ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000"

Transkript

1 ROZBOR DOTACÍ poskytnutých nestátním subjektům ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v letech 1996 až 2000 Jaroslav Hrubý S t a t i Úvod Tato práce vznikla pro Vládní výbor pro zdravotně postižené občany v souvislosti s pokračující diskusí o dotacích pro občanská sdružení zdravotně postižených. Tyto dotace poskytuje v ČR Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodující část dotací občanským sdružením zdravotně postižených však zhruba od roku 1994, kdy na ně přešla hlavní odpovědnost za zdravotně postižené z Ministerstva zdravotnictví, poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 1998 ale MPSV začalo zásadním způsobem svou dotační politiku měnit s tím, že chce nadále dotovat pouze sociální služby, a to bez ohledu na to, zda je zajišťují občanská sdružení zdravotně postižených nebo jiné nestátní subjekty. Při velmi omezených možnostech získat prostředky z jiných zdrojů (např. od sponzorů) se tak řada těch občanských sdružení zdravotně postižených, která sama poskytují služby pouze v omezené míře, dostala na okraj bytí a nebytí (tab. 1). Zdrojová data Při analýze byla použita data, která jsou běžně dostupná. Přehled poskytnutých dotací za roky 1999 a 2000 zveřejnilo MPSV na svých internetových stránkách. V předchozích letech byly dotace poskytované jednotlivými rezorty občanským sdružením zdravotně postižených zveřejňovány v novinách zdravotně postižených Můžeš" i v dalších časopisech zdravotně postižených. Odtud byla čerpána data za roky 1996 až Tato data sice obsahují prakticky všechny údaje o občanských sdruženích zdravotně postižených, nikoliv však všechny údaje o ostatních dotovaných občanských sdruženích (chybí např. údaje o dotacích poskytnutých Armádě spásy v letech 1996 a 1997 atd., i když i tyto údaje jsou jistě na MPSV k dispozici). Dalším zdrojem dat jsou státní rozpočty České republiky na jednotlivé roky. Možnost bezproblémově získat údaje prakticky o všech prostředcích ze státního rozpočtu, které byly poskytnuté občanským sdružením zdravotně postižených, do značné míry vyvrací námitku, 197

2 že tyto dotace dříve nebyly poskytovány transparentně. Názvy projektů do roku 1997 mnohem přesněji odpovídají skutečné charakteristice prováděné činnosti. Tehdy totiž bylo možné žádat o dotace na hospodářsko-správní náklady občanských sdružení zdravotně postižených. Pod existenčním tlakem změn dotační politiky MPSV však byly postupně názvy projektů měněny a hospodářsko- -správní náklady byly rozpouštěny přímo do činností. Typy dotovaných subjektů MPSV poskytuje dotace nestátním neziskovým subjektům, a to občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., humanitárním zařízením církví dle zákona č. 308/1991 Sb., obecně prospěšným společnostem podle zákona č. 248/1995 Sb. a fyzickým osobám. Všech dotovaných typů nestátních subjektů se v našem rozboru týkají pouze tab. 1 a tab. 2. Ostatní tabulky se týkají pouze občanských sdružení. Klasifikace občanských sdružení podle jejich typu Pojem občanské sdružení" u nás zahrnuje nepřeberné množství různých typů organizací, spolků, korporací a někdy i organizací, které jsou ve skutečnosti spíše nadacemi či obecně prospěšnými společnostmi. Došlo k tomu proto, že ze všech typů nestátních neziskových organizací bylo právě pro občanská sdružení relativně nejsnazší dostat se ke státním dotacím, protože začala vznikat historicky nejdříve. Dotace na činnost a získání vhodných prostor z majetku bývalého SSM a KSČ i z jiných zdrojů však umožnily občanským sdružením zdravotně postižených nejen nebývale rozvinout vlasmi činnost, ale řada z nich začala dokonce zajišťovat i sociální služby pro zdravotně postižené, které u nás do té doby neexistovaly. Problém s dotacemi nastal v roce 1997 ve chvíli, kdy byla položka Neinvestiční dotace občanským sdružením v kapitole MPSV přejmenována na Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby" (tab. 1). Pro občanská sdružení se tak to, co původně zajišťovala z nedostatku jiného řešení a s velikým nadšením, stalo jedinou možností pro získání prostředků od státu. Pro účely tohoto rozboru jsme se pokusili dotovaná občanská sdružení roztřídit do několika základních kategorií. Za občanská sdružení zdravotně postižených považujeme v souladu s běžnou definicí taková sdružení, jejichž většinu členů tvoří zdravotně postižení či jejich zákonní zástupci. Za občanská sdružení seniorů považujeme ta sdružení, jejichž členy jsou převážně sami senioři. Za náboženská občanská sdružení považujeme sdružení věncích občanů, což však samozřejmě neznamená, že by tato občanská sdružení nepracovala i pro nevěřící a občany hlásící se k jinému vyznání. Zdůrazňujeme, že zde jde o občanská sdružení, nikoliv církve či humanitární organizace církví nebo účelová zařízení církví. 198

3 Jako drogy jsou v tabulkách označeny nestátní organizace zabývající se převážně problematikou drogově závislých. Profesní občanská sdružení jsou spolky profesionálních pracovníků (např. sociální pracovníci, speciální pedagogové, tlumočníci, lékaři) působících v sociální oblasti. Jako ostatní jsou zařazena ta občanská sdružení, která nelze jednoznačně zatřídit do předchozích kategorií. Klasifikace sdružení zdravotně postižených podle typu zdravotního postižení Autor je jedním z nej rozhodnějších odpůrců dělení sdružení zdravotně postižených podle tzv. hlavních typů vad, protože mezi potřebami jednotlivých skupin uvnitř těchto hlavních" vad existují nesrovnatelně větší rozdíly než napříč těmito skupinami (např. prelingválně neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí mají mnohem méně společných potřeb než např. nedoslýchaví a slabozrací). Přesto bylo v tomto rozboru dělení podle hlavních vad použito, protože mnozí posuzovatelé projektů si této skutečnosti v plném rozsahu vědomi nejsou. Podle typu zdravotního postižení můžeme rozdělit občanská sdružení postižených na sdružení: duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, sluchově postižených, zrakově postižených. Dále je použit termín chronické nemoci, protože jinak používané termíny jako civilizační choroby (je třeba rakovina civilizační choroba?) či vnitřně postižení (není vada sluchu také vnitřním postižením?) jsou matoucí. Jako smíšené vady jsou označeny organizace zdravotně postižených, které se starají o všechny zdravotně postižené bez ohledu na nějaký specifický typ zdravotního postižení. Sdružení označená jako kombinované vady jsou sdruženími nejzávažněji postižených, kde je několik typů postižení přítomno současně u téhož jedince. Do této kategorie patří i hluchoslepí. Klasifikace projektů podle typu činnosti Při klasifikaci typu činností jsme se snažili v maximální míře vycházet z typologie sociálních služeb tak, jak byla uvedena v Programech a prioritách MPSV na str. B/l [2], ve sborníku projektového úkolu Akreditace sociálních služeb na str. 1/3 a dále [3] a definic těchto činností uvedených ve sborníku Konference o standardech sociálních služeb [4], Konkrétně jde o tyto činnosti: * Služby sociální péče Asistenční služby: osobní asistence, pečovatelská služba, chráněné dílny, respitní péče, stacionáře. Rezidenční služby: domovy pro seniory a zdravotně postižené, chráněné bydlení, penziony (ty však MPSV dotovat nechce [2]). * Služby sociální intervence Služby včasné pomoci: kontaktní práce, raná intervence. 1199

4 Služby pomáhající při řešení: poradny, denní stacionáře, domy na půl cesty, podporované zaměstnání, terapeutické komunity, krizová pomoc, azylové domy, tísňová péče. Služby zabezpečující podmínky pro přežití: denní centra, noclehárny. Do těchto kategorií není příliš obtížné zatřídit projekty občanských sdružení poskytujících služby osobám v sociální nouzi. Z činností občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2000, kdy již byla tato metodika zavedena, se nám však do nich podařilo zařadit necelou třetinu. Zavedli jsme proto ještě další kategorie činností: Ostatní služby sociální intervence" Ucelená rehabilitace (zde bez její medicínské složky, která je hrazena jiným způsobem): edukace zdravotně postižených týkající se zvládání jejich postižení, nácvik sebeobsluhy, skupinová psychoterapie, socioterapie, sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace, rekvalifikace, pomoc při hledání uplatnění na volném trhu práce, integrace zdravotně postižených a nácvik používání, popř. zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Rekondiční pobyty. Blíže nespecifikované sociální služby (např. Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR). Samostatnou kategorii jsme zavedli pro Veřejně účelné 2 ' aktivity občanských sdružení zdravotně postižených Každodenní činnost občanských sdružení zdravotně postižených: spolková činnost zdravotně postižených, provozování kluboven a domovů zdravotně postižených, poradenství členům v běžných životních situacích, zaměstnávání zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců. (Do této kategorie zařazujeme i projekty z předchozích let, které měly přímo v názvu hospodářsko-správní náklady). " Jde o služby, které podle našeho názoru jednoznačně patří mezi služby sociální intervence. MPSV je však ve své typologii neuvádí, musíme je proto zařadit zvlášť. 21 Neustále pokračuje diskuse o vzájemně a veřejně prospěšných činnostech, svépomocných činnostech atd. Tak např. v práci [1] na sir. 26 se uvádí:...v rámci financování veřejných služeb by měl stát zřetelně rozlišoval mezi projekty, které slouží k naplňováni vzájemně prospěšných cílů poskytovatele, a mezi projekty, které naplňuji obecně (veřejně) prospěšné cíle... Definici a rozlišením mezi organizacemi vzájemně prospěšnými a obecně (veřejně) prospěšnými se v současné době zabývá Rada vlády pro nestátní neziskové organizace..." Čistě verbálně proti této úvaze nelze nic namítat. Problém, a to mimořádný, na který upozorňuje např. doc. JUDr. Ivo Telec, CSc., v publikaci Spolkové právo na str. 13 [5], je, že termín prospěšnost" je apriorně citově zabarven a je téměř nemožné ho definovat právnicky, což se ostatně potvrdilo při mnohaletých sporech při přípravě zákona o obecně prospěšných společnostech. Proto úmyslně používáme termín veřejně účelné aktivity", který je citově neutrální a má u nás delší tradici. 200

5 Obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených: legislativní činnost, sociálně-právní poradenství, koordinace činnosti občanských sdružení zdravotně postižených. Informatika: informace pro zdravotně postižené, školení zdravotně postižených, informace o zdravotně postižených, školení odborníků pro práci se zdravotně postiženými, expertní činnost pro pracovníky státní správy, publikační činnost pro zdravotně postižené a odbornou veřejnost, odbomé konference a semináře. Prezentace (výchova veřejnosti): publikační činnost pro informaci široké veřejnosti, speciální olympiády, abilympiády, dny zdravotně postižených či seniorů, veletrhy a výstavy. Zahraniční styky. Jsme si vědomi, že použitá klasifikace činností je stejně diskutabilní, jako každá jiná. Ostatně to byl právě způsob klasifikace činností, co diskusi okolo dotační politiky MPSV vyvolalo. Pozici autora oslabuje skutečnost, že neměl k dispozici plná znění projektů, ale pouze jejich názvy. Jeho výhodou je však na druhé straně důvěrná znalost většiny občanských sdružení zdravotně postižených. Výsledky Soustředění dat v počítači umožňuje analyzovat data z téměř libovolných hledisek, kombinovat jednotlivé položky, vytvářet položky nové atd. Základní vytvořenou tabulkou, ze které vycházejí všechny ostatní rozbory, je přehled dotací všem typům občanských sdružení poskytnutých na jejich jednotlivé projekty v letech 1996 až Tato tabulka je však tak rozsáhlá (téměř 1000 řádek), že by její publikace spotřebovala značnou část rozsahu tohoto časopisu, a proto ji zde neuvádíme. Vážným zájemcům ji však můžeme poskytnout. Pro přehlednost připojujeme pouze několik tabulek ze základní tabulky odvozených. Jejich studiem lze dojít mj. k následujícím závěrům: Dotace různým typům nestátních subjektů (tab. 2) V letech 1996 (ale již předtím) až 1998 byly dotace pro jednotlivé typy subjektů i jednotlivé typy vad víceméně konstantní. Pokud zde najdeme náhlé odchylky (např. malá dotace občanským sdružením s náboženským zaměřením v roce 1997), není to způsobeno změnou dotační politiky, ale chybějícími daty (viz úvod článku). V období 1999 až 2000 dochází k poklesu dotací občanským sdružením zdravotně postižených zhruba ze 181 mil. Kč na 160 mil. Kč, tj. téměř o 12 %. Naproti tomu se zhruba ve stejném poměru zvyšují dotace humanitárním zařízením církví (ze 165 na 182 mil. Kč) a ostatním občanským sdružením (ze zhruba 32 mil. na 50 mil. Kč). Podstatně se zvyšují dotace na prevenci drogových závislostí (ze zhruba 9 mil. zhruba na 25 mil. Kč). Dotovány začínají být i obecně prospěšné společnosti (7 mil. Kč v roce 2000) a fyzické osoby (1 mil. Kč v roce 2000). Respektujeme plně, že MPSV musí vybrat nejlepší nabídku bez ohledu na typ poskytovatele. Považujeme však za nezbytné upozornit, že občanská sdružení

6 zdravotně postižených zaměstnávají i při zajišťováni sociálních služeb zdravotně postižené, kteří jinak zaměstnání jenom obtížně najdou. Vyhlašování zadání na sociální služby je veřejnou zakázkou jako cokoliv jiného a organizace zaměstnávající zdravotně postižené by při ní měly být preferovány. Dotace pro občanská sdružení ZP podle jednotlivých typů postižení (tab. 3) Opět je třeba zdůraznit, že MPSV v minulosti nemělo dotační program pro občanská sdružení zdravotně postižených přihlížející k jednotlivým typům postižení 3 '. Na druhé straně je však v občanských sdruženích zdravotně postižených právě celková výše dotací poskytnutých na projekty organizací daného typu postižení velice pozomě sledována a zdravotně postižení z ní usuzují na to, jakou závažnost stát přisuzuje jejich specifickým problémům a kam je řadí na pomyslném žebříčku osob potřebujících státní pomoc. Podívejme se tedy na časové trendy: Po celou dobu narůstají dotace pro občanská sdružení kombinovaných vad, což je jistě velice správné, protože jde o nejzávažnější postižení. I tak jsou tyto dotace v celkové položce zanedbatelné (méně než 4 mil. Kč). Značně narůstají dotace pro sdružení pečující o duševně nemocné z cca 18 mil. (1996) na cca 26 mil. (1999). Zhruba konstantní zůstávají dotace pro sdružení chronicky nemocných (cca 7 mil. Kč). S výjimkou propadu v letech 1998 a 1999 (který neumíme vysvětlit) zůstávají poměrně vyrovnané dotace pro sdružení pečující o mentálně postižené (cca 30 mil. Kč). Zhruba konstantní zůstávají také dotace pro občanská sdružení tělesně postižených (cca 27 mil. Kč). Značně se však snižují dotace pro sdružení pečující o zdravotně postižené bez ohledu na typ postižení - smíšené vady (z 50 mil. v rocel998 na 40 mil. v roce 2000), což je o 20 %. Nejvíce a soustavně však od roku 1998 klesají dotace pro občanská sdružení zrakově a sluchově postižených. U zrakově postižených tento propad činí v období téměř 10 mil. Kč, což je skoro 30 %, a u sluchově postižených ve stejném období dochází k poklesu o více než 7 mil. Kč, což je dokonce o 40 %. Dotované činnosti (tab. 4) V kategorii služby sociální péče zůstávají zhruba konstantní dotace na rezidenční služby- kolem 10 mil. Kč ročně. Vyšší výdaj v roce 1997 byl způsoben dotací na střediska bydlení pro mentálně postižené Duha. 3) Přihlédnutí k typu postižení (klientely) se však naneštěstí objevilo v Programech a prioritách MPSV (tab. B2[2J) a bylo jedním z nejzávažnějších důvodů pro demonstrace nevidomých a neslyšících. 202

7 Projekty zdravotně postižených je velice obtížné zařazovat do služeb sociální intervence v typologii MPSV, jak je patrné v kapitole Klasifikace projektů podle typu činnosti. Většinu projektů, které se sem podařilo zařadit, tvoří poradenství. Celkově se dotace na projekty služeb sociální intervence pohybují kolem necelých 8 mil. Kč ročně. MPSV však služby sociální intervence zajišťované občanskými sdruženími zdravotně postižených ve skutečnosti dotuje, i když se k nim ve své typologii nehlásí. Velmi značně narostly dotace na projekty, které zařazujeme do ucelené rehabilitace - ze 16 mil. Kč v roce 1996 na 42 mil. Kč v roce Víceméně konstantní zůstávají dotace na pomůcky (cca 8 mil. Kč ročně). MPSV postupně omezilo své dotace na rekondiční pobyty, které klesly zhruba ze 14 mil. Kč (do roku 1998) na 10 mil. Kč v roce I když je to značný pokles, byl částečně kompenzován Ministerstvem zdravotnictví, tudíž ani v tomto případě nejde o změnu zásadní. Rovněž prakticky konstantní zůstávají dotace na nespecifikované sociální služby zdravotně postiženým, mezi kterými tvoří zcela rozhodující část dotace na Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci v okresech ČR Sdružení zdravotně postižených. Zatímco u kategorie ostatní služby sociální intervence jsme si jisti, že je bude MPSV samo, nebo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dotovat i v budoucnu, činnosti, které jsme zahrnuli do společné kategorie veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, bohužel mezi preferenční priority MPSV nejspíše nepatří. V této kategorii zůstaly v letech 1996 až 2000 prakticky konstantní dotace na činnosti, které jsme označili jako obhajoba práv a zájmů zdravotně postižených (kolem 7 mil. Kč ročně). Jde především o legislativní a koordinační činnost největších střechových organizací zdravotně postižených. Zde je však třeba konstatovat, že tyto dotace byly v posledních dvou letech přiznávány až po několika odvolacích řízeních a že jde o činnost, která v dotačních prioritách MPSV nadále není. Nárůst dotací na prezentace je v posledních třech letech způsoben především dotacemi, které byly poskytnuty na přípravu 5. světové abilympiády (není zde zahrnuto posledních 5 mil. Kč poskytnutých dodatečně v srpnu 2000). Prakticky však byly zastaveny dotace na speciální olympiády mentálně postižených a i o položce prezentace se lze domnívat, že na ni MPSV nadále přispívat nebude. Zahraniční styky přestalo MPSV v roce 2000 dotovat úplně. Opět respektujeme právo MPSV rozhodnout, že tyto styky dotovat ze své kapitoly nebude. Přesto si však klademe otázku, zda úspora částky, která nikdy nepřekročila 2 mil. Kč ze státního rozpočtu, vyváží odříznutí našich občanských sdružení od jejich zahraničních partnerských či střechových organizací právě v době, kdy se u nás vstup do Evropy" skloňuje všude ve všech pádech. 203

8 K nejdramatičtějším změnám však došlo v dotacích na dva typy činností - asistenční služby a činnost občanských sdružení. Složení těchto položek je uvedeno na stránkách 199 až 201. Položka činnost občanských sdružení zahrnuje i tzv. hospodářsko-správní náklady (HSN) sdružení v letech, kdy takto bylo možno projekty nazývat. Tak např. v roce 1996 tvořily z celkových asi 63 mil. Kč na tuto činnost téměř 40 mil. Kč projekty, které měly HSN přímo v názvu. Poté MPSV začalo vyžadovat, aby tyto náklady byly rozpouštěny přímo do projektů sociálních služeb. Téměř zrcadlový průběh dotací na asistenční služby naznačuje, že značná část HSN byla v souladu s tímto požadavkem převedena právě do těchto služeb. Podle našeho názoru to umožňuje především kategorie stacionáře", která ostatně byla několika občanskými sdruženími použitajiž v roce 1996 v názvech projektů k pokrytí nákladů kluboven. Ve Standardech kvality sociálních služeb MPSV [4] se komplex sociálních služeb stacionář" vyskytuje ve dvou různých modifikacích a se dvěma různými koordinátory pracovních skupin - Denní stacionář" (Daniel Kaucký) a Stacionáře" (Ivana Plechatá). Text je však v obou případech zcela identický. Citujeme: Definice komplexu služeb: Denní stacionář je komplex služeb sociální intervence (!) zahrnující denní ambulantní služby (aktivity) poskytované různým skupinám klientů s cílem pomoci jim řešit jejich problémy a rozšiřovat jejich možnosti zvládat tyto problémy vlastními silami. Složení komplexu služeb: pomoc při prosazování práv a zájmů, kontakt se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací, aktivační nebo terapeutické služby. Do této definice se vejde jakákoliv klubová činnost zdravotně postižených, jenom si nejsme jisti, zda to bylo skutečně záměrem. Závěr Nepochybujeme, že zásady dotační politiky MPSV budou i nadále upřesňovány, je však prakticky jisté, že MPSV bude nadále dotovat především služby sociální péče a služby sociální intervence. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby MPSV v dohodě s MZ určilo, který z těchto rezortů bude v budoucnu dotovat ucelenou rehabilitaci, nácvik používání a zapůjčování pomůcek, rekondiční pobyty a nespecifikované sociální služby. Jde o celkovou částku cca 85 mil. Kč. Pro poskytování dotací na tyto služby není podle našeho názoru potřeba vytvářet žádnou novou metodiku 4 '. Jsme však přesvědčeni [6], že je vysoce žádoucí poskytovat státní dotace i na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, a to již minimálně proto, že je při nich zaměstnávána 4) V případě ucelené rehabilitace je však třeba najít systémové řešení, jak ji hradit jinak než dotacemi pro občanská sdruženi. 204

9 řada zdravotně postižených a jejich zákonných zástupců a že tyto aktivity občanských sdruženi zdravotně postižených vždy významně přispívaly k udržení sociálního smíru v této velice citlivé oblasti. V roce 1999 byly na veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených poskytnuty dotace ve výši cca 40 mil. Kč a odhadujeme, že po upřesnění definic v ostatních kategoriích by se realističtěji mohlo jednat o částku asi 60 mil. Kč ročně. Ať se již tato položka bude jmenovat Veřejně účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených, Svépomocné aktivity zdravotně postižených, nebo opět Neinvestiční dotace občanským sdružením zdravotně postižených, či jakkoliv jinak, domníváme se, že dotace na tuto činnost by měly být přidělovány podle jiné metodiky a možná i jiným rezortem než dotace na sociální služby osobám v sociální nouzi. Literatura: [1] MÁTL, O. et al.: Dotační politika Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha, MPSV ISBN [2] Dotační řízení MPSV. Podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny. Praha, MPSV [3] Materiály k projektovému úkolu Akreditace sociálních služeb. Praha, MPSV [4] Sborník konference Standardy kvality sociálních služeb. Praha, MPSV [5] TELEC, I: Spolkové právo. Praha, C. H. Beck ISBN [6] HRUBÝ, J.: Má stát přispívat na spolkovou činnost postižených? Můžeš. roč. VIII, č. 2, 2000, s. 8. Tab. 1.: Vývoj položky na dotace v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věci ČR Běžné výdaje ÚSP řízených ministerstvem Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní dotace a příspěvky Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby Dotace ČK.CH na domovy duchovních a řeholnic Program protidrogové politiky

10 Tab. 2: Dotace různým typům nestátních subjektů Rok zdravotně postiženi Občanská sdružení senioři náboženská drogy profesní ostatní Humanit zařizení církví Fyzické osoby Obecné prospěsné společnosti součet Občanská sdruženi zdravotné postižení senioři - A - náboženská X drogy profesní -ostatní církve % církve _ dravotné postlier 1 " "j občanská sdruž >ni s náboženským zaměfonírr * # ostatní občanská sdruženi # ^ H r- drogy^, L * i n t

11 Tab.3: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených podle jednotlivých typů postižení Rok kombinované vady chronické nemoci dusevně nemocni sluchové postiženi tělesně postižení zrakově postižení mentálně postižení smíiené vady

12 M O 00 Tab. 4: Dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených v závislosti na typu činnosti Rok Služby sociální péče Služby sociální intervence Ostatní služby sociální intervence Veřejně účelné aktivity

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více