5.19. Hudební výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.19. Hudební výchova"

Transkript

1 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit - chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace - získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti - pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností - rozvoji žákovy celkové hudebnosti - formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - skupinové vyučování - samostatná práce - kolektivní práce - krátkodobé projekty - soutěže a kvízy 2.) ČASOVÁ DOTACE : ročník 1 hodina týdně 3.) MÍSTO REALIZACE : - výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy 4.) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA REALIZOVANÁ V PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA: OSV osobnostní rozvoj, psychohygiena, kreativita MV tvorba mediálního sdělení 5.) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ : Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí : Kompetence k učení Žáci - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - používají obecně užívané hudební termíny - získané znalosti propojují do souvislostí Učitel - vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 339

2 - k používání odborné terminologie - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi - k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu Kompetence k řešení problému Žáci - na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují, hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem - samostatně a kriticky přemýšlejí - žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů - při zadání úkolu žáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější způsob řešení Učitel - vede žáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní Žáci - při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých Učitel - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat - zajímá se o náměty a názory žáků Kompetence sociální a personální Žáci - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků - učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce Učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - umožňuje každému žákovi zažít úspěch 340

3 Kompetence občanská Žáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Učitel - vytváří pro žáky prostor, aby reflektovali společenské dění - vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní Žáci - při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla - žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem Učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 341

4 Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 6. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění - orientuje se v hudbě a kultuře daných období - seznámí se s hudbou a kulturou zdejšího regionu a obce 1.) Pravěká kultura a počátky hudby 2.) Hudba starověku 3.) Hudba regionu 4.) Lidský hlas (hygiena, poruchy...) Vv D Ov - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, - sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je pojmenovat - rozliší skladbu vokální a instrumentální - rozliší lidovou a umělou píseň - seznámí se s vybranými skladbami - dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky Poslechové činnosti: - poznávání hud.nástrojů a rozdělení nástrojů do skupin - poznávání a vznik lidových kapel a muzik - výrazové prostředky a jejich význam - píseň lidová, umělá, zlidovělá - vokální a instrumentální skladba - rozpozná dur a moll stupnice - styly a žánry dle vybraných období Vokální činnosti - intonační cvičení- vzestupná a sestupná řada tónů, intonace stupnic dur i moll - zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem - říkadlo, píseň rytmické vyjádření textu písně OSV psychohygiena, kreativita Projekt zpracování určitého tématu v podobě plakátů 342

5 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého - orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace přesně zpívat v jednohlase, popř.v dvojhlase - umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu - umí vyhledat určené takty a rytmy - umí doplnit taktové čáry do rytmických cvičení - správně rytmicky doprovází píseň na Orfovy nástroje - má rytmické cítění a rytmickou paměť - dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry - vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické hádanky Instrumentální činnosti - reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu - rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická hra na tělo - rytmické hud.formy-pochod, polka, valčík - analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma - tvoření jednoduchých partitur pro Orfovy nástroje - vyjádření hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hud.nástrojerytmus, tempo,... Hudebně pohybové činnosti - pochod, polka, valčík, mazurka, lidové tance regionu, obce - pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční kroky + vlastní pohybové ztvárnění - hra na dirigenta a orchestr - dramatizace písní - dramatické ztvárnění písní a říkadel 343

6 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu - pochodový, polkový a valčíkový rytmus - umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 7. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými - seznámí se se základními znaky histor. období v hudbě 1.) Středověk (světový i český) - románský sloh D Vv 344

7 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo druhy umění - propojení i s jinými oblastmi (architektura, literatura, výtvarné umění) - gotika 2.) Raný novověk (světový i český) - renesance - baroko Literatura Dramatická výchova Projekt zpracování určitého tématu hudby v podobě plakátů MV tvorba mediálního sdělení - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - při poslechu využívá získané zkušenosti - spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností - rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti - zařadí skladbu do příslušného období - rozpozná rozdíly stylů a žánrů středověké a novověké hudby Poslechové činnosti - výběr poslechových skladeb období středověku a novověku - hudební styly a žánry - hudební dílo a autor - interpretace znějící hudby - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a - při zpěvu využívá správné pěvecké návyky - podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně Vokální činnosti - výběr písní probíraných období - hudební rytmus - rozvoj hudebního sluchu a představivosti - orientace v notovém zápise 345

8 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo stylové příslušnosti s dalšími skladbami - rozpozná některé z tanců různých stylových období - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého - tvoří jednoduchou partituru - orientuje se v rytmu - pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest a tanečních kroků Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje Orfova instrumentáře - záznam hudby Hudebně pohybové činnosti - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění choreografie - dobové tance (probíraných období) - dramatizace písní, říkadel (velikonoce, vánoce, jaro, podzim) - výroba hud.plakátů k danému tématu - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - zvolí vhodný typ 346

9 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 8. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo Průřezová témata, - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění - orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a dovedností různé - orientuje se v hudbě a kultuře daných období - seznámí se s počátky populární hudby české i světové - umí pojmenovat hudební formy - seznámí se s vybranými skladbami období 1.) Klasicismus 2.) Romantismus 3.) 20.století 4.) Počátky populární hudby Vv D Literatura 347

10 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché hudební improvizace Průřezová témata, - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na základě individuálních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché hudební improvizace - postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu - rozliší základní vlastnosti tónu - sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou - dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu - zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně - respektuje dynamiku písně - umí použít k doprovodu jednoduché nástroje - zná pojem akord - poslechem rozliší durovou a molovou stupnici - zpívá lidový dvojhlas - seznámí se s charakteristickými prvky jazzové hudby - umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně Poslechové činnosti - doposud probíraných hudebních stylů a žánrů - srovnání stylů a žánrů a jejich rozvoj - postihování charakteristických rozdílů období - orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - hudební autor a jeho dílo Vokální činnosti - hlasová a rytmická cvičení - intervaly - rytm.výcvik s oporou hud.nástroje - zpěv lidových písní + vybrané písně období - pěvecký a mluvený projev - transpozice vzestupné a sestupné řady tónů (stupnic) - akord - příklady v lidové tvorbě Projekt postavení ženy v hudbě I. (od pravěku do baroka) 348

11 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého - tvoří jednoduché doprovody - dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova - umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější rytmus Instrumentální činnosti - hudební projekt k příležitosti vánočních oslav: pásmo reprodukované hudby, koled, vlastní instrumentální tvorby) - záznam hudby - tvorba doprovodů pro hudební a dramatické projevy - výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a rytmem Průřezová témata, - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy Hudebně pohybové činnosti - pohybový doprovod znějící hudby, taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění-choreografie říkadla, lidové či umělé písně, pantomima, improvizace - orientace v prostoru - dramatizace a ztvárnění písně či říkadla - rozpozná některé z tanců 349

12 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo různých stylových období Průřezová témata, Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 9. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě, zpívá dle svých - orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích - zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti z jiných oborů umělecké činnosti - při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností - postihuje hudebně výrazové prostředky - spojuje poslech s pohybovou činností - rozpozná hudební nástroje 1.) 20.století v artificiální hudbě 2.) 20.století v populární hudbě Poslechové činnosti - hudba období 20. století jak populární tak i vážná - orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby - hudební styly a žánry Vv D Projekt postavení ženy v hudbě II. ( od klasicismu do současnosti) 350

13 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace - rozpozná některé z tanců různých stylových období - dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu - podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů Vokální činnosti - písně s důrazem na dynamiku, melodii a rytmus - reflexe vokálního projevu - hudební sluch a představivost - postihuje hudební výrazové prostředky - spojuje poslech s instrumentální činností - doprovod písní na orfovský instrumentář - tvoří jednoduché partitury, záznamy písně Instrumentální činnosti - hudebně výrazové prostředky - tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy - hudební nástroje historické a současné zejména v populární hudbě (el.nástroje) 351

14 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo Hudebně pohybové činnosti - dramatické ztvárnění písně či říkadla - postihuje hudební výrazové prostředky - spojuje poslech s pohybovou činností - dramatizuje píseň či říkadlo 352

15 5.20. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy - rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity - přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace - užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií - rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična ) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře ) 2.) ČASOVÁ DOTACE : - 6. a 7. ročník 2 hodiny týdně - 8. a 9. ročník 1 hodina týdně 3.) MÍSTO REALIZACE : - výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v komunitní učebně, v knihovně nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru ) 4.) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA REALIZOVANÁ V PŘEDMĚTU FYZIKA : EV - vztah člověka k prostředí - ekosystémy - lidská aktivita a problémy životního prostředí OSV - kreativita - sebepoznání a sebepojetí - komunikace - rozvoj schopností poznávání - kooperace, kompetice - poznávání lidí MDV - práce v realizačním týmu - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - kritické vnímání mediálních sdělení MKV - lidské kulturní diference EGS Jsme Evropané 353

16 5.) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ: Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. Kompetence k učení - žáci si vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení - žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy související s realizací - učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost - učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost Kompetence k řešení problémů - žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek - při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení - strategie: - učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Kompetence komunikativní - při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých - strategie -učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami ( písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky, ) -učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ) Kompetence občanské - při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu - žáci respektují názor druhých - žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží - strategie - učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů Kompetence pracovní - při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla - žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem - žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla - strategie -učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení -učitel požaduje dodržován dohodnuté kvality a postupů 354

17 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - užívá vizuálně obrazných vyjádření zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě. - variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. - užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem - správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy - umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření - kresebné studie linie, tvar, objem jejich rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich podobnosti, kontrast, rytmus - jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka, křivka - rozvíjí smyslové citlivosti. Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů. Např. hmat reliéfní autoportrét, sluch výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary ze zmačkaného papíru - plastická tvorba papír, hlína, drát, sádra - malba - teorie barev Goethův barevný kruh teplé a studené barvy, barvy příbuzné. Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události - zvětšování (makrokosmos), zmenšování (mikrokosmos) detail, polodetail, celek Průřezová témata, projekty a kurzy OSV Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Sebepoznání a sebepojetí Interpretace vztahu mediálních Lidské vztahy: empatie, umět se vžít do role druhého Kreativita 355

18 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo Průřezová témata, projekty a kurzy - porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - vytváří společné kompozice v prostoru instalace, své představy dokáže převést do objemových rozměrů. - dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření - plastická a prostorová tvorba - společná práce na jednom objektu koordinace, komunikace. - nauka o perspektivě ( perspektiva paralelní a šikmá), umístění postav na plochu, velikost objektů. - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních mediích počítačová grafika, fotografie, video, animace - k tvorbě užívá některých z metody současného výtvarného umění počítačová grafika, fotografie, video, animace - seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy - třetí prostor budovaný liniemi - práce s www stránkami - interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků - osobitě stylizuje vizuální skutečnosti, zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše - lidská figura tvarová stylizace Řecko, Řím - tvarová a barevná kompozice. např. Babylónská věž - Mezopotámie 356

19 Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo Průřezová témata, projekty a kurzy - ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - využívá dekorativních postupů rozvíjí si estetické cítění - výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům - dekorační práce využití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání lineárních symbolů - písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal na CD, obal na knihu, časopis - tematické práce Vánoce, Velikonoce dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru. Např. vitráž, malba na sklo, vystřihování, vyřezávání - rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu - užívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě - subjektivní výtvarné vyjádření reality - vnímání okolních jevů 357

20 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 7. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo Průřezová témata, mezipředměto vé projekty a kurzy - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - užívá vizuálně obrazných vyjádření zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání - uplatňuje osobitý přístup k realitě - užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem - správně užívá techniku malby, texturu, máchá a vrství barvy - hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací - prvky viz. obr. vyjádření kresebné etudy objem, tvar, linie šrafování - analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné prvky - experimentální řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta - rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení prostoru na plochu - záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek - barevné vyjádření - byzantské, arabské umění - odstín sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly využití ve volné tvorbě i praktickém užití (např. oděv, vzhled interiéru) OSV Komunikace - Poznávání lidí, rozvoj pozornosti vůči jedinečnosti každého člověka MKV Kulturní diference - Kritické vnímání mediálních sdělení 358

21 Výstup z RVP - rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu - vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření: porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření: vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti: vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i osobních zkušeností a prožitků - ověřuje komunikační účinky vybraných upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích: nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních mediích počítačová grafika, fotografie, video, animace Výstup z ŠVP - rozliší působení viz. obr. vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu - využívá dekorativních postupů rozvíjí si estetické cítění - vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti a originalitě - užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji a vztazích - užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace viz. obr. vyjádření - vytváří společné kompozice v prostoru instalace - ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - k tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného umění počítačová grafika, fotografie, video, animace Učivo - kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - užitá grafika. Písmo styly a druhy písma - tématické práce Vánoce, velikonoce, pálení čarodějnic. - vlastní prožívání. Interakce s realitou - událost originální dokončení situace vyprávění výtvarnými prostředky - uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření. Např. fantazijní variace na základní tvary písmen - práce s uměleckým dílem. Experimenty s reprodukcemi um. děl hledání detailu, základních geometrických tvarů, skládání, deformování, dotváření kresbou a barvou. Roláž - architektura - kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě a interpretaci. Barevné kompozice geometrických tvarů, tvarová kompozice Průřezová témata, mezipředměto vé projekty a kurzy - Jsme Evropané - Tvorba mediálního sdělení 359

22 Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 8. Výstup z RVP Výstup z ŠVP Učivo - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření - porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání. Uplatňuje osobitý přístup k realitě. - užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání vizuální zkušenosti - orientuje se v grafických technikách - interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází přitom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků - kresebné etudy. Etuda s linií jako výtvarným prostředkem - různé typy zobrazení (podhledy, rovnoběžné promítání) - praktické ověřování a postupné využívání kompozičních principů (dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní tvorbě - linoryt, tisk z koláže, papíroryt - práce s uměleckým dílem. Teoretické práce renesance, baroko, klasicismus na příkladech konkrétních výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby uměleckého vyjadřování Průřezová témata, mezipředměto vé projekty a kurzy OSV Kreativita: samostatné hledání Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 360

23 - pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí základní stavební prvky architektury (římsa, okno, portál, sloup, sgrafita, mozaika) renesance, baroko - ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - rozvíjí se v estetickém cítění využívá dekorativních postupů - správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor - tématické práce Vánoce, Velikonoce jak se slaví v jiných zemích - písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky - zdokonalování technik kresby způsoby stínování, kontrast - užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi - správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství barvy - práce s netradičními materiály - objemové vyjádření námětu barvami doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy podobné a příbuzné. Subjektivní barevná škála OSV - Komunikace Sebepoznání a sebepojetí - rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace - užívá perspektivních postupů - k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a digitálních médií počítačová grafika, fotografie, video, animace - lineární perspektiva sbíhavá, oběžníková - práce s internetem vyhledávání www stránek - orientace - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě Kooperace a kompetence 361

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více