Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec 11; , ; fax Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci pro nižší stupeň gymnázia zpracováno podle RVP ZV pro vyšší stupeň gymnázia zpracováno podle RVP G Platnost dokumentu od Ředitelka školy: RNDr. Irena Přádná

2 OBSAH Školní vzdělávací program je uspořádán do šesti kapitol podle osnovy RVP ZV a RVP G. Text ŠVP je z praktických důvodů členěn do patnácti svazků. Každý svazek je označen písmenem A O a má samostatné číslování stránek. Je tedy každá stránka ŠVP jednoznačně určena písmenem svazku a číslem strany, např. J/15 je patnáctá strana svazku J. Svazek Kapitoly dle osnovy RVPZV / RVPGV Strany 1 Identifikační údaje A/3 1.1 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání A/3 1.2 Předkladatel A/3 1.3 Zřizovatel školy A/3 2 Charakteristika školy A/4 2.1 Velikost školy a její umístění A/4 2.2 Vybavení školy A/4 2.3 Charakteristika pedagogického sboru A/4 2.4 Charakteristika žáků A/5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce A/5 2.6 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty A/6 A 3 Charakteristika školního vzdělávacího program A/7 3.1 Zaměření školy A/7 3.2 Profil absolventa A/7 3.3 Organizace přijímacího řízení A/8 3.4 Organizace maturitní zkoušky A/9 3.5 Společné výchovné a vzdělávací strategie A/9 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami A/ Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných A/ Začlenění průřezových témat A/11 4. Učební plán A/ UP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia A/ UP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia všeobecné zaměření A/ UP pro čtyřleté studium: A/25 1. ročník všeobecné a ročník přírodovědné zaměření 4.4 Učební plán pro čtyřleté studium: A/29 1. ročník všeobecné a ročník humanitní zaměření B 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura B/1 29

3 C Anglický jazyk; Německý jazyk; Francouzský jazyk C/1 86 D Matematika D/1 31 E Fyzika E/1 31 F Chemie F/1 26 G Přírodopis / Biologie G/1 37 H Zeměpis / Geografie H/1 19 I Výchova k občanství / Společenské vědy I/1 29 J Dějepis J/1 26 K Tělesná výchova K/1 23 L Hudební výchova / Hudba L/1 20 M Výtvarná výchova / Umění a výtvarná komunikace M/1 22 N Informatika a výpočetní technika N/1 15 O 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy O/2 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků O/ Způsoby hodnocení O/ Kritéria hodnocení O/ Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření O/ Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření O/ Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci O/ Zkouška na doplnění klasifikačních podkladů O/6 6.2 Autoevaluace školy O/7

4 STRUKTURA UČEBNÍCH OSNOV Osnovy předmětů začínají vždy charakteristikou předmětu. Charakteristiky mají analogickou strukturu: obsah předmětu časové vymezení předmětu organizace výuky výchovné a vzdělávací strategie. Následuje vzdělávací obsah rozepsaný do jednotlivých ročníků. Studijní zaměření je za označením ročníku uváděno jen tehdy, liší-li se vzdělávací obsah v jednotlivých zaměřeních; jinak se označení zaměření neuvádí a (shodné) tabulky se neopakují. Vzdělávací obsah je popsán v tabulkách. Obvykle mají tři sloupce. První sloupec obsahuje očekávané výstupy, které jsou zpravidla formulovány jako věty s nevyjádřeným podmětem; podmět žák totiž pro stručnost a přehlednost vynecháváme. Druhý sloupec obsahuje učivo členěné do bodů; v některých předmětech je dále rozděleno pomocí nadpisů. Třetí sloupec uvádí průřezová témata (jejich názvy a související poznámky jsou sázeny bezpatkovým písmem) a různé další poznámky např. mezipředmětové vazby, laboratorní práce (jsou sázeny patkovým písmem). Odlišně konstruované tabulky jsou pouze v osnovách zeměpisu, geografie, výtvarné výchovy, umění a výtvarné komunikace, výchovy k občanství; jejich struktura je zřejmá z připojené legendy. AUTOŘI ŠVP Koordinátoři Školního vzdělávacího programu RNDr. Irena Přádná, Mgr. Marcela Danajovičová, RNDr. Věra Voršilková Koordinátoři osnov jednotlivých předmětů RNDr. Jiřina Andělová (přírodopis, biologie); Mgr. Lenka Dvořáková (francouzský jazyk); PaedDr. Markéta Havrdová (český jazyk, výchova k občanství); RNDr. Věra Jandíková (matematika); Mgr. Zuzana Kostincová (výtvarná výchova, umění a výtvarná komunikace); Mgr. Jindra Kuglerová (chemie), Mgr. Karolína Kvasničková (hudební výchova, hudba); Mgr. Tomáš Minster (společenské vědy), Mgr. Leoš Pelc (tělesná výchova); Mgr. Vítězslav Pěnička (informatika a výpočetní technika), Mgr. Renata Šípová (německý jazyk); Pavel Taibr (zeměpis, geografie), Mgr. Václav Ulvr (dějepis); PhDr. Martina Ulvrová (anglický jazyk); Mgr. Jan Voženílek (fyzika). ŠKOLSKÁ RADA Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy projednala Školská rada Gymnázia F. X. Šaldy na své schůzi 3. května Členové Školské rady Gymnázia F. X. Šaldy: Jaroslav Bartoň, Bc. Ondřej Červinka, Martin Loučka, Mgr. Renata Šípová, PaedDr. František Vízek, Mgr. Jan Voženílek.

5 GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PARTYZÁNSKÁ 530, LIBEREC 11, IZO Školní vzdělávací program Svazek A Úvodní kapitoly ŠVP Svazek A 1

6 ŠVP Svazek A 2

7 Kapitola 1 Identifikační údaje 1.1 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání 1) Gymnázium čtyřletý vzdělávací program denní forma vzdělávání 2) Gymnázium osmiletý vzdělávací program denní forma vzdělávání 1.2 Předkladatel Název školy: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Adresa: Liberec 11, Partyzánská 530/3 Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Doplňková činnost: povolena IČO: IZO: RED-IZO: Telefon: , Fax: Webové stránky: Datum zařazení do sítě: Datum zahájení činnosti školy: Celková kapacita školy: 720 žáků Ředitel: Irena Přádná, RNDr., Zlínská 845/6b, Liberec Zřizovatel školy Od Liberecký kraj, Liberec 1, U Jezu 642/2a, nová zřizovací listina je platná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, tj Telefon: ŠVP Svazek A 3

8 Kapitola 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy a její umístění Gymnázium F. X. Šaldy bylo založeno v roce 1919 jako první česká střední škola v Liberci. Několikrát se stěhovalo, od roku 1986 je umístěno v rozlehlé panelové budově na okraji Liberce v klidné čtvrti Růžodol I. Dopravní dostupnost je dobrá. Škola se nachází 7 minut od autobusové zastávky, autobusy zde jezdí v dopravní špičce v pětiminutových intervalech. Povolená kapacita školy je 720 žáků. Do budoucna počítáme s 22 třídami, tedy maximálně se 660 žáky. V každém ročníku osmiletého studia otevíráme jednu třídu a v každém ročníku čtyřletého studia otevíráme dvě třídy, dále je v budově umístěno ještě 6 tříd šestiletého studia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. 2.2 Vybavení školy Budova školy se skládá z pěti propojených bloků. Je postupně modernizována a v současné době je už bezbariérová. Pro výuku je k dispozici celkem 33 učeben, z toho 15 odborných, včetně tří laboratoří a tří počítačových učeben. V budově školy jsou dvě tělocvičny a součástí areálu školy je hřiště s umělým povrchem, vhodné pro míčové hry. Na lehkou atletiku mohou žáci využívat sousední stadion TJ Slovan Liberec. Předností školy je dobrá vybavenost výpočetní technikou. Počítače jsou propojeny počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci. Ve škole jsou tři knihovny: učitelská, česká žákovská a německá žákovská knihovna, která slouží zároveň jako studovna nebo jako konferenční sál. I knihovny jsou vybaveny počítači připojenými na školní počítačovou sítˇ. Odborné učebny a laboratoře jsou zařízeny kvalitními přístroji a moderní technikou, např. počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. V areálu školy je ateliér, kde mají žáci k dispozici i pec na vypalování keramiky. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 60 většinou interních učitelů (podíl mužů je 35 %). Věkový průměr je přibližně 40 let. Aprobovanost výuky dosahuje 100 %. ŠVP Svazek A 4

9 Ve škole pracují 2 výchovní poradci, jeden pro nižší stupeň gymnázia a jeden pro vyšší stupeň. Dále ve škole působí metodik preventivních programů a metodici ICT, neboť se škola velmi věnuje uplatňování ICT technologií v různých předmětech. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků bydlí v Liberci nebo v blízkém okolí. Žáci ze vzdálenějších míst jsou ubytováni v Domově mládeže v Zeyerově ulici, který mohou využívat dojíždějící žáci všech libereckých středních škol. Vzhledem k tomu, že budova Gymnázia F. X. Šaldy je bezbariérová, mohou se zde vzdělávat i tělesně postižení žáci. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Našimi partnerskými školami jsou gymnázia a střední školy v Německu, např. v Hannoveru, v Grafingu a Rostocku. Pod záštitou Goethe-Institutu, Magistrátu města Liberce a Euroregionu Nisa pracovali naši žáci společně se žáky z Německa a Polska na divadelním projektu. V rámci tohoto projektu žáci nastudovali divadelní hru, kterou úspěšně uvedli ve všech zúčastněných zemích a také v květnu 2004 v polském Porajowě na slavnosti při vstupu České republiky a Polska do EU. Práce na projektu pokračovala i v následujících letech a do roku 2006 byly uvedeny ještě dvě další hry. Žáci Gymnázia F. X. Šaldy se zapojili do dalších projektů podporovaných Evropskou unií: School Foresight Škola zítřka (2004), Přechod Venuše (2005), v rámci mezinárodního projektu Spring day in Europe besedovali o EU a také uspořádali videokonferenci s žáky ze Slovenska (2005). Na mezinárodní přehlídce vědeckotechnických projektů mládeže ESI 2005 v Chile představili naši žáci dva své projekty: multimediální aplikaci pro výuku fyziky Gravitační pole a Chemický vzdělávací portál. V Bad Ischlu žáci spolupracovali na hudebním projektu Eurooperette podporovaném též EU. Dále se žáci účastnili mezinárodních projektů, které byly iniciovány a finančně podporovány některými nadacemi v Německu. Např. nadace Friedricha Neumanna zorganizovala seminář v Berlíně o historii a současnosti tohoto města. Celoroční projekt Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů, nad kterým převzali záštitu předseda senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, zástupce hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr Doležal a Magistrát města Liberce, vyvrcholil v červenci a srpnu 2006 studijní cestou do Kanady za významné podpory Sdružení Čechů a Slováků v Kanadě. 2.6 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty Jedním z nejvýznamnějších sociálních partnerů školy jsou rodiče, kteří se organizují ve Sdružení žáků, rodičů a přátel školy. Od je ve škole ustavena Školská rada. ŠVP Svazek A 5

10 Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, Krizovým a preventivním centrem pro mládež v Liberci, Okresním ústavem sociální péče, Úřadem práce, Magistrátem města Liberec, Euroregionem Nisa, Sdružením Němců v Liberci atd. Velmi důležitou aktivitou naší školy bylo zapojení do projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. V rámci Centra vzdělanosti vzniklo na škole tzv. Místní centrum celoživotního vzdělávání. Pomáháme při organizaci krajských kol soutěží (Matematický klokan, konverzace v cizích jazycích, matematická olympiáda, atd.). Úzce spolupracujeme s PF TU Liberec, PF UJEP Ústí n. L., PřF UK Praha, MF UK Praha, VŠP Hradec Králové, a to především tím, že naši učitelé vedou průběžné i souvislé praxe studentů těchto fakult a účastní se vzdělávacích seminářů organizovaných těmito školami. Spolupracujeme s Britskou radou v Ústí nad Labem, Alliance Francaise, UNESCO, PedF UK Praha a ČVUT. Pořádáme veřejné koncerty školního pěveckého sboru Cum decore, Dny otevřených dveří, účastníme se výstav vzdělávání, Nisa schola a Educa, organizujeme literární soutěže pro žáky gymnázií Liberecka. Členové klubu debrujářů se aktivně podílejí na Bambiriádě a akcích Města Liberec. Členové Klubu mladých Evropanů organizují různé výstavy a besedy o možnostech studia v zemích EU. Informace o dění ve škole a o mimoškolních akcích pořádaných školou je možno také získat z Ročenky, kterou každoročně vydáváme, nebo také z četných článků v místním tisku i v našem studentském časopise Xaver. ŠVP Svazek A 6

11 Kapitola 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Gymnázium F. X. Šaldy je největším gymnáziem v Libereckém kraji. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí i mimoškolní činnosti. Evropská dimenze je dosahována především kvalitní výukou cizích jazyků, která plynule navazuje na předchozí jazykové vzdělání žáků, a účastí na mezinárodních projektech v rámci Euroregionu Nisa i v rámci celé EU. Nedílnou součástí školy je německé oddělení, na kterém probíhá výuka vybraných předmětů v jazyce německém na základě dohod mezi vládou ČR a vládou SRN. Naším hlavním cílem je připravit žáky na vysokoškolské studium. Toho chceme dosáhnout především diferenciací na humanitní, přírodovědné a všeobecné zaměření (od 2. ročníku čtyřletého studia a od 6. ročníku osmiletého studia) a širokou nabídkou volitelných předmětů v předposledním a posledním ročníku. Školní vzdělávací program tak vychází vstříc individuálním požadavkům žáků a zároveň je dostatečně otevřený, aby mohl pružně reagovat i na potřeby regionu. Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání i aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány. 3.2 Profil absolventa Gymnázium F. X. Šaldy vzdělává své žáky tak, aby jeho absolventi byli schopni orientovat se v běžném životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního nebo politického dění ve svém regionu, aby byli sociálně zralí a byli si vědomi svých práv a povinností a ctili demokratické principy fungování společnosti. ŠVP Svazek A 7

12 Absolvent našeho gymnázia by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Měl by umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce, a prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Měl by být schopen samostatně se učit (měl by znát různé techniky učení) a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti by měl umět dál tvořivě rozvíjet a propojovat a chápat nutnost celoživotního vzdělávání. Měl by umět pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. Absolvent našeho gymnázia by se měl orientovat v základech různých oborů, aby si mohl vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností. Měl by obstát při přijímacích zkouškách na VŠ i ve studiu. Na základě své volby (od 2., resp. 6. ročníku) disponuje buď širokým všeobecným vzděláním nebo vzděláním obohaceným o hlubší poznání přírodních nebo humanitních věd. Absolvent přírodovědného zaměření by měl rozumět metodám přírodovědného výzkumu, které pomáhají objasnit zákonitosti, jimiž se přírodní procesy řídí. V matematické gramotnosti by měl dosáhnout takové úrovně, aby splnil požadavky pro zahájení vysokoškolského studia přírodovědného nebo technického, popř. ekonomického zaměření. Absolvent humanitního zaměření by měl rozumět metodám společenskovědního výzkumu a měl by chápat historické, sociální a ekonomické souvislosti vývoje společnosti, aby byl připraven na vysokoškolské studium společenskovědních oborů. Měl by mít možnost dosáhnout takových znalostí mateřského nebo některého cizího jazyka, aby splnil i požadavky pro zahájení studia filologického zaměření. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Žáci z 5. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, žáci z 9. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku čtyřletého studia a žáci z kvarty (4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia) jsou přijímáni do 1. ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia kvinty. Ředitel gymnázia nejpozději do konce ledna zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy i na webových stránkách gymnázia nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělávání. Dále stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru pro daný školní rok a zveřejní je do konce března v budově školy i na webových stránkách školy. Pokud se konají přijímací zkoušky jako součást přijímacího řízení, je oznámeno, ze kterých předmětů a jakou formou. Pro dobrou informovanost veřejnosti spolupracujeme s Úřadem práce Liberec, výchovnými poradci základních škol, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a odborem školství mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Účastníme se výstav o vzdělávání v Liberci a pořádáme vždy v lednu Den otevřených dveří. ŠVP Svazek A 8

13 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou. 3.5 Společné výchovné a vzdělávací strategie rozvoj klíčových kompetencí K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: 1) Kompetence k učení a) Reflexe učebního procesu Učitelé vedou žáky ve skupinách nebo individuálně k tomu, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok. Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách složených na základě pokročilosti ve znalostech daného cizího jazyka. Z jednoho maturitního předmětu žáci vypracují tzv. maturitní seminární práci. Tato práce vzniká v průběhu posledního ročníku pod vedením příslušného učitele a žák ji obhajuje. Žáci si tak osvojují různé formy samostudia, učí se samostatně se orientovat v dané problematice a připravují se tak i na celoživotní učení a jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj. b) Práce s informacemi Učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. V rámci individuálních konzultací jim poskytují odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací, a tím zvyšují i jejich zájem o daný obor. 2) Kompetence k řešení problémů a) Škola zavádí takové organizační formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí k řešení problémů: Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách. Tím jsou zajištěny optimální podmínky pro uplatnění takových metod výuky, při kterých se žáci učí řešit problémy. Součástí výuky přírodovědným předmětům jsou laboratorní práce, při kterých se žáci metodou experimentu učí aplikovat teoretické poznatky v praxi a řešit problémy. Škola organizuje projekty. Žáci se tak učí pracovat v týmu, společně řešit daný problém a využívat k tomu různé postupy. V předposledním ročníku škola organizuje výjezdové semináře, tj. pětidenní semináře v terénu zaměřené mezioborově. b) Škola poskytuje talentovaným žákům další příležitosti pro rozvoj kompetencí k řešení problémů. A to jednak v rámci mezinárodních projektů, kdy žáci získávají zkušenosti ŠVP Svazek A 9

14 v oblasti mezinárodní spolupráce. A jednak účastí v soutěži Studentská odborná činnost. Pod vedením učitelů se žáci učí základům vědecké práce. 3) Kompetence komunikativní Škola umožňuje žákům využívat moderní komunikační technologie. Žáci se účastní mezinárodních studentských výměnných návštěv a pracují na mezinárodních projektech. Ve třetím ročníku je v rámci výuky českého jazyka a literatury zařazen ročníkový projekt školního časopisu. Žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. V posledním ročníku všichni žáci veřejně obhajují svou seminární práci. 4) Kompetence sociální a personální Škola organizuje harmonizační dny (tzv. Dny poznávání) pro žáky prvního ročníku a kvinty. Škola organizuje sportovně turistické a lyžařské kurzy. Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit např. pěvecký sbor Cum decore přičemž k rozvoji sociálních a personálních kompetencí přispívají i doprovodné aktivity, jako jsou soustředění sboru, koncerty a soutěže. Kompetence sociální a personální jsou rozvíjeny i v rámci postupů, které byly uvedeny výše, např. při práci na projektech, při výjezdových seminářích, apod. 5) Kompetence občanské Žáci se účastní charitativních akcí. Žáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. Škola organizuje účast žáků na kulturních akcích (program Mládež a kultura). Škola pořádá besedy s významnými osobnostmi. 6) Kompetence pracovní (platí pro nižší stupeň gymnázia) Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky výtvarné výchovy a laboratorních prací z přírodovědných předmětů. Žáci pracují ve školních kroužcích a podílejí se na realizaci různých mimoškolních akcí (výroba rekvizit, propagačních materiálů a pod.). 7) Kompetence k podnikavosti Na základě široké nabídky volitelných předmětů vychovává škola žáky k tomu, aby se cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své možnosti a předpoklady rozhodovali o svém vzdělání a budoucím profesním zaměření. Škola připravuje žáky na účast v odborných soutěžích, a tak jim umožňuje rozvíjet jejich osobní a odborný potenciál a připravuje je na konkurenční prostředí. Škola podporuje projektovou výuku, při které je rozvíjena iniciativa a tvořivost žáků. Škola organizuje exkurze, při kterých žáci získávají informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech. ŠVP Svazek A 10

15 Výchovní poradci organizují pro žáky besedy o možnostech dalšího studia a jejich budoucího profesního zaměření. Ve 2. ročníku v rámci výuky společenských věd pracují žáci na projektu fiktivní firmy a mají tak možnost pochopit podstatu a principy podnikání. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Budova školy je bezbariérová, a tak je splněna důležitá podmínka pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme tedy schopni zajistit integraci tělesně postižených žáků. Těmto žákům můžeme v případě potřeby sestavit individuální vzdělávací plán. Žákům se specifickými poruchami učení vycházíme vstříc úpravou podmínek, např. v případě ústního nebo písemného zkoušení. Pro všechny žáky, kteří se třeba jen přechodně ocitnou v nepříznivé životní situaci, zajistíme návštěvy u psychologa. 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Velkou pozornost věnujeme na našem gymnáziu žákům mimořádně nadaným. Pro tyto žáky připravujeme doplňkové semináře, individuální konzultace, popřípadě individuální vzdělávací plány. Umožňujeme jim účast na soutěžích, včetně SOČ, a spolupráci na mezinárodních projektech. 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Předměty Osobnostní a sociální výchova všechny předměty všechny předměty Multikulturní výchova Čj Cj Z Vo Čj Cj Ge Dě Dě Hv Vv UVK Sv Mediální výchova Čj Hv Vv IVT Čj Dě UVK IVT Vo Dě Z Sv Ge Výchova k myšlení v evropských a globálních Cj IVT Z Dě Cj Ge Dě UVK souvislostech Vz Hv Vv Tv IVT Sv Environmentální výchova Ch Př Z Vv Ch Bi Ge UVK Vo Sv Dě Výchova demokratického občana - jen NG Cj Vo Dě Z Vo Zkratky průřezových témat: Mediální výchova MEV Environmentální výchova ENV Multikulturní výchova MUV Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Výchova demokratického občana (jen NG) VDO ŠVP Svazek A 11

16 Průřezová témata: nižší gymnázium Legenda k PT NG: Int integrováno Pro projekt Ex exkurze Kz kurz Čj Český jazyk a literatura Cj Cizí jazyk (Aj; Nj; Fj) M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis Vo Výchova k občanství Dě Dějepis Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova IVT Informatika a výpočetní technika Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník Evropa a svět nás zajímá Int/Vv, Z Int/Vv, Tv Int/Vv Int/ Cj,Vo,Vv Int/IVT,Tv, Objevujeme Evropu a svět Int/Tv Dě Int/Dě, Z Int/Cj,Dě, Jsme Evropané Int/Z, Hv Int/Hv Int/Hv, Z Int/ Hv,Vo Mediální výchova Receptivní činnost Produktivní činnost Tematický okruh Ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Int/Čj Int/Čj Int/Čj Int/Čj,Dě, Vo Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Int/Čj Stavba mediálních sdělení Int/Čj Vnímání autora mediálních sdělení Int/Hv Int/Hv Int/Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Int/ IVT Int/Hv Tvorba mediálního sdělení Int/Hv, Vv Int/ IVT,Hv,Vv Int/Vv,Z Int/Čj, Hv, IVT Int/ Čj,Vv,IVT Práce v realizačním týmu Int/ IVT Int/IVT ŠVP Svazek A 12

17 Environmentální výchova Ročník Tematický okruh Ekosystémy Int/Z,Př,Vv Int/Př Vv Pro /Př Int/Vv, Z,Ch Int/Vv Základní podmínky života Int/Př Pro/Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Int/Z,Př Int/Př,Vo Pro/Př Int/Ch, Z Int/Ch,Př Vztah člověka k prostředí Int/Z,Vv,Př Int/Vv,Vo Pro/Př,Z Int/Ch,Vv Int/Ch,Vv Výchova demokratického občana Tematický okruh Ročník Občanská společnost a škola Int/Vo Int/Vo Int/Cj Občan, občanská společnost a stát Ex/Vo Int/Dě Formy participace občanů v politickém životě Int/Vo,Dě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Int/Dě,Z Int/Vo ŠVP Svazek A 13

18 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Tematický okruh Ročník Rozvoj schopností poznávání Kz všechny předměty Sebepoznání a sebepojetí Kz všechny předměty Seberegulace a sebeorganizace Kz všechny předměty Psychohygiena Kz všechny předměty Kreativita Kz všechny předměty Sociální rozvoj Morální rozvoj Poznávání lidí Kz všechny předměty Mezilidské vztahy Kz všechny předměty Komunikace Kz všechny předměty Kooperace a kompetice Kz všechny předměty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Kz všechny předměty Hodnoty, postoje, praktická etika Kz všechny předměty Multikulturní výchova Tematický okruh Kulturní diference Int/Čj,Hv,Vv Int/Čj, Hv,Vv Ročník Int/Čj,Hv,Cj, Vv Int/Vv,Hv,Čj, Cj Lidské vztahy Int/ČJ,Vo,Cj Int/Čj,Vo, Dě Int/Čj, Vo,Cj Int/Čj,Cj Etnický původ Int/ Dě Int/Vo, Z, Čj Multikulturalita Int/Čj, Z,Vv Int/Čj,Vo,Z, Vv Int/Čj,Vv,Dě, Z Int/Čj,Vo,Cj, Dě, Z,Vv Princip sociálního smíru a solidarity Int/Dě Int/ČJ Int/Vo, ŠVP Svazek A 14

19 Průřezová témata vyšší gymnázium Legenda k PT VG: INT integrováno Pro projekt Ex exkurze Kz kurz Čj Český jazyk a literatura Cj Cizí jazyk (Aj; Nj; Fj) Sv Společenské vědy M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Bi Biologie Ge Geografie Dě Dějepis Tv Tělesná výchova Hu Hudba UVK Umění a výtvarná komunikace IVT Informatika a výpočetní technika Multikulturní výchova Tematický okruh Ročník Základní problémy sociokulturních rozdílů Int/Sv, Ge Int/Sv Int/Čj, Dě Psychosociální aspekty interkulturality Int/UVK Int/Dě, UVK Int/Sv Int/Dě Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Int/Čj Int/Dě,Ge,Cj, Čj Environmentální výchova Tematický okruh Ročník Problematika vztahů organismu a prostředí Int/Bi Int/Bi, Dě Int/Bi,Ch Int/Bi Člověk a životní prostředí Int/UVK,Dě, Bi Ex/Ch Int/Ch, UVK, Sv Int/Sv,Dě,Ch Bi, Ge Int/Ch,Bi,Ge Životní prostředí ČR Int/Ge Int/Bi Int/Bi ŠVP Svazek A 15

20 Mediální výchova Ročník Tematický okruh Int/ IVT, UVK Média a mediální produkce Ex/Čj Int/Ge, UVK Int/Čj,Sv Int/Dě Mediální produkty a jejich význam Int/Dě Pro Int/Sv Int/Čj,Sv Int/Ge Uživatelé Pro Int/Čj,Sv Účinky mediální produkce a vliv médií Int/Čj,Sv Int/ Dě Role médií v moderních dějinách Int/Sv Int/Čj, Sv Int/Dě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník Globalizační a rozvojové programy Int/Sv, Dě Int/Sv Int/Sv, Dě Int/Sv,Dě, Ge Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Int/Sv Int/,Sv Int/Sv Int/Dě, Ge Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Int/Sv, Ge Int/Sv Int/Dě Žijeme v Evropě Int/ UVK, Hu, Ge Int/ UVK, Sv, Ge Int/Sv, Dě Int/Dě,Cj, Sv Vzdělávání v Evropě a ve světě Int/ IVT Int/Cj Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Ročník Kz Int/Čj, Hu, UVK, Tv Int/ Hu, UVK Int/Čj,Sv, Tv Kz Int/Čj, Hu, IVT Int/Čj, Hu Int/Čj,Sv Int/Tv Kz, Int/IVT, Tv Int/Sv Spolupráce a soutěž Kz všechny předměty Morálka všedního dne Kz Int/Sv Int/Sv, Tv Int/Čj,Sv, Tv Int/Čj,Sv ŠVP Svazek A 16

21 Kapitola 4 Učební plán platnost od Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Předměty Týdenní hodinová dotace Ročník prima sekunda tercie kvarta celkem za 4 roky Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika 2 1/2 2 1/2 2 1/3 2 1/4 9 7/12 Chemie 2 1/3 2 1/2 4 5/6 Přírodopis 2 1/2 2 1/2 2 1/3 2 1/4 9 7/12 Zeměpis Výchova k občanství Dějepis Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Volitelný předmět Počet hodin celkem Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura - v každém ročníku je jedna vyučovací hodina vyčleněna na cvičení - při cvičení se třída dělí na dvě skupiny, je-li ve třídě více než 24 žáků - průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova Anglický jazyk - realizace obsahu oboru Cizí jazyk - výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny, je-li ve třídě více než 24 žáků ŠVP Svazek A 17

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více