ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000"

Transkript

1 ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000 Jaroslav Hrubý S t a t i Úvod Tato práce vznikla pro Vládní výbor pro zdravotně postižené občany v souvislosti s pokračující diskusí o dotacích pro občanská sdružení zdravotně postižených. Tyto dotace poskytuje v ČR Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodující část dotací občanským sdružením zdravotně postižených však zhruba od roku 1994, kdy na ně přešla hlavní odpovědnost za zdravotně postižené z Ministerstva zdravotnictví, poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 1998 ale MPSV začalo zásadním způsobem svou dotační politiku měnit s tím, že chce nadále dotovat pouze sociální služby, a to bez ohledu na to, zda je zajišťují občanská sdružení zdravotně postižených nebo jiné nestátní subjekty. Při velmi omezených možnostech získat prostředky z jiných zdrojů (např. od sponzorů) se tak řada těch občanských sdružení zdravotně postižených, která sama poskytují služby pouze v omezené míře, dostala na okraj bytí a nebytí (tab. 1). Zdrojová data Při analýze byla použita data, která jsou běžně dostupná. Přehled poskytnutých dotací za roky 1999 a 2000 zveřejnilo MPSV na svých internetových stránkách. V předchozích letech byly dotace poskytované jednotlivými rezorty občanským sdružením zdravotně postižených zveřejňovány v novinách zdravotně postižených Můžeš" i v dalších časopisech zdravotně postižených. Odtud byla čerpána data za roky 1996 až Tato data sice obsahují prakticky všechny údaje o občanských sdruženích zdravotně postižených, nikoliv však všechny údaje o ostatních dotovaných občanských sdruženích (chybí např. údaje o dotacích poskytnutých Armádě spásy v letech 1996 a 1997 atd., i když i tyto údaje jsou jistě na MPSV k dispozici). Dalším zdrojem dat jsou státní rozpočty České republiky na jednotlivé roky. Možnost bezproblémově získat údaje prakticky o všech prostředcích ze státního rozpočtu, které byly poskytnuté občanským sdružením zdravotně postižených, do značné míry vyvrací námitku, 197

2 že tyto dotace dříve nebyly poskytovány transparentně. Názvy projektů do roku 1997 mnohem přesněji odpovídají skutečné charakteristice prováděné činnosti. Tehdy totiž bylo možné žádat o dotace na hospodářsko-správní náklady občanských sdružení zdravotně postižených. Pod existenčním tlakem změn dotační politiky MPSV však byly postupně názvy projektů měněny a hospodářsko- -správní náklady byly rozpouštěny přímo do činností. Typy dotovaných subjektů MPSV poskytuje dotace nestátním neziskovým subjektům, a to občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., humanitárním zařízením církví dle zákona č. 308/1991 Sb., obecně prospěšným společnostem podle zákona č. 248/1995 Sb. a fyzickým osobám. Všech dotovaných typů nestátních subjektů se v našem rozboru týkají pouze tab. 1 a tab. 2. Ostatní tabulky se týkají pouze občanských sdružení. Klasifikace občanských sdružení podle jejich typu Pojem občanské sdružení" u nás zahrnuje nepřeberné množství různých typů organizací, spolků, korporací a někdy i organizací, které jsou ve skutečnosti spíše nadacemi či obecně prospěšnými společnostmi. Došlo k tomu proto, že ze všech typů nestátních neziskových organizací bylo právě pro občanská sdružení relativně nejsnazší dostat se ke státním dotacím, protože začala vznikat historicky nejdříve. Dotace na činnost a získání vhodných prostor z majetku bývalého SSM a KSČ i z jiných zdrojů však umožnily občanským sdružením zdravotně postižených nejen nebývale rozvinout vlasmi činnost, ale řada z nich začala dokonce zajišťovat i sociální služby pro zdravotně postižené, které u nás do té doby neexistovaly. Problém s dotacemi nastal v roce 1997 ve chvíli, kdy byla položka Neinvestiční dotace občanským sdružením v kapitole MPSV přejmenována na Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby" (tab. 1). Pro občanská sdružení se tak to, co původně zajišťovala z nedostatku jiného řešení a s velikým nadšením, stalo jedinou možností pro získání prostředků od státu. Pro účely tohoto rozboru jsme se pokusili dotovaná občanská sdružení roztřídit do několika základních kategorií. Za občanská sdružení zdravotně postižených považujeme v souladu s běžnou definicí taková sdružení, jejichž většinu členů tvoří zdravotně postižení či jejich zákonní zástupci. Za občanská sdružení seniorů považujeme ta sdružení, jejichž členy jsou převážně sami senioři. Za náboženská občanská sdružení považujeme sdružení věncích občanů, což však samozřejmě neznamená, že by tato občanská sdružení nepracovala i pro nevěřící a občany hlásící se k jinému vyznání. Zdůrazňujeme, že zde jde o občanská sdružení, nikoliv církve či humanitární organizace církví nebo účelová zařízení církví. 198

3 Jako drogy jsou v tabulkách označeny nestátní organizace zabývající se převážně problematikou drogově závislých. Profesní občanská sdružení jsou spolky profesionálních pracovníků (např. sociální pracovníci, speciální pedagogové, tlumočníci, lékaři) působících v sociální oblasti. Jako ostatní jsou zařazena ta občanská sdružení, která nelze jednoznačně zatřídit do předchozích kategorií. Klasifikace sdružení zdravotně postižených podle typu zdravotního postižení Autor je jedním z nej rozhodnějších odpůrců dělení sdružení zdravotně postižených podle tzv. hlavních typů vad, protože mezi potřebami jednotlivých skupin uvnitř těchto hlavních" vad existují nesrovnatelně větší rozdíly než napříč těmito skupinami (např. prelingválně neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí mají mnohem méně společných potřeb než např. nedoslýchaví a slabozrací). Přesto bylo v tomto rozboru dělení podle hlavních vad použito, protože mnozí posuzovatelé projektů si této skutečnosti v plném rozsahu vědomi nejsou. Podle typu zdravotního postižení můžeme rozdělit občanská sdružení postižených na sdružení: duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, sluchově postižených, zrakově postižených. Dále je použit termín chronické nemoci, protože jinak používané termíny jako civilizační choroby (je třeba rakovina civilizační choroba?) či vnitřně postižení (není vada sluchu také vnitřním postižením?) jsou matoucí. Jako smíšené vady jsou označeny organizace zdravotně postižených, které se starají o všechny zdravotně postižené bez ohledu na nějaký specifický typ zdravotního postižení. Sdružení označená jako kombinované vady jsou sdruženími nejzávažněji postižených, kde je několik typů postižení přítomno současně u téhož jedince. Do této kategorie patří i hluchoslepí. Klasifikace projektů podle typu činnosti Při klasifikaci typu činností jsme se snažili v maximální míře vycházet z typologie sociálních služeb tak, jak byla uvedena v Programech a prioritách MPSV na str. B/l [2], ve sborníku projektového úkolu Akreditace sociálních služeb na str. 1/3 a dále [3] a definic těchto činností uvedených ve sborníku Konference o standardech sociálních služeb [4], Konkrétně jde o tyto činnosti: * Služby sociální péče Asistenční služby: osobní asistence, pečovatelská služba, chráněné dílny, respitní péče, stacionáře. Rezidenční služby: domovy pro seniory a zdravotně postižené, chráněné bydlení, penziony (ty však MPSV dotovat nechce [2]). * Služby sociální intervence Služby včasné pomoci: kontaktní práce, raná intervence. 1199

4 Služby pomáhající při řešení: poradny, denní stacionáře, domy na půl cesty, podporované zaměstnání, terapeutické komunity, krizová pomoc, azylové domy, tísňová péče. Služby zabezpečující podmínky pro přežití: denní centra, noclehárny. Do těchto kategorií není příliš obtížné zatřídit projekty občanských sdružení poskytujících služby osobám v sociální nouzi. Z činností občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2000, kdy již byla tato metodika zavedena, se nám však do nich podařilo zařadit necelou třetinu. Zavedli jsme proto ještě další kategorie činností: Ostatní služby sociální intervence" Ucelená rehabilitace (zde bez její medicínské složky, která je hrazena jiným způsobem): edukace zdravotně postižených týkající se zvládání jejich postižení, nácvik sebeobsluhy, skupinová psychoterapie, socioterapie, sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace, rekvalifikace, pomoc při hledání uplatnění na volném trhu práce, integrace zdravotně postižených a nácvik používání, popř. zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Rekondiční pobyty. Blíže nespecifikované sociální služby (např. Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR). Samostatnou kategorii jsme zavedli pro Veřejně účelné 2 ' aktivity občanských sdružení zdravotně postižených Každodenní činnost občanských sdružení zdravotně postižených: spolková činnost zdravotně postižených, provozování kluboven a domovů zdravotně postižených, poradenství členům v běžných životních situacích, zaměstnávání zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců. (Do této kategorie zařazujeme i projekty z předchozích let, které měly přímo v názvu hospodářsko-správní náklady). " Jde o služby, které podle našeho názoru jednoznačně patří mezi služby sociální intervence. MPSV je však ve své typologii neuvádí, musíme je proto zařadit zvlášť. 21 Neustále pokračuje diskuse o vzájemně a veřejně prospěšných činnostech, svépomocných činnostech atd. Tak např. v práci [1] na sir. 26 se uvádí:...v rámci financování veřejných služeb by měl stát zřetelně rozlišoval mezi projekty, které slouží k naplňováni vzájemně prospěšných cílů poskytovatele, a mezi projekty, které naplňuji obecně (veřejně) prospěšné cíle... Definici a rozlišením mezi organizacemi vzájemně prospěšnými a obecně (veřejně) prospěšnými se v současné době zabývá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace..." Čistě verbálně proti této úvaze nelze nic namítat. Problém, a to mimořádný, na který upozorňuje např. doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., v publikaci Spolkové právo na str. 13 [5], je, že termín prospěšnost" je apriorně citově zabarven a je téměř nemožné ho definovat právnicky, což se ostatně potvrdilo při mnohaletých sporech při přípravě zákona o obecně prospěšných společnostech. Proto úmyslně používáme termín veřejně účelné aktivity", který je citově neutrální a má u nás delší tradici. 200

5 Obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených: legislativní činnost, sociálně-právní poradenství, koordinace činnosti občanských sdružení zdravotně postižených. Informatika: informace pro zdravotně postižené, školení zdravotně postižených, informace o zdravotně postižených, školení odborníků pro práci se zdravotně postiženými, expertní činnost pro pracovníky státní správy, publikační činnost pro zdravotně postižené a odbornou veřejnost, odbomé konference a semináře. Prezentace (výchova veřejnosti): publikační činnost pro informaci široké veřejnosti, speciální olympiády, abilympiády, dny zdravotně postižených či seniorů, veletrhy a výstavy. Zahraniční styky. Jsme si vědomi, že použitá klasifikace činností je stejně diskutabilní, jako každá jiná. Ostatně to byl právě způsob klasifikace činností, co diskusi okolo dotační politiky MPSV vyvolalo. Pozici autora oslabuje skutečnost, že neměl k dispozici plná znění projektů, ale pouze jejich názvy. Jeho výhodou je však na druhé straně důvěrná znalost většiny občanských sdružení zdravotně postižených. Výsledky Soustředění dat v počítači umožňuje analyzovat data z téměř libovolných hledisek, kombinovat jednotlivé položky, vytvářet položky nové atd. Základní vytvořenou tabulkou, ze které vycházejí všechny ostatní rozbory, je přehled dotací všem typům občanských sdružení poskytnutých na jejich jednotlivé projekty v letech 1996 až Tato tabulka je však tak rozsáhlá (téměř 1000 řádek), že by její publikace spotřebovala značnou část rozsahu tohoto časopisu, a proto ji zde neuvádíme. Vážným zájemcům ji však můžeme poskytnout. Pro přehlednost připojujeme pouze několik tabulek ze základní tabulky odvozených. Jejich studiem lze dojít mj. k následujícím závěrům: Dotace různým typům nestátních subjektů (tab. 2) V letech 1996 (ale již předtím) až 1998 byly dotace pro jednotlivé typy subjektů i jednotlivé typy vad víceméně konstantní. Pokud zde najdeme náhlé odchylky (např. malá dotace občanským sdružením s náboženským zaměřením v roce 1997), není to způsobeno změnou dotační politiky, ale chybějícími daty (viz úvod článku). V období 1999 až 2000 dochází k poklesu dotací občanským sdružením zdravotně postižených zhruba ze 181 mil. Kč na 160 mil. Kč, tj. téměř o 12 %. Naproti tomu se zhruba ve stejném poměru zvyšují dotace humanitárním zařízením církví (ze 165 na 182 mil. Kč) a ostatním občanským sdružením (ze zhruba 32 mil. na 50 mil. Kč). Podstatně se zvyšují dotace na prevenci drogových závislostí (ze zhruba 9 mil. zhruba na 25 mil. Kč). Dotovány začínají být i obecně prospěšné společnosti (7 mil. Kč v roce 2000) a fyzické osoby (1 mil. Kč v roce 2000). Respektujeme plně, že MPSV musí vybrat nejlepší nabídku bez ohledu na typ poskytovatele. Považujeme však za nezbytné upozornit, že občanská sdružení

6 zdravotně postižených zaměstnávají i při zajišťováni sociálních služeb zdravotně postižené, kteří jinak zaměstnání jenom obtížně najdou. Vyhlašování zadání na sociální služby je veřejnou zakázkou jako cokoliv jiného a organizace zaměstnávající zdravotně postižené by při ní měly být preferovány. Dotace pro občanská sdružení ZP podle jednotlivých typů postižení (tab. 3) Opět je třeba zdůraznit, že MPSV v minulosti nemělo dotační program pro občanská sdružení zdravotně postižených přihlížející k jednotlivým typům postižení 3 '. Na druhé straně je však v občanských sdruženích zdravotně postižených právě celková výše dotací poskytnutých na projekty organizací daného typu postižení velice pozomě sledována a zdravotně postižení z ní usuzují na to, jakou závažnost stát přisuzuje jejich specifickým problémům a kam je řadí na pomyslném žebříčku osob potřebujících státní pomoc. Podívejme se tedy na časové trendy: Po celou dobu narůstají dotace pro občanská sdružení kombinovaných vad, což je jistě velice správné, protože jde o nejzávažnější postižení. I tak jsou tyto dotace v celkové položce zanedbatelné (méně než 4 mil. Kč). Značně narůstají dotace pro sdružení pečující o duševně nemocné z cca 18 mil. (1996) na cca 26 mil. (1999). Zhruba konstantní zůstávají dotace pro sdružení chronicky nemocných (cca 7 mil. Kč). S výjimkou propadu v letech 1998 a 1999 (který neumíme vysvětlit) zůstávají poměrně vyrovnané dotace pro sdružení pečující o mentálně postižené (cca 30 mil. Kč). Zhruba konstantní zůstávají také dotace pro občanská sdružení tělesně postižených (cca 27 mil. Kč). Značně se však snižují dotace pro sdružení pečující o zdravotně postižené bez ohledu na typ postižení - smíšené vady (z 50 mil. v rocel998 na 40 mil. v roce 2000), což je o 20 %. Nejvíce a soustavně však od roku 1998 klesají dotace pro občanská sdružení zrakově a sluchově postižených. U zrakově postižených tento propad činí v období téměř 10 mil. Kč, což je skoro 30 %, a u sluchově postižených ve stejném období dochází k poklesu o více než 7 mil. Kč, což je dokonce o 40 %. Dotované činnosti (tab. 4) V kategorii služby sociální péče zůstávají zhruba konstantní dotace na rezidenční služby- kolem 10 mil. Kč ročně. Vyšší výdaj v roce 1997 byl způsoben dotací na střediska bydlení pro mentálně postižené Duha. 3) Přihlédnutí k typu postižení (klientely) se však naneštěstí objevilo v Programech a prioritách MPSV (tab. B2[2J) a bylo jedním z nejzávažnějších důvodů pro demonstrace nevidomých a neslyšících. 202

7 Projekty zdravotně postižených je velice obtížné zařazovat do služeb sociální intervence v typologii MPSV, jak je patrné v kapitole Klasifikace projektů podle typu činnosti. Většinu projektů, které se sem podařilo zařadit, tvoří poradenství. Celkově se dotace na projekty služeb sociální intervence pohybují kolem necelých 8 mil. Kč ročně. MPSV však služby sociální intervence zajišťované občanskými sdruženími zdravotně postižených ve skutečnosti dotuje, i když se k nim ve své typologii nehlásí. Velmi značně narostly dotace na projekty, které zařazujeme do ucelené rehabilitace - ze 16 mil. Kč v roce 1996 na 42 mil. Kč v roce Víceméně konstantní zůstávají dotace na pomůcky (cca 8 mil. Kč ročně). MPSV postupně omezilo své dotace na rekondiční pobyty, které klesly zhruba ze 14 mil. Kč (do roku 1998) na 10 mil. Kč v roce I když je to značný pokles, byl částečně kompenzován Ministerstvem zdravotnictví, tudíž ani v tomto případě nejde o změnu zásadní. Rovněž prakticky konstantní zůstávají dotace na nespecifikované sociální služby zdravotně postiženým, mezi kterými tvoří zcela rozhodující část dotace na Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR Sdružení zdravotně postižených. Zatímco u kategorie ostatní služby sociální intervence jsme si jisti, že je bude MPSV samo, nebo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dotovat i v budoucnu, činnosti, které jsme zahrnuli do společné kategorie veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, bohužel mezi preferenční priority MPSV nejspíše nepatří. V této kategorii zůstaly v letech 1996 až 2000 prakticky konstantní dotace na činnosti, které jsme označili jako obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených (kolem 7 mil. Kč ročně). Jde především o legislativní a koordinační činnost největších střechových organizací zdravotně postižených. Zde je však třeba konstatovat, že tyto dotace byly v posledních dvou letech přiznávány až po několika odvolacích řízeních a že jde o činnost, která v dotačních prioritách MPSV nadále není. Nárůst dotací na prezentace je v posledních třech letech způsoben především dotacemi, které byly poskytnuty na přípravu 5. světové abilympiády (není zde zahrnuto posledních 5 mil. Kč poskytnutých dodatečně v srpnu 2000). Prakticky však byly zastaveny dotace na speciální olympiády mentálně postižených a i o položce prezentace se lze domnívat, že na ni MPSV nadále přispívat nebude. Zahraniční styky přestalo MPSV v roce 2000 dotovat úplně. Opět respektujeme právo MPSV rozhodnout, že tyto styky dotovat ze své kapitoly nebude. Přesto si však klademe otázku, zda úspora částky, která nikdy nepřekročila 2 mil. Kč ze státního rozpočtu, vyváží odříznutí našich občanských sdružení od jejich zahraničních partnerských či střechových organizací právě v době, kdy se u nás vstup do Evropy" skloňuje všude ve všech pádech. 203

8 K nejdramatičtějším změnám však došlo v dotacích na dva typy činností - asistenční služby a činnost občanských sdružení. Složení těchto položek je uvedeno na stránkách 199 až 201. Položka činnost občanských sdružení zahrnuje i tzv. hospodářsko-správní náklady (HSN) sdružení v letech, kdy takto bylo možno projekty nazývat. Tak např. v roce 1996 tvořily z celkových asi 63 mil. Kč na tuto činnost téměř 40 mil. Kč projekty, které měly HSN přímo v názvu. Poté MPSV začalo vyžadovat, aby tyto náklady byly rozpouštěny přímo do projektů sociálních služeb. Téměř zrcadlový průběh dotací na asistenční služby naznačuje, že značná část HSN byla v souladu s tímto požadavkem převedena právě do těchto služeb. Podle našeho názoru to umožňuje především kategorie stacionáře", která ostatně byla několika občanskými sdruženími použitajiž v roce 1996 v názvech projektů k pokrytí nákladů kluboven. Ve Standardech kvality sociálních služeb MPSV [4] se komplex sociálních služeb stacionář" vyskytuje ve dvou různých modifikacích a se dvěma různými koordinátory pracovních skupin - Denní stacionář" (Daniel Kaucký) a Stacionáře" (Ivana Plechatá). Text je však v obou případech zcela identický. Citujeme: Definice komplexu služeb: Denní stacionář je komplex služeb sociální intervence (!) zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Složení komplexu služeb: pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací, aktivační nebo terapeutické služby. Do této definice se vejde jakákoliv klubová činnost zdravotně postižených, jenom si nejsme jisti, zda to bylo skutečně záměrem. Závěr Nepochybujeme, že zásady dotační politiky MPSV budou i nadále upřesňovány, je však prakticky jisté, že MPSV bude nadále dotovat především služby sociální péče a služby sociální intervence. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby MPSV v dohodě s MZ určilo, který z těchto rezortů bude v budoucnu dotovat ucelenou rehabilitaci, nácvik používání a zapůjčování pomůcek, rekondiční pobyty a nespecifikované sociální služby. Jde o celkovou částku cca 85 mil. Kč. Pro poskytování dotací na tyto služby není podle našeho názoru potřeba vytvářet žádnou novou metodiku 4 '. Jsme však přesvědčeni [6], že je vysoce žádoucí poskytovat státní dotace i na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, a to již minimálně proto, že je při nich zaměstnávána 4) V případě ucelené rehabilitace je však třeba najít systémové řešení, jak ji hradit jinak než dotacemi pro občanská sdruženi. 204

9 řada zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců a že tyto aktivity občanských sdruženi zdravotně postižených vždy významně přispívaly k udržení sociálního smíru v této velice citlivé oblasti. V roce 1999 byly na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených poskytnuty dotace ve výši cca 40 mil. Kč a odhadujeme, že po upřesnění definic v ostatních kategoriích by se realističtěji mohlo jednat o částku asi 60 mil. Kč ročně. Ať se již tato položka bude jmenovat Veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, Svépomocné aktivity zdravotně postižených, nebo opět Neinvestiční dotace občanským sdružením zdravotně postižených, či jakkoliv jinak, domníváme se, že dotace na tuto činnost by měly být přidělovány podle jiné metodiky a možná i jiným rezortem než dotace na sociální služby osobám v sociální nouzi. Literatura: [1] MÁTL, O. et al.: Dotační politika Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha, MPSV ISBN [2] Dotační řízení MPSV. Podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny. Praha, MPSV [3] Materiály k projektovému úkolu Akreditace sociálních služeb. Praha, MPSV [4] Sborník konference Standardy kvality sociálních služeb. Praha, MPSV [5] TELEC, I: Spolkové právo. Praha, C. H. Beck ISBN [6] HRUBÝ, J.: Má stát přispívat na spolkovou činnost postižených? Můžeš. roč. VIII, č. 2, 2000, s. 8. Tab. 1.: Vývoj položky na dotace v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věci ČR Běžné výdaje ÚSP řízených ministerstvem Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní dotace a příspěvky Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby Dotace ČK.CH na domovy duchovních a řeholnic Program protidrogové politiky

10 Tab. 2: Dotace různým typům nestátních subjektů Rok zdravotně postiženi Občanská sdružení senioři náboženská drogy profesní ostatní Humanit zařizení církví Fyzické osoby Obecné prospěsné společnosti součet Občanská sdruženi zdravotné postižení senioři - A - náboženská X drogy profesní -ostatní církve % církve _ dravotné postlier 1 " "j občanská sdruž >ni s náboženským zaměfonírr * # ostatní občanská sdruženi # ^ H r- drogy^, L * i n t

11 Tab.3: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených podle jednotlivých typů postižení Rok kombinované vady chronické nemoci dusevně nemocni sluchové postiženi tělesně postižení zrakově postižení mentálně postižení smíiené vady

12 M O 00 Tab. 4: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených v závislosti na typu činnosti Rok Služby sociální péče Služby sociální intervence Ostatní služby sociální intervence Veřejně účelné aktivity

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více