Bezpečnost práce, laboratorní řád, laboratorní pomůcky, zásady první pomoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost práce, laboratorní řád, laboratorní pomůcky, zásady první pomoci"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, laboratorní řád, laboratorní pomůcky, zásady první pomoci Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Kateřina Marečková

2 Bezpečnost práce Při práci v chemické laboratoři je nutno: 1) dodržovat laboratorní řád (viz níže a vždy je vyvěšen přímo v laboratoři), 2) dbát pokynů vyučujícího a dodržovat postup práce uvedený v návodu, 3) seznámit všechny studenty s obsahem a umístěním lékárničky, hasicího přístroje a s důležitými telefonními čísly, 4) při zahřívání držet ústí nádob směrem od sebe a jiných spolužáků, 5) při ředění kyselin vždy nalévat kyselinu do vody, 6) potvrdit podpisem studenta do třídní knihy, že byl poučen o bezpečnosti práce v chemické laboratoři. 7) Cizím osobám je vstup do laboratoře zakázán. LABORATORNÍ ŘÁD V laboratoři musí žáci dodržovat následující laboratorní řád: 1) Do laboratoře vstupujeme jen se souhlasem vyučujícího a v pracovním oděvu. 2) Před začátkem vlastní práce se seznámíme s pracovním návodem a během práce jej dodržujeme. Smíme provádět pouze práce, které jsou nařízeny a povoleny vyučujícím a pod jeho dohledem. 3) Před začátkem vlastní práce zkontrolujeme stav pracoviště, pracovních pomůcek a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky (a to i během vyučování) jsme povinni nahlásit svému vyučujícímu. 4) Se zařízením učebny, pomůckami, laboratorním sklem a přístroji zacházíme opatrně a šetrně dle pokynů vyučujícího. 5) V učebně je zakázáno jíst a pít, zachováváme zde klid a pořádek. Přecházet bez povolení vyučujícího na jiné pracovní místo je přísně zakázáno. 6) Na pracovišti udržujeme pořádek a čistotu, chováme se ukázněně, pracujeme soustředěně podle návodu a pokynů vyučujícího a používáme potřebné osobní ochranné pracovní prostředky na ochranu života a zdraví. Průběh prováděné operace sledujeme a vedeme o něm písemný záznam. 7) Nenecháváme zapálené kahany bez dozoru, prošlehne-li plamen dovnitř kahanem, nebo dojde-li k šlehnutí plamene, okamžitě uzavřeme přívod plynu. 8) Nepipetujeme ústy koncentrované žíravé, toxické a vysoce toxické látky. Chemické látky nemísitelné s vodou, nezředěné žíravé látky a látky toxické a výbušné je zakázáno vylévat do odpadu a při manipulaci s nimi používáme osobní ochranné pracovní prostředky. 9) Každou mimořádnou událost (vysypání či vylití látky, zasažení očí a kůže, požití, nadýchání, úraz aj.) okamžitě hlásíme vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření včetně asanace ploch, poskytnutí první pomoci a přivolání záchranné zdravotnické služby. 10) Veškeré operace, při nichž dochází k úniku zdraví škodlivých plynů a prachu, provádíme v digestoři. 11) Po skončení práce pomůcky omyjeme a uklidíme na stanovené místo, uklidíme pracoviště, vypneme elektrické přístroje, uzavřeme plynové uzávěry a okna, nepoužité chemikálie vrátíme vyučujícímu k uložení. Před odchodem si umyjeme ruce mýdlem. 12) Služba je povinna smazat tabuli, z učebny odcházíme jen se svolením vyučujícího. 13) O každé laboratorní práci si vedeme přehledný protokol.

3 Symboly nebezpečnosti Tyto symboly slouží ke grafickému označování bezpečnostní klasifikace látek (tj. zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku obsahujícího chemickou látku podle toho, jaká rizika jsou s touto látkou spojena). Rozlišujeme celou řadu skupin, do kterých lze látky zařazovat (jedna látka může být zařazena do více skupin). Každá skupina je kromě piktogramu popsána také písmenem a slovně. Ukázka některých piktogramů (symbolů nebezpečnosti):

4 Úkol č. 1: Napište vzorce uvedených sloučenin a zařaďte je do skupin nebezpečnosti: (9) sloučenina chemický vzorec značka skupiny název skupiny př: hydroxid sodný NaOH C žíravý kyselina sírová C dusičnan stříbrný N oxid zinečnatý manganistan draselný kovový hořčík oxid vanadičný pentahydrát měďnatého peroxid vodíku amoniak síranu Xn O N Xn F T Xn N C C N Otázky (3): 1. Jaký je triviální název pentahydrátu síranu měďnatého? 2. K čemu se užívá peroxid vodíku? 3. Jaký je triviální název amoniaku? Odpovědi: Úkol č. 2: V následujícím textu najděte 6 chyb, kterých se žáci dopustili (3): Lojza vešel do chemické laboratoře, pozdravil vyučujícího, dopil kafe z automatu a vydal se na své pracovní místo, kde na něj čekal Pepa. Chvíli jen tak stáli a obdivovali svá nová značková trička, poté došli k názoru, že je třeba začít se zadanou prací. Nejdříve se dohadovali, který z nich si měl zapisovat postup práce, pak to však vzdali a začali se rozhlížet po místnosti, co dělají jejich spolužáci. Všichni měli zapálený kahan a v kádince položené na trojnožce s azbestovou síťkou zahřívali podivné něco. Kluci tedy rovněž zapálili kahan, vytáhli

5 trojnožku, síťku a rozešli se každý k jiné skupině spolužáků zjišťovat, jak mají postupovat dále. Tu si jejich počínání všiml vyučující. V okamžiku, kdy uslyšeli svá jména, se oba kluci rozeběhli zpátky na místo, jako když do nich střelí. Když k nim vyučující došel, oba marně hleděli do plamene a přemýšleli, co říct na svou obhajobu. Kde máte pláště a přípravu na cvičení? zahřměl nad jejich hlavami učitelův hlas. Ani jeden z nich se nezmohl na odpověď. Učitel jim tedy doporučil urychleně si sehnat plášť a návody na cvičení, jinak že dostanou nedostatečnou. Tu si kluci oddechli, že jim to prošlo tak hladce, oni přece nejsou telátka, pláště nepotřebují a návod v rychlosti opsali od spolužačky. V půlce cvičení se za nimi znovu přišel podívat vyučující. Když zjistil, že pánové sice pracují, leč stále bez pláště, nařídil jim ukončit práci a zapsal si do notýsku pětku. Kluci však neuposlechli a pracovali dále, protože se jednalo o velice zajímavou úlohu. Tu se již vyučující rozčílil doopravdy, vypnul jim kahan a za trest je nechal desetkrát opsat laboratorní řád, který během cvičení tolikrát porušili. Vypracování: Závěr (1): Úkol č. 3: Pojmenujte laboratorní pomůcky (5): Pomůcky: kádinky, zkumavky, baňka varná, kuželová, titrační, odměrná, destilační, frakční, kuželová a odsávací, chladiče, byrety, pipety, reagenční láhev, prachovnice, střička, třecí miska s tloučkem, miska odpařovací a krystalizační, kelímek, trojnožka, kruh filtrační a varný, svorky, držáky, chemické kleště, držák na zkumavky, azbestová síťka, hodinové sklíčko, triangl, odměrný válec, nálevky, Büchnerova nálevka, dělicí nálevka Vypracování: Laboratorní sklo patří k nejpoužívanějším materiálům v chemické laboratoři, a to především pro svoji vysokou odolnost vůči většině chemických látek a dobré optické a fyzikální vlastnosti. Laboratorní pomůcky dělíme podle použití:

6 1) Varné sklo - je odolné proti náhlým změnám teplot, proto je určené k intenzivnímu zahřívání, - např.: Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3. Obr Obr. 5.. Obr. 6. 2) Technické sklo - nesnáší náhlé změn teploty, není určeno k intenzivnímu zahřívání, - např.: Obr Obr. 8. Obr. 9 3) Odměrné sklo - je přesně kalibrováno, užíváme ho v případech, kdy je nutno pracovat s přesnými objemy či koncentracemi, - lze je rozlišit na dvě skupiny: a) odměrné sklo na dolití - např. odměrné zkumavky a odměrné baňky, přesný objem je na nich vyznačen ryskou,

7 b) odměrné sklo na vylití např. pipety, byrety, rysky jsou na nich vyznačeny tak, aby objem tekutiny z nich vylitý byl právě tím požadovaným objemem. Obr. 10. Obr Obr. 12. Obr ) Nádobí z porcelánu a plastu - např. odpařovací miska, třecí miska s tloučkem, Büchnerova nálevka, střička z plastu Obr Obr. 15

8 5) Ostatní pomůcky Obr Obr. 17 Obr. 18. Obr. 19. Obr Obr. 21. Obr. 22. Obr Závěr (1):

9 ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Při poskytování první pomoci je nutné zajistit bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného a vyvarovat se chaotického jednání. První pomoc při pořezání: - Zastavíme krvácení (přitlačením obvazového materiálu ve formě tuhého polštářku na ránu). - Ránu vydezinfikujeme peroxidem vodíku a překryjeme sterilním obvazem. První pomoc při popálení: - Při popálení roztavenými hmotami ochladíme ulpívající hmotu. - Části oděvu a hmoty stmelené s popáleninami neodstraňujeme. - Popáleniny menšího rozsahu ochladíme ledem nebo vodou. - Popálené plochy překryjeme obvazem či gázou, neaplikujeme žádné masti nebo zásypy. První pomoc při zasažení očí žíravinou: - Rozevřeme postiženému víčka (třeba i násilím). Pokud má postižený kontaktní čočky neprodleně je vyjmeme a ihned vypláchneme oči proudem tekoucí vody. - Výplach provádíme směrem od vnitřního koutku k zevnímu (aby nebylo zasaženo druhé oko) min. - Podle situace voláme záchrannou službu, nebo zajistíme odborné lékařské ošetření. - I v případě malého zasažení musí být žák odeslán k lékařskému vyšetření. První pomoc při styku žíravin s kůží - Ihned svlečeme potřísněné šatstvo, před mytím nebo v jeho průběhu sundáme prstýnky, hodinky a náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. - Zasažená místa oplachujeme proudem pokud možno vlažné vody, použijeme neutralizační roztoky: při polití kyselinou 10% roztok NaHCO 3, při polití zásadou 5% roztok kyseliny octové nebo citronové. - Nepoužíváme kartáč, u určitých látek lze použít inaktivační roztoky: olej u lithia, sodíku a draslíku, manganistan draselný u bílého fosforu, polyethylenglykol u fenolu a kresolu, kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové. - Poleptané části kůže překryjeme sterilním obvazem, na kůži nepoužíváme masti ani jiná léčiva. - Poškozeného přikryjeme (aby neprochladl) a podle situace voláme záchrannou službu, nebo zajistíme lékařské ošetření. První pomoc při požití chemikálií - Při požití žíravin, látek dráždivých nebo zdraví nebezpečných nevyvoláváme zvracení (hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu, perforace jícnu a žaludku, případně následné vdechnutí a zasažení plic). - Při požití látek vysoce toxických, toxických a dalších vybraných látek vyvoláme zvracení.

10 - Při požití žíravin okamžitě vypláchneme postiženému ústní dutinu vodou a dáme mu vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění účinku žíraviny. Má-li již postižený bolesti v ústech nebo v krku, nesmí se k pití nutit necháme ho pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. - Došlo-li k požití žíravin, nepodáváme aktivní uhlí (začernání způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznic zažívacího traktu a u kyselin a zásad nemá příznivý účinek), rovněž nepodáváme žádné jídlo. U požití ostatních látek do 5 minut podáme tablety aktivního uhlí rozpuštěné ve vodě (u toxických 10-20, u zdraví škodlivých 5, u dráždivých 2). - Podle situace voláme záchrannou službu, nebo zajistíme co nejrychleji lékařské ošetření. Pomoc při nadýchání látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, směsová ředidla s podílem benzinu, terpentýn aj.) - Okamžitě přerušíme expozici, dopravíme postiženého na čerstvý vzduch (sundáme kontaminovaný oděv). - Zajistíme postiženého proti prochladnutí. - Zajistíme lékařské ošetření (často je nutné další sledování po dobu nejméně 24 hodin). - Voláme záchrannou službu. Poznámky: 1. Bezpečnostní klasifikace. In Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-, strana naposledy edit [cit ]. Česká verze. Dostupný z WWW: 2. Symboly. [cit ]. Dostupný z WWW: 3. Laboratorní sklo a nádobí. [cit ]. Dostupný z WWW. 4. Bezpečnost. [cit ]. Dostupný z WWW. 5. Zásady při poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám. [cit ]. Dostupný z WWW.

PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI

PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRNOV, Janáčkovo náměstí 17, příspěvková organizace IČO: 008 52 546 29. březena 2013 Zpracoval: Ing. Vladimír Polášek

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE

1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE 1 LABORATORNÍ ŘÁD A BEZPEČNOST PRÁCE Práce v laboratoři je spojena s použitím látek, přístrojů a aparatur, které jsou nebezpečné z hlediska požárního nebo z hlediska škodlivosti lidskému zdraví. Aby nedocházelo

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR Datum vydání : 01.01.2007 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Desinfekční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: -------

BEZPEČNOSTNÍ LIST EUROCLEAN DV151CH Datum vydání: prosinec 2011 Datum revize: ------- 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikace výrobku: EUROCLEAN DV151CH Registrační (referenční číslo): - Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky: - 1.2. Určená použití

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách Brožura je samostatnou

Více

Sanační práce a obnova objektů po povodni

Sanační práce a obnova objektů po povodni Sanační práce a obnova objektů po povodni Zdroj: MZd, Pravidla základní hygieny po záplavách I. a II. HZS ČR - http://www.hzscr.cz ADRA - Brožura Obnova bytových domů po záplavách ČKAIT www.ckait.cz Brožura

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ALTHOSAN MB 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kationtová povrchově aktivní látka.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 61020 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 25.8.2004 Datum revize: 14.8.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ)

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) Obsah strana Úvod 3 1 Technologický postup úpravy vody 3 1.1 Předúprava vody 3 1.2 Aerace vody 4 1.3

Více