Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kon takt Slu ň ákov-cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce, o.p.s. Skrbeňská 669/ H orka nad M oravou telefon: (kancelář) telefon: (turisticko informační centrum) slunakov.cz w w.slunakov.cz/ IČ: číslo účtu: /2400 Provozní doba TIC a ekologické poradny pro veřejnost pracovní dny po celý rok: 14:00-17:00 (mimo pátek) víkendy duben-říjen: 10:00-17:00 (mimo svátky) V roce 2006 také: Středisko ekologické vých ovy odb oru životn íh o p rostředí M agistrátu města O lomou ce a Slu ň ákov - Sdru žen í p ro ekologickou vých ovu (H orka nad M oravou obec 5 km severně od O lomouce, M H D BU S č.20 a č.18) V ýročn í zp ráva 2006

2 Slu ň ákov v roce 2006 Je zvláštní, jak častý pobyt v H orce nad M oravou na stavbě nízkoenergetického domu proměňoval vztah k přilehlému vzdělávacímu biocentru, které jsme ve Sluňákově několik let před tím komplikovaně utvářeli z původního pole. Když byla dokončena hrubá stavba a začalo se pracovat na interiérech domu, najednou se celé území začalo jakýmsi zvláštním způsobem zabydlovat. N a konci roku se vyloupl nový dům v krajině, tak jak byl architekty navržen a Sluňákov se připravoval na svou cestu z města. Je to cesta neznámá. N evíme, co nás čeká. Stavba se z mnoha důvodů opozdila, a tak naše stěhování v roce 2007, oproti původním představám, proběhne překotně a složitěji než jsme si mysleli. Sluňákov však učinil v roce 2006 velký krok. Zatím nevíme, jaký přesně bude. Všichni jen doufáme, že se nám podaří zabydlet nové prostředí podle původních představ. Vytvořit prostor pro společné setkávání lidí a pro jejich objevování krajiny, ve které bydlí a poznávání přírody. Po mnohaletém úsilí o realizaci projektu, který má umožňovat lidem na H ané i turistům, kteří sem přijíždějí, objevovat nejkrásnější přírodní místa a zejména úžasnou nivu řeky M oravy mezi O lomoucí a M ohelnicí, se blížíme splnění svých snů. A dosněné sny jsou spojeny s probuzením. Zajistit provoz nového centra bude nesmírně náročné a bude vyžadovat hodně vzájemného pochopení uvnitř Sluňákova. V roce 2006 byla činnost Sluňákova hodně ovlivněna starostmi se stavbou domu a také zajištěním grantu. který by umožnil podporu mzdových prostředků pro zamýšlený provoz v H orce. Přesto jsme připravili mnoho programů pro školní děti, veřejných besed o otázkách, které jsou nějak propojeny s tématikou ochrany přírody, vyslechli jsme příběhy lidí, kteří se odborně i jako zvídaví laikové zamýšlejí nad povahou přírody. Včetně hudebníků, básníků, malířů a fotografů. Včetně lidí, kteří upozorňují na možnost negativní ideologizace tohoto křehkého a nejasného vztahu mezi člověkem a přírodou. S mnoha lidmi jsme mluvili o našem domu, potkávali jsme se na pěších i cyklistických výletech. V minulém roce jsme připravovali sborník z Ekologických dnů O lomouc 2005 a 2006 nazvaný Krajinou pochybností. D oprovází jej dokument režiséra Tomáše Škrdlanta z ED O H ledání ekologického myšlení. Je příznačné, že sborník vyjde v přelomovém období, kdy se podstatně mění rozsah i podoba naší práce. Sborník tak vyjadřuje i pochybnosti nás samých. Zobrazuje také naše vlastní zamyšlení o předkládaných životních postojích. Texty dokládají pochybnosti nad tím, že přírodu můžeme nějak ovládnout, změřit a popsat. Právě s těmito pochybnostmi vstupujeme do veřejného prostoru a nabízíme k diskusi. Jak se snažím naznačit v úvodu k připravovanému sborníku: představme si na chvíli celou kulturní evoluci lidstva jako usilovnou snahu za trvale udržitelné bezpochybí. Výsledky těchto rozumných snah směřují k stále větší jistotě lidí o tom, jak co nejúčelněji a nejbezpečněji obývat svět. Výrobky se vyrábějí, stroje fungují, naše nákupy jsou stále organizovanější, dopravní tahy jsou stále více inteligibilní a bezpečnější... Tato lidská posedlost po účelnosti, samozřejmosti, měřitelnosti a ovladatelnosti však stále více zastiňuje úvahy nad účelem celku, nad tázáním se po povaze jeho přirozenosti. Environmentální hnutí by v tomto pohledu mohlo usilovat o udržení jisté (jak jinak než rozumné) míry pochybností. Pokud by při této snaze zůstalo opravdu poctivé, muselo by toto hnutí čas od času zpochybnit také sebe. N apříklad svůj nárok na pravdu, že jen my víme, jak to s tou přírodou opravdu je. Snad právě toto by mohla být jedna z cest, kterou v souvislosti s naší činností naznačil D avid Voda z olomouckého M uzea umění: oproti široce rozšířené tezi, že demokratický stát má fungovat jako nějaká výkonná spol. s r.o., představuje Sluňákov svou verzi demokracie jako o.p.s. Struktury široce otevřené do komunity městské i vesnické Příběh vzniku Sluňákova mezi divočinou a obcí je tak příběhem o (re)konstrukci jednoho lokálního meandru demokracie. N a konci roku 2006 založená obecně prospěšná společnost by se měla stát takovým pramenem k diskusi o zdravém rozvoji města na M oravě, tak, aby meandr utkávající vztah lidí k přírodě nevyschl. Chceme v novém prostředí navázat na naši činnost na městském úřadě i v občanském sdružení. Snad se nám to společně s členy správní i dozorčí rady povede. Bude také záležet, zda naši dobrovolníci budou i nadále pomáhat v jednotlivých činnostech. Právě dobrovolníci tvoří jednu z nejdůležitějších částí naší práce. Právě oni jsou dokladem smyslu činnosti Sluňákova. M ichal Bartoš

3 Slu ň ákov - cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce N a počátku roku 2006 tvořili Středisko ekologické výchovy odboru životního prostředí 4 pracovníci. V souvislosti s dostavbou nízkoenergetického domu v H orce nad M oravou a předpokládaným rozšířením činnosti Sluňákova jsme zajistili posílení personálního obsazení. Podařilo se to s pomocí získání dotace z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu O PRLZ, jejímž zprostředkovatelem v České republice je M inisterstvo životního prostředí České republiky. H elenu N ováčkovou, Petru Koppovou, Janu Vyhňákovou a M ichala Bartoše tak doplnili postupně Kateřina Bílá, Vítězslava Kauerová, M arkéta Krátká, Jiří Popelka, Jakub Shrbený a Irena Skácelová. O lomoucká samospráva je jednou z mála v ČR, která se rozhodla řešit problematiku životního prostředí nejen sledováním dodržování právních norem a předpisů a trestáním jejich porušení, ale také aktivní formou vzdělávání dětí a osvětou dospělých. Statutární město také přispělo ohromným finančním vkladem na dostavbu nového domu v H orce nad M oravou jako jeho investor, navíc vybavilo dům veškerými interiéry. Statutární město O lomouc poskytuje Středisku ekologické výchovy / Centru ekologických aktivit potřebné zázemí a finanční prostředky pro profesionální činnost, zejména pro možnost kontinuálního poskytování vzdělávacích programů v oblasti ochrany přírody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, kteří jako dobrovolníci pomáhají při pořádání akcí a rozšiřují tak dosah působení SEV na veřejnost. Dů vod vzn iku obecn ě p rosp ěšn é sp olečn osti: D louholetá úspěšná činnost s veřejností v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO ) vedla postupně k rozšiřování činnosti a k vytvoření oddělení ekologické výchovy při odboru životního prostředí. O d roku 1991 byl vedením města také podporován záměr (Projekt Sluňákov) postupné realizace vzdělávacího biocentra v katastru obce H orka nad M oravou a v doteku s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Po realizaci části projektu vzdělávacího biocentra, vytvořením rybníku s mokřadem, přeměnou pole na louku, výstavbou cyklistické stezky s mobiliářem a výsadbou veškeré zeleně v 15 ha vzdělávacím biocentru byla v polovině roku 2005 zahájena stavba nízkoenergetického domu, který se stane zcela novým centrálním bodem pro návštěvníky území. Budova po úplném dokončení v lednu 2007 bude následně po zkušebním provozu sloužit jako turisticko informační centrum o nejvýznamnějším přírodním území v regionu (CH KO Litovelské Pomoraví) a umožňovat také pobytové programy EVVO pro školy i veřejnost. Právě současná dostavba budovy je důvodem, proč se vedení města zamýšlelo nad budoucí podobou provozování ekologického vzdělávání. Po provedeném odborném právním rozkladu byla vybrána varianta založení městské obecně prospěšné společnosti. Tato forma umožňuje dále rozvíjet městský projekt, poskytnout činnosti nezávislost v obsahové náplni a zprostředkovat bližší kontakt s veřejností. Forma o.p.s. je založena na průhledném financování. Zakladatel má zajištěn formou správní a dozorčí rady dozor nad organizační strukturou společnosti a obecně zná v regionu činnost, kterou o.p.s. vykonává. Forma o.p.s. umožňuje přístup k širokému spektru finančních zdrojů v grantové oblasti. Sluňákov se snaží kultivovat vztah občanů města O lomouce a H ané k přírodě a krajině, kterou obývají, zejména k mezinárodně významnému mokřadu CH KO Litovelské Pomoraví. U možňuje návštěvníkům regionu poznat jeho nejzajímavější přírodní lokality. Činnost Sluňákova nahlíží na problematiku životního prostředí z mnoha úhlů pohledu, nikdy ne jednostranně, nabízí veřejnosti poznání místních ekologických problémů. Zásadně odmítá jednostranný radikalismus, snaží se o udržování jednoho z podstatných společensko kulturních témat ve veřejném životě. Sluňákov aktivně zpřístupňuje činnost samosprávy veřejnosti a vytváří prostor pro setkávání občanů, nevládních hnutí, odborníků a úředníků ve veřejné diskusi. Sluňákov se snaží vtahovat občany do aktivního a promyšleného řešení místních problémů a zmenšovat přirozený odmítavý vztah lidí k veřejným institucím. Bez konzultací s místními komunitami hrozí vážné nebezpečí, že jakékoliv projekty na vylepšení sídel (většinou finančně náročné) skončí nezdarem. O bčané mají podle zákona právo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji ŽP, příčinách a důsledcích tohoto stavu,

4 na informace o připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu ŽP a na informace o opatřeních, které orgány odpovědné za ochranu ŽP podnikají při předcházení nebo nápravě škod. Toto právo může jedinec uplatnit mimo jiné i u obce. O becní úřad by měl využívat všechny dostupné prostředky k oznamování důležitých skutečností ve vztahu k ŽP na území obce. Významnou pomocí v této snaze je činnost Sluňákova. EVVO má charakter preventivního působení k předcházení škod na životním prostředí. O kamžitý efekt tvrdých postihů za porušování životního prostředí je záležitostí krátkodobou. EVVO je také významnou složkou preventivních opatření proti kriminalitě, vandalismu, drogové závislosti, nezdravému životnímu stylu a dalším negativním doprovodným jevům moderní společnosti. Vede k pochopení rozsahu, hloubky a naléhavosti problémů ohrožujících člověka a prostředí ve kterém žije, včetně sociálních, zdravotních, ekonomických a jiných souvislostí a důsledků. Sluňákov může samosprávě zprostředkovat cílené kampaně zaměřené na zlepšení ŽP, které nejsou proveditelné bez spolupráce s veřejností (zavádění systému separovaného sběru odpadů, vztah k čistotě města, zeleni, apod.). Sluňákov umožňuje pestřejší spolupráci s občany, vytváří aktivní kroky pro sbližování strategických cílů samosprávy s problémy, které vnímají občané. U vádí do praxe celou řadu rozvojových koncepcí, zejména v oblasti krajské koncepce EVVO, dalšího vzdělávání, ekogramotnosti, sociálních a kulturních politik, mnoha rozvojových dokumentů v regionu, ČR i EU. Sluňákov a celý areál vzdělávacího biocentra je významnou propagací M ěsta O lomouce a O lomouckého kraje (mimořádnost projektu, podpora ekologie, akce s významem pro místní samosprávu, ubytování hostů města, využití seminárních místností pro vzdělávací akce a prezentaci města i dalších regionálních i místních institucí se vztahem k veřejnosti). N ení mnoho věcí v lidském životě, o kterých by šlo říci: Příroda si bez člověka vystačí, ale člověk bez přírody ne. Sluňákov chce veřejnosti nabízet toto velmi důležité společenské téma všemi moderními a demokratickými prostředky, chce ošetřovat důležitou otázku vztahu lidí a jejich domova, který nekončí za dveřmi bytu, ale je krajinou, ve které lidé žijí a kterou proměňují. D ěkujeme za přípravu a pomoc se založením o.p.s. členům správní rady: předsedovi Bc. M iroslavu Petříkovi, místopředsedovi RN D r. Petru Loykovi, CSc., RN D r. D aniele D vorské, RN D r. Janu H olpuchovi, PhD., M U D r. Lumírovi Kantorovi, PhD. a Vladimíru Kauerovi a členům dozorčí rady: předsedovi Ing.M gr. Petru Ševčíkovi, M gr. Václavu H uškovi a M VD r. Přemyslu Skalkovi. Čin n ost Slu ň ákova 2006 Ekologické výu kové a vzdělávací p rogramy Programy EVVO vhodně doplňují poznatky o přírodě, které získávají děti ve škole. Vzdělávací biocentrum a okolní příroda (CH KO Litovelské Pomoraví) umožňují poznávání přírody přímo v krajině, v terénu, v přirozených biotopech výskytu živočichů i rostlin. Toto je zcela jiné, než výuka s pomocí atlasů, CD romů a jiných pomůcek používaných ve škole. D ěti mohou přírodu objevovat samy, bez učitelova výkladu jak příroda funguje. Sledují přírodní děje a teprve následně zkoumají co viděly. Ve škole, uzavřeni do čtyř stěn, žáci poznávají přírodu bez jakéhokoliv kontaktu s přirozeností živého světa. Poznatky jsou dětem poskytovány hravou formou, děti se učí komunikovat, rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti a učí se spolupracovat na řešení problémů. Program podporuje tvůrčí činnost žáků, je zaměřen na poznávání vztahů, kontextů. Programy učí respektu k jiným názorům a podporují kritické myšlení. Programy obsahují aktivity, které rozvíjejí přátelskou atmosféru ve třídě. Programy doplňují také praktické exkurze na místa, která ukazují problematiku vztahů člověka a přírody (odpadové hospodářství, lesní hospodaření, čistírny odpadních vod, apod.) Tabulka obsahuje počty dětí na výukových programech v letech

5 V ýu kové p rogramy v roce Celkem M Š ZŠ a SŠ Celkem Semin áře p ro u čitele a stu den ty Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO přenášíme prostřednictvím praktických seminářů a exkurzí dalším učitelům. Tak vzrůstá počet dětí, které přicházejí do kontaktu s přírodou a učitelé zvyšují své znalosti o přírodě. Sluňákov je koordinátorem skupin učitelů, kteří se na mateřských, základních a vysokých školách věnují ekologické výchově. Pozornost je věnována také vzdělávání budoucích učitelů. Věnujeme se zejména studentům U P z katedry ekologie, mezinárodních rozvojových studií z katedry geografie PřF, katedry rekreologie FTK a katedry učitelství prvního stupně ZŠ z PdF. Semináře jsou věnovány nejen ekologii, jsou také zaměřeny na moderní pedagogické metody, na utváření dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psychologické aspekty vyučování apod. O semináře je již mnoho let velký zájem. Přitom v posledních letech pořádáme přes dvacet seminářů za rok. semin áře v roce 2006 účast hodin Datu m 1. K rab ice plná pomů cek Respektovat a být respektován Respektovat a být respektován Společný svět Ekologická výchova v M Š 21 5, O chrana zvířat Jak upravit zahradu M Š Řešení konfliktů v ekovýchově Respektovat a být respektován Velikonoční výtvarná dílna Respektovat a být respektován Byliny v EVVO Záhlinice -ornitologická exkur Voda vodička v terénu Jak psát a řídit projekty v EVVO Exkurze - CH KO M alá Fatra Lesní stezka Švagrov, terénní O přírodě v přírodě - pro nejmen Barvy podzimu (Jezírko) Komunikace v EV-pokrač Krajská konference škol v EV Respektovat a být respektován Za odpady kolem O lomouce Řešení konfliktů pro PAU Respektovat a být respektován W atoto-globální vzdělávání Vánoční výtvarný seminář Vzděláv. koordinátorů ZŠ a SŠ Komunikační hry v EVVO Respektovat a být respektován Celkem ,5 V roce 2006 Sluňákov navíc uspořádal semináře pro téměř 300 studentů (278) U niverzity Palackého v O lomouci

6 Slu ň ákov v Pavu čin ě O d roku 1997 je Sluňákov řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, což je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činných v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Členem tohoto sdružení je 36 středisek ekologické výchovy. V roce 2006 jsme patřili do N árodní sítě středisek environmentální výchovy, vzdělávání aosvěty. Také jsme pokračovali v projektu M.R.K.E.V (M etodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a do této sítě bylo v roce 2006 zapojeno 79 základních a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník a další informace. Pro zástupce škol jsme října pořádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou výchovou, s názvem Škola pro život. Ekologické dn y O lomou c (EDO ): EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v O lomouci. Poprvé se uskutečnily v roce Ekologické dny O lomouc se postupně staly nejnavštěvovanějším festivalem pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody. Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s velkou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je návštěvnost přes lidí). Je potěšitelné, že si ED O již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska). ED O připravují pracovníci Centra ekologických aktivit města O lomouce Sluňákov, ale podstatnou pomocí je práce dobrovolníků, bez kterých by akce nebyly v takovém rozsahu uskutečnitelné. ED O se účastní stále více nevládních organizací a institucí, celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu ED O. EDO jsou programově nepolitické a ze zásady se nepřiklánějí k určitým politickým a ideologickým směrům. O dmítají pravo-levé nahlížení na globální problémy lidstva. Problémy programy neřeší, ale ukazují je na základě rozdílných názorů s cílem lepšího poznání a umění vedení rozhovoru se snahou pomoci. EDO se zříkají projevů radikalismu a násilí. EDO chtějí zvýšit zájem občanů o otázky ochrany přírody, poskytují jim náměty na osobní jednání, které je k přírodě příznivější. Při všech akcích - a zejména při Ekojarmarku získávají lidé mnoho podstatných informací o stavu místního, republikového i globálního ŽP. EDO jsou co nejvíce otevřené k "nezeleným komunitám" a programově přesahují do jiných zájmových oblastí. Tím oslovují široké spektrum občanů, jejichž zájmy jsou jinak ochraně přírody vzdálené. Proto jsou témata čistě ekologická většinou podávána prostřednictvím kultury, filozofie, sociologie, psychologie a dalších oborů, které s ekologií souvisejí. Tak ED O obohacují praktickou a "technickou" ochranu přírody o další rozměry. EDO jsou setkáním ekologických nevládních hnutí z ČR, SR a zahraničí. Veřejnost poznává, že pod nálepkou "zelení" se skrývá mnoho organizací s odlišnými názory i zájmy, ale se stejným cílem, ke kterému si každý může vybrat svůj přístup. EDO rozvíjejí tolerantní občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí. Velmi prospěšná je výměna názorů občan - nevládní organizace - úřady, vláda. ED O podporují utváření občanské demokratické společnosti. EDO zvítězily v anketě Ekotip 93, vypsané Zeleným kruhem O lomouc, oceňující nejvýznamnější aktivity na ochranu ŽP v okresech O lomouc a Přerov. ED O se těší výraznému zájmu místních i celostátních sdělovacích prostředků. V roce 1995 byl přímým přenosem z ED O odvysílán na ČT 1 publicistický pořad D ebata. V roce 1996 byl natočen pořad pro Český rozhlas 2 M oudrost člověka a moudrost přírody - ohlédnutí za Ekologickými dny O lomouc. ED O byly v roce 1996 oceněny podporou PH ARE, a to na prvním místě kategorie Zvýšení ekologického vědomí veřejnosti. V roce 1988 byly ED O a činnost SEV Sluňákov oceněny první cenou v anketě H anácká žížala, tzn. H anácká pro životní prostředí žádoucí lidská aktivita, zahrnující 3 okresy Prostějov, Přerov a O lomouc. V roce 1998 natočil Kabel plus dokument o Ekojarmarku : Jaký byl první máj v O lomouci. V roce 2000 byl Ekologickým dnům O lomouc a dalším aktivitám Sluňákova věnován rozhlasový program v rádiu Svobodná Evropa. N a ekologických dnech byl natočen také kontaktní diskusní pořad pro mladé diváky N a hraně s tématem globalizace a konceptu trvale udržitelného života. Téhož roku byl uveden na televizním programu ČT 1. V rámci programu ED O 2000 a 2003 se Sluňákov podílel na organizaci mezinárodních konferencí Společnosti pro

7 trvale udržitelný rozvoj, které se věnovaly konceptu udržitelného života. Tato setkání také navštívila celá řada významných hostů od nás i ze zahraničí a obě konference jsou zaznamenány ve sbornících pod editorstvím Pavla N ováčka (U P O lomouc). Ú spěch měla i mezinárodní konference o vodní cestě D unaj-o dra-labe v roce 2003, v roce 2004 byl vydán sborník zahrnující i příspěvky z této konference. N a ED O byla natočena také část dokumentárního filmu o předním českém filosofovi Václavu Bělohradském. V letech 2005 a 2006 natočil z programu besed ED O dokumentární film známý český režisér Tomáš Škrdlant. Tento film H ledání ekologického myšlení bude doplněn v roce 2007 sborníkem textů z přednášek ED O. EDO se zúčastnila řada ministrů ŽP : Josef Vavroušek, M iroslav M acek, Ivan D ejmal, Bedřich M oldan, František Benda, Jiří Skalický, M artin Bursík, M iloš Kužvart a Libor Ambrozek a také celá řada osobností našeho společenského života: Václav Klaus, Václav Bělohradský, Václav Cílek, Tomáš H alík, Cyril H oschl, O dilo Ivan Štampach, H ana Librová, Jiřina Šiklová, Zdeněk N eubauer, Jan Zrzavý, Ivan M. H avel, O ndřej N eff, Jiří G rygar, František Koukolík, Zdeněk Kratochvíl, Jiří Fiala, Stanislav Komárek, Petr Pithart, Jan Sokol, M artin Komárek, Jefim Fištejn, Karel Steigerw ald, Erazim Kohák, Jindřich Štreit, a celá řada dalších umělců a osobností. Ekologické dn y O lomou c 2006 Celkem n ávštěvn íků Ekojarmark (koncert kvůli počasí přesunut do U klubu) ostatní programy z ostatn ích p rogramů : akce v přírodě pro rodiče s dětmi 706 žáci účastnící se environmentálně výchovných a vzdělávacích programů 481 diváci kulturních programů 1216 návštěvníci výstav 9140 příhlášení do fotografické soutěže Poutník v krajině 85 přihlášení do výtvarné soutěže Poznej a chraň 378 účastníci seminářů 138 Ú častníci přednášek 1767 Ekologické dn y O lomou c (EDO ), n ávštěvn ost rok ú častn íků rok ú častn íků Celkem Ekologické večery (p ředn ášky, b esedy) EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspěch besedních programů v rámci Ekologických dnů O lomouc, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti informovanosti veřejnosti po celý rok. EV jsou pravidelným setkáním se širokou veřejností, zpravidla jedenkrát měsíčně (mimo letní prázdniny), především v prostorách D ivadla hudby v O lomouci. EV jsou besedami na závažná témata (společenská a ochrany přírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, společnost, přírodu. EV se snaží i o prezentaci citlivých problémů města (odpady, vývoj města, cyklistické stezky, zeleň, doprava, záplavy, dětská hřiště, architektura, atd.). EV se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně přímo komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory, které mohou na základě vyslechnutých informací korigovat či upřesňovat. Vždy se snažíme, aby v případě sporných otázek bylo zastoupeno více pohledů na problém (často naprosto protikladných, včetně těch, které se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě). Cílem není vyřešení problémů, cílem je umění komunikace, umění argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. EV dosahují v letech dobré a vzhledem k charakteru a tématům programů překvapivé průměrné návštěvnosti 104 diváků

8 Ekologické večery (EV ): p rů měrn á n ávštěvn ost Rok počet diváků ø na EV celkem Celkem V roce 2006 bylo uspořádáno celkem 9 ekologických večerů pro veřejnost pro celkem 1056 účastníků Sluňákovský ples (civilizační choroby) Proč je příroda krásná? Karel Stibral N ová xenofobie, teror, islám, války. Pavel Barša D en otevřených dveří v nízkoenergetickém domě O bjevování M oravského krasu. Antonín Tůma a Jan Sirotek Ekoenergie, architektura, vzdělávací biocentrum, příroda, krajina O zvěny Ekofilmu (Iné svety, Ekologické myšlení, Zdroj) Proč nás zajímá či nezajímá co je to život? Anton M arkoš Budoár staré dámy O dp ady p ro školy a kamp aň O lomou c třídí odp ad. D louhodobý projekt ( ) zahrnující celou řadu aktivit objasňující občanům i školním dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu. V roce 2006 probíhal jako součást Plánu odpadového hospodářství města O lomouce. V O lomouci byla realizována reklamní kampaň O lomouc třídí odpad, zaměřená na zpětný odběr elektroodpadu. I v roce 2006 Technické služby O lomouc představily občanům třídění odpadu na jarmarku Ekologických dnů O lomouc 1. května. D o projektu byly během všech roků postupně zapojeny všechny olomoucké základní školy ačást středních škol. V jednotlivých třídách těchto škol proběhly výukové programy společně s umístěním odpadkových košů na třídění odpadů. M imo (převládající) osvětovou funkci se ve školním roce 05/06 podle hrubého průzkumu vytřídilo na školách 6,4 tuny surovin (papír, plasty, nápojový karton), což tvoří 17 % hmotnosti a 26% objemu celkového množství odpadu na těchto školách. Pro učitele jsme vydali metodický materiál Jak neskončit v koši, podle kterého proběhl na devíti školách celoroční projekt včetně závěrečné zprávy. Proběhly dvě exkurze pro učitele a kolem deseti exkurzí pro školní kolektivy na dotřiďovací linku ve Chválkovicích. Pro školní kolektivy proběhly tři ročníky O dpadkové olympiády. Během projektu celkem 2000 dětí navštívilo divadelní představení o šetrném spotřebitelství a třídění odpadu - Jak se zachraňuje svět. Proběhly také propagační kampaně na řadu druhů odpadu v O lomouci a na třídění v některých městských částech. Součástí projektu byly i soutěže, výstavy, apod. Projekt p řírodě O lomou ckéh o kraje (O PR LZ EU ) Je dvouletý projekt finančně podpořený Evropským sociálním fondem a M ŽP, který umožňuje realizaci odborných seminářů pro učitele, státní správu a podnikatele, odborné besedy a jiné akce pro veřejnost, exkurze, zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu a poskytování informací o ŽP. Všechny akce v projektu Sluňákov realizuje ve spolupráci s projektovým pracovištěm M M O l a dalšími 15 organizacemi a institucemi se sídlem v O lomouckém kraji (města, obce, N N O, veřejné instituce a podnikatelské subjekty). Projekt administruje Sluňákov. Projekt započal v září roku 2006 a v jeho první etapě se uskutečnilo 38 seminářů, kterých se zúčastnilo 657 účastníků, 25 akcí pro veřejnost s účastí 3129 návštěvníků aj. Projekt trvá do srpna 2008.

9 Komu n itn í p rojekt ve vzdělávacím b iocen tru Slu ň ákov V rámci uvedeného projektu Přírodě O lomouckého kraje připravoval Sluňákov celý cyklus jednání s různými skupinami obyvatelstva (ekologové, obec, rybáři, děti, myslivci, archeologové, a další), které budou v roce 2007 sloužit k získání názorů širokého spektra občanů na podobu a vývoj biocentra obklopujícího nízkoenergetický dům. Dobrovoln ické cen tru m D obrovolná pomoc je vyjádřením smyslu činnosti o.p.s., protože oslovuje lidi, kteří ve svém volném čase pomáhají zdarma naplňovat obecně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. V roce 2006 byly připravovány záměry na zkvalitnění práce s dobrovolníky. Sp olu p ráce n a sociáln ích a en viron men táln ích p rojektech I v roce 2006 Sluňákov spolupracoval na mnoha projektech ve spolupráci s celou řadou organizací, od nevládních, přes samosprávu a státní správu až po podnikatelské subjekty. Spolupodílel se například na aktivitách jako Evropský týden dopravy, Týden duševního zdraví, O lomoucké dny architektury a stavitelství, O dpadová olympiáda, D ivadelní Flóra, Academia film O lomouc a řady dalších, P centrum, M aršo,. A reál ekologických aktivit Slu ň ákov, n ová n ízkoen ergetická bu dova V květnu 2005 byla zahájena její výstavba, po přezimování byla dokončována po celý rok D otace M inistra životního prostředí ČR Libora Ambrozka z prostředků Státního fondu životního prostředí činila cca 36 milionů korun. M ěsto O lomouc investovalo do projektu domu dalších cca 40 milionů korun. N avíc se v roce 2006 podařilo zajistit i finanční zajištění projektu interiérů včetně rozpočtového krytí na pořízení základního vybavení nábytkem a technikou. Samotná nově stavěná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedinělá tím, že jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavěno na zelené louce a navíc jako budova nízkoenergetická, která téměř vůbec nespotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje. O bnovitelné zdroje energie, které potřebuje pro svůj provoz, navíc výrazně šetří. B u dova cen tra ekologických aktivit nese označení nízkoenergetický dům proto, že předpokládaná potřeba tepla energie na vytápění je téměř pětkrát nižší než u běžné budovy. Stavební řešení domu využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky tepelných izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním tepla. Solárn í arch itektu ra: Přední prosklenou částí vstupují do domu sluneční paprsky, které ve formě tzv. pasivních solárních zisků přispívají v jasných dnech k vytápění místností V letním období brání přehřívání budovy přesah střechy (slunce je výše na obloze) a automaticky stahované venkovní rolety. Tep eln é izolace: Budova má zelenou (vegetační) střechu a jeho zadní část je zahrnuta zemním valem. To vytváří dům méně nápadným při pohledu z přírodního areálu vzdělávacího biocentra a navíc jej částečně izolují. H lavní energetické úspory jsou však dosaženy nadstandardní tepelnou izolací stěn, podlahy i střechy. Zde jsou použity obvyklé izolační hmoty - pěnový a extrudovaný polystyrén (podlahy podzemní stěny a střecha), minerální vlna (nadzemní stěny). N a zasklení jsou použita izolační trojskla. R eku p erace: Při nuceném větrání budovy v šesti samostatných okruzích se využívá zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Tepelný výměník (rekuperátor) umístěný v každé vzduchotechnické jednotce je systém plastových lamel mezi nimiž prochází střídavě čerstvý a odpadní - vydýchaný vzduch. Tak dojde k předání tepla přicházejícímu čerstvému, v zimě chladnému vzduchu s účinností přes 70%. Z emn í výměn íky tep la: Zvolené tvarové řešení domu se zemním valem umožnilo využití zemních výměníků tepla, jako soustavy potrubí osazených v zemině. Pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než teplota v zemi (kolem 10 C), dochází při průchodu potrubím k předehřívání větracího vzduchu. V horkých dnech naopak přispívají zemní výměníky k přirozenému chlazení budovy. V ytáp ěn í: Pokud je teplota venkovního vzduchu tak nízká, že zemní výměníky a rekuperace spolu s vnitřními tepelnými zisky od osob v domě nejsou schopny zabezpečit požadovanou teplotu vzduchu v interiéru, odebírá se teplo z akumulační nádrže aspouští se kotle spalující dřevěné peletky. Jsou zde nainstalovány

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více