VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva o činnosti školy

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání a vzdělávací program Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení školy Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy za rok Výroční zpráva o činnosti školy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní družina a školní jídelna. Budova školy se nachází v okrajové části obce a celý školní areál zahrnuje všechny základní součásti, žáci nemusí nikam přecházet. 1.1 Škola název školy Základní škola Kovářov, okres Písek adresa školy Kovářov 80, Kovářov právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Libor Mandovec zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Pincová kontakt tel.: , fax: www: zskovarov.cz 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Obec Kovářov adresa zřizovatele Kovářov 63, Kovářov kontakt tel.: , fax: Základní údaje o součástech školy Součást školy Kapacita Počet tříd/ Počet žáků na Počet žáků na Počet žáků oddělení třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ ,6 13, stupeň ZŠ ,0 13,8 Školní družina ,3 xxx Školní jídelna 300 xxx 151 xxx xxx 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 9 kmenových učeben, 2 místnosti pro ŠD Odborné pracovny Dílny a pozemky Sportovní zařízení Školní areál Žákovský nábytek Učební pomůcky Učebnice a učební texty Audiovizuální technika ICT technika přírodovědná uč., 2 interaktivní učebny, počítačová uč., inf.centrum učebna dílen, cvičná kuchyňka, školní pozemek, skleník tělocvična, školní hřiště školní dvůr, odpočivné plochy 1. stupeň starší lavice a židle, nový úložný a odkládací nábytek; 2. stupeň nové lavice a židle, starší úložný nábytek poměrně slušná úroveň až na výjimky všechny předměty (Tc, Pč, In, Vv), většina do 8 let 8 CD přehrávačů, 2 DVD, 2 videa 3 interaktivní tabule, PC učebna s projektorem 1.5 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 9 Předseda školské rady Petra Mrzenová Výroční zpráva o činnosti školy

4 Kontakt tel , 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Název Občanské sdružení rodičů při ZŠ Kovářov, IČO Zaměření pomoc při zajišťování co nejlepších podmínek pro výchovu, vzdělávání a využití volného času žáků ZŠ Kovářov Předseda a kontakt Martin Hadrbolec, tel Hodnocení plnění hlavních úkolů v oblasti materiálně technického vybavení Cíl 1.1 Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT (informační a komunikační technologie), aby bylo vzdělávání na naší škole realizováno v duchu technologií 21. století: vybavit školu informační a interaktivní technikou k modernímu způsobu výuky Díky financím z projektu EU peníze školám došlo k výraznému zlepšení podmínek pro začleňování ICT do běžné výuky a k obměně a doplnění počítačového vybavení školy. Do provozu byla uvedena na 1. stupni učebna s interaktivní tabulí, další interaktivní tabule začala fungovat také v přírodovědné učebně. Počítačová učebna obsahuje po obměně 6 počítačů 12 plně funkčních žákovských pracovišť připojených k internetu a učitelské pracoviště začalo využívat k vizualizaci dataprojektor. K přípravě na výuku byly používány dva nové notebooky. Naše škola tak významně zlepšila podmínky pro podporu výuky. Z úspěšného grantu Jihočeského kraje byly nejen pro potřeby nového zájmového kroužku Tvorba videoklipů zakoupeny čtyři digitální kamery pro práci žáků. začlenit ICT techniku do běžné výuky většiny předmětů Během tohoto školního roku bylo vytvořeno v rámci projektu Interaktivní výuka v ZŠ Kovářov celkem 8 sad DUMů (digitálních učebních materiálů) to je celkem 224 materiálů v předmětech Přírodopis, Chemie, Zeměpis, Český jazyk, Anglický jazyk, Občanská výchova. Většinou jde o prezentace pro interaktivní tabule a elektronické testy. Všechny materiály byly ověřeny ve výuce a jsou k použití všem pedagogům školy. Cíl 1.2 Vytvářet podnětné a funkční školní prostředí, aby byla realizace našich vzdělávacích cílů pozitivně podpořena: dokončit započatou obměnu nábytku v jednotlivých učebnách V tomto školním roce vystačily finance k nákupu skříní do jedné třídy 1. stupně. Cíl 1.3 Postupně zlepšovat materiálně technické podmínky učeben, aby výuka probíhala v souladu se standardy RVP ZV, vlastního ŠVP a potřebami žáků: vyřešit vybavenost a funkčnost žákovské cvičné kuchyňky Od září byla zprovozněna nová cvičná kuchyňka, která je mnohem prostornější a umožnila mnohem většímu počtu do praktické výuky vaření. K výuce slouží dva nové elektrické sporáky, v průběhu roku bylo zakoupeno některé nezbytné kuchyňské náčiní. dokončit rekonstrukci a modernizaci přírodovědné učebny Rekonstruovaná přírodovědná učebna byla v tomto školním roce zprovozněna k praktické výuce přírodovědných předmětů (přírodopis, chemie, fyzika). Díky nim se stalo vyučování v mnohem větší míře názorné a experimentální. Výroční zpráva o činnosti školy

5 2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávací program Škola poskytuje základní vzdělání a výuka probíhala ve všech ročnících vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Kovářov. Dále škola nabídla žákům zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní družiny i prostřednictvím zájmových kroužků (sportovní, umělecké a naukové). Po celý rok se žáci mohli stravovat ve školní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsáhla mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, výměnný pobyt, divadlo apod. Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na výuku cizích jazyků (Německý jazyk 3 skupiny, Konverzace v cizím jazyce), práci s PC (Práce na počítači, Základy administrativy), ovládání praktických dovedností (Praktika z přírodovědných předmětů), pohyb žáků (Sportovní hry) a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboženství). 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP I. IX. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Kovářov 2.3 Povinně volitelné předměty Německý jazyk volitelný 6.-7.třída 2 hodiny Sportovní hry 6.-7.třída 1 hodina Základy administrativy 6.-7.třída 1 hodina Konverzace v cizím jazyce (AJ) 8.-9.třída 1 hodina Německý jazyk volitelný 8.-9.třída 2 hodiny Praktika z přírodovědných předmětů 8.-9.třída 2 hodiny Práce na počítači 8.-9.třída 2 hodiny 2.4 Nepovinné předměty Náboženství pro 1.-9.ročník 2 skupiny 2.5 Kurzy Plavecký výcvik 1.-2.třída listopad - únor 2012 P.Škochová Lyžařský výcvik 6.-9.třída únor 2012 J.Týlová, L.Randová Dopravní výcvik 4.třída červen 2012 S.Pincová, L.Škochová Příprava k přij. zkouškám 8.-9.třída září 2011 duben 2012 H.Kotalíková, J.Týlová 2.6 Zájmové útvary Výroční zpráva o činnosti školy

6 název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Turistický kroužek Z.Škochová 3 Sportovní kroužek D.Dvořáková 4 Pěvecký sbor V.Palusová 5 Pohybové hry L.Randová 6 Mladí zdravotníci J.Týlová 7 Ruční práce L.Víšková 8 Keramika J.Vlnová 9 Tenis L.Škochová 10 Novinářský kroužek H.Kotalíková 11 Dramatický kroužek L.Mandovec 12 Tvorba videoklipů J.Bílek 2.7 Rozvoj ŠVP Na podzim proběhla kontrola ŠVP z Čj a M na 1. stupni podle doporučených osnov MŠMT a také kontrola a úprava tematických plánů, aby byly v souladu se stávajícím ŠVP. Na konci školního roku bylo realizováno tradiční monitorování osnov ŠVP letos již v elektronické podobě, a to podle škály kriterií: 1. způsob ověření výstupu, 2. míra zvládnutí výstupů, 3. hodnocení výstupu. Na základě pětiletého monitorování dojde k vytvoření nové verze ŠVP pro příští školní rok. Hodnocení plnění hlavních úkolů v oblasti vzdělávacího programu Cíl 2.3 Monitorovat plnění školního vzdělávacího programu a standardů, aby bylo jasné, zda žáci dosahují plánovaných a požadovaných výstupů. ověřovat plnění osnov i výchovných a vzdělávacích strategií v ŠVP Letos došlo k podrobnému monitoringu plnění osnov, na jehož základě dojde k revizi stávajícího ŠVP. koordinovat povinné celostátní testování v 5. a 9. třídě s testováním Scio Letos proběhlo poprvé celostátní testování, žáci 5. a 9. třídy byli také tradičně testováni komerčními testy Scio. V současnosti není zcela jasné, zda a v jaké podobě bude celostátní testování pokračovat, proto zatím nebude škola od Scio testování upouštět. Výroční zpráva o činnosti školy

7 3. Přehled pracovníků školy V čele školy stojí ředitel, pro oblast výchovně vzdělávací činnosti jej zastupuje zástupce ředitele. Vedoucím správního úseku je školník, úsek školní jídelny řídí její vedoucí. V rámci jednotlivých stupňů jsou ustanoveny sekce, jež svolává vedoucí sekce. ZŠ Kovářov má dlouhodobě stabilizovaný pedagogický sbor, podobně je tomu i s provozními zaměstnanci. Míra odborné kvalifikovanosti pedagogů je velmi vysoká a není stoprocentní pouze v důsledku toho, že na 2. stupni působí učitel s kvalifikací pro 1. stupeň. V tomto školním roce došlo ke změně v důsledku odchodu paní vychovatelky Marie Vlnové do důchodu, na její místo nastoupila Mgr. Gabriela Zítková. Za paní učitelku Marii Vanišovou, která odešla mateřskou dovolenou, nastoupil učitel dějepisu a zeměpisu Mgr. Jiří Bílek. Na mateřskou dovolenou odešla také paní učitelka Marcela Timoranská. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo za ni sehnat kvalifikovanou náhradu, byly její přírodovědné hodiny vyučovány učiteli 2. stupně s neúplnými úvazky. Vzhledem ke sníženému objemu financí na platy muselo dojít u nepedagogických pracovníků již podruhé v krátké době ke snížení objemu úvazků, aby bylo možné pokrýt financování tarifních platů z přiděleného rozpočtu pro tuto skupinu. U pedagogů byla ze stejného důvodu snižována nenároková část platu. 3.1 Zaměstnanci Kategorie Fyzické osoby Přepočtené osoby Muži : ženy v % učitelé 14 12,9 18 : 82 % vychovatelky 4 1,5 0 : 100% správní zaměstnanci 5 3,3 27 : 73 % zaměstnanci ŠJ 4 3,2 0 : 100 % 3.2 Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přiděl. předměty Úvazek Mgr. Pavla Škochová 1.třída 1.stupeň 1.třída 20 Mgr. Dana Dvořáková 2.třída 1.stupeň 2.třída 22 Mgr. Zdeňka Škochová 3.třída, vedoucí sekce 1.st. 1.stupeň 3.třída 22 Mgr. Ludmila Škochová 4.třída 1.stupeň 4.třída, Sh 22 Mgr. Libuše Randová 5.třída, koordinátor ŠVP 1.stupeň 5.třída, Tv 22 Mgr. Jaroslav Smrčina 6.třída, výchovný poradce 1.stupeň F, Pč, Př, Ch, Pp Mgr. Veronika Palusová 7.třída, knihovník Čj - Hv Čj, Hv, Vv, Za, Př 21 Mgr. Jana Vlnová 8.třída, vedoucí sekce 2.st. Aj Vv - Rj Aj, Vv 22 Mgr. Hana Kotalíková 9.třída Čj Ov Čj, VkZ, Pč, Vv, Př 17 Mgr. Jindřiška Týlová zdravotník M - Tv M, Tv 22 Mgr. Jiří Bílek metodik prevence D Z D, Z, Pnp, In 22 Mgr. Libor Mandovec ředitel školy, ICT koord. Čj Ov Ov Mgr. Stanislava Pincová zástupce ŘŠ Nj Př - Pč Nj, Aj, Pč 11 Mgr. Petra Baštýřová - 1.stupeň Aj 6 Mgr. Jiří Žáček - Teolog. VŠ Nb (DPP) 1 Mgr. Marie Simandlová - Teolog. VŠ Nb (DPP) 1 kvalifikovanost pedagogů aprobovanost pedagogů 93% 85% Výroční zpráva o činnosti školy

8 3.3 Vychovatelky Jméno Funkce Kvalifikace Oddělení Úvazek (h) Mgr. Gabriela Zítková vedoucí sekce ŠD vychovatelství 1. oddělení 25/28 Marie Vlnová - vychovatelství 1. oddělení 5/0 Mgr. Hana Kotalíková - učitelství 2. oddělení 6 Mgr. Veronika Palusová knihovník učitelství 3. oddělení Správní zaměstnanci Jméno Funkce Úsek Úvazek (h) Milada Brábníková uklízečka Nová budova 28/25 Ilona Brůžková uklízečka Stará budova 28/25 Marie Škochová uklízečka Tcv a ŠJ 28/25 Václav Kroupa školník Celý školní areál 38 /35 Michaela Maříková účetní xxx 18 Václav Kroupa topič xxx 10 (říjen-dub.) 3.5 Zaměstnanci školní jídelny Jméno Funkce Úvazek (h) Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20 Marie Dvořáková vedoucí kuchařka 40/38 Jana Suková kuchařka 40/38 Marie Fedrová pomocná kuchařka 40/38 Výroční zpráva o činnosti školy

9 4. Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis budoucích žáků 1. třídy se uskutečnil v pátek 20. ledna a v sobotu 21. ledna K letošnímu zápisu přišlo 22 dětí, jeden žák byl zapsán až dodatečně. V září tak nastoupí do 1. třídy 21 žáků, neboť rodiče jednoho žáka požádali o odklad a jeden žák bude plnit školní docházku v zahraniční škole. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 22 žáků 9. třídy. Všichni žáci byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení na některou z vybraných tří škol. Na osmileté gymnázium se z 5. třídy nehlásil žádný žák. 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších 6 počet odkladů pro prvních tříd let (po odkladu) školní rok Výsledky přijímacího řízení typ školy počet žáků gymnázia 8 SŠ ukončené maturitou 11 SŠ s učebními obory ukončenými závěrečnou zkouškou Počet žáků s ukončenou povinnou školní docházkou Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 22 0 Rozmístění žáků 9. ročníku 24% 28% gymnázia SŠ, obory zakončené maturitou SŠ, obory zakončené výučním listem 48% Škola Obor Počet žáků Gymnázium Písek Všeobecné vzdělání 2 Gymnázium Milevsko Všeobecné vzdělání 6 SPŠ Volyně Design interiéru 3 SPŠ Volyně Pozemní stavitelství 1 VŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Elektrotechnika 1 SZeŠ Písek Agropodnikání 1 Výroční zpráva o činnosti školy

10 SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice Hotelnictví 1 Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha Hudebně-dramatické umění 1 SOŠ a SOU Písek Truhlář, instalatér 2 SOŠ a SOU Milevsko Sociální činnost 2 SOŠ a SOU Milevsko Opravář zemědělských strojů 1 Jedličkův ústav a školy Praha Sociální činnost 1 Výroční zpráva o činnosti školy

11 Zameš. hodiny Chování Prospěch Zameš. hodiny Chování Prospěch Základní škola Kovářov, okres Písek, Kovářov Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí neprospěli dva žáci, na konci druhého pololetí jeden žák. Vzhledem k tomu, že tento žák již jedenkrát na tomto stupni ročník opakoval, postupuje do dalšího ročníku bez ohledu na dvě nedostatečné. Zvlášť hrubé porušení školního řádu bylo řešeno v druhém pololetí šlo o napadení mladších spolužáků, nerespektování pokynů učitele a velmi hrubé vyjadřování. V důsledku toho byly na konci školního roku uděleny dvěma žákům snížené známky z chování. Kázeňská opatření byla udělována spíše za neplnění školních povinností vyplývajících ze školního řádu. Na konci školního roku bylo uděleno mnoho pochval, veliká část těch ředitelských byla oceněním za přední umístění žáků v okresních soutěžích a tím pádem i za vynikající reprezentaci školy. 1. POLOLETÍ 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,28 1,65 1,53 pochvala TU/ŘŠ 3/0 1/0 4/0 důtka TU/ŘŠ 1/0 0/0 1/0 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka 40,1 40,4 40,2 neomluvené POLOLETÍ 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,30 1,65 1,53 pochvala (TU,/ŘŠ) 7/2 29/8 36/10 důtka (TU,/ŘŠ) 1/0 1/2 2/2 snížená známka (2/3) 0/0 1/1 1/1 omluvené celkem oml. průměr na žáka 37 51,9 44,7 neomluvené Absolventské práce Také letošní deváťáci se v předstihu loučili s kovářovskou školou obhajobou svých absolventských prací. Na jejich podobě pracovali téměř celý rok v rámci předmětu Informatika a ve středu 20. června přišli do školy společensky oblečeni, aby své práce před komisí prezentovali. Na úvod obhajoby představili obsah svých prací prostřednictvím PowerPointové prezentace na interaktivní tabuli a pak již odpovídali na různé dotazy komise. Některé z otázek měly za cíl zjistit, zda uvedená fakta žáci skutečně ovládají a nezkopírovali je bez porozumění, jiné zase zjišťovaly schopnost žáků pohotově reagovat a objasňovat své názory a postoje. Hodnotící komise byla složená z ředitele školy, vedoucího absolventské práce a zástupce zřizovatele. Výroční zpráva o činnosti školy

12 Téma Předmět Vedoucí práce Počet žáků Řecká mytologie v knize a ve filmu Čj H. Kotalíková 4 Faktor strachu aneb Proč a čeho se bojíme Ov L. Mandovec 4 Francouzská Provence a impresionismus Vv J. Vlnová 2 Vesmír a kosmonautika v roce 2011 Fy J. Smrčina 1 Místní region Kovářovsko Z J. Bílek 4 Muzikál Hv V. Palusová 3 Historie a současnost lyžování Tv J. Týlová 3 Jezdectví jako naše hobby Tv J. Týlová 1 Hodnocení Vynikající Velmi dobré Dobré Dostatečné Nevyhovující Počet žáků Údaje o integrovaných žácích Letos byli vedení jako integrovaní dva žáci. Oba měli na základě podkladů z PPP vypracován individuální vzdělávací program, podle něhož se vzdělávali. Během celého školního roku probíhaly individuální konzultace s rodiči integrovaných žáků, při nichž se mimo jiné řešily problémy se sociálním začleněním žáků v rámci třídy. Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení 9. 1 S kombinací postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 5.4 Výsledky srovnávacích testů V letošním roce škola realizovala opět srovnávací testování STONOŽKA společnosti SCIO v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě, které je žákům hrazeno z prostředků Občanského sdružení rodičů při ZŠ Kovářov. Novinkou bylo celostátní plošné testování žáků 5. a 9. tříd, které organizovala jako generální zkoušku Česká školní inspekce Srovnávací testy Scio 9. třída citace závěrečné zprávy Český jazyk Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Matematika Výsledky Vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Anglický jazyk Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Na základě výsledků v testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výroční zpráva o činnosti školy

13 5.4.2 Srovnávací testy Scio 5. třída citace závěrečné zprávy Český jazyk Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Matematika Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí mezi průměrné školy, polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než Vy. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů Celostátní plošné testování ČŠI 5. třída výsledky V rámci pilotního celostátního testování žáků 5. tříd byli naši žáci v základní obtížnosti ve všech předmětech úspěšnější než průměrný žák 5. třídy, obdobně tomu bylo i v těžší obtížnosti u českého jazyka. Žáků Test základ těžší základ těžší Výroční zpráva o činnosti školy

14 Matematika Škola % 52% Celkem % 61% Český jazyk Škola % 80% Celkem % 70% Anglický jazyk Škola % 33% Celkem % 43% Celostátní plošné testování ČŠI 9. třída výsledky V rámci pilotního celostátního testování žáků 9. tříd byli naši žáci v základní obtížnosti ve všech předmětech úspěšnější než průměrný žák 9. třídy, obdobně tomu bylo i v těžší obtížnosti u matematiky. Žáků Test základ těžší základ těžší Matematika Škola % 78% Celkem % 55% Český jazyk Škola % 66% Celkem % 72% Anglický jazyk Škola % 48% Celkem % 57% 5.5 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách V letošním roce se uskutečnily čtyři větší školní soutěže. Do okresních olympiád a soutěží bylo vysláno celkem dvacet čtyři žáků a pět družstev (většinou na základě výsledků školních kol). Výrazně naši žáci vynikli hned v několika olympiádách. V dějepisné olympiádě obsadili 1. a 2. místo, ve fyzikální olympiádě také 2. a 3. místo a v biologické olympiádě 1. a 3. místo. Vynikající výsledky dosáhli naši žáci opět v recitační soutěži Svátek poezie (1x 1. místo, 2x 2. místo a 2x čestné uznání), v dopravní soutěži (2. a 3. místo), v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek (1x stříbrné pásmo, 1x bronzové pásmo a 2x čestné uznání) Školní soutěže Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání M. Mandovcová, A. Brůžková, A. Jiroušková P. Škochová Veselá básnička J.Kotápišová, E.Kohoutová, N.Slivková, F.Doubek D. Dvořáková Florbalový turnaj Ruda a spol. s.r.o. J. Smrčina Okresní soutěže Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Wudi Václav 1. Olympiáda z dějepisu Jiří Bílek Kolářová Jana 2. Výroční zpráva o činnosti školy

15 Otta Zdeněk 9. Olympiáda ze zeměpisu Kuchtová Natálie 21. Křížová Kamila 19. Jiří Bílek Mrzena Tomáš 27. Brůžková Romana 1. Biologická olympiáda Kotápišová Kateřina 3. Veronika Palusová Fořtová Denisa 17. Fyzikální olympiáda Křížová Kamila 2. Wudi Václav 3. Jaroslav Smrčina Mladý zdravotník Mladší žáci 6. Starší žáci 3. Jindřiška Týlová Olympiáda z českého jazyka Křížová Kamila Mrzena Tomáš Hana Kotalíková Dopravní soutěž cyklistů Mladší žáci 2. Starší žáci 3. Jindřiška Týlová Chemická olympiáda Mrzena Tomáš 6. Jaroslav Smrčina Švehlová Markéta 3. Jihočeský zvonek Borovková Tereza ČU Pavla Škochová, Suková Eliška 2. Veronika Palusová K. Křížová, L. Grůbrová ČU Slivková Natálie 2. Doubek Filip ČU Svátek poezie Kutilová Daniela 1. Libor Mandovec Mandovcová Viktorie 2. Suková Eliška ČU Soutěž přírodovědných T.Fořtová, A.Křížová, znalostí A.Šindelářová 3. Libuše Randová Krajské soutěže Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Fyzikální olympiáda Václav Wudi 6. Kamila Křížová 17. Jaroslav Smrčina Biologická olympiáda Brůžková Romana 20. Kotápišová Kateřina 23. Veronika Palusová Jihočeský zvonek Suková Eliška 2. Veronika Palusová Dějepisná olympiáda Wudi Václav 20. Kolářová Jana 23. Jiří Bílek Zapojení do výtvarných soutěží Název soutěže Tematika Umístění Vyučující Malovaný venkov život na vesnici xxx L. Škochová, Z.Škochová 5.6 Podpora kvalitních výsledků výchovně vzdělávacího procesu Výchovné poradenství Výroční zpráva o činnosti školy

16 1 Příprava žáků pro další studium příprava na přijímací řízení na SŠ, výběr SŠ 2 Práce se žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování 3 Spolupráce s PPP v Písku, s SPC v Praze, s ÚP v Písku a s dalšími institucemi Na začátku školního roku proběhly úvodní konzultace se žáky 9. ročníku, kde bylo zjištěno, o jaké SŠ mají žáci předběžně zájem. V měsíci listopadu se konala v Písku na ÚP schůzka výchovných poradců, kde jsme získali další informace o přijímacím řízení a také materiály různých SŠ a přehledy SŠ pro Jihočeský kraj. V listopadu proběhly další individuální konzultace se žáky a také s rodiči při třídních schůzkách. Rodiče žáků 9. ročníku byli pozváni na společnou schůzku, kde byli informováni o přijímacím řízení na SŠ, změnách vycházejících z nové vyhlášky a způsobu podávání přihlášek, termínech podání atd. Schůzky se zúčastnili rodiče 21 žáků z celkového počtu 22. Po vánočních prázdninách pokračovaly konzultace a pomoc při výběru SŠ. V únoru byly ve spolupráci s ŘŠ vytištěny jednotlivým žákům přihlášky na SŠ a se ZŘŠ vydány zápisové lístky. Plánované profesní testy v tomto školním roce neproběhly. Důvodem byla časová zaneprázdněnost Mgr. Jandové a také menší počet zájemců. Protože ti byli hlavně z řad žáků osmé třídy, bylo rozhodnuto, že testy profesní orientace se uskuteční na začátku příštího školního roku. Materiály pro vypracování IVP integrovaných žáků byly shromažďovány již koncem školního roku 2010/11 a v přípravném týdnu nového školního roku. V průběhu měsíce září vypracovali TU ve spolupráci s ostatními vyučujícími a s VP individuální vzdělávací plány, které byly odeslány PPP v Písku. Pro školní rok 2011/12 byli zařazeni 2 integrovaní žáci. Na konci měsíce pak byly na základě žádosti rodičů vydány rozhodnutí ŘŠ o zařazení integrovaných žáků. Během celého školního roku probíhaly individuální konzultace s rodiči integrovaných žáků. VP byl v kontaktu s PPP v Písku. Na závěr školního roku byly shromažďovány podklady pro tvorbu IVP na další školní rok Prevence rizikového chování Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH V letošním školním roce škola nežádala o žádné finanční prostředky na prevenci. Veškeré programy, které se uskutečnily, byly pro žáky zdarma Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Počet Datum Počet Realizátor hodin konání školených Zdravý živ. styl z pohledu bezpečnosti xxx M. univerzita 1 Elektronická šikana a jak ji řešit xxx NCBI 1 Výchova ke zdravému životnímu stylu xxx Fraus Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ Název aktivity Datum konání Realizátor Prevence úrazů a rizikového chování dětí prosinec Česká pojišťovna Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Školní ples leden 2012 ZŠ Kovářov Besídka ke dni matek květen 2012 L. Randová Sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče květen 2012 G. Zítková Vánoční tvořivá dílna prosinec 2011 G. Zítková Výroční zpráva o činnosti školy

17 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů Základní škola Kovářov, okres Písek, Kovářov Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Název aktivity Zaměření Datum Počet ž. Realizátor Interaktivní prevence užívání alkoholu a listopad stupeň Arkáda Písek tematický program drog prevence návykových látek žačky 9. třídy PEER program jaro stupeň prostřednictvím vrstevníků a PPP Písek Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen vrstevnické vztahy ve třídě Jak byla situace zjištěna pozorování třídního učitele, oznámení rodiče Kdo situaci řešil pracovník PPP ve spolupráci s TU Kdy byla situace řešena únor Metody intervence diagnostika třídy Způsob ověření efektivity intervence pozorování, rozhovory Výskyt rizikového chování ve škole v tomto školním roce p o č e t známka z chování 2 3 neomluven é hodiny alkohol kouření ostatní drogy agrese vč. šikany krádeže Začleňování ICT do výuky Na začátku tohoto školního roku došlo k výraznému zkvalitnění ICT zázemí pro výuku. V rámci toho byl naprosto splněn ICT plán školy v oblastech Obnova a dovybavení počítačové učebny a Vybudování ICT podpory v přírodovědné učebně. Z větší části jsou již také splněny cíle v oblastech Vybudování interaktivní učebny na 1. stupni a Zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků. Celý rok docházelo ke schůzkám a vzájemnému předávání zkušeností a poznatků v rámci projektu Interaktivní výuka v ZŠ Kovářov, při nichž si zúčastnění pedagogové vzájemně prezentovali své vlastní digitální učební materiály. V této souvislosti je v budoucnu potřeba reagovat na fakt, že se začínají více rozevírat nůžky mezi ICT dovednostmi jednotlivých pedagogů. ICT koordinátor také připravil ve spolupráci s dodavatelskou firmou nové webové stránky, které umožňují participaci na jejich vytváření všem pedagogům školy. Hodnocení plnění hlavních úkolů v oblasti vzdělávání žáků a jeho výsledků Cíl 2.2 Zvýšit používání aktivizačních metod výuky, abychom při vzdělávání u žáků rozvíjeli důležité dovednosti. plánovat vyučování tak, aby v něm nedominovala pouze frontální výuka Z dotazníků a hospitací vyplývá, že se pedagogové snaží začleňovat do své výuky aktivizační metody učení (skupinová práce, pracovní listy, experiment). Přesto páteří většiny hodin zůstává frontální předávání již zpracovaných poznatků učitelem. zvyšovat informační a čtenářskou gramotnost žáků realizací programu Po skončení projektu Informační a čtenářská výchova na ZŠ se stal vytvořený program součástí ŠVP a pedagogové jej aplikují ve svých hodinách. Jsou realizovány čtenářské deníky, jsou využívána vytvořená zadávání referátů, v rámci informatiky probíhá tvorba absolventských prací, většina učitelů využívá metody RWCT Výroční zpráva o činnosti školy

18 (pětilístek, kooperativní bingo, alfabox, brainstorming). Rezervy jsou ještě v uplatňování vytvořené baterie otázek a úkolů na základě Bloomovy taxonomie. využívat při výuce technologie, které žáky aktivizují a motivují k práci Informační technologie využívají při výuce všichni pedagogové, zhruba polovina z nich spíše pasivně (např. výukové programy na interaktivní tabuli), druhá polovina spíše na 2. stupni také aktivně (tvorba vlastních digitálních učebních materiálů, práce s internetem v počítačové učebně). Úrovně ovládání informačních technologií jednotlivých učitelů jsou různé a bude potřebné je v souvislosti individuálními plány ICT dovedností zvyšovat. Cíl 3.1 Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem, aby se tu žáci i zaměstnanci cítili dobře. vytvářet a realizovat preventivní program, který bude účinný k rizikovému chování Počet řešených případů výskytu sociálně patologických jevů potvrzuje účinnost preventivního programu. Cíl 3.2 Dbát na to, aby chování žáků bylo v souladu se školním řádem a aby se žáci naučili respektovat pravidla i pro svůj budoucí život. Netolerovat neslušné a netolerantní projevy Bohužel v této oblasti nebyla naše snaha zcela úspěšná. Někteří žáci 9. ročníku v druhé polovině školního roku přestali respektovat některá ustanovení školního řádu a i přes řešení problémů s jejich rodiči a udělení kázeňských opatření nebylo slušné chování v souladu s řádem dodržováno. Na příští školní rok by mělo dojít k revizi hodnocení chování a udělování výchovných opatření. Cíl 3.3 Rozvíjet individuální práci se žáky, aby měl možnost zažít ve škole úspěch každý. Připravovat talentované žáky na soutěže a olympiády V letošním roce byla naše škola opět velmi úspěšná v některých soutěžích a většinou šlo o výsledek spojení talentu žáků a systematické přípravy ze strany učitelů. Nabízet žákům speciální přípravu na přijímací zkoušky na střední školy Od začátku školního roku probíhal kurz přípravy k přijímacím zkouškám, který navštěvovala zhruba desítka žáků z 8. a 9. třídy. Pro nezájem žáků v důsledku jistoty přijetí bez přijímacích zkoušek byl kurz z českého jazyka i matematiky v zimním období ukončen. Výroční zpráva o činnosti školy

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto školním roce vycházelo z plánu DVPP. Limity jeho plnění byly dány především velmi malým objemem financí, které lze v současnosti na DVPP v rámci prostředků ONIV využít, a také velkým množstvím seminářů, na něž se pedagogové hlásili, ale tyto nebyly realizovány. Každý pedagog si mohl vybrat dle vlastního zájmu jednu jednodenní vzdělávací akci za školní rok, na některé vzdělávací akce byli učitelé vysláni vedením školy. Po absolvování vzdělávací akce a jejím obsahu informoval pedagogický pracovník nejen ředitele školy, ale také ostatní pracovníky na pedagogické radě. Prioritně byla vybírána tato témata: aktivizační metody učení, využití ICT ve výuce, vzdělávání v oblasti cizích jazyků, individuální práce se žáky, hodnocení žáků, prevence rizikového chování žáků. V tomto školním roce se nepodařilo zorganizovat i vzhledem k omezeným financím školení celého pedagogického sboru. Koordinátorka EVVO Marcela Timoranská musela z důvodu mateřské a na ní navazující rodičovské dovolené přerušit dlouhodobé studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. ICT metodik a koordinátor Libor Mandovec začal na jaře navštěvovat dlouhodobé studium k výkonu specializovaných činností v oblasti ICT. Vychovatelka Gabriela Zítková dokončila během tohoto školního roku studium vychovatelství v rámci celoživotního vzdělávání a splňuje nyní kvalifikační předpoklady pro výkon funkce. 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - absolvovala G. Zítková (vychovatelství) 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - ředitel školy je absolventem tohoto studia (Funkční studium II) Studium pro výchovné poradce - škola nemá plně kvalifikovaného výchovného poradce Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - prvním rokem absolvuje koordinátor ICT studium předpokládané zakončení tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů - škola má plně kvalifikovaného koordinátora ŠVP prevence sociálně patologických jevů - škola nemá plně kvalifikovaného preventistu specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy - škola nemá plně kvalifikovaného koordinátora EVVO, studium přerušeno specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených - škola nemá plně kvalifikovaného pracovníka v současnosti není potřeba 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace: Oblast Název semináře Učitelé Český jazyk Čeština s humorem Čeština s humorem p. Kotalíková p. Palusová Přírodovědné př. Environmentální výchova-zábavné a efektivní učení p. Dvořáková Společenskovědní př. Regionální a malé dějiny ve výuce dějepisu Tvoření vlastních výukových materiálů pro dějepis p. Bílek p. Bílek Výroční zpráva o činnosti školy

20 Cizí jazyky Zvyšování kvality cizích jazyků na ZŠ 4 semináře p.vlnová ICT Výchovy Pedagogika, didaktika a prevence Řízení školy, BOZP Ostatní Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli Stahování streamového videa z internetu pro výuku Využití interaktivní tabule v hudební výchově Výchova ke zdravému životnímu stylu Odměny a tresty Hodnocení a sebehodnocení žáka Elektronická šikana a jak ji řešit Kdy je učení efektivní Zdravý životní styl ve školách z hlediska bezpečnosti Novely právních předpisů BESIP- soutěže mladých cyklistů Základy finanční gramotnosti pro život Hodnocení plnění hlavních úkolů v oblasti DVPP a řízení školy p. Randová p. Mandovec p. Palusová p. Kotalíková p. Smrčina p. Randová p. Bílek p. Dvořáková p. Randová p. Mandovec p. Týlová p. Mandovec Cíl 5.1 Plánovat další vzdělávání pedagogů a podporovat jejich profesní růst tak, aby byly maximálně zohledňovány cíle a potřeby školy. Podporovat školení pedagogického sboru a organizovat školení prostřednictvím vlastních pracovníků, podporovat v dalším vzdělávání koordinátory Školení celého pedagogického sboru v tomto roce i vzhledem k nízkému objemu financí na DVPP neproběhlo. Vzájemné předávání poznatků a dovedností v práci s ICT bylo realizováno na pravidelných schůzkách týmu tvořícího DUMy. Letos začal studovat předepsané studium ICT koordinátor. Využít maximálně možností vzdělávání financovaného z evropských fondů Téměř beze zbytku byly vyčerpány peníze určené na DVPP v rámci projektu Interaktivní výuka v ZŠ Kovářov (EU peníze školám) 5 seminářů. Dále využili pedagogové v třech případech možnosti absolvovat semináře financované z Evropských fondů zdarma. Evropské peníze stojí také za financováním dlouhodobého studia ICT koordinátora. Výroční zpráva o činnosti školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOVÁŘOV Koncepce dalšího rozvoje školy vychází z pěti základních oblastí.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více