č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární sbírka PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ Akordeonisté v Rusku č.16

2 2 Informace z radnice a městského úřadu Vážení občané, v rámci zlepšování služeb Městského úřadu Žamberk (MěÚ) bylo na odboru správním a dopravy zřízeno pracoviště, kde je možné si za poplatek (70,- Kč) pořídit průkazové fotografie (rozměr 3,5 cm x 4,5 cm), které můžete použít na řidičský průkaz, kartu řidiče (do digitálního tachografu) nebo na jiný doklad, o který na našem MěÚ žádáte. Dále upozorňuji na službu, která již na MěÚ funguje od počátku roku 2012, kdy se jedná o on-line službu, která Vám umožňuje elektronicky se objednat na určitý den a hodinu k vyřízení záležitostí na odboru správním a dopravy. Tato možnost Vám zaručí, že budete přednostně obslouženi a nemusíte zbytečně čekat. Tuto službu najdete na internetových stránkách na, a to v levé části obrazovky v sekci portál občana, rezervační systém. Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy MěÚ Žamberská akademie volného času zahájena 2. září 2013 zahájilo školní rok 50 studentů Žamberské akademie volného času. Tento den ještě nezasedli do školních lavic, ale bylo pro ně připraveno slavnostní přivítání na radnici. Jak zdůraznili starosta Jiří Dytrt a místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová, velký zájem o akademii je zavazující pro organizační tým. Pro 1. semestr je připraveno 5 přednášek z oblasti historie, zdravotnictví a společenských věd. První přednáška proběhla v pondělí 9.9. pro třídu 1.A a ve středu pro třídu 1.B. Prof. František Musil sezná- mil přítomné s nejstaršími dějinami Žamberka. Jeho poutavé vyprávění o historii našeho města a okolí doplnila paní Vladimíra Šulcová o připravenou výstavu o panství Žamberk a na závěr se studenti přesunuli z Městského muzea, kde se přednáška konala, do zámku a Zámeckého parku. Podle informací ze stran účastníků se přednáška povedla na jedničku, což nás velmi potěšilo. A co čeká studenty příští hodinu? 7. a 9. října budeme volit nanečisto, neboť nás čeká téma Volební systém v ČR. Mgr. D. Ducháčková, ved. odboru SOCZ Město Žamberk Vás zve na oslavy 95. výročí vzniku samostatného československého státu Pietní akt se koná u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku v sobotu 26. října 2013 v 10:00 hodin. Akce se uskuteční za účasti Dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Žamberk, vedení města a místních spolků. Město Žamberk připravilo u příležitosti 95. výročí vzniku ČSR a předávání Ceny města Žamberka Slavnostní koncert slova a hudby RODNÉ ZEMI Vladimír Matějček - slovo Vladimír Roubal - varhany František Svejkovský - trubka Žamberk Divišovo divadlo čtvrtek 31.října 2013 v 18:00 hod. Vstupné dobrovolné Místenky na Slavnostní večer k vyzvednutí od 7. října 2013 v kanceláři Divišova divadla. Z. Faltusová, ref. MěÚ pro kulturu a sport Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání rady města; valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s Den otevřených dveří v Muzeu starých strojů (bývalá Mosilana); tři svatební obřady, oddávající porada ředitelů městských organizací; mimořádné jednání zastupitelstva města jednání o možnostech zřízení farmářských trhů v Žamberku seminář k rozpočtu a finanční vizi měst a obcí Praha projednávání stížnosti občanů z Tovární ulice vítání občánků; svatební obřad oddávající účast na jednání výboru pro strategii a rozvoj města ve věci zastřešení zimního stadionu jednání zastupitelstva města kontrolní den investiční akce Realizace úspor energie ZŠ 743 (výměna oken a střešního pláště); jednání dopravní komise. Ing. Petr Novotný VYHLAŠUJEME PŘEDPLATNÉ ŽAMBERSKÝCH LISTŮ na rok 2014 pro NOVÉ ZÁJEMCE. Vážení čtenáři, kdo z Vás má zájem o předplatné Žamberských listů, hlaste se, prosím, do 15. října 2013 v pracovní době v redakci ŽL osobně nebo na tel , nebo na Stávající předplatitele vedeme v evidenci, předplatné je automaticky obnoveno, zrušení předplatného osobně, telefonicky, nebo em rovněž do 15. října t.r. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. Vlasta Pavlousková, odp.red.

3 3 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013 Dne 28.srpna 2013 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 ve Sbírce zákonů vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to na pátek a sobotu 25. a 26. října 2013, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. Organizačně technickým zabezpečením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Městský úřad Žamberk byly Jiřím Dytrtem, starostou města, pověřeny: JUDr. Jitka Kubová, tel a Ing. Petra Řeháčková, tel Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, Odbor právní (Nádražní 833). Právní úprava: Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách ); vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Žamberku Starosta města podle 14c písm. f) a 55 odst. 1 zákona o volbách informuje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013 v Žamberku v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou: Volební okrsek č. 1 CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE, Albertova čp. 357 tělocvična. Volební okrsek č. 2 RADNICE, Masarykovo náměstí čp. 166 obřadní síň. Volební okrsek č. 3 ŠKOLNÍ DRUŽINA, nám.gen. Knopa čp. 433 učebna. Volební okrsek č. 4 MĚSTSKÝ ÚŘAD, Nádražní čp. 833 zasedací místnost. Volební okrsek č. 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA, Tylova čp učebna. Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve všech volebních okrscích je stanoven v počtu 5. DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRS- KOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ 14e odst. 3 a 4 zákona o volbách Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi města nejpozději do VOLIČSKÉ PRŮKAZY 6a odst. 2 a 3 zákona o volbách Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Písemné žádosti o voličský průkaz je potřeba doručit na odbor právní Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 18. října Od 10.října 2013 budou voličské průkazy právním odborem zdejšího úřadu vydávány buď osobně žadateli, nebo zasílány žadateli poštou. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na odboru právním Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 16:00 hod. dne 23. října Žádost o vydání voličského průkazu písemným podáním a bližší informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ 6 odst. 5 zákona o volbách Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje 6 odst. 5 zákona o volbách zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu. Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 15. září V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu. Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, včetně kontaktů na ně, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (viz výše). Bližší informace o podmínkách hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www. mvcr.cz. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru MěÚ Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU na dobu určitou formou losování dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od Adresa bytu: Žamberk, ul. Nádražní č.p. 823, velikost bytu: 1+2, nadzemní podlaží: 3, byt č. 5, podlahová plocha: 55 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 2.400,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku s maximálním prodloužením smlouvy o jeden rok. Prohlídka bytu je možná v pondělí 14. října 2013 od 14:00 do 14:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 17. října 2013 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 16. října 2013 na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace:, úřední deska města) Vážení spoluobčané, místní organizace ČSSD Žamberk Vás zve na šestou veřejnou besedu, MLUVTE NÁM DO TOHO... ve středu od 18 hodin ve školní jídelně na nám. Gen.Knopa v Žamberku. Program: budoucnost státního a žamberského školství Hosty jsou: PhDr. Marcel Chládek MBA, senátor a stínový ministr školství, Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro školství, Mgr. Ladislav Effenberg, starosta, lídr PA kraje pro volby do PS PČR, Ing. Jitka Dostálová, kandidátka do PS PČR za oblast Orlickoústecka. Přijďte diskutovat s našimi hosty o základním školství, integraci hendikepované mládeže do základních škol (rušení praktických škol), o perspektivě učebních oborů a středních škol nebo středních odborných škol, nebo o perspektivě gymnázií v regionu, o státních maturitách, či o uplatnění absolventů v zaměstnání. Těšíme se na setkání s Vámi. Ing. P. Novotný, předseda MO ČSSD Žamberk

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Ještě po 50 letech vzpomínají bývalí vojáci na Žamberk... vše, co rádi máte, přineste k nám Já to do pořádku dám... Simona Kratochvílová nádraží ČSAD budova I.poschodí, Žamberk, Tel , Oprava obuvi všeho druhu Oprava oděvů výměna zipů, podšívek a úprava oděvů Opravy deštníků Brašnářství opravy kožených a koženkových výrobků, motorkářského oblečení (batohy, peněženky, kabelky, saka) Čištění oděvů (obleky, společenské šaty), dek, spacích pytlů, péřových bund, kožešin, koberců Praní prádla, žehlení, mandlování Broušení nožů, nůžek, zahradních nůžek a strojků na maso Čištění peří a šití výrobků s tím související Prodej originálních dekorativních předmětů a moravského vína přímo od pěstitele Zvláštní poděkování patří všem, kteří mi nezištně pomohli v krátké době zrealizovat mé plány. Jsou to: N.+M.+F.Kratochvílovi, M. Janovcová, J. Macenauerová, P. Malý, Ing. J. Hromek, truhlářství J. Kraus, Ing. J. Štěpánek, M. Luňáčková, J. Tichý a děkuji také všem přátelům a rodině, kteří mne podpořili. Simona Kratochvílová V první polovině října t.r. se v Žamberku uskuteční setkání bývalých vojáků z povolání a jejich rodinných příslušníků. Vzpomenou 50.výročí založení Pohyblivé raketo-technické základny VÚ 1538 v Žamberku (r.1963). Tato setkání nejsou ojedinělá, tzv.přípravný výbor je organizuje řadu let v Kostelci n.o., Rychnově n.k. a Žamberku. Žamberk v počtu setkání bezkonkurenčně vede. Je to zásluhou zejména obětavé a dobrovolné práce členů přípravného výboru. Všichni si proto zaslouží velké poděkování. Při mém dlouhodobém pobytu v OLÚ Albertinu jsem se tam náhodně setkal s občanem V.A., od kterého jsem se dozvěděl zajímavý názor, cituji: Vzpomínám na nejhezčí dva roky svého života, na vojenskou službu v Žamberku. Shodou okolností tento občan sloužil u rakeťáků v letech Je mu 69 let a od něho jsem se ještě dozvěděl, že se bývalí vojáci zákl.služby už v tomto roce sešli, aby také 50.výročí vojenské služby u rakeťáků vzpomenuli. Dohodli se, že v setkáních budou pokračovat i v letech příštích. Předešli tak bývalé vojáky z povolání. Nadcházejícímu setkání bývalých vojáků z povolání přeji, aby bylo úspěšné, všem účastníkům přeji pevné zdraví, pokračování přátelství a hodně vzpomínek na službu u rakeťáků a na Žamberk i v letech dalších. Jaroslav Jegor, býv.člen přípravného výboru OZNÁMENÍ Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá v sobotu 19. října 2013 od 8:00 do 11:30 hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Co vše můžete darovat? letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské); lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony; látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek); domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené a zajištěné obalem pro přepravu; peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle; veškerou nepoškozenou obuv; plyšové hračky, knihy. Prosíme, noste vše čisté a použitelné do KAPLE Marie Bolestné (za kostelem). Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P.Oldřich Kučera Hledáme pro maminku s Parkinsonovou chorobou v pokročilém stadiu zkušenou a spolehlivou pečovatelku pro celodenní hlídání a péči o ni. Kontakt: tel SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PŘIJMEME poradce do Občanské poradny. místo výkonu práce Ústí nad Orlicí. Nabízíme: práci v příjemném kolektivu další vzdělávání zaměstnanecké výhody: stravenky, týden dovolené navíc Požadujeme: vzdělání VOŠ nebo VŠ v oborech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách, nebo splnění odborné způsobilosti dle uvedeného zákona řidičský průkaz skupiny B uživatelskou práci na počítači schopnost týmové spolupráce vstřícný a empatický přístup k lidem Výhodou je: praxe v sociální oblasti Životopis společně s motivačním dopisem můžete zaslat nejpozději do na adresu: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanská poradna, 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí nebo na Pro více informací volejte tel , POZVÁNKA NA SETKÁNÍ Zveme na tradiční setkání bývalých zaměstnanců podniku Dřevotext, které se koná v pátek 4.října od 14:30 hod. v restauraci IMRVERE na Masarykově nám. v Žamberku. Přijďte si popovídat a zavzpomínat si. M.D. Zveme Vás na mítink Vážení spoluobčané, chcete-li se seznámit s volebním programem KSČM, přijďte v době od 17 hod. na mítink, který se koná na Pěší zóně v Žamberku. Na Vaši účast se těší ZO-KSČM Žamberk MO SPCCH informuje PŘIHLÁŠKY NOVÝCH ČLENŮ MO SPCCH od 1. ledna 2014 MO SPCCH v Žamberku oznamuje, že nové členy bude přijímat od 1.ledna Doporučujeme předem zavolat na tel.číslo a domluvit se. MO Sdružení postižených civilizačními chorobami v Žamberku (MO SPCCH) zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na zájezd Polsko Kudowa Zdrój ve čtvrtek 24. října 2013 Odjezd z Masarykova náměstí v Žamberku v 7:30 hod. (návrat po 18hod.). Přihlášky se složením zálohy se přijímají ve dnech na podatelně městského úřadu, Nádražní ul.833, 1. poschodí (v dopoledních hodinách) Cena: 80,-Kč/člen SPCCH, ostatní: 150,-Kč MO SPCCH v Žamberku zve své členy, v rámci měsíce SPCCH, na společnou návštěvu Městského muzea. Setkáme se ve středu v 15 hod. před muzeem. ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami v Žamberku pořádá opět pravidelné zájezdy do krytého plaveckého bazénu v České Třebové. Zveme své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání, které se uskuteční vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. v termínech: , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv. jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat kolem 11:00 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, 1.místopředseda organizace

5 5 Informace z muzea Cestovatelský říjen v muzeu V říjnu se můžete opět těšit na středeční besedy, které jsme pro Vás v muzeu připravili. Tentokrát jsme vsadili čistě na cestovní tématiku, která jistě potěší všechny milovníky zemí vzdálených tisíce kilometrů. Na své si však přijdou i ti, co mají rádi bližší oblasti. První je beseda a promítání Petra Musílka, který nám představí Austrálii jako zemi plnou kontrastů ve středu 9. října v 17:30. Země, která původně byla britskou trestaneckou kolonií, je dnes cílem mnoha turistů. Už dávno není návštěva Austrálie považovaná za něco nedostupného a nesplnitelného. A ptáte-li se, proč jsme zvolili právě tuto zemi, odpověď je velmi snadná. Věříme totiž, že Vás pohled na prosluněnou krajinu našich protinožců zahřeje natolik, že hned zapomenete na nadcházející zimu. O týden později, ve středu 16. října v 17:30 se podíváme také do zahraničí, díky videodokumentu Ať to pára tlačí o historii a současnosti Čiernohronské lesní železnici. Ten připravili Jiří Mikyska a Petr Buryška. Pohled na parní lokomotivy připomene hlavní náplň této železnice v minulosti, tedy svážení dřeva. Tento dokument by mohl být také dobrým typem na výlet na příští léto. A aby bylo cestování učiněno zadost, je třeba také zmínit plánovanou výstavu Na návštěvě u přátel, která bude slavnostně otevřena v neděli 6. října v 15 hodin. Díky obrazům Ursuly Grasshoff z německého Senftenbergu a Horsta Camerlohera z rakouského Senftenbergu budete moci cestovat po zbytek října do žamberských partnerských měst. Vernisáž je součástí oslav výročí přátelství s německým a rakouským Senftenbergem a partnerstvím s americkým Rice Lake. Výstavu je přístupná až do Myslím, že všichni jistě uvítáte s nadšením následující informaci o uzavření muzea pro veřejnost až do soboty 30. listopadu, kdy bude zahájena XIV.vánoční výstava Přiletěl k nám anděl. Protože kdo by neslyšel rád upozornění, že Vánoce se nám rychle blíží. Lucie Raliková, ředitelka MM FOLKOVÉ VÁNOCE OPĚT V ŽAMBERKU Vzpomínku na divácky oblíbený festival folkové hudby připravuje v žamberském Divišově divadle místní folkové Duo ťuk v rámci projektu FOLK ŽIJE! Duo ťuk totiž oslaví 25 let na hudební scéně a mezi gratulanty dorazí i legenda české hudební scény Pavel Žalman Lohonka. Duo ťuk se pohybuje již čtvrtstoletí na scénách v Čechách i na Moravě, často vedle zářivých hvězd žánru. Duo je založeno na nabídce subtilních, křehkých melodií, postavených na dvojhlasu, protkaných flétnovými či houslovými sóly, za doprovodu kytary. Zařazení kapely mezi folkové není zcela vystihující, protože kdo někdy zaslechl alespoň jedno ze tří autorských CD, zjistil, že dvojice žánrově balancuje na pomezí šansonu, blues, swingu i popu. V připravovaném představení se bude vzpomínat na dobu prvních písní, procházet historií osudů tří kmenových zpěvaček a představí průřez celého svého repertoáru až po nejnovější písničky. Jako gratulanti a hosté programu vystoupí Skupina Žalman & spol. Pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století bude opět něčím nová a neoposlouchaná. Pavel Lohonka totiž postavil kapelu, která několikrát v průběhu let měnila obsazení, aby se v minulém roce prakticky vrátilo k léty osvědčenému složení. Nový svěží vítr s sebou přinesl příchod kytaristy Pavla Maliny a především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala, a to v půli devadesátých let. Tato výměna umožnila oprášit staré písničky. Proto na koncertech uslyšíte v repertoáru vedle tradičních a téměř již zlidovělých písní např. Nikdo se nesmál, Sen o Berenice, Po noci přijde noc, Píseň pro Čaroděje, Do jedné řeky, Skřivánek, nebo třeba Padly vody. Žalmani přinesli folkovému obecenstvu zpětně za desítky let mnoho písní, které zlidověly, zpívají se při kytaře a mnozí zpěváci si dnes už ani neuvědomují, kdo ty nádherně vystavěné, romantikou a fantazií plné písně vlastně složil. Projekt Folk žije je sdružení muzikantů, pořadatelů a všech ostatních příznivců folkového žánru, kteří se snaží o popularizaci tohoto žánru, přičemž si kladou za cíl upozornit při tom i na mladou folkovou scénu. V době plné technických vymožeností, ale tak nějak se ztrácejících vzájemných vztahů, lidskosti a radostí kolem nás, jsou v rámci projektu pořádány koncerty muzikantů, které nespláchla komerce a dál dělají radost svým příznivcům. Věříme, že i koncert v Divišově divadle, na konci listopadu, bude patřit k jednomu z takových zážitků. Ivan Kurtev, za Projekt Folk žije Tisková zpráva Rytmus Chrudim, o.p.s. Rytmus Chrudim pořádá benefiční koncert Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce formou podporovaného zaměstnávání. Od dubna 2013 díky evropským fondům vznikla dvě nová pracoviště v orlickoústeckém a svitavském regionu, kde tato služba zcela chyběla. Tímto Vás srdečně zveme na 4. ročník benefičního koncertu, kde vystoupí známá skupina Hradišťan. Vystoupení se uskuteční v pondělí 14. října 2013 od 19:00 v divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Prodej vstupenek probíhá od 16. září 2013 v informačním centru v Chrudimi, v divadle Karla Pippicha a také je lze objednat telefonicky. Více informací na

6 6 program říjen část 2. října - středa ve 20:00 hod. Millerovi na tripu USA-komedie Když musí bezvýznamný drogový dealer David najednou převést pro svého šéfa velkou hromadu marihuanay z Mexika do Států, přijde na skvělý plán. Přemluví cynickou striptérku Rose (J. Aniston), mladíka Kennyho a mladou tulačku Caseya aby spolu s ním hráli šťastnou rodinu na dovolené, která určitě nevzbudí na hranici zvláštní pozornost. titulky / od 15 let / 111 min. / 90,-Kč 3. října čtvrtek v 17:00 hod. Šmoulové 2 USA animovaný K vytvoření magické šmoulí esence potřebuje čaroděj Gargamel tajné kouzlo, které zná jen Šmoulinka. Proto ji unese a uvězní... česky / přístupný / 105 min. / 80,-Kč 3. října čtvrtek ve 20:00 hod. 12. října sobota v 17:00 hod. 13. října neděle ve 20:00 hod. 20. října neděle ve 20:00 hod. Jako nikdy ČR, SR drama Jiří Schmitzer jako stárnoucí malíř a bohém, který se nehodlá smířit s blížící se smrtí. Namaloval spoustu krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. česky / přístupný / 93 min. / 100,- Kč 4. října pátek v 18:00 hod. Setkání partnerských měst projekce filmů o partnerských městech, koncert ZUŠ 5. října sobota ve 20:00 hod. Donšajni ČR komedie Zbrusu nová komedie držitele Oscara Jiřího Menzela, kterou zkrátka musíte vidět. Vášeň pro hudbu, vášeň pro ženy, vášeň pro život. To vše si ve vrchovaté míře užijete v prvním Menzelově filmu, který nejen režíroval, ale napsal pro něj také námět a scénář. česky / přístupný / 102 min. / 110,-Kč 6. října neděle v 17:00 hod. Šmoulové 2 3D USA rodinný, animovaný česky / přístupný / 105 min. / 130,- Kč 6. října neděle ve 20:00 hod. Diana VB, USA životopisné drama Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství. titulky / od 12 let / 110 min. / 110,-Kč 9. října středa ve 20:00 hod. Revival ČR-komedie Nová česká komedie režisérky Alice Nellis pojednává o čtyřech postarších rockerech (Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Glešberg), kteří se rozhodnou pro poslední velký comeback. česky / 116 min. / od 12 let / 90,-Kč NOČNÍ KINO 11. října pátek ve 22:00 hod. Metallica: Through the Never 3D USA-hudební Elektrizující hudba. Vizuální stránka, která Vám vyrazí oči z důlků. Jeden vyprodaný koncert, našlapaný obrovskými pyroefekty a snímaný najednou 24 kamerami. Během něj musí mladík Trip splnit svou tajnou misi... anglicky / přístupný / 92 min. 12. října sobota ve 20:00 hod. 13. října neděle v 17:00 hod. 17. října čtvrtek ve 20:00 hod. 30. října středa ve 20:00 hod. Kameňák 4 ČR-komedie Legendární česká komediální série je zpět! Po dlouhých osmi letech netrpělivého očekávání se městečko Kameňákov opět vrací na filmové plátno. A bude to ještě větší legrace než posledně! česky / přístupný / 110,- Kč 16. října středa ve 20:00 hod. Líbánky ČR psychologické drama Zdá se, že svatební oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu v sídle nevěstiných rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem... kdyby se na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný host...režie Jan Hřebejk, v hlavní roli Aňa Geislerová. česky / 98 min. / přístupný / 80,- Kč FILMOVÝ KLUB 25. října pátek v 19:30 hod. Královská aféra Dán./Švédsko/ČR-romantické drama Zakázaná láska, která změnila celé Dánsko. Charismatický Johan Struensee, osobní lékař pološíleného krále Kristiána VII., se zamiluje do mladičké královny Karoliny Hannoverské. Ta jeho cit opětuje a okolo obou milenců se začíná roztáčet fascinující a nebezpečná spirála dvorských intrik, pomluv a spiknutí. Snímek vznikal v české koprodukci! titulky / od 12 let / 128 min. / 70,-Kč Pátek 4. října v 18:00 hodin Společný večer v Divišově divadle v Žamberku - krátké filmy o 3 městech - koncert dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena Sobota 5. října 2013 v 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově Město Žamberk, Městský kulturní podnik FIDIKO a Městské muzeum Žamberk SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA října VÝROČÍ PŘÁTELSTVÍ S NĚMECKÝM SENFTENBERGEM 15. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ S RAKOUSKÝM SENFTENBERGEM 20. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ S AMERICKÝM RICE LAKE KONCERT PŘÁTELSTVÍ vystoupí Corale - pěvecký sbor Gymnázia Žamberk a Smíšený pěvecký sbor z německého Senftenbergu Neděle 6. října v 15:00 hodin v Městském muzeu Žamberk Zahájení výstavy obrazů z partnerských měst - U. Grasshoff a H. Camerloher Oslavte s námi výročí partnerských měst. Těšíme se na setkání s Vámi. NA CELÉ OSLAVY VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

7 Společenská rubrika VÍTÁME Manželství uzavřeli Dne 14. září 2013 přivítal pan Ing. Petr Novotný, 1. místostarosta města Žamberka, v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: v Žamberku: ve 13:00 hod. Ing. Tomáš Kult, Hradec Králové Mgr. Petra Motlová, Hradec Králové 7 Vítám tě na svět, děťátko milé, dnes ráda bych ti dala do vínku veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku. Tomáše Pípala, Alici Šedou, Ninu Pelikovskou, Natalii Veverkovou, Václava Brožka, Tomáše Dostála, Anetu Štefkovou, Magdalenu Blechovou, Víta Dvořáka, Gabrielu Syrovou, Adama Schauera, Adama Dolečka. v Helvíkovicích, na Statku U Krtka: ve 14:00 hod. Michal Gembický, Rimavská Sobota Pavlína Čížková, Pardubice Bc. Petra Šulcová, matrikářka lll BLAHOPŘEJEME Marie Švehlová Albertova 357 Jaroslav Hajzler Nádražní 511 Stanislava Brabcová U Polikliniky 1058 Zdenka Podhradská Albertova 357 Hana Teplá Nerudova 664 Zdenka Dvořáková Albertova 357 Zdeněk Dostál Vrchlického 594 Anna Nová Nerudova 834 Anna Francová Revoluční 794 Františka Kselíková U Dlouhoňovic 592 František Schöps Lukavská 793 Václava Šimková Nádražní 239 Miroslav Urban Fučíkova 780 Vlasta Čížková Nádražní 55 Vzpomínáme Mária Karvaiová Albertova 357 František Mikyska Fučíkova 1147 Margita Karvayová Čs. armády 457 Jaroslav Kubíček U Daliborky 1289 Libuše Hynková Pionýrů let 93 let 88 let 86 let 85 let 85 let 84 let 84 let 84 let 84 let 84 let 81 let 81 let 81 let Vzpomínáme Dne 16.září 2013 uplynulo 25 roků od smrti pana Bohumila Vačkáře a si připomeneme 16.let od smrti dcery Jany. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Jana Vačkářová s dětmi a Petr Vohník lll 76 let 71 let 64 let 57 let 87 let Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel BLAHOPŘÁNÍ Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky, zdraví a radosti. V měsíci září oslavil své narozeniny pan Miroslav Chmela, místopředseda Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku. Přejeme mu hodně zdraví a osobní pohody a děkujeme za dosavadní práci pro diabetiky. Miroslav Vondřich, předseda organizace Za SPOZ Lucie Charfreitagová PODĚKOVÁNÍ Dne 17. srpna 2013 jsme si s manželem připomněli 50 let společného života. Velkým překvapením pro nás byl obřad, který pro nás připravily naše děti Eva, Milan a Pavel v prostorách hasičské zbrojnice v Žamberku. S vděčností a velkým potěšením chceme jim a všem, kteří se tohoto obřadu zúčastnili, včetně starosty města pana Jiřího Dytrta, který tento obřad zpečetil obnoveným slibem manželství, poděkovat. Jsme rádi a vážíme si přátelství a lásky, kterou jste nám touto vydařenou akcí projevili. Děkujeme. Milan a Eva Hernychovi 1. října 2013 uplyne 10 let od úmrtí pana Jaroslava Martince ze Žamberka. Kdo jste ho znal a měl rád, uctěte, prosíme, jeho památku U silnice ze Žamberka do Letohradu stojí na začátku společně s námi. Děkujeme. Vzpomínají děti Leona a Jaroslav Lukavice pomníček s textem: Zde položil život za vlast a bratr Pepa VÁCLAV ŠKODA v květnových událostech Rolll dák z jihočeského Protivína se vyučil kolářem, ale ne Nejhezčí vzpomínky máme na mamohl sehnat práci. V době vojenské základní služby ve minku, která nás vychovala... východoslovenském Bardejově se skamarádil s vojákem Dne 16.října 2013 by se dožila z Lukavice, okres Žamberk. Slovo dalo slovo a Václav po naše maminka, vojně přesídlil do Lukavice. Zaměstnání získal v místní paní Anežka Beranová, 100 let. Kdo karosárně, kde také vyráběli vozy s dřevěnými koly pro cikány, cirkusáky apod. jste ji znali, vzpomeňte s námi. Díky své poctivosti, spolehlivosti a smyslu pro spravedlnost zde záhy získal nové Děti Jenda, Maru, Jára přátele a založil rodinu. a vnoučata a pravnoučata Začátkem května 1945 se jako voják přihlásil k dispozici Revolučnímu Místnímu lll národnímu výboru. Byl zařazen do strážního oddílu, z jehož členů byly stavěny Bylo-li na světě zásluhou blízkého pětičlenné obecní hlídky. Osudnou se mu stala noc z 9. na 10. května, kdy převzal člověka trochu víc lásky a dobroty, službu za kamaráda železničáře, který musel na noční směnu. Podle zámeckého trochu víc světla a pravdy, měl jeho parku prchaly z hlavní silnice od Ostravy skupiny německých vojáků a v místě život smysl a zůstává navždy zapsán pomníčku se střetly s lukavickou hlídkou. Při přestřelce byli těžce zraněni Václav v našich srdcích. Škoda a Josef Fajgl. Bohužel, Václav Škoda zranění hlavy podlehl 20. května vzpomeneme nedožitých v nemocnici v Ústí nad Orlicí. V roce 1946 mu byl v místě střetnutí postaven po100. narozenin pana Jana Kubíčka ze mníček s pamětní deskou. Žamberka a v pondělí 9.září t.r. jsme si 1. října 2013 uplynulo od jeho narození 105 roků. připomněli 28 let od jeho úmrtí. S laskavou pomocí pánů Jiřího Dudka z Lukavice a Zdeňka Škody z Letohradu Vzpomíná manželka Zdena s rodinou napsal Pavel Svědiroh. VÁCLAV ŠKODA

8 8 Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: Den dětí s dobrovolníky navštívil vysoký počet účastníků i hezké počasí V pátek 6. září se již třetím rokem konal Den dětí s dobrovolníky, který přilákal děti, rodiče i prarodiče do Zámeckého parku v Žamberku, kde se celá akce konala. Jeden z posledních letních dnů tak umožnil více než 350 dětem a na 300 dospělým užít si spoustu venkovních atrakcí a zábavy. Děti v doprovodu svých rodin prověřovaly své znalosti i dovednosti na jednotlivých stanovištích, společně se svými kamarády skotačily na nafukovacích atrakcích, jezdily na čtyřkolkách, elektroautíčkách či ponících, sledovaly vystoupení kouzelníka, taneční vystoupení, ukázky práce hasičů, dogdancing a mnoho dalšího. Jak už bývá zvykem, byly pro děti připraveny sladké odměny, včetně překvapení. Celou akci připravila Koalice nevládek Pardubicka, o. s., a Občanské sdružení CEMA Žamberk ve spolupráci se střediskem volného času ANIMO Žamberk a dalšími organizacemi, kterými byly např.: Šťastný domov, o. s., Líšnice, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Základní kynologická organizace Žamberk, Městská knihovna Žamberk, Albertinum Žamberk a jejich Dětská nemocnice, Místní akční skupina Orlicko a další. Pořadatelé děkují za významnou podporu akce: městu Žamberku, obchodnímu družstvu KONZUM, pojišťovně Generali Žamberk, firmám Šmídl, s. r. o., Františku Tomanovi - ELO, Pekařství a cukrářství Sázava, s. r. o., MASO- EKO, s.r.o., Bühler CZ, s.r.o., M&M reality, TEPVOS, spol. s r. o., Sabihračky, Mika, a. s., TS Žamberk, s.r.o., a všem dobrovolníkům, kteří akci podpořili, za jejich přízeň. Významné poděkování patří panu Parishovi za poskytnutí prostoru Zámeckého parku v Žamberku. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 v Pardubickém kraji pod záštitou radního Pardubického kraje pro neziskový sektor Pavla Šoto- Městská knihovna pokračuje ve výtvarných dílnách pro dospělé V minulém školním roce jsme se setkávali jednou měsíčně nad papírovými sáčky od čajů a vyráběli postupně stále složitější hvězdy technikou Tea bag folding. Letos jsme pro Vás připravili novinku: SEZNÁMENÍ SE SCRAPBOOKEM - moderní výtvarnou technikou, která se rozšířila z USA a těší se i u nás prudce vzrůstajícímu zájmu příznivkyň. Zatím jsou pro zájemkyně připraveny 3 schůzky: pokaždé je to pondělí od 17 do 19 hodin, a to v termínech , a Postupně si vyrobíme minialbum nebo přáníčko, obrázek inchies, ozdobíme si krabičky a notýsky. Získáme nové nápady a inspirace třeba na vánoční dárky. Protože materiál na scrapbooking není levný, domluvíme se na první schůzce, jakým způsobem na něj budou účastníci přispívat (počítáme s částkou kolem 50,- Kč), kromě tohoto příspěvku na materiál je výtvarná dílna ZDARMA. Zájemkyně, hlaste se předem v knihovně či na u: .cz, případně přijďte rovnou na první dílnu 14. října v 17 hod. Martina Wilhelmová ly a v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center Křídla a kořeny naší rodiny. PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ ZŠ Nádražní 743, Žamberk (3. patro) - vchod hned vedle Centra pro rodinu. Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé podzimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky. Oblečení pro dospělé nepřijímáme! výběr: čtvrtek 17. října (10:00-22:00) a celoživotním vzdělávání. pátek 18. října (10:00-20:00) prodej: sobota 19. října (10:00-22:00) neděle 20. října (10:00-20:00) výdej: úterý 22. října (14:00-18:00) Podrobné informace o burze a formuláře získáte na webu cz nebo v kanceláři Centra pro rodinu, Nádražní 22, Žamberk, tel , mobil pracovního 301. uplatnění Pořadatelem burzy je Občanské sdružení CEMA Žamberk. DĚTSKÝ VZDOR - CO S NÍM? Seminář pro rodiče dětí především ve věku od 2 do 6 let. Lektorka Mgr. Monika Čuhelová psycholožka STŘEDA 9. ŘÍJNA 2013 od 9:00 do 12:00 hodin Dětský vzdor - vývojová záležitost, nebo povahový rys? Na čem záleží, jakým způsobem projde dítě obdobím vzdoru? Vychází jeho nevhodné chování z genetických dispozic, např. zděděných sklonů k agresivitě, nebo ho podporují sami rodiče, např. nevhodnými metodami? Seminář je ZDARMA a je určen všem, kteří mají zájem. Přihlášky přijímáme do 7. října a pro zájemce zajistíme hlídání dětí ZDARMA. Přihlášky a informace na tel , , Rodinné centrum Pohoda podpořilo MPSV, Pardubický kraj a město Žamberk. Za občanské sdružení CEMA Žamberk Ing. Gabriela Šelongová Úřad práce ČR Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS Váháte jaké učiliště vybrat? Úřad Jaké práce uplatnění bude ČR na trhu práce? Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Úřad práce ČR Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS Krajská pobočka v Pardubicích Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání - IPS Přemýšlíte, pro jakou střední školu a celoživotním vzdělávání. se rozhodnout? Váháte, jaké učiliště Kdy: středa 9. října 12:00 17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00 17:00 hod. vybrat? Jaké uplatnění bude na trhu práce? Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Váháte jaké učiliště vybrat? PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ Jaké uplatnění bude na trhu práce? Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ Kde: VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této Přehlídky přehlídce se zúčastní získat zástupci podrobné významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s. Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; Pro zájemce budou poskytovány také informace ŠKODA o AUTO, rekvalifikačních a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; kurzech INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech Kdy: středa 9. října 12:00 17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00 17:00 hod. pracovního uplatnění PŘEHLÍDKA Vám může usnadnit vaše rozhodování. STŘEDNÍCH ŠKOL Kontakt na IPS: /449 A UČILIŠŤ Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Kde: VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, uplatnění oborů na trhu práce. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání. Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s. Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; ŠKODA AUTO, a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit vaše rozhodování. Kontakt na IPS: /449 středa 9. října 12:00-17:00 hod. čtvrtek 10. října 8:00-17:00 hod. VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692 Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter, a.s., Ústí n/o; Bühler CZ, s.r.o., Žamberk; OMB composites EU, a.s., Králíky; CZ LOKO, a.s., Č.Třebová; Elektrizace železnic, a.s.; ŠKODA AUTO, a.s.; IVECO, a.s., V.Mýto; INA, s.r.o., Lanškroun, Forez, s.r.o., Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace o možnostech pracovního uplatnění. Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit Vaše rozhodování. Kontakt na IPS: /449

9 9 PODĚKOVÁNÍ Ve dnech 16. a 17. září navštívily naši školu studentky Gymnázia Žamberk Zuzana Strnadová, Martina Liebichová, Eliška Hegerová a Karolina Suchomelová. Velmi zajímavým způsobem vyprávěly našim žákům o svém ročním pobytu na High School v Rice Lake v USA, v našem družebním městě.děkujeme a přejeme jim úspěšné složení maturity. PRVNÍ DEN ŠKOLY Den, na který se rodiče a některé děti těší! Pro jiné je to noční můra. Rozhodně se nejvíce těší prvňáčci. U nás ve škole už je tradicí, že každý prvňáček má svého deváťáka, svého ochránce, který o něj pečuje. Tak tomu bylo i letos. V pondělí jsme se sešli na školním dvoře už v 7 hodin ráno. Nejdříve jsme si zopakovali připravený taneček, Učitelky anglického jazyka ZŠ, 28.října 581 předali si pokyny a pak vše vypuklo. Přicházeli prvňáčci se svými rodiči i prarodiči. Náš úkol byl jasný zavést nováčka k nástěnce pro značku, chvíli ho zabavit a počkat na oficiality. Všechny přivítala naše paní ředitelka a paní místostarostka. Deváťáci předvedli své tanečky, ty si vyzkoušeli i jejich svěřenci a potom následoval odchod do třídy, první pokyny paní učitelky, prohlídka školy, balónky na cestu.. Žáci 9.A a 9. B, ZŠ 28. října 581 Akordeonisté v Rusku Kultura bez hranic - toto motto náleželo letošnímu ročníku mezinárodního akordeonového workshopu Byl výjimečný nejen tím, že jsme se všichni opět spolu setkali - naši přátelé z Německa, Ruska a Francie, ale především proto, že setkání proběhlo mimo střední Evropu - v ruském městě Marks. Cesta byla dlouhá - téměř km, ale za zážitky, které jsme tam za těch pár dní prožili, nám opravdu stála. Po příjezdu do Saratova nás čekalo čestné přijetí u saratovského gubernátora (významná osobnost Saratovská oblast je rozlohou téměř 2x větší než ČR a on je jejím prvním mužem). Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku nedaleko města Marks. Zážitků jsme měli tolik, že je zde ani nedokážeme všechny vypsat. Za všechny bychom zmínili setkání se třemi profesory Saratovské konzervatoře - laureáty mezinárodních soutěží - Vladimírem Gračevem, Viktorem Karkašovem a Borisem Aronem, které jsme navštívili v rámci hudebního kurzu a zahráli jim naše skladby, které jsme předem nastudovali. Setkání s nimi pro nás bylo obrovskou zkušeností. Nejdůležitější pro nás byly dva koncerty a poznání nové země. První koncert byl přímo vysílán do televize a konal se venku na slavnostech města Marksu, druhý koncert se odehrával v místním kulturním domě. Ve volném čase jsme se podívali i za kulturou a památkami. Prohlédli jsme si raritní válečné muzeum zbraní z druhé světové války pod širým nebem. A také jsme se mimo jiné dozvěděli, že první kosmonaut Jurij Gagarin přistál po svém letu kolem země 16 km od Saratova na území raketového vojska. A před sobotním koncertem jsme prošli průvodem na oslavách města Marks, kde nechyběl ani večerní ohňostroj. Už teď se moc těšíme na příští rok, až se znovu setkáme s našimi akordeonovými přáteli, tentokrát ve Francii, a společně vytvoříme skvělou hudební atmosféru nejen pro diváky, ale i pro nás samotné. Petra Kalousová, Václav a Martin Bílkovi Protože jsem se celého projektu také účastnila, vyslovuji upřímné poděkování všem účastníkům a jejich učitelce Evě Steffkové za vzornou reprezentaci Žamberka a ČR. Tu velmi posílila i přítomnost starosty města Jiřího Dytrta, který na mnoha oficiálních jednáních propagoval naše město a pomáhal ocenit snahu a kvalitu přípravy setkání ze strany našich ruských partnerů. Jsem pyšná na to, že organizátoři se v mnohém inspirovali v loňském projektu, který proběhl u nás v Žamberku. Na závěr velmi děkuji sponzorům, kteří nám pomohli zaplatit drahou cestu do Ruska: MUDr. Martinu Skřičkovi, firmě Šmídl, s.r.o., firmě ZEZ Silko, s.r.o., firmě Agro Žamberk, a.s., a městu Žamberku za podporu v rámci mládežnických projektů. PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy ERUDIO vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku 2-6 let 1 pedagog na 6 dětí rodilý mluvčí AJ ve výuce individuální přístup k dětem vzdělávání a rozvoj osobnosti využití vzdělávací techniky ZAČÍT SPOLU s prvky Montessori pedagogiky UBROUSKOVÁ TECHNIKA V ERUDIU zábavné dílničky pro rodiče a děti od 2-5 let přezůvky s sebou v nových prostorách školky Erudio Masarykovo náměstí 90, Žamberk vyzkoušejte také: DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče DNY NA ZKOUŠKU Září v MŠ Čtyřlístek Začátkem září jsme rádi využili pozvání Agrokonzulty Žamberk na akci Zemědělství žije, kde měly děti možnost vidět zemědělské stroje, zvířata, vyzkoušet si dojení, či jízdu na koni...seznámili jsme se s procesy v zemědělství, např. vývoj zrníčka od zasetí obilí až po chléb. Pro děti byl připraven i skákací hrad a občerstvení. Akce byla pro děti velmi přínosná a Agrokonzultě děkujeme. V MŠ proběhla ukázka exotického hmyzu a plazů pana Pecháčka z Dolní Čermné. Děti na vlastní oči viděly šváby, mnohonožky, pakobylky, listenatku, moučné červy, pavouky, žáby pralesničky, užovku albína, agamu vousatou a jiné. Někteří odvážlivci si je mohli i pohladit. Těšíme se na další plánovanou návštěvu. V minulém týdnu se školáci zúčastnili akce Zdravé zuby. Budoucí zubní lékaři Filip a Bára je pohádkou o zubních kazech, názornou ukázkou na maketě chrupu a nakonec vlastním čištěním zubů seznámili s důležitostí a prospěšností správné zubní hygieny. Velmi milým a hezkým přístupem k dětem nám zpříjemnili deštivé dopoledne. Oběma moc děkujeme. Za MŠ Čtyřlístek Veronika Mlkvík Tihonová

10 10 české oblasti OB, kterých se zúčastní přes 600 závodníků všech věkových kategorií. Závody jsou přístupné i veřejnosti. Pojďte si zkusit zaběhnout či projít se do lesa za hranici s Polskou republikou s mapou a buzolou v kategorii příchozí nebo rodiče s dětmi, nebo jen přijít fandit a zhlédnout tento zajímavý sport. Bohaté občerstvení zajištěno. (vf) Rybářské závody na Dymlově Rybářské závody mládeže do 15 let XVI.ročník Miroslava Lauterbacha se konaly 7. září na rybníku Dymlov. Jsou pojmenovány po člověku, v kterém měli všichni rybáři při výkonu rybářského práva velkou oporu. Pomáhal při výlovech a veškerých souvisejících rybářských činnostech. Hodně si s námi ostatními rybáři - povídal, a to nejen o rybářství - obzvláště rád hovořil o myslivosti. Stále si jméno pana Miroslava Lauterbacha připomínáme a i z tohoto důvodu, na jeho počest, konáme vždy v září závody pro děti. Samotného závodu se zúčastnilo celkem 16 dětí - 10 členů rybářského kroužku a 6 nečlenů. Po seznámení s organizací byl v 7 hod. závod zahájen. Po dvou hodinách byl ukončen první poločas a v následující přestávce všechny děti zdarma obdržely zasloužené občerstvení, včetně bezedného kelímku na kofolu - o jeho plnění se již tradičně postaral sponzor p.antonín Smetana. Poté byl v 9:30 zahájen druhý poločas - následovaly další dvě hodiny lítého soupeření naplněné snahou všech závodníků o co největší úlovek. V 11:30 byl závod ukončen a všichni s napětím čekali na konečné hodnocení - na vítěze obou kategorií ( členové a nečlenové rybářského kroužku ) čekaly pěkné ceny - čepice se znakem města Žamberka a další dárky od města Žamberka, které dětem předala paní Zuzana Faltusová. Ceny byly zakoupeny z prostředků poskytnutých Městským úřadem v Žamberku na náš projekt péče o mládež. Ředitelem závodu byl Pavel Exler a hlavním rozhodčím Martin Lauterbach. Výsledek kategorie členů kroužku: 1.Kubíček Filip bodů (4 kapři), 2. Matějčíková Mariana bodů (2 kapři), 3. Adamec Milan bodů (2 kapři). Výsledek nečlenů kroužku: 1. Wimmer Matěj bodů (4 kapři), 2. Pecháček Tomáš -116 bodů( 2 kapři), 3. Fridrich Pavel bodů ( 2 kapři). Děti celkem ulovily 25 kaprů a 2 plotice. Bez úlovku byly pouze 3 děti. Kroužek mladých rybářů zahajuje další rok činnosti 2.října v 16:00 v klubovně ve Vrbí č.p zde se mohou ve stejný termín přihlásit i noví členové. Dětem se bude i nadále věnovat jako vedoucí kroužku pan Pavel Exler. Aby to dospělým členům MO ČRS nebylo líto, odpoledně v 13:30 byl zahájen XIII. ročník závodu Bohumila Kalouska. Rád bych jen pár slovy připomněl také pana Bohumila Kalouska - byl to dlouholetý člen výboru, který měl na starosti čistotu vod. Byl velice oblíbený i pro svoji schopnost mistrovsky zajišťovat občerstvení i ve větším rozsahu např. na rybářských večírcích pro veřejnost. Do závodu se nakonec přihlásilo 19 mužů, z nichž devět ulovilo celkem 13 kaprů a 91 plotic a zbylých deset skončilo bez úlovku. Je určitě zajímavé, že ve srovnání obou závodů děti jednoznačně zvítězily v množství úlovků na počet závodníků. Ředitelem závodu byl Jaroslav Halbrštát, hlavním rozhodčím Pavel Exler. Výsledek kategorie muži nad 18 let: 1. Bednář Josef bodů (5 kaprů), 2. Bříza Bohumil bodů (3 kapři), 3. Appl Jaroslav - 88 bodů (88 plotic). Velké poděkování patří sponzoru - panu Jiřímu Mencákovi, který věnoval hlavní cenu pro vítěze. Oba závody se tedy mimořádně vydařily, a to nejen pro velký počet závodníků a jejich výsledky, ale i díky pěknému počasí, které vydrželo po celý den. A již nyní se těšíme na další závody, které se budou konat příští rok 24. května a 6. září. Petrův zdar! Foto a text Josef Hartman VOJTA PROCHÁZKA A JAKUB STEJSKAL MISTŘI ČR MISTROVSTVÍ ČR V KANOISTICE O víkendu 31.8 až se kanoisté Sportovního klubu Žamberk zúčastnili mistrovství České republiky v Týně nad Vltavou na tratích 5 km a dospělí v maratonu. Pod vedením svého trenéra Václava Stejskala získali velmi pěkné umístění. Přivezli celkem 4 medaile, z toho 2 zlaté, které získal Vojta Procházka a Jakub Stejskal. Závody České Petrovice TJ. Sokol Žamberk, oddíl orientačního běhu pořádá od 9 do 12 hod. ze shromaždiště ve sportovním areálu obce České Petrovice závody Východooznamuje, že unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje velkolepým zahájením nového cyklu přednášek. Podařilo se téměř nemožné v Letohradě vystoupí jaderná fyzička a populární předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Dana Drábová, Ph.D. téma: Přínosy a rizika jaderných technologií. 15. října 2013 v 16 hodin. Výsledky do 3. místa: Procházka Vojtěch žáci K1 5 km 1. místo K2 5 km 2. místo Stejskal Jakub dci K1 5 km 1. místo Stejskal Petr vet. C1 20 km 2. místo Dále startovali: Kubíček Patrik, Černohousová Monika a Kubíčková Natálie. Ostatní výsledky najdete na webové stránce: vkal Letohradské soukromé gymnázium Vědecký svět v učebnách LSG Letohradské soukromé gymnázium připravilo i v letošním roce pro veřejnost a studenty seriál přednášek a besed z oblasti přírodních věd. Vědecké kapacity z Univerzity Karlovy, Akademie věd, ČVUT i dalších institucí v nich populárním způsobem přiblíží velkou vědu malému městu. A gymnázium tak důstojně oslaví uplynulých 20 let svého působení v regionu. I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit 15. října 2013 v 16 hodin. Vstup zdarma. POZOR!!! Sledujte prosím naše stránky Vzhledem k obrovské vytíženosti paní předsedkyně může dojít ke změně termínu. Všichni však věříme, že se nic mimořádného nepřihodí. Paní Drábová se do Letohradu již těší LSG - stále ještě slavíme naše dvacetiny! Nádhernou vědou! Mgr. Vratislav Šembera, ředitel školy

11 11 CA ATLAS TOUR pořádá zájezd do BÜKFÜRDŐ - Hotel REPCE GOLD - 4 hvězdičky JEDNY Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LÁZNÍ MAĎARSKA. Mikulášský pobyt (ČT-NE) PŘEDVÁNOČNÍ pobyt (ČT-NE) DOPRAVA AUTOKAREM V CENĚ - nástup ŽAMBERK - jinde dle dohody. V ceně: ubytování v hotelu s polopenzí (bohaté švédské stoly), český delegát v místě, zapůjčení županu, TV-SAT, trezor, balkon, hotelové wellness. Vstup do lázní každý den v ceně přímé spojení s lázněmi vytápěnou chodbou. AKCE 3=2 (platí se pouze 2 noci 3 noc zdarma). Cena: ,-Kč -pobytová taxa od 18 let 3 noci forintů (cca 110,-Kč) Video z lázní na NEDĚLE V TERMÁLECH RAKOUSKO THERME LAA - SVĚT ZÁŽITKŮ NA m 2 Termální bazény podvodní hudba, masážní bazén vodní trysky a vířivé stěny, solné a aktivní bazény, tobogán, odpočívárny SVĚT SAUNY jeden z největších v Rakousku (1.500m 2 ) Léčivý pramen obsahuje sodík, chlorid, jód a jiné minerály. Odjezd ze Žamberka v 6:00 hod. z Masarykova nám. v neděli , nástup možný v Letohradě, Jablonném n.orl. CENA: 999,-Kč (děti do 14let 850,-Kč) V ceně: Doprava klim.autobusem, celodenní vstup do lázní, sauny (aromatická, finská), parní lázeň, masážní křeslo. Na zpáteční cestě ochutnávka vín ve vyhlášeném vinařství ŽÍDEK-POPICE. Volejte na tel , Rezervovat akce je nutno co nejdříve! Omezený počet míst! CA Atlas Tour Žamberk Moštárna Žamberk PROVÁDÍ výkup jablek. Výkupní doba: ve středu od hod. a v sobotu od 8-12 hod. Najdete nás v areálu Orlických kasáren. VOLNÝ MOŠT K PRODEJI! Kontakt na tel nebo mob Těšíme se na Vás! PĚSTITELSKÁ PÁLENICE Dlouhoňovice PŘEJÍMÁ OVOCE KAŽDOU SOBOTU od 15:00 do 17:00 hod. Informace na č. telefonu: Těšíme se na Vaši návštěvu. PRODÁME elektrický invalidní skútr zn. MEYRA Invictus - použitý. Skútr je tříkolový. Nabíjí se přes nabíječku, max. 12 A. Rychlost je 6 km/hodinu. Hmotnost 375 kg. Maximální hmotnost uživatele je 180 kg. Skútr je repasovaný. V našem držení byl necelé 2 roky, pouze 1 rok používaný. Uživatel nemusí mít řidičský průkaz. Je možno si ho kdykoliv prohlédnout a projet po telefonické dohodě. Cena: ,- Kč. Dále prodáme šlapací tříkolku pro invalidy. Rovněž je možno si ji kdykoliv prohlédnout a projet po telefonické dohodě. Cena: ,- Kč. Kontakt: tel Mgr. Monika Kopecká, vedoucí DPS Dubina Pardubice Sociální služby města Pardubic, tel ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Kontakt: tel PRONAJMU byt 3+1 v Žamberku na sídlišti U žirafy. Volný od října letošního roku. Kontakt: tel (po 18. hod.) PRODÁM byt 2+1 v Žamberku, velikost 53 m 2 nám.gen.knopa čp.832. Prodej ke konci roku 2013 cena dohodou. Kontakt: tel PRODÁM byt (60 m 2 ) v Žamberku, se zahradou (114 m2) a zahradním domkem (20 m 2 ). Byt je v osobním vlastnictví, zděný, nezařízený, ihned k nastěhování. Kontakt: tel PRODÁM větší garáž (20 m 2 ) v centru města Žamberka a krásný slunný byt 4+1. Kontakt: tel Mladý nekuřácký pár bez zvířat, hledá pronájem 2+1 nebo 2+kk v Žamberku a blízkém okolí. Kontakt: tel Farma Žabkovi, Polsko Šanderova 473, Žamberk NABÍZÍ PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR všech varných typů dle požadavků zákazníka i dalších zemědělských produktů. Objednávky na tel , RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ pomocí horolezecké techniky a jiné řemeslné práce ve výškách Tel.:

12 12 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: PRONAJMU v Žamberku za kasárny patrovou zateplenou budovu 5 kanceláří 600 m m manipulačních ploch celé oplocené. Kontakt: tel Zdravotní sestra s 20 letou praxí nabízí své zkušenosti, služby a pomoc občanům v domácí péči. Kontakt: tel ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , CONTIPRO Holding Contipro přijme Mzdová účetní Náplň práce Zpracování mzdové agendy pro všechny společnosti holdingu Zadávání dat do interního systému Kontrola a vyplácení cestovní příkazů Zajištění komunikace s orgány státní správy, nemocenského a sociálního pojištění Zabezpečení pokladní hotovosti a vedení pokladního deníku Finanční Controller Náplň práce Finanční controlling Tvorba a měsíční aktualizace finančních zpráv a analýz Koordinace a tvorba finančních plánů Analýza finančních výsledků a odchylek Tvorba výrobkových kalkulací pro vyráběné produkty Spolupráce na vytváření ročního plánu Přihlášky zasílejte na personální oddělení písemně nebo em na adresu Informace o dalších volných pozicích naleznete na KONTAKT: Bc. Tereza Kverková Uzávěrka ŽL č. 17/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji

TECHNOhrátky. Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji Projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji 2014 - charakteristika projektu Projekt Odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje, garantem Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013

Program pro NÁCHOD D O S P Ě L Ý C H. Týden VZDĚLÁVÁNÍ. Vzděláváním. k pestřejšímu životu. 11. - 15. listopadu 2013 Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 11. - 15. listopadu 2013 Vzděláváním k pestřejšímu životu Program pro NÁCHOD Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v ě. Účast na všech akcích ZDARMA! V í c

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ

XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ Územní svaz města Prahy ve spolupráci s MO ČRS Vinohrady a MO ČRS Sázava Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na říční závod LRU muška,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Schůzka rodičů předškoláků dne

Schůzka rodičů předškoláků dne Schůzka rodičů předškoláků dne 8. 12. 2016 termín zápisu budoucích prvňáčků je stanoven ředitelkou školy na sobotu 8. dubna 2017 od dopoledních hodin přesný čas zápisu najdete na osobních pozvánkách rodiče,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2013 (územní kolo) MO ČRS Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 17. 5. - 19. 5. 2013 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více