ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr. Eva Plešová Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Martina Blažková metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Eva Gajdošová poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň 4 73 ZŠ - II.stupeň 4 62 Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Základní školu navštěvují žáci ze Šanova a Hrabětic. Na 1. stupeň dochází z Hrabětic minimum žáků, jejich počet se zvýší příchodem na 2. stupeň. S přechodem na novou školu vyvstává potřeba se aklimatizovat. Žáci se musí seznámit s chodem školy, navázat nové vztahy se žáky i učiteli. Pokud se objeví některé náznaky sociálně patologických jevů (dále jen SPJ), pedagogičtí pracovníci je operativně řeší, a to i ve spolupráci s Policií ČR v Hrušovanech nad Jevišovkou, kurátory pro mládež, Pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) ve Znojmě a dalšími odbornými institucemi. Do základní školy v současnosti dochází 3 integrovaní žáci, jejich výuka probíhá podle programu PPP ve Znojmě, žáci s problémy učení jsou na doporučení pedagogických pracovníků a po dohodě s rodiči pod dohledem této PPP, případné školní neúspěchy jsou s rodiči podle potřeby řešeny. Spolupráce školy a rodičů je ve většině případů velmi dobrá, ale v některých ojedinělých případech ji lze hodnotit jako nedostačující. Silnou stránkou základní školy je dobrá znalost žáků, jejich schopností, dovedností a vlastností. Je to dáno především malým počtem žáků i tím, že většina zaměstnanců bydlí v místě školy nebo v jejím nejbližším okolí. Další kladnou stránkou školy je snaha vytvořit v ní domácí klima, ve kterém se mohou žáci rozvíjet nejen duševně, ale také fyzicky, k čemuž slouží bohatá zájmová mimoškolní činnost zaměřená hlavně na sport. Slabou stránkou základní školy je to, že není v dostatečné míře schopna ovlivnit chování žáků mimo vyučování, kdy dochází k některým SPJ. K těmto nežádoucím jevům přispívá leckdy i lhostejnost veřejnosti. 2. Informace od pedagogů Z jednání na pracovních poradách vyplývá, že chování žáků nepřekračuje normy, zásluhu na tom má jistě i výchovná činnost učitelů v třídních hodinách, jejichž cílem je zlepšení klimatu v třídních kolektivech. Pokud se ve škole vyskytnou SPJ, operativně se řeší a postupuje se tak, aby se zamezilo dalším projevům nežádoucího chování. Přesto mapujeme výskyt některých, například kouření žáků 2. Stupně, záškoláctví, vulgární vyjadřování apod. V době mimo vyučování byly zaregistrovány přestupky, resp. Policie ČR šetřila ničení veřejného majetku. 3. Informace od rodičů Na škole proběhl průzkum, při kterém se rodiče mohli vyjádřit k některým otázkám týkajících se školy. Z odpovědí vyplynulo, že pravidla chování ve škole jsou jasně stanovena, kázeň žáků je zvládnuta, vztahy dětí ve třídách jsou spíše dobré a děti se cítí ve škole bezpečně. 4. Informace od žáků Z obdobného dotazníku pro žáky vyplynulo, že se většině žáků ve škole líbí (hlavně dětem 1. stupně), učitelům důvěřují, věří, že je škola dobře připravuje na budoucí povolání, vede je ke správné komunikaci, získávání informací, především používáním moderních masmédií, nezapomíná se ani na důležitost péče o životní prostředí. Nedostatky vidí žáci hlavně v nedostatečném počtu zájmových kroužků, malé možnosti podílet se na životě školy, někteří mají pocit, že jsou málo vedeni k praktickým věcem důležitým pro život. 2

3 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Ve školním roce 2011/2012 byl realizován MPP průběžně v celém školním roce. Byly zavedeny pravidelné třídnické hodiny, na kterých žáci pracovali na utváření vztahů v kolektivu. Žáci 6. ročníku měli možnost zúčastnit se adaptačního pobytu, jehož cílem je vzájemné seznámení žáků a stmelení nově vzniklého kolektivu. Bohužel, na rozdíl od předešlého školního roku tuto možnost nevyužili a adaptačního kurzu se nezúčastnili. Lze konstatovat, že i tak dochází k postupnému zlepšování klimatu. Pozorujeme, že narůstá tlak na žáky s poruchami chování ze strany spolužáků, ale také nejspíš ze strany pedagogů, kteří jasně stanovují pravidla a netolerují nevhodné chování. Prvky primární prevence se staly součástí vzdělávacího procesu, hovoří se o nežádoucích společenských jevech, nejvíce témat je soustředěno do předmětů prvouka, přírodověda a výchova ke zdraví, ale také všude tam, kde se tematika hodí (př. chemie zneužívání chem. látek, ) Jako problém spatřujeme kouření žáků. Nesetkáváme se s ním přímo v budově ani na akcích pořádaných školou, ale je nám známo, že někteří žáci kouří ve svém volném čase a bohužel není v našich silách náprava v této situaci, osvěta selhává. Kladně hodnotíme sportovně zaměřené aktivity (projekt Sportovní víceboj, předvánoční turnaje v kopané a v bowlingu). V rámci výuky probíhají pro žáky 1. stupně projekty Zdravé zuby, Ovoce do škol, Zdravá svačinka, Tělovýchovné chvilky, Pitný režim, sportovní dny; pro žáky 2. stupně projekty Zdravý životní styl, Právní vědomí, Zdraví je bohatství člověka, Můj denní program, Za školu čtoucí. Pro zlepšení vzájemné komunikace žáků, rodičů a školy probíhají zábavné aktivity s účastí rodičů a veřejnosti -Vánoční jarmark, Otevírání studánky, Pálení čarodějnic a Dětský den, kterých se účastní nebo se při jejich realizaci podílejí všichni jmenovaní. V průběhu roku jsme řešili 1 případ vnesení cigaret a kouření v prostorách školy žákem 9. ročníku, 1 případ přítomnosti alkoholu, což byly jevy ojedinělé a spíš než přestupky snaha žáků zviditelnit se, dále jsme řešili 3 případy záškoláctví. Co se daří minimálně je nacházet mimoškolní subjekty, které by v naší škole realizovali nějaký program s cílem prevence. Důvodem je malá nabídka, někdy neochota (vzdálenost od Znojma), někdy opomenutí zajistit program metodikem prevence. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE V tomto školním roce se chceme zaměřit zejména na problematiku dalšího zlepšování klimatu třídy, v dále pak na problematiku užívání návykových látek dětmi (hlavně kouření), na nebezpečí zneužívání internetu a vést žáky ke smysluplnému využívání volného času.. 3

4 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Pedagogové včas a důsledně dodržují pravidla pro omlouvání žáků. Pracují se školním řádem jako s právní normou naší instituce. Za porušení kázně udělují kázeňská opatření dle předem stanovených pravidel. Pracují s pravidly třídy, které si žáci s podporou TU vytvořili, jsou oceňováni za osobní úspěch (pochvaly), motivováni k vlastní činnosti. Žáci se rozvíjejí v osobnostní a sociální oblasti neustále ve všech činnostech, je jim umožněno svůj rozvoj korigovat v třídnických hodinách ( ročník) nebo třídnických chvilkách (1. až 3. ročník). Žákům je umožněno konzultovat své problémy s TU, VP, MP popřípadě s vedením školy. Tyto služby jsou k dispozici také rodičovské veřejnosti. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání právní vědomí osobnostní a sociální výchova žáků Počet hodin Datum konání organizace, odborník Počet školených pedagogů leden-červen PČR leden-červen dle nabídky Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání setkání metodiků prevence studium k výkonu specializovaných činností prevence SPJ Počet Datum konání organizace, odborník hodin 4 říjen, květen PPP Znojmo 250 listopad 2012 leden 2014 DDM Strážnice 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Spolupráce pedagogů probíhá formou schůzek preventivního týmu, členy preventivního týmu jsou předsedové předmětových komisí. Preventivní tým se setkává dle potřeby, nejméně však 1x za čtvrtletí. O realizaci MPP informuje MP pedagogickou radu na jejím čtvrtletním zasedání. Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Asistent pedagoga

5 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP Rodiče budou seznámeni s MPP a s možnostmi spolupráce se školou na třídnických hodinách dne Součástí MPP je příloha č. 1- Rozvrh školních poradenských služeb. Tento rozvrh je trvale zpřístupněn na informativní nástěnce školy. 2. Aktivity pro rodiče (Přednášky a besedy na téma prevence SPJ vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP) Název aktivity seznámení se školním řádem, omlouvání absence a její případné snižování, prevence záškoláctví, zneužívání mobilů, netolismus, kyberšikana šikana na školách, nebezpečí na internetu Datum konání říjen, přednášející třídní učitelé šikana na školách leden třídní učitelé škodlivost kouření a návykových látek květen třídní učitelé 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Vánoční jarmark Prosinec 2012 Mgr. Plešová Den otevřených dveří leden 2013 Mgr. Fodorová Dětský den pí Václavková III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP S MPP budou žáci seznámeni na třídnických schůzkách. Také ŠMP se představí žákům na třídnických schůzkách, budou seznámeni s jeho konzultačními hodinami, místem, kde mohou ŠMP navštívit. Žáci také mohou své dotazy, vznášet prostřednictvím schránky důvěry, na vhozené dotazy dostanou odpověď formou školního občasníku. Rozvrh činnosti a náplň ŠMP je uvedena v příloze č. 1- Rozvrh školních poradenských služeb. Tento rozvrh je trvale zpřístupněn na informativní nástěnce školy. Informace pro žáky v oblasti prevence jsou zveřejňovány na nástěnce k těmto účelům určené. 5

6 2. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Nespecifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu 1. stupeň Ročník 1. 2 Předcházení patologickým jevům (v ČJ omluva, poděkování, spolupráce, pomoc, důležitá telefonní čísla, v M samostatnost, sebekontrola, odpovědnost, ohleduplnost). Ve VV, PČ hygienické zásady, první pomoc při úrazu, v Prv zásady zdravé výživy, základní hygienické návyky, využívání volného času. Komunikace se spolužáky, s dospělými, zásady slušného chování, chování v mimoškolních činnostech, slušné vyjadřování, vedení žáků k odpovědnosti při rozhodování. V PČ a VV dodržovat bezpečnost při práci. Učitel Kovářová Fodorová 3 Zásady slušného chování, výchova odpovědnosti za své jednání, výchova ke kamarádství a vzájemné pomoci, v rámci domova vztahy členů v rodině, úcta k lidským výtvorům a ochrana majetku, zdravá výživa, nebezpečí škodlivých a návykových látek, využívání volného času (hry, sport, rozvíjení zájmů), člověk a zdraví (ochrana zdraví, první pomoc, tísňová volání), chování člověka za mimořádných událostí, plnění úkolů AJAXE ochrana dětí v různých situacích, dopravní výchova. 4 Pomoc, spolupráce, slušné vyjadřování, důležitá telefonní čísla, v Př zdravý životní styl, osobní hygiena a předcházení nemocem, nebezpečí škodlivých a návykových látek (kouření, alkohol, drogy), využití volného času (zdravý pohyb, rozvíjení zájmů, řešení mimořádných situací). 5 Ve Vl kladný vztah ke kulturním tradicím a odkazům, v Př nebezpečí škodlivých a návykových látek (kouření, alkohol, drogy), zdravý životní styl, ochrana zdraví, využití volného času, dopravní výchova (chodec a cyklista, bezpečnosti v silničním provozu), výchova kladných charakterových vlastností. Wolfová Gajdošová Gajdošová 2. stupeň Roční k Vyučovan ý předmět Učitel 6

7 6 ČJ Zdravý životní styl (Foglar). Patologické společenské jevy náboženská nesnášenlivost Hus, Komenský, doba pobělohorská), národnostní a rasová nesnášenlivost, antisemitismus, anarchismus, intolerance, xenofobie, šikanování (národní obrození, válka v literatuře, Čapek, Drda, Hašek, Pavel, Škvorecký, Šrámek), diskriminace pohlaví (Němcová) Dvořáková 6 AJ Zdravý životní styl (jídlo, sport) Blažková 6 D Zdravý životní styl (Řecko), vztahy ve společnosti nejstarší státy (Aténská demokracie), válka a násilí (řecko-perské, peloponéské, vandalismus) Zoufalá 6 Z Patologické společenské jevy problémy AIDS, zneužívání dětí Wolf 6 OV Zdravý životní styl správné využití volného času. Jevy ve společnosti (národnostní menšiny nebezpečí rasismu, xenofobie) Hanáková 6 VV Propagační leták zdravá výživa Plešová 6 VZ Zdraví a výživa, - návykové látky,- pohybové aktivity Zoufalá 6 TV Zdravý životní styl (hygiena, využití volného času), mezilidské vztahy, vzájemná tolerance, pomoc a spolupráce. 7 ČJ Zdravý životní styl charakteristika (slohová práce na dané téma, ukázka z literatury (Foglar). Patologické společenské jevy (šikanování, intolerance, xenofobie, rasismus) charakteristika (slohová práce na dané téma), náboženská nesnášenlivost (Hus, Komenský, doba pobělohorská, národnostní a rasová nesnášenlivost, válka v literatuře, antisemitismus anarchismus (národní obrození, Čapek, Drda, Hašek, Pavel, Škvorecký, Šrámek) Hanáková Blažková Dvořáková 7 NJ Zdravý životní styl (jídlo, sport) Blažková 7 AJ Zdravý životní styl (jídlo) Kubovčíková 7 D Patologické společenské jevy náboženské války (husitství, křížové výpravy, třicetiletá válka) 7 Z Patologické společenské jevy kolumbijská narkomafie, nebezpečí drog, zlatý trojúhelník a pěstování opiového máku (drogová závislost) 7 OV Patologické společenské jevy (majetková trestná činnost, nebezpečí totalitních režimů, potlačování demokracie, svobody). Zoufalá Kubovčíková Hanáková 7 VV Výtvarné práce zaměřené na sebepoznání Plešová 7 Př Zdravý životní styl (nutnost ochrany přírody) Hanáková 7

8 7 TV Zdravý životní styl (hygiena, využití volného času), mezilidské vztahy, vzájemná tolerance, pomoc a spolupráce. 8 ČJ Zdravý životní styl charakteristika, výklad, úvaha, řízená diskuse (slohová práce na dané téma), ukázky z literatury (renesance, realismus, Májovci, Zola, prokletí básníci). Patologické společenské jevy charakteristika, výklad, úvaha, řízená diskuse (slohová práce na dané téma), náboženská nesnášenlivost (Hus, Komenský, doba pobělohorská, národnostní a rasová nesnášenlivost, národní obrození, anarchismus,válka v literatuře (Čapek, Drda, Hašek, Pavel, Škvorecký, Šrámek), diskriminace pohlaví (Němcová) Hanáková Blažková Dvořáková 8 NJ Zdravý životní styl (jídlo, sport, tělo). Blažková 8 D Patologické společenské jevy xenofobie, nacionalismus, rasismus (revoluční hnutí , občanská válka v USA). 8 Z Problémy AIDS, chudoba a zneužívání dětské práce, obchod s bílým masem. 8 Ch Vlastnosti chemických látek nebezpečné látky, označení, vliv na lidský organismus, první pomoc. Zoufalá Wolf Spišiaková 8 VZ Drogová závislost a její prevence, škodlivost kouření a alkoholu. Zoufalá 8 OV Zdravý životní styl (strava, volný čas, sexuální život, volba partnera, drogy, kouření). Hanáková 8 VV Tvorba mediálního sdělení Mládež a volný čas Plešová 8 Př Nebezpečí pro lidské tělo, činnosti ohrožující zdraví člověka. Hanáková 8 TV Zdravý životní styl (hygiena, využití volného času), mezilidské vztahy, vzájemná tolerance, pomoc a spolupráce. 9 ČJ Zdravý životní styl charakteristika, výklad, úvaha, řízená diskuse, novinářské útvary (slohová práce na dané téma). Patologické společenské jevy charakteristika, výklad, úvaha, řízená diskuse, novinářské útvary (slohová práce na dané téma), národnostní a rasová nesnášenlivost, antisemitismus, anarchismus, válka v literatuře (národní obrození, Čapek, Drda, Hašek, Pavel, Škvorecký, Šrámek). 9 NJ Zdravý životní styl (jídlo, sport, tělo). Společenské jevy mezilidské vztahy, vztahy mezi národy, přátelství, xenofobie. 9 D Patologické společenské jevy náboženské války, antisemitismus 2. světová válka, 50. léta u nás), xenofobie, nacionalismus, rasismus Čína , stalinská éra, 2. světová válka, Blízký východ). Spišiaková Blažková Dvořáková Blažková Zoufalá 8

9 9 Ch Deriváty uhlovodíků alkoholy (ethanol omamné účinky na lidský organismus, abstinenční příznaky). Přírodní látky alkaloidy (zneužití v lékařství), drogy (závislost, rozvoj duševních chorob, léčba závislosti), doping (zneužití ve sportu). 9 VZ Nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV, AIDS, odborná pomoc. Nebezpečí promiskuitního života, sexuální deviace a jejich společenské nebezpečí, návykové látky a drogová závislost, pohlavní choroby. 9 OV Náboženská nesnášenlivost, rasismus, xenofobie, globální problémy (znečišťování ovzduší, přelidnění, hladomor, nebezpečí jaderných katastrof, civilizační choroby, nedostatek energie a surovin). 9 TV Zdravý životní styl (hygiena, využití volného času), mezilidské vztahy, vzájemná tolerance, pomoc a spolupráce. Spišiaková Plešová Hanáková Spišiaková Blažková Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu 1. ročník Až opadá listí z dubu (Fimfárum) prevence užívání alkoholu Ochrana vlastního zdraví, osobní bezpečnost před cizími osobami, jak se zachovat prožitková aktivita 2. ročník (třídy) Kamarádi, můj volný čas a já. Jak si upravit svůj režim dne - aktivní učení. Kočičí zahrada 3. ročník Policie nás chrání, IZS Kočičí zahrada ročník Nenič své chytré tělo Dopravní výchova 6. ročník Adaptační kurz, prožitková aktivita Třídní projekt Třídní projekt Třídní projekt Třídní projekt Policie ČR Třídní projekt Třídní projekt Třídní projekt STAN RS Březová 9

10 7. ročník Šikana, záškoláctví, týrání, kriminalita, drogy a zdraví, komunikace Peer program nebo alternativa IZS - exkurze k hasičům Hasiči Hruš. n. J. 8. ročník Právní vědomí beseda s policií Pavel Novák filmová projekce s besedou 9. ročník Právní vědomí beseda s kurátorem Pavel Novák- filmová videoprojekce s následnou besedou Policie ČR Kino OSPOD Kino Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Aktivity specifické prevence budou realizovány podle aktuální potřeby. SPJ který bude řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Datum Vánoční jarmark školní projekt HV - Muzikoterapie říjen 2012 školní projekt Dětský den červen 2013 obč. sdružení Šanov Den Země duben 2013 školní projekt Kurz předškoláka leden 2013 školní projekt Sportem k všestrannosti říjen 2012 školní projekt Otvírání studánky květen 2013 Jeden svět na školách-příběhy bezpráví Listopad školní projekt 2012 Zdravé zuby/1. stupeň květen celostátní projekt 10

11 Ovoce do škol/1. stupeň průběžně celostátní projekt Dopravní výchova/1. stupeň září - červen 2012/13 celostátní projekt Besip Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, ) Název Logopedický kroužek Dyslektický kroužek Dramatický kroužek Sborový zpěv Dovedné ruce Pohybový kroužek Vedoucí útvaru Mgr. Gajdošová Mgr. Fodorová Mgr. Wolfová Bc. Wolf paní Kubišová Mgr. Blažková IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) lékař MUDr. Ponížilová lékař MUDr. Voňavková kurátor pí Pinďáková Policie ČR prap. Kovářová PPP Znojmo pí Špačková V. EVIDENCE A EFEKTIVITA Záznamy o veškerých preventivních aktivitách, výskytu SPJ na škole vede školní metodik prevence, pravidelně čtvrtletně informuje pedagogickou radu a zároveň si ověřuje formou diskuse, popřípadě dotazníku, efektivitu programu. Na konci školního roku ŠMP zpracovává zprávu o plnění MPP, který je součástí výroční zprávy. VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

12 Příloha č. 1 Školní poradenské služby Koncepce školních poradenských služeb vychází z vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních s platností od Cíle školního poradenského pracoviště Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy a s využitím příslušných psychologických, psycho-korektivních a sociologických metod zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků. Poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou. Realizuje novou koncepci kariérového poradenství ve školství-informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků. Poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště PPP, SVP, SPC, policie, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby). Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím dostupných reedukačních metod. Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Školní poradenské služby jsou poskytovány týmem poradenských pracovníků školy: Školním metodikem prevence Výchovným poradcem pro oblast výchovných a výukových problémů a pro kariérové poradenství Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov (výchovy ke zdraví, občanské výchovy, výchovy k volbě povolání) a koordinátorkou pro přípravu školního vzdělávacího programu. Činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště Mgr. Martina Blažková - školní metodik prevence Metodické a koordinační činnosti Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 12

13 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Informační činnosti Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). Poradenské činnosti Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. Kontakt: konzultační hodiny dle dohody na tel Mgr. Eva Gajdošová - Výchovný poradce Poradenské činnosti: Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků, c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem), d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem), 13

14 e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Metodické a informační činnosti Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. Kontakt: konzultační hodiny dle domluvy na tel Třídní učitelé Třídní učitelé vykonávají výchovnou práci se žáky. Pracují podle plánu třídního učitele. Činnosti jsou zaměřené především na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výchovná práce se uskutečňuje: formou výchovných chvilek v 1. až 3. ročnících formou třídnických hodin ve 4. až 9. ročnících 14

15 ROZVRH ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB 2012/2013 Konzultace budou probíhat po vzájemné telefonické dohodě ( ). Kontakty viz žákovská knížka. Výchovná práce se žáky třídnické hodiny IV. třída (4+5) Mgr. Gajdošová úterý VI. třída Mgr. Blažková úterý VII. třída Mgr. Kubovčíková pondělí VIII. třída Bc. Wolf úterý IX. třída Mgr. Spišiaková úterý Konzultace pro rodiče I. třída pí uč. Kovářová středa II. třída Mgr. Fodorová/Mgr. Pechalová pátek III. třída Mgr. Wolfová středa IV. třída (4+5) Mgr. Gajdošová středa VI. třída Mgr. Blažková čtvrtek VII. třída Mgr. Kubovčíková čtvrtek VIII. třída Bc. Wolf pondělí IX. třída Mgr. Spišiaková pondělí Výchovné poradenství konzultace pro žáky/ Mgr. Gajdošová Individuálně po domluvě Výchovné poradenství - konzultace pro rodiče/ Mgr. Gajdošová pátek Prevence SPJ konzultace pro žáky/ Mgr. Blažková úterý Prevence SPJ konzultace pro rodiče/ Mgr. Blažková pátek Práce se žáky dyslektický kroužek /Mgr. Fodorová úterý

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více