Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: www stránky:

2 Obsah MPP: Úvod Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Cíle prevence Tematické bloky ve výuce Projekty a jejich popis Systém vzdělávání pedagogů Spolupráce s rodiči Krizový plán školy Poradenství Prezentace systému primární prevence Technické a materiální podmínky Časový harmonogram akcí, garant, realizátor Volnočasové aktivity Adresář organizací Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence

3 Úvod Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j.:20 006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: Primární prevence rizikového chování u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboženském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Charakteristika školy Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 je základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením, je malotřídní základní školou praktickou. Umístěna je v městské zástavbě na okraji města. Budova školy má bezbariérový přístup. Do školy docházejí žáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb žáci 1. až 9. ročníku. První třídu tvoří 1., 5. a 6. ročník. Druhou třídu tvoří 2., 3. a 8. ročník a třetí třídu tvoří 4., 7. a 9. ročník. Součástí školy je školní družina. Škola umožňuje také vzdělávání žákům s těžkým zdravotním postižením na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve školním roce 2009/2010 školu navštěvuje 33 žáků. Analýza současného stavu ve škole Hlavním problémem, se kterým se trvale potýkáme, je kouření žáků. V poslední době se nám podařilo zamezit kouření v areálu školy a situace se velice zlepšila. Probíhají namátkové kontroly o velké přestávce, kterou žáci tráví na hřišti. Problematice kouření a pití alkoholu se věnujeme průběžně ve vyučovacích hodinách. Z ostatního rizikového chování vidíme sklony k vandalismu, extremismu a chování s prvky šikany u některých žáků. Dbáme na zdravý životní styl a prevenci rizikového sexuálního chování. Učíme žáky, jak předcházet úrazům doma, při sportu, ve škole a v dopravě. K analýze jsou využívány dotazníky.

4 Cíle prevence - minimalizace výskytu rizikového chování - předávat žákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost žáků vůči rizikovému chování - učit žáky asertivně odmítat návykové látky a drogy - vytvořit ve škole klidnou atmosféru - vést žáky ke zdravému životnímu stylu - učit žáky, jak správně využívat volný čas - umět řešit různé problémy - znát zásady slušného chování - znát své povinnosti a práva Tematické bloky ve výuce Vyučující se věnují prevenci rizikového chování ve všech ročnících. 1. ročník Prvouka- naše třída, naše škola a okolí, domov a jeho okolí, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání (krádež, šikanování), chování v krizových situacích, lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa (denní režim, zdravá strava, pitný režim, význam aktivního pohybu), nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání., základy dopravní výchovy. Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, potraviny- výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 2. ročník Prvouka- škola, prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, pravidla slušného chování, základy dopravní výchovy, domov a jeho okolí, právo a spravedlnost, základní práva dítěte, protiprávní jednání (zneužívání, šikanování), chování v rizikovém prostředí, části lidského těla, péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky (nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání), osobní bezpečí- obrana proti agresivním jedincům, prvky sexuální výchovy Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, potraviny- výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 3. ročník Prvouka- pravidla slušného chování, základy dopravní výchovy, mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování, právo a spravedlnost, protiprávní jednání a jeho postih (šikanování, týrání), osobní bezpečí- služby odborné pomoci, části lidského těla- rozdíly mezi mužem a ženou, drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům, první pomoc, návykové látky,

5 zdraví (nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání), osobní bezpečí (krizové situace a formy násilí, agresivita, služby odborné pomoci), pomoc starším a mladším osobám. Pracovní vyučování- bezpečnost na ulici, potraviny- výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých pokrmů. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 4. ročník Přírodověda- lidské tělo (části lidského těla, nejdůležitější vnitřní orgány, péče o zdraví, hygiena, správný režim dne, racionální výživa, nejběžnější nemoci a ochrana před nimi, úrazy). Vlastivěda- chování a povinnosti žáků ve škole, rodina, příbuzenské vztahy, péče o estetické prostředí domova, orientace v obci, doprava v obci, mezi obcemi, chování chodců a cyklistů v silničním provozu, chování při dopravní nehodě, první pomoc, ošetření drobných poranění. Pracovní vyučování- dopravní výchova, osobní hygiena, zdravotní výchova (změny v období dospívání, základy sexuální výchovy), zdravá výživa, příprava zdravých pokrmů, první pomoc. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 5. ročník Přírodověda- člověk (kostra a pohybová soustava, orgánové soustavy lidského těla, hygiena jednotlivých soustav), první pomoc při úrazech a zlomeninách. Vlastivěda- rodina, jak se chovat k rodičům a prarodičům, jak jim pomáhat, chování ve společnosti, chování ve škole- seznámení se školním řádem, obec. Pracovní vyučování- dopravní výchova, osobní hygiena, zdravotní výchova (změny v období dospívání, základy sexuální výchovy)zdravá výživa, příprava zdravých pokrmů, první pomoc. Dopravní výchova - bezpečnost v silničním provozu. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 6. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Výchova ke zdraví- vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, přátelství, láska), vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola), dětství, puberta, dospívání- vývojové etapy, tělesné změny, duševní změny, sexuální dospívání a reprodukční zdraví (prevence rizikového sexuálního chování, těhotenství a rodičovství mladistvích), zdraví způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsob stravování na zdraví), tělesná a duševní hygiena (zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování), režim dne- denní činnost, ochrana před

6 přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (bezpečné způsoby chování před přenosnými chorobami, prevence a lékařská péče, úrazy, prevence, první pomoc při úrazech v domácnosti, v dopravě), rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, kompenzační a relaxační techniky k překonávání únavy, řešení stresových situací, neúspěch), civilizační choroby- zdravotní rizika, auto-destruktivní závislosti (závislosti ohrožující zdraví- kouření, alkohol, drogová závislost), skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita (šikana, problematika mezilidských vztahů, zneužívání dětí), bezpečné chování (komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi), dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (bezpečné prostředí ve škole, školní řád), manipulativní reklama a informace (reklamní vlivy), ochrana člověka za mimořádných událostí, podpora zdraví- odpovědnost jedince za zdraví, osobnostní a sociální rozvoj sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě samému, sebehodnocení, zvládání krizových situací, neúspěch, možnost řešení), seberegulace a sebeorganizace činností a chování(cvičení sebereflexe, zvládání problémových situací), psychohygiena ( sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu), mezilidské vztahy a komunikace (respektování sebe i druhých, přijímání názoru druhého, diskuse, rozhovor), morální rozvoj (rozvíjení rozhodovacích dovedností) Pracovní vyučování- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí užívání omamných a návykových látek Občanská výchova- rodina, vztahy ve škole, školní řád. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. 7. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Výchova ke zdraví- vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, manželství, rodičovství), vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (vrstevnická skupina, zájmová skupina), dětství, puberta, dospívání- společenské změny, citové vztahy k lidem, sexuální dospívání a reprodukční zdraví (předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce, poruchy pohlavní identity), zdraví způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, specifické druhy výživy, poruchy příjmu potravy), tělesná a duševní hygiena (význam pohybu pro zdraví), režim dne- denní činnost, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy (bezpečné způsoby chování při sexu, pohlavní nemoci, chování v situacích při úrazu ve škole a při sportu, první pomoc, organizace našeho zdravotnictví), rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, posilování duševní odolnosti, regenerační techniky k překonávání únavy, osobní krize, možnost řešení), civilizační choroby- preventivní lékařská péče, auto-destruktivní závislost (patologické hráčství, náboženské sekty, zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek), skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita ( formy násilí, sexuální zneužívání, služby odborné pomoci), bezpečné chování (pohyb v rizikovém

7 prostředí, konfliktní a krizové situace), dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (ochrana zdraví při různých činnostech), manipulativní reklama a informace (působení medií), ochrana člověka za mimořádných událostí- terorismus, první pomoc, podpora zdravíprevence a intervence, působení na změny kvality prostředí a chování jedince, osobnostní a sociální rozvoj sebepoznání a sebepojetí (vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, asertivní chování, osobní krize, možnost řešení), seberegulace a sebeorganizace činností a chování(cvičení sebekontroly, sebeovládání, stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení), psychohygiena ( hledání pomoci při problémech), mezilidské vztahy a komunikace (rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy, formování myšlenek), morální rozvoj (dovednosti pro řešení mezilidských vztahů, pomáhající a prosociální chování) Pracovní vyučování- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí užívání omamných a návykových látek Občanská výchova- rodina, životní rytmus rodiny- životospráva, jídelní lístek, volný čas, vztahy ve škole, školní řád. Fyzika- škodlivost nadměrného hluku. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. 8. ročník Informatika- nebezpečí kyberšikany. Anglický jazyk- můj volný čas, moje zájmy, oblíbený sport, lidské tělo, jídlo- ovoce, zelenina. Občanská výchova- význam přátelství, vztahy mezi mladými lidmi, láska, sexuální život, rodina, nezaměstnanost, zdravý životní styl, krizová centra. Fyzika- bezpečnost při zacházení s el. spotřebiči- úrazy. Přírodopis- biologie člověka- soustavy, nemoci, úrazy a prevence- příznaky, zásady, poskytování první pomoci, závažná poranění a život ohrožující stavy. Pracovní vyučování- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí užívání omamných a návykových látek

8 Zeměpis - uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě,znát, jak se chovat a jednat při ohrožení zdraví, života a v nebezpečí živelných pohrom. Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. 9. ročník Pv- základy informatiky- nebezpečí kyberšikany. Dějepis- nebezpečí fašismu. Fyzika- jak se chráníme před nebezpečným napětím, blesk. Chemie- co je pro člověka nezbytné, čím si člověk škodí-doping, drogy. Občanská výchova- občanské soužití- dorozumívání mezi lidmi, úcta k ostatním lidem, člověk a řád společnosti, demokracie, demokratická společnost, ochrana zdraví občanů při práci a jejich bezpečnost na silnici, pravidla silničního provozu, ochrana zdraví občanů a jejich bezpečnost, látky poškozující zdraví, pocit bezpečí mezi lidmi, přátelství, lidskost, volný čas, radost ze života, sport, sportovní a zájmové organizace, zdravý způsob života, co může udělat každý pro své zdraví. Pracovní vyučování- dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí užívání omamných a návykových látek Tělesná výchova- význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech, dopravní výchova v přírodě i silničním provozu. Vyučující se věnují prevenci sociálně patologických jevů i v ostatních předmětech- ČJ, M, Vv. Český jazyk- články o zdravé výživě, pozitivní vzory hrdinů z četby. Výtvarná výchova- tvorba plakátů k aktuálním tématům (zdravá výživa, kouření, ). Matematika- žáci si spočítají, kolik korun prokouří,

9 Projekty a jejich popis TURISTICKÝ POBYT ŽÁKŮ ROČNÍKU Název projektu: S MiNiGRANTEM na MAXIMUM Místo: Zbraslavice U Starého rybníka Termín: Cíl Cílem projektu S MiNiGRANTEM na MaXimum je napomoci utváření kamarádských vazeb a upevnění pravidel soužití ve skupině u mladších žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků se zdravotním postižením, které nemají možnost pobývat v jiném kolektivu než je školní třída. Během výjezdního turistického pobytu budou mít žáci příležitostí k získání dosud nepoznaných zkušeností při činnostech přinášejících radost a uspokojení. Společné zážitky umocněné několikadenním intenzivním soužitím probudí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání, vnímavost k okolnímu prostředí a přírodě. Turistický pobyt žáků je přizpůsoben míře zdravotního postižení žáků. Naplňuje základní cíl školy: Socializaci: Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání. Žák získá základní vědomosti srozumitelně se bude vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, bude zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro praktický život. Turistický pobyt je zaměřen na: -zdravý životní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví (propojenost se školním minimálním preventivním programem dále jen MPP) -vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví (možnost turistického pobytu, poznávací exkurze, cvičení v přírodě,.) Turistický pobyt naplňuje cíle ŠVP Škola jako zahrada: 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti: Požadavky je nezbytné přizpůsobit možnostem žáků a pokračovat navázáním na již zafixované jednodušší normy chování, podporovat rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti, vědomí práv a povinností občanů a vhodným způsobem formovat hodnotovou orientaci žáků. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě: Vhodnou stimulací lze ovlivňovat emoční procesy žáků vyjadřující jejich vztahy a postoje k okolnímu světu. Je třeba zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získání zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost, uspokojení, zážitky a tím podporovat jejich psychický vývoj žádoucím směrem. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný: Na základě pochopení základních potřeb zdravého vývoje člověka je třeba vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti žáků v oblasti péče o zdraví a jeho preventivní ochrany, vést žáky k pozitivnímu myšlení, k překonávání stresových situací, adekvátnímu jednání v konkrétních situacích a k organizaci denního režimu ve smyslu dodržování zdravého životního stylu.

10 Charakteristika turistického pobytu: Je zaměřen na vyučovací předmět Tělesná výchova. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV LMP a učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. Přihlíží ke zdravotnímu postižení žáků. Vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. Žáci by se měli naučit chránit zdraví nejen své, ale i druhých, mít úctu k životu, udržovat zdravý životní styl, získat šetrný vztah k životnímu prostředí, umět vnímat krásy přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi. Obsahové vymezení Vzdělávací obsah turistického pobytu prolíná do ostatních vyučovacích předmětů, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. Turistický pobyt navazuje na obsah vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní vyučování, matematika, český jazyk a zdravotní tělesná výchova, na projektové vyučování, MPP, EVVO, vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. Turistický pobyt umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů - přijímá důsledky svých rozhodnutí - nenechá se při řešení problému odradit nezdarem - řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky - dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní - vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor Kompetence sociální a personální - posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby - posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí - navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy - rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky

11 - uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Kompetence občanské - zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití - chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí - dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy Kompetence pracovní - dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech Výchovné a vzdělávací strategie: - učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za své rozhodnutí - umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost - podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží - naučit žáky, aby věděli, kde mohou hledat pomoc v nesnázích a skutečně ji nacházeli - pracovat s chybou, opravovat chyby - přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám, poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě - učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky vyjádřit a zároveň naslouchat názorům druhých - usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla chování - zúčastňovat se různých soutěží - podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami - učit žáky přijímat a respektovat názory druhých - učit žáky znát fungování demokracie v osobním životě, ve společnosti, ve škole, naplňovat školní řád, dodržovat pravidla společenského chování - učit ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám, pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji - učit vnímat krásu přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi - umět se ovládat a kultivovaně jednat - získat šetrný vztah k životnímu prostředí a znalosti, které žákům pomohou správně posuzovat zacházení se životním prostředím - pořádat turistické akce, výlety, - učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti - pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu (IVP) - pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy - být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem - učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu - během vzdělávání využívat skupinové práce žáků, vzájemnou pomoc při učení ve třídách s více ročníky (starší pomáhají slabším) - pořádat turistické akce - organizovat soutěže - chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování, sexuální výchova - naplňovat minimální preventivní program a program prevence šikany, aktivně žáky zapojovat do jeho plnění - učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

12 - orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období dospívání) - uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci - klást důraz na environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů (viz. plán EVVO) - dbát na čistotu prostředí školy, organizovat denní režim ve prospěch žáků (časově a obsahově) - vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky - aktivně zapojovat žáky do protidrogového programu - vysvětlovat význam zdravé stravy včetně praktického vaření - organizovat svou vlastní práci s ohledem na bezpečnost, zdraví své i druhých, organizovat svůj volný čas Průřezová témata obsažená v ŠVP a jejich naplnění na turistickém pobytu: OSV Osobnostní a sociální výchova OSVA) Osobnostní rozvoj 1.Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení 2.Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 3.Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času 4.Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 5.Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, tvořivost v mezilidských vztazích OSVB) Sociální rozvoj 1.Poznávací schopnosti vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 2.Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 3.Komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 4.Spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence

13 OSVC) Morální rozvoj 1.Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 2.Hodnoty, postoje, praktická etika vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne EV - Environmentální výchova 1.ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); lidské sídlo město vesnice základní podmínky života voda (vztahy vlastností vody a života) KONDIČNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 (celoroční projekt) Charakteristika: Je pojat jako cvičení na každý den a pro všechny. Učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. Přihlíží ke zdravotnímu postižení žáků. Vede k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. Žáci by se měli naučit chránit zdraví nejen své, ale i druhých, mít úctu k životu, udržovat zdravý životní styl, získat šetrný vztah k životnímu prostředí, umět vnímat krásy přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi. Kondiční program vede žáky ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Jedná se o pohybové vzdělávání žáků. Kondiční program vede k osvojení klíčových kompetencí: Kompetence k učení: 1. volit vhodné metody a strategie pro efektivní a aktivní metody učení 2. zadávat žákům úkoly přiměřené jejich schopnostem, aby je dokázali zvládnout a nacházeli potěšení z vymýšlení a často zažívali úspěch 3. vést žáky k sebehodnocení, individuálním přístupem k žákům maximalizovat jejich šanci prožít úspěch Kompetence k řešení problémů: 1. umět se ovládat a kultivovaně jednat 3. usilovat, aby žáci dokázali střídat role ve skupině a respektovali společně dohodnutá pravidla 5. organizovat soutěže Kompetence komunikativní: 2. vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů 3. dodržovat etiku komunikace Kompetence sociální a personální: 1. vyučovat ve skupinách třídy s více ročníky 2. upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 3. zúčastňovat se různých soutěží

14 4. učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti 5. učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu 6. učit dobrému vztahu k vlastnímu zdraví a péči o jeho zachování 7. naplňovat minimální preventivní program a aktivně žáky zapojovat Kompetence občanské: 1. vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky 2. rozvíjet schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat nátlak a hrubé zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a hrubému zacházení Kompetence pracovní: 1. organizovat netradiční formy výuky - projekty 3. nenechat se znechutit a odradit neúspěchem Kondiční program naplňuje průřezová témata: OSV Osobnostní a sociální výchova OSVA) Osobnostní rozvoj 1.Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času 2. Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích OSVB) Sociální rozvoj 4. Spolupráce a soutěživost rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence Časové rozvržení Září Projektový den (SHM lehkoatletický čtyřboj): skok do dálky, krátký běh (sprint), vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem do dálky Říjen Překážkový běh: Na školním hřišti, dvojice žáků sedí na bobku proti sobě a drží tyč na cvičení=překážka. Hodnotí se: měření proběhnutí určitého úseku na čas. Tenisová průprava na víceúčelovém hřišti JISKRY přihrávky o zeď hodnotí se počet přihrávek za sebou Listopad Odbíjená ve dvojicích hodnotí se ve dvojici počet odbití míče obouruč vrchem. Dovednosti s malým míčem zvládnutí 10 x za sebou: vyhoď-chyť; vyhoď-tleskni-chyť; nadhoď 1 rukou a chyť do té samé; to samé 2. rukou; 1 rukou hoď přes hlavu do druhé; 1 rukou hoď o zem-2.chyť; to samé druhou rukou. Hodnotí se součet počtu správných provedení maximum 70 bodů

15 Prosinec Stolní tenis hra podle pravidel turnaj (pavouk, hodnotí se vítěz a vítěz útěchy viz tab. č. 2, Skákání přes švihadlo školka: švihadlo přeskoč10x: snožmo, 9 x po 1 noze, 8 x po 2. noze, 7 x střídavě, 6 x po zadu, 5x nohy křížem, 4 x nohy křížem po zadu, 3 x švihadlo přišlápnout špičkami a pustit pod chodidlem, 2x to samé po zadu, 1 x vejce Hodnotí se součet počtu správných provedení maximum 55 bodů Leden Bruslení dle podmínek a vybavení žáků: určitá trasa ujet za čas Cvičení na žebřinách: vis + zvedat pokrčené nohy v koleni k bradě. Hodnotí se počet správných provedení Únor bobování, sáňkování dle sněhových podmínek a vybavení: určitá trasa ujet za čas Březen hod na cíl tenisovým míčkem se trefit do obruče položené na zemi ve vzdálenosti 5, 6, 7, 8, 9m (podle ročníků), celkem 3 pokusy, hodnotí se zásah do vnitřku obruče Turnaj dvojic ve florballe nebo pozemním hokeji - minihra podle pravidel turnaj (pavouk, hodnotí se vítěz a vítěz útěchy Duben Košíková hod na koš, každý žák 3 pokusy z určené vzdálenosti, hodnotí se počet zásahů do koše Driblink hodnotí se provedení driblinku po určené dráze za čas Tenisová průprava na víceúčelovém hřišti JISKRY přihrávky o zeď hodnotí se počet přihrávek za sebou. Porovnání výsledků se zářím. Projektový den (SHM lehkoatletický čtyřboj): skok do dálky, krátký běh (sprint), vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem do dálky. Porovnání výsledků se říjnem. Květen Návštěva plaveckého bazénu v Kutné Hoře vyučovací hodina plavání pouze bude-li schválen projekt lehkoatletický čtyřboj okresní kolo budou-li žáci splňovat propozice Červen Tenisová průprava možnost hrát přes síť Skákání přes švihadlo školka: švihadlo přeskoč10x: snožmo, 9 x po 1 noze, 8 x po 2. noze, 7 x střídavě, 6 x po zadu, 5x nohy křížem, 4 x nohy křížem po zadu, 3 x švihadlo přišlápnout špičkami a pustit pod chodidlem, 2x to samé po zadu, 1 x vejce Hodnotí se součet počtu správných provedení maximum 55 bodů, porovnání výsledků s prosincem Projektový den: Olympijský den netradiční sporty běh do vrchu, házení medicimbalem, hod na kuželky, výdrž upaž a drž plastové lahve naplněné vodou na čas, přetahování ve dvojicích, sběr barevných lístků, apod.

16 CELOŠKOLNÍ PROJEKT SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - prosinec Cíl- žáci získají informace z oblasti sexuální výchovy 1. ročník: - části lidského těla, - vztahy mezi jednotlivými členy rodiny 2. ročník: - části lidského těla, rozdíly mezi mužem a ženou - osobní a intimní hygiena - vztahy mezi pohlavími - funkce rodiny, role členů rodiny, příbuzenské vztahy - protiprávní jednání- zneužívání 3. ročník: - prvky sex. výchovy 4. ročník: - části lidského těla, osobní hygiena - péče o kojence, manipulace s kojeneckou lahví, výživa kojence, péče o mladšího sourozence - změny v období dospívání - hygiena ženy při menstruaci 5. ročník: - osobní hygiena - změny v období dospívání - hygiena ženy při menstruaci - péče o kojence, manipulace s kojeneckou lahví, výživa kojence, péče o mladšího sourozence 6. ročník: - péče o dítě - pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, antikoncepce - výběr životního partnera, úloha rodiny pro správný vývoj dítěte - přátelství, láska, dětství, puberta, dospívání- vývojové etapy - tělesné změny, duševní změny - sex. dospívání a reprodukční zdraví- prevence rizik. sex. chování, těhotenství, rodičovství mladistvých - bezpečné chování před přenosnými chorobami - plánované rodičovství, těhotenství a porod - životospráva těhotné ženy - Zákon o rodině - základní péče o kojence, výživa kojence, péče o nemocné dítě 7. ročník: - péče o dítě - pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob - výběr životního partnera - sexuální dospívání a reprodukční zdraví- předčasná tělesná zkušenost, antikoncepce, poruchy pohlavní identity - ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami- bezpečné způsoby chování při sexu, pohlavní nemoci - výběr životního partnera - plánované rodičovství - životospráva těhotné ženy - Zákon o rodině 8. ročník: - přátelství, chlapci a děvčata - dospívání - láska, hledání partnera - sexuální život, nebezpečí pohl. chorob - rodina a manželství, odpovědnost za výchovu dětí, péče o děti, správný vývoj dítěte, dětská výbavička - problémy dospívání, pohlavní nemoci, bezpečný sex, antikoncepce - sexuální výchova- letní prázdniny

17 - osobní hygiena, hygiena ženy, význam hygieny v dospívání a dospělosti - známky těhotenství, životospráva matky, péče o vzhled matky, těhotenské cvičení - péče o kojence, koupání kojence, výživa kojence - vztah v manželství, práva a povinnosti rodičů - plánované rodičovství 9. ročník: - problémy dospívání - pohlavní nemoci, bezpečný sex - sex. výchova- letní prázdniny - osobní hygiena Mezipředmětové vztahy Projekt je realizován především v hodinách pracovního vyučování, ale i v dalších předmětech a ve školní družině. Klíčové kompetence Kompetence k učení: - žák chápe obecně používané termíny, znaky, symboly Kompetence sociální a personální - žák rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné následky - žák si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Kompetence občanské - žák zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití, chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu Kompetence k řešení problémů - žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení - žák řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky Kompetence komunikativní - žák využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům Průřezová témata OSVA2- moje psychika, moje vztahy k druhým lidem OSVC1- problémy v mezilidských vztazích OSVC2- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování VDO2- občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, přijímat odpovědnost za své postoje a činy) MeV3- vliv médií na každodenní život, společnost Závěr Žáci získávají v průběhu týdne informace z oblasti sexuální výchovy. Škola je dále zapojena do projektů: ODPAD Z NEBE NESPAD S TUREM TU I ZÍTRA BUDEM

18 Systém vzdělávání pedagogů Ve škole je zpracován plán DVPP, kde je zahrnuta problematika prevence rizikového chování. V průběhu školního roku budou pedagogové s aktuálními nabídkami školení, semináři i dalšími aktivitami seznamováni. Podle vhodnosti pro naši školu se budou těchto aktivit zúčastňovat. Škola si vybírá semináře hrazené z EU a z Krajského úřadu Středočeského kraje. Spolupráce s rodiči Spolupráci s rodiči zajišťují třídní učitelé, kteří na třídních schůzkách informují rodiče. Na třídní schůzky si připravují žáci vystoupení pro rodiče. Někteří rodiče se zúčastňují školních výletů a exkurzí, na které jezdí se třídou. Škola dále pořádá dny otevřených dveří, při nichž mají rodiče a veřejnost možnost zhlédnout výstavu prací žáků a různá vystoupení žáků. Rodiče mají možnost navštěvovat www stránky školy: Krizový plán školy Krizový plán je součástí programu proti šikanování. Krizový plán obsahuje postupy řešení přestupků. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Je zpracován podle metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: / Cíl: vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestních činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, poškozování cizí věci apod. 2. Projevy šikanování Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin: a) verbální šikana přímá a nepřímá, psychická šikana b) fyzická šikana přímá a nepřímá, násilné ubližování

19 c) smíšená šikana kombinace verbální a fyzické Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti. Příklady nepřímých (varovných) znaků šikanování: - žák je o přestávkách osamocený, nemá kamarády - o přestávkách vyhledává blízkost učitelů - má li promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený - působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči - stává se uzavřený, jeho prospěch se náhle zhoršuje - má poškozené, ušpiněné, rozházené věci - stále postrádá nějaké věci - odmítá vysvětlit ztrátu, poškození - mění pravidelnou cestu ze školy a do školy - hledá důvody pro absenci ve škole - odřeniny, modřiny a rány nedovede vysvětlit Příklady přímých znaků šikanování: - posměšné poznámky, nadávky, ponižování, hrubé žerty na adresu žáka - kritika žáka pronášená nepřátelským až pohrdavým tónem - nátlak na žáka, aby vydával věcné nebo peněžní dary, popř. platil za šikanujícího - nátlak na vykonávání nemorálních až trestních činů, spoluúčasti na nich - honění, strkání,šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí - rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout 3. Odpovědnost školy Škola má odpovědnost za žáky, pedagogové musí šikanování předcházet, projevy šikany neprodleně řešit a oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu. 4. Prevence šikanování Prevencí není myšleno pouze předcházení šikanování, ale i jeho řešení na všech úrovních. Jde o vybudování ucelené ochrany žáků před týráním spolužáků. Pedagogové vytváří bezpečné prostředí: - podporují solidaritu a toleranci - podporují vědomí sounáležitosti - posilují a vytvářejí podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy - uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt - rozvíjí jednání v souladu s právními normami a důrazem na právní odpovědnost jedince - vnímají vztahy mezi žáky a atmosféru ve třídě Hlavní zásady prevence šikanování: Každý pedagogický pracovník vede systematicky a důsledně žáky k osvojování norem mezilidských vztahů a respektování individuality každého jedince - využít kolektivních her, sportovních soutěží, projektového vyučování a pedagogové se snaží o zajímavou výuku a atraktivní program. Ředitel školy: - zajistí vzdělávání pedagogů - v souladu s pracovním řádem zajistí dohled nad žáky - seznámí žáky i učitele s negativními důsledky šikany

20 - zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování 5. Krizový plán program proti šikanování Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné, neboť negativní roli při jejím zjišťování hraje strach nejen obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. V případě, že k šikaně dojde, je nutné zaujmout dva typy scénářů: - A)situace, které škola zvládne vlastními silami metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, ředitelka. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. Postupy řešení šikanování, metody vyšetřování: Rámcový třídní program pro řešení počátečního stádia šikanování a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi b) okamžitá ochrana oběti chráněné prostředí s dohledem dospělé osoby c) nalezení vhodných svědků d) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv však konfrontace obětí a agresorů), pořadí rozhovorů oběť, svědci, agresor e) zápis do školního formuláře: Vyšetřování šikany na ZŠ, Zruč n.s., Okružní 643, příloha č.3 f) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi g) oznámení rodičům nebo Policii h) stanovení strategie intervenční tým: ředitel školy, třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce a ten s problematikou seznámí ostatní pedagogické pracovníky a společně řeší potrestání agresorů i) individuální rozhovory s rodiči agresorů a obětí, vždy odděleně B) situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií, např.skupinové násilí vůči oběti S krizovým plánem jsou na začátku školy seznamováni žáci i jejich zákonní zástupci. Pokročilá šikana s neobvyklou formou a) překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti b) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování c) zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi d) pokračující pomoc a podpora oběti e) nahlášení Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dítěte f) vlastní vyšetřování V rámci první pomoci při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách je nutná spolupráce školy se specializovanými institucemi zejména: a) v resortu školství: PPP, SVP, SPC, b) v resortu zdravotnictví: s pediatry, odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry, poradenskými a terapeutickými zařízeními c) v resortu sociální péče: s oddělením péče o rodinu a děti, oddělením sociální prevence d) s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany 6. Výchovná opatření a) Opakovaně pracujeme s agresorem jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí, dítě z DD,..- v případě potřeby mu zprostředkovat odbornou péči b) Pro potrestání agresorů lze užít následující běžná výchovná opatření: - napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy - snížení známky z chování

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK... 4 1 DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERSTKA ŠKOLY... 6 2.1 OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 6 2.2 HSTORE ŠKOLY... 6 2.3 ÚPLNOST A VELKOST

Více