Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,"

Transkript

1 Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů komunitě Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Učí se mít vztah nejen ke svým věcem, ale i k věcem svých spolužáků. Pečuje o zařízení a vybavení školy a nese zodpovědnost za jejich ničení. Podílí se na vytváření pravidel soužití s vrstevníky a respektuje je. Komunikuje a spolupracuje s vrstevníky, se členy své rodiny a s dospělými. Poznává osobní vlastnosti a schopnosti, učí se sebehodnocení. Poznává, v čem se lidé liší, co jsou předsudky. Toleruje odlišnosti menšin ve třídě, ve škole. Zná symboly našeho státu. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. Život ve škole Pravidla soužití (dohody) Kamarádství, přátelství Naslouchání Dialog Vztahy v rodině Vnitřní svět člověka, osobní hodnoty, sebehodnocení Vztahy mezi lidmi, konflikty v mezilidských vztazích Naše vlast - státní symboly, státní svátky Přestupek, trestný čin průřezová témata PT OSV (sociální rozvoj poznávání lidí) PT MuV (lidské vztahy) Poznámky Přednáška Policie ČR ČvS ročník - 1 -

2 Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví. Pochopí význam tělesného, duševního a sociálního zdraví a uvede rizika, která zdraví ohrožují. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí. Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky. Zná vliv složení potravy a způsobu stravování na zdraví člověka. Posoudí složení jídelníčku z hlediska zásad zdravé výživy. Chová se bezpečně v dopravních prostředcích a na zastávkách (v modelových situacích a při akcích školy). Dodržuje povinnosti spolujezdce v autě zejména poutání. Rozlišuje další dopravní značky a jejich význam. Posoudí situaci i z pohledu ostatních účastníků silničního provozu. Vysvětlí bezpečné chování, zejména z pohledu chodce. Poskytne první pomoc, včetně život zachraňujících úkonů, dbá na bezpečnost svoji i svého okolí. Složky zdraví Péče o zdraví Zdravá výživa Jídelníček Pravidla bezpečnosti při cestování dopravními prostředky Pravidla při jízdě autem Odpovídající značky pro jednotlivá témata Vztahy mezi účastníky silničního provozu Pravidla překonání křižovatky ve městě i mimo něj Etická stránka chování v silničním provozu Dopravní nehody PT MeV (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení) ČvS ročník - 2 -

3 Charakterizuje rizika vzniku mimořádných událostí a jejich možné dopady na zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek, způsoby sebeochrany a vzájemné pomoci. Rozpozná varovný signál Všeobecná výstraha, adekvátně reaguje na tento signál, zná a prakticky uplatní postupy v případě nařízení evakuace, včetně zásad opuštění bytu. Ovládá základní zásady a postupy spojené s povodněmi, atmosférickými poruchami, haváriemi a dalšími mimořádnými událostmi; osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikuje v simulovaných situacích hromadného ohrožení. Vysvětlení pojmu mimořádná událost, základní rozdělení mimořádných událostí s uvedením příkladů Činnost při varovném signálu, druhy signálů, náhradní způsoby varování Obecné zásady opuštění bytu Průběh evakuace Evakuační zavazadlo Evakuační a přijímací střediska Ukrytí, nouzové přežití ČvS ročník - 3 -

4 Člověk ve společnosti 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Vysvětlí role členů ve třídě, skupině, rodině a uvede příklady jejich kladného a negativního vlivu na kvalitu mezilidských vztahů. Zná projevy šikany a způsoby, jak na šikanu reagovat. Vyhledá pomoc při problémech. Chová se vhodným způsobem v různých situacích (dopravní prostředky, kulturní akce, sportovní akce, slavnostní příležitosti). Učí se řešit konflikty. Rozpoznává záporné charakterové vlastnosti u sebe i druhých lidí a usměrňuje své chování. Zná základní lidská a dětská práva. Vysvětlí pojem vlast a zná významná památná místa, významné osobnosti. Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, třídy Šikana, projevy násilí Vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, pravidla chování Osobní rozvoj, podobnost a odlišnost lidí Lidská práva Dětská práva Naše vlast - památná místa, významné osobnosti Uvede nejčastější typy a formy států. Typy a formy států D Poznámky ČvS ročník - 4 -

5 Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. Rozlišuje složky státní moci ČR. Právní základy státu PT VDO (občan, občanská společnost a stát) Zdůvodní smysl voleb a uvede příklady, jak výsledky voleb mohou ovlivňovat život občanů. Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení. Uvede příklady vlivu začlenění ČR do EU v každodenním životě. Rozezná, co škodí a co prospívá lidskému organismu. Uvede aktivity podporující zdraví. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Vhodně reaguje a jedná v případě ohrožení a nebezpečí, adekvátně pomůže sobě i blízkému v nouzi. Význam a formy voleb do zastupitelstev Protiprávní jednání Evropská integrace Hodnota a podpora zdraví Ochrana zdraví při různých činnostech Prevence agresivity Záškoláctví Volný čas Zvládání stresových situací PT VDO (formy participace občanů v politickém životě) Přednáška Policie ČR ČvS ročník - 5 -

6 Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. Uvede příklady návykových látek a závislostí, zná rizika jejich působení. Vysvětlí, co je cílem reklamy na alkohol a tabákové výrobky. Zná způsoby odmítání návykových látek. V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. Ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného chování cyklisty v silničním provozu a uplatňuje je v praktických situacích školních akcí. Chová se bezpečně a ohleduplně v roli cyklisty, používá správnou výbavu jízdního kola; orientuje se ve vztazích cyklisty k ostatním účastníkům silničního provozu. Odhadne nebezpečí konkrétní situace a vyvodí správné řešení, zachová se adekvátně situaci; předchází nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky silničního provozu (prokazuje v modelových situacích). Prevence zneužívání návykových látek Alkoholismus Kouření Závislosti Bezpečné a ohleduplné chování cyklisty na chodníku Pravidla bezpečné jízdy na silnici Výbava jízdního kola, výbava cyklisty Vztahy mezi účastníky silničního provozu Technika jízdy a její pravidla mimo silnici Možné krizové situace (jejich řešení, důležitá spojení; oprava jízdního kola) Rozlišuje další dopravní značky a jejich význam. Odpovídající značky pro jednotlivá témata Vysvětlí bezpečné chování zejména z pohledu cyklisty. Zásady bezpečného chování v době volna a při cestování Odpovědnost cyklisty PT MeV (interpretace vztahu mediálních sdělení a reality) ČvS ročník - 6 -

7 Vysvětlí rizika a příčiny vzniku požárů, popíše princip hoření a klasifikuje požáry podle tříd. Charakterizuje zásady protipožární prevence, v případě vzniku požáru adekvátně reaguje a v modelových situacích použije vhodné metody hašení požáru. Rozdělí hasicí přístroje vzhledem k třídám požáru a v případě potřeby je správně použije. Bezpečně opustí požárem ohrožený prostor a vyhledá bezpečí. Rozdíl mezi ohněm a požárem Rizika požáru Princip hoření, třídy požáru, příčiny vzniku požáru Manipulace s otevřeným ohněm v přírodě Předcházení požáru, nebezpečí zábavní pyrotechniky Nebezpečnost látek, třídění látek do kategorií dle jejich hořlavosti Fáze požáru, kategorie hoření Hasicí přístroje druhy a jejich správné použití, Postupy v případě požáru ČvS ročník - 7 -

8 Člověk ve společnosti 8. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání. Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. Poznává, v čem se lidé liší, co jsou předsudky. Toleruje odlišnosti menšin ve třídě, ve škole. Na příkladech doloží přínos spolupráce lidí ve třídě, ve škole, v rodině. Určí si cíle osobního rozvoje a způsob jejich dosažení. Rozpoznává záporné charakterové vlastnosti u sebe i druhých lidí a usměrňuje své chování. Zná svoje možnosti, stanoví si přiměřené osobní cíle a postupné kroky k jejich dosažení. Zkoumá vlivy, které působí na rozhodování mladých lidí. Vztahy mezi lidmi, konflikty v mezilidských vztazích Zásady lidského soužití, výhody spolupráce lidí Osobní rozvoj, životní cíle a plány Osobní rozvoj, podobnost a odlišnost lidí Sebepoznání a sebepojetí Faktory ovlivňující rozhodování mladých lidí Svět práce PT OSV (osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace) Poznámky ČvS ročník - 8 -

9 Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu. Uvede příklady vzájemné solidarity mezi lidmi, podle svých možností se zapojí do humanitárních akcí. Rozliší právní a protiprávní jednání nebo chování, které ohrožuje duševní a fyzické zdraví jeho osoby nebo druhých. Rozlišuje a porovnává různé formy Uvede příklady různých forem vlastnictví, včetně duševního vlastnictví. vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. Uvede příklady a porovná úlohu výroby, služeb a obchodu. Uvede, jak chování kupujících a prodávajících ovlivňuje trh. Lidská solidarita, humanitární organizace Situace ohrožení a obrana státu Terorismus, extremismus Majetek, formy vlastnictví Principy tržního hospodářství, nabídka, poptávka, DPH, inflace PT MuV (princip sociálního smíru a solidarity) ČvS ročník - 9 -

10 Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství. Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občansko právní vztahy osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problém a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Objasní, jak se projevují demokratické principy v každodenním životě. Na příkladech objasní práva a povinnosti v manželství, v pracovním poměru a v oblasti majetkového vlastnictví. Zná svá práva a povinnosti v každodenních situacích (koupě, prodej, přeprava). Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení. Vysvětlí tělesné, duševní a společenské změny v období dospívání. Respektuje druhé pohlaví. Dodržuje základní pravidla tělesné a duševní hygieny. Zná příčiny a rizika vzniku běžných přenosných a civilizačních chorob. Ví, kde vyhledat odbornou pomoc. Rozpozná rizika fyzického a duševního násilí, jeho příznaky, projevy a dopady na vlastní osobu či jiné, předchází, rizikům, v případě nebezpečí adekvátně reaguje. Principy demokracie Právo v každodenním životě Protiprávní jednání Tělesné a duševní změny v dospívání Vztahy mezi chlapci a děvčaty Poruchy příjmu potravy Civilizační choroby příčiny, prevence Zvládání stresových situací Prevence fyzického a duševního násilí Přednáška Policie ČR ČvS ročník

11 Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy. Vysvětlí souvislosti celkového chováním člověka, sounáležitosti a spolupráce v dopravních situacích pro uchování zdraví a života svojí osoby i druhých. Aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti v dopravě. Vymezí propojení mezi daným tématem a dalšími oblastmi života. Charakterizuje souvislost mezi jednáním a charakterovými vlastnostmi osobnosti. Charakterizuje havárie a antropogenní události. Charakteristika a druhy pracovních činností Kvalifikační požadavky Volba profesní orientace Role chodce v silničním provozu Role cyklisty v silničním provozu Etická stránka chování v silničním provozu Přestupky chodců a ukázka legislativy Přestupky cyklistů a ukázka legislativy Improvizovaná ochrana Integrovaný záchranný systém Čj strukturovaný životopis ČvS ročník

12 Člověk ve společnosti 9. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů komunitě. Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. Podílí se na vytváření pravidel soužití s vrstevníky a respektuje je. Komunikuje a spolupracuje s vrstevníky, se členy své rodiny a s dospělými. Uvede příklady extremistických projevů v chování lidí v současném světě. Určí si cíle osobního rozvoje a způsob jejich dosažení. Popíše, jak rozvíjet osobní vlastnosti a překonávat osobní nedostatky. Pravidla soužití (dohody) Komunikace v různých situacích Naslouchání Dialog Vztahy v rodině Rodičovství Život v rodině Vztahy mezi lidmi, problémy lidské nesnášenlivosti Osobní rozvoj, životní cíle a plány Osobní vlastnosti, dovednosti, charakter, vrozené předpoklady Charakteristika a druhy pracovních činností Kvalifikační požadavky PT OSV (mezilidské vztahy, komunikace; morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika) Svět práce PT OSV(řešení problémů a rozhodovací dovednosti) Poznámky ČvS ročník

13 Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní Volba profesní orientace přípravy. Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání Úřad práce Způsoby hledání zaměstnání Pracovní příležitosti v obci Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na Podnikání trh práce. Práce s profesními Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. Objasní, jak se projevují demokratické principy v každodenním životě. Zdůvodní smysl voleb a uvede příklady, jak výsledky voleb mohou ovlivňovat život občanů. Uvede orgány právní ochrany. informacemi Principy demokracie Význam a formy voleb do zastupitelstev Právní řád Čj strukturovaný životopis PT VDO (principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) ČvS ročník

14 Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi. Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít. Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu Popíše a objasní, jak zachází se svými penězi a svěřeným majetkem. Vyhledá informace o bankách a jejich službách. Zjistí, odkud pocházejí příjmy státu a uvede příklady dávek a příspěvků, které získávají občané. získávají občané. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích. Peníze a rozpočet Význam daní Mezinárodní spolupráce ČvS ročník

15 Uvede příklady některých projevů Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. globalizace. Uvede některé globální problémy Vyjádří svůj názor na projevy a současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a důsledky globalizace pro život lidstva. popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. Objasní souvislosti globálních a lokálních Uvede příklady globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a problémů v obci a regionu. způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu. Uvede příklady mezinárodního terorismu a Uvede příklady mezinárodního zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho terorismu, vyjádří svůj názor. potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. Vhodně reaguje v situacích, kdy hrozí riziko násilí, není lhostejný a ví kde a jak zajistit pomoc. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Učí se rozeznávat pravdivost informací jejich porovnáváním z různých zdrojů. Vyjádří svůj postoj k působení reklamy na chování lidí. Globalizace, významné globální problémy a způsoby jejich řešení Obrana státu Manipulace Manipulativní reklama a informace Sekty Prevence fyzického a duševního násilí v souvislosti s činností náboženských hnutí a sekt Prevence fyzického a duševního násilí Kulturní život, masová kultura, masmédia, Kulturní instituce Př, Z PT MeV (vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti) ČvS ročník

16 Rozpozná rizikové prostředí a činnosti a vyhýbá se jim. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problém a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení Dodržuje základní pravidla tělesné a duševní hygieny. Zná příčiny a rizika vzniku běžných přenosných a civilizačních chorob. Ví, kde vyhledat odbornou pomoc. Pochopí vztah mezi emocemi, myšlenkami a jednáním. Vhodným způsobem vyjádří své emoce. Naučí se pozitivní způsoby zvládání emocí, stresu a únavy. stresovým situacím. Chová se adekvátně v různých životních situacích tak, aby nedošlo k ohrožení fyzického i duševního zdraví. Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. Vysvětlí tělesné, duševní a společenské změny v období dospívání. Respektuje druhé pohlaví. Zná bezpečné způsoby a rizika sexuálního chování. Drogy, infekční onemocnění, přenosné choroby Tělesná a duševní hygiena Péče o duševní zdraví, jednoduché relaxační techniky Zvládání emocí a stresu Základy poskytování psychosociální pomoci a občanského sdílení v době mimořádných situací Tělesné a duševní změny v dospívání Vztahy mezi chlapci a děvčaty Sexuální výchova Pohlavně přenosné choroby PT OSV (osobnostní rozvoj psychohygiena) Tv ČvS ročník

17 Používá své znalosti a dovednosti v praxi. Znalostní testy, praktické Orientuje se v základní legislativě související s tématem doprava. Interpretuje význam pojmů a problematiky bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu. Chová se tak, aby v silničním provozu chránil zdraví a život svůj i jiných osob uvědomuje si dopad svého chování a koriguje jej podle situace. Analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje bezpečné chování. Aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných oblastí život orientuje se v souvislostech chování všech účastníků silničního provozu. Aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti. Vyřeší testy řidičský průkaz nanečisto. cvičení Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního Chová se přiměřeným způsobem v situacích ohrožujících zdraví, osobní bezpečí a při mimořádných událostech. bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí. Prokazuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích mimořádných událostí. Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování a jednání v každodenním životě. Živelné pohromy - Z Praktické cvičení OČMU ČvS ročník

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více