Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kon takt Slu ň ákov-cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce, o.p.s. Skrbeňská 669/ H orka nad M oravou telefon: (kancelář) telefon: (turisticko informační centrum) slunakov.cz w w.slunakov.cz/ IČ: číslo účtu: /2400 Provozní doba TIC a ekologické poradny pro veřejnost pracovní dny po celý rok: 14:00-17:00 (mimo pátek) víkendy duben-říjen: 10:00-17:00 (mimo svátky) V roce 2006 také: Středisko ekologické vých ovy odb oru životn íh o p rostředí M agistrátu města O lomou ce a Slu ň ákov - Sdru žen í p ro ekologickou vých ovu (H orka nad M oravou obec 5 km severně od O lomouce, M H D BU S č.20 a č.18) V ýročn í zp ráva 2006

2 Slu ň ákov v roce 2006 Je zvláštní, jak častý pobyt v H orce nad M oravou na stavbě nízkoenergetického domu proměňoval vztah k přilehlému vzdělávacímu biocentru, které jsme ve Sluňákově několik let před tím komplikovaně utvářeli z původního pole. Když byla dokončena hrubá stavba a začalo se pracovat na interiérech domu, najednou se celé území začalo jakýmsi zvláštním způsobem zabydlovat. N a konci roku se vyloupl nový dům v krajině, tak jak byl architekty navržen a Sluňákov se připravoval na svou cestu z města. Je to cesta neznámá. N evíme, co nás čeká. Stavba se z mnoha důvodů opozdila, a tak naše stěhování v roce 2007, oproti původním představám, proběhne překotně a složitěji než jsme si mysleli. Sluňákov však učinil v roce 2006 velký krok. Zatím nevíme, jaký přesně bude. Všichni jen doufáme, že se nám podaří zabydlet nové prostředí podle původních představ. Vytvořit prostor pro společné setkávání lidí a pro jejich objevování krajiny, ve které bydlí a poznávání přírody. Po mnohaletém úsilí o realizaci projektu, který má umožňovat lidem na H ané i turistům, kteří sem přijíždějí, objevovat nejkrásnější přírodní místa a zejména úžasnou nivu řeky M oravy mezi O lomoucí a M ohelnicí, se blížíme splnění svých snů. A dosněné sny jsou spojeny s probuzením. Zajistit provoz nového centra bude nesmírně náročné a bude vyžadovat hodně vzájemného pochopení uvnitř Sluňákova. V roce 2006 byla činnost Sluňákova hodně ovlivněna starostmi se stavbou domu a také zajištěním grantu. který by umožnil podporu mzdových prostředků pro zamýšlený provoz v H orce. Přesto jsme připravili mnoho programů pro školní děti, veřejných besed o otázkách, které jsou nějak propojeny s tématikou ochrany přírody, vyslechli jsme příběhy lidí, kteří se odborně i jako zvídaví laikové zamýšlejí nad povahou přírody. Včetně hudebníků, básníků, malířů a fotografů. Včetně lidí, kteří upozorňují na možnost negativní ideologizace tohoto křehkého a nejasného vztahu mezi člověkem a přírodou. S mnoha lidmi jsme mluvili o našem domu, potkávali jsme se na pěších i cyklistických výletech. V minulém roce jsme připravovali sborník z Ekologických dnů O lomouc 2005 a 2006 nazvaný Krajinou pochybností. D oprovází jej dokument režiséra Tomáše Škrdlanta z ED O H ledání ekologického myšlení. Je příznačné, že sborník vyjde v přelomovém období, kdy se podstatně mění rozsah i podoba naší práce. Sborník tak vyjadřuje i pochybnosti nás samých. Zobrazuje také naše vlastní zamyšlení o předkládaných životních postojích. Texty dokládají pochybnosti nad tím, že přírodu můžeme nějak ovládnout, změřit a popsat. Právě s těmito pochybnostmi vstupujeme do veřejného prostoru a nabízíme k diskusi. Jak se snažím naznačit v úvodu k připravovanému sborníku: představme si na chvíli celou kulturní evoluci lidstva jako usilovnou snahu za trvale udržitelné bezpochybí. Výsledky těchto rozumných snah směřují k stále větší jistotě lidí o tom, jak co nejúčelněji a nejbezpečněji obývat svět. Výrobky se vyrábějí, stroje fungují, naše nákupy jsou stále organizovanější, dopravní tahy jsou stále více inteligibilní a bezpečnější... Tato lidská posedlost po účelnosti, samozřejmosti, měřitelnosti a ovladatelnosti však stále více zastiňuje úvahy nad účelem celku, nad tázáním se po povaze jeho přirozenosti. Environmentální hnutí by v tomto pohledu mohlo usilovat o udržení jisté (jak jinak než rozumné) míry pochybností. Pokud by při této snaze zůstalo opravdu poctivé, muselo by toto hnutí čas od času zpochybnit také sebe. N apříklad svůj nárok na pravdu, že jen my víme, jak to s tou přírodou opravdu je. Snad právě toto by mohla být jedna z cest, kterou v souvislosti s naší činností naznačil D avid Voda z olomouckého M uzea umění: oproti široce rozšířené tezi, že demokratický stát má fungovat jako nějaká výkonná spol. s r.o., představuje Sluňákov svou verzi demokracie jako o.p.s. Struktury široce otevřené do komunity městské i vesnické Příběh vzniku Sluňákova mezi divočinou a obcí je tak příběhem o (re)konstrukci jednoho lokálního meandru demokracie. N a konci roku 2006 založená obecně prospěšná společnost by se měla stát takovým pramenem k diskusi o zdravém rozvoji města na M oravě, tak, aby meandr utkávající vztah lidí k přírodě nevyschl. Chceme v novém prostředí navázat na naši činnost na městském úřadě i v občanském sdružení. Snad se nám to společně s členy správní i dozorčí rady povede. Bude také záležet, zda naši dobrovolníci budou i nadále pomáhat v jednotlivých činnostech. Právě dobrovolníci tvoří jednu z nejdůležitějších částí naší práce. Právě oni jsou dokladem smyslu činnosti Sluňákova. M ichal Bartoš

3 Slu ň ákov - cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce N a počátku roku 2006 tvořili Středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí 4 pracovníci. V souvislosti s dostavbou nízkoenergetického domu v H orce nad M oravou a předpokládaným rozšířením činnosti Sluňákova jsme zajistili posílení personálního obsazení. Podařilo se to s pomocí získání dotace z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu O PRLZ, jejímž zprostředkovatelem v České republice je M inisterstvo životního prostředí České republiky. H elenu N ováčkovou, Petru Koppovou, Janu Vyhňákovou a M ichala Bartoše tak doplnili postupně Kateřina Bílá, Vítězslava Kauerová, M arkéta Krátká, Jiří Popelka, Jakub Shrbený a Irena Skácelová. O lomoucká samospráva je jednou z mála v ČR, která se rozhodla řešit problematiku životního prostředí nejen sledováním dodržování právních norem a předpisů a trestáním jejich porušení, ale také aktivní formou vzdělávání dětí a osvětou dospělých. Statutární město také přispělo ohromným finančním vkladem na dostavbu nového domu v H orce nad M oravou jako jeho investor, navíc vybavilo dům veškerými interiéry. Statutární město O lomouc poskytuje Středisku ekologické výchovy / Centru ekologických aktivit potřebné zázemí a finanční prostředky pro profesionální činnost, zejména pro možnost kontinuálního poskytování vzdělávacích programů v oblasti ochrany přírody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, kteří jako dobrovolníci pomáhají při pořádání akcí a rozšiřují tak dosah působení SEV na veřejnost. Dů vod vzn iku obecn ě p rosp ěšn é sp olečn osti: D louholetá úspěšná činnost s veřejností v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO ) vedla postupně k rozšiřování činnosti a k vytvoření oddělení ekologické výchovy při odboru životního prostředí. O d roku 1991 byl vedením města také podporován záměr (Projekt Sluňákov) postupné realizace vzdělávacího biocentra v katastru obce H orka nad M oravou a v doteku s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Po realizaci části projektu vzdělávacího biocentra, vytvořením rybníku s mokřadem, přeměnou pole na louku, výstavbou cyklistické stezky s mobiliářem a výsadbou veškeré zeleně v 15 ha vzdělávacím biocentru byla v polovině roku 2005 zahájena stavba nízkoenergetického domu, který se stane zcela novým centrálním bodem pro návštěvníky území. Budova po úplném dokončení v lednu 2007 bude následně po zkušebním provozu sloužit jako turisticko informační centrum o nejvýznamnějším přírodním území v regionu (CH KO Litovelské Pomoraví) a umožňovat také pobytové programy EVVO pro školy i veřejnost. Právě současná dostavba budovy je důvodem, proč se vedení města zamýšlelo nad budoucí podobou provozování ekologického vzdělávání. Po provedeném odborném právním rozkladu byla vybrána varianta založení městské obecně prospěšné společnosti. Tato forma umožňuje dále rozvíjet městský projekt, poskytnout činnosti nezávislost v obsahové náplni a zprostředkovat bližší kontakt s veřejností. Forma o.p.s. je založena na průhledném financování. Zakladatel má zajištěn formou správní a dozorčí rady dozor nad organizační strukturou společnosti a obecně zná v regionu činnost, kterou o.p.s. vykonává. Forma o.p.s. umožňuje přístup k širokému spektru finančních zdrojů v grantové oblasti. Sluňákov se snaží kultivovat vztah občanů města O lomouce a H ané k přírodě a krajině, kterou obývají, zejména k mezinárodně významnému mokřadu CH KO Litovelské Pomoraví. U možňuje návštěvníkům regionu poznat jeho nejzajímavější přírodní lokality. Činnost Sluňákova nahlíží na problematiku životního prostředí z mnoha úhlů pohledu, nikdy ne jednostranně, nabízí veřejnosti poznání místních ekologických problémů. Zásadně odmítá jednostranný radikalismus, snaží se o udržování jednoho z podstatných společensko kulturních témat ve veřejném životě. Sluňákov aktivně zpřístupňuje činnost samosprávy veřejnosti a vytváří prostor pro setkávání občanů, nevládních hnutí, odborníků a úředníků ve veřejné diskusi. Sluňákov se snaží vtahovat občany do aktivního a promyšleného řešení místních problémů a zmenšovat přirozený odmítavý vztah lidí k veřejným institucím. Bez konzultací s místními komunitami hrozí vážné nebezpečí, že jakékoliv projekty na vylepšení sídel (většinou finančně náročné) skončí nezdarem. O bčané mají podle zákona právo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji ŽP, příčinách a důsledcích tohoto stavu,

4 na informace o připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu ŽP a na informace o opatřeních, které orgány odpovědné za ochranu ŽP podnikají při předcházení nebo nápravě škod. Toto právo může jedinec uplatnit mimo jiné i u obce. O becní úřad by měl využívat všechny dostupné prostředky k oznamování důležitých skutečností ve vztahu k ŽP na území obce. Významnou pomocí v této snaze je činnost Sluňákova. EVVO má charakter preventivního působení k předcházení škod na životním prostředí. O kamžitý efekt tvrdých postihů za porušování životního prostředí je záležitostí krátkodobou. EVVO je také významnou složkou preventivních opatření proti kriminalitě, vandalismu, drogové závislosti, nezdravému životnímu stylu a dalším negativním doprovodným jevům moderní společnosti. Vede k pochopení rozsahu, hloubky a naléhavosti problémů ohrožujících člověka a prostředí ve kterém žije, včetně sociálních, zdravotních, ekonomických a jiných souvislostí a důsledků. Sluňákov může samosprávě zprostředkovat cílené kampaně zaměřené na zlepšení ŽP, které nejsou proveditelné bez spolupráce s veřejností (zavádění systému separovaného sběru odpadů, vztah k čistotě města, zeleni, apod.). Sluňákov umožňuje pestřejší spolupráci s občany, vytváří aktivní kroky pro sbližování strategických cílů samosprávy s problémy, které vnímají občané. U vádí do praxe celou řadu rozvojových koncepcí, zejména v oblasti krajské koncepce EVVO, dalšího vzdělávání, ekogramotnosti, sociálních a kulturních politik, mnoha rozvojových dokumentů v regionu, ČR i EU. Sluňákov a celý areál vzdělávacího biocentra je významnou propagací M ěsta O lomouce a O lomouckého kraje (mimořádnost projektu, podpora ekologie, akce s významem pro místní samosprávu, ubytování hostů města, využití seminárních místností pro vzdělávací akce a prezentaci města i dalších regionálních i místních institucí se vztahem k veřejnosti). N ení mnoho věcí v lidském životě, o kterých by šlo říci: Příroda si bez člověka vystačí, ale člověk bez přírody ne. Sluňákov chce veřejnosti nabízet toto velmi důležité společenské téma všemi moderními a demokratickými prostředky, chce ošetřovat důležitou otázku vztahu lidí a jejich domova, který nekončí za dveřmi bytu, ale je krajinou, ve které lidé žijí a kterou proměňují. D ěkujeme za přípravu a pomoc se založením o.p.s. členům správní rady: předsedovi Bc. M iroslavu Petříkovi, místopředsedovi RN D r. Petru Loykovi, CSc., RN D r. D aniele D vorské, RN D r. Janu H olpuchovi, PhD., M U D r. Lumírovi Kantorovi, PhD. a Vladimíru Kauerovi a členům dozorčí rady: předsedovi Ing.M gr. Petru Ševčíkovi, M gr. Václavu H uškovi a M VD r. Přemyslu Skalkovi. Čin n ost Slu ň ákova 2006 Ekologické výu kové a vzdělávací p rogramy Programy EVVO vhodně doplňují poznatky o přírodě, které získávají děti ve škole. Vzdělávací biocentrum a okolní příroda (CH KO Litovelské Pomoraví) umožňují poznávání přírody přímo v krajině, v terénu, v přirozených biotopech výskytu živočichů i rostlin. Toto je zcela jiné, než výuka s pomocí atlasů, CD romů a jiných pomůcek používaných ve škole. D ěti mohou přírodu objevovat samy, bez učitelova výkladu jak příroda funguje. Sledují přírodní děje a teprve následně zkoumají co viděly. Ve škole, uzavřeni do čtyř stěn, žáci poznávají přírodu bez jakéhokoliv kontaktu s přirozeností živého světa. Poznatky jsou dětem poskytovány hravou formou, děti se učí komunikovat, rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti a učí se spolupracovat na řešení problémů. Program podporuje tvůrčí činnost žáků, je zaměřen na poznávání vztahů, kontextů. Programy učí respektu k jiným názorům a podporují kritické myšlení. Programy obsahují aktivity, které rozvíjejí přátelskou atmosféru ve třídě. Programy doplňují také praktické exkurze na místa, která ukazují problematiku vztahů člověka a přírody (odpadové hospodářství, lesní hospodaření, čistírny odpadních vod, apod.) Tabulka obsahuje počty dětí na výukových programech v letech

5 V ýu kové p rogramy v roce Celkem M Š ZŠ a SŠ Celkem Semin áře p ro u čitele a stu den ty Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO přenášíme prostřednictvím praktických seminářů a exkurzí dalším učitelům. Tak vzrůstá počet dětí, které přicházejí do kontaktu s přírodou a učitelé zvyšují své znalosti o přírodě. Sluňákov je koordinátorem skupin učitelů, kteří se na mateřských, základních a vysokých školách věnují ekologické výchově. Pozornost je věnována také vzdělávání budoucích učitelů. Věnujeme se zejména studentům U P z katedry ekologie, mezinárodních rozvojových studií z katedry geografie PřF, katedry rekreologie FTK a katedry učitelství prvního stupně ZŠ z PdF. Semináře jsou věnovány nejen ekologii, jsou také zaměřeny na moderní pedagogické metody, na utváření dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psychologické aspekty vyučování apod. O semináře je již mnoho let velký zájem. Přitom v posledních letech pořádáme přes dvacet seminářů za rok. semin áře v roce 2006 účast hodin Datu m 1. K rab ice plná pomů cek Respektovat a být respektován Respektovat a být respektován Společný svět Ekologická výchova v M Š 21 5, O chrana zvířat Jak upravit zahradu M Š Řešení konfliktů v ekovýchově Respektovat a být respektován Velikonoční výtvarná dílna Respektovat a být respektován Byliny v EVVO Záhlinice -ornitologická exkur Voda vodička v terénu Jak psát a řídit projekty v EVVO Exkurze - CH KO M alá Fatra Lesní stezka Švagrov, terénní O přírodě v přírodě - pro nejmen Barvy podzimu (Jezírko) Komunikace v EV-pokrač Krajská konference škol v EV Respektovat a být respektován Za odpady kolem O lomouce Řešení konfliktů pro PAU Respektovat a být respektován W atoto-globální vzdělávání Vánoční výtvarný seminář Vzděláv. koordinátorů ZŠ a SŠ Komunikační hry v EVVO Respektovat a být respektován Celkem ,5 V roce 2006 Sluňákov navíc uspořádal semináře pro téměř 300 studentů (278) U niverzity Palackého v O lomouci

6 Slu ň ákov v Pavu čin ě O d roku 1997 je Sluňákov řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, což je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činných v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Členem tohoto sdružení je 36 středisek ekologické výchovy. V roce 2006 jsme patřili do N árodní sítě středisek environmentální výchovy, vzdělávání aosvěty. Také jsme pokračovali v projektu M.R.K.E.V (M etodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do této sítě bylo v roce 2006 zapojeno 79 základních a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník a další informace. Pro zástupce škol jsme října pořádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou výchovou, s názvem Škola pro život. Ekologické dn y O lomou c (EDO ): EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v O lomouci. Poprvé se uskutečnily v roce Ekologické dny O lomouc se postupně staly nejnavštěvovanějším festivalem pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody. Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s velkou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je návštěvnost přes lidí). Je potěšitelné, že si ED O již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska). ED O připravují pracovníci Centra ekologických aktivit města O lomouce Sluňákov, ale podstatnou pomocí je práce dobrovolníků, bez kterých by akce nebyly v takovém rozsahu uskutečnitelné. ED O se účastní stále více nevládních organizací a institucí, celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu ED O. EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. O dmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Problémy programy neřeší, ale ukazují je na základě rozdílných názorů s cílem lepšího poznání a umění vedení rozhovoru se snahou pomoci. EDO se zříkají projevů radikalismu a násilí. EDO chtějí zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody, poskytují jim náměty na osobní jednání, které je k přírodě příznivější. Při všech akcích - a zejména při Ekojarmarku získávají lidé mnoho podstatných informací o stavu místního, republikového i globálního ŽP. EDO jsou co nejvíce otevřené k "nezeleným komunitám" a programově přesahují do jiných zájmových oblastí. Tím oslovují široké spektrum občanů, jejichž zájmy jsou jinak ochraně přírody vzdálené. Proto jsou témata čistě ekologická většinou podávána prostřednictvím kultury, filozofie, sociologie, psychologie a dalších oborů, které s ekologií souvisejí. Tak ED O obohacují praktickou a "technickou" ochranu přírody o další rozměry. EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou "zelení" se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může vybrat svůj přístup. EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů občan - nevládní organizace - úřady, vláda. ED O podporují utváření občanské demokratické společnosti. EDO zvítězily v anketě Ekotip 93, vypsané Zeleným kruhem O lomouc, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu ŽP v okresech O lomouc a Přerov. ED O se těší výraznému zájmu místních i celostátních sdělovacích prostředků. V roce 1995 byl přímým přenosem z ED O odvysílán na ČT 1 publicistický pořad D ebata. V roce 1996 byl natočen pořad pro Český rozhlas 2 M oudrost člověka a moudrost přírody - ohlédnutí za Ekologickými dny O lomouc. ED O byly v roce 1996 oceněny podporou PH ARE, a to na prvním místě kategorie Zvýšení ekologického vědomí veřejnosti. V roce 1988 byly ED O a činnost SEV Sluňákov oceněny první cenou v anketě H anácká žížala, tzn. H anácká pro životní prostředí žádoucí lidská aktivita, zahrnující 3 okresy Prostějov, Přerov a O lomouc. V roce 1998 natočil Kabel plus dokument o Ekojarmarku : Jaký byl první máj v O lomouci. V roce 2000 byl Ekologickým dnům O lomouc a dalším aktivitám Sluňákova věnován rozhlasový program v rádiu Svobodná Evropa. N a ekologických dnech byl natočen také kontaktní diskusní pořad pro mladé diváky N a hraně s tématem globalizace a konceptu trvale udržitelného života. Téhož roku byl uveden na televizním programu ČT 1. V rámci programu ED O 2000 a 2003 se Sluňákov podílel na organizaci mezinárodních konferencí Společnosti pro

7 trvale udržitelný rozvoj, které se věnovaly konceptu udržitelného života. Tato setkání také navštívila celá řada významných hostů od nás i ze zahraničí a obě konference jsou zaznamenány ve sbornících pod editorstvím Pavla N ováčka (U P O lomouc). Ú spěch měla i mezinárodní konference o vodní cestě D unaj-o dra-labe v roce 2003, v roce 2004 byl vydán sborník zahrnující i příspěvky z této konference. N a ED O byla natočena také část dokumentárního filmu o předním českém filosofovi Václavu Bělohradském. V letech 2005 a 2006 natočil z programu besed ED O dokumentární film známý český režisér Tomáš Škrdlant. Tento film H ledání ekologického myšlení bude doplněn v roce 2007 sborníkem textů z přednášek ED O. EDO se zúčastnila řada ministrů ŽP : Josef Vavroušek, M iroslav M acek, Ivan D ejmal, Bedřich M oldan, František Benda, Jiří Skalický, M artin Bursík, M iloš Kužvart a Libor Ambrozek a také celá řada osobností našeho společenského života: Václav Klaus, Václav Bělohradský, Václav Cílek, Tomáš H alík, Cyril H oschl, O dilo Ivan Štampach, H ana Librová, Jiřina Šiklová, Zdeněk N eubauer, Jan Zrzavý, Ivan M. H avel, O ndřej N eff, Jiří G rygar, František Koukolík, Zdeněk Kratochvíl, Jiří Fiala, Stanislav Komárek, Petr Pithart, Jan Sokol, M artin Komárek, Jefim Fištejn, Karel Steigerw ald, Erazim Kohák, Jindřich Štreit, a celá řada dalších umělců a osobností. Ekologické dn y O lomou c 2006 Celkem n ávštěvn íků Ekojarmark (koncert kvůli počasí přesunut do U klubu) ostatní programy z ostatn ích p rogramů : akce v přírodě pro rodiče s dětmi 706 žáci účastnící se environmentálně výchovných a vzdělávacích programů 481 diváci kulturních programů 1216 návštěvníci výstav 9140 příhlášení do fotografické soutěže Poutník v krajině 85 přihlášení do výtvarné soutěže Poznej a chraň 378 účastníci seminářů 138 Ú častníci přednášek 1767 Ekologické dn y O lomou c (EDO ), n ávštěvn ost rok ú častn íků rok ú častn íků Celkem Ekologické večery (p ředn ášky, b esedy) EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspěch besedních programů v rámci Ekologických dnů O lomouc, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti informovanosti veřejnosti po celý rok. EV jsou pravidelným setkáním se širokou veřejností, zpravidla jedenkrát měsíčně (mimo letní prázdniny), především v prostorách D ivadla hudby v O lomouci. EV jsou besedami na závažná témata (společenská a ochrany přírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, společnost, přírodu. EV se snaží i o prezentaci citlivých problémů města (odpady, vývoj města, cyklistické stezky, zeleň, doprava, záplavy, dětská hřiště, architektura, atd.). EV se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně přímo komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory, které mohou na základě vyslechnutých informací korigovat či upřesňovat. Vždy se snažíme, aby v případě sporných otázek bylo zastoupeno více pohledů na problém (často naprosto protikladných, včetně těch, které se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě). Cílem není vyřešení problémů, cílem je umění komunikace, umění argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. EV dosahují v letech dobré a vzhledem k charakteru a tématům programů překvapivé průměrné návštěvnosti 104 diváků

8 Ekologické večery (EV ): p rů měrn á n ávštěvn ost Rok počet diváků ø na EV celkem Celkem V roce 2006 bylo uspořádáno celkem 9 ekologických večerů pro veřejnost pro celkem 1056 účastníků Sluňákovský ples (civilizační choroby) Proč je příroda krásná? Karel Stibral N ová xenofobie, teror, islám, války. Pavel Barša D en otevřených dveří v nízkoenergetickém domě O bjevování M oravského krasu. Antonín Tůma a Jan Sirotek Ekoenergie, architektura, vzdělávací biocentrum, příroda, krajina O zvěny Ekofilmu (Iné svety, Ekologické myšlení, Zdroj) Proč nás zajímá či nezajímá co je to život? Anton M arkoš Budoár staré dámy O dp ady p ro školy a kamp aň O lomou c třídí odp ad. D louhodobý projekt ( ) zahrnující celou řadu aktivit objasňující občanům i školním dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu. V roce 2006 probíhal jako součást Plánu odpadového hospodářství města O lomouce. V O lomouci byla realizována reklamní kampaň O lomouc třídí odpad, zaměřená na zpětný odběr elektroodpadu. I v roce 2006 Technické služby O lomouc představily občanům třídění odpadu na jarmarku Ekologických dnů O lomouc 1. května. D o projektu byly během všech roků postupně zapojeny všechny olomoucké základní školy ačást středních škol. V jednotlivých třídách těchto škol proběhly výukové programy společně s umístěním odpadkových košů na třídění odpadů. M imo (převládající) osvětovou funkci se ve školním roce 05/06 podle hrubého průzkumu vytřídilo na školách 6,4 tuny surovin (papír, plasty, nápojový karton), což tvoří 17 % hmotnosti a 26% objemu celkového množství odpadu na těchto školách. Pro učitele jsme vydali metodický materiál Jak neskončit v koši, podle kterého proběhl na devíti školách celoroční projekt včetně závěrečné zprávy. Proběhly dvě exkurze pro učitele a kolem deseti exkurzí pro školní kolektivy na dotřiďovací linku ve Chválkovicích. Pro školní kolektivy proběhly tři ročníky O dpadkové olympiády. Během projektu celkem 2000 dětí navštívilo divadelní představení o šetrném spotřebitelství a třídění odpadu - Jak se zachraňuje svět. Proběhly také propagační kampaně na řadu druhů odpadu v O lomouci a na třídění v některých městských částech. Součástí projektu byly i soutěže, výstavy, apod. Projekt p řírodě O lomou ckéh o kraje (O PR LZ EU ) Je dvouletý projekt finančně podpořený Evropským sociálním fondem a M ŽP, který umožňuje realizaci odborných seminářů pro učitele, státní správu a podnikatele, odborné besedy a jiné akce pro veřejnost, exkurze, zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu a poskytování informací o ŽP. Všechny akce v projektu Sluňákov realizuje ve spolupráci s projektovým pracovištěm M M O l a dalšími 15 organizacemi a institucemi se sídlem v O lomouckém kraji (města, obce, N N O, veřejné instituce a podnikatelské subjekty). Projekt administruje Sluňákov. Projekt započal v září roku 2006 a v jeho první etapě se uskutečnilo 38 seminářů, kterých se zúčastnilo 657 účastníků, 25 akcí pro veřejnost s účastí 3129 návštěvníků aj. Projekt trvá do srpna 2008.

9 Komu n itn í p rojekt ve vzdělávacím b iocen tru Slu ň ákov V rámci uvedeného projektu Přírodě O lomouckého kraje připravoval Sluňákov celý cyklus jednání s různými skupinami obyvatelstva (ekologové, obec, rybáři, děti, myslivci, archeologové, a další), které budou v roce 2007 sloužit k získání názorů širokého spektra občanů na podobu a vývoj biocentra obklopujícího nízkoenergetický dům. Dobrovoln ické cen tru m D obrovolná pomoc je vyjádřením smyslu činnosti o.p.s., protože oslovuje lidi, kteří ve svém volném čase pomáhají zdarma naplňovat obecně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. V roce 2006 byly připravovány záměry na zkvalitnění práce s dobrovolníky. Sp olu p ráce n a sociáln ích a en viron men táln ích p rojektech I v roce 2006 Sluňákov spolupracoval na mnoha projektech ve spolupráci s celou řadou organizací, od nevládních, přes samosprávu a státní správu až po podnikatelské subjekty. Spolupodílel se například na aktivitách jako Evropský týden dopravy, Týden duševního zdraví, O lomoucké dny architektury a stavitelství, O dpadová olympiáda, D ivadelní Flóra, Academia film O lomouc a řady dalších, P centrum, M aršo,. A reál ekologických aktivit Slu ň ákov, n ová n ízkoen ergetická bu dova V květnu 2005 byla zahájena její výstavba, po přezimování byla dokončována po celý rok D otace M inistra životního prostředí ČR Libora Ambrozka z prostředků Státního fondu životního prostředí činila cca 36 milionů korun. M ěsto O lomouc investovalo do projektu domu dalších cca 40 milionů korun. N avíc se v roce 2006 podařilo zajistit i finanční zajištění projektu interiérů včetně rozpočtového krytí na pořízení základního vybavení nábytkem a technikou. Samotná nově stavěná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedinělá tím, že jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavěno na zelené louce a navíc jako budova nízkoenergetická, která téměř vůbec nespotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje. O bnovitelné zdroje energie, které potřebuje pro svůj provoz, navíc výrazně šetří. B u dova cen tra ekologických aktivit nese označení nízkoenergetický dům proto, že předpokládaná potřeba tepla energie na vytápění je téměř pětkrát nižší než u běžné budovy. Stavební řešení domu využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky tepelných izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním tepla. Solárn í arch itektu ra: Přední prosklenou částí vstupují do domu sluneční paprsky, které ve formě tzv. pasivních solárních zisků přispívají v jasných dnech k vytápění místností V letním období brání přehřívání budovy přesah střechy (slunce je výše na obloze) a automaticky stahované venkovní rolety. Tep eln é izolace: Budova má zelenou (vegetační) střechu a jeho zadní část je zahrnuta zemním valem. To vytváří dům méně nápadným při pohledu z přírodního areálu vzdělávacího biocentra a navíc jej částečně izolují. H lavní energetické úspory jsou však dosaženy nadstandardní tepelnou izolací stěn, podlahy i střechy. Zde jsou použity obvyklé izolační hmoty - pěnový a extrudovaný polystyrén (podlahy podzemní stěny a střecha), minerální vlna (nadzemní stěny). N a zasklení jsou použita izolační trojskla. R eku p erace: Při nuceném větrání budovy v šesti samostatných okruzích se využívá zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Tepelný výměník (rekuperátor) umístěný v každé vzduchotechnické jednotce je systém plastových lamel mezi nimiž prochází střídavě čerstvý a odpadní - vydýchaný vzduch. Tak dojde k předání tepla přicházejícímu čerstvému, v zimě chladnému vzduchu s účinností přes 70%. Z emn í výměn íky tep la: Zvolené tvarové řešení domu se zemním valem umožnilo využití zemních výměníků tepla, jako soustavy potrubí osazených v zemině. Pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než teplota v zemi (kolem 10 C), dochází při průchodu potrubím k předehřívání větracího vzduchu. V horkých dnech naopak přispívají zemní výměníky k přirozenému chlazení budovy. V ytáp ěn í: Pokud je teplota venkovního vzduchu tak nízká, že zemní výměníky a rekuperace spolu s vnitřními tepelnými zisky od osob v domě nejsou schopny zabezpečit požadovanou teplotu vzduchu v interiéru, odebírá se teplo z akumulační nádrže aspouští se kotle spalující dřevěné peletky. Jsou zde nainstalovány

V ýroční zp ráva 2007 Ú vodní slovo Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. existuje jako obecně prospěšná společnost sice od konce roku 2006, avšak ve své činnosti navazuje na dlouholetou

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti,

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, Je za námi opět další rok a tím pádem nastal opět čas zhodnotit výsledky naší píle a práce. Jak jistě víte, i tento

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více