Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kon takt Slu ň ákov-cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce, o.p.s. Skrbeňská 669/ H orka nad M oravou telefon: (kancelář) telefon: (turisticko informační centrum) slunakov.cz w w.slunakov.cz/ IČ: číslo účtu: /2400 Provozní doba TIC a ekologické poradny pro veřejnost pracovní dny po celý rok: 14:00-17:00 (mimo pátek) víkendy duben-říjen: 10:00-17:00 (mimo svátky) V roce 2006 také: Středisko ekologické vých ovy odb oru životn íh o p rostředí M agistrátu města O lomou ce a Slu ň ákov - Sdru žen í p ro ekologickou vých ovu (H orka nad M oravou obec 5 km severně od O lomouce, M H D BU S č.20 a č.18) V ýročn í zp ráva 2006

2 Slu ň ákov v roce 2006 Je zvláštní, jak častý pobyt v H orce nad M oravou na stavbě nízkoenergetického domu proměňoval vztah k přilehlému vzdělávacímu biocentru, které jsme ve Sluňákově několik let před tím komplikovaně utvářeli z původního pole. Když byla dokončena hrubá stavba a začalo se pracovat na interiérech domu, najednou se celé území začalo jakýmsi zvláštním způsobem zabydlovat. N a konci roku se vyloupl nový dům v krajině, tak jak byl architekty navržen a Sluňákov se připravoval na svou cestu z města. Je to cesta neznámá. N evíme, co nás čeká. Stavba se z mnoha důvodů opozdila, a tak naše stěhování v roce 2007, oproti původním představám, proběhne překotně a složitěji než jsme si mysleli. Sluňákov však učinil v roce 2006 velký krok. Zatím nevíme, jaký přesně bude. Všichni jen doufáme, že se nám podaří zabydlet nové prostředí podle původních představ. Vytvořit prostor pro společné setkávání lidí a pro jejich objevování krajiny, ve které bydlí a poznávání přírody. Po mnohaletém úsilí o realizaci projektu, který má umožňovat lidem na H ané i turistům, kteří sem přijíždějí, objevovat nejkrásnější přírodní místa a zejména úžasnou nivu řeky M oravy mezi O lomoucí a M ohelnicí, se blížíme splnění svých snů. A dosněné sny jsou spojeny s probuzením. Zajistit provoz nového centra bude nesmírně náročné a bude vyžadovat hodně vzájemného pochopení uvnitř Sluňákova. V roce 2006 byla činnost Sluňákova hodně ovlivněna starostmi se stavbou domu a také zajištěním grantu. který by umožnil podporu mzdových prostředků pro zamýšlený provoz v H orce. Přesto jsme připravili mnoho programů pro školní děti, veřejných besed o otázkách, které jsou nějak propojeny s tématikou ochrany přírody, vyslechli jsme příběhy lidí, kteří se odborně i jako zvídaví laikové zamýšlejí nad povahou přírody. Včetně hudebníků, básníků, malířů a fotografů. Včetně lidí, kteří upozorňují na možnost negativní ideologizace tohoto křehkého a nejasného vztahu mezi člověkem a přírodou. S mnoha lidmi jsme mluvili o našem domu, potkávali jsme se na pěších i cyklistických výletech. V minulém roce jsme připravovali sborník z Ekologických dnů O lomouc 2005 a 2006 nazvaný Krajinou pochybností. D oprovází jej dokument režiséra Tomáše Škrdlanta z ED O H ledání ekologického myšlení. Je příznačné, že sborník vyjde v přelomovém období, kdy se podstatně mění rozsah i podoba naší práce. Sborník tak vyjadřuje i pochybnosti nás samých. Zobrazuje také naše vlastní zamyšlení o předkládaných životních postojích. Texty dokládají pochybnosti nad tím, že přírodu můžeme nějak ovládnout, změřit a popsat. Právě s těmito pochybnostmi vstupujeme do veřejného prostoru a nabízíme k diskusi. Jak se snažím naznačit v úvodu k připravovanému sborníku: představme si na chvíli celou kulturní evoluci lidstva jako usilovnou snahu za trvale udržitelné bezpochybí. Výsledky těchto rozumných snah směřují k stále větší jistotě lidí o tom, jak co nejúčelněji a nejbezpečněji obývat svět. Výrobky se vyrábějí, stroje fungují, naše nákupy jsou stále organizovanější, dopravní tahy jsou stále více inteligibilní a bezpečnější... Tato lidská posedlost po účelnosti, samozřejmosti, měřitelnosti a ovladatelnosti však stále více zastiňuje úvahy nad účelem celku, nad tázáním se po povaze jeho přirozenosti. Environmentální hnutí by v tomto pohledu mohlo usilovat o udržení jisté (jak jinak než rozumné) míry pochybností. Pokud by při této snaze zůstalo opravdu poctivé, muselo by toto hnutí čas od času zpochybnit také sebe. N apříklad svůj nárok na pravdu, že jen my víme, jak to s tou přírodou opravdu je. Snad právě toto by mohla být jedna z cest, kterou v souvislosti s naší činností naznačil D avid Voda z olomouckého M uzea umění: oproti široce rozšířené tezi, že demokratický stát má fungovat jako nějaká výkonná spol. s r.o., představuje Sluňákov svou verzi demokracie jako o.p.s. Struktury široce otevřené do komunity městské i vesnické Příběh vzniku Sluňákova mezi divočinou a obcí je tak příběhem o (re)konstrukci jednoho lokálního meandru demokracie. N a konci roku 2006 založená obecně prospěšná společnost by se měla stát takovým pramenem k diskusi o zdravém rozvoji města na M oravě, tak, aby meandr utkávající vztah lidí k přírodě nevyschl. Chceme v novém prostředí navázat na naši činnost na městském úřadě i v občanském sdružení. Snad se nám to společně s členy správní i dozorčí rady povede. Bude také záležet, zda naši dobrovolníci budou i nadále pomáhat v jednotlivých činnostech. Právě dobrovolníci tvoří jednu z nejdůležitějších částí naší práce. Právě oni jsou dokladem smyslu činnosti Sluňákova. M ichal Bartoš

3 Slu ň ákov - cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce N a počátku roku 2006 tvořili Středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí 4 pracovníci. V souvislosti s dostavbou nízkoenergetického domu v H orce nad M oravou a předpokládaným rozšířením činnosti Sluňákova jsme zajistili posílení personálního obsazení. Podařilo se to s pomocí získání dotace z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu O PRLZ, jejímž zprostředkovatelem v České republice je M inisterstvo životního prostředí České republiky. H elenu N ováčkovou, Petru Koppovou, Janu Vyhňákovou a M ichala Bartoše tak doplnili postupně Kateřina Bílá, Vítězslava Kauerová, M arkéta Krátká, Jiří Popelka, Jakub Shrbený a Irena Skácelová. O lomoucká samospráva je jednou z mála v ČR, která se rozhodla řešit problematiku životního prostředí nejen sledováním dodržování právních norem a předpisů a trestáním jejich porušení, ale také aktivní formou vzdělávání dětí a osvětou dospělých. Statutární město také přispělo ohromným finančním vkladem na dostavbu nového domu v H orce nad M oravou jako jeho investor, navíc vybavilo dům veškerými interiéry. Statutární město O lomouc poskytuje Středisku ekologické výchovy / Centru ekologických aktivit potřebné zázemí a finanční prostředky pro profesionální činnost, zejména pro možnost kontinuálního poskytování vzdělávacích programů v oblasti ochrany přírody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, kteří jako dobrovolníci pomáhají při pořádání akcí a rozšiřují tak dosah působení SEV na veřejnost. Dů vod vzn iku obecn ě p rosp ěšn é sp olečn osti: D louholetá úspěšná činnost s veřejností v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO ) vedla postupně k rozšiřování činnosti a k vytvoření oddělení ekologické výchovy při odboru životního prostředí. O d roku 1991 byl vedením města také podporován záměr (Projekt Sluňákov) postupné realizace vzdělávacího biocentra v katastru obce H orka nad M oravou a v doteku s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Po realizaci části projektu vzdělávacího biocentra, vytvořením rybníku s mokřadem, přeměnou pole na louku, výstavbou cyklistické stezky s mobiliářem a výsadbou veškeré zeleně v 15 ha vzdělávacím biocentru byla v polovině roku 2005 zahájena stavba nízkoenergetického domu, který se stane zcela novým centrálním bodem pro návštěvníky území. Budova po úplném dokončení v lednu 2007 bude následně po zkušebním provozu sloužit jako turisticko informační centrum o nejvýznamnějším přírodním území v regionu (CH KO Litovelské Pomoraví) a umožňovat také pobytové programy EVVO pro školy i veřejnost. Právě současná dostavba budovy je důvodem, proč se vedení města zamýšlelo nad budoucí podobou provozování ekologického vzdělávání. Po provedeném odborném právním rozkladu byla vybrána varianta založení městské obecně prospěšné společnosti. Tato forma umožňuje dále rozvíjet městský projekt, poskytnout činnosti nezávislost v obsahové náplni a zprostředkovat bližší kontakt s veřejností. Forma o.p.s. je založena na průhledném financování. Zakladatel má zajištěn formou správní a dozorčí rady dozor nad organizační strukturou společnosti a obecně zná v regionu činnost, kterou o.p.s. vykonává. Forma o.p.s. umožňuje přístup k širokému spektru finančních zdrojů v grantové oblasti. Sluňákov se snaží kultivovat vztah občanů města O lomouce a H ané k přírodě a krajině, kterou obývají, zejména k mezinárodně významnému mokřadu CH KO Litovelské Pomoraví. U možňuje návštěvníkům regionu poznat jeho nejzajímavější přírodní lokality. Činnost Sluňákova nahlíží na problematiku životního prostředí z mnoha úhlů pohledu, nikdy ne jednostranně, nabízí veřejnosti poznání místních ekologických problémů. Zásadně odmítá jednostranný radikalismus, snaží se o udržování jednoho z podstatných společensko kulturních témat ve veřejném životě. Sluňákov aktivně zpřístupňuje činnost samosprávy veřejnosti a vytváří prostor pro setkávání občanů, nevládních hnutí, odborníků a úředníků ve veřejné diskusi. Sluňákov se snaží vtahovat občany do aktivního a promyšleného řešení místních problémů a zmenšovat přirozený odmítavý vztah lidí k veřejným institucím. Bez konzultací s místními komunitami hrozí vážné nebezpečí, že jakékoliv projekty na vylepšení sídel (většinou finančně náročné) skončí nezdarem. O bčané mají podle zákona právo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji ŽP, příčinách a důsledcích tohoto stavu,

4 na informace o připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu ŽP a na informace o opatřeních, které orgány odpovědné za ochranu ŽP podnikají při předcházení nebo nápravě škod. Toto právo může jedinec uplatnit mimo jiné i u obce. O becní úřad by měl využívat všechny dostupné prostředky k oznamování důležitých skutečností ve vztahu k ŽP na území obce. Významnou pomocí v této snaze je činnost Sluňákova. EVVO má charakter preventivního působení k předcházení škod na životním prostředí. O kamžitý efekt tvrdých postihů za porušování životního prostředí je záležitostí krátkodobou. EVVO je také významnou složkou preventivních opatření proti kriminalitě, vandalismu, drogové závislosti, nezdravému životnímu stylu a dalším negativním doprovodným jevům moderní společnosti. Vede k pochopení rozsahu, hloubky a naléhavosti problémů ohrožujících člověka a prostředí ve kterém žije, včetně sociálních, zdravotních, ekonomických a jiných souvislostí a důsledků. Sluňákov může samosprávě zprostředkovat cílené kampaně zaměřené na zlepšení ŽP, které nejsou proveditelné bez spolupráce s veřejností (zavádění systému separovaného sběru odpadů, vztah k čistotě města, zeleni, apod.). Sluňákov umožňuje pestřejší spolupráci s občany, vytváří aktivní kroky pro sbližování strategických cílů samosprávy s problémy, které vnímají občané. U vádí do praxe celou řadu rozvojových koncepcí, zejména v oblasti krajské koncepce EVVO, dalšího vzdělávání, ekogramotnosti, sociálních a kulturních politik, mnoha rozvojových dokumentů v regionu, ČR i EU. Sluňákov a celý areál vzdělávacího biocentra je významnou propagací M ěsta O lomouce a O lomouckého kraje (mimořádnost projektu, podpora ekologie, akce s významem pro místní samosprávu, ubytování hostů města, využití seminárních místností pro vzdělávací akce a prezentaci města i dalších regionálních i místních institucí se vztahem k veřejnosti). N ení mnoho věcí v lidském životě, o kterých by šlo říci: Příroda si bez člověka vystačí, ale člověk bez přírody ne. Sluňákov chce veřejnosti nabízet toto velmi důležité společenské téma všemi moderními a demokratickými prostředky, chce ošetřovat důležitou otázku vztahu lidí a jejich domova, který nekončí za dveřmi bytu, ale je krajinou, ve které lidé žijí a kterou proměňují. D ěkujeme za přípravu a pomoc se založením o.p.s. členům správní rady: předsedovi Bc. M iroslavu Petříkovi, místopředsedovi RN D r. Petru Loykovi, CSc., RN D r. D aniele D vorské, RN D r. Janu H olpuchovi, PhD., M U D r. Lumírovi Kantorovi, PhD. a Vladimíru Kauerovi a členům dozorčí rady: předsedovi Ing.M gr. Petru Ševčíkovi, M gr. Václavu H uškovi a M VD r. Přemyslu Skalkovi. Čin n ost Slu ň ákova 2006 Ekologické výu kové a vzdělávací p rogramy Programy EVVO vhodně doplňují poznatky o přírodě, které získávají děti ve škole. Vzdělávací biocentrum a okolní příroda (CH KO Litovelské Pomoraví) umožňují poznávání přírody přímo v krajině, v terénu, v přirozených biotopech výskytu živočichů i rostlin. Toto je zcela jiné, než výuka s pomocí atlasů, CD romů a jiných pomůcek používaných ve škole. D ěti mohou přírodu objevovat samy, bez učitelova výkladu jak příroda funguje. Sledují přírodní děje a teprve následně zkoumají co viděly. Ve škole, uzavřeni do čtyř stěn, žáci poznávají přírodu bez jakéhokoliv kontaktu s přirozeností živého světa. Poznatky jsou dětem poskytovány hravou formou, děti se učí komunikovat, rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti a učí se spolupracovat na řešení problémů. Program podporuje tvůrčí činnost žáků, je zaměřen na poznávání vztahů, kontextů. Programy učí respektu k jiným názorům a podporují kritické myšlení. Programy obsahují aktivity, které rozvíjejí přátelskou atmosféru ve třídě. Programy doplňují také praktické exkurze na místa, která ukazují problematiku vztahů člověka a přírody (odpadové hospodářství, lesní hospodaření, čistírny odpadních vod, apod.) Tabulka obsahuje počty dětí na výukových programech v letech

5 V ýu kové p rogramy v roce Celkem M Š ZŠ a SŠ Celkem Semin áře p ro u čitele a stu den ty Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO přenášíme prostřednictvím praktických seminářů a exkurzí dalším učitelům. Tak vzrůstá počet dětí, které přicházejí do kontaktu s přírodou a učitelé zvyšují své znalosti o přírodě. Sluňákov je koordinátorem skupin učitelů, kteří se na mateřských, základních a vysokých školách věnují ekologické výchově. Pozornost je věnována také vzdělávání budoucích učitelů. Věnujeme se zejména studentům U P z katedry ekologie, mezinárodních rozvojových studií z katedry geografie PřF, katedry rekreologie FTK a katedry učitelství prvního stupně ZŠ z PdF. Semináře jsou věnovány nejen ekologii, jsou také zaměřeny na moderní pedagogické metody, na utváření dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psychologické aspekty vyučování apod. O semináře je již mnoho let velký zájem. Přitom v posledních letech pořádáme přes dvacet seminářů za rok. semin áře v roce 2006 účast hodin Datu m 1. K rab ice plná pomů cek Respektovat a být respektován Respektovat a být respektován Společný svět Ekologická výchova v M Š 21 5, O chrana zvířat Jak upravit zahradu M Š Řešení konfliktů v ekovýchově Respektovat a být respektován Velikonoční výtvarná dílna Respektovat a být respektován Byliny v EVVO Záhlinice -ornitologická exkur Voda vodička v terénu Jak psát a řídit projekty v EVVO Exkurze - CH KO M alá Fatra Lesní stezka Švagrov, terénní O přírodě v přírodě - pro nejmen Barvy podzimu (Jezírko) Komunikace v EV-pokrač Krajská konference škol v EV Respektovat a být respektován Za odpady kolem O lomouce Řešení konfliktů pro PAU Respektovat a být respektován W atoto-globální vzdělávání Vánoční výtvarný seminář Vzděláv. koordinátorů ZŠ a SŠ Komunikační hry v EVVO Respektovat a být respektován Celkem ,5 V roce 2006 Sluňákov navíc uspořádal semináře pro téměř 300 studentů (278) U niverzity Palackého v O lomouci

6 Slu ň ákov v Pavu čin ě O d roku 1997 je Sluňákov řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, což je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činných v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Členem tohoto sdružení je 36 středisek ekologické výchovy. V roce 2006 jsme patřili do N árodní sítě středisek environmentální výchovy, vzdělávání aosvěty. Také jsme pokračovali v projektu M.R.K.E.V (M etodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do této sítě bylo v roce 2006 zapojeno 79 základních a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník a další informace. Pro zástupce škol jsme října pořádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou výchovou, s názvem Škola pro život. Ekologické dn y O lomou c (EDO ): EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v O lomouci. Poprvé se uskutečnily v roce Ekologické dny O lomouc se postupně staly nejnavštěvovanějším festivalem pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody. Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s velkou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je návštěvnost přes lidí). Je potěšitelné, že si ED O již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska). ED O připravují pracovníci Centra ekologických aktivit města O lomouce Sluňákov, ale podstatnou pomocí je práce dobrovolníků, bez kterých by akce nebyly v takovém rozsahu uskutečnitelné. ED O se účastní stále více nevládních organizací a institucí, celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu ED O. EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. O dmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Problémy programy neřeší, ale ukazují je na základě rozdílných názorů s cílem lepšího poznání a umění vedení rozhovoru se snahou pomoci. EDO se zříkají projevů radikalismu a násilí. EDO chtějí zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody, poskytují jim náměty na osobní jednání, které je k přírodě příznivější. Při všech akcích - a zejména při Ekojarmarku získávají lidé mnoho podstatných informací o stavu místního, republikového i globálního ŽP. EDO jsou co nejvíce otevřené k "nezeleným komunitám" a programově přesahují do jiných zájmových oblastí. Tím oslovují široké spektrum občanů, jejichž zájmy jsou jinak ochraně přírody vzdálené. Proto jsou témata čistě ekologická většinou podávána prostřednictvím kultury, filozofie, sociologie, psychologie a dalších oborů, které s ekologií souvisejí. Tak ED O obohacují praktickou a "technickou" ochranu přírody o další rozměry. EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou "zelení" se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může vybrat svůj přístup. EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů občan - nevládní organizace - úřady, vláda. ED O podporují utváření občanské demokratické společnosti. EDO zvítězily v anketě Ekotip 93, vypsané Zeleným kruhem O lomouc, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu ŽP v okresech O lomouc a Přerov. ED O se těší výraznému zájmu místních i celostátních sdělovacích prostředků. V roce 1995 byl přímým přenosem z ED O odvysílán na ČT 1 publicistický pořad D ebata. V roce 1996 byl natočen pořad pro Český rozhlas 2 M oudrost člověka a moudrost přírody - ohlédnutí za Ekologickými dny O lomouc. ED O byly v roce 1996 oceněny podporou PH ARE, a to na prvním místě kategorie Zvýšení ekologického vědomí veřejnosti. V roce 1988 byly ED O a činnost SEV Sluňákov oceněny první cenou v anketě H anácká žížala, tzn. H anácká pro životní prostředí žádoucí lidská aktivita, zahrnující 3 okresy Prostějov, Přerov a O lomouc. V roce 1998 natočil Kabel plus dokument o Ekojarmarku : Jaký byl první máj v O lomouci. V roce 2000 byl Ekologickým dnům O lomouc a dalším aktivitám Sluňákova věnován rozhlasový program v rádiu Svobodná Evropa. N a ekologických dnech byl natočen také kontaktní diskusní pořad pro mladé diváky N a hraně s tématem globalizace a konceptu trvale udržitelného života. Téhož roku byl uveden na televizním programu ČT 1. V rámci programu ED O 2000 a 2003 se Sluňákov podílel na organizaci mezinárodních konferencí Společnosti pro

7 trvale udržitelný rozvoj, které se věnovaly konceptu udržitelného života. Tato setkání také navštívila celá řada významných hostů od nás i ze zahraničí a obě konference jsou zaznamenány ve sbornících pod editorstvím Pavla N ováčka (U P O lomouc). Ú spěch měla i mezinárodní konference o vodní cestě D unaj-o dra-labe v roce 2003, v roce 2004 byl vydán sborník zahrnující i příspěvky z této konference. N a ED O byla natočena také část dokumentárního filmu o předním českém filosofovi Václavu Bělohradském. V letech 2005 a 2006 natočil z programu besed ED O dokumentární film známý český režisér Tomáš Škrdlant. Tento film H ledání ekologického myšlení bude doplněn v roce 2007 sborníkem textů z přednášek ED O. EDO se zúčastnila řada ministrů ŽP : Josef Vavroušek, M iroslav M acek, Ivan D ejmal, Bedřich M oldan, František Benda, Jiří Skalický, M artin Bursík, M iloš Kužvart a Libor Ambrozek a také celá řada osobností našeho společenského života: Václav Klaus, Václav Bělohradský, Václav Cílek, Tomáš H alík, Cyril H oschl, O dilo Ivan Štampach, H ana Librová, Jiřina Šiklová, Zdeněk N eubauer, Jan Zrzavý, Ivan M. H avel, O ndřej N eff, Jiří G rygar, František Koukolík, Zdeněk Kratochvíl, Jiří Fiala, Stanislav Komárek, Petr Pithart, Jan Sokol, M artin Komárek, Jefim Fištejn, Karel Steigerw ald, Erazim Kohák, Jindřich Štreit, a celá řada dalších umělců a osobností. Ekologické dn y O lomou c 2006 Celkem n ávštěvn íků Ekojarmark (koncert kvůli počasí přesunut do U klubu) ostatní programy z ostatn ích p rogramů : akce v přírodě pro rodiče s dětmi 706 žáci účastnící se environmentálně výchovných a vzdělávacích programů 481 diváci kulturních programů 1216 návštěvníci výstav 9140 příhlášení do fotografické soutěže Poutník v krajině 85 přihlášení do výtvarné soutěže Poznej a chraň 378 účastníci seminářů 138 Ú častníci přednášek 1767 Ekologické dn y O lomou c (EDO ), n ávštěvn ost rok ú častn íků rok ú častn íků Celkem Ekologické večery (p ředn ášky, b esedy) EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspěch besedních programů v rámci Ekologických dnů O lomouc, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti informovanosti veřejnosti po celý rok. EV jsou pravidelným setkáním se širokou veřejností, zpravidla jedenkrát měsíčně (mimo letní prázdniny), především v prostorách D ivadla hudby v O lomouci. EV jsou besedami na závažná témata (společenská a ochrany přírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, společnost, přírodu. EV se snaží i o prezentaci citlivých problémů města (odpady, vývoj města, cyklistické stezky, zeleň, doprava, záplavy, dětská hřiště, architektura, atd.). EV se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně přímo komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory, které mohou na základě vyslechnutých informací korigovat či upřesňovat. Vždy se snažíme, aby v případě sporných otázek bylo zastoupeno více pohledů na problém (často naprosto protikladných, včetně těch, které se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě). Cílem není vyřešení problémů, cílem je umění komunikace, umění argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. EV dosahují v letech dobré a vzhledem k charakteru a tématům programů překvapivé průměrné návštěvnosti 104 diváků

8 Ekologické večery (EV ): p rů měrn á n ávštěvn ost Rok počet diváků ø na EV celkem Celkem V roce 2006 bylo uspořádáno celkem 9 ekologických večerů pro veřejnost pro celkem 1056 účastníků Sluňákovský ples (civilizační choroby) Proč je příroda krásná? Karel Stibral N ová xenofobie, teror, islám, války. Pavel Barša D en otevřených dveří v nízkoenergetickém domě O bjevování M oravského krasu. Antonín Tůma a Jan Sirotek Ekoenergie, architektura, vzdělávací biocentrum, příroda, krajina O zvěny Ekofilmu (Iné svety, Ekologické myšlení, Zdroj) Proč nás zajímá či nezajímá co je to život? Anton M arkoš Budoár staré dámy O dp ady p ro školy a kamp aň O lomou c třídí odp ad. D louhodobý projekt ( ) zahrnující celou řadu aktivit objasňující občanům i školním dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu. V roce 2006 probíhal jako součást Plánu odpadového hospodářství města O lomouce. V O lomouci byla realizována reklamní kampaň O lomouc třídí odpad, zaměřená na zpětný odběr elektroodpadu. I v roce 2006 Technické služby O lomouc představily občanům třídění odpadu na jarmarku Ekologických dnů O lomouc 1. května. D o projektu byly během všech roků postupně zapojeny všechny olomoucké základní školy ačást středních škol. V jednotlivých třídách těchto škol proběhly výukové programy společně s umístěním odpadkových košů na třídění odpadů. M imo (převládající) osvětovou funkci se ve školním roce 05/06 podle hrubého průzkumu vytřídilo na školách 6,4 tuny surovin (papír, plasty, nápojový karton), což tvoří 17 % hmotnosti a 26% objemu celkového množství odpadu na těchto školách. Pro učitele jsme vydali metodický materiál Jak neskončit v koši, podle kterého proběhl na devíti školách celoroční projekt včetně závěrečné zprávy. Proběhly dvě exkurze pro učitele a kolem deseti exkurzí pro školní kolektivy na dotřiďovací linku ve Chválkovicích. Pro školní kolektivy proběhly tři ročníky O dpadkové olympiády. Během projektu celkem 2000 dětí navštívilo divadelní představení o šetrném spotřebitelství a třídění odpadu - Jak se zachraňuje svět. Proběhly také propagační kampaně na řadu druhů odpadu v O lomouci a na třídění v některých městských částech. Součástí projektu byly i soutěže, výstavy, apod. Projekt p řírodě O lomou ckéh o kraje (O PR LZ EU ) Je dvouletý projekt finančně podpořený Evropským sociálním fondem a M ŽP, který umožňuje realizaci odborných seminářů pro učitele, státní správu a podnikatele, odborné besedy a jiné akce pro veřejnost, exkurze, zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu a poskytování informací o ŽP. Všechny akce v projektu Sluňákov realizuje ve spolupráci s projektovým pracovištěm M M O l a dalšími 15 organizacemi a institucemi se sídlem v O lomouckém kraji (města, obce, N N O, veřejné instituce a podnikatelské subjekty). Projekt administruje Sluňákov. Projekt započal v září roku 2006 a v jeho první etapě se uskutečnilo 38 seminářů, kterých se zúčastnilo 657 účastníků, 25 akcí pro veřejnost s účastí 3129 návštěvníků aj. Projekt trvá do srpna 2008.

9 Komu n itn í p rojekt ve vzdělávacím b iocen tru Slu ň ákov V rámci uvedeného projektu Přírodě O lomouckého kraje připravoval Sluňákov celý cyklus jednání s různými skupinami obyvatelstva (ekologové, obec, rybáři, děti, myslivci, archeologové, a další), které budou v roce 2007 sloužit k získání názorů širokého spektra občanů na podobu a vývoj biocentra obklopujícího nízkoenergetický dům. Dobrovoln ické cen tru m D obrovolná pomoc je vyjádřením smyslu činnosti o.p.s., protože oslovuje lidi, kteří ve svém volném čase pomáhají zdarma naplňovat obecně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. V roce 2006 byly připravovány záměry na zkvalitnění práce s dobrovolníky. Sp olu p ráce n a sociáln ích a en viron men táln ích p rojektech I v roce 2006 Sluňákov spolupracoval na mnoha projektech ve spolupráci s celou řadou organizací, od nevládních, přes samosprávu a státní správu až po podnikatelské subjekty. Spolupodílel se například na aktivitách jako Evropský týden dopravy, Týden duševního zdraví, O lomoucké dny architektury a stavitelství, O dpadová olympiáda, D ivadelní Flóra, Academia film O lomouc a řady dalších, P centrum, M aršo,. A reál ekologických aktivit Slu ň ákov, n ová n ízkoen ergetická bu dova V květnu 2005 byla zahájena její výstavba, po přezimování byla dokončována po celý rok D otace M inistra životního prostředí ČR Libora Ambrozka z prostředků Státního fondu životního prostředí činila cca 36 milionů korun. M ěsto O lomouc investovalo do projektu domu dalších cca 40 milionů korun. N avíc se v roce 2006 podařilo zajistit i finanční zajištění projektu interiérů včetně rozpočtového krytí na pořízení základního vybavení nábytkem a technikou. Samotná nově stavěná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedinělá tím, že jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavěno na zelené louce a navíc jako budova nízkoenergetická, která téměř vůbec nespotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje. O bnovitelné zdroje energie, které potřebuje pro svůj provoz, navíc výrazně šetří. B u dova cen tra ekologických aktivit nese označení nízkoenergetický dům proto, že předpokládaná potřeba tepla energie na vytápění je téměř pětkrát nižší než u běžné budovy. Stavební řešení domu využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky tepelných izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním tepla. Solárn í arch itektu ra: Přední prosklenou částí vstupují do domu sluneční paprsky, které ve formě tzv. pasivních solárních zisků přispívají v jasných dnech k vytápění místností V letním období brání přehřívání budovy přesah střechy (slunce je výše na obloze) a automaticky stahované venkovní rolety. Tep eln é izolace: Budova má zelenou (vegetační) střechu a jeho zadní část je zahrnuta zemním valem. To vytváří dům méně nápadným při pohledu z přírodního areálu vzdělávacího biocentra a navíc jej částečně izolují. H lavní energetické úspory jsou však dosaženy nadstandardní tepelnou izolací stěn, podlahy i střechy. Zde jsou použity obvyklé izolační hmoty - pěnový a extrudovaný polystyrén (podlahy podzemní stěny a střecha), minerální vlna (nadzemní stěny). N a zasklení jsou použita izolační trojskla. R eku p erace: Při nuceném větrání budovy v šesti samostatných okruzích se využívá zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Tepelný výměník (rekuperátor) umístěný v každé vzduchotechnické jednotce je systém plastových lamel mezi nimiž prochází střídavě čerstvý a odpadní - vydýchaný vzduch. Tak dojde k předání tepla přicházejícímu čerstvému, v zimě chladnému vzduchu s účinností přes 70%. Z emn í výměn íky tep la: Zvolené tvarové řešení domu se zemním valem umožnilo využití zemních výměníků tepla, jako soustavy potrubí osazených v zemině. Pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než teplota v zemi (kolem 10 C), dochází při průchodu potrubím k předehřívání větracího vzduchu. V horkých dnech naopak přispívají zemní výměníky k přirozenému chlazení budovy. V ytáp ěn í: Pokud je teplota venkovního vzduchu tak nízká, že zemní výměníky a rekuperace spolu s vnitřními tepelnými zisky od osob v domě nejsou schopny zabezpečit požadovanou teplotu vzduchu v interiéru, odebírá se teplo z akumulační nádrže aspouští se kotle spalující dřevěné peletky. Jsou zde nainstalovány

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

V ýroční zp ráva 2007 Ú vodní slovo Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. existuje jako obecně prospěšná společnost sice od konce roku 2006, avšak ve své činnosti navazuje na dlouholetou

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Biomasa jako zdroj energie II STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Rožnov pod Radhoštem 28. února 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více