků j. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období k / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané l / pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu m. Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí n. Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, též na základě metodických pokynů týkajících se sociálně patologických jevů je sestavena značná část školního řádu. III. Cíle projektu 1. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů není na naší škole žádnou novinkou. Této oblasti se snažíme systematicky věnovat již několik let. Společenský vývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení sociálně patologických jevů. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti sociálně patologických jevů tedy patří: a) zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem b) vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

8 c) vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor d) jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu 2. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující: a) rozšířit preventivní tým o další dobrovolníky b) nové webové stránky školy, poradna, elektronická schránka důvěry c) nový informační web pro rodiče d) systém sledování omluvené a neomluvené absence e) snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup f) nové třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků g) partnerské třídní schůzky h) okénko preventivního týmu na úsekových poradách i) vytvoření manuálů pro pedagogické pracovníky j) zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod. k) zapojení žáků do Dnů otevřených dveří v prosinci a lednu tohoto školního roku l) pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky m) kroužková činnost pro žáky IV. Vymezení cílové populace 1. Práce se žáky A) Přímá vzdělávací činnost Témata sociálně patologických jevů jsou začleňována přímo do výuky. Nejčastěji do následujících vyučovaných předmětů: Občanská nauka 1. ročník Alkoholismus a jeho důsledky Drogová závislost, návykové látky, anabolika Kouření a jeho důsledky Odolnost proti stresu

9 Šikana Zdravé klima třídy Zázemí, rodina Rodina a její dysfunkce Pomoc v krizových situacích 2. ročník Teroristické akce Ochrana před pohlavními chorobami, bezpečný sex Kriminalita Vandalismus Agresivita Rasismus, xenofobie, intolerance Vliv reklamy, konzumní styl života, morální slepota 3. ročník Biologické zbraně Chemické zbraně Civilizační choroby 4. ročník Plánované rodičovství Náboženský extremismus Český jazyk a literatura, cizí jazyky Sloh témata slohových prací Literatura témata sociálně patologických jevů v literárních dílech Základy ekologie Základy ekologie a chemie Základy práva Tělesná výchova B) Školní akce Lyžařský kurz pořádá naše škola pro žáky 1. ročníků, v letošním školním roce plánujeme přibrat i žáky 2. ročníků, jelikož sněhová situace v loňském školním roce byla lyžařům více než nepříznivá, únor 2008

10 Sportovně turistický kurz pořádá naše škola pro žáky 3. ročníků, květen 2008 Exkurze odborné přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, jaderná elektrárna Dukovany, vlakové depo Bohumín, rozvodna Albrechtice, tepelná elektrárna Dětmarovice, vodní nádrž Šance, vodní nádrž Žermanice, výpočetní středisko Mittal Steel Ostrava, železárny Vítkovice, strojírenský veletrh, INVEX, výstava Elektrotechnika Ostrava a další dle nabídky Exkurze jiné azylový dům, dětský domov a další dle nabídky Školní výlety pořádají třídní učitelé, jsou zaměřeny především na sport a turistiku, červen 2008 Dny otevřených dveří studenti se aktivně účastní, provádějí rodiče školou, jsou přítomní na stanovištích, odpovídají rodičům na případné dotazy, prosinec a leden 2008 Soutěže soutěže v cizích jazycích, literární soutěže, matematická soutěž Klokan, soutěže v rámci odborného výcviku, sportovní soutěže Charitativní akce Červená stužka, Emil Darování krve v letošním školním roce bychom se chtěli pokusit o hromadné darování krve např. v rámci jedné třídy žáků 4. ročníků Sponzoring žáci a pedagogové naší školy sponzorují pštrosa Ignáce v ostravské ZOO Slavnostní vyřazení absolventů na návrh školské rady plánujeme v tomto školním roce uspořádat slavnostní vyřazení absolventů v sále naší školy. Vzhledem ke skutečnosti, že sál již není nejnovější, chceme jej do dubna roku 2008 zvelebit (nátěr oken, oprava podlahy a obložení, nové židle apod.). Tuto akci bude organizovat tým vybraných pedagogických pracovníků školy. Akce se zúčastní i rodiče absolventů. Webové stránky školy v rámci vytvoření nových webových stránek školy jsme pro studenty zavedli nové sekce jsou rozděleny podle předmětových komisí, studenti si zde mohou stáhnout veškeré materiály potřebné do výuky, mohou využít elektronické schránky důvěry či poradny.

11 C) Preventivní akce Vztahy zdravá třída zážitkový program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu, pořádá Centrum prevence Havířov Šikana!? beseda, pořádá Z.I.P. Rasismus a tolerance beseda, pořádá Z.I.P. Filmy a divadelní představení týkající se problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky Drogy-smrtelné nebezpečí beseda spojená s využitím CD, pořádá preventivní tým Kouření a tabákový průmysl vzdělávací program, pořádá preventivní tým Rakovina prsu a varlat beseda, pořádá preventivní tým Další dle momentální nabídky D) Volnočasové aktivity Pro žáky organizuje naše škola v odpoledních hodinách následující kroužky: Sportovní Sálová kopaná Florbal Basketbal Sportovní hry se zaměřením na odbíjenou Posilovací cvičení Mimosportovní Aplikovaná matematika Matematika v technické praxi Alles Gute I., II. Sprechen Sie Deutsch? Čtenářský kroužek Tvorba dynamických webových stránek Fotografický kroužek

12 Pracujeme s internetem Turnaje Turnaj prvních ročníků v sálové kopané Školní liga v sálové kopané Sportovní utkání mezi žáky a pedagogy 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým Složení týmu - preventivní tým byl založen v roce V jeho čele stojí ředitel školy Ing. Josef Říman a školní metodik prevence a zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Simona Sudacká. Dalšími členy jsou výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Holešová a učitelé teoretického vyučování Ing. Petr Bouchala, Ing. Šárka Dytková, Ing. Pavel Chmiel, Ing. Tomáš Kostka, Mgr. Ivo Novák, Mgr. Darina Šuhajová. Kromě těchto členů má preventivní tým i externí spolupracovníky, což jsou pedagogové, kteří mají specifické úkoly, např. organizaci evaluačních programů pro žáky, pedagogy a rodiče, práce spojené s estetizací školy apod. Úkoly týmu - preventivní tým se schází pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a údržba webových stránek školy a informačního systému, tvorba školního řádu, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích programů apod. Schránka důvěry - úkolem preventivního týmu je taktéž podílet se na řešení problémů spojených se schránkou důvěry. Tato má na naší škole 2 podoby elektronickou a dřevěnou. Schránku vybírá metodik prevence. Konzultace a prezentace - všichni členové preventivního týmu mají vypsány konzultační hodiny, nicméně po domluvě je s nimi možná konzultace prakticky denně, metodik prevence a výchovný poradce mají k dispozici samostatnou kancelář. Preventivní tým má taktéž k dispozici část nástěnky ve vestibulu nové školy, zde jsou vypsány důležité kontakty, složení preventivního týmu s konzultačními hodinami, seznam literatury s problematikou sociálně patologických jevů a zajímavosti dle aktuální situace.

13 B) Vzdělávání pedagogických pracovníků Na prvních úsekových poradách v září školního roku 2007/2008 jsou všichni pedagogičtí pracovníci prokazatelně seznámeni s novým školním řádem. Úpravy školního řádu, ke kterým došlo během prázdnin na základě požadavků pedagogů, se týkají především podrobného popisu omlouvání absence žáků, abychom předešli narůstajícímu záškoláctví a následné problematice školní neúspěšnosti a předčasného ukončování studia žáků na naší škole. Další podstatnou změnou je úprava zvonění, vyučování bylo doplněno o třicetiminutovou polední přestávku na oběd a desetiminutovou pauzu po 1. vyučovací hodině viz školní řád. Do příloh školního řádu byl přidán dokument Postup školy při podezření na užití alkoholu žákem. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření plánujeme v tomto školním roce exkurzi do vazební věznice v Ostravě a jednu besedu dle poptávky pedagogů viz výše. Termíny budou upřesněny v průběhu roku na základě domluvy s pořádajícími organizacemi, taktéž téma besedy. Metodik prevence nastupuje do 2. ročníku studia na Ostravské univerzitě obor Prevence sociálně patologických jevů, do 1. ročníku téhož studia nastupuje i jeden člen preventivního týmu. Problematice sociálně patologických jevů jsou věnovány také některé sekce na webových stránkách školy či na informačním webu školy. Zde se mohou pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde kontakty na pomocná zařízení PPP, centra drogové pomoci atd. odkazy na zajímavé webové stránky kouření atd. K dispozici je jim také knihovnička s odbornou literaturou týkající se problematiky sociálně patologických jevů, seznam literatury je k dispozici taktéž na informačním webu školy. Pro upevnění a prohloubení vztahů v kolektivu jsou pro všechny pedagogické pracovníky školy pořádány 2x za školní rok společné kulturně-sportovní akce první z nich se koná u příležitosti konce kalendářního roku a druhá u příležitosti konce školního roku. Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku je rozšíření preventivního týmu o další pedagogické pracovníky a stále větší zapojování pedagogů do prevence sociálně patologických jevů na naší škole.

14 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy Informační systém školy je určen pro zákonné zástupce žáků naší školy. Jeho účelem je informovat o klasifikaci žáka v jednotlivých předmětech, jeho absenci na teoretickém vyučovaní a odborném výcviku a v neposlední řadě také o odběrech obědů a aktuálním dění ve třídě i škole. Naším záměrem je zavést do praxe nový, moderní, interaktivní komunikační prostředek založený na ICT k utužení vztahů mezi školou a zákonnými zástupci našich žáků. Snahou je kooperativně působit na žáka ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího procesu, motivovat jej a podnítit pozitivní rozvoj jeho osobnosti. Informační systém je navržen jako interaktivní webová aplikace, k jejímuž užívání postačí běžný počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Výhodou tedy je snadná přístupnost bez nutnosti vlastnit a instalovat speciální hardware či software. Zákonní zástupci mají po úspěšné autorizaci pomocí přihlašovacího jména a hesla přístup do zabezpečené části informačního systému, tzv. karty žáka. Zde získají aktuální přehled o klasifikaci, absenci a odběrech obědů žáka a mohou tak v případě potřeby pružně reagovat. Cílem informačního systému je tedy především: - motivovat žáky a jejich rodiče - působit na žáka v oblasti emocionální - aktivizovat rodiče k partnerskému vztahu ke škole - využívat schopností a zájmů rodiny v přímé výchovné spolupráci - zvyšovat informovanost rodičů o stavu výchovně-vzdělávacího procesu jejich dítěte - poskytovat rodičům aktuální informace o dění ve třídě a škole B) Webové stránky školy Pro letošní školní rok byly vytvořeny zcela nové webové stránky. Kromě sekcí, které byly součástí našeho webu i v minulých letech, jsme stránky rozšířili o sekce zcela nové. Jedná se především o zvláštní oddíl týkající se prevence sociálně patologických jevů. Byla zprovozněna elektronická schránka důvěry, ke které bude mít přístup pouze metodik prevence. Kromě toho vznikla nová

15 poradna, kam mohou žáci, rodiče i pedagogové vepisovat své dotazy, přístup do ní budou mít výchovný poradce a metodik prevence, kteří by měli umět na většinu dotazů sami reagovat. Součástí této sekce je také: - seznam důležitých zákonů, vyhlášek a metodických pokynů - odkazy a kontakty na důležitá zařízení či webové stránky (PPP apod.) - školní řád - školní preventivní strategie - složení a práce preventivního týmu Nově zde chceme umístit jakési manuály pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? a Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? Tyto dokumenty, které zpracoval na základě odborné literatury metodik prevence, předáváme rodičům žáků 1. ročníků v rámci informačních třídních schůzek. C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků Tyto třídní schůzky pořádá naše škola pravidelně každým rokem. Letos jsme zvolili jiné, nové pojetí. První část schůzky proběhne ve společenském sále naší školy a bude pro všechny rodiče společná. Organizace bude zcela v rukou preventivního týmu. Vše bude probíhat podle stanoveného programu: 1. Přivítání rodičů 2. Seznámení s programem 3. Představení ředitele školy a jeho zástupců, výchovného poradce a metodika prevence 4. Úvodní slovo ředitele školy 5. Představení pedagogických pracovníků, kteří budou vyučovat v prvních ročnících 6. Prezentace webových stránek školy 7. Seznámení s organizací školního roku 8. Seznámení se školním řádem 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Upozornění na sociálně patologické jevy a specifické poruchy učení 11. Prezentace informačního systému školy Po skončení společné části si pak každý třídní učitel odvede své rodiče do přidělené učebny a povede si třídní schůzku ve vlastní režii.

16 Pro každého rodiče bude připravena složka s důležitými materiály: 1. Minimum pro rodiče výtah ze školního řádu 2. Veškeré důležité kontakty pracovníků školy 3. Rozvrh hodin 4. Seznam vyučujících 5. Seznam učebnic a jejich cena 6. Organizace školního roku 7. Seznam kroužků 8. Informace o stravování 9. Informace o lyžařském kurzu 10. Kontakty na důležité instituce (PPP apod.) 11. Manuál pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? 12. Manuál pro rodiče Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? 13. Přístupové heslo na informační web 14. Informace o maturitní zkoušce jen studijní obory D) Partnerské třídní schůzky Tento typ třídních schůzek pořádá naše škola pro vybrané ročníky, jelikož ne vždy je to vhodné. Za účelem tohoto typu třídních schůzek vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. Schůzky začínají v hod. a končí kolem hod. Třídní učitel vytvoří po konzultaci s rodiči časový harmonogram, ve které si vyhradí na každého cca 15 min. Třídní schůzky se účastní nejen třídní učitel a rodič, ale i samotný žák. Tímto chceme docílit většího zájmu rodičů o třídní schůzku a s tím související výsledky chování a vzdělávání žáků a v samotných žácích posílit vědomí, že se vzdělávají především sami pro sebe a za své výsledky jsou zcela odpovědni jen oni sami. Třídní učitelé jsou na třídní schůzku pečlivě připraveni, výsledky žáků své třídy mají zkonzultovány s ostatními vyučujícími, aby pak mohli zhodnotit výkony a pracovní návyky žáků ve všech předmětech, popřípadě upozornili na konkrétní nedostatky. Přitom máme na paměti, že každý žák je v něčem dobrý, tudíž jej máme za co pochválit. Tento typ třídních schůzek se nám osvědčil v loňském školním roce, kdy jsme jej zkoušeli u vybraných tříd prvních ročníků. Z dotazníkového šetření vyplynulo,že třídní učitelé i rodiče byli velmi spokojeni a nové pojetí třídních schůzek se jim líbilo. Jen někteří žáci příliš nadšeni nebyli, jelikož doba, po kterou rodiče cestou domů vychladli, byla zkrácena na nulu. Nicméně nás to přesvědčilo, že budeme v tomto trendu třídních schůzek i nadále pokračovat.

17 V. Měření efektivity školní preventivní strategie K měření efektivity využijeme následující: 1. projekt Mapa školy 2. vlastní dotazníkové šetření zaměřené na pedagogy 3. dotazníková šetření týkající se konkrétních akcí zaměřená na žáky a pedagogy 4. četnost návštěv rodičů, žáků a pedagogů na webových stránkách a informačním systému školy 5. výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008, které srovnáme s loňským školním rokem VI. Supervize programu Do supervizí jednotlivých programů budou zapojováni třídní učitelé jednotlivých tříd namátkově s některým z členů preventivního týmu. Supervize bude taktéž realizovat metodik prevence či výchovný poradce. Po ukončení každého programu bude hodnotit práci lektora vyučující, který vykonával ve třídě nebo skupině pedagogický dozor. Třídní učitel zajistí hodnocení programu i lektora ze strany žáků své třídy. VII. Kontakty na jiné organizace Centrum primární prevence Havířov Karviná Centrum drogové pomoci Havířov Karviná Orlová Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín Havířov Karviná , 96 Orlová Centrum nové naděje Frýdek-Místek ,

18 Středisko výchovné péče Karviná Poradna AIDS a drogy Karviná Ostrava AT ambulance Havířov Karviná Linky důvěry Havířov Karviná Ostrava Služba lidem s psychosociální krizí Havířov Okresní hygienická stanice Karviná Policie problematika drog Havířov-Šumbark V Havířově 10. září 2007 Zpracovala: Mgr. Simona Sudacká Schválil: Ing. Josef Říman, ředitel SŠ

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program 2013/2014 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie Minimální preventivní program

Školní preventivní strategie Minimální preventivní program Školní preventivní strategie Minimální preventivní program 2008/2009 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2014 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Personální a institucionální zajištění realizace MPP ve

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více