Svatoanenské listy 3/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatoanenské listy 3/11"

Transkript

1 Svatoanenské listy MK ČR E /11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225 let a tvoří budoucnost medicíny

2

3 Slovo ředitele Svatoanenské listy Vážení přátelé, léto je pro většinu z nás dobou dovolených a odpočinku, dobou, kdy se tyto vzácné chvíle snažíme prožít se svými nejbližšími, v prostředí, ve kterém je nám dobře. Bohužel nemoc si čas svého příchodu nevybírá. A proto naši zdravotníci a další, kteří zajišťují bezproblémový chod fakultní nemocnice jsou nemocným v kteroukoli roční, denní i noční dobu k dispozici, aby jim pomohli. V prostředí nemocnice se asi jen málokdo cítí dobře. Je to pochopitelné. Nemocný je vytržen z domácího i pracovního prostředí, musí se přizpůsobit chodu a režimu nemocnice, hovořit otevřeně o svých problémech s cizími lidmi, podstupovat mnohdy nepříjemná vyšetření a léčit se. Jsme si velmi dobře těchto okolností a souvislostí, které v konečném důsledku ovlivňují proces uzdravování nemocných, vědomi. A proto usilujeme o to, abychom své služby neustále zlepšovali. Vycházíme z toho, že spokojený pacient je vizitkou každého spokojeného zaměstnance nemocnice. Proto jsme na sklonku loňského roku zrealizovali průzkum spokojenosti zaměstnanců, který mj. posuzoval míru spokojenosti či nespokojenosti ke svému zaměstnavateli, k vykonávané práci, k mezilidským vztahům na pracovišti anebo k možnostem osobního růstu (str. 21). Výsledky průzkumu bereme velmi vážně, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou k tomu, co jako jeden z největších zaměstnavatelů v kraji děláme dobře a kde máme rezervy. Jsem přesvědčen, že budeme-li o své zaměstnance pečovat, vrátí se to pacientům i nám v jejich vzdělanosti, vstřícnosti, ochotě a milém přístupu. Proto je nutné, aby nemocnice stála na kvalitních a stabilních základech, a to ve všech úzce provázaných procesech v rámci fakultní nemocnice. Věřím, že tuto podstatu věci vnímáme všichni ve svaté Anně shodně a s plným vědomím zodpovědnosti k nemocným a vlastní práci. Přeji krásné léto. Ing. Petr Koška, MBA ředitel FNUSA OBSAH II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím v České republice 4 40 let od vzniku hemodialyzačního centra 5 Jsme zapojeni do mezinárodního projektu IIIOS 7 Získali jsme 2,4 miliardy z EU pro mezinárodní výzkumné centrum 7 VI. sympozium o léčbě bolesti 8 Mladí mikrobiologové se hlásí k odkazu profesora Tomáška 9 Gratulujeme k získaným akademickým titulům 10 Nemocniční tým árařů uspěl mezi profesionálními záchranáři 12 Dobročinnosti se meze nekladou 13 Ohlédnutí za 40 lety Dialyzačního centra v Brně 14 Jednobalónková enteroskopie 15 I. neurologická klinika věnuje velkou péči nemocným s epilepsií 16 ART ZEE nový přístroj na KZM 17 Z historie vzniku nemocnic (6) 18 Komunikujeme s pacientem anglicky 19 Průzkum spokojenosti zaměstnanců 21 Hospodaření FNUSA ve druhém čtvrtletí 22 Odborné kurzy Výukového centra Oddělení vzdělávání 23 Práce na stavbě FNUSA-ICRC v prázdninovém období 24 Vizitky nových kolegů 24 Svatá Anna slaví 225 let a tvoří budoucnost medicíny 25 Oblékání aneb firemní kultura I. 27 Zapojte se do fotografické soutěže o hodnotné ceny 28 XIV. ročník Svatoanenské fotbalové ligy skončil, ať žije ročník XV. 28 Benefi ční utkání pomohlo dětem s cystickou fibrózou 29 Děti se vyřádily v Eldorádu 29 Redakční rada: Šéfredaktorka: Členové: Vydává: Mgr. Šárka Urbánková (aktuality) tel.: , Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína) Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství) Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Evidenční číslo: MK ČR E Adresa redakce: Grafika a tisk: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno GRAFEX AGENCY s.r.o. Ročník III. Číslo Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu kusů. Za obsah dodaných textů odpovídají autoři. Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková fotostředisko FNUSA. 3

4 Svatoanenské listy II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím v České republice Úvod foto autora článku jako je léčba inzulínovými pumpami, kontinuálními senzory glykémie, péčí o těhotné diabetičky a léčbu syndromu diabetické nohy. Endokrinologie zajišťuje péči o nemocné s onemocněním endokrinního systému, která zahrnuje diagnostiku, terapii a dispenzární péči. Tuto péči nabízí nejen nemocným v naší fakultní nemocnici, ale i pacientům z celého Brna a v rámci superkoziliární činnosti pro celý Jihomoravský kraj. V oblasti výzkumu se pracoviště zaměřuje na onemocnění hypofýzy, poruchy kalciofosfátového metabolismu a autoimunitní nemoci štítné žlázy. Gastroenterologie nabízí prakticky veškerá vyšetření diagnostická a rovněž všechny metody terapeutické sugestivní endoskopie tedy gastroskopii, kolonoskopii a endoskopickou retrográdní cholangio-pankreatoskopii. Pracoviště zavedlo i nové endoskopické metody, které umožňují dříve velmi obtížné vyšetření tenkého střeva. Jsou to jednobalónková enteroskopie a kapslová enteroskopie. Velký důraz je kladen i na velmi náročné výkony, jako je endoskopická zástava krvácení v horní a dolní části zažívacího traktu, odstraňolická onemocnění, druhá je všeobecně interní, dále oddělením intermediární péče a čtyřmi lůžkovými odděleními. Specializovaná pracoviště Oddělení 64 metabolická jednotka disponuje plnou šíří eliminačních metod (hemodialýza, hemodiafiltrace, kontinuální peritoneální dialýza, kontinuální venovenozní filtrace a plazmaferéza), které jsou přínosem nejen pro interní pacienty se selhání ledvin, ale i pro řadu nemocných s jinými autoimunitními onemocněními (neurologická onemocnění, cévní a kožní onemocnění). Oddělení 64 má možnost provádět i frakcionovanou separaci plasmy a adsorpci FPSA pomocí přístroje Prometheus, který slouží k léčbě akutního selhání jater a jako překlenovací metoda k transplantaci jater. Nefrologie poskytuje péči nemocným s chorobami ledvin, po transplantaci ledviny a eliminační léčbu pacientům se selháním ledvin. Pro tyto pacienty je k dispozici v nepřetržitém provozu celkem 17 umělých ledvin. Dále jsou zde sledováni nemocní, kteří se léčí peritoneální dialýzou. Revmatologie Poskytuje léčebně preventivní péči pro pacienty s revmatickými chorobami. Od roku 1999 byl zahájen program komplexní péče o nemocné se systémovými autoimunitními chorobami pojiva, následně bylo zřízeno centrum pro biologickou léčbu revmatických onemocnění a v posledních letech i centrum pro léčbu digitálních ulcerací. Digitální ulcerace u pacienta se systémovým onemocněním pojiva Pneumologie zajišťuje péči o nemocné s chorobami plic jak ambulantní, tak konziliární pro hospitalizované v naší fakultní nemocnici. Provádí řadu vyšetření plicních funkcí, diagnostickou bronchoskopii a indikuje domácí kyslíkovou léčbu u pacientů s chronickou respirační insuficiencí. Diabetologie patří mezi stěžejní obory II. interní kliniky. Poskytuje komplexní péči jak ambulantní, tak i hospitalizační nemocným s diabetes mellitus a jeho komplikacemi. Pracoviště je vybaveno i pro superspecializovanou péči, II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně je pracoviště s velkou tradicí všeobecně interní. V rámci České republiky patří mezi největší kliniky. Významná je její činnost především v nefrologii včetně hemodialyzační péče, v diabetologii, revmatologii, endokrinologii, gastroenterologii, kardiologii a dále v oblasti výzkumu a léčby hypertenze. V roce 1984 zde byla zřízena v pořadí druhá jednotka intenzivní metabolické péče v tehdejším Československu. Pracoviště je průkopníkem v péči o pacienty po transplantacích orgánů. II. interní klinika tedy zajišťuje jako jedno z mála pracovišť diagnostiku a léčebnou péči o nemocné v plné šíři všech interních onemocnění. Díky tomuto širokému programu může proto plně zajišťovat pregraduální i postgraduální výuku lékařů i středoškolských pracovníků. Pracoviště je rovněž řešitelem řady výzkumných projektů a grantů celorepublikového významu. Pořádá každoročně několik akcí v rámci České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi J. E. Purkyně. Rovněž se spolupodílí na kongresech a seminářích České diabetologické, endokrinologické, revmatologické a nefrologické společnosti. Klinika je spolupořadatelem Evropského internistického sjezdu, který bude v roce 2013 v Praze. II. interní klinika spolupracuje s mnoha jinými pracovišti. S I. interní kardioangiologickou klinikou v péči o akutní koronární stavy, o nemocné s poruchami srdečního rytmu a srdečním selháním. S I. chirurgickou klinikou řadu let spolupracuje v péči o nemocné s akutními záněty slinivky břišní. Centrum pro cévní onemocnění II. chirurgické kliniky řeší společně problémy s cévním postižením dolních končetin u diabetiků a cévních spojek u pacientů léčených umělou ledvinou. S I. neurologickou klinikou spolupracuje v péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami. Mnohaletá je spolupráce s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie u pacientů vyžadujících transplantaci ledviny nebo jater. Klinika disponuje dvěma jednotkami intenzivní péče, z nichž jedna je zaměřena na metabo- Obr. č. 1 4

5 Svatoanenské listy Obr. č. 2 vání obtížných polypů, mukozní resekce plošných polypoidních lézí, dilatace stenóz trávicí trubice a složitou pankreatobiliární terapii. Zařízení pro kapslovou enteroskopii slouží k vyšetření tenkého střeva. Vybavení se skládá z vlastní endoskopické kapsle (obr. č. 1), dále záznamového zařízení a počítačové stanice pro zpracování dat (obr. č. 2). Klinika má velmi široké ambulantní zázemí. Jsou zde ambulance kardiologické, poradna pro hypertenzi, ambulance revmatologické, nefrologické, diabetologické, endokrinologické, plicní a gastroenterologické. Součástí kliniky je i nízkoprahová příjmová ambulance s nepřetržitým provozem. Obezitologické centrum při II. interní klinice ve FN u sv. Anny zřízené v roce 1997 z iniciativy České obezitologické společnosti zajišťuje komplexní péči o pacienty s obezitou II. a III. stupně. Dle statutu regionálního centra zahrnuje mimo lékařské péče činnost kvalifikovaného nutričního terapeuta, činnost edukační, v rámci mezioborové spolupráce s oddělením klinické psychologie zahrnuje ambulantní péči klinického psychologa odborně profilovaného v obezitologii. V rámci komplexní péče o obézní se obezitologické centrum podílí na bariatrickém operačním programu I. chirurgické kliniky ve FN u sv. Anny včetně pooperační dispenzari- zace pacientů. Z titulu akreditovaného klinického pracoviště centrum participuje na pregraduální a postgraduální výuce lékařů. Pedagogická činnost Klinika je výukovou základnou pro pregraduální i postgraduální výuku vysokoškolských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Vzhledem k profilaci kliniky jsme schopni, jako jediná interní klinika v rámci celé Lékařské fakulty MU, poskytovat výuku téměř v celé šíři Vnitřního lékařství. V současné době vyučujeme Vnitřní lékařství a propedeutiku v českém i anglickém jazyce pro 10 různých studijních oborů, jednak pro studenty Lékařské fakulty, pro studenty Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické University, a dále i pro bioinženýry v kombinovaném studiu Přírodovědecké fakulty MU a VUT Brno. Postgraduální vzdělávání vysokoškolských i nelékařských zdravotnických pracovníků je realizováno ve spolupráci s NCO NZO Brno. V nové koncepci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se bude II. interní klinika podílet na vzdělávání lékařů ve výše uvedených specializačních oborech. Oblast vědy a výzkumu Vědeckovýzkumná činnost pracoviště je zaměřena na problematiku komplikovaných forem hypertenze a souvisejících metabolických poruch obezity a metabolického syndromu s použitím moderních technologií na hodnocení cévního poškození a neinvazivní hodnocení centrálního krevního tlaku. Další oblastí výzkumu jsou komplikace diabetu, zvláště problematika postižení ledvin u diabetu. V revmatologii je výzkum zaměřen na genetické ovlivnění tvorby protilátek u systémových onemocnění pojiva. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. přednosta II. interní kliniky 40 let od vzniku Hemodialyzačního centra foto autora článku deni snahou o poskytování co možná nejkvalitnější péče a zároveň se snažili zavádět nové postupy v péči o chronicky hemodialyzované pacienty. Důkazem vysoké kvality poskytované péče bylo již v roce 2003 získání certifikátu ISO 9000:2001 a jeho poslední obhájení v roce 2009 (ISO 9000:2009) s platností do roku V posledních letech se v oblasti chronické dialyzační léčby naše pozornost zaměřuje na provádění on-line monitorovaných dialýz a v současnosti je v centru našeho zájmu program intradialytické rehabilitace, tzn. rehabilitace v průběhu dialyzační procedury. On-line monitorované dialýzy umožňují ušít dialyzační proceduru na míru pacientovi a minimalizovat tak některé negativní projevy spo- V letošním roce oslaví Hemodialyzační centrum II. interní kliniky 40. výročí svého vzniku. Po celé toto dlouhé období byli všichni, ať už lékaři nebo sestry, kteří zde pracovali, vejené s hemodialýzou, jako např. pokles krevního tlaku nebo křeče dolních končetin. Využíváme systému modulů, které mohou být součástí vybavení hemodialyzačního monitoru. On-line clearance monitor (OCM) nám umožňuje měřit aktuální dávku dialýzy, a tím i bez nutnosti odběru dalších krevních vzorků nás informuje o účinnosti jednotlivé dialyzační procedury. Podle toho potom můžeme volit přiměřenou délku dialýzy. Blood volume monitor (BVM) nás informuje o relativních změnách krevního objemu při dialýze s ultrafiltrací, a tím nás může včas upozornit na kritický pokles intravaskulárního objemu s možným následným rozvojem symptomatické hypotenze. Systém funguje na principu zpětné vazby a při poklesu intravaskulárního 5

6 Svatoanenské listy objemu pod nastavenou kritickou hodnotu dochází k automatickému zastavení ultrafiltrace. Blood temperature monitor (BTM) nám umožňuje regulovat teplotu tělesného jádra. Vytvořenou negativní tepelnou bilancí můžeme docílit vazokonstrikce v periferním řečišti a tím zlepšit toleranci ultrafiltrace a snížit riziko rozvoje hypotenzí nebo křečových stavů při dialýze. BTM monitor rovněž využíváme k měření recirkulace v arterio-venózní fistuli na principu termodiluční metody. Sledování hodnot recirkulace nám pomáhá v časné diagnostice stenóz fistulí a tím i v možnostech časných cévních intervencí, které vedou k delší životnosti fistulí. BCM (body composition monitor) představuje samostatný bed-side monitor, který na podkladě bioimpedanční metody měří podíl vody, tukové a svalové tkáně. Díky tomu můžeme lépe objektivizovat stav hydratace pacienta a zpřesnit určení optimální váhy pacienta po dialyzační proceduře. Elektromyostimulace extenzorů dolních končetin v průběhu chronické dialýzy Intradialytická rehabilitace Pacienti s chronickým selháním ledvin v hemodialyzačním programu trpí ubýváním svalové hmoty, vystupňovanou únavou a sníženou tělesnou zdatností. Je známo, že tyto faktory jsou spojeny se zvýšenou mortalitou dialyzovaných pacientů. Tento nepříznivý stav je následkem chronických uremických změn, které vyvolávají řadu strukturálních, metabolických a funkčních abnormalit v kosterních svalech. Velkou měrou se podílí rovněž fyzická inaktivita, kdy dialyzovaný pacient stráví ročně hodin (4-6 týdnů) vleže nebo polosedě. Dle mnoha studií bylo prokázáno, že intradialytická rehabilitace příznivě ovlivňuje řadu ukazatelů: dochází ke stabilizaci hodnot krevního tlaku a redukci množství hypotenzních příhod, zlepšení síly, vytrvalosti, flexibility a funkční zdatnosti. Pohybová aktivita při dialýze rovněž zvyšuje intenzitu krevního průtoku v pracujících svalech a tím se zlepšuje odstraňování toxických metabolitů a zvyšuje účinnost dialyzační léčby. V neposlední řadě dochází ke zlepšení kvality života hodnocené pomocí dotazníků. První cvičební intradialytické programy byly do klinické praxe zavedeny již v polovině 80. let, avšak doposud je nabízí pouze malá část hemodialyzačních center po celém světě, a to i přes evidentní potřebu a pozitivní přínos. V současnosti rehabilitační programy sestávají především z aerobního cvičení bez pomůcek nebo s činkami a gumou, v menší míře se využívají bicyklové trenažéry. V roce 2009 byla z iniciativy prof. MUDr. Petra Dobšáka, CSc., přednosty Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace naší fakultní nemocnice, zahájena spolupráce v oblasti rehabilitace pacientů v průběhu dialyzační procedury, tzv. intradialytické rehabilitace. Profesor Dobšák se dlouhodobě věnuje možnostem elektostimulace svalů u chronicky nemocných pacientů, především u pacientů s těžkým srdečním selháním, čekajících na transplantaci srdce. Pozitivní zkušenosti získané u této skupiny pacientů jsme chtěli ověřit u skupiny chronicky dialyzovaných pacientů. Z tohoto podnětu vznikla pilotní studie srovnávající účinek intradialytického tréninku na bicyklovém ergometru a elektrostimulace svalů dolních končetin u chronicky hemodialyzovaných pacientů. Po 20-ti týdnech došlo po obou typech rehabilitace k významnému zlepšení vybraných funkčních parametrů jako svalová síla a výkon. Podle dotazníků kvality života došlo také u rehabilitujících pacientů k poklesu únavy a dušnosti. Rovněž jsme prokázali, že oba typy intradialytické rehabilitace vedou ke zvýšení účinnosti hemodialýzy měřené pomocí ekt/v pravděpodobně mechanismem zvýšeného prokrvení pracujících svalů a tím i lepším přestupem uremických toxinů do krevní plazmy. Výsledky studie byly publikovány formou posteru na 48. kongresu Evropské nefrologické společnosti konaném letos v červnu v Praze a jsou rovněž přijaty k uveřejnění v zahraničním impaktovaném časopise. Pacienti stále pokračují v obou metodách intradialytické rehabilitace a snažíme se tento program nabídnout většímu počtu chronicky dialyzovaných pacientů. Možnosti jsou limitovány přístrojovým vybavením, které je zapůjčené z Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Elektrostimulace svalů se tedy zdá být účinnou formou intradialytické rehabilitace, která je srovnatelná s klasickým aerobním cvičením. Elektromyostimulace je vhodná především u starších, polymorbidních pacientů, u kterých je použití běžných metod tělesného tréninku kontraindikované pro zvýšené riziko hemodynamické nestability. Je třeba zdůraznit, že intradialytická elektromyostimulace je naprostou světovou novinkou v komplexní péči o chronicky dialyzované pacienty s možnostmi rozsáhlé terapeutické aplikace v blízké budoucnosti. Aerobní trénink na bicyklovém bed-side ergometru v průběhu chronické dialýzy MUDr. Jan Svojanovský II. interní klinika 6

7 Svatoanenské listy Jsme zapojeni do mezinárodního projektu IIIOS pro vývoj a zkvalitnění zobrazovacích metod foto autora článku Projekt IIIOS (Integrated Interventional Imaging Operating systém), realizovaný prostřednictvím tzv. 7. rámcového programu EU pro vědu a výzkum, si klade za cíl přispět k vývoji nových technologií ke zkvalitnění zobrazovacích metod a minimálně invazivní léčby kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění. Projekt vytváří Evropskou partnerskou síť, která umožňuje Ph.D. studentům ze zapojených institucí získat unikátní znalosti s použitím pokročilých moderních technologií. Pro mladé výzkumníky jsou organizovány mj. speciální mezinárodní programy zaměřené například na ultrazvukové a bi-fotonické zobrazování či zobrazování pomocí magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je do projektu IIIOS partnersky zapojena prostřednictvím Mezinárodního centra klinického výzkumu, které se bude podílet na vývoji nových technologií pro srdeční elektrofyziologii. doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. chairmen FNUSA-ICRC Získali jsme 2,4 miliardy z EU pro mezinárodní výzkumné centrum Již přes rok probíhá v části Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně čilý stavební ruch v areálu vyrůstá první budova pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). V něm budou odborníci z naší nemocnice spolupracovat s kolegy z předních zahraničních i domácích akademických center na vědeckých projektech zaměřených na prevenci, včasnou diagnostiku a účinnou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, která patří mezi nejčastější a nejzávažnější civilizační onemocnění dneška. V červnu tohoto roku centrum získalo prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR grant ve výši 2 miliard 425 milionů Kč ze Strukturálních fondů Evropské unie. Prostředky získané z fondů EU doplní již poskytnuté nebo přislíbené prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihomoravského kraje a dalších zdrojů. Budou použity na realizaci 11 unikátních vědecko-výzkumných programů, na kterých se bude podílet téměř 150 vědců a výzkumných pracovníků nejen z České republiky, ale i z dalších zemí EU a severní Ameriky, především z prestižní Mayo Clinic se kterou spolupracujeme již téměř deset let. Díky unikátnímu systému mezinárodní vědecké spolupráce a systému flexibilních vědeckých laboratoří dokáže nové centrum urychlit vývoj nových léčebných a diagnostických strategií, technologií a léčiv až o 50 % ve srovnání se současnou praxí v ČR i zahraničí. Mezinárodní spolupráce také umožní nové postupy a technologie efektivněji zavádět do praxe, což bude mít zásadní vliv na zvyšování kvality lékařské péče v naší nemocnici ta se stane jedním z nejmodernějších center v Evropě pro diagnostiku a léčbu již zmíněných onemocnění. Na výzkum a vývoj bude také přímo navazovat vzdělávání vzdělávacími programy centra by jen do roku 2015 mělo projít minimálně 300 účastníků, a to jak studentů-mediků a doktorandů, tak lékařů a dalšího zdravotnického personálu v rámci celoživotního vzdělávání. Budou jim předávány nejnovější poznatky získané nejen v centru, ale také ve spolupracujících institucích a firmách. Část pracovníků a spolupracovníků centra bude mít také možnost se účastnit stáží a projektů na zahraničních pracovištích. Postupné vybavování nově postavené budovy špičkovými technologiemi a předání do plného provozu je plánováno na léto Centrum bude tvořeno dvěma sedmipatrovými budovami ve tvaru písmene L, kde budou výzkumné a vývojové laboratoře tzv. integrovaných vědeckých platforem, zázemí pro mezinárodní vědeckou posádku, vzdělávací centrum, pracoviště center pro podporu vědeckých týmů a zázemí pro kliniku kardiovaskulárních onemocnění a neurologickou kliniku. V druhé návazné etapě budou vybudována pracoviště pro urgentní péči, operační sály a další, např. nový heliport. Předpoklad dokončení této etapy je konec roku Celková plocha nově vytvořených pracovišť bude téměř m2. Mezinárodní centrum klinického výzkumu má pro rozvoj naší fakultní nemocnice naprosto zásadní význam, žádné jiné zdravotnické zařízení v zemi tak rozsáhlý projekt nepřipravilo. Díky špičkovému výzkumu a spolupráci s odborníky a firmami z ČR i zahraničí budou mít z vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu prospěch všichni pacienti a zdravotníci. Upevní se také prestiž naší nemocnice. 7

8 Svatoanenské listy VI. sympozium o léčbě bolesti foto autora článku su Bolest, které bylo k dispozici účastníkům na začátku jednání, 10 prací bylo v bloku A, které pojednávalo o chronické bolesti a 16 přednášek bylo věnováno bolestem hlavy. V průběhu slavnostního zahájení sympozia převzal za tým autorů doc. Jiří Málek Cenu SSBL za nejlepší knihu roku 2009 za knihu Léčba pooperační bolesti z nakladatelství Mladá Fronta Málek, Ševčík a kol. Navázal křest čerstvě dokončeného druhého vydání téhož úspěšného titulu. Knihu pokřtil předseda SSLB prof. Rokyta. Prof. Ševčík a prim. Kozák poté pokřtili novou knihu, tentokrát monografii prof. Opavského s názvem Bolest v Ambulantní praxi, kterou právě vydává Maxdorf. K úvodní přednášce byl tradičně pozván zahraniční host. Tentokrát jím byl nově nastupující prezident EFIC prof. Hans Kress z AKH Wien, který se ujal tématu Problematika průlomové bolesti. V přednášce se věnoval především moderním farmakoteraputickým metodám a způsobům aplikace opioidů při tomto typu bolesti. V následující přednášce věnoval předseda SSLB prof. Rokyta zaslouženou pozornost pohlavním rozdílům ve vnímání a toleranci bolesti. Prof. Kukumberg z Bratislavy pronesl úvahu Pacient versus (since contra) lekár, v němž zdůraznil umění komunikace s pacientem při řešení jakéhokoli symtpomu či onemocnění. Dalším slovenským hostem byla prim. Marta Kulichová, prezidentka Slovenské SSLB, která se v přednášce Opioidy nie sú zlaté teľa podívala s odstupem na dobrodiní i rizika dlouhodobé léčby opioidy. Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy prezentovala čtyři bloky přednášek: tradičně migrénu, vztahy spánku a bolestí hlavy, sekundární bolesti hlavy a obličejové neuralgie. Popolední blok zahájil prof. Opavský z Olomou- Ve dnech 29. a 30. dubna 2011 se konalo v Brně v hotelu Voroněž šesté Sympozium o léčbě bolesti, které spolupořádaly Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při České neurologické společnosti a Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti. Organizace se ujal tradiční pořadatelský tým odborníků specializujících se na léčbu bolesti a bolestí hlavy prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a MUDr. Jiří Mastík. Záštitu nad sympoziem převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka, rektor Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M., děkan LF MU v Brně prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN u sv. Anny v Brně Ing. Petr Koška, MBA a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA. Sympozia se letos zúčastnilo 292 registrovaných účastníků z řady oborů (neurologie, algeziologie, dětská neurologie, anesteziologie, rehabilitace, neurochirurgie, neurofyziologie, psychologie, otorinolaryngologie ) a 10 vystavujících firem. Nemalou účastí přispěli rovněž slovenští kolegové. Zaznělo 26 přednášek rozdělených do čtyř pátečních a dvou sobotních sekcí a 9 přednášek ve čtyřech firemních sympoziích, dr. Doležil vystavil poster o hypnic headache. Z 26 abstrakt sestavili dr. Mastík a dr. Hakl jun. ve spolupráci s prof. Rokytou a nakladatelstvím Tigis Supplementum časopice přehledem známých i opomíjených provokačních faktorů migrény a tenzní bolesti hlavy. Následovaly dva příspěvky dětských neurologů. Muchová s kolektivem autorů z Dětské neurologické kliniky Brno zpracovala rozsáhlou epidemiologickou studii výskytu primárních bolestí hlavy u dětí na základních a středních školách. Poněkud překvapivě vévodil tenzní typ cefaley. Doc. Šlapal upozornil na podobnosti klinického obrazu a léčby migrény a epilepsie a na význam EEG vyšetření. Mastík ze svaté Anny v Brně uzavřel první blok dvěma kazuistikami vzácné perzistující aury bez migrenózního infarktu s klinickým obrazem a diferenciální diagnostikou nemoci. V následujícím bloku, monotematicky věnovaném vztahu spánku a bolesti hlavy, upozornila kolegyně Sumová z pražské AV na možné souvislosti některých bolestí hlavy se stavem cirkadiánního systému a na možnosti terapeutického využití melatoninu. Následoval souborný referát Dostálové a prof. Šonky z Prahy o vzájemném působení spánku a bolestí hlavy, některé poznatky mohou být užitečným doplňkem léčby bolesti. Blok uzavřela přednáška Doležila, Praha o bolestech hlavy, většinou primárních, které se vyskytují v období spánku. Spánková problematika byla prezentována i na jediném letošním posteru Doležila a kol., věnovaném kazuistice pacientky s vzácnou hypnic headache s výtečným efektem indometacinu. Páteční odpolední program byl věnován chronické nenádorové bolesti a podíleli se na něm představitelé řady oborů: Farmakolog Tomáš Doležal představil Novinky ve farmakoterapii bolesti, neurolog prof. Bednařík představil Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti, algeziolog prim. Kozák pohovořil o kampani Change Pain, algeziologové Vrba a Kozák uvedli první české zkušenosti s použitím ziconotidu v léčbě chronických neuropatických bolestí, neurochirurg Masopust přednesl příspěvek Failed back surgery syndrom a neurointenzivista Procházka představil první výsledky studovaného účinku gabapentinu na neuropatickou složku bolesti u FBSS. 8

9 Svatoanenské listy Sobotní dopolední program, rovněž velmi pěkně navštívený, zahájil Kotas z Plzně didaktickou přednáškou o závažných sekundárních bolestech hlavy, okořeněnou řadou působivých kazuistik. Prim. Marková z Prahy se spoluautory Kotasem, Niedermayerovou a Mastíkem hodnotili soubor pacientů s bolestí hlavy z nadužívání akutní medikace po dvou letech sledování. Přes různé regionální odlišnosti se ukazuje, že nadužívání triptanů a především ergotaminu je možno úspěšně čelit. V poslední přednášce brněnských autorů přednesla Niedermayerová rozbor bolestí hlavy u seniorů. V souboru 140 seniorů ze 3 brněnských center převažovaly ve shodě s literárními údaji sekundární bolesti hlavy, zejm. neuralgie obličeje a bolesti hlavy vaskulárního původu. Poslední sekci zahájil Urgošík a spoluautoři z odd. stareotaktické a radiační neurochirurgie. Prezentoval zajímavou prezentaci radiochirurgické léčby v oblasti ggl. sphenopalatinum. Výsledky jsou přes omezený soubor nadějné pro řešení trigeminální autonomní cefaley (cluster headache) a neuralgie v oblasti I. větve trojklanného nervu. Autoři Vaculín a Franěk z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha ukázali na animálních modelech možnosti dalšího výzkumu prahu bolesti. Fricová z Prahy představila diferenciální diagnostiku orofaciálních bolestí. Dr. Nosková pohovořila o postpunkčních bolestech hlavy, které jsou řídkou komplikací epidurální porodní analgezie a anestezie při císařském řezu. Výskyt těchto bolestí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze byl 0,42 % a v léčbě se plně osvědčila aplikace krevní zátky. Autorky Ryšavá, Vokurková a Lukášová z Brna nás seznámily s chirurgickým řešením velofaryngeální insuficience u dětí a v poslední přednášce Užití kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí poodkryly autorky Pejčochová a Muchová z Kliniky dětské neurologie Brno emočně citlivé vnímání a prezentaci bolesti dětí různých věkových skupin. Nedílnou součástí konference byla čtyři firemní symposia průlomové bolesti se věnovalo symposium firmy Gedeon Richter, na jehož závěru obdržela každá z účastnic krásnou růži. Firma Astellas Pharma věnovala symposium problematice léčby periferní neuropatické bolesti pomoci Quetenzy 8 % náplasti s kapsaicinem. Na tomto symposiu představil prim. Kozák nové postupy v léčbě neuropatické bolesti a prim. Lejčko navázal praktické zkušenosti s použitím 8 % náplasti s kapsaicinem. Firma Grünenthal věnovala své symposium novým přístupům v léčbě lokalizované neuropatické bolesti, příspěvky zde přednesli doc. Štětkářová (Léčba bolesti z pohledu neurologa) a prim. Lejčko (Zkušenosti s přípravkem Versatis). Na téma neuropatické bolesti proběhlo rovněž symposium firmy Pfizer, na němž přednesli sdělení o neuropatické bolesti prof. Ambler a prim. Lejčko. Společenský večer se odehrál jako obvykle v Moravské chalupě v blízkosti hotelu Voroněž. Probíhaly tu hluboké a kvalifikované diskuze o problémech diagnostiky a léčby bolesti podmalovávané cimbálovou muzikou. Prezidenti obou participujících společností prim. Marková a prof. Rokyta se na závěr sympozia rozloučili s přátelskou a odborně pestrou atmosférou sjezdu a vyslovili přání setkat se v Brně za dva roky znovu. Vzhledem k příznivému ohlasu a vzniklé tradici multidisciplinárního setkávání na téma Bolest plánují organizátoři uspořádání sedmého ročníku Sympozia o bolesti v Brně na jaře MUDr. Jiří Mastík I. neurologická klinika Mladí mikrobiologové se hlásí k odkazu profesora Tomáška Tomáškovy dny mladých mikrobiologů je název konference s mezinárodní účastí, která se koná od roku 1992 a je jedinou akcí svého druhu na území České republiky. S úctou se obrací k odkazu významné osobnosti lékaře mikrobiologa Václava Tomáška ( , Korytčany). Mladých proto, že referující autor, případně hlavní autor posteru musí být mladší 35 let. Smyslem této konference je předávání si informací a zkušeností ze všech oblastí mikrobiologie, z humánní i veterinární oblasti, potravinářství i molekulární biologie, prezentují se na ní výsledky získané prostřednictvím nejmodernějších technologií. Ti nejlepší jsou odměněni za práci v roce předchozím. Letos se konference účastnil také profesor Michael Wilson (Professor of Microbiology, Eastman Dental Institute Honorary Principal Bacteriologist, UK) a profesor Christelle Vauloup-Fellous (Professor of Univ. Paris-Sud, AP-HP, Microbiology department, Antoine Béclére Hospital, Clamart, France), jejichž přednášky byly s nadšením očekávány. Setkání jsou pro nás důležitá s ohledem na výměnu zkušeností a navazování další podnětné spolupráce. Jsou důležitou součástí pregraduálního i postgraduálního vzdělání mladé generace a pomáhají nám získávat mladé pro studium tohoto oboru uvedl Filip Růžička, přednosta Mikrobiologického ústavu FNUSA. Moderní technologie představují např. multiplexní PCR, real-time PCR, detekce kmenů pomocí MALDI-TOF MS, sekvenace plasmidů, identifikace bakteriálních kmenů pomocí hybridizace. K výsledkům získaným moderními technologiemi patří např. molekulární diagnostika nově se objevujících původců gastroenteritid u prasat, molekulární detekce Mycobacterium avium v kysaných mléčných výrobcích, detekce karbapenemáz pomocí MALDI-TOF, inhibice replikace viru chřipky pomocí RNA interference, molekulární detekce bakterií jako jsou anaplasmy a borelie, identifikace unikátních genů u Burkholderií. V rámci projektu FNUSA-ICRC jsou do výzkumu inhibitorů proti patogenním mikroorganismům zapojeni studenti, kteří týmo- 9

10 Svatoanenské listy vě spolupracují při teoretickém modelování a experimentálním testování v laboratoři. Že jsou mladí také nadějní a úspěšní dokládá skutečnost, že členové naší výzkumné platformy Centra biomolekulárního a buněčného inženýrství již získali 4x ocenění Mladý český/slovenský mikrobiolog roku, doplnil Petr Koška, ředitel FNUSA. Prof. MUDr. Václav Tomášek, DrSc, byl badatelem mezinárodního významu. Profesorem byl jmenován v roce 1933 a od roku 1936 do roku 1951 vedl, kromě války, kdy byl vězněn v Mauthausenu a Osvětimi, mikrobiologické oddělení tehdejší fakultní nemocnice. V roce 1947 zastával funkci prezidenta lékařské komory pro zemi Moravskoslezskou, v letech byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, byl také nositelem ČS. Válečného kříže, medaile Za věrnost, a čestným členem ČS. Lékařské společnosti J. E. Purkyně ( ) Tomáškovy dny mladých mikrobiologů se pořádaly ve dnech 2 3. června 2011 v Konferenčním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, Brno. Gratulujeme k získaným akademickým titulům doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Robert Mikulík, spolutvůrce projektu ICRC, ředitel výzkumného podprogramu Neuro 1 a dlouhou dobu vedoucí cerebrovaskulárního programu I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně, obhájil svoji habilitační práci v oboru neurologie a získal tak akademický titul docent. Habilitační řízení proběhlo 19. května 2011 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde doktor Mikulík prezentoval svoji práci na téma Trombolýza mozkového infarktu. Překonání limitací této léčby. V této práci shrnul nejen své dosavadní výzkumné výsledky z oblasti léčby cévní mozkové příhody (CMP), ale také výsledky své dlouhodobé snahy o zvýšení povědomí české populace o CMP a představil své počiny na poli organizace zdravotní péče o pacienty s CMP. Práce byla velmi kladně hodnocena prof. Pavel Traubner, přednosta I. neurologické kliniky FNsP v Bratislavě, ve svém posudku vyzdvihl přínos doktora Mikulíka pro léčbu CMP v ČR. Ten se totiž zasloužil o zavedení a rozšíření trombolytické léčby CMP v ČR a také o její vylepšení. Vědecká rada hlasovala o docentuře jednomyslně (33 hlasů pro, nikdo proti). Za fakultní nemocnici i celý tým ICRC Robertovi srdečně blahopřejeme, přejeme další vědecké úspěchy a děkujeme, že svými aktivitami přispívá k dobrému jménu FNUSA-ICRC. O zhodnocení habilitačního řízení jsme požádali předsedu habilitační komise prof. MUDr. Pavla Kalvacha, CSc. Jeho názor a dojmy si přečtěte na následujících řádcích. Pro jednání, svědomí i pocity Habilitační komise je vždy pravým požehnáním, když se řeší habilitace jednoznačná a přesvědčivá. V případě kolegy MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D. nás v celé agendě čekaly pouze dojmy vysoce pozitivní. Píle jeho příprav, kombinovaná vrozeným talentem a důvtipem, spočívající navíc na intenzivně využitém pracovním pobytu v Houstonu, dodaly celému publikačnímu a citačnímu fondu kandidáta zcela mimořádné hodnoty. Oponenti i habilitační komise mohli s potěšením konstatovat, že podmínky habilitace jsou bohatě překročeny. Vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy university přijala podklady s potěšením a vyslechla velmi zdařilou habilitační přednášku. Kolega Mikulík v ní znázornil nejen Českou praxi v podávání trombolýz ischemickým iktům (mimochodem jednu z nejúspěšnějších ve světě), ale také řadu patofyziologických aspektů této léčby a hlavně výzkumné i provozní výhledy do budoucnosti. Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování svou naprostou spokojenost s habilitačním řízením jednohlasným potvrzením způsobilosti doktora Mikulíka pro získání docentského titulu. Neurologická veřejnost si takto provedených řízení velmi cení. prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc Předseda habilitační komise Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. obdržel dne po úspěšně proběhlém profesorském řízení na Masarykově univerzitě z rukou prezidenta republiky jmenovací dekret. Vědecká rada LF i MU jednoznačně zhodnotily doc. Vašků jako jednu z vůdčích osobností české dermatologie a podpořily jeho jmenování profesorem naprostou většinou kladných hlasů. Před vědeckou radu LF předstoupil s přednáškou Psoriáza mnoho podob, stálá výzva. Aspekty této choroby, charakteristické nejen kožními projevy, ale také závažnými komorbiditami, vysvětlil v plné šíři, s akcentem na významný dopad na kvalitu života nemocných. Ve své profesorské přednášce referoval také o výsledcích své výzkumné práce na poli genetické podmíněnosti psoriázy. Tato výzkumná práce je integrální součástí dlouhodobých odborných zájmů prof. Vašků, mezi které se řadí imunologické aspekty etiopatogeneze psoriázy, genetický podklad některých dalších dermatóz, fotobiologie, fototerapie, dermatoonkologie především se zaměřením na kožní T-buněčné lymfomy, vlastnosti kožní bariéry ve zdraví a nemoci, tropické dermatózy aj. Výsledky studií na daná témata byly publikovány v četných originálních článcích v ČR i v zahraničí a jsou bohatě citovány. 10

11 Svatoanenské listy Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně podepsaly Smlouvu o vzájemné spolupráci Dokladem toho, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny i nadále budou pokračovat ve vzájemné spolupráci, je smlouva nově podepsaná představiteli obou institucí děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc., a ředitelem Fakultní nemocnice u Sv. Anny Ing. Petrem Koškou, MBA. Smlouva byla podepsána na půdě Lékařské fakulty MU dne 12. května Smlouva o vzájemné spolupráci v základech navazuje na smlouvu z roku Těžištěm spolupráce i nadále zůstávají jednotlivé kliniky, které jsou společnými pracovišti obou institucí pro výukovou a vědeckou činnost. Základní principy memoranda zůstávají nezměněny, ale změnila se řada ustanovení, která v průběhu třinácti let zastarala. Smlouva nově zakotvuje postavení výuky nelékařských zdravotnických povolání, jež v původní smlouvě chybělo. Impulsem pro novou úpravu spolupráce ve vědě a výzkumu v rámci klinik byl rovněž vznik výzkumných center CEITEC a ICRC. Smlouva garantuje, že kooperace obou institucí na klinikách si zachová vysoký standard. Mimo jiné také detailně upravuje součinnost při jmenování přednostů klinik a celkově posiluje pravomoci přednostů, jako osob nejvíce zodpovědných za koordinaci společných činností obou institucí. Novou smlouvou je garantována kvalita a vysoká úroveň spolupráce, která je nezbytná pro naplnění vysokých cílů obou institucí. 11

12 Svatoanenské listy Nemocniční tým árařů uspěl mezi profesionálními záchranáři foto autora článku soutěže jsme obdobných úkolů řešili celkem 9 a dva byly vyloženě o fyzické připravenosti. Na jednotlivé úkoly jsme se museli dostavit s kompletním medicínským vybavením a pomocí sanitního vozidla. To nám zapůjčila společnost SPP Vyškov, díky jejich podpoře jsme se mohli zařadit mezi ostatní týmy přednemocniční neodkladné péče tím, že jsme měli plně vybavenou sanitku. V celkovém hodnolů byla nasimulovaná hromadná nehoda v metru s devíti zraněnými osobami. V tomto nelehkém prostředí bylo nutné kromě vyšetření všech zraněných provést ošetření, určit priority ošetření a transportu a vést zdravotnickou dokumentaci. Vše bylo ztěžováno opravdu reálně hrajícími figuranty, kteří se svých rolí zhostili se ctí a přiměřená panika, sténání a křik komplikoval již tak náročný zásah. Kromě dospělých pacientů jsme museli řešit i úkoly, jejichž hlavním interpretem bylo dítě. Náročný byl zejména úkol, kde posádka vyjížděla k případu, o kterém měla informaci, že malé dítě má křeče. Při příjezdu na místo byla v pokoji ležící 16měsíční holčička v bezvědomí, kolem její sourozenec a maminka. Stav děťátka se zhoršil a bylo nutné zahájit resuscitaci. Příčinou stavu byla otra- Ve dnech května 2011 se konal v Koutech nad Desnou již 15. ročník prestižní mezinárodní soutěže zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz Jde o metodicky zaměřenou soutěž v oblasti urgentní medicíny. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 77 týmů ve čtyřech soutěžních kategoriích. Kromě zastoupení konkurence z České republiky zde byli zástupci z Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Turecka, Ukrajiny, USA a Velké Británie. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na této soutěži poprvé reprezentoval tým z Anesteziologicko-resuscitační kliniky ve složení MUDr. Barbora Zuchová, Martina Denéf a Petr Bauer. Soutěž spočívala v řešení jednotlivých medicínských případů. Vše bylo naprosto reálné, namaskovaní figuranti, kteří přesně hráli svá zranění, a to vše pod drobnohledem rozhodčích. Ty kromě hodnocení správného lékařského postupu, orientace na místě události, léčby, diferenciální diagnostiky hodnotili také empatii, přístup k pacientovi a souhru zasahujícího týmu. Celá soutěž byla velice náročná. Jedním z nejnáročnějších úkova tricyklickými antidepresivy, které dítěti podal jeho sourozenec. Pro každého zdravotníka, který nepracuje denně s dětmi, je léčba dítěte vždy náročná. I zde šlo o extrémní zátěž, protože stav dítěte byl kritický. I v tomto případě se nám podařilo dítě zachránit, určit správnou diagnózu a odpovídající léčbu. Během náročné 12

13 Svatoanenské listy cení jsme nakonec obsadili 16. místo a ve veliké konkurenci jsme byli jediným nemocničním týmem. Přípravou i první zkušeností s obdobným typem soutěže nám byla v lednu v Josefově dole konaná akce pod názvem Rescue Ski. Zde jsme byli ve složení MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Martin Helán, Martina Denéf, Petr Bauer. Zde jsme obsadili 11. místo z celkově přihlášených 24 týmů. Za soutěžní tým velice děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostalo a díky které jsme mohli soutěž absolvovat. Získali jsme mnoho cenných odborných, praktických poznatků a zkušeností do dalších ročníků, které nás v budoucnu třeba posunou k ještě lepším výsledkům. MUDr. Barbora Zuchová Anesteziologicko-resuscitační klinika Dobročinnosti se meze nekladou foto autora článku Dne 31. března 2011 při slavnostním otevření Stopkovy plzeňské pivnice proběhla dobročinná akce ve prospěch I. chirurgické kliniky LF MU a FNUSA v Brně za účelem nákupu speciálního polohovacího lůžka Artura Thema s antidekubitální matrací. Dražily se obraz malířky Eriky Vojtkové s názvem Podvečerní Petrov a socha Afrodité s jablkem akademického sochaře Olbrama Zoubka. Ve dražbě bylo získáno celkem Kč. Peníze již dostala nemocnice, která zařizuje nákup speciálního lůžka. Náš upřím- ný a vřelý dík patří všem zainteresovaným a to zejména paní Heleně Tuškové Vojtkové za zorganizování dobročinné akce, Olbramu Zoubkovi a Erice Vojtkové za věnovaná umělecká díla, dále Ing. Pavlu Čechovi a MVDr. Blance Novotné, kteří vydražili umělecká díla a konečně Ing. Salemu Ahmadovi, majiteli Stopkovy plzeňské pivnice za umožnění akce. V pondělí dne 4. července 2011 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných provozních prostor (sekretariát, apod.) I. chirurgické kliniky LF MU a FNUSA za přítomnosti p. Přemysla Veselého, majitele stavební společnosti, která rekonstrukci prováděla a Ing. Petra Košky, MBA, ředitele FNUSA. Rekonstrukce provozních prostor stála necelých Kč. Tyto peníze byly získány ze sponzorských aktivit. Znovuotevření provozních prostor umožní opět využívat skvělou interaktivní laboratoř, která po dobu rekonstrukce byla uzavřena. Zprava akademický sochař Olbram Zoubek, malířka Erika Vojtková, MVDr. Blanka Novotná, Ing. Pavel Čech a profesor Ivan Čapov při předávání symbolického šeku prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. přednosta I. chirurgické kliniky 13

14 Svatoanenské listy Ohlédnutí za 40 lety Dialyzačního centra v Brně Nyní místo vedoucího HD střediska na II. interní klinice zastává MUDr. Jan Svojanovský. První staniční sestrou byla v letech Božena Navrátilová, v roce 1984 jsem na toto místo nastoupila já Lenka Vítovcová a zastávám tuto funkci dodnes. foto autora článku Historie léčby onemocnění ledvin v porovnání s celkovou historií medicíny je krátká. První úvahy a pokusy o léčbu selhání ledvin spadají do poloviny 19. století. Postupem doby se léčba renálního selhání hemodialýzou (HD) stala samozřejmou součástí medicínských postupů. Rozvoj byl limitován převážně technickými aspekty a v neposlední řadě též finančními. V roce 1980 se léčilo v tehdejším Československu pouhých 800 pacientů ve FN Pekařská, což bylo jediné hemodialyzační středisko v Brně, bylo dialyzováno 56 nemocných. V nynější době je v ČR léčeno přibližně pacientů a na našem HD středisku bylo v roce 2010 dialyzováno 147 nemocných. Velký etický problém nedostatku dialyzačních míst přetrvával až do roku Kompenzován byl velkou produktivitou práce dialyzačních pracovišť a obrovskou zátěží sester. Jsem velmi ráda, že naše pracoviště stálo již od samého začátku rozvoje chronické dialyzační léčby v popředí v bývalém Československu. Já sama mám něco společného s hemodialýzou již od roku 1975, kdy jsem nejprve nastoupila na JIP s nefrologickým zaměřením na II. interní klinice a od roku 1982 na hemodyalizační středisko téže kliniky. Dne 5. ledna v roce 1971 byla provedena první hemodialýza u 42 letého muže. V chronickém dialyzačním programu (CHDP) byl celkem 3 roky a poté u něj byla provedena úspěšná transplantace ledviny, v Brně 3. transplantace v pořadí. Rozvoj hemodialýzy na II. interní klinice FNUSA v Brně: = 2 dialyzační lůžka na Odd = 6 +1 akutní lůžko v budově P (zde se nachází dosud) = akutní lůžko V roce 1988 pro absolutní nedostatek dialyzačních míst bylo otevřeno satelitní středisko mimo areál nemocnice na Hybešově ulici s 5 lůžky. Jako staniční zde nastoupila Anna Spoustová, tuto funkci zastávala do roku 2000 a od roku 2001 dosud zastává tuto funkci Anna Reichertová. V roce 1995 bylo satelitní středisko přestěhováno do areálu FNUSA (budova S) a jeho provoz byl rozšířen na 8 lůžek. V současné době máme 17 lůžek v chronickém dialyzačním programu a pracujeme v třísměnném provozu. Lůžko pro akutní HD se nachází na jednotce intenzivní metabolické péče Odd. 64. První hemodialýzy byly prováděny na přístrojích Travenol. V roce 1973 byl vybudován tzv. Hradecký systém, který sloužil až do roku Hemodialyzační monitor Fresenius 5800 Co to přineslo pro naše pracoviště: 1. více dialyzačních míst pro pacienty a kratší dojezdová vzdálenost na středisko celkem jsme postupně předali na tato pracoviště 218 nemocných 2. prováděli jsme výuku a zaškolení SZP pro tato pracoviště 3. výuka a zaškolení lékařů Vývoj chronické dialyzační léčby: Ve svých začátcích jedna HD trvala 6 8 hod, s častostí 2 3 x týdně. Frekvence léčby zůstává, zkracuje se délka trvání na 3 5 hod., a to v závislosti na vývoji dialyzačních filtrů. Vývoj se ubíral od cívkového dialyzátoru, přes deskový až k dnešním kapilárním dialyzátorům. Cívkový dialyzátor Historická fakta: V roce 1971 prof. MUDr. František Hendrich, CSc., přednosta II. interní kliniky inicioval založení hemodialýzy v Brně, tehdy prvního HD střediska v Jihomoravském kraji. Tuto myšlenku realizoval doc. MUDr. Jiří Mocek, CSc., který se stal prvním vedoucím lékařem tohoto pracoviště. Pak na krátký čas převzal žezlo vedení HD MUDr. Jiří Paroubek do roku 1980 a od té doby až do roku 2009 se stala vedoucí lékařkou MUDr. Dorota Sobotová, CSc., která se kromě vzorné péče o nemocné s onemocněním ledvin, také významně zasloužila o postgraduální vzdělávání nefrologických sester v ČR. Hemodialyzační monitor Travenol Hradecký systém V té době byly zakoupeny přístroje od firmy Fresenius (LIII D) a s jednou přestávkou, kdy jsme byli vybaveni přístroji české provenience (Chiradis B) používáme přístroje firmy Fresenius dodnes. Vývoj hemodialyzačních středisek se 6 lůžky v Jihomoravském kraji. Deskový dialyzátor Kapilární dialyzátor Byla kriteria pro zařazení do dialyzačního programu nemocní pouze do 55 let, nebylo možno zařadit pacienty s diabetes mellitus, se systémovým onemocněním, s akutní psychózou atd. Tato omezení skončila v roce Gottwaldov (Zlín) Hodonín Jihlava Blansko Znojmo Kroměříž Břeclav Kroměříž FN Brno Bohunice Uherské Hradiště INNEF Brno Slavkov 14

15 Svatoanenské listy Dnešní úroveň dialyzační léčby umožňuje, že mohou být dialyzováni všichni nemocní, kteří tuto léčbu potřebují. Od roku 1995 se stále více zaměřujeme na celkovou kvalitu poskytované péče a kvalitu života dialyzovaných pacientů. Cílem péče je účinná dialyzační léčba, prevence komplikací a dalších nemocí Věkové složení pacientů v ChDP pr m.v k diabetici nediabetici Zastoupení diabetiků v CHDP od roku 1995 zůstává stejné Nejmladší pacient, který byl na našem středisku léčen byl stár 16,4 let a nejstarší měl 91,8 let. Děti do 18 let v dnešní době neléčíme, tuto péči zajišťuje Fakultní dětská nemocnice Brno. Nejdéle byl dialyzován nemocný 26,8 roků. Za celou 40-ti letou éru našeho pracoviště bylo v CHDP léčeno celkem 1059 pacientů. Transplantováno bylo 263 pacientů. V roce 1984 jsme začali provádět kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD). Od prvního pacienta, kterého jsme zařadili z důvodu nemožnosti založení cévního přístupu k dnešním 24 nemocným. Dnes je možnost volby mezi klasickou HD a peritoneální dialýzou. Od roku 1995 provádíme u pacientů v chronickém programu hemodiafiltrace (HDF). Tato metoda je daleko šetrnější a vzhledem k věkovému složení našich nemocných lépe snášena. Jsme omezeni pojišťovnou a nákupem nových přístrojů a tak místo kýžených 100 % provádíme 70 % HDF a 30 % klasické hemodialýzy. Naše pracoviště stálo při zrodu nefrologických atestací na Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) a stále spolupracuje na výuce nelékařských zdravotnických pracovníků, jak ze strany sester, tak i lékařů. Cílem moderního ošetřovatelství je poskytování kvalitní, humánní a bezpečné ošetřovatelské péče erudovaným týmem. Dokladem toho, že se snažíme o naplnění těchto slov je, že každý nový pracovník v co možná nejkratším čase po nastoupení na naše pracoviště studuje na NCONZO. Jenom to ovšem nestačí, práce na dialyzačním pracovišti je nesmírně psychicky náročná. Vyžaduje od sester plného nasazení. Což bylo také jedním z kriterií dosažení ČSN EN ISO 9001 v roce Co si přát do dalších 40 let? Snad to, aby léčba byla pro nemocné stále dostupná jako dnes, aby naše dialyzační pracoviště bylo stále v popředí nejen péče o nemocné s renálním selháním, ale také ve výuce pracovníků dialyzačních středisek. Lenka Vítovcová II. interní klinika Jednobalónková enteroskopie foto autora článku Na Gastroenterologickém oddělení II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně provádíme od roku 2008 jednobalónkovou enteroskopii single balloon enteroscopy (SBE). Jedná se o poměrně novou endoskopickou metodu umožňující vyšetření větší části, případně i celého tenkého střeva. Možný je přístup orální (většinou vyšetříme 2/3 střeva, dále přístup aborální, případně kombinace obou při nutnosti vyšetřit celé tenké střevo). Single balloon enteroskopie nám umožňuje kromě diagnostického vyšetření, zasáhnout i terapeuticky a to odebrat vzorky biologického materiálu, stavět krvácení pomocí injektáže, endoskopických klipů, argon plazma koagulace, dále odstranit polypy metodou endoskopické polypektomie, případně endoskopické mukosektomie. Indikace single balloon enteroscopy jsou krvácení do trávicího traktu při negativní kolonoskopii a gastroskopii, chronická mikrocytární anémie, Crohnova choroba, dilatace stenóz, abnormální nález na tenkém střevě při rtg vyšetření či kapslové enteroskopii, bolesti břichaprůjem neurčené etiologie, extrakce cizích těles, FAP familiární adematózní polypoza. Kontraindikace jsou relativní a absolutní. Mezi relativní patří střevní adheze po chirurgických zákrocích, nestabilita kardiovaskulární, šok, bezvědomí, nebezpečí aspirace, nespolupracující pacient. Absolutní odmítnutí pacienta, náhlá břišní příhoda, včetně perforace. Před vlastním vyšetřením je nutné pacienta připravit. Pod psychologickou přípravou pacienta rozumíme seznámení s výkonem, podepsání informovaného souhlasu. Pacient přichází lačný (nejí tuhé potraviny 7 hodin, tekutiny 4 hodiny). Výkon se provádí za přítomnosti ARO týmu v hluboké analgosedaci. Proto pacient vyplňuje i anesteziologický dotazník. Postup při vyprázdnění pacienta je nejednotný na našem pracovišti se příprava upravuje individuálně, většinou klient vypije 2 4 l vyprazdňovacího roztoku. Mezi předběžná vyšetření patří interní předoperační vyšetření. Vlastní vyšetření se provádí vleže na levém boku, je sejmuta zubní protéza (při orálním přístupu), pacient vyprázdněn 4 l vyprazdňovacího roztoku při aborálním přístupu. Přes ochranný zubní kroužek se pacientovi zavádí flexibilní endoskop s optikou a navlečenou overtubou pod zrakovou kontrolou za současné insuflace vzduchu (nutné k vizualizaci), eventuálně sání do jícnu, žaludku, dvanácterníku, jejuna a eventuálně též ilea. 15

16 Svatoanenské listy Enteroskop, převlečná trubice s balónkem overtuba, ovládací jednotka k overtubě Po výkonu je pacient hospitalizován a je monitorován (saturace, TK, odběry krve). Jako každé vyšetření i toto může mít určité komplikace, které se udávají do 1%. Z méně závažných sem patří bolest krku, břišní dyskomfort, komplikace analgosedace. Ze závažných to je perforace (zejména po terapeutických výkonech), krvácení, akutní pankreatitida. Jedná se o velmi náročné vyšetření nejen pro pacienta, ale především pro vyšetřující personál (na vyšetření se podílí tři týmy endoskopický, anesteziologický a rentgenový). Nicméně v rukou zkušeného endoskopisty se jedná o bezpečnou endoskopickou metodu, která vyžaduje asistenci dvou velmi zkušených endoskopických sester. Na výkonu se podílí ARO tým lékař a anesteziologická sestra, a dále radiologický asistent, který na RTG přístroji ověří a zdokumentuje dosažený úsek střeva. Tato metoda vykazuje vysokou diagnostickou výtěžnost a nabízí nové terapeutické možnosti na tenkém střevě. Bc. Ivana Folprechtová II. Interní klinika Gastroenterologické oddělení I. neurologická klinika věnuje velkou péči nemocným s epilepsií foto autora článku Epilepsie je onemocnění centrálního nervového systému. Projevuje se opakujícími záchvaty, které jsou způsobeny přechodnou abnormální aktivitou určité skupiny mozkových buněk. Toto ohnisko je většinou tak malé, že neruší ostatní funkce mozku. Proto také většina lidí s epilepsií, nehledě na jejich záchvaty, je zdravých a s normální inteligencí. Epilepsii měla řada známých historických osobností, jako např. filosof Sokrates, spisovatel Dostojevskij, vojevůdce Napoleon a další. Ve světě je v současnosti okolo 33 milionů nemocných s epilepsií, u nás cca ,. tj. asi 1% z celkové populace. V podstatě každý člověk za mimořádné situace, při určitém specifickém nadprahovém podráždění mozku, může reagovat epileptickým záchvatem. Každé podezření na epileptický záchvat vyžaduje vyšetření neurologem. ručuje provádět video EEG. Tato metoda je také nezbytná pro rozhodnutí o případné operaci. K lepší specifikaci epileptického ložiska u části pacientů používáme invazivní EEG vyšetření pomocí intracerebrálních nebo subdurálních elektrod. Elektrody mají schopnost registrovat EEG aktivitu nejen z kortexu, ale i z anatomických struktur v hloubi mozku. Elektroencefalografií rozumíme záznam mozkových bioelektrických potenciálů. EEG je jedna z pomocných vyšetřovacích metod. Má široké diagnostické uplatnění v řadě lékařských oborů. Vyšetření je pro pacienta nenáročné, dovoluje časté opakování, provádí se většinou ambulantně a může přinést velmi cenné a významné informace. Základním úkolem sestry pracující v elektrodiagnostice je provedení technicky a metodologicky správného EEG vyšetření. Před samotným vyšetřením je důležité doplnění celé řady údajů od pacienta. Klinická výtěžnost EEG vyšetření je tedy do značné míry závislá na odborné úrovni sester pracujících v EEG laboratořích, na jejich aktivitě a schopnosti komunikace. Je třeba si ověřit základní diagnózu, klinickou diagnózu, zda je pacient pravák či levák, medikaci, poslední záchvat, případně provokační faktory. Důležité je zaznamenat datum a hodinu snímání, stav vědomí, vigility, dále uvedeme, zda je graf interiktální( tj. nativní, získaný mimo záchvat), nebo iktální ( získaný ve chvíli záchvatu), zda pacient spolupracuje a je-li orientovaný. Uvedeme aktivační metody FS, HV, jiné stimulace. Před samotným snímáním EEG záznamu sestra informuje pacienta vhodnou formou o tom, že V žádném případě by diagnóza epilepsie neměla být stanovena bez řádného EEG vyšetření. Proto se dnes u složitějších, méně jasných nebo obtížně léčitelných pacientů s častými záchvaty dopovyšetření je nebolestivé, o době po kterou bude záchvat snímán, a o aktivačních metodách. Je důležité sdělit pacientovi, jak se má během snímání chovat, tzn. ležet nebo sedět v klidu se zavřenýma očima, zbytečně nemrkat, nepolykat, nepohybovat se, protože tyto aktivity vyvolávají artefakty, které ruší EEG záznam a znesnadňují jeho vyhodnocení. Rozmluvou s pacientem tak předcházíme komplikacím, jako je např. pocení, neklid, agrese, záchvat a jiné. Důležité je upozornit pacienta na použití elektrogelu, který se dává pod elektrody, zajišťuje vodivost elektrod a tím zajišťuje kvalitní snímání EEG křivky. V současné době se již převážně používají EEG čepice, které mají zatavené elektrody dle systému 10/20. Každá čepice má svoji velikost. Velikosti jsou rozlišeny barvami. Čepice se nasadí pacientovi na hlavu a pomocí připojovacích pásků se připnou k hrudnímu pásu. EEG gel se pomocí injekční stříkačky a speciální tupé jehly vstřikuje přímo pod elektrody na EEG čepici. Pacient by během záznamu neměl být rušen. Během snímání provádíme podle zvyklosti pracoviště AAR (otevření a zavření očí), dále FS ( fotostimulace) vzestupnou a sestupnou frekvencí záblesků. Potom HV (hyperventilace) nosem a HV ústy po dobu 2. minut. Standardní záznam trvá 20 minut. Podle ordinace lékaře se provádí další aktivační testy jako spánková deprivace De Kleinovy testy aj. Vyhodnocený EEG záznam archivujeme. V plánu ošetřovatelské péče se zaměřujeme na předcházení vzniku poruchy vědomí v důsledku epileptického záchvatu, předcházení poranění, zajišťujeme bezpečnost pacienta, předcházíme pádu pacienta, doporučujeme ochranný 16

17 Svatoanenské listy dohled mimo oddělení, předcházíme riziku aspirace při záchvatu, sledujeme dýchání, zajišťujeme volné a průchodné dýchací cesty, edukujeme pacienta o nemoci, ošetřování, podávání léků, zákazu požití alkoholu, dostatečném spánku i odpočinku, o riziku blikajícího světla, o nebezpečí vykonávat práce ve výšce, a o způsobilosti řízení motorových vozidel apod. Významnou složkou v péči o pacienty s nedostatečně kompenzovanou epilepsií je také systematická psychosociální podpora. Při její realizaci je nejvýznamnější úzká spolupráce neurologa epileptologa s psychology a sociálními pracovníky. Výchozí činností sociálních pracovníků je posouzení životní situace pacienta s epilepsií, na jehož základě následně společně tvoří individuální plán aktivit pacienta( jde např. o pomoc při získání náležité podpory ze systému sociální péče, odborné poradenství stran eventuálních sociálních dávek či mimořádných výhod, pomoc při výběru typů škol, volbě dalšího vzdělávání a následného pracovního uplatnění. Je důležité, aby pacienti měli možnost volby, tzn. buď se smířit se současným stavem a mít i nadále nárok žádat o sociální dávky a služby, a nebo být zdraví (ne postižení), běžně fungující, a tudíž plně schopní saturovat své potřeby a hájit svá práva vlastními silami. U standardně léčené epilepsie je prognóza celkem příznivá, dochází k úplnému vymizení záchvatů a úpravě křivky EEG. Přesto asi u 30% pacientů ani při správné léčbě kombinací antiepileptik nedojde k odstranění záchvatů mluvíme o tzv. farmakorezistentních epilepsiích, u těchto pacientů dochází postupně ke vzniku sekundárních epileptických ložisek- stoupá frekvence a intenzita záchvatů, objevuje se řada psychických změn vyšší vznětlivost, těžkopádné myšlení, poruchy paměti aj. Cílem léčby epilepsie je odstranění záchvatů, nebo alespoň omezení jejich frekvence. Výzkum v oblasti genetických příčin dává naději, že by genetické vady, odpovědné za vznik některých forem epilepsie, mohly být v budoucnosti léčeny. Jednou z operativních metod je stimulace nervu vagu. Neustále se testují a vyvíjejí nové typy antiepileptik, které by mohli lékaři vybrat tak, aby se záchvaty dostaly pod kontrolu. Nejdůležitější pokrok je však patrný v oblasti rozšiřování obecného povědomí o epilepsii- dobré vzdělávací programy, časopisy, centra a sdružení pro epilepsii umožnily, že se o této nemoci otevřeně mluví a nemocní jsou ve společnosti přijímáni, což činí jejich život snesitelnějším. Marie Dračková, vrchní sestra Eva Kalvodová, staniční sestra odd. 83 Lenka Zichová, staniční sestra video EEG ART ZEE nový přístroj na KZM 3D budoucnost intervenční radiologie foto autora článku Na sklonku roku 2010 byl na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nainstalován nový přístroj pro invazivní radiologii. S jeho využitím se počítá zejména v oblasti vaskulárních intervencí. Jedná se o zařízení od firmy Siemens s označením ART ZEE. Od nového roku je postupně uváděn do praxe. Práce na angiografickém sále přístroj ART ZEE likové sítě iktových center, která vznikla ve spolupráci s Neurologickou klinikou naší nemocnice. Centrum FN u sv. Anny v Brně je součástí sítě specializovaných pracovišť pro komplexní cerebrovaskulární onemocnění, vytvořených Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Celkem se počítá se vznikem deseti komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center. Pracovní konzola se stanicí workstation Systém ART ZEE znamená významný pokrok i v oblasti intervenčního zobrazování. Umožňuje zrychlení vyšetřovacích postupů, zlepšuje jejich přesnost a účinnost. Díky lepší kvalitě obrazového řetězce se samozřejmě zlepšila i klinická výtěžnost. Systém 2k Imaging poskytuje čtyřikrát podrobnější informaci ve zobrazení a dvakrát lepší při použití post-procesingu. Nabízí tedy lepší vizualizaci jemných struktur a možnost zvětšení obrazu s minimální ztrátou informace. I fluoroskopický obraz zaznamenal znatelný pokrok (bez navýšení dávky) a to jak v jasnosti obrazu a tvorbě referenčních obrazů, tak i ve zobrazení drobných a jemných materiálů, jako jsou stenty, embolizační spirály, mikrokatetry apod. Artis Zee je biplanární systém se dvěma velký- Tímto se naše klinika stala dalším špičkově vybaveným pracovištěm v ČR. Jedná se o přístroj, který navazuje na stávající přístrojové vybavení a rozšiřuje naše možnosti při vaskulární i nevaskulární diagnostice či léčbě. Jedná se zvláště o oblast neuroradiologie a to v rámci celorepubmi flatdetektory (30 x 40 cm), díky kterým je možno zobrazit velké pole zájmu, při pokrytí širokého spektra využití (neuroradiologie, angiologie, zobrazení oblastí břicha, páteře apod.). Lze jej ovšem využít i pro dětskou diagnostiku a to díky low dose protokolům. Dalším významným prvkem u ART ZEE je multi-osový systém pro intervenční radiologii. Ten nabízí variabilní nastavení pracovní výšky a celou řadu protokolů s 3D zobrazením. Mezi ně patří protokol DynaCT, což je jedinečná forma rotační angiografie s využitím speciálních algoritmů s tvorbou obrazů do jedné minuty. Dyna- CT je možné využít v řadě případů, jako jsou radiofrekvenční ablace, vertebroplastiky, drenáže a chemoembolizace. Použití ART ZEE s pokročilým multi-osovým systémem nabízí velký objem pokrytí (příčné rekonstrukce podobné jako u klasického CT skeneru), který je vhodný pro zobrazování karotid, jater, mozku a páteře, pro ozřejmění cévního zásobení např. tumoru. Rekonstrukce a. carotis interna v programu LEONARDO 17

18 Svatoanenské listy Jako další protokol je třeba zmínit program InSpace 3D, který se postprocesingově vytváří z klasické DSA v jeden plný obraz s nabarveným cévním zásobením v 3D pohledu. I v tomto modu je možno použít zpětnou rekonstrukci DynaCT. Syngo DynaCT, syngo InSpace, jakož i další vyšetřovací protokoly je možné na pracovní stanici okamžitě porovnat se soubory dat z jiných modalit (CT, MR, PET) a to i během výkonu, s možností okamžitého zobrazení přímo na angiografickém sále. Pracovní stanice je osazena softwarem Leonardo, který umožňuje všechna postprocesingová zobrazování při práci s raw daty. Závěrem lze tedy říci, že ARTIS ZEE a jeho pokročilé zobrazovací schopnosti urychlují a usnadňují práci na angiografickém sále a zároveň pomáhají lékařům v rozhodování a stanovení dalších léčebných postupů. Také umožňuje větší pružnost než konvenční systémy a jeho multi osový systém je ideální pro intervenční radiologické postupy v neuroradilogii, angiologii a onkologii. Přemysl Krejčí Klinika zobrazovacích metod Z historie vzniku nemocnic (6) foto autora článku Navazujeme na přerušený seriál o osobnostech brněnské medicíny (Svatoanenské listy č. 1/2009), které působily v nemocnici U Sv. Anny a jejichž bronzové desky jsou umístěny v příchozí hlavní chodbě Hansenovy historické budovy. Mnozí kolem nich chodíme denně, ale už také mnozí vzhledem ke svému věku nevíme, čím tak vynikaly, že tu mají trvalou vzpomínku. Hned na počátku však musíme poznamenat, že to zdaleka nejsou všichni, kteří by si zasloužili i po létech, abychom si připomínali jejich působení ve fakultní nemocnici brněnské Lékařské fakulty trvalou památkou. Také je třeba přiznat, že výběr není řízen systematicky, ale iniciativou jejich vděčných lékařů-žáků a pokračovatelů, kteří dokázali na umělecké dílo najít finanční prostředky. Můžeme si nad tím faktem postesknout, ale bohužel je to tak. Je tedy na dalších iniciativách, které by dokázaly v galerii osobností pokračovat. Začněme známou osobností česko-slovenské pediatrie: Prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc. ( Sanski Most v Bosně v Brně) Prof. MUDr. Otakar Teyschl je obecně považován za zakladatele moravské pediatrické školy. Byl totiž prvním přednostou pediatrické kliniky, kterou založil a uvedl do provozu v r v několika málo místnostech bývalého bytu správce v někdejší Zemské nemocnici U Sv. Anny, kam byly postupně umisťovány všechny kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity, která byla v Brně založena v roce Do Brna přišel po sedmileté praxi z Prahy. Z malé provizorní kliniky vytvořil v poměrně krátké době moderní diagnostické a výukové pracoviště. V letech byl děkanem Lékařské fakulty. Bezprostředně poválce v roce 1945 byl vyzván, aby převzal Dětskou nemocnici v Černých Polích. Protože její kapacita už nevyhovovala požadavkům na strukturovanou pediatrii, ani počtu nemocných hospitalizovaných dětí, dal podnět ke stavbě nové dětské nemocnice, což mělo pro univerzitu také velký význam. Když byla nová budova v r otevřena, byla do uvolněných prostor převedena II. dětská klinika. Teyschl se stal jejím přednostou a dotvořil v ní nový lékařský obor pediatrii (strukturoval nemocnici podle vzoru pediatrické fakulty pražské na základě jednotlivých specializací, tam se soustředila celá výuka). Kromě těchto organizátorských a budovatelských aktivit mu také patří zásluha o prosazení pediatrie jako studijního oboru do pregraduální přípravy mediků, pro něž napsal první učebnici pediatrie a také další publikace, které byly přijímány s oceněním i v evropské medicíně Dětské choroby, 1931, Péče o nedonošence, 1956, Duševní vývoj a výchova dítěte, Jako pedagog byl prý velmi pečlivý a přívětivý, ale náročný. Staral se o výchovu lékařů, ale také dětských sester, které považoval v péči o nemocné dítě za nenahraditelné. Říkával, že učit na vysoké škole znamená učit se dvakrát! Velký důraz kladl na odborné znalosti, na přístup k dětem, na spolupráci lékaře a sestry. Zásadní zásluhy mu přísluší i v rozvoji pediatrie jako vědy, kromě toho, že ji prosadil do výuky, inicioval založení Výzkumného ústavu pediatrického (1963) a od počátku pracoval v brněnské Společnosti pro péči o dítě a jeho výzkum, kterou zde zavedl v r E. Babák. Společnost pořádala odborné konfe- rence, vždy s aktuální problematikou dětského zdraví či nemoci. Preventivní zaměření považoval za prioritní. Dnešní pediatrie na Teyschlovo dílo a na jeho zásady navázala. Teyschl vychoval řadu žáků, kteří jeho odkaz spolehlivě rozvíjeli a rozvíjejí, např. prof. M. Toman, Z. Brunecký, V. Kluska, syn O. Teyschl a mnozí i z generací mladších. Teyschlovou zásluhou byla u nás podstatně snížena novorozenecká a dětská úmrtnost (zavedena terapie novorozeneckých žloutenek, výměnné transfúze, komplexní terapie, léčba revmatické horečky, křivice atd). V pediatrii se zařadil mezi evropské lékařské osobnosti. V r se např. aktivně účastnil pediatrického sjezdu v USA, v roce 1948 byl vyslán WHO do Švýcarska, 1952 přednesl hlavní referát na světovém kongresu na obranu práv dítěte ve Vídni. Byl čestným členem několika zahraničních odborných společností,snad to pro ilustraci stačí. Za rozvoj a prezentaci české pediatrie dostal několik vyznamenání a stal se akademikem. Jistě by bylo zajímavé i jeho soukromí, ale ponechme mu na ně právo. Snad jen poznámku, že vychoval se svou ženou syna (je také lékařem) a dvě dcery, obě se věnovaly druhé otcově zálibě umění jako historičky. Prof. Teyschl byl nejen milovníkem, ale také znalcem i mecenášem výtvarného umění, úzce se přátelil s brněnským A. Procházkou, autorem velikého plátna Prométheus přináší lidem oheň, který zdobí aulu právnické fakulty MU, a mnoha dalšími. V r se stal prvním předsedou Spolku přátel výtvarného umění v Brně. Jsem velmi ráda, že se na velké osobnosti brněnské lékařské vědy nezapomíná. Brňanům připomínáme, že je po něm také pojmenována v Bystrci ulice. doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. 18

19 Svatoanenské listy Komunikujeme s pacientem anglicky 6. lekce angličtiny SURGERY Chirurgie Chirurg surgery/srdžery/ surgeon/srdžeon/ SKELETON Chirurgický Velký chirurgický zákrok surgical/srdžikl/ major surgery/mejdžr srdžery/ cranium Malý chirurgický zákrok minor surgery/mainr srdžery/ Operace Operační sál operation, surgery/opereišn, srdžery/ operating room/opereitin rúm/ clavicle Sádrovna plaster room/plastr rúm/ Břicho Kotník Paže abdomen/abdomen/ ankle/enkl/ arm/árm/ thorax humerus breastbone Hýždě, zadek Kost backside/beksaid/ bone/boun/ pelvis elbow Modřina Lýtko bruise/bruz/ calf/kalf/ spine Tlusté střevo Trávící, zažívací colon/koulon/ digestive/didžestiv/ sacrum radius Loket elbow/elbou/ ulna Prst na ruce finger/fingr/ Chodidlo Čelo foot/fút/ forehead/forid/ femur Žlučník Ruka gall bladder/golbladr/ hand/hend/ kneecap Bok, kyčel hip/hip/ Hrudník Brada chest/čest/ chin/čin/ calf bone Střevo Kloub Koleno Noha intestine/intestin/ joint/džoint/ knee/ní/ leg/leg/ cnemis foot ankle Krk neck/nek/ Slinivka břišní pankreas/penkrias/ Rameno shoulder/šouldr/ Žaludek stomach/stomek/ Stehno thigh/tai/ Hrudník thorax/toreks/ Prst na noze toe/tou/ Průjem diarrhoea/dajarea/ Trup trunk/trank/ Sešít insert stitches/insert stičiz/ Konečník rectum,anus/rektm,eines/ Hnis pus/pas/ Zlomenina fracture/frakčr/ Zotavit se recover/rikavr/ Roztříštěná zlomenina comminuted fracture/kominjutid frakčr/ Protržení rupture/rapčr/ Otevřená zlomenina compound fracture/koumpaund frakčr/ Sedativum sedative/sedetiv/ Dislokovaná zlomenina displaced fracture/displeisd frakčr/ Uklidňující sedative/sedetiv/ Znecitlivit anaesthetize/enistetaiz/ Dlaha splint/splint/ Analgetikum analgetik/eneldžitik/ Steh stitch/stič/ Obvaz bandage/bendidž/ Oteklý swollen/swouln/ Uzavření rány closure of wound/kloužr of wund/ Způsobený ránou traumatic/tromatik/ Zácpa constipation/konstipeišn/ Rána wound/wund/ 19

20 Svatoanenské listy DIGESTIVE SYSTEM mouth salivary glands liver and call bladder pharynx diaphragma stomach duodenum small intestine pancreas appendix rectum FRÁZE Bolí mě žaludek. Bolí mě břicho. Čekáme na laboratorní výsledky. Dobře se to hojí. Je nutné sešít a obvázat ránu. Jeho/její stav se zlepšil. Jeho/její stav se zhoršil. Máte zlomenou nohu. Musíme to dát do sádry. Musíme vyčistit ránu. Není to nic vážného. Musíte na operaci. I have a stomachache./aj hev stomekeik/ I feel sever pain in my abdomen./aj fíl sívr pein in mai abdomen/ We are waiting for the outcome of the laboratory analysis./wi ár weitin fór d autcám ov d laboratouri enelaisis/ It is healing well./it is hílin wel/ It is necessary to stitch the wound up and bandage it./it is nesesri tu stič d wund ap end bendidž it/ His/her condition got better./hís/hr kondišn got betr/ His/her condition grep worse./hís/hr kondišn gru wors/ Your leg is broken./jór leg is broukn/ We must put on plaster cast./wi mast put on plástr kást/ We must cleanse the wound./wi mast klíns d wund/ It is nothing serious./it is natin sirious/ You must undergo surgery./ju mast andrgou srdžeri/ Hana Řiháčková Odbor zdravotních pojišťoven 20

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009

ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 ročník 19 č. 1/2009 JARO 2009 EDITORIAL Milé dámy, vážení pánové, je pátek dvacátého února 2009 po poledni a já mám psát editorial pro jarní vydání Nemocničního zpravodaje. Do rukou ho dostanete někdy

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více