Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 příspěvková organizace Partyzánská 530/3, Liberec 11; , ; fax Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci pro nižší stupeň gymnázia zpracováno podle RVP ZV pro vyšší stupeň gymnázia zpracováno podle RVP G Platnost dokumentu od Ředitelka školy: RNDr. Irena Přádná

2 OBSAH Školní vzdělávací program je uspořádán do šesti kapitol podle osnovy RVP ZV a RVP G. Text ŠVP je z praktických důvodů členěn do patnácti svazků. Každý svazek je označen písmenem A O a má samostatné číslování stránek. Je tedy každá stránka ŠVP jednoznačně určena písmenem svazku a číslem strany, např. J/15 je patnáctá strana svazku J. Svazek Kapitoly dle osnovy RVPZV / RVPGV Strany 1 Identifikační údaje A/3 1.1 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání A/3 1.2 Předkladatel A/3 1.3 Zřizovatel školy A/3 2 Charakteristika školy A/4 2.1 Velikost školy a její umístění A/4 2.2 Vybavení školy A/4 2.3 Charakteristika pedagogického sboru A/4 2.4 Charakteristika žáků A/5 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce A/5 2.6 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty A/6 A 3 Charakteristika školního vzdělávacího program A/7 3.1 Zaměření školy A/7 3.2 Profil absolventa A/7 3.3 Organizace přijímacího řízení A/8 3.4 Organizace maturitní zkoušky A/9 3.5 Společné výchovné a vzdělávací strategie A/9 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami A/ Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných A/ Začlenění průřezových témat A/11 4. Učební plán A/ UP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia A/ UP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia všeobecné zaměření A/ UP pro čtyřleté studium: A/25 1. ročník všeobecné a ročník přírodovědné zaměření 4.4 Učební plán pro čtyřleté studium: A/29 1. ročník všeobecné a ročník humanitní zaměření B 5. Učební osnovy Český jazyk a literatura B/1 29

3 C Anglický jazyk; Německý jazyk; Francouzský jazyk C/1 86 D Matematika D/1 31 E Fyzika E/1 31 F Chemie F/1 26 G Přírodopis / Biologie G/1 37 H Zeměpis / Geografie H/1 19 I Výchova k občanství / Společenské vědy I/1 29 J Dějepis J/1 26 K Tělesná výchova K/1 23 L Hudební výchova / Hudba L/1 20 M Výtvarná výchova / Umění a výtvarná komunikace M/1 22 N Informatika a výpočetní technika N/1 15 O 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy O/2 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků O/ Způsoby hodnocení O/ Kritéria hodnocení O/ Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření O/ Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření O/ Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci O/ Zkouška na doplnění klasifikačních podkladů O/6 6.2 Autoevaluace školy O/7

4 STRUKTURA UČEBNÍCH OSNOV Osnovy předmětů začínají vždy charakteristikou předmětu. Charakteristiky mají analogickou strukturu: obsah předmětu časové vymezení předmětu organizace výuky výchovné a vzdělávací strategie. Následuje vzdělávací obsah rozepsaný do jednotlivých ročníků. Studijní zaměření je za označením ročníku uváděno jen tehdy, liší-li se vzdělávací obsah v jednotlivých zaměřeních; jinak se označení zaměření neuvádí a (shodné) tabulky se neopakují. Vzdělávací obsah je popsán v tabulkách. Obvykle mají tři sloupce. První sloupec obsahuje očekávané výstupy, které jsou zpravidla formulovány jako věty s nevyjádřeným podmětem; podmět žák totiž pro stručnost a přehlednost vynecháváme. Druhý sloupec obsahuje učivo členěné do bodů; v některých předmětech je dále rozděleno pomocí nadpisů. Třetí sloupec uvádí průřezová témata (jejich názvy a související poznámky jsou sázeny bezpatkovým písmem) a různé další poznámky např. mezipředmětové vazby, laboratorní práce (jsou sázeny patkovým písmem). Odlišně konstruované tabulky jsou pouze v osnovách zeměpisu, geografie, výtvarné výchovy, umění a výtvarné komunikace, výchovy k občanství; jejich struktura je zřejmá z připojené legendy. AUTOŘI ŠVP Koordinátoři Školního vzdělávacího programu RNDr. Irena Přádná, Mgr. Marcela Danajovičová, RNDr. Věra Voršilková Koordinátoři osnov jednotlivých předmětů RNDr. Jiřina Andělová (přírodopis, biologie); Mgr. Lenka Dvořáková (francouzský jazyk); PaedDr. Markéta Havrdová (český jazyk, výchova k občanství); RNDr. Věra Jandíková (matematika); Mgr. Zuzana Kostincová (výtvarná výchova, umění a výtvarná komunikace); Mgr. Jindra Kuglerová (chemie), Mgr. Karolína Kvasničková (hudební výchova, hudba); Mgr. Tomáš Minster (společenské vědy), Mgr. Leoš Pelc (tělesná výchova); Mgr. Vítězslav Pěnička (informatika a výpočetní technika), Mgr. Renata Šípová (německý jazyk); Pavel Taibr (zeměpis, geografie), Mgr. Václav Ulvr (dějepis); PhDr. Martina Ulvrová (anglický jazyk); Mgr. Jan Voženílek (fyzika). ŠKOLSKÁ RADA Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy projednala Školská rada Gymnázia F. X. Šaldy na své schůzi 3. května Členové Školské rady Gymnázia F. X. Šaldy: Jaroslav Bartoň, Bc. Ondřej Červinka, Martin Loučka, Mgr. Renata Šípová, PaedDr. František Vízek, Mgr. Jan Voženílek.

5 GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PARTYZÁNSKÁ 530, LIBEREC 11, IZO Školní vzdělávací program Svazek A Úvodní kapitoly ŠVP Svazek A 1

6 ŠVP Svazek A 2

7 Kapitola 1 Identifikační údaje 1.1 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání 1) Gymnázium čtyřletý vzdělávací program denní forma vzdělávání 2) Gymnázium osmiletý vzdělávací program denní forma vzdělávání 1.2 Předkladatel Název školy: GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Adresa: Liberec 11, Partyzánská 530/3 Právní forma: právní subjekt Způsob hospodaření: příspěvková organizace Doplňková činnost: povolena IČO: IZO: RED-IZO: Telefon: , Fax: Webové stránky: Datum zařazení do sítě: Datum zahájení činnosti školy: Celková kapacita školy: 720 žáků Ředitel: Irena Přádná, RNDr., Zlínská 845/6b, Liberec Zřizovatel školy Od Liberecký kraj, Liberec 1, U Jezu 642/2a, nová zřizovací listina je platná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, tj Telefon: ŠVP Svazek A 3

8 Kapitola 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy a její umístění Gymnázium F. X. Šaldy bylo založeno v roce 1919 jako první česká střední škola v Liberci. Několikrát se stěhovalo, od roku 1986 je umístěno v rozlehlé panelové budově na okraji Liberce v klidné čtvrti Růžodol I. Dopravní dostupnost je dobrá. Škola se nachází 7 minut od autobusové zastávky, autobusy zde jezdí v dopravní špičce v pětiminutových intervalech. Povolená kapacita školy je 720 žáků. Do budoucna počítáme s 22 třídami, tedy maximálně se 660 žáky. V každém ročníku osmiletého studia otevíráme jednu třídu a v každém ročníku čtyřletého studia otevíráme dvě třídy, dále je v budově umístěno ještě 6 tříd šestiletého studia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. 2.2 Vybavení školy Budova školy se skládá z pěti propojených bloků. Je postupně modernizována a v současné době je už bezbariérová. Pro výuku je k dispozici celkem 33 učeben, z toho 15 odborných, včetně tří laboratoří a tří počítačových učeben. V budově školy jsou dvě tělocvičny a součástí areálu školy je hřiště s umělým povrchem, vhodné pro míčové hry. Na lehkou atletiku mohou žáci využívat sousední stadion TJ Slovan Liberec. Předností školy je dobrá vybavenost výpočetní technikou. Počítače jsou propojeny počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci. Ve škole jsou tři knihovny: učitelská, česká žákovská a německá žákovská knihovna, která slouží zároveň jako studovna nebo jako konferenční sál. I knihovny jsou vybaveny počítači připojenými na školní počítačovou sítˇ. Odborné učebny a laboratoře jsou zařízeny kvalitními přístroji a moderní technikou, např. počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. V areálu školy je ateliér, kde mají žáci k dispozici i pec na vypalování keramiky. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 60 většinou interních učitelů (podíl mužů je 35 %). Věkový průměr je přibližně 40 let. Aprobovanost výuky dosahuje 100 %. ŠVP Svazek A 4

9 Ve škole pracují 2 výchovní poradci, jeden pro nižší stupeň gymnázia a jeden pro vyšší stupeň. Dále ve škole působí metodik preventivních programů a metodici ICT, neboť se škola velmi věnuje uplatňování ICT technologií v různých předmětech. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. 2.4 Charakteristika žáků Většina žáků bydlí v Liberci nebo v blízkém okolí. Žáci ze vzdálenějších míst jsou ubytováni v Domově mládeže v Zeyerově ulici, který mohou využívat dojíždějící žáci všech libereckých středních škol. Vzhledem k tomu, že budova Gymnázia F. X. Šaldy je bezbariérová, mohou se zde vzdělávat i tělesně postižení žáci. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Našimi partnerskými školami jsou gymnázia a střední školy v Německu, např. v Hannoveru, v Grafingu a Rostocku. Pod záštitou Goethe-Institutu, Magistrátu města Liberce a Euroregionu Nisa pracovali naši žáci společně se žáky z Německa a Polska na divadelním projektu. V rámci tohoto projektu žáci nastudovali divadelní hru, kterou úspěšně uvedli ve všech zúčastněných zemích a také v květnu 2004 v polském Porajowě na slavnosti při vstupu České republiky a Polska do EU. Práce na projektu pokračovala i v následujících letech a do roku 2006 byly uvedeny ještě dvě další hry. Žáci Gymnázia F. X. Šaldy se zapojili do dalších projektů podporovaných Evropskou unií: School Foresight Škola zítřka (2004), Přechod Venuše (2005), v rámci mezinárodního projektu Spring day in Europe besedovali o EU a také uspořádali videokonferenci s žáky ze Slovenska (2005). Na mezinárodní přehlídce vědeckotechnických projektů mládeže ESI 2005 v Chile představili naši žáci dva své projekty: multimediální aplikaci pro výuku fyziky Gravitační pole a Chemický vzdělávací portál. V Bad Ischlu žáci spolupracovali na hudebním projektu Eurooperette podporovaném též EU. Dále se žáci účastnili mezinárodních projektů, které byly iniciovány a finančně podporovány některými nadacemi v Německu. Např. nadace Friedricha Neumanna zorganizovala seminář v Berlíně o historii a současnosti tohoto města. Celoroční projekt Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů, nad kterým převzali záštitu předseda senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, zástupce hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr Doležal a Magistrát města Liberce, vyvrcholil v červenci a srpnu 2006 studijní cestou do Kanady za významné podpory Sdružení Čechů a Slováků v Kanadě. 2.6 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty Jedním z nejvýznamnějších sociálních partnerů školy jsou rodiče, kteří se organizují ve Sdružení žáků, rodičů a přátel školy. Od je ve škole ustavena Školská rada. ŠVP Svazek A 5

10 Dále spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, Krizovým a preventivním centrem pro mládež v Liberci, Okresním ústavem sociální péče, Úřadem práce, Magistrátem města Liberec, Euroregionem Nisa, Sdružením Němců v Liberci atd. Velmi důležitou aktivitou naší školy bylo zapojení do projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. V rámci Centra vzdělanosti vzniklo na škole tzv. Místní centrum celoživotního vzdělávání. Pomáháme při organizaci krajských kol soutěží (Matematický klokan, konverzace v cizích jazycích, matematická olympiáda, atd.). Úzce spolupracujeme s PF TU Liberec, PF UJEP Ústí n. L., PřF UK Praha, MF UK Praha, VŠP Hradec Králové, a to především tím, že naši učitelé vedou průběžné i souvislé praxe studentů těchto fakult a účastní se vzdělávacích seminářů organizovaných těmito školami. Spolupracujeme s Britskou radou v Ústí nad Labem, Alliance Francaise, UNESCO, PedF UK Praha a ČVUT. Pořádáme veřejné koncerty školního pěveckého sboru Cum decore, Dny otevřených dveří, účastníme se výstav vzdělávání, Nisa schola a Educa, organizujeme literární soutěže pro žáky gymnázií Liberecka. Členové klubu debrujářů se aktivně podílejí na Bambiriádě a akcích Města Liberec. Členové Klubu mladých Evropanů organizují různé výstavy a besedy o možnostech studia v zemích EU. Informace o dění ve škole a o mimoškolních akcích pořádaných školou je možno také získat z Ročenky, kterou každoročně vydáváme, nebo také z četných článků v místním tisku i v našem studentském časopise Xaver. ŠVP Svazek A 6

11 Kapitola 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Gymnázium F. X. Šaldy je největším gymnáziem v Libereckém kraji. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí i mimoškolní činnosti. Evropská dimenze je dosahována především kvalitní výukou cizích jazyků, která plynule navazuje na předchozí jazykové vzdělání žáků, a účastí na mezinárodních projektech v rámci Euroregionu Nisa i v rámci celé EU. Nedílnou součástí školy je německé oddělení, na kterém probíhá výuka vybraných předmětů v jazyce německém na základě dohod mezi vládou ČR a vládou SRN. Naším hlavním cílem je připravit žáky na vysokoškolské studium. Toho chceme dosáhnout především diferenciací na humanitní, přírodovědné a všeobecné zaměření (od 2. ročníku čtyřletého studia a od 6. ročníku osmiletého studia) a širokou nabídkou volitelných předmětů v předposledním a posledním ročníku. Školní vzdělávací program tak vychází vstříc individuálním požadavkům žáků a zároveň je dostatečně otevřený, aby mohl pružně reagovat i na potřeby regionu. Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání i aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány. 3.2 Profil absolventa Gymnázium F. X. Šaldy vzdělává své žáky tak, aby jeho absolventi byli schopni orientovat se v běžném životě a aktivně se účastnit společenského, kulturního nebo politického dění ve svém regionu, aby byli sociálně zralí a byli si vědomi svých práv a povinností a ctili demokratické principy fungování společnosti. ŠVP Svazek A 7

12 Absolvent našeho gymnázia by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný. Měl by umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce, a prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. Měl by být schopen samostatně se učit (měl by znát různé techniky učení) a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti by měl umět dál tvořivě rozvíjet a propojovat a chápat nutnost celoživotního vzdělávání. Měl by umět pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. Absolvent našeho gymnázia by se měl orientovat v základech různých oborů, aby si mohl vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností. Měl by obstát při přijímacích zkouškách na VŠ i ve studiu. Na základě své volby (od 2., resp. 6. ročníku) disponuje buď širokým všeobecným vzděláním nebo vzděláním obohaceným o hlubší poznání přírodních nebo humanitních věd. Absolvent přírodovědného zaměření by měl rozumět metodám přírodovědného výzkumu, které pomáhají objasnit zákonitosti, jimiž se přírodní procesy řídí. V matematické gramotnosti by měl dosáhnout takové úrovně, aby splnil požadavky pro zahájení vysokoškolského studia přírodovědného nebo technického, popř. ekonomického zaměření. Absolvent humanitního zaměření by měl rozumět metodám společenskovědního výzkumu a měl by chápat historické, sociální a ekonomické souvislosti vývoje společnosti, aby byl připraven na vysokoškolské studium společenskovědních oborů. Měl by mít možnost dosáhnout takových znalostí mateřského nebo některého cizího jazyka, aby splnil i požadavky pro zahájení studia filologického zaměření. 3.3 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Žáci z 5. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, žáci z 9. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku čtyřletého studia a žáci z kvarty (4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia) jsou přijímáni do 1. ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia kvinty. Ředitel gymnázia nejpozději do konce ledna zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy i na webových stránkách gymnázia nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělávání. Dále stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru pro daný školní rok a zveřejní je do konce března v budově školy i na webových stránkách školy. Pokud se konají přijímací zkoušky jako součást přijímacího řízení, je oznámeno, ze kterých předmětů a jakou formou. Pro dobrou informovanost veřejnosti spolupracujeme s Úřadem práce Liberec, výchovnými poradci základních škol, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a odborem školství mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Účastníme se výstav o vzdělávání v Liberci a pořádáme vždy v lednu Den otevřených dveří. ŠVP Svazek A 8

13 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou. 3.5 Společné výchovné a vzdělávací strategie rozvoj klíčových kompetencí K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: 1) Kompetence k učení a) Reflexe učebního procesu Učitelé vedou žáky ve skupinách nebo individuálně k tomu, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok. Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách složených na základě pokročilosti ve znalostech daného cizího jazyka. Z jednoho maturitního předmětu žáci vypracují tzv. maturitní seminární práci. Tato práce vzniká v průběhu posledního ročníku pod vedením příslušného učitele a žák ji obhajuje. Žáci si tak osvojují různé formy samostudia, učí se samostatně se orientovat v dané problematice a připravují se tak i na celoživotní učení a jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj. b) Práce s informacemi Učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. Škola organizuje tematicky zaměřené exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Učitelé připravují žáky na účast v soutěžích. V rámci individuálních konzultací jim poskytují odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací, a tím zvyšují i jejich zájem o daný obor. 2) Kompetence k řešení problémů a) Škola zavádí takové organizační formy výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení kompetencí k řešení problémů: Ve volitelných předmětech škola organizuje výuku ve skupinách. Tím jsou zajištěny optimální podmínky pro uplatnění takových metod výuky, při kterých se žáci učí řešit problémy. Součástí výuky přírodovědným předmětům jsou laboratorní práce, při kterých se žáci metodou experimentu učí aplikovat teoretické poznatky v praxi a řešit problémy. Škola organizuje projekty. Žáci se tak učí pracovat v týmu, společně řešit daný problém a využívat k tomu různé postupy. V předposledním ročníku škola organizuje výjezdové semináře, tj. pětidenní semináře v terénu zaměřené mezioborově. b) Škola poskytuje talentovaným žákům další příležitosti pro rozvoj kompetencí k řešení problémů. A to jednak v rámci mezinárodních projektů, kdy žáci získávají zkušenosti ŠVP Svazek A 9

14 v oblasti mezinárodní spolupráce. A jednak účastí v soutěži Studentská odborná činnost. Pod vedením učitelů se žáci učí základům vědecké práce. 3) Kompetence komunikativní Škola umožňuje žákům využívat moderní komunikační technologie. Žáci se účastní mezinárodních studentských výměnných návštěv a pracují na mezinárodních projektech. Ve třetím ročníku je v rámci výuky českého jazyka a literatury zařazen ročníkový projekt školního časopisu. Žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. V posledním ročníku všichni žáci veřejně obhajují svou seminární práci. 4) Kompetence sociální a personální Škola organizuje harmonizační dny (tzv. Dny poznávání) pro žáky prvního ročníku a kvinty. Škola organizuje sportovně turistické a lyžařské kurzy. Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit např. pěvecký sbor Cum decore přičemž k rozvoji sociálních a personálních kompetencí přispívají i doprovodné aktivity, jako jsou soustředění sboru, koncerty a soutěže. Kompetence sociální a personální jsou rozvíjeny i v rámci postupů, které byly uvedeny výše, např. při práci na projektech, při výjezdových seminářích, apod. 5) Kompetence občanské Žáci se účastní charitativních akcí. Žáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. Škola organizuje účast žáků na kulturních akcích (program Mládež a kultura). Škola pořádá besedy s významnými osobnostmi. 6) Kompetence pracovní (platí pro nižší stupeň gymnázia) Pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky výtvarné výchovy a laboratorních prací z přírodovědných předmětů. Žáci pracují ve školních kroužcích a podílejí se na realizaci různých mimoškolních akcí (výroba rekvizit, propagačních materiálů a pod.). 7) Kompetence k podnikavosti Na základě široké nabídky volitelných předmětů vychovává škola žáky k tomu, aby se cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své možnosti a předpoklady rozhodovali o svém vzdělání a budoucím profesním zaměření. Škola připravuje žáky na účast v odborných soutěžích, a tak jim umožňuje rozvíjet jejich osobní a odborný potenciál a připravuje je na konkurenční prostředí. Škola podporuje projektovou výuku, při které je rozvíjena iniciativa a tvořivost žáků. Škola organizuje exkurze, při kterých žáci získávají informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech. ŠVP Svazek A 10

15 Výchovní poradci organizují pro žáky besedy o možnostech dalšího studia a jejich budoucího profesního zaměření. Ve 2. ročníku v rámci výuky společenských věd pracují žáci na projektu fiktivní firmy a mají tak možnost pochopit podstatu a principy podnikání. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Budova školy je bezbariérová, a tak je splněna důležitá podmínka pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme tedy schopni zajistit integraci tělesně postižených žáků. Těmto žákům můžeme v případě potřeby sestavit individuální vzdělávací plán. Žákům se specifickými poruchami učení vycházíme vstříc úpravou podmínek, např. v případě ústního nebo písemného zkoušení. Pro všechny žáky, kteří se třeba jen přechodně ocitnou v nepříznivé životní situaci, zajistíme návštěvy u psychologa. 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Velkou pozornost věnujeme na našem gymnáziu žákům mimořádně nadaným. Pro tyto žáky připravujeme doplňkové semináře, individuální konzultace, popřípadě individuální vzdělávací plány. Umožňujeme jim účast na soutěžích, včetně SOČ, a spolupráci na mezinárodních projektech. 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezové téma Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Předměty Osobnostní a sociální výchova všechny předměty všechny předměty Multikulturní výchova Čj Cj Z Vo Čj Cj Ge Dě Dě Hv Vv UVK Sv Mediální výchova Čj Hv Vv IVT Čj Dě UVK IVT Vo Dě Z Sv Ge Výchova k myšlení v evropských a globálních Cj IVT Z Dě Cj Ge Dě UVK souvislostech Vz Hv Vv Tv IVT Sv Environmentální výchova Ch Př Z Vv Ch Bi Ge UVK Vo Sv Dě Výchova demokratického občana - jen NG Cj Vo Dě Z Vo Zkratky průřezových témat: Mediální výchova MEV Environmentální výchova ENV Multikulturní výchova MUV Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS Výchova demokratického občana (jen NG) VDO ŠVP Svazek A 11

16 Průřezová témata: nižší gymnázium Legenda k PT NG: Int integrováno Pro projekt Ex exkurze Kz kurz Čj Český jazyk a literatura Cj Cizí jazyk (Aj; Nj; Fj) M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis Vo Výchova k občanství Dě Dějepis Tv Tělesná výchova Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova IVT Informatika a výpočetní technika Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník Evropa a svět nás zajímá Int/Vv, Z Int/Vv, Tv Int/Vv Int/ Cj,Vo,Vv Int/IVT,Tv, Objevujeme Evropu a svět Int/Tv Dě Int/Dě, Z Int/Cj,Dě, Jsme Evropané Int/Z, Hv Int/Hv Int/Hv, Z Int/ Hv,Vo Mediální výchova Receptivní činnost Produktivní činnost Tematický okruh Ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Int/Čj Int/Čj Int/Čj Int/Čj,Dě, Vo Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Int/Čj Stavba mediálních sdělení Int/Čj Vnímání autora mediálních sdělení Int/Hv Int/Hv Int/Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Int/ IVT Int/Hv Tvorba mediálního sdělení Int/Hv, Vv Int/ IVT,Hv,Vv Int/Vv,Z Int/Čj, Hv, IVT Int/ Čj,Vv,IVT Práce v realizačním týmu Int/ IVT Int/IVT ŠVP Svazek A 12

17 Environmentální výchova Ročník Tematický okruh Ekosystémy Int/Z,Př,Vv Int/Př Vv Pro /Př Int/Vv, Z,Ch Int/Vv Základní podmínky života Int/Př Pro/Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Int/Z,Př Int/Př,Vo Pro/Př Int/Ch, Z Int/Ch,Př Vztah člověka k prostředí Int/Z,Vv,Př Int/Vv,Vo Pro/Př,Z Int/Ch,Vv Int/Ch,Vv Výchova demokratického občana Tematický okruh Ročník Občanská společnost a škola Int/Vo Int/Vo Int/Cj Občan, občanská společnost a stát Ex/Vo Int/Dě Formy participace občanů v politickém životě Int/Vo,Dě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Int/Dě,Z Int/Vo ŠVP Svazek A 13

18 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Tematický okruh Ročník Rozvoj schopností poznávání Kz všechny předměty Sebepoznání a sebepojetí Kz všechny předměty Seberegulace a sebeorganizace Kz všechny předměty Psychohygiena Kz všechny předměty Kreativita Kz všechny předměty Sociální rozvoj Morální rozvoj Poznávání lidí Kz všechny předměty Mezilidské vztahy Kz všechny předměty Komunikace Kz všechny předměty Kooperace a kompetice Kz všechny předměty Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Kz všechny předměty Hodnoty, postoje, praktická etika Kz všechny předměty Multikulturní výchova Tematický okruh Kulturní diference Int/Čj,Hv,Vv Int/Čj, Hv,Vv Ročník Int/Čj,Hv,Cj, Vv Int/Vv,Hv,Čj, Cj Lidské vztahy Int/ČJ,Vo,Cj Int/Čj,Vo, Dě Int/Čj, Vo,Cj Int/Čj,Cj Etnický původ Int/ Dě Int/Vo, Z, Čj Multikulturalita Int/Čj, Z,Vv Int/Čj,Vo,Z, Vv Int/Čj,Vv,Dě, Z Int/Čj,Vo,Cj, Dě, Z,Vv Princip sociálního smíru a solidarity Int/Dě Int/ČJ Int/Vo, ŠVP Svazek A 14

19 Průřezová témata vyšší gymnázium Legenda k PT VG: INT integrováno Pro projekt Ex exkurze Kz kurz Čj Český jazyk a literatura Cj Cizí jazyk (Aj; Nj; Fj) Sv Společenské vědy M Matematika Fy Fyzika Ch Chemie Bi Biologie Ge Geografie Dě Dějepis Tv Tělesná výchova Hu Hudba UVK Umění a výtvarná komunikace IVT Informatika a výpočetní technika Multikulturní výchova Tematický okruh Ročník Základní problémy sociokulturních rozdílů Int/Sv, Ge Int/Sv Int/Čj, Dě Psychosociální aspekty interkulturality Int/UVK Int/Dě, UVK Int/Sv Int/Dě Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Int/Čj Int/Dě,Ge,Cj, Čj Environmentální výchova Tematický okruh Ročník Problematika vztahů organismu a prostředí Int/Bi Int/Bi, Dě Int/Bi,Ch Int/Bi Člověk a životní prostředí Int/UVK,Dě, Bi Ex/Ch Int/Ch, UVK, Sv Int/Sv,Dě,Ch Bi, Ge Int/Ch,Bi,Ge Životní prostředí ČR Int/Ge Int/Bi Int/Bi ŠVP Svazek A 15

20 Mediální výchova Ročník Tematický okruh Int/ IVT, UVK Média a mediální produkce Ex/Čj Int/Ge, UVK Int/Čj,Sv Int/Dě Mediální produkty a jejich význam Int/Dě Pro Int/Sv Int/Čj,Sv Int/Ge Uživatelé Pro Int/Čj,Sv Účinky mediální produkce a vliv médií Int/Čj,Sv Int/ Dě Role médií v moderních dějinách Int/Sv Int/Čj, Sv Int/Dě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník Globalizační a rozvojové programy Int/Sv, Dě Int/Sv Int/Sv, Dě Int/Sv,Dě, Ge Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Int/Sv Int/,Sv Int/Sv Int/Dě, Ge Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Int/Sv, Ge Int/Sv Int/Dě Žijeme v Evropě Int/ UVK, Hu, Ge Int/ UVK, Sv, Ge Int/Sv, Dě Int/Dě,Cj, Sv Vzdělávání v Evropě a ve světě Int/ IVT Int/Cj Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Sociální komunikace Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Ročník Kz Int/Čj, Hu, UVK, Tv Int/ Hu, UVK Int/Čj,Sv, Tv Kz Int/Čj, Hu, IVT Int/Čj, Hu Int/Čj,Sv Int/Tv Kz, Int/IVT, Tv Int/Sv Spolupráce a soutěž Kz všechny předměty Morálka všedního dne Kz Int/Sv Int/Sv, Tv Int/Čj,Sv, Tv Int/Čj,Sv ŠVP Svazek A 16

21 Kapitola 4 Učební plán platnost od Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Předměty Týdenní hodinová dotace Ročník prima sekunda tercie kvarta celkem za 4 roky Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika 2 1/2 2 1/2 2 1/3 2 1/4 9 7/12 Chemie 2 1/3 2 1/2 4 5/6 Přírodopis 2 1/2 2 1/2 2 1/3 2 1/4 9 7/12 Zeměpis Výchova k občanství Dějepis Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika a výpočetní technika Volitelný předmět Počet hodin celkem Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk a literatura - v každém ročníku je jedna vyučovací hodina vyčleněna na cvičení - při cvičení se třída dělí na dvě skupiny, je-li ve třídě více než 24 žáků - průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova Anglický jazyk - realizace obsahu oboru Cizí jazyk - výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny, je-li ve třídě více než 24 žáků ŠVP Svazek A 17

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Šestiletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ. Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání NA CESTĚ Kdokoliv zrodí se člověkem, vzděláván budiž, aby z něho byl člověk. Jan Ámos Komenský Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program 1 Denní forma

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 ( elektronická verze ) OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.................................................. 12 1.1

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více