ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000"

Transkript

1 ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000 Jaroslav Hrubý S t a t i Úvod Tato práce vznikla pro Vládní výbor pro zdravotně postižené občany v souvislosti s pokračující diskusí o dotacích pro občanská sdružení zdravotně postižených. Tyto dotace poskytuje v ČR Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodující část dotací občanským sdružením zdravotně postižených však zhruba od roku 1994, kdy na ně přešla hlavní odpovědnost za zdravotně postižené z Ministerstva zdravotnictví, poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 1998 ale MPSV začalo zásadním způsobem svou dotační politiku měnit s tím, že chce nadále dotovat pouze sociální služby, a to bez ohledu na to, zda je zajišťují občanská sdružení zdravotně postižených nebo jiné nestátní subjekty. Při velmi omezených možnostech získat prostředky z jiných zdrojů (např. od sponzorů) se tak řada těch občanských sdružení zdravotně postižených, která sama poskytují služby pouze v omezené míře, dostala na okraj bytí a nebytí (tab. 1). Zdrojová data Při analýze byla použita data, která jsou běžně dostupná. Přehled poskytnutých dotací za roky 1999 a 2000 zveřejnilo MPSV na svých internetových stránkách. V předchozích letech byly dotace poskytované jednotlivými rezorty občanským sdružením zdravotně postižených zveřejňovány v novinách zdravotně postižených Můžeš" i v dalších časopisech zdravotně postižených. Odtud byla čerpána data za roky 1996 až Tato data sice obsahují prakticky všechny údaje o občanských sdruženích zdravotně postižených, nikoliv však všechny údaje o ostatních dotovaných občanských sdruženích (chybí např. údaje o dotacích poskytnutých Armádě spásy v letech 1996 a 1997 atd., i když i tyto údaje jsou jistě na MPSV k dispozici). Dalším zdrojem dat jsou státní rozpočty České republiky na jednotlivé roky. Možnost bezproblémově získat údaje prakticky o všech prostředcích ze státního rozpočtu, které byly poskytnuté občanským sdružením zdravotně postižených, do značné míry vyvrací námitku, 197

2 že tyto dotace dříve nebyly poskytovány transparentně. Názvy projektů do roku 1997 mnohem přesněji odpovídají skutečné charakteristice prováděné činnosti. Tehdy totiž bylo možné žádat o dotace na hospodářsko-správní náklady občanských sdružení zdravotně postižených. Pod existenčním tlakem změn dotační politiky MPSV však byly postupně názvy projektů měněny a hospodářsko- -správní náklady byly rozpouštěny přímo do činností. Typy dotovaných subjektů MPSV poskytuje dotace nestátním neziskovým subjektům, a to občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., humanitárním zařízením církví dle zákona č. 308/1991 Sb., obecně prospěšným společnostem podle zákona č. 248/1995 Sb. a fyzickým osobám. Všech dotovaných typů nestátních subjektů se v našem rozboru týkají pouze tab. 1 a tab. 2. Ostatní tabulky se týkají pouze občanských sdružení. Klasifikace občanských sdružení podle jejich typu Pojem občanské sdružení" u nás zahrnuje nepřeberné množství různých typů organizací, spolků, korporací a někdy i organizací, které jsou ve skutečnosti spíše nadacemi či obecně prospěšnými společnostmi. Došlo k tomu proto, že ze všech typů nestátních neziskových organizací bylo právě pro občanská sdružení relativně nejsnazší dostat se ke státním dotacím, protože začala vznikat historicky nejdříve. Dotace na činnost a získání vhodných prostor z majetku bývalého SSM a KSČ i z jiných zdrojů však umožnily občanským sdružením zdravotně postižených nejen nebývale rozvinout vlasmi činnost, ale řada z nich začala dokonce zajišťovat i sociální služby pro zdravotně postižené, které u nás do té doby neexistovaly. Problém s dotacemi nastal v roce 1997 ve chvíli, kdy byla položka Neinvestiční dotace občanským sdružením v kapitole MPSV přejmenována na Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby" (tab. 1). Pro občanská sdružení se tak to, co původně zajišťovala z nedostatku jiného řešení a s velikým nadšením, stalo jedinou možností pro získání prostředků od státu. Pro účely tohoto rozboru jsme se pokusili dotovaná občanská sdružení roztřídit do několika základních kategorií. Za občanská sdružení zdravotně postižených považujeme v souladu s běžnou definicí taková sdružení, jejichž většinu členů tvoří zdravotně postižení či jejich zákonní zástupci. Za občanská sdružení seniorů považujeme ta sdružení, jejichž členy jsou převážně sami senioři. Za náboženská občanská sdružení považujeme sdružení věncích občanů, což však samozřejmě neznamená, že by tato občanská sdružení nepracovala i pro nevěřící a občany hlásící se k jinému vyznání. Zdůrazňujeme, že zde jde o občanská sdružení, nikoliv církve či humanitární organizace církví nebo účelová zařízení církví. 198

3 Jako drogy jsou v tabulkách označeny nestátní organizace zabývající se převážně problematikou drogově závislých. Profesní občanská sdružení jsou spolky profesionálních pracovníků (např. sociální pracovníci, speciální pedagogové, tlumočníci, lékaři) působících v sociální oblasti. Jako ostatní jsou zařazena ta občanská sdružení, která nelze jednoznačně zatřídit do předchozích kategorií. Klasifikace sdružení zdravotně postižených podle typu zdravotního postižení Autor je jedním z nej rozhodnějších odpůrců dělení sdružení zdravotně postižených podle tzv. hlavních typů vad, protože mezi potřebami jednotlivých skupin uvnitř těchto hlavních" vad existují nesrovnatelně větší rozdíly než napříč těmito skupinami (např. prelingválně neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí mají mnohem méně společných potřeb než např. nedoslýchaví a slabozrací). Přesto bylo v tomto rozboru dělení podle hlavních vad použito, protože mnozí posuzovatelé projektů si této skutečnosti v plném rozsahu vědomi nejsou. Podle typu zdravotního postižení můžeme rozdělit občanská sdružení postižených na sdružení: duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, sluchově postižených, zrakově postižených. Dále je použit termín chronické nemoci, protože jinak používané termíny jako civilizační choroby (je třeba rakovina civilizační choroba?) či vnitřně postižení (není vada sluchu také vnitřním postižením?) jsou matoucí. Jako smíšené vady jsou označeny organizace zdravotně postižených, které se starají o všechny zdravotně postižené bez ohledu na nějaký specifický typ zdravotního postižení. Sdružení označená jako kombinované vady jsou sdruženími nejzávažněji postižených, kde je několik typů postižení přítomno současně u téhož jedince. Do této kategorie patří i hluchoslepí. Klasifikace projektů podle typu činnosti Při klasifikaci typu činností jsme se snažili v maximální míře vycházet z typologie sociálních služeb tak, jak byla uvedena v Programech a prioritách MPSV na str. B/l [2], ve sborníku projektového úkolu Akreditace sociálních služeb na str. 1/3 a dále [3] a definic těchto činností uvedených ve sborníku Konference o standardech sociálních služeb [4], Konkrétně jde o tyto činnosti: * Služby sociální péče Asistenční služby: osobní asistence, pečovatelská služba, chráněné dílny, respitní péče, stacionáře. Rezidenční služby: domovy pro seniory a zdravotně postižené, chráněné bydlení, penziony (ty však MPSV dotovat nechce [2]). * Služby sociální intervence Služby včasné pomoci: kontaktní práce, raná intervence. 1199

4 Služby pomáhající při řešení: poradny, denní stacionáře, domy na půl cesty, podporované zaměstnání, terapeutické komunity, krizová pomoc, azylové domy, tísňová péče. Služby zabezpečující podmínky pro přežití: denní centra, noclehárny. Do těchto kategorií není příliš obtížné zatřídit projekty občanských sdružení poskytujících služby osobám v sociální nouzi. Z činností občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2000, kdy již byla tato metodika zavedena, se nám však do nich podařilo zařadit necelou třetinu. Zavedli jsme proto ještě další kategorie činností: Ostatní služby sociální intervence" Ucelená rehabilitace (zde bez její medicínské složky, která je hrazena jiným způsobem): edukace zdravotně postižených týkající se zvládání jejich postižení, nácvik sebeobsluhy, skupinová psychoterapie, socioterapie, sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace, rekvalifikace, pomoc při hledání uplatnění na volném trhu práce, integrace zdravotně postižených a nácvik používání, popř. zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Rekondiční pobyty. Blíže nespecifikované sociální služby (např. Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR). Samostatnou kategorii jsme zavedli pro Veřejně účelné 2 ' aktivity občanských sdružení zdravotně postižených Každodenní činnost občanských sdružení zdravotně postižených: spolková činnost zdravotně postižených, provozování kluboven a domovů zdravotně postižených, poradenství členům v běžných životních situacích, zaměstnávání zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců. (Do této kategorie zařazujeme i projekty z předchozích let, které měly přímo v názvu hospodářsko-správní náklady). " Jde o služby, které podle našeho názoru jednoznačně patří mezi služby sociální intervence. MPSV je však ve své typologii neuvádí, musíme je proto zařadit zvlášť. 21 Neustále pokračuje diskuse o vzájemně a veřejně prospěšných činnostech, svépomocných činnostech atd. Tak např. v práci [1] na sir. 26 se uvádí:...v rámci financování veřejných služeb by měl stát zřetelně rozlišoval mezi projekty, které slouží k naplňováni vzájemně prospěšných cílů poskytovatele, a mezi projekty, které naplňuji obecně (veřejně) prospěšné cíle... Definici a rozlišením mezi organizacemi vzájemně prospěšnými a obecně (veřejně) prospěšnými se v současné době zabývá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace..." Čistě verbálně proti této úvaze nelze nic namítat. Problém, a to mimořádný, na který upozorňuje např. doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., v publikaci Spolkové právo na str. 13 [5], je, že termín prospěšnost" je apriorně citově zabarven a je téměř nemožné ho definovat právnicky, což se ostatně potvrdilo při mnohaletých sporech při přípravě zákona o obecně prospěšných společnostech. Proto úmyslně používáme termín veřejně účelné aktivity", který je citově neutrální a má u nás delší tradici. 200

5 Obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených: legislativní činnost, sociálně-právní poradenství, koordinace činnosti občanských sdružení zdravotně postižených. Informatika: informace pro zdravotně postižené, školení zdravotně postižených, informace o zdravotně postižených, školení odborníků pro práci se zdravotně postiženými, expertní činnost pro pracovníky státní správy, publikační činnost pro zdravotně postižené a odbornou veřejnost, odbomé konference a semináře. Prezentace (výchova veřejnosti): publikační činnost pro informaci široké veřejnosti, speciální olympiády, abilympiády, dny zdravotně postižených či seniorů, veletrhy a výstavy. Zahraniční styky. Jsme si vědomi, že použitá klasifikace činností je stejně diskutabilní, jako každá jiná. Ostatně to byl právě způsob klasifikace činností, co diskusi okolo dotační politiky MPSV vyvolalo. Pozici autora oslabuje skutečnost, že neměl k dispozici plná znění projektů, ale pouze jejich názvy. Jeho výhodou je však na druhé straně důvěrná znalost většiny občanských sdružení zdravotně postižených. Výsledky Soustředění dat v počítači umožňuje analyzovat data z téměř libovolných hledisek, kombinovat jednotlivé položky, vytvářet položky nové atd. Základní vytvořenou tabulkou, ze které vycházejí všechny ostatní rozbory, je přehled dotací všem typům občanských sdružení poskytnutých na jejich jednotlivé projekty v letech 1996 až Tato tabulka je však tak rozsáhlá (téměř 1000 řádek), že by její publikace spotřebovala značnou část rozsahu tohoto časopisu, a proto ji zde neuvádíme. Vážným zájemcům ji však můžeme poskytnout. Pro přehlednost připojujeme pouze několik tabulek ze základní tabulky odvozených. Jejich studiem lze dojít mj. k následujícím závěrům: Dotace různým typům nestátních subjektů (tab. 2) V letech 1996 (ale již předtím) až 1998 byly dotace pro jednotlivé typy subjektů i jednotlivé typy vad víceméně konstantní. Pokud zde najdeme náhlé odchylky (např. malá dotace občanským sdružením s náboženským zaměřením v roce 1997), není to způsobeno změnou dotační politiky, ale chybějícími daty (viz úvod článku). V období 1999 až 2000 dochází k poklesu dotací občanským sdružením zdravotně postižených zhruba ze 181 mil. Kč na 160 mil. Kč, tj. téměř o 12 %. Naproti tomu se zhruba ve stejném poměru zvyšují dotace humanitárním zařízením církví (ze 165 na 182 mil. Kč) a ostatním občanským sdružením (ze zhruba 32 mil. na 50 mil. Kč). Podstatně se zvyšují dotace na prevenci drogových závislostí (ze zhruba 9 mil. zhruba na 25 mil. Kč). Dotovány začínají být i obecně prospěšné společnosti (7 mil. Kč v roce 2000) a fyzické osoby (1 mil. Kč v roce 2000). Respektujeme plně, že MPSV musí vybrat nejlepší nabídku bez ohledu na typ poskytovatele. Považujeme však za nezbytné upozornit, že občanská sdružení

6 zdravotně postižených zaměstnávají i při zajišťováni sociálních služeb zdravotně postižené, kteří jinak zaměstnání jenom obtížně najdou. Vyhlašování zadání na sociální služby je veřejnou zakázkou jako cokoliv jiného a organizace zaměstnávající zdravotně postižené by při ní měly být preferovány. Dotace pro občanská sdružení ZP podle jednotlivých typů postižení (tab. 3) Opět je třeba zdůraznit, že MPSV v minulosti nemělo dotační program pro občanská sdružení zdravotně postižených přihlížející k jednotlivým typům postižení 3 '. Na druhé straně je však v občanských sdruženích zdravotně postižených právě celková výše dotací poskytnutých na projekty organizací daného typu postižení velice pozomě sledována a zdravotně postižení z ní usuzují na to, jakou závažnost stát přisuzuje jejich specifickým problémům a kam je řadí na pomyslném žebříčku osob potřebujících státní pomoc. Podívejme se tedy na časové trendy: Po celou dobu narůstají dotace pro občanská sdružení kombinovaných vad, což je jistě velice správné, protože jde o nejzávažnější postižení. I tak jsou tyto dotace v celkové položce zanedbatelné (méně než 4 mil. Kč). Značně narůstají dotace pro sdružení pečující o duševně nemocné z cca 18 mil. (1996) na cca 26 mil. (1999). Zhruba konstantní zůstávají dotace pro sdružení chronicky nemocných (cca 7 mil. Kč). S výjimkou propadu v letech 1998 a 1999 (který neumíme vysvětlit) zůstávají poměrně vyrovnané dotace pro sdružení pečující o mentálně postižené (cca 30 mil. Kč). Zhruba konstantní zůstávají také dotace pro občanská sdružení tělesně postižených (cca 27 mil. Kč). Značně se však snižují dotace pro sdružení pečující o zdravotně postižené bez ohledu na typ postižení - smíšené vady (z 50 mil. v rocel998 na 40 mil. v roce 2000), což je o 20 %. Nejvíce a soustavně však od roku 1998 klesají dotace pro občanská sdružení zrakově a sluchově postižených. U zrakově postižených tento propad činí v období téměř 10 mil. Kč, což je skoro 30 %, a u sluchově postižených ve stejném období dochází k poklesu o více než 7 mil. Kč, což je dokonce o 40 %. Dotované činnosti (tab. 4) V kategorii služby sociální péče zůstávají zhruba konstantní dotace na rezidenční služby- kolem 10 mil. Kč ročně. Vyšší výdaj v roce 1997 byl způsoben dotací na střediska bydlení pro mentálně postižené Duha. 3) Přihlédnutí k typu postižení (klientely) se však naneštěstí objevilo v Programech a prioritách MPSV (tab. B2[2J) a bylo jedním z nejzávažnějších důvodů pro demonstrace nevidomých a neslyšících. 202

7 Projekty zdravotně postižených je velice obtížné zařazovat do služeb sociální intervence v typologii MPSV, jak je patrné v kapitole Klasifikace projektů podle typu činnosti. Většinu projektů, které se sem podařilo zařadit, tvoří poradenství. Celkově se dotace na projekty služeb sociální intervence pohybují kolem necelých 8 mil. Kč ročně. MPSV však služby sociální intervence zajišťované občanskými sdruženími zdravotně postižených ve skutečnosti dotuje, i když se k nim ve své typologii nehlásí. Velmi značně narostly dotace na projekty, které zařazujeme do ucelené rehabilitace - ze 16 mil. Kč v roce 1996 na 42 mil. Kč v roce Víceméně konstantní zůstávají dotace na pomůcky (cca 8 mil. Kč ročně). MPSV postupně omezilo své dotace na rekondiční pobyty, které klesly zhruba ze 14 mil. Kč (do roku 1998) na 10 mil. Kč v roce I když je to značný pokles, byl částečně kompenzován Ministerstvem zdravotnictví, tudíž ani v tomto případě nejde o změnu zásadní. Rovněž prakticky konstantní zůstávají dotace na nespecifikované sociální služby zdravotně postiženým, mezi kterými tvoří zcela rozhodující část dotace na Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR Sdružení zdravotně postižených. Zatímco u kategorie ostatní služby sociální intervence jsme si jisti, že je bude MPSV samo, nebo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dotovat i v budoucnu, činnosti, které jsme zahrnuli do společné kategorie veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, bohužel mezi preferenční priority MPSV nejspíše nepatří. V této kategorii zůstaly v letech 1996 až 2000 prakticky konstantní dotace na činnosti, které jsme označili jako obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených (kolem 7 mil. Kč ročně). Jde především o legislativní a koordinační činnost největších střechových organizací zdravotně postižených. Zde je však třeba konstatovat, že tyto dotace byly v posledních dvou letech přiznávány až po několika odvolacích řízeních a že jde o činnost, která v dotačních prioritách MPSV nadále není. Nárůst dotací na prezentace je v posledních třech letech způsoben především dotacemi, které byly poskytnuty na přípravu 5. světové abilympiády (není zde zahrnuto posledních 5 mil. Kč poskytnutých dodatečně v srpnu 2000). Prakticky však byly zastaveny dotace na speciální olympiády mentálně postižených a i o položce prezentace se lze domnívat, že na ni MPSV nadále přispívat nebude. Zahraniční styky přestalo MPSV v roce 2000 dotovat úplně. Opět respektujeme právo MPSV rozhodnout, že tyto styky dotovat ze své kapitoly nebude. Přesto si však klademe otázku, zda úspora částky, která nikdy nepřekročila 2 mil. Kč ze státního rozpočtu, vyváží odříznutí našich občanských sdružení od jejich zahraničních partnerských či střechových organizací právě v době, kdy se u nás vstup do Evropy" skloňuje všude ve všech pádech. 203

8 K nejdramatičtějším změnám však došlo v dotacích na dva typy činností - asistenční služby a činnost občanských sdružení. Složení těchto položek je uvedeno na stránkách 199 až 201. Položka činnost občanských sdružení zahrnuje i tzv. hospodářsko-správní náklady (HSN) sdružení v letech, kdy takto bylo možno projekty nazývat. Tak např. v roce 1996 tvořily z celkových asi 63 mil. Kč na tuto činnost téměř 40 mil. Kč projekty, které měly HSN přímo v názvu. Poté MPSV začalo vyžadovat, aby tyto náklady byly rozpouštěny přímo do projektů sociálních služeb. Téměř zrcadlový průběh dotací na asistenční služby naznačuje, že značná část HSN byla v souladu s tímto požadavkem převedena právě do těchto služeb. Podle našeho názoru to umožňuje především kategorie stacionáře", která ostatně byla několika občanskými sdruženími použitajiž v roce 1996 v názvech projektů k pokrytí nákladů kluboven. Ve Standardech kvality sociálních služeb MPSV [4] se komplex sociálních služeb stacionář" vyskytuje ve dvou různých modifikacích a se dvěma různými koordinátory pracovních skupin - Denní stacionář" (Daniel Kaucký) a Stacionáře" (Ivana Plechatá). Text je však v obou případech zcela identický. Citujeme: Definice komplexu služeb: Denní stacionář je komplex služeb sociální intervence (!) zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Složení komplexu služeb: pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací, aktivační nebo terapeutické služby. Do této definice se vejde jakákoliv klubová činnost zdravotně postižených, jenom si nejsme jisti, zda to bylo skutečně záměrem. Závěr Nepochybujeme, že zásady dotační politiky MPSV budou i nadále upřesňovány, je však prakticky jisté, že MPSV bude nadále dotovat především služby sociální péče a služby sociální intervence. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby MPSV v dohodě s MZ určilo, který z těchto rezortů bude v budoucnu dotovat ucelenou rehabilitaci, nácvik používání a zapůjčování pomůcek, rekondiční pobyty a nespecifikované sociální služby. Jde o celkovou částku cca 85 mil. Kč. Pro poskytování dotací na tyto služby není podle našeho názoru potřeba vytvářet žádnou novou metodiku 4 '. Jsme však přesvědčeni [6], že je vysoce žádoucí poskytovat státní dotace i na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, a to již minimálně proto, že je při nich zaměstnávána 4) V případě ucelené rehabilitace je však třeba najít systémové řešení, jak ji hradit jinak než dotacemi pro občanská sdruženi. 204

9 řada zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců a že tyto aktivity občanských sdruženi zdravotně postižených vždy významně přispívaly k udržení sociálního smíru v této velice citlivé oblasti. V roce 1999 byly na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených poskytnuty dotace ve výši cca 40 mil. Kč a odhadujeme, že po upřesnění definic v ostatních kategoriích by se realističtěji mohlo jednat o částku asi 60 mil. Kč ročně. Ať se již tato položka bude jmenovat Veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, Svépomocné aktivity zdravotně postižených, nebo opět Neinvestiční dotace občanským sdružením zdravotně postižených, či jakkoliv jinak, domníváme se, že dotace na tuto činnost by měly být přidělovány podle jiné metodiky a možná i jiným rezortem než dotace na sociální služby osobám v sociální nouzi. Literatura: [1] MÁTL, O. et al.: Dotační politika Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha, MPSV ISBN [2] Dotační řízení MPSV. Podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny. Praha, MPSV [3] Materiály k projektovému úkolu Akreditace sociálních služeb. Praha, MPSV [4] Sborník konference Standardy kvality sociálních služeb. Praha, MPSV [5] TELEC, I: Spolkové právo. Praha, C. H. Beck ISBN [6] HRUBÝ, J.: Má stát přispívat na spolkovou činnost postižených? Můžeš. roč. VIII, č. 2, 2000, s. 8. Tab. 1.: Vývoj položky na dotace v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věci ČR Běžné výdaje ÚSP řízených ministerstvem Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní dotace a příspěvky Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby Dotace ČK.CH na domovy duchovních a řeholnic Program protidrogové politiky

10 Tab. 2: Dotace různým typům nestátních subjektů Rok zdravotně postiženi Občanská sdružení senioři náboženská drogy profesní ostatní Humanit zařizení církví Fyzické osoby Obecné prospěsné společnosti součet Občanská sdruženi zdravotné postižení senioři - A - náboženská X drogy profesní -ostatní církve % církve _ dravotné postlier 1 " "j občanská sdruž >ni s náboženským zaměfonírr * # ostatní občanská sdruženi # ^ H r- drogy^, L * i n t

11 Tab.3: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených podle jednotlivých typů postižení Rok kombinované vady chronické nemoci dusevně nemocni sluchové postiženi tělesně postižení zrakově postižení mentálně postižení smíiené vady

12 M O 00 Tab. 4: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených v závislosti na typu činnosti Rok Služby sociální péče Služby sociální intervence Ostatní služby sociální intervence Veřejně účelné aktivity

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více